APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3"

Transkriptio

1 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä Sopimukset Sopimus suorakorvausmenettelystä Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetut ja ostot Ostot, joihin ei sovelleta suorakorvausmenettelyä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin... sisältyvät lääkkeet Muiden lakien mukaiset korvaukset Muiden kuin Suomessa vakuutettujen lääkeostot Kela-kortti Kela-kortin tarkistaminen Sairauden merkitseminen Kela-korttiin Väliaikainen todistus Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset Valmiste on määrätty lääkemääräyksellä sairauden hoitoon Lääkärin ja hammaslääkärin määräämät lääkkeet Lääkemääräys on voimassa Valmiste on korvattava Korvattavat lääkkeet Kliiniset ravintovalmisteet Perusvoiteet Tarpeelliset kustannukset Kerralla korvattava lääkemäärä Annostusohje Tarkoituksenmukaiset pakkauskoot Ostojen väliaika

2 5.3.5 Vaihtokelpoisen valmisteen toimittaminen korvattuna Hedelmöityshoitojen korvaaminen Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina Korvauksen peruste Hinta Lääkemäärä Lääkekohtainen omavastuuosuus, ylempi erityiskorvaus Poikkeava lääkekohtainen omavastuuosuus Korvauksen määrä Peruskorvaus Rajoitettu peruskorvaus Rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden... korvausoikeuden hakeminen Erityiskorvaus Erityiskorvausoikeuden hakeminen Ei erityiskorvausta Korvaus kliinisistä ravintovalmisteista Kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuden... hakeminen Lisäkorvaus lääkekustannuksista Lisäkorvaus apteekista suorakorvauksena Lääkekohtainen omavastuuosuus, lisäkorvaus Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaaminen Korvauksen laskeminen Annosjakelu Annosjakelupalkkion korvauksen edellytykset Ikä ja lääkemäärä Lääkärin perustelut Korvauksen määrä Korvattava annosjakelu Muu annosjakelu Korvaus annosjaelluista lääkkeistä Poikkeava lääkekohtainen omavastuu

3 9.6 Tilitysmenettely Tilitystiedot Yhteenveto sopimuksen soveltamisen edellytyksistä OSA II TILITYSMENETTELY Korvattavista ostoista annettavat selvitykset Suorakorvattuina luovutetuista ostoista Kelalle annettavat.. selvitykset Selvityksissä esitettävät tiedot Tilitystietojen korjaaminen Suorakorvattuina luovutetuista ostoista asiakkaalle... annettavat selvitykset Selvitykset ostoista, joihin ei sovelleta suorakorvaus-... menettelyä Tilityksen tekeminen Kelan toimistolle Reseptitietojen toimittaminen Apteekin tilitys Tilityksen maksaminen Kelan toimistosta Tilityksen maksaminen apteekkarin vaihtuessa Tilityksessä todetuista virheistä kuuleminen ja virheiden... oikaiseminen, virhemaksumenettely ja seuraamusmaksumenettely Huomautukset Korjausesitykset Virheiden korjaaminen Virhemaksu Seuraamusmaksu Korjausilmoitukset Asiakkaisiin kohdistuvat oikaisut Erimielisyysasian ja seuraamusmaksun ratkaiseminen Erimielisyysasia

4 15.2 Seuraamusmaksu Tilitykset työpaikkakassoille Reseptitietojen välittäminen Tilitys työpaikkakassoille Tilitysten maksaminen työpaikkakassoista Erimielisyydet Työpaikkakassan toiminnan päättyminen Lomakkeiden ja muun materiaalin tilaaminen LIITTEET Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Sopimukset Kela-kortti Lääkärinpalkkiotaulukko Hammaslääkärinpalkkiotaulukko Kerralla toimitettava insuliinimäärä Kerralla korvattava lääkemäärä

5 OSA I SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVEL- TAMISEN EDELLYTYKSET

6

7 1 Yleistä Sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta säädetään sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Kansaneläkelaitos vastaa sairausvakuutuksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä seuraa ja valvoo sairausvakuutuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten noudattamista ja toteuttamista (SVL 1 luku 3 1 mom.). Työpaikkakassoista on soveltuvin osin voimassa mitä säädetään Kansaneläkelaitoksesta (SVL 16 luku 1 ). Sairausvakuutuslain 15 luvun 9 :ään perustuen Kansaneläkelaitos ja apteekit ovat sopineet asiakkaille kuuluvien lääkekorvausten maksamisesta apteekkien välityksellä, jotta asiakkaat voisivat hankkia tarpeelliset lääkkeensä mahdollisimman joustavasti. SVL 15 luku 9 1 mom. Jos apteekki on perinyt vakuutetun lääkeostosta sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen määrällä vähennetyn hinnan, korvaus voidaan maksaa apteekille sen tekemän tilityksen perusteella erikseen sovittavalla tavalla. Apteekkeja ja Kelaa ohjaavat samat lääkekorvauksista annetut säädökset ja ohjeet. Sairausvakuutuksen toimeenpanijana Kela tekee lopulliset ratkaisut lääkekorvauksista. Kelan on turvattava asiakkaille samat sairausvakuutuslain mukaiset oikeudet riippumatta siitä, saako hän korvauksen apteekin välityksellä vai Kelan toimistosta. Kelan on myös huolehdittava, että asiakas on asuinpaikasta riippumatta samanarvoisessa asemassa. Sopimuskumppaneiden edellytetään ottavan huomioon nämä samat oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden periaatteet suorakorvausmenettelyä soveltaessaan

8

9 2 Sopimukset Kansaneläkelaitos, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki ovat tehneet sopimuksen lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä. 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä Kansaneläkelaitos, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki ovat tehneet suorakorvausmenettelystä sopimuksen (liite 1), jossa on sovittu tilitysmenettelystä. Suorakorvausmenettelyä sovelletaan sairausvakuutuslain mukaan korvattaviin lääkeostoihin ja niihin liittyviin lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioihin sekä lääkkeiden annosjakelusta perittävään palkkioon (sopimus annosjakelupalkkion korvaamisesta ks. liite 1). Ilmoittaessaan liittyvänsä suorakorvaussopimukseen apteekki sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja ja menettelyn yksityiskohdista annettuja ohjeita (ks. liite 1). Apteekkien SV-ohjeet on laadittu käytettäväksi sopimuksen rinnalla. Tässä ohjekokoelmassa annetaan ohjeita sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen saamisen edellytyksistä (OSA I), jotka apteekin tulee ottaa huomioon toimittaessaan lääkkeitä suorakorvausmenettelyllä, sekä suorakorvausmenettelyn käytännön asioista (OSA II). Erillisiä ohjeita annetaan lisäksi esim. apteekkikirjeillä. Ohjeissa on kerrottu myös joistakin yleisistä lääkkeiden korvaamiseen ja korvausoikeuden hakemiseen liittyvistä asioista. Ohjeet ja apteekkikirjeet löytyvät myös apteekkien käyttöön tarkoitetuilta Kelan verkkosivuilta > Yhteistyökumppanit > Apteekit. Sairausvakuutuslain mukaisen lääkekorvauksen maksaminen apteekille edellyttää, että lääkkeitä toimitettaessa on noudatettu sopimusta ja sen nojalla annettuja ohjeita sekä muita lääkkeiden toimittamiseen liittyviä viranomaismääräyksiä

10 Apteekkari samoin kuin Kela voi irtisanoa suorakorvausmenettelyn ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Suorakorvausmenettely päättyy kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Suorakorvausmenettely voidaan myös irtisanoa kirjallisesti päättymään välittömästi, jos toinen sopimusosapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja tai annettuja ohjeita taikka muutoin syyllistyy menettelyyn, joka tekee toiminnan jatkamisen mahdottomaksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos toinen osapuoli on toistuvasti menetellyt sopimuksen tai ohjeiden vastaisesti. Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat yhdessä hyväksyneet suorakorvausmenettelyssä noudatettavat ohjeet Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen Apteekki voi liittyä suorakorvausmenettelyn toteuttajiin apteekkarin Kelan toimistoon antamalla henkilökohtaisella, kirjallisella sitoumuksella. Sitoumus annetaan erikseen apteekista ja sivuapteekeista täyttämällä suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen liite 1 kahtena kappaleena. Sitoumuksen täyttää ja allekirjoittaa sopimukseen liittyvä apteekkari ja Kelan puolesta vakuutuspiirin johtaja tai toimiston esimies. Toinen alkuperäisistä kappaleista annetaan apteekkarille ja toinen arkistoidaan Kelan toimistoon. Apteekin tai sivuapteekin vaihtaessa tietojärjestelmää liitteen 1 mukainen sitoumus annetaan uudelleen. Jos apteekkari saa apteekkiluvan toiseen apteekkiin tai luopuu apteekkiluvasta, sitoumus on voimassa siihen saakka, kunnes uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa. Kun apteekki vaihtaa omistajaa tai avataan uusi apteekki tai sivuapteekki, apteekkari ilmoittaa seuraavat tiedot Kelan toimistoon hyvissä ajoin: vaihto- tai avaamispäivä pankkitili, jolle maksut maksetaan

11 perustettavan apteekin tai sivuapteekin nimi, osoite ja puhelinnumero. Mahdollisista muutoksista edellä mainittuihin tietoihin tai apteekin tai sivuapteekin sulkemisesta ilmoitetaan kirjallisesti Kelan toimistoon

12

13 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetut ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. (Muiden kuin Suomessa vakuutettujen lääkeostot, ks. kohta 3.1.3). Suorakorvausmenettely koskee myös tiliostoja. Yksityiselle henkilölle määrätyt korvattavat valmisteet voidaan luovuttaa omavastuuhintaan myös silloin, kun ne myydään hänen tai hänen työnantajansa, yksityisen sairaanhoitolaitoksen tai yksityisen vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiön tiliin. Suorakorvausmenettely koskee myös työpaikkakassojen jäsenten lääkeostoja, mikäli apteekki ja työpaikkakassa ovat tehneet keskinäisen sopimuksen suorakorvausmenettelyn soveltamisesta (liite 1). 3.1 Ostot, joihin ei sovelleta suorakorvausmenettelyä Suorakorvausmenettelyä ei sovelleta, jos asiakas on julkisessa laitoshoidossa tai sitä vastaavassa hoidossa, saa korvausta näissä ohjeissa myöhemmin mainittujen lakien perusteella tai on vakuutettu ulkomailla Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeet Apteekki ei voi luovuttaa omavastuuhintaan julkisessa laitoshoidossa olevien henkilöiden lääkeostoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan julkisen terveydenhuollon sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastolla ja poliklinikalla hoidettavan potilaan tarvitsemien ja hänelle annet

14 tavien lääkkeiden kustannukset sisältyvät hoitopäivä-, poliklinikka- tai terveyskeskusmaksuun. SVL 2 luku 3 1 mom. 4 kohta Sairausvakuutuslain nojalla ei korvata kunnallisen sairaanhoidon yhteydessä annetusta lääkehoidosta aiheutuneita kustannuksia silloin, kun lääkehoidon antaa avovastaanotolla lääkäri, hammaslääkäri taikka lääkärin tai hammaslääkärin valvonnassa muu terveydenhuollon ammattihenkilö. SVL 2 luku 3 1 mom. 5 kohta Sairausvakuutuslain nojalla ei korvata sairaanhoidon kustannuksia ajalta, jonka vakuutettu on julkisessa laitoshoidossa tai sitä vastaavassa hoidossa. SVL 2 luku 4 1 mom. ja 2 mom. Laitoshoidolla tarkoitetaan ylläpidon, hoidon ja huolenpidon sisältävää toimintaa sairaalassa, hoitolaitoksessa tai muussa vastaavassa toimintayksikössä. Laitoshoito on julkista, jos hoitoa annetaan 1) valtion, kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä sosiaali- tai terveydenhuollon laitoksessa; 2) muussa laitoksessa, jossa annettavan hoidon valtio kustantaa; 3) muussa toimintayksikössä, jos valtio, kunta tai kuntayhtymä jatkuvasti osallistuu hoidon kustantamiseen antamalla toimintayksikölle taikka sen ylläpitäjälle tukea, avustusta tai korvausta, jonka määrä ylittää puolet hoidon kokonaiskustannuksista; 4) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 :n 1 tai 4 momentin mukaisesti kunnan järjestämänä, tai jos tosiasiassa on kysymys näiden lainkohtien mukaisesta järjestelystä; tai 5) yksityisen palvelujen tuottajan toimintayksikössä, jos kunta jatkuvasti osallistuu hoidon kustantamiseen antamalla hoidettavalle toimeentulotukea vähintään puolet hoitomaksusta

15 Julkisessa laitoshoidossa henkilöt ovat aina ollessaan julkisen terveydenhuollon sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, kunnallisessa vanhainkodissa, kehitysvammaisten erityishuollon keskuslaitoksessa tai päihdehuollon laitoksessa. Julkista laitoshoitoa on mahdollista järjestää muutoinkin kuin selvästi julkisissa hoitolaitoksissa. Julkista laitoshoitoa on myös se, että kunta ostaa potilaille hoitopaikat yksityiseltä palveluntuottajalta. Koska lääkehoito sisältyy laitoksessa annettavaan hoitoon, laitoshoidossa olevalla henkilöllä ei ole oikeutta lääkekorvaukseen, vaikka hän omasta aloitteestaan hakeutuu laitoksen ulkopuolisen yksityislääkärin hoitoon ja maksaa itse tämän määräämistä lääkkeistä aiheutuneet kustannukset. Apteekissa saattaa usein olla vaikea vetää rajaa laitos- ja avohoidon välille ja arvioida mahdollisuutta suorakorvausmenettelyn soveltamiseen. Samoin voi olla vaikea arvioida, onko lääkehoito sellaista kunnallisen sairaanhoidon yhteydessä annettavaa hoitoa, jota sairausvakuutus ei korvaa. Epäselvissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta Muiden lakien mukaiset korvaukset Suorakorvausmenettelyä ei sovelleta, jos apteekki toimittaa lääkkeet asiakkaalle maksutta jonkin muun lain perusteella ja laskuttaa kustannuksista jotakin muuta maksajatahoa. Tällaisia lakeja ovat mm. liikennevakuutuslaki, tapaturmavakuutuslaki, sotilasvammalaki, sotilastapaturmalaki, tartuntatautilaki, laki ja asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa sekä siviilipalvelulaki. Epäselvissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta Muiden kuin Suomessa vakuutettujen lääkeostot Muualla kuin Suomessa vakuutetut eivät voi saada korvausta lääkeostoistaan apteekin kautta, mutta he saattavat olla oikeutettuja saamaan korvausta Kelan toimistosta apteekin antaman selvityksen pe

16 rusteella (ks. kohta 11.3) tai he voivat hakea korvausta myös kotimaansa vakuutuksesta

17 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen muovikortti (ks. liite 2.). Kela ei myönnä enää uusia kuvallisia Kela-kortteja. Kuvallinen Kela kortti voidaan tilata henkilölle vain, jos henkilöllä on ennestään ollut voimassa oleva kuvallinen Kela kortti. Myös sairausvakuutustiedot sisältävää henkilökorttia voidaan käyttää Kela-korttina (ks. liite 2.). Henkilökortissa oleva viivakoodi ja Kela- tai Fpa-merkintä ilmaisevat, että kortti toimii myös Kela-korttina. Henkilökortti on voimassa määräajan. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa valmisteet omavastuuhintaan vain, jos valmisteita ostettaessa tarkistetaan asianomaisen vakuutetun Kelakortti jokaisen lääkeoston yhteydessä. Apteekki voi luovuttaa valmisteet lisäkorvauksella alennettuun hintaan vain, jos jokaisen lääkeoston yhteydessä tarkistetaan asianomaisen vakuutetun Kela-kortin lisäksi Kelan lähettämä ilmoitus Lääkkeiden lisäkorvaus, ilmoitus apteekkia varten. Kela-kortista tarkistetaan asiakkaan henkilötunnus ja mahdolliset korvausoikeudet. Kortista ilmenee myös, kuuluuko asiakas työpaikkakassan vastuulle. Erityistilanteita: Jos alle kuuden kuukauden ikäisellä lapsella ei ole Kela-korttia, voidaan lapsen henkilötunnuksen asemesta käyttää jommankumman vanhemman henkilötunnusta

18 Sosiaaliviraston maksusitoumuksen voidaan katsoa koskevan omavastuuosuutta vain, jos asiakas esittää Kela-korttinsa apteekissa. Kela on rajoittanut joidenkin asiakkaiden oikeutta saada korvausta apteekin välityksellä. Tällöin asiakkaan on maksettava valmisteen hinta kokonaan apteekkiin ja haettava korvausta Kelan toimistosta. Suorakorvausrajoitus koskee niiden asiakkaiden lääkeostoja, joiden Kela-kortissa on merkintä KT (korvaus toimistosta). Näiden henkilöiden nimet ja henkilötunnukset ilmoitetaan apteekeille levykkeillä tai sähköisesti (SVL 19 luku 5 1 mom. 2 kohta). Kela on tehnyt Suomen Apteekkariliiton, Helsingin Yliopiston Apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelyn ulkopuolelle rajoitettuja vakuutettuja koskevien henkilötietojen luovuttamisesta konekielisessä muodossa apteekeille (ks. liite 1). Kela-kortti voi olla myös määräaikainen (esim. ulkomaalaiset). Jos Kela-korttia ei esitetä ja apteekin olisi kohtuutonta olla toimittamatta valmistetta omavastuuhintaan, voi apteekki poikkeustapauksissa tiedustella Kelasta Kela-korttia koskevia tietoja sekä sitä, ettei muutoin ole estettä korvauksen antamiseen (esim. eivakuutettu, KT). Kela-kortteja koskeviin tiedusteluihin vastaa Kelan valtakunnallinen viranomaislinja numerossa Numerossa palvellaan maanantaista perjantaihin kello Sairauden merkitseminen Kela-korttiin Kun asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin, korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin tai rajoitetusti korvattaviin lääkkeisiin, toimitetaan hänelle uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausnumero ja korvausryhmä. Jos korvausoikeus on määräaikainen, on korttiin merkitty oikeuden voimassaoloaika, esim. 205/ Tämä tarkoittaa, että oikeus on voimassa vuoden 2010 tammikuun loppuun. Määräaikaismerkintä koskee vain sitä korvausoikeutta, jonka yhteyteen se on merkitty

19 4.3 Väliaikainen todistus Kun asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin, korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin tai rajoitetusti korvattaviin lääkkeisiin, annetaan hänelle kirjallinen päätös. Tätä päätöstä voidaan käyttää myös väliaikaistodistuksena apteekissa yhdessä Kela-kortin kanssa. Väliaikaistodistuksen viimeinen voimassaolopäivämäärä on ilmoitettu päätöksessä. Kelan toimisto voi antaa myös lomakkeelle SV 51 (Väliaikaistodistus) kirjoitetun väliaikaisen todistuksen, joka toimii vakuutustodistuksena Kela-kortin asemesta

20

21 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset Lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan sairausvakuutuslain mukaisia korvattavuuden yleisiä edellytyksiä ja tarpeellisuusperiaatetta (SVL 2 luku 1, SVL 2 luku 2 ) sekä lääkekorvauksia koskevia säännöksiä (SVL 5 luku). Sairausvakuutuslain mukaista korvausta voidaan maksaa sairauden hoitoon määrättyjen korvattavien valmisteiden tarpeellisista kustannuksista. 5.1 Valmiste on määrätty lääkemääräyksellä sairauden hoitoon Yleisedellytyksenä korvauksen maksamiselle on, että esitetään tarpeellinen selvitys sairaudesta ja luotettava selvitys kustannuksista (Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 2 luku 4 ). Tarpeellisena selvityksenä sairaudesta voidaan yleensä pitää lääkärin lääkemääräykseen tekemää merkintää sairauden hoidosta. Jos esimerkiksi lääkemääräyksen annostusohjeesta ilmenee, ettei kysymys ole sairauden hoidosta, ei lääke ole korvattava Lääkärin ja hammaslääkärin määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee lääkärin tai hammaslääkärin määräämiä, sairauden hoitoon tarpeellisia lääkkeitä (SVL 5 luku 1 1 mom.) lääkärin määräämiä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettäviä perusvoiteita (SVL 5 luku 2 3 mom.) lääkärin määräämiä vaikean sairauden hoitoon tarpeellisia kliinisiä ravintovalmisteita (SVL 5 luku 2 1 mom.). Lisäksi edellytetään, että lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvattavuus on voimassa (SVL 5 luku 1 )

22 Jotta apteekit pystyisivät varmistamaan, että lääkemääräys on laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin antama, Kela toimittaa palveluntuottajien rekisteriin sisältyvät lääkärien ja hammaslääkärien sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden rekisteritiedot apteekeille. Kela on tehnyt sopimuksen tietojen luovuttamisesta Suomen Apteekkariliiton, Helsingin Yliopiston Apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin kanssa (ks. liite 1) Lääkemääräys on voimassa Lääkemääräys on voimassa yhden vuoden sen määräämis- tai uusimispäivästä lukien (STM:n asetus 726/2003). Poikkeuksellisesti apteekki voi kuitenkin toimittaa asiakkaalle keskeytymättömän lääkehoidon turvaavan lääkemäärän (enintään kuukauden hoitoa vastaavan määrän) pitkäaikaisen lääkityksen ollessa kyseessä, jos lääkemääräyksen vanhenemispäivästä on kulunut korkeintaan yksi kuukausi ja jos lääkemääräyksessä on jäljellä kyseistä lääkevalmistetta (Lääkelaitoksen määräys 3/2006) Esim. pitkäaikaiseen lääkitykseen tarkoitettu lääke, joka on määrätty ja ostetaan , on korvattava. 5.2 Valmiste on korvattava Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista hakee myyntiluvan haltija. Jos myyntiluvan haltija ilmoittaa lääkkeiden hintalautakunnalle siirtävänsä valmisteen vapaasti hinnoiteltavaksi, valmiste ei ole sairausvakuutuslain mukaan korvattava. Lääkevalmiste on korvattava, jos lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvattavuus on voimassa (SVL 5 luku 1 ). Korvattavia valmisteita voivat olla lääkkeet kliiniset ravintovalmisteet perusvoiteet

23 Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan tehtävänä on lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen korvattavuuden vahvistaminen kohtuullisen, korvausperusteeksi hyväksyttävän tukkuhinnan vahvistaminen kohtuullisen tukkuhinnan korottamisesta päättäminen korvattavuuden ja tukkuhinnan lakkauttamisesta päättäminen Tämän lisäksi lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkkeiden viitehintaryhmän muodostamisesta, viitehintaryhmälle määritettävästä viitehinnasta, valmisteiden viitehintaryhmään sisällyttämisestä sekä viitehintaryhmään sisällytettävän valmisteen korvattavuudesta ja enimmäistukkuhinnasta (SVL 6 luku 1 ). Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet Lääkevalmisteiden viitehintaryhmä muodostetaan korvattavista lääkelaissa tarkoitettuun lääkevaihtoon kuuluvista myyntiluvallisista lääkevalmisteista edellyttäen, että muodostettavaan viitehintaryhmään sisältyy vähintään yksi kaupan oleva korvattava rinnakkaisvalmiste (SVL 6 luku 18 ). Viitehintaryhmää ei muodosteta, jos ainoa rinnakkaisvalmiste on rinnakkaistuontivalmiste. Viitehintaryhmä muodostetaan korvattavista keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, joiden vaikuttavat lääkeaineet ja niiden määrät ovat samanlaisia. Lisäksi samaan viitehintaryhmään sisällytettävien lääkevalmisteiden tulee olla lääkemuodoltaan toisiaan vastaavia ja pakkauskooltaan toisiaan läheisesti vastaavia. Kullekin viitehintaryhmälle määritellään korvauksen perusteena oleva viitehinta. Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella samaan viitehintaryhmään sisällytetyn lääkevalmisteen korvauksen suuruus lasketaan. Viitehinta määräytyy myyntiluvan haltijoiden tekemien hintailmoitusten perusteella. Viitehinta lasketaan edullisimman viitehintaryhmään sisällytettävän lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta (SVL 6 luku 19 )

24 Valmisteen, jonka arvonlisäverollinen vähittäishinta on alle 40, viitehinta määräytyy siten, että edullisimman lääkevalmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 1, tai yli, viitehinta määräytyy siten, että edullisimman lääkevalmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 2. Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkevalmisteiden viitehintaryhmät, viitehintaryhmille asetettavat viitehinnat ja viitehintaryhmiin sisällytettävät valmisteet vuosineljänneksittäin. Kukin vuosineljännes muodostaa viitehintakauden. (SVL 6 luku 21 ) Hintailmoitusmenettelyyn kuuluvat lääkevalmisteet määritellään lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemassa luettelossa, joka perustuu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan lääkevalmisteen tukkuhinta lääkkeiden hintalautakunnalle (hintailmoitus). Hintailmoitus on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen viitehintakauden alkua. Hintailmoitus on edellytys lääkevalmisteen korvattavuudelle. Jos myyntiluvan haltija ei tee hintailmoitusta säädetyssä määräajassa, lääkevalmisteen korvattavuus päättyy seuraavan viitehintakauden alkaessa (SVL 6 luku 20 ). Viitehintaryhmä lakkaa, jos sille säädetyt edellytykset eivät täyty esim. jos ryhmän ainoa rinnakkaisvalmiste poistuu markkinoilta. Jos viitehintaryhmän edellytykset lakkaavat kesken viitehintakauden, viitehintaryhmä ja sille määritelty viitehinta ovat kuitenkin voimassa kyseisen viitehintakauden. Viitehintaryhmän lakatessa kyseiseen viitehintaryhmään kuuluneet valmisteet siirtyvät ns. siirtymäkaudelle. Siirtymäkaudella korvattavuuden edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija tekee valmisteesta hintailmoituksen. Siirtymäkauden pituus on korkeintaan yksi vuosi viitehintakauden päättymisestä (SVL 6 luku 24 ). Siirtymäkaudella olevan lääkevalmisteen korvausperusteena on valmisteen hinta. Ei-korvattavat valmisteet Sairausvakuutuslain yleisperiaatteen vuoksi sairauden ehkäisyyn tai terveydentilan ylläpitämiseen käytettävistä valmisteista ei makseta korvausta (esim. useimmat rokotteet)

25 Korvattavia eivät myöskään ole perinteiset kasvirohdosvalmisteet tai homeopaattiset valmisteet (SVL 5 luku 3 ). Esimerkkejä ei-korvattavista valmisteista ja yleisistä kauppatavaroista: hoitotarvikkeet esim. sidetarpeet (SVL 2 luku 3 1 mom. 7 kohta) apuvälineet ja annostelulaitteet, jotka eivät sisälly lääkepakkauksen hintaan (SVL 2 luku 3 1 mom. 7 kohta) raskauden ehkäisyyn määrätyt lääkkeet Korvattavat lääkkeet Lääkemääräystä edellyttävät lääkkeet Sairausvakuutuslain 5 luvun 1 :n mukaan korvattavia lääkkeitä ovat lääkemääräystä edellyttävät lääkkeet, joilla on voimassa lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymä korvattavuus. Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet Vakuutetulla on oikeus korvaukseen sellaisesta Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskuksen luettelon mukaisesta vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta, johon potilaalle määrätty lääkevalmiste on vaihdettu apteekissa lääkelain 57 b :n mukaisesti (SVL 5 luku 1 1 mom.). Itsehoitolääkkeet Korvattavia lääkkeitä ovat myös ne lääketieteellisin perustein välttämättömät lääkevalmisteet, joita saa myydä ilman lääkemääräystä ja joille on voimassa lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymä korvattavuus (SVL 5 luku 1 2 mom.). Kansaneläkelaitos voi tarkemmin päättää tarvittavista selvityksistä ja niistä lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta itsehoitolääkkeen korvaaminen vakuutetulle on lääketieteellisesti perusteltua (SVL 5 luku 1 2 mom.)

26 Erityisluvalla toimitettavat lääkkeet Korvattavia lääkkeitä ovat myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämällä erityisluvalla toimitettavat lääkkeet, joille on vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta (SVL 5 luku 1 3 mom.). Lääkelaki 21 f Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi erityisistä hoidollisista tai kansanterveydellisistä syistä myöntää 21 :n estämättä määräaikaisen luvan (erityislupa) lääkevalmisteen luovuttamiseksi kulutukseen. Erityisluvalla toimitettava lääke voi olla peruskorvattava tai erityiskorvattava. Apteekki voi toimittaa lääkkeen asiakkaalle erityiskorvattuna, jos lääkevalmiste on mainittu Kelan ylläpitämässä luettelossa erityiskorvattavista erityislupavalmisteista ( > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > Erityisluvalliset lääkevalmisteet). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja lääkkeiden hintalautakunnan valtion maksuperustelain nojalla perimät käsittelymaksut eivät ole korvaukseen oikeuttavia lääkekustannuksia. Erityislupavalmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan hakeminen Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa erityislupavalmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Erityisluvalla toimitettavan lääkkeen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista voi hakea valmistaja, maahantuoja, lääketukkukauppa, apteekki tai asiakas. Korvattavuutta ja tukkuhinnan vahvistamista haetaan kirjallisesti lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymällä lomakkeella. Hakemuksen käsittelymaksun tulee olla maksettu, kun hakemus jätetään lääkkeiden hintalautakunnan käsiteltäväksi

27 Lääkkeiden hintalautakunta päättää hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella, vahvistaako se lääkkeen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Valmisteesta ei voida maksaa korvausta, jos sitä myydään vahvistetun tukkuhinnan perusteella laskettua hintaa korkeammalla hinnalla. Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL 5 luku 1 3 mom.). Apteekissa valmistettu lääke on peruskorvattava, jos se vastaa korvattavaa myyntiluvallista valmistetta tai jos sitä käytetään sairausvakuutuslain tarkoittamaan sairauden hoitoon ja hoitoa voidaan pitää tarpeellisena. Myyntiluvallisesta lääkkeestä valmistettu ex tempore -valmiste voidaan yleensä korvata vain, jos sitä käytetään myyntiluvalliselle valmisteelle hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. Ex-tempore valmisteisiin ei sovelleta viitehintajärjestelmän määräyksiä. Jos Kela on antanut jonkin valmisteen korvattavuudesta erillisen ohjeen, toimitaan annetun ohjeen mukaisesti. Apteekissa valmistettujen lääkkeiden erityiskorvattavuus Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut tiettyjä lääkeaineita sisältävien apteekissa valmistettujen lääkevalmisteiden erityiskorvattavuuden lääkkeiden hintalautakunnan päätöksessä mainituissa erityiskorvaukseen oikeuttavissa sairauksissa. Kela ylläpitää luetteloa lääkkeiden hintalautakunnan päätöksessä mainituista lääkeaineista ja sairauksista. Luettelo löytyy Apteekkien SV-ohjeiden Lääkeluettelot-osasta sekä Kelan internet-sivuilta

28 > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > Lääkeluettelot. Edellä esitetty koskee kilotavarasta valmistettuja lääkkeitä. Mikäli apteekki valmistaa lääkkeen erityiskorvattavasta myyntiluvallisesta lääkevalmisteesta, voi apteekki toimittaa ex tempore -valmisteen erityiskorvattuna erityiskorvaukseen oikeuttavassa sairaudessa, jos sitä käytetään myyntiluvalliselle valmisteelle hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. Epäselvissä tapauksissa apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvattavuus varmistetaan Kelan toimistosta tai asiakas ohjataan hakemaan korvausta toimistosta. Vitamiinit ja hivenaineet Apteekissa valmistetuista vitamiini- ja hivenainevalmisteista sekä vitamiini- ja hivenainevalmisteista, joiden korvaamista apteekin kautta on rajoitettu asiakas voi hakea korvausta Kelan toimistosta apteekin antaman selvityksen perusteella (ks. kohta 11.3). Kelan toimisto ratkaisee valmisteen korvattavuuden Kliiniset ravintovalmisteet Korvattavalla kliinisellä ravintovalmisteella tarkoitetaan valmistetta, jota käytetään vaikean sairauden hoidossa korvaamaan tai täydentämään ruokavaliota tai sen osaa ja jolle on vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta. (Ks. Korvaus kliinisistä ravintovalmisteista, kohta 7.3). Kansaneläkelaitos pitää sairauksittain luetteloa korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista. Luettelon voi hakea Kelan lääkehausta korvausluokan tai korvausnumeron perusteella

29 5.2.3 Perusvoiteet Perusvoiteet ovat yleisiä kauppatavaroita, ja niistä ei yleensä makseta korvausta. SVL 5 luku 2 3 mom. Lääkärin määräämä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävä perusvoide korvataan, jos perusvoide on lääketehtaan valmistama ja apteekista hankittu ja sille on hyväksytty peruskorvattavuus ja vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta. Lisäksi korvataan vastaavat lääkärin määräämät, apteekin valmistamat perusvoiteet. Pienin korvattava pakkauskoko on 100 g. Perusvoiteen korvattavuus edellyttää, että lääkemääräyksessä on maininta pitkäaikaisen ihotaudin hoidosta. Korvausjärjestelmän piiriin kuuluvista, lääketehtaan valmistamista perusvoiteista on erillinen luettelo (ks. Lääkeluettelot, kohta 4). 5.3 Tarpeelliset kustannukset SVL 2 luku 2 Vakuutetulla on oikeus saada sairausvakuutuslaissa erikseen säädetyn omavastuuosuuden ylittävältä osalta korvausta tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista. Sairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset korvataan siltä osin kuin hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuutetun terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut vakuutetulle maksamaan. Kustannuksia voidaan pitää tarpeellisina, kun lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita tai perusvoiteita ostetaan kerrallaan enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä laskettuna annostusohjeen perusteella

30 valmisteet ostetaan mahdollisimman edullisina pakkauskokoina. erityiskorvattavan lääkkeen, rajoitetusti korvattavan lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen tai lisäkorvattavan lääkkeen uusi erä ostetaan vasta, kun edellistä erää vastaava hoitoaika on kulunut lähes kokonaan. lääke on vaihdettu halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen siten kuin lääkelaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkevaihdosta on säädetty Kerralla korvattava lääkemäärä Korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Pakkauskokojen ja annostusohjeiden monilukuisuuden vuoksi ei aina voida toimittaa tasan kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavaa lääkemäärää. Kerralla toimitettava määrä voi olla pienempi tai poikkeuksellisesti myös hieman suurempi kuin kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Toimitettava määrä ei kuitenkaan saa olla merkittävästi suurempi kuin kolmen kuukauden kulutusta vastaava määrä. Esim. jos valmisteen annostusohje on 1 tabletti päivässä ja valmistetta on 30 ja 100 tabletin pakkauksissa, voidaan toimittaa korvattuna yksi 100 tabletin pakkaus (= 100 päivän annos). Esim. jos valmisteen annostusohje on 1 tabletti päivässä ja valmisteen ainoa pakkauskoko on 28 tablettia, kolmen kuukauden annoksena pidetään enintään neljää 28 tabletin pakkausta (= 112 päivän annos). Esim. jos valmisteen annostusohje on 1 tabletti päivässä ja valmistetta on 28 ja 56 tabletin pakkauksissa, voidaan pitkäaikaishoidossa toimittaa korvattuna enintään kaksi 56 tabletin pakkausta (= 112 päivän annos). Esim. jos valmisteen annostusohje on 0,5 tablettia päivässä ja valmistetta on 30 tabletin ja 100 tabletin pakkauksissa, voidaan toimittaa korvattuna kaksi 30 tabletin pakkausta (= 120 päivän annos)

31 Esim. jos pitkäaikaissairauden hoidossa käytettävän valmisteen annostus on 1,5 tablettia päivässä, voidaan toimittaa korvattuna enintään noin 133 päivän lääkeannos mahdollisimman edullisina pakkauksina (1 x 200 tablettia tai 2 x 100 tablettia). Esim. rajoitetusti peruskorvattavia erektiohäiriölääkkeitä korvataan enintään kuusi hoitoannosta kuukaudessa. Apteekki voi luovuttaa erektiohäiriölääkettä korvattuna lähinnä kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän. Edellä mainitut esimerkit ovat taulukkomuodossa liitteessä 6. Liitteessä 5 ovat taulukot eri vuorokausiannoksilla käytettävistä insuliinimääristä, jotka voidaan toimittaa kerralla korvattuina. Jos asiakas ostaa valmistetta yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän, hän ei voi saada korvausta apteekin välityksellä. Tällöin asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta. Kelan toimistokaan ei yleensä maksa korvausta kuin kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä kerrallaan. Erityisestä syystä voidaan Kelan toimistosta kuitenkin maksaa korvaus yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavista lääkemääristä, esim. pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun vuoksi. Tällaisissa tilanteissa asiakas maksaa koko lääkeoston apteekkiin (ks. kohta 11.3) Annostusohje Sairausvakuutuslain mukainen korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Asiakkaalle samalla kertaa luovutettava lääkkeen ja kliinisen ravintovalmisteen määrä lasketaan lääkemääräyksen tai lääkärin myöhemmin antaman annostusohjeen perusteella. Jos erityiskorvattavan lääkkeen, rajoitetusti korvattavan lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen tai lisäkorvattavan lääkkeen annostusohje puuttuu lääkemääräyksestä tai annostus on muuttunut, se selvitetään ja ilmoitetaan Kelalle reseptin lisätietokenttään tehdyllä merkinnällä. Toimitettavan lääkkeen enimmäismäärä arvioidaan uuden annostusohjeen perusteella. Poikkeustapauksessa voidaan hyväksyä myös asiak

32 kaan ilmoittama annostus, mutta sen tulee perustua lääkärin antamaan ohjeeseen, eikä annostus saa ylittää valmisteyhteenvedossa ilmoitettua enimmäisannosta. Jos peruskorvattavan lääkkeen annostusohje puuttuu tai on muuttunut, toimitettava lääkemäärä voidaan laskea asiakkaan ilmoittaman annostusohjeen perusteella. Annostuksen tulee perustua lääkärin asiakkaalle antamaan ohjeeseen, eikä se saa ylittää valmisteyhteenvedon mukaista annostusta. Huumausaineet ja PKV-lääkkeet voidaan toimittaa korvattuina vain lääkärin ilmoittaman annostusohjeen perusteella. Korvaustoiminnan perustana on myös Lääkelaitoksen lääkkeiden toimittamista koskeva määräys (3/2006). Lääkelaitoksen määräyksen mukaan lääkemääräystä ei saa toimittaa, jos lääkevalmistetta on määrätty käytettäväksi suurempi annos kuin valmisteyhteenvedon ilmoittama annostusohje tai ex tempore -valmisteen annos ylittää tunnetussa lähdeteoksessa annetun enimmäisannostuksen, ellei lääkkeen määrääjä ole varustanut lääkemääräystä merkinnällä "sic". Jos lääkemääräystä ei olisi saanut toimittaa, ei lääkkeen kustannuksia voida myöskään korvata Tarkoituksenmukaiset pakkauskoot Korvauksen maksaminen edellyttää, että valmiste on ostettu kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisina pakkauksina. Tämä merkitsee, että suositaan pakkauskokoja, joissa lääkkeen hinta muodostuu edullisimmaksi (vältetään epätaloudellisia pakkauskokoja). Uutta lääkehoitoa aloitettaessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista toimittaa pieni aloitusannos. Myös perusvoiteet toimitetaan taloudellisina pakkauskokoina. Jos asiakas tarvitsee perusvoidetta myös esimerkiksi työpaikalla tai päiväkodissa, voidaan edullisten isojen pakkausten lisäksi toimittaa myös yksi 100 gramman pakkaus, mikäli se on mahdollista lääkemääräyksen kokonaismäärää ylittämättä. kokonaismäärä jaetaan taloudellisesti mahdollisimman edullisiksi ostoiksi

33 valmisteet voidaan yleensä toimittaa alkuperäisinä pakkauksina, ellei toimitettava lääkemäärä ylitä merkittävästi kolmen kuukauden hoitoaikaa Ostojen väliaika Uusi erityiskorvattavien lääkkeiden, rajoitetusti korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden tai lisäkorvattavien lääkkeiden erä voidaan luovuttaa korvattuna vasta, kun edellinen erä on käytetty lääkärin ohjeen mukaan lähes kokonaan. Ostojen väliaikaa laskettaessa noudatetaan tarpeellista joustavuutta. Apteekki voi luovuttaa valmisteen korvattuna kaksi viikkoa ennen edellisen lääke-erän loppumista, jos vakuutettu on ostanut valmisteen kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavana eränä. Joustoaika on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta ostetaan pienemmissä erissä. Joustoaika lasketaan hoitoajasta, jonka lääkemäärä riittää annostusohjeen mukaan käytettynä. Esim. Yhden tabletin vuorokausiannoksella 100 tabletin pakkaus riittää sadaksi päiväksi ja kahden viikon joustoaika lasketaan tästä hoitoajasta. Uusi lääke-erä voidaan toimittaa aikaisintaan 86 päivän kuluttua edellisen erän toimituksesta. Esim. Jos valmistetta on toimitettu edellisellä kerralla 90 tabletin pakkaus ja annostus on yksi tabletti päivässä, voidaan seuraava lääke-erä toimittaa 76 päivän kuluttua edellisen erän toimituksesta. Esim. Jos valmistetta on toimitettu edellisellä kerralla 112 tabletin lääke-erä (esim. 4 x 28 tabl.) ja annostus on 1 tabletti päivässä, voidaan seuraava lääke-erä toimittaa 98 päivän kuluttua edellisen erän toimittamisesta. Eräitä lääkkeitä (esim. silmätipat) käytettäessä mittatappio voi muodostua suureksi. Apteekki voi ottaa mittatappion huomioon edellisestä ostosta kulunutta väliaikaa laskettaessa, ei etukäteen. Epäselvissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta

34 5.3.5 Vaihtokelpoisen valmisteen toimittaminen korvattuna Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen edellyttää, että apteekki vaihtaa lääkärin tai hammaslääkärin määräämän lääkevalmisteen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luettelon mukaiseen vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen siten kuin lääkelaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkevaihdosta (210/2003) säädetään. Vaihtoa ei suoriteta, jos lääkkeen määrääjä tai ostaja on kieltänyt vaihdon. Lääkemääräyksen voimassaoloaikana apteekki toimittaa samaa lääkettä. Jos samalla lääkemääräyksellä toimitetaan lääkettä useita kertoja, lääkkeen ostajalla on oikeus ostaa myöhemmillä kerroilla lääkemääräyksen mukaista lääkevalmistetta. Lääkkeen ostajalla on lisäksi aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, jollei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa Hedelmöityshoitojen korvaaminen Korvauskäytännön oikeellisuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi 43 vuotta täyttäneen henkilön hedelmöityshoidon korvattavuus selvitetään Kelassa. Hedelmöityshoitoon liittyviä lääkkeitä ei voida toimittaa 43 vuotta täyttäneille suorakorvaussopimuksen perusteella. Hoidon saaja ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta (ks. kohta 11.3) Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon kustannuksina, eikä uutta pakkausta voida luovuttaa potilaalle korvattuna: toimitettu valmiste on ollut viallinen pakkaus on rikkoontunut, kadonnut tai säilytetty väärin. Seuraavien valmisteiden korvaamisesta Kela on antanut erilliset ohjeet. Valmisteille hyväksyttyihin käyttöaiheisiin perustuen Bonviva- ja Didronate-valmisteet eivät ole korvattavia miehille

35 6 Korvauksen peruste Sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan lääkekohtaisesti valtioneuvoston lääketaksasta antaman asetuksen mukaan lasketusta hinnasta tai sairausvakuutuslain mukaisesta viitehinnasta. Korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Myös lääkekohtainen omavastuuosuus peritään samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä. 6.1 Hinta SVL 5 luku 9 1 mom. Lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen sekä perusvoiteen hankkimisesta vakuutetulle aiheutuneiden kustannusten korvauksen perusteena on enintään valmisteelle vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta, johon on lisätty enintään lääkelain 58 :ssä tarkoitetun lääketaksan mukainen apteekin myyntikate ja arvonlisävero. Jos valmiste sisältyy sairausvakuutuslain 6 luvun 21 :ssä tarkoitettuun viitehintaryhmään, korvauksen perusteena on viitehintaryhmälle vahvistettu viitehinta, johon on lisätty apteekin arvonlisäverollinen toimitusmaksu. Viitehintaryhmän lakatessa korvauksen perusteena on enintään sairausvakuutuslain 6 luvun 22 :ssä tarkoitettu enimmäistukkuhinta, johon on lisätty enintään lääkelain 58 :ssä tarkoitetun lääketaksan mukainen apteekin myyntikate ja arvonlisävero. Jos viitehintaryhmään sisältyvän valmisteen hinta on pienempi tai yhtä suuri kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu viitehinta, korvaus maksetaan valmisteen hinnan perusteella. Mikäli lääkäri on kieltänyt viitehintaryhmään sisältyvän valmisteen lääkevaihdon, korvaus maksetaan asiakkaalle toimitetun valmisteen hinnan perusteella

36 Mikäli asiakas on kieltänyt viitehintaryhmään sisältyvän viitehintaa kalliimman valmisteen lääkevaihdon, korvaus maksetaan viitehinnan perusteella. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta. Tilanteissa, joissa viitehintaista valmistetta ei ole saatavana valtakunnallisesti mistään tukkukaupan toimipisteestä, voidaan asiakkaalle toimittaa edullisin saatavilla oleva valmiste korvattuna. Korvaus lasketaan tällöin valmisteen hinnasta. Apteekissa valmistettujen tai sopimusvalmistusapteekista hankittujen lääkkeiden korvaus maksetaan vakuutetulta peritystä lääketaksan mukaisesta hinnasta. Jos suun kautta otettavan nestemäisen valmisteen annostelussa tarvitaan pipetti, mittalusikka, mittamuki tai kertakäyttöruisku, sen hinta voidaan lisätä korvattavan valmisteen hintaan tai viitehintaan. Jos lääkepakkaus joudutaan jakamaan apteekissa, lasketaan jaetun pakkauksen hinta arvonlisäverollisen vähittäishinnan yksikköhinnan perusteella. Jos jakelu suoritetaan viitehintaryhmään kuuluvasta lääkepakkauksesta ja pakkauksen hinta ylittää viitehinnan, korvaus lasketaan viitehinnasta, mikäli lääkäri ei ole kieltänyt lääkkeen vaihtoa. Jos apteekki antaa asiakkaalle alennusta, sairausvakuutuslain mukainen korvaus ja omavastuuosuus lasketaan alennetusta hinnasta. Jos alennettu hinta on korkeampi kuin viitehinta, korvaus lasketaan viitehinnasta. Korvauksen laskeminen alennetusta hinnasta ei ole sidoksissa lääkkeiden ostohetkellä annettuun alennukseen, vaan se koskee myös jälkikäteen rahana tai rahanarvoisena etuutena annettua ostoihin perustuvaa hyvitystä. Vuosiostojen euromääriin sidoksissa olevan ostohyvityksen myöntämistä ei voida myöskään pitää tarkoituksenmukaisena, koska korvauslaskelmat jouduttaisiin tekemään jälkikäteen uudelleen. Tämä vaatisi merkittävää työpanosta sekä apteekilta että Kelalta

37 6.2 Lääkemäärä SVL 5 luku 9 5 mom. Korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Apteekista ei luovuteta suorakorvattuna yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavia lääkemääriä. Lääkkeitä toimitettaessa huomioidaan kuitenkin valmisteen pakkauskoosta ja annostusohjeesta johtuva vähäinen kolmen kuukauden hoitoajan ylittyminen (ks. kohta 5.3.1). Kelan toimisto voi erityisestä syystä maksaa korvausta kolmea kuukautta pidemmältä ajalta. Tällainen erityinen syy voi olla asiakkaan pidempiaikainen oleskelu ulkomailla. Tällaisessa tilanteessa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta. 6.3 Lääkekohtainen omavastuuosuus, ylempi erityiskorvaus SVL 5 luku 9 5 mom. Lääkekohtainen omavastuuosuus peritään samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Ylempi erityiskorvaus lasketaan asiakkaan maksaman lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Jos valmiste sisältyy viitehintaryhmään, erityiskorvaus lasketaan asiakkaan maksaman lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta korkeintaan viitehinnasta, mikäli asiakas kieltää lääkevaihdon. Lääkkeet voidaan katsoa samalla kertaa ostetuiksi, jos ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluva lääkevalmiste toimitetaan vakuutetusta riippumattomista syistä eri kerroilla. Valmisteesta voidaan periä yksi

38 lääkekohtainen omavastuuosuus esimerkiksi silloin, jos osa asiakkaan ostamasta lääke-erästä on jouduttu erikseen tilaamaan apteekkiin. Lääkekohtainen omavastuuosuus, lisäkorvaus, ks. kohta Poikkeava lääkekohtainen omavastuuosuus SVL 5 luku 9 5 mom. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin siitä, milloin sairauden pitkäaikaisessa hoidossa käytettävän lääkkeen lääkekohtainen omavastuuosuus voidaan periä poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääke on lääketieteellisistä syistä tai lääkevalmisteen farmaseuttisten ominaisuuksien johdosta ostettu useana eränä. Ylempää erityiskorvausta tai lisäkorvausta laskettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus peritään poikkeuksellisesti alla mainittujen lääkkeiden ostoja korvattaessa kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääke on hankittu sanotun kolmen kuukauden aikana useana osaostona: klotsapiini peritoneaalidialyysiliuokset lääkkeellinen happi. Klotsapiinivalmisteita ja peritoneaalidialyysiliuoksia toimitettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus peritään normaalisti ensimmäisen osaoston yhteydessä. Myöhempiä osaostoja toimitettaessa reseptinkäsittelyssä muutetaan reseptitietoihin lääkekohtaisten omavastuiden lukumääräksi nolla ja lisätietoihin merkitään päivä, jolloin omavastuu on edellisen kerran peritty. Klotsapiinivalmisteiden myyntilupiin liittyy ehto, että valmisteita saa määrätä kerrallaan enintään sen määrän, mitä tarvitaan kahden verikontrollin välillä. Verikontrolli tulee tehdä vähintään kerran kuukaudessa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkkeiden toimittamisesta antaman määräyksen (3/2006) mukaan myyntiluvan ehtojen täyttymisestä tulee varmistua

39 Lääkekohtainen omavastuuosuus peritään poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä myös annosjaelluista lääkkeistä silloin, kun annosjakelu on toteutettu soveltaen korvattavasta annosjakelusta säädettyjä periaatteita (ks. kohta 9). Asiakkaan ikää ja lääkkeiden lukumäärää koskevien edellytysten ei kuitenkaan tarvitse täyttyä. Annosjaeltuja lääkkeitä toimitettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus tulee perityksi kerran kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, kun annosjakelujakson lääkkeiden korvaukset tilitetään annosjakelujakson viimeisen annosjakeluerän toimituksen yhteydessä. Muissa kuin valtioneuvoston asetuksessa säädetyissä tilanteissa lääkekohtainen omavastuuosuus peritään jokaisesta samalla kertaa ostetusta ylempään erityiskorvausluokkaan tai lisäkorvaukseen oikeuttavasta lääke-erästä

40

41 7 Korvauksen määrä Korvausta maksetaan kolmessa korvausluokassa: peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta alempi erityiskorvaus on 72 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 3,00 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta ja lisäksi: lisäkorvaus on 100 % 1,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta. Asiakas maksaa erikseen mahdollisesta viitehinnasta johtuvan ei-korvattavan osuuden. 7.1 Peruskorvaus SVL 5 luku 4 Peruskorvattavaksi hyväksytyn lääkkeen korvaus on 42 prosenttia korvauksen perusteesta. SVL 5 luku 7 3 mom. Pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa käytettävästä perusvoiteesta korvataan 42 prosenttia korvauksen perusteesta. Korvaus lasketaan valmistekohtaisesti lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta tai valmistekohtaisesti kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen hinnasta. Luettelo korvattavista perusvoiteista on Lääkeluettelot-osan kohdassa

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2015 252/2015 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Kuvallinen Kela-kortti

Kuvallinen Kela-kortti Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 Kuvallinen Kela-kortti Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER) Ohje 6/2018 1(5) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN RESEPTILLÄ LÄÄKEHOIDON KESTOAJALLE TULEE PERUSTUA HOIDOLLISEEN TARPEESEEN Valtuutussäännökset Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 :n 2 momentti

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 21.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Etuuden osat... 1 1.4 Oikeus ja edellytykset... 2 1.4.1 Lääkemääräys... 3 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o Laki. N:o 800. kuluttajaneuvonnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o Laki. N:o 800. kuluttajaneuvonnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o 800 805 SISÄLLYS N:o Sivu 800 Laki kuluttajaneuvonnasta... 2477 801 Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Apteekkikirje 23A 25.1.2005 Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Levetirasetaami (Keppra) on 1.2.2005 alkaen erityiskorvattava

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A 30.1.2004 Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 19.01.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Lääkemääräys... 4 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Viitehintajärjestelmä

Viitehintajärjestelmä Viitehintajärjestelmä Johtaja Sirpa Rinta Lääketeollisuus ry Farmaseuttisen yhdistyksen esitelmätilaisuus 10.3.2009 Käsiteltäviä teemoja 1. Viitehintajärjestelmän tavoitteita 2. Viitehintajärjestelmän

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset.

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset. 1 of 78 27/05/2011 10:55 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 21.12.2004/1224 21.12.2004/1224 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sairausvakuutuslaki

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry (jäljempänä Sairaanhoitajaliitto)

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai LISÄETUUDET 13 Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

MENETTELYOHJE APTEEKEILLE

MENETTELYOHJE APTEEKEILLE MENETTELYOHJE APTEEKEILLE 1 (22) Sisällysluettelo... OSA I MENETTELYOHJE... 4 1 YLEISTÄ... 5 2 SOPIMUS PERUSTOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVIEN MAKSUSITOUMUSTIETOJEN VÄLITTÄMISESTÄ... 5 2.1 Sopimus Laki toimeentulotuesta

Lisätiedot

MENETTELYOHJE APTEEKEILLE

MENETTELYOHJE APTEEKEILLE MENETTELYOHJE APTEEKEILLE 1 (18) Sisällysluettelo... MENETTELYOHJE APTEEKEILLE... 1 OSA I... 3 MENETTELYOHJE... 3 1. YLEISTÄ... 4 2. SOPIMUS PERUSTOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVIEN MAKSUSITOUMUSTIETOJEN VÄLITTÄMISESTÄ...

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 01.04.2015 Sisällysluettelo Lääkekorvaukset * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Lääkkeen luovuttaja - Tarpeelliset kustannukset - Valmistemäärä

Lisätiedot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

Lisätiedot

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa Page 1 of 6 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2018 FIMEAN TOIMINTA Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa Suvi Loikkanen, Piia Salo / Kirjoitettu 26.10.2018

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Hammaslääkäriliitto ry (jäljempänä Hammaslääkäriliitto)

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Erityislupamenettely Suvi Loikkanen Jaostopäällikkö, erityislupajaosto

Erityislupamenettely Suvi Loikkanen Jaostopäällikkö, erityislupajaosto Erityislupamenettely 11.10.2018 Suvi Loikkanen Jaostopäällikkö, erityislupajaosto Erityislupa-asiointi Fimeaan Asiointipostilaatikot: Erityisluvat@fimea.fi erityislupahakemukset ja lisäselvitykset Fimean

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suuhygienistiliitto STAL ry (jäljempänä STAL) ja

Lisätiedot

Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta. Lääkehoidon päivä

Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta. Lääkehoidon päivä Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 Sisältö Lääkekustannusten tarpeellisuus ja lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta Lääkemääräyskooste lääkäreille Tutkimus- ja tilastopalvelut

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 1.4.2013 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Kelan myöntämiä kortteja

Lisätiedot

Lääkkeiden vaihtamisen vaikutukset kustannuksiin ja hintoihin

Lääkkeiden vaihtamisen vaikutukset kustannuksiin ja hintoihin Lääkevaihdon säästöt 2003-2017 Lääkkeiden vaihtamisen vaikutukset kustannuksiin ja hintoihin Hanna Koskinen Kelan tutkimusryhmä 2.3.2018 Suomen Apteekkariliitto millions Korvatut lääkeostot 1994-2016 (vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja lääkelakia. Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 LÄÄKEKORVAUKSIIN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016 Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset

Lisätiedot

HE 128/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 128/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 6/ LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA

MÄÄRÄYS 6/ LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA MÄÄRÄYS 6/2007 28.11.2007 LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA Valtuutussäännökset Lääkelaki 95 Kohderyhmät Lääkkeellisen kaasun valmistajat Lääkkeellisen kaasun maahantuojat

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

Lääkekorvaukset ja rinnakkaistuonti. Lääketeollisuus ry:n muutosehdotukset hallituksen esitykseen HE 184/2016 vp ( Lääkesäästöpaketti 2017 )

Lääkekorvaukset ja rinnakkaistuonti. Lääketeollisuus ry:n muutosehdotukset hallituksen esitykseen HE 184/2016 vp ( Lääkesäästöpaketti 2017 ) Lääkekorvaukset ja rinnakkaistuonti Lääketeollisuus ry:n muutosehdotukset hallituksen esitykseen HE 184/2016 vp ( Lääkesäästöpaketti 2017 ) MITÄ ON RINNAKKAISTUONTI? Mikä lääke? Minkälainen lääke on kyseessä?

Lisätiedot

HE 184/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, lääkelakia ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia.

HE 184/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, lääkelakia ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 :n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1143 1145 SISÄLLYS N:o Sivu 1143 Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta... 3137 1144 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

HE 91/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta

HE 91/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan lääkkeiden hintalautakunnan

Lisätiedot

LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA

LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA MÄÄRÄYS X/2007 X.XX.2007 LÄÄKKEELLISEN KAASUN TOIMITTAMINEN LÄÄKETEHTAASTA JA LÄÄKETUKKUKAUPASTA Valtuutussäännökset Lääkelaki 95 Kohderyhmät Lääkkeellisen kaasun valmistajat Lääkkeellisen kaasun maahantuojat

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

HE 97/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että lääkekorvausjärjestelmää

HE 97/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että lääkekorvausjärjestelmää Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 292661 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

X/2019 APTEEKEILTA KERÄTTÄVÄT TALOUSTIEDOT JA LAADUNVALVONTAMAKSU. Määräys Dnro Fimea / /2019

X/2019 APTEEKEILTA KERÄTTÄVÄT TALOUSTIEDOT JA LAADUNVALVONTAMAKSU. Määräys Dnro Fimea / /2019 Määräys 08.02.2019 Dnro Fimea 000612/00.01.02/2019 X/2019 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys APTEEKEILTA KERÄTTÄVÄT TALOUSTIEDOT JA LAADUNVALVONTAMAKSU Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Sosiaalista turvaa sairauden aikana Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Toimeentulo sairauden aikana Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairausloman ajalla: 16-67- vuotiaille työssä käyville, yrittäjille,

Lisätiedot

Lausunto Dno 33/010/

Lausunto Dno 33/010/ Dno 33/010/2016 9.9.2016 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi, kirsi.paivansalo@stm.fi Lausuntopyyntö 25.8.2016 (STM114:00/2015) Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi

Lisätiedot

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 67A 27.1.2009 Apteekeille ja sivuapteekeille Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Imigluseraasia

Lisätiedot

Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä?

Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä? Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä? Tolkkua lääkekorvauksista, Kela 28.9.2011 Johtaja Lauri Pelkonen, Hila 28.9.2011 HILA 1 Lääkekorvausjärjestelmä Lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan määrittely 2016 Liite 1 Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain

Lisätiedot

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

N:o ) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat

N:o ) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat N:o 1252 4875 Liite 1) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat Maksuluokka I Uusi vaikuttava-aine / tunnettu vaikuttava-aine (Dir. 2001/83/EY artikla 8, Dir. 2001/82/EY artikla 12)

Lisätiedot