Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toinen vaihe TK2-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toinen vaihe TK2-hanke"

Transkriptio

1 I Kuntoutusryhmä Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toinen vaihe -hanke Koulutuspäivä

2 OHJELMA klo 8.30 klo 9.00 klo 9.10 klo 9.30 klo klo klo klo klo klo klo klo Aamupala tarjolla päätalon ruokasalissa Päivänavaus ja esittäytyminen Projektipäällikkö, asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi Kela ja kehittämispäällikkö Seija Sukula Kela Ilmarisen puheenvuoro Ylilääkäri Seppo Kettunen Ilmarinen Hankkeen esittely ja johdanto tilanneanalyysin tapaus-työskentelyyn Projektipäällikkö Kirsi Vainiemi Kela ja suunnittelija Anu Hansten Kela Työskentelyä ryhmissä kuntoutuspalveluntuottajittain Lounas Yhteenvedot palveluntuottajittain 15 min / kuntoutuspalveluntuottaja Keskustelua tilanneanalyysissä käytettävistä työvälineistä ja toimintatavoista Kahvi Hankkeen arviointitutkimus pähkinänkuoressa Johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä Kela / Tutkija Sari Nyholm, Kuntoutussäätiö Hankkeen käytännönasioita Suunnittelija Anu Hansten Kela Loppuyhteenveto Projektipäällikkö, asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi Kela

3 Koulutuspäivän tavoitteet Paneutua kuntoutuksen aloitusvaiheen työskentelyyn Syventää yhteistyön tekemisen malleja ammatillisessa kuntoutuksessa Kelan ja työeläkekuntoutuksen kanssa Kertaus hankkeeseen liittyvästä tutkimuksesta Kertaus hankkeen toteutukseen liittyvistä asioista Tavoitteet kuntoutuksessa

4 Johdanto tilanneanalyysin tapaustyöskentelyyn Työntekijän ja työterveyshoitajan keskustelu kuntoutukseen hakeutumisvaiheesta

5 -malli KKRL 12 Kelan yksilöllinen kuntoutuspäätös kuntoutusryhmän muodostusta varten 2a 2b Tilanneanalyysi enintään 2 kk 2b 2a 4a 3 4a 4b 4b 4b 4b toteutus n. 10 kk 4a 3 4b 4a 5 2a a Kuntoutuksen kokonaiskesto enintään 1 vuosi 1. Suunnittelukokous Punaisella kuntoutujalle 2. Yksilöllinen tilanneanalyysi: 2a. 1 2 käyntikertaa, 2b. Avovuorokausi pakolliset kerrat 3. Ryhmäjaksot: 2 tai 3 jaksoa, 6 15 avo- tai laitosvuorokautta arkisin 4. Yksilölliset osat: 4a. käyntikerta, 1 5 kertaa Sinisellä jouston ja 4b. avo- tai laitosvuorokausi, 0 5 kertaa yksilöllisen variaation 5. Yksilöllinen päätösosa: 1 käyntikerta mahdollisuus

6 Tilanneanalyysi Kuntoutujat aloittavat kuntoutuksen yksilöllisellä tilanneanalyysillä. Tilanneanalyysin aikana lääkäri haastattelee ja tutkii kuntoutujan ja arvioi hänen terveydentilaansa ja hänen työssä selviytymistään vähintään kerran kaksi muuta moniammatillisen työryhmän jäsentä tapaavat kuntoutujan vähintään kerran tilanneanalyysin yhteenvetoon, jossa kuntoutussuunnitelma ja GASmenetelmän mukaiset tavoitteet hahmotellaan, osallistuu vähintään yksi tilanneanalyysin tekemiseen osallistunut muu moniammatillisen työryhmän jäsen ja omaohjaaja. Kuntoutuja ja moniammatillisen työryhmän jäsenet jäsentävät kuntoutujan ammatillista tilannetta. Sen lisäksi esimiehen (ja mahdollisesti muiden työnantajan edustajien) kanssa muodostetaan tulkinta organisaation toiminnan muutosten vaikutuksesta kuntoutujan työhön ja työssä jaksamiseen. Esimiehen kanssa tutkitaan myös, miten työnantaja voisi muuttaa tilannetta ja sovitaan mahdollisista kuntoutujan työn muutoksista. Muistio esimiehen kanssa käytävästä keskustelusta Kuntoutussuunnitelma

7 Ammatillinen teema Ammatillisessa teemassa on tärkeää tunnistaa kuntoutujan työssä jaksamista koettelevat haasteet ja jäsentää näiden haasteiden yhteys työpaikalla tapahtuviin asioihin. Työhyvinvoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Ammatillisen teeman käsittely aloitetaan suunnittelukokouksessa, ja sitä jatketaan koko kuntoutusprosessin ajan suunnitelmallisesti päätösvaiheeseen saakka. Pohjana käytetään esimiehen ja kuntoutujan yhdessä täyttämää selvitystä. Kuntoutujan asettamat työhön liittyvät tavoitteet syntyvät ammatillisen teeman työskentelyn kautta. Tilanneanalyysissä kokonaiskuva kuntoutujan ammatillisesta tilanteesta syventyy ja täsmentyy. Tilanneanalyysi tuottaa kuntoutujan tarpeisiin perustuvan yksilökohtaisen tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman. Se sisältää konkreettisen suunnitelman kuntoutujan kuntoutumisprosessin etenemisestä. Ammatillinen teema tulee esille jokaisen ryhmäjakson aikana. Yksilöllinen osa syventää ammatillista työskentelyä kuntoutujan tarpeista lähtien. Esimiehen kanssa tehtävä työskentely tähtää työssä tapahtuvien ratkaisujen mahdollistamiseen. Tulkintaa toiminnan muutoksesta ja uusista ratkaisuista tehdään yhteistyössä esimiehen ja työpaikan kanssa. Sitä voidaan työstää tilanneanalyysissä, yhteistyöpäivässä ja yksilöllisessä osassa. Ammatillisen teeman sisällössä käsitellään työhön ja ammattiin liittyviä asioita. Näitä ovat työn muutokset ja vaatimukset, työn nykytila ja sujuminen, ammatillinen kehitys ja osaaminen, kuormittuminen sekä voimavarat ja palautuminen. Näiden sisältöalueiden käsittely ohjautuu työ- ja toimintakykyä tukeviin malleihin, työkykymalliin tai työlähtöiseen ajatteluun. Käytäntöjä ovat tutkivat, toiminnalliset ja dialogiset menetelmät sekä välineitä erilaiset päiväkirjat ja kyselyt.

8 Terveysteema Terveysteeman tavoitteena on tunnistaa kuntoutujien terveyteen liittyvät riskitekijät sekä niiden yhteys työssä jaksamiseen. Pohjana ovat työterveyshuollossa tehty B-lääkärinlausunto Työhönkuntoutuksen jatkohanketta varten sekä mahdolliset muut palveluntuottajalle toimitetut, kuntoutujalle aiemmin tehdyt testi- ja arviointitulokset. Terveysteeman työstämistä jatketaan yksilöllisesti tilanneanalyysissä. Kuntoutuslaitoksessa ei toisteta työterveyshuollossa alle kolmen kuukauden kuluessa kuntoutuksen aloituksesta tehtyjä testejä ilman perusteltua syytä. Tilanneanalyysin jälkeen alkavat ryhmäjaksot, jotka luovat perustan työkyvyn edistämiseksi toteutettaville muutoksille. Terveysteema tulee esille jokaisen ryhmäjakson aikana. Terveysteemoja käsitellään ryhmässä yksilöllisesti. Yksilöllinen osa syventää terveysteeman työskentelyä kuntoutujan tarpeista lähtien. Keskeistä on kuntoutujan muutosvaiheen tunnistaminen ja motivaation herättäminen ja ylläpitäminen terveyteen liittyvien muutostarpeiden edistämiseksi. Kuntoutujan oma vastuunotto terveyteen liittyvien riskitekijöiden hoitamisessa on keskeistä. Terveysteeman sisällössä käsitellään terveyteen liittyviä tekijöitä: terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, päihteiden käyttöä, harrastuksia, elämäntilannetta, perhetilannetta ja taloutta. Näitä sisältöalueita käsitellään terveyttä edistävien toimintamallien pohjalta. Käytäntöjä ovat motivoivat ja toiminnalliset menetelmät. Fyysinen aktivointi sisältää liikunnanohjausta ja siihen liittyvää ryhmämuotoista liikuntaa ja rentoutusharjoittelua. Terveysteemassa välineitä ovat kliininen tutkiminen, testit, päiväkirjat, kyselyt ja harjoittelu sekä itsenäisesti että ryhmässä.

9 Tilanne analyysin tavoitteena on 1/2 rakentaa oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen kuntoutuspolku kuntoutujalle auttaa kuntoutujaa hahmottamaan oman ammatillisen tilanteen, terveydentilan ja elämäntilanteen vaikutus työkykyyn sekä työssä jaksamiseen luoda edellytyksiä kuntoutujan, esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyöhön ja herättää motivaatio ja sitoutuminen kuntoutukseen. Kuntoutuja ja moniammatillisen työryhmän jäsenet jäsentävät kuntoutujan ammatillista tilannetta. Sen lisäksi esimiehen (ja mahdollisesti muiden työnantajan edustajien) kanssa muodostetaan tulkinta organisaation toiminnan muutosten vaikutuksesta kuntoutujan työhön ja työssä jaksamiseen. Esimiehen kanssa tutkitaan myös, miten työnantaja voisi muuttaa tilannetta ja sovitaan mahdollisista kuntoutujan työn muutoksista. Keskustelussa mukana ollut moniammatillisen työryhmän jäsen laatii muistion kuntoutujan ja esimiehen kanssa käydystä keskustelusta.

10 Tilanne analyysin tavoitteena on 2/2 Terveysteeman näkökulmasta selvitetään terveyteen, kuntoon ja elämänhallintaan liittyvien tekijöiden merkitystä työssä selviytymiselle. Oleellista on jäsentää työ- ja toimintakykyyn ja työhyvinvointiin nykyhetkellä vaikuttavat sairaudet ja terveyshuolet. Samalla selvitetään, voidaanko niiden hoitoa, omahoitoa tai kuntoutusta tehostamalla kohentaa työssä jaksamista ja selviytymistä kuntoutumisprosessin aikana. Lisäksi jäsennetään mahdolliset terveyteen liittyvät riskitekijät ja selvitetään, voidaanko niihin vaikuttamalla ylläpitää kuntoutujan työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäisevästi. Tilanneanalyysi tuottaa kuntoutussuunnitelman kuntoutujan lähtökohdista käsin. Suunnitelma sisältää ryhmäkuntoutusjaksot sekä kuntoutujalle valitut ja tarpeenmukaiset yksilölliset osat, joiden avulla hän saavuttaa asettamansa kuntoutustavoitteet. Kuntoutujan elämän- ja työtilanteen arviointi on monivaiheinen prosessi, jossa ensimmäiset ideat eivät aina ole kantavimpia. Tästä syystä kuntoutussuunnitelmaa voidaan tarkistaa kuntoutuksen kuluessa. Tilanneanalyysin päätteeksi kuntoutuja ohjataan seuraamaan hänelle tarpeellisia ja keskeisiä terveyteen tai ammatilliseen teemaan liittyviä asioita. Kuntoutuja tuo seurannat seuraavalle hänelle toteutuvalle kuntoutusjaksolle.

11 Ohjeet tilanneanalyysin tapaustyöskentelyyn Jakaannutaan ryhmiin kuntoutuspalveluntuottajittain Koulutuspäivässä on tarkoitus tapausesimerkin kautta käsitellä tilanneanalyysissä käytettäviä kuntoutuksen menetelmiä ja työvälineitä. Palveluntuottaja kertoo omasta toimintatavastaan ja välineistöstään, jolla pureutuu kuntoutujan työkykyyn tilanneanalyysissä ja kuntoutuksessa

12 Ryhmätyöskentely Ryhmätyöskentelyn tavoitteena on saada kaikkien ideat käyttöön ja näkökulmat esille (esimies, työterveyshuolto ja kuntoutuspalveluntuottaja sekä kuntoutujan ääni tuodaan mukaan tapausesimerkin kautta). Ryhmätyöskentelyn ideana on saada esille, kuinka teoria ja käytäntö kohtaavat tilanneanalyysissä millä välineillä kuntoutujan työkykyyn kuntoutuksessa tartutaan miten kuntoutuksen välineillä kartoitetaan työkykyä miten työkykyyn vaikutetaan

13 Ryhmätyöskentelyssä pohtikaa Miten eri toimijat ymmärtävät kuntoutustarpeen? Miten eri käsitykset siirtyvät kuntoutuksen räätälöintiin ja toteutukseen mitä kuntoutuksessa tarkoitetaan työllä ja miten työhön ja ammattiin suuntautuminen näkyy kuntoutuksessa? Mitä eri toimijatahot ymmärtävät työllä? Miten työ määritellään? Miten kuntoutustarpeet siirtyvät kuntoutuksen toteutukseen ja kuinka tarpeenmäärittely vaikuttaa kuntoutuksen sisällön toteutukseen? (Kuntoutussuunnitelma) minkälaista tulosta ja vaikutusta kuntoutuksella halutaan saada aikaan? millaisilla toimintatavoilla vaikutetaan kuntoutuksen tuloksellisuuteen?

14 Työkyvyn musta laatikko ja sen avaaminen tilanneanalyysissä A: Yksilön paikka ja tehtävä tuotantoprosessissa A C:Yksilön työura ja ammatillinen kehitys, ml. taidon ja työkyvyn muutokset C B B:Toiminnan historiallinen muutos Työ kolmen kehitysprosessin risteyksenä (E.Hutchins:Cognition in wild)

15 Ryhmätyöskentelyn purkaminen Kuntoutuspalveluntuottaja kirjaa ryhmän pohdinnat PowerPoint esitykseen Kuntoutuspalveluntuottaja esittelee keskeiset työvälineensä: kuinka teoria ja käytäntö kohtaavat tilanneanalyysissä ja ryhmätyöskentelyssä esiin nousseet asiat ja ideat Esitykselle on varattu aikaa 15 minuuttia Lopuksi käydään yhteinen keskustelu

16 GAS menetelmä - Goal Attainment Scaling GAS on kehitetty 1960-luvulla mielenterveyskuntoutukseen: psykologi Thomas J Kiresuk ja tilastotieteilijä Robert E Sherman Soveltuu kuntoutuksen ja hoidon suunnitteluun sekä vaikuttavuuden mittaamiseen Käytetty eri interventioissa mm. mielenterveys, neurologinen kuntoutus, fysioterapia, geriatria, pediatria, kivun hoito jne. Perustuu yksilöhaastatteluun Taustalla motivaatioteoria Nimetään kuntoutuksen kannalta merkityksellinen ja yksilöllinen tavoite, joka voidaan aikatauluttaa ja mitata Kuntoutujalla voi olla 1-8 arvioitavaa tavoitetta

17 Miksi GAS - menetelmä Kelan kuntoutukseen tavoitteiden asettaminen kuntoutukselle keskeistä tarve saada kuntoutujan oma kuntoutustavoite näkyväksi ja kuntoutusta ohjaavaksi asiakkaan oma ääni kuuluville vaikuttavuuden seuranta tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta kuntoutusprosessin jäntevöittäminen tavoitteelliseksi

18 Motivaatio teoriat taustalla Sisäinen motivaatio nousee psykologisista tarpeista edellyttää, että psykologiset perustarpeet ja perusmotiivit ovat riittävästi toteutuneet Autonomian-, kelpaamisen tunne, kompetenssi, yhteenkuuluvuus, osallistuminen Ihmisen henkilökohtaiset tavoitteet, joilla on itseisarvo Tulin kuntoutukseen, koska haluan jaksaa työelämässä Tulin kuntoutukseen kehittääkseni itseäni ihmisenä tai jaksan paremmin Ulkoinen motivaatio Välinearvoa sisältävät tavoitteet Tulin kuntoutukseen, koska haluan, että saan jatkossakin palkkaa tai koska täällä voi saada vertaistukea

19 SMART periaate ja GAS- menetelmä Tavoitteen asettamisen "kultainen sääntö" Spesific = spesifinen, yksilöllinen, määritetty Measurable = mitattavissa Achievable = saavutettavissa Realistic/Relevant =realistinen ja merkityksellinen Timed= mahdollinen aikatauluttaa

20 GAS:in eli tavoitteen laatiminen käytännössä 1 Tavoitteen tunnistaminen Tavoitteen nimeäminen 2 3 Indikaattorin valinta 4 Asteikon määrittäminen 5 Asteikon tarkistaminen 6 Kuntoutuksesta sisällöstä sopiminen

21 Muutoksen suunta

22 T-lukuarvotaulukko

23 Tavoitemalli Jatkotoimenpiteet, pitkäntähtäimen tavoitteet arvioidaan (terveydenhuolto) Kuntoutujan tarve Kela, terveydenhuolto Terveydenhuolto toteaa kuntoutustarpeen ja laatii kuntoutujan kanssa kuntoutussuunnitelmaan (pitkäntähtäimen tavoite) Kuntoutuksen palveluntuottaja Kelan etuuskäsittelijä haastattelee ja herättää tavoitteen idun -hakemus, oma tavoite GAS -tavoitteet arvioidaan Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan tavoitteiden mukaan PTT kysyy etukäteen kuntoutujalta hänen tavoitteitaan ennakkokyselyssä GAS -tavoitteita täsmennetään ja käsitellään Kuntoutusjakson tavoitteet laaditaan konkreettiksiksi GAS - menetelmää hyväksi käyttäen

24 GAS -tavoitteiden rajapinnat ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Tavoitteiden laatiminen Työpaikka Terveydenhuolto,Työterveyshuolto GAS-tavoitteet Kuntoutus Tavoitteiden arviointi Työpaikka Terveydenhuolto,Työterveyshuolto

25 Tavoiteprosessin haasteet eri vaiheissa 1. PROSESSIN ALUSSA: TAVOITEPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN JA RAKENTAMINEN KUNTOUTUSPROSESSIN SISÄLLE - Ajoitus, ohjaus, motivointi, käytännön järjestelyt, organisointi 2. AINEKSET AMMATILLISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMISEEN Kuntoutujan tilannearvio: ammatillinen sisällöt tavoitteiden tueksi; ryhmien ja yksilötapaamisten hyödyntäminen kuntoutujakohtaisesti Yhteys työhön, yhteistyö esimiehen kanssa 3. GAS TAVOITTEIDEN RAKENTAMINEN Tavoitteiden asettaminen asteikon laatimisineen smart periaatteiden mukaisesti 4. TAVOITTEIDEN ARVIOINTI JA UUSIEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN Tavoitteiden arvioimisen ja uusien tavoitteiden asettaminen käytännössä osana prosessia jatkosuunnitelmat

26 GAS- menetelmän käyttöönotto Kelan kuntoutuksessa Kela kääntänyt menetelmän: käsitteet, käsikirja Testannut ja tutkii menetelmän käyttöä ja soveltuvuutta Kela kouluttanut laitosmuotoisen kuntoutuksen palveluntuottajat vuonna 2010 työpajat palveluntuottajille käyttökokemukset, lomakkeen kehittäminen 14 ammattikorkeakouluun kouluttajia> järjestävät koulutusta alkaen ( 3 op, 81 tuntia) Terveydenhuollon tilaisuus Otetaan asteittain käyttöön vuoden 2011 alusta lukien

27 Miten GAS - menetelmän tuloksia voidaan hyödyntää? Kelan tasolla Kuntoutusmuodoittain ja toimenpiteittäin Otanta siitä, millaisia tavoitteita esim. sopeutumisvalmennuskurssilla on tehty Lakiperusteet (ammatillinen, vaikeavammaiset ja harkinnanvaraiset) Terveydenhuolto Palaute kuntoutuksen kokonaistavoitteen toteutumisesta Tavoitteiden toteutuminen

28 Miten GAS - menetelmän tuloksia voidaan hyödyntää? Kuntoutuja Voi arvioida omien tavoitteiden toteutumista Palveluntuottaja Yksittäisen kuntoutujan tavoitteiden toteutumista Yksittäisen ryhmän tasolla (esim. 10 hengen ASLAK -ryhmä) Ryhmien tasolla (50 ASLAK -ryhmää vuodessa) Kaikkien kuntoutujien esim. vuosittain

29 Tilastollinen analyysi T-lukuarvoista ryhmätasolla

30 Lisätietoa >yhteistyökumppanit >kuntoutuspalvelut >GAS-menetelmä

31 -HANKKEEN KÄYTÄNNÖN ASIOITA tapahtumat syksy 2012 ja vuosi 2013 Yhteydenpito ja -nettisivut Hankkeen laskutus Hankesuunnitelman mukainen tiedonkeruun yhtenäistäminen Esivalinta Esivalittujen hakemusten toimitus Kelaan Hakeminen ryhmäkuntoutukseen ja kuntoutusraha

32 - hankkeen aikataulu Terveysosasto Hankesuunnitelman valmistelua Moodle Valmisteluryhmä Hankesuunnitelma valmis Hankkeen neuvotteluvaihe päättyy 1/2012 Hankehakemukset 2/2012 Toimeenpano, valmistelu 4/2012 Hankinta 4/2012 Tutkija 4/2011 Toimeenpanon aloitus 5/2012 Kuntoutujaryhmät 9/2012-6/2014 ( 250 kuntoutujaa) Muut tutkimukset, kirjallisuus Tutkimuksen suunnittelu Hankesuunnitelmamuutokset? Tutkimus 5/ /2014 Päätösseminaari TK1-hankke loppuseminaari 12/2011 tutkimuksen loppuraportti standardin valmistelu ja järjestelmät 2012 standardi Uudenstandardin valmistelu6/2014 Kilpailutus standardi 2010/

33 -hankkeen toteutuksen aikataulu syksy 2012 kevät 2013 TK 2 -hanke kokonaisuudessaan toteutetaan ajalla Varsinainen hankevaihe alkaa Projektiryhmät ja suunnittelukokoukset käynnistyvät Ensimmäiset kuntoutujat aloittavat Tutkimuksen tiedonkeruu käynnistyy Työkokous Hankkeen valtakunnallisen asiantuntijaryhmän kokous Hankkeen aloitusseminaari, keväällä 2013 ajankohta avoin Vuonna 2013 kaksi työkokousta, ajankohdat avoimena

34 Yhteydenpito Hankkeen toimineenpanoa ja kehittämistyötä koordinoi suunnittelija Anu Hansten hankemateriaalin yhtenäistäminen tutkimusmateriaalin kulku yhteyshenkilöt Kuntoutuspalveluntuottaja kutsuu yhteistyökumppanit (työnantajat ja työterveyshuollot) mukaan hankkeeseen Yhteistyökumppanit toimivat kuntoutuspalveluntuottajan kautta

35 -hanke käytännössä Paikallinen projektiryhmä tavoitteena on edistää paikallista verkostotyötä ja hyvän kuntoutusmallin kehittämistä ryhmässä keskustellaan kuntoutuksen sisällöstä, kuntoutustarpeesta, kuntoutujapaikkatilanteesta, yhteistyöstä eri toimijoiden välillä ja muista osahankkeen ajankohtaisista kysymyksistä ryhmä on osa kuntoutuspalveluntuottajan, työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyötä Kuntoutuspalveluntuottaja kutsuu ryhmän koolle hankkeen käynnistymisvaiheessa keväällä 2012 ja vastaa ryhmän toiminnasta koko hankkeen ajan ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hankesuunnitelma s.5)

36 -hanke käytännössä Paikallinen projektiryhmä (jatkoa) Kuntoutuspalveluntuottaja informoi ryhmän toiminnasta Kelan kuntoutusryhmään. Ohjelma ja muistiokopiot kuntoutusryhmään Anu Hanstenille Osallistumiskutsut projektiryhmän tapaamisiin Kelan edustajille keskitetysti kuntoutusryhmään Anu Hanstenille Suunnittelukokoukset Kuntoutuspalveluntuottaja kutsuu Ryhmäkohtainen suunnittelu Osallistumiskutsut suunnittelukokouksiin Kelan edustajille keskitetysti Kuntoutusryhmään Anu Hansténille Muistiokopiot kuntoutusryhmään Anu Hansténille ja Turun vakuutuspiiriin Heli Sjöroossille -hankkeen hakemusten käsittely keskitetysti Turun vakuutuspiirissä

37 -hanke käytännössä Kuntoutuspalveluntuottajat Avire Oy, Siuntio Avire-Kuntoutus Oy Huoltoliitto ry, Kunnonpaikka Kuntoutuskeskus Petrea, Petrea Säätiö Verve, Oulu

38 Tietoa hankkeesta > Kuntoutuspalvelut > Kehittämistoiminta > Työhönkuntoutus > -hanke Tietoa kuntoutujille, yhteistyökumppaneille ja hankkeesta kiinnostuneille Hankesuunnitelma Tiedote Hankkeessa käytettävät lomakkeet» Esivalinnan yhteenvetolomake» Työantajan ja työntekijän selvityslomake Koulutuspäivien materiaali Hanketapahtumien ohjelmat

39

40 Hankkeen laskutus/ yhteistyökumppanit Työterveyshuollot ja työnantajat laskuttavat kuntoutuspalveluntuottajaa sovituista toteutuneista kustannuksista Kuntoutuspalveluntuottaja ohjeistaa yhteistyökumppanit

41 Hankkeen laskutus/ Kuntoutuksen palveluntuottajat laskuttaa sopimuksen mukaiset -hankkeen kehittämisen kustannukset Kelan keskushallinnosta laskuttaa kuntoutuspalvelusta aiheutuneet kustannukset Kelan toimistosta kurssien keskitettyä laskutusmenettelyä noudattaen

42 Hankkeen laskutus/ Kuntoutuksen palveluntuottajat Kehittämisen kustannukset Kelan keskushallinnosta Kuntoutusryhmässä laskutusta hoitaa toimistosihteeri Paula Lehto Laskutusosoite on Kela, Terveysosasto, kuntoutusryhmä PL Helsinki Kuntoutuspalveluntuottaja huolehtii että Kelassa on ajantasaiset tiedot hankkeen laskutuksen yhteyshenkilöstä

43 Hankkeen laskutus Kela maksaa kehittämisen kustannuksina kuntoutuspalveluntuottajan, työterveyshuoltojen ja työnantajien edustajien hankkeen koulutuksiin, työkokouksiin ja seminaareihin kohdistuvat toteutuneet matkakulut, päivärahat (päivärahat tiliöidään matkakuluihin) sekä korvauksen päivän työajasta kuntoutuspalveluntuottajan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti

44 Kehittämisen kustannukset Sopimuksessa lueteltu, mitä voi sisältää Kehittämisen kustannukset tulee rakentua sopimuksen laskelman mukaan Laskussa tulee kuvata selkeästi, mistä kehittämisen kustannukset koostuvat Kehittämisen tunnit kuvataan laskussa tai erillisessä liitteessä ammattihenkilöittäin

45 Kehittämisen kustannukset -hanke ESIMIERKKI Kuntoutuspavleluntuottaja päivämäärä tunnit ammattinimike hanketyö,mitä tehty? työfysioterapeutti suunnittelukokousmuistion kommentointi

46 Hankkeen laskutus/ Kuntoutuspalvelut Kuntoutuksen palveluntuottajat Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan laskutuksen perusteella kuntoutujien läsnäolopäiviltä Laskutuksessa käytetään palveluntuottajan omaa tai Kelan laskutuslomaketta KU201 (kuntoutujakohtaiset tiedot) sekä tilityslomaketta KU206 Laskutuksesta tulee ilmetä hankkeen nimi ja viisikirjaiminen hanketunniste Palveluntuottaja laskuttaa kuntoutuspalvelusta aiheutuneet kustannukset Kelan toimistosta kurssien keskitetyn laskutusmenettelyn mukaan enintään kerran kuukaudessa ja kuntoutusprosessin päättyessä viimeistään kahden viikon kuluessa

47 > Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Kurssit > Kurssien esivalinta ja laskutus

48 Hankkeen yhteiset toimintamallit Hankesuunnitelmassa kuvattu kuntoutusmalli raami, yksi yhteinen toimintatapa Hankkeen yhtenäiset toimintamallit ja välineet (lomakkeet ja kyselyt) valmistellaan kehittämistyönä ennen ja osa kyselyistä linkittyy tutkimukseen Työstäminen luonnoksia kommentoiden sähköpostitse Kela toimittaa luonnoksen kuntoutuspalveluntuottajille ja tutkijoille Kuntoutuspalveluntuottajat ja tutkijat kehittävät luonnosta kommentoiden Yhtenäistämisen koordinaatio Kelan kuntoutusryhmässä Kehittämiseen osallistuvat ainakin kuntoutuspalveluntuottajan -hankkeen moniammatillinen työryhmä, hankkeen tutkijat ja Kelan kuntoutusryhmän edustajat

49 Kehittämishankkeessa käytettävät yhtenäiset asiakirjat (Kuntoutuskansio) Suunnittelukokousmuistio Selvityslomake (työntekijä ja esimies, esivalinta) Seloste ensimmäisen ryhmäjakson jälkeen kuntoutuksen päätyttyä selosteen liitteet Esimiehen tapaamisen muistio (tilanneanalyysin aikana) Kuntoutussuunnitelma Työterveyshoitajalle tilanneanalyysin jälkeen jos kuntoutuja on antanut luvan selosteen toimittamisesta työterveyshuoltoon Työpaikkakäynnin muistio (ryhmäjakson aikana) Yhteistyöpäivän muistio (ryhmäjakson aikana) Muut muistiot (yksilöllisen osan aikana) Päiväkirjoja voi käyttää, mutta niitä ei yhtenäistetä

50 Kehittämishankkeessa käytettävien yhtenäisten asiakirjojen toteutus Selvityslomake (Hankesuunnitelma, liite 2) on julkaistu hankkeen kotisivulla Yhtenäistettävää kuntoutusmateriaalia ei julkaista hankkeen kotisivulla Kuntoutuksen malliasiakirjat toimitetaan kuntoutuspalveluntuottajille worddokumentteina sähköpostitse Asiakirjoilla voi olla kuntoutuspalveluntuottajakohtainen tekninen toteutus, mutta asiakirjojen sisältöjen tulee kehittämishankkeessa olla yhtenevät Kelaan tulee toimittaa mallit kuntoutuspalveluntuottajakohtaisista versiosta ennen niiden käyttöönottoa Hankkeen asiakirjojen käyttöaika

51 Mittarit ja kyselyt GAS-menetelmän mukaiset tavoitteet Fyysisen kunnon testit: submaksimaalinen polkupyöräergometri-testi, vartalon ojentajien staattinen lihasvoima (UKK), vartalon koukistajien dynaaminen lihasvoima (UKK), yläraajojen dynaaminen nostovoima (Invalidisäätiö), toistokyykistysten määrä (Suomen Urheiluopisto), dynaaminen tasapainotesti: tandemkävely takaperin (UKK), tasapaino testi: yhdellä jalalla seisominen(ukk), liikkuvuus: selän taivutus (UKK), käden puristusvoima (Jamar dynamometri) Painoindeksi (BMI) laskettuna, pituus ja paino mitattuna Ennakkokysely ja loppukysely (poimitaan tutkimuksen kysellystä ja hyödynnetään kuntoutuksessa) Teko-ohje annetaan Tieto kerätään kuntoutusselosteen Mittaustulokset - liitteeseen

52 Kuntoutukseen hakeminen KU 102 (kuntoutuja täyttää) Selvityslomake (esimies ja kuntoutuja täyttävät) Lääkärin B-lausunto (työterveyslääkäri laatii)+ muut kuntoutuksen kannalta tarpeelliset tutkimukset ja selvitykset Kelan kuntoutuksen esivalintakurssien yhteenvetolomake (työterveyshuollon yhteyshenkilö täyttää)

53 Kuntoutushakemus KU lomakkeet

54 Selvityslomake tulostettavissa hankesivulta > Kuntoutuspalvelut > Kehittämistoiminta > Työhönkuntoutus > -hanke

55 Esivalinta Kuntoutujien kohderyhmä sovitaan suunnittelukokouksessa Ryhmät valitaan kohderyhmän mukaan Kuntoutujakriteerit hankesuunnitelmassa Hankkeeseen valitaan kuntoutujia ajankohtaisen kuntoutustarpeen perusteella Kuntoutujia voi olla monenlaisia erilaisten kuntoutustarpeiden perusteella

56 Hakemusten toimitus Kelaan Ryhmän työterveyshuollon yhteyshenkilö nimetään suunnittelukokouksessa Ryhmän esivalinta työterveyshuollossa tehdään ennen hakemusten toimittamista Kelaan Ryhmän esivalitut hakemukset toimittaa Kelaan työterveyshuollon yhteyshenkilö Ryhmän hakemukset toimitetaan Turun vakuutuspiiriin Kelan yhteyshenkilölle vakuutussihteeri Heli Sjöroosille

57 Yhteenvetolomake, sairausryhmäkohtaiset ja ammatilliset esivalintakurssit KU 128

58 Hakemusten toimitus Kelaan Kaikki hakemukset toimitetaan kerralla Hakemusten on oltava Kelassa 1 kk ennen kuntoutuksen aloitusta (päivämäärä sovitaan suunnittelukokouksessa) Toimituksessa käytetään Kelan esivalintakurssien yhteenvetolomaketta KU128 Yhteenvetolomake on tulostettavissa myös Kuntoutuspalvelut > Kehittämistoiminta > Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeet > -hanke

59 Hakemusten toimitus Kelaan Osoite: Heli Sjöroos Kela, Turun vakuutuspiiri PL TURKU Samanaikaisesti sähköposti-ilmoitus siitä että hakemukset on nyt postitettu: ryhmä ja päivämäärä

60 Hankkeen raportointi Hankkeen raportoinnista tullaan antamaan ohjeet kuntoutuspalveluntuottajille, vuosittainen raportointi tukee koko hankkeen julkaistavaa raportointia Kuntoutuspalveluntuottajat antavat Kelan kuntoutusryhmälle vuosittain väliraportin kehittämishankkeen palveluiden toteutumisesta Väliraporttien sisältö ja teemat määritellään yhdessä tutkijoiden kanssa Väliraportti tulee toimittaa Kelaan helmikuun loppuun mennessä edellisen kalenterivuoden toteutuksesta Loppuraportti kehittämishankkeen toteutuksesta annetaan kolmen kuukauden kuluessa toteutuksen päättymisestä eli viimeistään Lisää raportoinnista työkokouksissa Tutkijat esittelevät tutkimuksen etenemistä työkokouksissa Hankkeesta tullaan julkaisemaan tutkimuksen loppuraportti hankkeen päättyessä

61 Yhteiset tapaamiset ja käytännön asioita Osallistujalista muista tarkistaa allekirjoitus on tärkeää myös laskutuksen kannalta Palaute Anna palautetta Palautepyyntö sähköpostilla koulutuspäivän jälkeen Antamasi palautteen avulla kehitetään ja suunnitellaan seuraavia yhteisiä tapaamisia

62 I Kuntoutusryhmä Kiitos! Tutkimuksen infotilaisuus alkaa klo 9 Kelan päätalo, Kelahalli

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015

AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015 AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015 2 2016 Taustaa Kelassa on toteutettu ASLAK- kuntoutusta 1980-luvulta lähtien ja TYKkuntoutusta

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti Toimittaneet Aila Pikkarainen,

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot