Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle"

Transkriptio

1 Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman valtakirjan perusteella. Kirjassa kerrotaan sairaanhoidon, lääkekustannusten sekä matkojen korvattavuuden yleisiä periaatteita. Lisäksi kirjassa ohjeistetaan hakumenettelystä. Kirja on jaettu kuuteen osaan, joista ensimmäisessä osassa kerrotaan sairausvakuutuksen tavoitteesta toinen osa koskee Suomessa syntyneiden kustannusten korvaamista kolmas osa käsittelee ulkomailla syntyneitä kustannuksia neljännessä osassa kerrotaan hakemusten käsittelystä Kelassa viidennessä osassa selvitetään muutoksenhakua kuudennessa osassa käsitellään takaisinperintää. Vakuutusyhtiötilitysten käsittely on keskitetty Kelassa. Ajantasaiset tiedot tilitysten käsittelypaikoista ovat Kelan internetsivuilla > Yhteistyökumppanit > Vakuutusyhtiöt > Tilitysten käsittelypaikat. Työpaikkakassaan kuuluvan henkilön korvaushakemus ratkaistaan aina kyseisessä kassassa. Ohjekirja on tarkoitettu vakuutusyhtiöiden, Kelan ja työpaikkakassojen toimihenkilöiden käyttöön. Sairausvakuutusetuuksista on lisää tietoa Kelan internetsivuilla ja Kelan julkaisemissa esitteissä, joista on luettelo tämän kirjan lopussa. Yhteistyöterveisin Kansaneläkelaitos Terveysosasto

2 Sisällys Sisällys I Sairausvakuutuksen tavoite 3 II Suomessa syntyneet kustannukset 3 1 Oikeus ja edellytykset Suhde muun lain mukaiseen korvaukseen 5 2 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Lomakkeet Vakuutusyhtiö hakijana Hakemuksen liitteet Tilityksen toimittaminen Kelaan Muut hakijat Terveydenhuollon palvelujen tuottaja hakijana Apteekki hakijana Kuljetuspalvelujen tuottaja hakijana Työnantaja hakijana Asiakkaan hakemus 12 3 Korvauksen määrä Lääkärinpalkkiot Tutkimus ja hoito Hammashoidon korvaukset Lääkekustannukset Matkakustannukset 23 4 Tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaisen korvauksen maksaminen Kelalle Regressi 25 III Ulkomailla syntyneet kustannukset 27 5 Oikeus ja edellytykset Tilapäinen oleskelu ja hoitoetuudet EU- ja ETA-valtiot sekä Sveitsi ja kustannusten korvaaminen Sosiaaliturvasopimusvaltiot ja kustannusten korvaus Muut valtiot ja kustannusten korvaaminen Asuminen ja hoitoetuudet EU- ja ETA-valtiot sekä Sveitsi ja kustannusten korvaaminen Sosiaaliturvasopimusvaltiot ja kustannusten korvaus Muut valtiot ja kustannusten korvaus Hoitoon hakeutuminen EU- ja ETA- valtiot sekä Sveitsi ja kustannusten korvaaminen Muut valtiot ja kustannusten korvaaminen 37

3 Sisällys 6 Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen 40 7 Korvauksen määrä Ulkomailla perityt lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Ulkomailla perityt tutkimuksen ja hoidon maksut Ulkomailla ostetut lääkkeet Ulkomailla sairastuneen matkakustannusten korvaus 43 IV Hakemusten käsittely Kelassa Kelan puhelinpalvelu vakuutusyhtiöille 46 V Muutoksenhaku sairausvakuutusasioissa 47 VI Takaisinperintä 47 LIITTEET Liite 1. Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, lomake SV Liite 2. Selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, lomake SV Liite 3. Tutkimus- tai hoitomääräys, lomake SV 3 51 Liite 4. Laboratoriotutkimusmääräys, lomake 3a 52 Liite 5. Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan, lomake SV 3 FM 53 Liite 6. Selvitys annetusta fysioterapiasta, lomake SV 3 FS 54 Liite 7. Tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistille, lomake SV3 SHM 55 Liite 8. Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja peritystä palkkiosta, lomake SV 3SHS 56 Liite 9. Apteekin atk-laskelma 57 Liite 10. Korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista, lomake SV 127sr 58 Liite 11. Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista, lomake SV 128sr 59 Liite 12. Lisäkorvaushakemus lääkekustannuksista, lomake SV Liite 13 Matkakorvaushakemus SV 4 61 Liite 13. Korvaushakemus ja valtakirjamalli 63 Liite 14. Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista, lomake SV Liite 15. Vakuutusyhtiötilitys ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista, lomake SV Liite 16. Todistus matkakorvausta varten, lomake SV Liite 17. Selvitys tapaturmasta, lomake SV Liite 18. Malleja Kela-kortista 72 Liite 19. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin 73 Liite 20. Eurooppalainen sairaanhoitokortti 74 Liite 21. Kelan osoitteita 75 Liite 22. Tunne perusturvasi esitteet 76

4 Oikeus ja edellytykset I Sairausvakuutuksen tavoite Sairausvakuutus turvaa vakuutetun oikeuden korvaukseen tarpeellisista sairauden aiheuttamista kustannuksista. Sairausvakuutus korvaa vakuutetulle osan yksityisten terveydenhuoltopalveluiden kustannuksista sekä sairauden, raskauden ja synnytyksen vuoksi tehtyjen matkojen ja lääkehoidon kustannuksia. II Suomessa syntyneet kustannukset 1 Oikeus ja edellytykset Suomessa asuva henkilö on vakuutettu sairausvakuutuslain (SVL) mukaisesti. Suomessa asuminen ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaan riippumatta henkilön kansallisuudesta. Myös Suomessa työskentelevä tai yrittäjänä toimiva henkilö on vakuutettu työskentelyn tai yritystoiminnan aloittamisesta lukien, jos työskentely tai yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan. Oikeus etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää SVL:ssa säädetyt etuuden saamisen edellytykset. Vakuutukseen kuulumisen asiakas osoittaa Kela-kortilla tai voimassa olevalla henkilökortilla, jossa on sairausvakuutustiedot. Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ei voida osoittaa sairausvakuutukseen kuulumista. Ulkomailla syntyneiden kustannusten korvaamisesta kerrotaan osassa III Ulkomailla syntyneet kustannukset. Tarpeellinen sairaanhoito Vakuutetulla on oikeus saada korvausta sairauden vuoksi tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista sekä raskauden ja synnytyksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista. Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama tutkimus epäillyn sairauden toteamiseksi tai poissulkemiseksi ja hoidon määrittämiseksi on myös korvattavaa. Hoidon tarpeellisuus on aina korvauksen maksamisen edellytys. Korvaus maksetaan vain siltä osin kuin hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuutetun terveydentilaa vaarantamatta olisi tullut maksamaan. Tarpeellisena hoitona pidetään yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa. Lääkärin tai hammaslääkärin määräämien tutkimusten tulee perustua lääkärin etukäteen tekemään anamneesiin ja kliinisiin tutkimuksiin. 3

5 Oikeus ja edellytykset Korvattavuutta koskevat rajoitukset Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset on tarkoitettu pienentämään yksityisten terveydenhoitopalvelujen käyttämisestä asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia. Korvausta ei makseta kunnallisista terveyspalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) nojalla perityistä maksuista kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 :ssä tarkoitetulla tavalla järjestämän sairaanhoidon kustannuksista esimerkiksi, kun julkinen terveydenhuolto on ostanut palvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai potilas on lähetetty terveyskeskuksesta tai julkisesta sairaalasta yksityisen palvelujen tuottajan tutkimuksiin tai hoitoon sairaanhoidon kustannuksista, kun yksityisen terveydenhuollon palvelut on järjestetty kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa kunnallisen sairaanhoidon yhteydessä annetun lääkehoidon kustannuksista silloin, kun lääkehoito annetaan avovastaanotolla jos hoito on annettu sinä aikana, jolloin vakuutettu on ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa sairaanhoitoon liittyvistä tai vakuutetun muutoin tarvitsemien hoitotarvikkeiden, apuvälineiden ja proteesien hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista eikä yksityisistä terveydenhuoltopalveluista perityistä hoitopäivä-, poliklinikka-, toimisto- ja muista vastaavista maksuista. Terveyskeskuslääkärin tai sairaalalääkärin kirjoittaman lähetteen perusteella korvaus myönnetään vain fysioterapian ja ihosairauksien valohoidon kustannuksista, jotka potilas on maksanut yksityiselle palvelujen tuottajalle. Edellä olevia rajoituksia sovelletaan myös Ahvenanmaan maakunnan järjestämään hoitoon. Sairausvakuutus ei korvaa ennalta ehkäisevää hoitoa, hammashoitoa lukuun ottamatta 4

6 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista rokotuksia, terveystarkastuksia eikä tutkimuksia, jotka on tehty lääkärintodistuksen antamiseksi esim. ajokorttia, oppilaitokseen pyrkimistä tms. varten seulontatutkimuksia, esim. ikäryhmittäin tehdyt mammografia-, osteoporoosi-, kolesteroli- tai Papa-tutkimukset eikä tieteellisiä tutkimuksia. 1.1 Suhde muun lain mukaiseen korvaukseen Jos sairaanhoitokustannukset ovat aiheutuneet liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, asiakas ohjataan hakemaan korvausta suoraan vakuutusyhtiöstä. Jos asiakkaalle on maksettu korvausta sairaanhoitokustannuksista tapaturma- tai liikennevakuutusta koskevien lakien perusteella, hänellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta vain siltä osin kuin se ylittää muun lain mukaisen korvauksen. Lisätietoa tapaturma- ja liikennevakuutusta koskevasta menettelystä on luvussa 4. 2 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Korvausta sairaanhoidon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksista haetaan Kelan toimistosta 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta palvelujen tuottajalle. Maksupäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin kustannukset on maksettu hoidonantajalle, apteekille tai kuljetuspalveluntuottajalle. Jos maksu on peritty etukäteen, korvausta voidaan hakea vasta, kun hoito on annettu, lääkkeet toimitettu tai matka tehty. Lääkkeiden lisäkorvauksissa hakuaika on 6 kuukautta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana lisäkorvaukseen saamiseen oikeuttava omavastuuraja on täyttynyt. Asiakas, hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu hakijasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö täyttää korvaushakemuksen, vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi sekä allekirjoittaa hakemuksen. Tarvittaessa asiakas voi antaa valtakirjan korvauksen hakemiseen. Valtakirjan voi allekirjoittaa myös asiakkaan huoltaja tai edunvalvoja. 15 vuotta täyttäneellä asiakkaalla on oikeus itse hakea ja nostaa hänelle tuleva korvaus. Näin 15 vuotta täyttänyt asiakas on oikeutettu antamaan valtakirjan. Jos täysi-ikäiselle on määrätty edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan, valtuutuksen antaa edunvalvoja. 5

7 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista 2.1 Lomakkeet Sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten asiakkaan tulee esittää hoidon antajan selvitys tehdyistä tutkimuksista, annetuista hoidoista, ostetuista lääkkeistä ja matkakustannuksista. Selvitykset annetaan Kelan lomakkeilla. Näiden lomakkeiden sijaan voidaan käyttää myös muita lomakkeita, jotka on hyväksytty Kelan terveysosastolla. Korvaushakemuksena sairaanhoidon ja lääkkeiden kustannuksista käytetään lomaketta SV 127 "Korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista" tai erillistä Kelan hyväksymää lomaketta. Jos korvausta haetaan useista kustannuksista samalla kertaa, riittää yhden hakemuksen ja valtakirjan täyttäminen. Kelan terveysosasto voi hyväksyä vakuutusyhtiölle oman korvaushakemus- ja valtakirjalomakkeen. Hyväksymisen yhteydessä korvaushakemus- ja valtakirjalomakkeelle annetaan hyväksymisnumero. Sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten täytettävän korvaushakemuksen ja valtakirjan on erotuttava selkeästi omana osanaan eikä siihen saa sisällyttää mitään muita vakuutusyhtiön asioita. Vuotuisen omavastuurajan ylittävistä lääkekustannuksista voidaan hakea lisäkorvausta hakemuslomakkeella SV 178 "Korvaushakemus suurista lääkekustannuksista". Matkakustannuksista haetaan korvausta lomakkeella SV 4 "Matkakorvaushakemus". Lomakkeista on mallit tämän ohjekirjan liitteenä. Selvitys lääkärin ja hammaslääkärin antamasta hoidosta ja peritystä palkkiosta Korvauksen hakemista varten lääkäri antaa selvityksen vastaanottokäynnistä tai toimenpiteistä lomakkeella SV 120 "Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja peritystä palkkiosta" tai vastaavalla Kelan hyväksymällä lomakkeella. Lomake SV 126 "Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista" on tarkoitettu hammaslääkärien käyttöön. Lomakkeille merkitään lääkärin tai hammaslääkärin suorittamat toimenpiteet ja niistä perityt palkkiot eriteltyinä toimenpidekohtaisesti käyttäen Kelan taksapäätöksen mukaisia koodeja ja nimikkeitä. Myös käyntipäivä on merkittävä. Jos toimenpiteeseen on osallistunut kaksi lääkäriä tai hammaslääkäriä, kumpikin antaa oman selvityksensä. Lomakkeella olevaan Lisätietoja-kohtaan voidaan tarvittaessa merkitä korvaamisen kannalta oleellista tietoa, joka ei muuten ilmene selvityksestä. Lomakkeen allekirjoittaa hoidon antanut tai tutkimuksen suorittanut itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva lääkäri tai hammaslääkäri. Sen voi allekirjoittaa myös aluehallintoviranomaisen tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) luvan saaneen palvelujen tuottajan edustaja. Lomakkeella tulee aina olla sel- 6

8 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista vennys hoidon antaneen lääkärin tai hammaslääkärin nimestä ja yksilöintitunnuksesta. Lääkäri tai hammaslääkäri on vastuussa lomakkeelle tehtyjen merkintöjen oikeellisuudesta. Tutkimus- ja hoitomääräys Tutkimus- ja hoitomääräyslomaketta, SV 3 käytetään määrättäessä SVL:n nojalla korvattavaa tutkimusta ja hoitoa. Lomakkeella voidaan määrätä radiologiset tutkimukset, laboratoriotutkimukset, sädehoito, sytostaattihoito, psykologin tutkimukset ja sairaanhoitotoimenpiteet. Hammaslääkäri voi myös määrätä tällä lomakkeella rintamaveteraanin tai miinanraivaajan kokoproteesihoitoon erikoishammasteknikolle. Erikoishammasteknikko erittelee tälle lomakkeelle kokoproteesihoidon kliinisen ja teknisen työn koodit, nimikkeet ja kustannukset. Asiakkaalle tehdyn tutkimuksen ja annetun hoidon tulee perustua lääkärin tai hammaslääkärin omakätisesti allekirjoittamaan määräykseen. Laboratoriotutkimusmääräys SV 3a sisältää esipainatuksen tavallisimmista laboratoriotutkimuksista. Lomakkeella on tilaa myös muiden tutkimusten määräämiselle. Lääkäri antaa määräyksen fysioterapiaan lomakkeella SV 3 FM "Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan". Fysioterapiapalvelujen antaja käyttää lomaketta SV 3 FS "Selvitys annetusta fysioterapiasta", antaessaan selvityksen fysioterapiatoimenpiteistä sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten. Hammaslääkäri käyttää lomaketta SV 3 SHM "Tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistille" määrätessään potilaan suuhygienistin tutkimukseen ja hoitoon. Suuhygienisti käyttää lomaketta SV 3 SHS "Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja peritystä palkkiosta", antaessaan selvityksen sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten. Tutkimuksen suorittaja tai hoidon antaja merkitsee lomakkeelle tutkimuksen ja hoidon taksan mukaisen koodin, nimen, käyntipäivän ja perityn maksun. Myös tutkimuspaikka on merkittävä silloin, kun tutkimuksen on tehnyt muu kuin maksun perinyt terveydenhuollon palvelujen tuottaja. Tällä varmistetaan, että tutkimus tehdään sellaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, jolla on voimassa oleva toimilupa. Selvitykset lääkekustannuksista Jos asiakas ei ole saanut lääkekorvausjärjestelmään kuuluvista valmisteista korvausta apteekin kautta, voidaan korvausta hakea jälkikäteen Kelan toimistosta korvaushakemuslomakkeella SV 127. Korvaushakemuksen liitteenä tulee olla apteekin antama selvitys lääkeostosta, jolla tarkoitetaan yleensä apteekin tietojärjestelmästään tulostamaa "Kelan hyväksymää atk-laskelmaa lääkeostoista" (SV 27 ATK). Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa valmisteiden ostamisesta. 7

9 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Jos ostokertaan sisältyy alkuperäisiä lääkemääräyksiä, apteekki liittää tulostamaansa atk-laskelmaan alkuperäisten lääkemääräysten ja/tai puhelinlääkemääräysten jäljennösosat (osa 2) (SV 1, SV 2, SV 1 "ATK Kelan hyväksymä ATK-lääkemääräys 843", SV 2 Kelan hyväksymä "ATK-puhelinlääkemääräys 841"). Alkuperäisestä huumausainelääkemääräyksestä ja/tai Telefaksi-lääkemääräyksestä (SV 1 "Telefax", SV 1 Telefax Kelan hyväksymä "Telefax-lääkemääräys 842") apteekki liittää tulostamaansa atk-laskelmaan valokopion lääkemääräyksestä. Jos ostokerrassa on ainoastaan uusittuja lääkemääräyksiä, apteekki liittää tietojärjestelmästä tulostamaansa atk-laskelmaan vain maksukuitin. Apteekki voi tulostaa tietojärjestelmästään atk-laskelman asiakkaan sitä pyytäessä, vaikka asiakas olisikin saanut korvauksen jo apteekissa. Tällöin atk-laskelmasta näkyvät lääkeostojen ja korvausten yhteenvetotiedot. Vuotuisen omavastuurajan ylittävistä lääkekustannuksista voidaan hakea lisäkorvausta hakemuslomakkeella SV 178. Todistus matkakorvausta varten Matkakorvauksen hakemista varten terveydenhuollon ammattihenkilö antaa asiakkaalle todistuksen käynnistä ja selvityksen erityisajoneuvon tarpeellisuudesta lomakkeella SV 67 tai vastaavalla Kelan hyväksymällä palvelujen tuottajan omalla lomakkeella. Tilityslomake Vakuutusyhtiö käyttää lomaketta SV 131 "Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista" hakiessaan korvausta tilityksenä Kelasta. 2.2 Vakuutusyhtiö hakijana Vakuutusyhtiö voi hakea asiakkaalle myönnettävän korvauksen asiakkaan antamalla valtakirjalla. Korvaus on samansuuruinen riippumatta siitä, onko se maksettu valtakirjan perusteella vakuutusyhtiölle tai asiakkaalle itselleen. Asiakas, hänen huoltajansa tai edunvalvojansa vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja allekirjoittaa valtakirjan. Perheenjäsenen toisen puolesta allekirjoittamaa valtakirjaa ei hyväksytä. Korvaushakemuksen voi laittaa vireille myös muu asiakkaasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö, mutta valtakirjaa hän ei voi allekirjoittaa asiakkaan puolesta. Työpaikkakassan vastuulle kuuluvien asiakkaiden hakemukset ratkaistaan työpaikkakassassa. Jos työpaikkakassan vastuulle kuuluvien henkilöiden hakemuksia on tilityksessä, Kelan toimisto lähettää hakemukset käsiteltäväksi asianomaiseen kas- 8

10 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista saan. Vakuutusyhtiö saa ilmoituksen hakemuksen siirrosta tilitysilmoituksessa. Jos asiakas ei enää kuulu työpaikkakassan vastuulle hakemuksen käsittelyhetkellä, hakemus ratkaistaan Kelan toimistossa. Korvaushakemus ja valtakirja Korvaushakemuksena käytetään selvityslomakkeiden kääntöpuolella olevaa hakemusta tai Kelan hyväksymää korvaushakemusta ja valtakirjalomaketta. Jos korvausta haetaan saman henkilön useista, samasta vakuutustapahtumasta syntyneistä kustannuksista samalla kerralla, riittää yhden hakemuksen ja valtakirjan täyttäminen. Suomessa toimiva vakuutusyhtiö voi hakea asiakkaalle myönnettävän korvauksen tämän antamalla valtakirjalla. Valtakirjalla asiakas valtuuttaa kolmannen osapuolen nostamaan ja kuittaamaan hänelle kuuluvan korvauksen. Valtakirjana tulee käyttää korvaushakemuksen liitteenä olevaa valtakirjaa tai erillistä yksilöityä valtakirjaa. Asiakas voi yhdellä valtakirjalla valtuuttaa vakuutusyhtiön hakemaan korvausta samalla kertaa samasta vahinkotapahtumasta syntyneistä kustannuksista. Vakuutusyhtiön tulee liittää hakemukseen jokaisella hakukerralla valtakirja. Tilityksen tekeminen Vakuutusyhtiön Kelaan toimittamat asiakkaan sairaanhoitokorvausten hakemukset käsitellään vakuutusyhtiötilityksinä. Vakuutusyhtiö täyttää korvauksen hakemista varten tilityslomakkeen SV 131. Tilityslomakkeen liitteenä tulee olla asiakkaan alkuperäinen korvaushakemus, valtakirja ja alkuperäiset selvityslomakkeet tehdystä tutkimuksesta ja annetusta hoidosta. Jos korvausta haetaan lääkeostoista, liitetään hakemukseen apteekin tulostama atk-laskelma liitteineen. Jos korvausta haetaan erityisajoneuvon (esim. taksi, invataksi, ambulanssi) käytöstä syntyneistä kustannuksista, liitetään hakemukseen kuitti suoritetusta maksusta. Lisäksi hakemukseen liitetään kopio asiakkaan vakuutusyhtiölle antamasta omasta selvityksestä, kuten vahinkoilmoituksesta. Kelan vakuutuspiirit voivat erikseen sopia vakuutusyhtiön kuvankäsittelyjärjestelmästä tulostettujen asiakirjakopioiden hyväksymisestä niiden vakuutusyhtiöiden kanssa, joiden hakemuksia ne käsittelevät. Tilityslomake tehdään yhtenä kappaleena ja siinä tulee olla vakuutusyhtiön nimi, puhelinnumero, osoite ja yhteyshenkilö y-tunnus ja pankkiyhteystieto. 9

11 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Lisäksi lomakkeessa tulee olla niiden asiakkaiden, joiden sairaanhoidon kustannuksista korvausta haetaan nimi ja henkilötunnus sekä vahinkotunnus, kustannusten yhteissumma, maksupäivä ja maksun saaja. Selvityslomakkeiden tulee olla samassa järjestyksessä kuin asiakkaiden tiedot ovat tilityslomakkeella. On toivottavaa, että yhdessä tilityksessä on enintään 50 asiakkaan hakemukset. Suomessa syntyneiden kustannusten hakemuksiin ei saa yhdistää ulkomailla syntyneitä kustannuksia Hakemuksen liitteet Asiakas toimittaa korvaushakemuksen liitteenä selvityksen tehdyistä tutkimuksista, annetuista hoidoista tai ostetuista lääkkeistä. Palvelujen tuottaja ilmoittaa selvityslomakkeella tai erillisellä liitteellä asiakkaalle syntyneet kustannukset toimenpiteittäin. Apteekki antaa asiakkaalle lääkeostoista lääkekohtaisen erittelyn. Jos hoidon antamisesta tai lääkkeiden toimittamisesta on kulunut enemmän kuin 6 kuukautta, on hakemukseen liitettävä asiakkaan maksukuitti tai muu luotettava selvitys maksuajankohdasta. Erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneista kustannuksista tulee asiakkaan liittää hakemukseen kuitti, josta käy ilmi kustannusten määrä sekä ajankohta, jolloin kustannukset ovat syntyneet Tilityksen toimittaminen Kelaan Vakuutusyhtiöiden tilitysten käsittely on keskitetty Kelassa. Ajantasaiset tiedot tilitysten käsittelypaikoista löytyvät Kelan internetsivuilta > Yhteistyökumppanit > Vakuutusyhtiöt > Tilitysten käsittelypaikat. Tilitykset voit toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon, mutta suosittelemme lähettämään tilitykset suoraan niille osoitettuihin käsittelypisteisiin. 2.3 Muut hakijat Sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia voi hakea Kelasta useaa eri kautta. Lähtökohtaisesti aina on kyse asiakkaiden hakemuksista, mutta esimerkiksi suorakorvausmenettelyn yleistyessä asiakas saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen jo 10

12 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista suoraan apteekista tai lääkäri- tai hammaslääkäriasemalta. Seuraavissa luvuissa esitellään eri menettelytapoja, joiden kautta asiakas voi saada korvauksen. Asiakkaalle lähetetään sairaanhoitoa ja lääkkeitä koskevassa suorakorvausmenettelyssä kirjallinen päätös vain pyynnöstä. Kirjallinen päätös lähetetään sekä asiakkaalle että palvelujen tuottajalle aina, jos korvaus hylätään kokonaan tai osittain. Kuljetuspalveluntuottajilla on käytössään Kelan kanssa valtakirjamenettely, jonka mukaan asiakkaalle annetaan aina kirjallinen päätös. Valtakirjamenettely ei kuitenkaan koske ambulanssilla tai helikopterilla tehtyjä matkoja vaan näiden korvaaminen perustuu suorakorvausmenettelyyn Terveydenhuollon palvelujen tuottaja hakijana Jos terveydenhuollon palvelujen tuottaja on solminut Kelan toimiston kanssa suorakorvaussopimuksen sairaanhoitokorvausten maksamisesta, palvelujen tuottaja perii asiakkaalta hoidon kustannuksista vain omavastuuosuuden ja antaa hänelle siitä kuitin. Kuitissa tulee olla päiväys ja muut tositteen yksilöintitiedot, palvelujen tuottajan virallinen, aluehallintoviranomaisen tai Valviran myöntämän luvan mukainen nimi tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan henkilön nimi, palvelun kokonaishinta, sairausvakuutuskorvaus ja asiakkaan maksama omavastuuosuus. Kuitista tulee ilmetä erikseen kustannukset, joista ei makseta sairausvakuutuskorvausta, esimerkiksi toimistomaksut. Näitä kustannuksia palvelujen tuottaja ei ilmoita Kelalle tilityksessään. Jos asiakkaalle annetaan lasku, vastaavat tiedot tulee ilmetä myös laskusta. Palvelujen tuottaja voi laskuttaa omavastuuosuuden myös suoraan vakuutusyhtiöltä. Asiakkaalle lähetetään suorakorvausmenettelyssä kirjallinen päätös vain pyynnöstä. Kirjallinen päätös lähetetään sekä asiakkaalle että palvelujen tuottajalle aina, jos korvaus hylätään kokonaan tai osittain. Selvitys vakuutusyhtiölle vapaaehtoista vakuutusta varten Jos asiakas tarvitsee selvityksen vakuutusyhtiötä varten, on palvelujen tuottajia ohjattu näissä tilanteissa antamaan erikseen selvitys, jossa ilmoitetaan asiakkaan sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus sekä ne kustannukset, joista ei makseta sairausvakuutuskorvausta ja joita ei ilmoiteta Kelalle. Vakuutusyhtiölle annettavan selvityksen tulee erottua Kelan lomakkeista myös ulkonäkönsä puolesta sekaannusten ja kaksinkertaisen korvauksen maksamisen ehkäisemiseksi. Vakuutusyhtiölle annettavaan selvitykseen tulee merkitä selkeästi "Selvitys vakuutusyhtiötä varten". 11

13 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Apteekki hakijana Kela ja apteekit ovat sopineet asiakkaille kuuluvien lääkekorvausten ja niihin liittyvien lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvausten sekä lääkkeiden annosjakelupalkkioiden korvausten maksamisesta apteekkien välityksellä, jotta asiakkaat voisivat hankkia tarpeelliset lääkkeensä mahdollisimman joustavasti. Asiakas maksaa apteekille vain omavastuuosuuden. Korvaus maksetaan apteekille sen Kelaan tekemän tilityksen perusteella Kuljetuspalvelujen tuottaja hakijana Jos kuljetuspalvelujen tuottaja on solminut Kelan kanssa sopimuksen matkakorvausten maksamisesta suorakorvaus- tai valtakirjamenettelyllä, voi kuljetuspalvelujen tuottaja hakea korvauksen Kelasta. Tällöin asiakas maksaa kuljetuspalvelujen tuottajalle vain omavastuuosuuden (9,25 euroa yhdensuuntaista matkaa kohti vuonna 2010) Työnantaja hakijana Jos työnantaja on maksanut asiakkaan puolesta sairaanhoitokustannuksia, mutta ei hae näistä korvausta SVL 13 luvun 1 :n mukaisesti työterveyshuollon hakemuksen yhteydessä, voidaan kustannuksista maksaa työnantajalle korvaus vakuutetun antamalla valtakirjalla. Terveydenhuollon palvelujen tuottaja voi myös laskuttaa työnantajalta asiakkaan omavastuuosuuden silloin, kun palvelujen tuottaja hakee korvauksen suorakorvauksena Kelasta. 2.4 Asiakkaan hakemus Asiakas voi hakea sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen itse Kelasta ja hakea vasta sen jälkeen korvausta vakuutusyhtiöltään. Asiakas saa Kelasta aina kirjallisen päätöksen hakemukseensa. Hakemuksen perusteena käytettyjä asiakirjoja ei palauteta asiakkaalle, mutta asiakas voi pyydettäessä saada niistä kopiot. Asiakas voi hakea korvausta sairausvakuutuksesta myös sellaisista sairaanhoidon kustannuksista, joista hän on hakenut vakuutusyhtiöstä tapaturma-, liikenne- tai ammattitautilain perusteella korvausta, mutta saanut hylkäävän päätöksen. Korvaushakemuksen liitteenä asiakas esittää hylkäävän päätöksen lisäksi alkuperäiset tai vakuutusyhtiön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä selvityslomakkeista ja maksukuiteista. 12

14 Korvauksen määrä Asiakas voi vastaavalla tavalla hakea itse sairausvakuutuslain mukaista korvausta Kelasta esimerkiksi silloin, kun vakuutusyhtiö on hylännyt yksityisen sairauskuluvakuutuksen hakemuksen vakuutusehtoihin kirjatun rajauksen vuoksi. 3 Korvauksen määrä Sairausvakuutus korvaa osan sairaanhoitokustannuksista. Muu osa, kokonaiskustannuksen ja korvauksen välinen erotus, jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Lääkärin ja hammaslääkärin palkkioiden sekä heidän määräämänsä tutkimuksen ja hoidon korvaus lasketaan vahvistettujen taksojen määrästä. Jos peritty palkkio tai maksu on pienempi kuin taksa, korvaus lasketaan asiakkaalta peritystä määrästä. Valtioneuvosto säätää asetuksella sairausvakuutuksen korvaustaksojen perusteista ja enimmäismääristä. Tämän asetuksen perusteella Kela vahvistaa korvaustaksat. Taksaluettelossa käytettävät lääkärin ja hammashoidon toimenpiteiden nimikkeet ja koodit ovat pääosin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta toimenpideluokituksesta. Laboratorio- ja radiologisten tutkimusten sekä toimenpiteiden nimikkeet ja koodit noudattavat pääosin Suomen Kuntaliiton julkaisemaa nimikkeistöä. Taksaluettelot ovat erillisessä Taksat-ohjekirjassa, ja ne ovat päivitettyinä Kelan internetsivuilla kohdassa Yritykset ja yhteisöt > Terveydenhuollon palvelujen tuottajat > Sairaanhoitokorvausten taksat. Lääkekustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut lääkkeelle, perusvoiteelle tai kliiniselle ravintovalmisteelle korvattavuuden. Lääkkeiden ajantasaiset hinta- ja korvattavuustiedot sekä vaihtokelpoiset lääkevalmisteet löytyvät Kelan lääkehausta osoitteesta Sairaankuljetuksen korvausperusteista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Taksiliikenteestä syntyvien matkakustannusten korvausperusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Jos palvelujen tuottaja antaa hinnasta alennusta, Kelalle toimitetuissa selvityksissä tulee olla todellinen, alennettu hinta. 13

15 Korvauksen määrä Korvausprosentit ja omavastuuosuudet Etuuslaji Korvausprosentti Kiinteä omavastuuosuus, Lääkärinpalkkiot 60 1 Tutkimus ja hoito ,46 Fysioterapia ,46 Hammashoito hammaslääkärin palkkiot 60 1 rintamaveteraanien suun ja hampaiden tutkimus ja ehkäisevä hoito sekä protetiikan kliininen työ rintamaveteraanien protetiikan tekninen työ 50 1 suuhygienistin tutkimus ja hoito 7 Lääkkeet Vuotuinen omavastuuosuus, peruskorvaus 42 8 alempi erityiskorvaus 72 8 ylempi erityiskorvaus ,00 2 lisäkorvaus lääkekustannuksista , ,70 5 annosjakelupalkkio 42 6 Matkat 100 9, ,25 4 Yöpymisraha enintään 20,18 /yö 1 Peritystä palkkiosta, kuitenkin enintään taksan määrästä. 2 Kiinteä omavastuu on lääkekohtainen. 3 Yhdensuuntaiselta matkalta. 4 Vuotuisen omavastuuosuuden ylittävä osa korvataan kokonaan. 5 Vuoden 2010 indeksitaso. 6 Korvaus tietyin edellytyksin enintään 3 euron palkkiosta / viikko. 7 Korvaus on taksan määrä, kuitenkin enintään perityn palkkion määrä. 8 Myyntihinnasta tai viitehinnasta. 3.1 Lääkärinpalkkiot Lääkärin antamana hoitona pidetään hoitoa, jonka on antanut Suomessa itsenäisesti lääkärinammattia harjoittamaan oikeutettu henkilö. Korvattavaa on myös perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa toimivan lääkärin antama hoito laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Sairaanhoitona korvataan lääkärin antama tarpeellinen hoito. Tähän luetaan kuuluvaksi myös lääkärin suorittama mahdollisen sairauden toteamiseksi tai hoidon määrittelemiseksi tehty tutkimus ja sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemista varten kirjoitettu lääkärintodistus tai -lausunto. 14

16 Korvauksen määrä Lääkärinpalkkiotaksa jakautuu lääkärin vastaanottopalkkiotaksaan ja lääkärin toimenpidetaksaan. Vastaanottopalkkiotaksa on aikaperusteinen. Korvauksen perusteena on lääkärin vastaanottoon käyttämää aikaa vastaava taksa. Tähän sisältyvät vastaanoton yhteydessä tehdyt pientoimenpiteet sekä reseptien uusiminen, joista ei makseta erikseen korvausta. Samalla käynnillä tehdyistä toimenpiteistä korvataan joko vastaanottopalkkiotaksan tai toimenpidetaksan mukaisesti. Lääkärin perimästä palkkiosta korvataan 60 %. Jos hoidon on antanut erikoislääkäri, jonka erikoisalaan hoito kuuluu, korotetaan taksan mukaisia määriä 50 %:lla. Taksapäätöksessä on joitakin toimenpiteitä, jotka korvataan vain poikkeustapauksissa erikseen määriteltyjen lääketieteellisten kriteerien perusteella. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi likinäköisyyden korjaamiseksi tehtävät silmäleikkaukset. Näissä tapauksissa Kela voi pyytää palvelujen tuottajalta lisäselvitystä korvattavuuden selvittämiseksi. Korvauksen perusteena olevia taksoja voidaan korottaa 100 %:lla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito annettu arkipäivisin klo lauantaina klo 18.00:n jälkeen pyhäpäivän aattona klo 18.00:n jälkeen sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä. Korotus ei koske lääkärintodistuksen antamista eikä reseptin uusimista. 3.2 Tutkimus ja hoito Lääkärin ja hammaslääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot korvataan, jos ne on määrätty sairauden hoidon vuoksi tai ne ovat olleet tarpeellisia mahdollisen sairauden toteamiseksi. Lääkärin ja hammaslääkärin samalla kertaa määräämän tutkimuksen tai hoidon kustannuksista korvataan enintään taksan määrästä 75 % siltä osin kuin korvausperusteet ylittävät kiinteän omavastuun (13,46 euroa vuonna 2010). Palkkiosta, jonka lääkäri tai hammaslääkäri on perinyt suorittamastaan laboratoriotai radiologisesta tutkimuksesta, maksetaan korvaus tutkimuksen ja hoidon taksan mukaan. Korvauksen määrä lasketaan siten, että verrataan toimenpiteittäin perityn maksun ja taksan määrää. Jos peritty maksu on suurempi kuin taksa, korvaus lasketaan taksan määrästä. Jos peritty maksu on pienempi kuin taksa, korvaus lasketaan perityn maksun määrästä. Tutkimuksen ja hoidon kiinteä omavastuu vähennetään korvauspe- 15

17 Korvauksen määrä rusteiden yhteismäärästä. Fysioterapian hoitosarjasta vähennetään kiinteä omavastuu kuitenkin aina erikseen fysioterapiamääräystä kohden, vaikka samalla kertaa olisi määrätty myös muuta tutkimusta ja hoitoa. Tutkimuksena ja hoitona korvataan laboratoriotutkimukset sairaanhoitotoimenpiteet radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet sytostaattihoito fysioterapia psykologin tutkimukset. Lääkärin tai hammaslääkärin samalla kertaa määräämä tutkimus ja hoito korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokerralta edellyttäen, että tutkimus on suoritettu tai hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Käsitteellä samalla kertaa määrätty tarkoitetaan saman lääkärin yhden päivän aikana antamia tutkimus- ja hoitomääräyksiä. Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan yhden päivän aikana suoritettuja tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Yksityissairaalan vuodeosastolla suoritetut tutkimus- ja hoitotoimenpiteet katsotaan samalla kertaa määrätyiksi, jos ne on suoritettu viikon kuluessa ensimmäisestä tutkimuksesta tai hoitotoimenpiteestä. Lääkärin tai hammaslääkärin määräämä hoito tai tutkimus korvataan, kun tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on antanut sairausvakuutuslaissa tarkoitettu muu terveydenhuollon ammattihenkilö ja silloin, kun tutkimus tai toimenpide on suoritettu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä. Muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan sairausvakuutuslaissa sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa, kätilöä, fysioterapeuttia, laboratoriohoitajaa, erikoishammasteknikkoa, psykologia ja suuhygienistiä, jolle Valvira on myöntänyt oikeuden harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Kela ylläpitää Valviran tietoihin perustuvaa rekisteriä lääkäreistä, hammaslääkäreistä ja muista sairausvakuutuslaissa mainituista ammattihenkilöistä. Suuhygienistin ja erikoishammasteknikon antaman hoidon korvaaminen ei perustu tutkimuksen ja hoidon taksaan. Suuhygienistin ja erikoishammasteknikon antamasta hoidosta kerrotaan kohdassa 3.3 Hammashoidon korvaukset. Yksityisen terveydenhuollon palveluja tuottavalla toimintayksiköllä tulee olla aluehallintoviranomaisen tai Valviran lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990). Sairausvakuutuslain mukainen korvaus voidaan myöntää niistä palveluista, jotka aluehallintoviranomaisen tai Valviran päätöksen mukaan kuuluvat palvelujen tuottajan toimialoihin. Kela ylläpitää rekisteriä alue- 16

18 Korvauksen määrä hallintoviranomaisen ja Valviran luvan saaneista yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajista. Laboratoriotutkimuksiin sisältyvät myös patologian alaan kuuluvat tutkimukset. Patologian alaan kuuluvien tutkimusten näytteenotto korvataan lääkärinpalkkiotaksan mukaan. Muissa näytteenottoa vaativissa tutkimuksissa näytteenotto sisältyy tutkimuksen taksaan. Sairaanhoitotoimenpiteiden kustannuksista korvataan aikaperusteisen taksan mukaan. Korvaus suoritetaan lääkärin määräämästä tarpeellisesta sairaanhoidosta, jonka sisällön lääkäri määrittelee. Jos hoito on annettu asiakkaan luona lääkärin määräyksen perusteella, voidaan taksaa korottaa enintään 50 %. Korvattavan hoidon hoitoaika lasketaan todellisten hoitotoimenpiteeseen käytetyn ajan mukaan, mutta yleensä enintään tunnin ajalta vuorokaudessa. Yli tunnin kestävästä hoitoajasta voidaan korvata vain erityisestä syystä, kuten kuolevaa potilasta hoidettaessa. Tällöin enimmäismäärä voi olla kaksi tuntia. Korvausta maksetaan vain sairaanhoitajan itsenäisestä työstä, ei esimerkiksi lääkärin toimenpiteisiin liittyvästä avustamisesta. Sairaanhoitajan antamana psykoterapia ei ole sairausvakuutuslain perusteella korvattavaa. Radiologinen tutkimus korvataan silloin, kun sen on määrännyt potilasta hoitava lääkäri tai hammaslääkäri kliinisen tutkimuksen perusteella. Radiologisen tutkimuksen ja toimenpiteen korvaamisen edellytykset täyttyvät silloin, kun tutkimukseen sisältyy tutkimusmateriaalin analysointi, tulkinta, lääkärin lausunto ja riittävä dokumentointi. Magneetti-, tietokonetomografia- sekä hampaiston ja leukojen TT-tutkimuksia korvataan, kun tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri. Fysioterapiana korvataan lääkärin määräämä terapeuttinen käsittely sekä muu fysikaalinen hoito. Jos hoito on annettu asiakkaan luona lääkärin määräyksen perusteella, taksaa voidaan korottaa enintään 50 %. Muun tutkimuksen ja hoidon kustannusten korvaamisesta poiketen korvataan fysioterapian ja valohoidon kustannuksista myös julkisen terveydenhuollon lääkärin lähetteellä, silloin kun asiakas on maksanut hoidosta yksityiselle palvelujen tuottajalle. Fysioterapian hoitosarjasta, joka sisältää enintään 15 hoitokertaa, vähennetään yksi kiinteä omavastuu korvausperusteiden yhteismäärästä. Psykologin tutkimukset korvataan silloin, kun hän suorittaa lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon liittyvää testausta tai muuta siihen verrattavaa psykologista tutkimusta. Psykologin antama psykoterapia ei ole SVL:n mukaan korvattavaa. 17

19 Korvauksen määrä Lymfaterapian korvaaminen Lymfaterapiaa korvataan fysioterapeutin tai sairaanhoitajan antamana poikkeustapauksissa silloin, kun lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan lymfaödeeman on aiheuttanut rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon krooninen infektio (lähinnä erysipelas) synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö (myös myöhemmällä iällä ilmenevä). Lymfaterapian kustannuksista ei makseta korvausta palvelujen tuottajalle suorakorvauksena, koska lymfaterapian korvattavuus ratkaistaan aina erikseen lääkärinlausunnon perusteella. 3.3 Hammashoidon korvaukset Hammaslääkärinpalkkiot Hammaslääkärin palkkiosta korvataan 60 % enintään taksan määrästä, poikkeuksena on rintamaveteraanien hammashuollosta annetun lain perusteella maksettava suun ja hampaiden tutkimus ja ehkäisevä hoito sekä protetiikan kliininen työ, josta korvataan 100 % ja protetiikan teknisestä työstä 50 % enintään taksan määrästä. Erikoishammaslääkärin suorittaman toimenpiteen taksaa korotetaan 30 %. Korvauksen perusteena olevia taksoja voidaan korottaa 100 %:lla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito annettu arkipäivisin klo lauantaina klo 18.00:n jälkeen pyhäpäivän aattona klo 18.00:n jälkeen sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä. Korotus ei koske lääkärintodistuksen antamista eikä reseptin uusimista. Suun ja hampaiden tutkimus tai tarkastus korvataan enintään 20 minuuttia kestävän toimenpiteen taksan määrästä kerran kalenterivuodessa. Korvausta proteettisten toimenpiteiden kustannuksista, kuten irtoproteeseista tai niiden korjauksista, hammaskruunuista ja -silloista tai hammasimplanteista maksetaan ainoastaan rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Hammaslääkärin antaman esteettisen hoidon kustannuksista ei makseta korvausta. 18

20 Korvauksen määrä Hampaiston oikomishoitoa korvataan vain, kun se on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Näitä sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi huomattavat leukojen synnynnäiset kasvu- ja kehityshäiriöt, halkiot sekä merkittävä ylä- tai alaleuan mikro- tai makrognatia. Oikomishoidon korvausratkaisua varten hakemuksen liitteenä tulee olla lausunnot, joista toisen on antanut oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja toisen muun alan erikoishammaslääkäri tai erikoislääkäri. Lausuntoon liitetään potilaan röntgenkuvat peitepiirroksineen sekä potilaan purennasta otetut ja tilanteen vaikeutta kuvaavat valokuvat tai kipsimallit. Hammashoitomateriaalin vaihto voidaan korvata, jos epikutaanitestissä on osoitettu materiaalin sisältämien aineiden, esim. elohopean, tinan tai kuparin, allergia ja kudosnäytteessä (PAD) on todettu limakalvomuutoksia suussa. Korvaushakemuksen liitteenä tulee olla allergologian erikoislääkärin lausunto epikutaanitestistä. Limakalvomuutoksista tulee olla lisäksi hoitavan hammaslääkärin lausunto. Hammashoitoon liittyvä lääkärin antama anestesia on korvattavaa, kun anestesiassa annettava hammashoito on sairausvakuutuksen mukaan korvattavaa. Anestesiatoimenpiteiden luokittelussa käytetään Kelan koodeja. Hammashoidon yhteydessä voivat tulla kyseeseen seuraavat toimenpiteet: 0502 Lyhytkestoinen anestesia 0505 Anestesia, tavanomainen 0506 Anestesia, pitkäkestoinen (kesto 1 2 tuntia) 0507 Anestesia, pitkäkestoinen ja vaativa (kesto yli 2 tuntia) Anestesialääkäri tekee selvityksen hammashoitoon liittyvästä anestesiasta lomakkeella SV 120. Anestesiassa tehdyistä hammashoidon toimenpiteistä hammaslääkäri antaa erillisen selvityksen. Suuhygienistin antama hoito Suuhygienistin tekemästä tutkimuksesta ja antamasta hoidosta korvataan suuhygienistinpalkkiotaksan mukainen määrä ilman kiinteää omavastuuta, silloin kun tutkimus tai hoito perustuu yksityishammaslääkärin antamaan määräykseen. Suuhygienistin itsenäisesti antaman hoidon kustannukset korvataan yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin määräämänä tutkimuksena ja hoitona. Korvattavia toimenpiteitä ovat suun ehkäisevän hoidon toimenpiteet, iensairauksien perushoito sekä suun ja hampaiden terveystarkastus, joka korvataan kerran kalenterivuodessa. Lisäksi korvataan suuhygienistin koulutusta vastaavat puudutustoimenpiteet sekä suuhygienistin käynti vakuutetun luona. Korvaus maksetaan sekä työsuhteessa että itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin suorittamista toimenpiteistä. 19

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat.

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Ohje korvaa 1.5.2010 julkaistun

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2007 julkaistun ohjekirjan Lääkärinpalkkiot,

Lisätiedot

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa vuonna 1.1.2007 julkaistun ohjeen Sairaanhoitotoimenpiteet

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään Suomen lainsäädännön (sairausvakuutuslaki, laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2011 julkaistun ohjeen Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta.

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Dno 16/322/2012. Lääkäreille, hammaslääkäreille ja yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille

Dno 16/322/2012. Lääkäreille, hammaslääkäreille ja yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto 28.11.2012 Dno 16/322/2012 Lääkäreille, hammaslääkäreille ja yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille Ajankohtaista sairaanhoitokorvauksista Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöpäivä

Vakuutusyhtiöpäivä Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Mari Haavisto Reetta Kyyrö Kela Terveysosasto 28.5.2013 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 2 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 Vastaanottopalkkiot, tutkimus

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2016 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2017 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

Hallituksen leikkausten vaikutukset yksityisiin sairaanhoitokorvauksiin 2016

Hallituksen leikkausten vaikutukset yksityisiin sairaanhoitokorvauksiin 2016 Hallituksen leikkausten vaikutukset yksityisiin sairaanhoitokorvauksiin 2016 Sairaanhoitovakuutuksen korvausmenojen vähentäminen 78 miljoonalla eurolla Leikataan sairausvakuutuskorvausta (Kela -korvausta)

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä Terveysosasto Sopimus 28.9.2015 Dnro: 11/05/2015 Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä 1 Osapuolet Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela ) Erikoishammasteknikkoliitto

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta. Lääkehoidon päivä

Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta. Lääkehoidon päivä Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 Sisältö Lääkekustannusten tarpeellisuus ja lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta Lääkemääräyskooste lääkäreille Tutkimus- ja tilastopalvelut

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje

Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Matkakorvauksen sähköisen hakemisen täyttöohje Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä Hakemuksen täyttäminen Palvelussa edetään käyttämällä Jatka-painiketta. Tyhjennä-painikkeella voit poistaa kyseiselle näytölle

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Kansainvälisten asioiden infotilaisuus 27.8.2013 Sanna Kuorikoski, Terveysosasto 1. Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä 2. Vakituinen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1201/2013 Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi.

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

EV 171/2013 vp HE 103/2013 vp

EV 171/2013 vp HE 103/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Ryhmätapaturmavakuutus Lena Ohvo Miten korvausta haetaan Vakuutuksenottaja (kunta/kaupunki) täyttää verkossa tapaturmailmoituksen tapaturmasta https://lomake.fennia.fi/kunnat/

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 30.5.2014 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012 10.1.2012/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot