keskimääräinen euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "keskimääräinen euroa"

Transkriptio

1 Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrinoinnin litos Rhtorinpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kuin mont rt tloussnn thtiin viim viioll päivittäistvrostosi (lintrvit muut tlouss usin trvittvt tuottt)? Mitn ostost utuivt survin ostospion sn miä oli simääräinn rtostostn määrä? siointirto viioss pl simääräinn ostos uro. Kun sioitt llä minituiss pioiss, tphtuuo s ylnsä pääsiss ostostn vuosi, työmtn yhtyssä vi muuhun mtn (sim. hrrstust) liittyn? usimmitn plä ostosmt usimmitn työmtn yhtyssä usimmitn muuhun mtn liittyn mm ylnsä sioi Turun sust Länsisus Mylly Vrissuo Rvttul Krinn sust Lion sust Rision sust Nntlin sust Aur om suinlu (os i miään llisistä) nttiupp (www) muu pi - muun pin nimi:. Mistä liistä ti ostopist usimmin ttt päivittäistvrostosnn? Misi äytt uuri näissä liiissä? Arisin Viionloppuisin Lii Lii syy: syy: Lii Lii syy: syy:. Ono tloutnn osus hnittu päivittäistvroit intrntin (nttiupp) utt? säännöllissti n osus immin, mutt i nää i osn. Ono tloussnn osus hrittu päivittäistvroin osto intrntistä? Kyllä. Misi? Ei. Misi i?

2 . Ono tillä mhollisuus äyttää intrntiä (www) oton? yllä i. Ono tillä mhollisuus äyttää intrntiä hnilöohtistn sioin hoitmisn työ- ti opislupiss? yllä i 6. Kuin plon rvioitt survin tiöin viuttvn ostopin vlintn silloin, un vlitstt päivittäistvroin ostopi? Käyttäää stio =i mritystä, =viutt vähän, =viutt onin vrrn, =viutt plon =viutt plon. Arvioi risn ri- viionloppuostosmto rnstmll oisn väittämän oslt sopivin vihtohto. ARKISIN VIIKONLOPPUISIN (työpäivinä) (vppäivinä) i mritystä viutt plon i mritystä Tuottt on hlppo löytää Kupssäynti suuu nopsti Ostostn otiinultusplvlu Sn in trvitsmni smst pist Hlppo sioi lstn nss viutt plon f Eullist troust Eullinn oonishinttso h Pysäöinti on ilmist i Minull on liin nt-sisortti Korltuist tuottt L tuotvlioim l Asintuntv hnilöunt m n Plvlupistt (sim. lih-, uusto lipä stvn myös plvlutisiltä) Troll pillistn tuottin tuottit (sim. hlmät vihnnst, lipä, lih) o Lähllä oti p Sopiv siinti (sim. työmt, hrrstust ym.) q Hyvät yhtyt lin-utoll r Hyvät pysäöintitilt s Tuttu hnilöunt t Lii huomioi toiminnssn myös ympäristösit u Viihtyisä ostosympäristö v Mhollisuus tvt tuttu uppmtll x Ohisplvlut (sim. vius, posti- pniplvlut)

3 7. Jos sioitt Turun sustss omll utoll, minn ylnsä pysäöitt? lähs in usin osus hrvoin n osn syy: Etsin ilmisn unvrsipin, vi outuisinin ävlmään muutmn orttlin mtn Etsin mhollisimmn ullisn msullisn unvrsipin Etsin lähimmän mhollisn msullisn unvrsipin Käytän pysäöintilitost Pysäöin muull Minn? 7. Jos äytätt pysäöintilitost, mitn äyntinn utuvt survin pysäöintilitostn sn? lähs in usin osus hrvoin n osn syy: P-Louhi P-City (Eslin pysäöintilitos) P-Anttil (Kiviuro) P-Puutori P-Stomnn f P-TuTo (Kristiinnull) P-Juli 8. Mitä uluvälinttä usimmitn äytätt sioissnn surviss ostospioiss? om uto linuto ln muu mm sioi 9. Kuin un otonn rvioitt survin ostospion siitsvn? Ilmoitt rvionn sä ilomtrinä ttä minuuttin. m min Turun sust Turun sust Länsisus Länsisus Mylly Mylly Vrissuo Vrissuo Rision sust Rision sust f Nntlin sust f Nntlin sust Rvttul Rvttul h Krinn sust h Krinn sust i Lion sust i Lion sust Aur Aur om lähiupp om lähiupp - lähiupn nimi:

4 0. Kuin plon rvioitt survin tiöin viuttvn ostoslun vlintn silloin, un lähtt ostosill troitusnnn hni pääsiss muut uin päivittäistvroit? Rnst oisn tiän oslt sopivin vihtohto. Käyttäää stio = vähän, =vähän, =onin vrrn, =plon = plon. 0. Millinn miliuv Tillä on Turun sustst, Länsisusst, uppsus Myllystä Rvttuln liisusst näin tiöin oslt? Käyttäää oulurvosno 0. viutt ostospin vlintn Viuttv tiä vähän plon Troll tuottit, oit i s muult Plon hyviä rioisliiitä Turun sust Länsisus Mylly Rvttul Runss tuotvlioim Korltuist tuottt Hyvä sisplvlu f Hyvä siinti Hyvät pysäöintitilt h Sopivt uiolot i Hlppo siirtyä liistä toisn Hyvät uluyhtyt Voin thä ostost smll mtll, un hoin muit sioit l Muv sioi prhn nss m Sn in smn ton lt n Mhollisuus ullisn ruoiluun o Hyvät troust p Eullinn hinttso q Asintuntv hnilöunt r Msuton pysäöinti s Mhollisuus äyttää ntsisortti t Hyvät hvil- rvintolplvlut u Muut sit v Viihtyisä ostosympäristö x Milniintoinn ostospi y Suosittu ostospi

5 . Arvioi survin sioin liittymistä ostosmtoihinn silloin, un lähtt ostosill troitusnnn hni pääsiss muut uin päivittäistvroit? Käyttäää stio =i uuri osn, =hrvoin, =osus, =usin =lähs in. Arvioi risn ri- viionloppuostosmto rnstmll oisn väittämän oslt sopivin vihtohto. ARKISIN VIIKONLOPPUISIN (työpäivinä) (vppäivinä) i uuri osn lähs in i uuri osn Tn oton mtsuunnitlmn uppon minostn trousilmoitustn prustll Käyn inin hss liissä nnn ostopäätöstä Pyrin suorittmn ostost mhollisimmn nopsti Ostn vin nnlt suunnitllut tuottt lähs in f h i l m n Jään surmn muotinäytöstä ti muut tphtum, os sllinn osuu ohll Lähn uppn päästäsni htsi irti rst Hnin ioit myös tulvi ostotrpit vrtn Käyn syömässä ti hvill Kirtln upoiss huvin vuosi (= shoppiln) Lähn ostosmtll ystävini nss Lähn ostosmtll prhn nss Yhistän ostosmtn virilu Yhistän ostosmtn viristys- hrrstustoiminto Ostn myös lintrvit smll mtll. All on lutltu räitä tuotryhmiä. Atl omn tloutnn ostotrpit ilmoitt oisn tuotryhmän ohll si milstänn prst ostopi prmmuusärstysssä. Käyttäää ostopioist survi lyhntitä: Turun sust = TUR, Länsisus = LÄN, uppsus Mylly = MYL, Vrissuo = VAR, Rision sust = RAI, Nntlin sust = NAA, Rvttuln liisus = RLA, Krinn sust = KAA, Lion sust = LIE, Aurn sust = AUR, postimyynti ti nttiupp = POS. Miäli Till prs ostospi ossin tuotryhmässä i ol miään minituist, iroitt prhn ti toissi prhn ostospin nimi ysisn tuotryhmän ohll. f Aiuistn äyttövttt Lstnvttt Juhlvttt sustt Jlint Kosmtii- hyinituottt Elintrvit muut päivittäistvrt Kirt ppritrvit. prs. prs. prs. prs h Urhilu- hrrstusvälint i Korut llot Koin sisustus (tstiilit, stit yms.) Llut l Koinont viih-ltronii m Huonlut lustt n Tptit mlit, orustrvit

6 . Kuin usin ttt ostosi surviss pioiss? rrn viioss - rt ti usmmin uuuss rrn uuuss rrn hss uuuss hrvmmin n osn Turun sust Länsisus Mylly Vrissuo Rision sust f Nntlin sust Rvttul h Krinn sust i Lion sust Aur nttiupp (www) l postimyynti m muu pi - muun pin nimi:. Kuin usin ttt ostosi Turun upptorill upphlliss? rrn viioss ti usmmin - rt uuuss rrn uuuss rrn hss uuuss hrvmmin n osn Turun upptori Turun upphlli. Kupn rnn muuttuu tuvsti. Ott nt surviin väittämiin rnstmll om milipittänn prhitn vstv vihtohto. Käyttäää stio = pätonnäöistä, =pätonnäöistä, =mhollist, =tonnäöistä, = tonnäöistä pätonnäöistä tonnäöistä Kävlyun hittäminn lntminn lisää Turun sustn houuttlvuutt ostospin Kuppsus Myllystä muoostuu Turun sust houuttlvmpi ostospi Kllis pysäöinti rott sit Turun sustst Ysityisutoilun roittminn Turun sustss vähntää siointini sillä Lin-utoliintn siirtäminn pois upptori runustvilt uilt hintäisi Turun sustn toimivuutt f Bussipysäin siirtäminn pois upptorilt visi siit Turun sustn upoilt Nyymuotoisll upphllill i ol tulvisuutt h Kupphllist muoostuu trnititoistn ostospi i Viin vuon uluttu ostn pääosn lintrviist muist päivittäistvroist nttiupst (www) Lähitulvisuuss omn suinluni upllist plvlut hinvät Polttoinin hinnn nousu lisää lähiplvluin ysyntää

7 6. Survss on sittty uluttmisn ostosill äymisn liittyviä väittämiä. Mitn hyvin väittämät vstvt om milipittänn äyttäytymistänn? Ympyröiää unin väittämän ohll sopivin vihtohto. Käyttäää stio =täysin ri miltä, =mlo plon ri miltä, =osittin ri miltä, =mlo plon sm miltä, =täysin sm miltä. täysin ri miltä Tuot-sittlyt työnäytöst ovt iinnostvi Tn vrsin usin nnlt suunnittlmttomi ostosi Vältän iirisiä mluisi pio Surn ini, s näyy myös puutumisssni Arvostn ysilöllistä plvlu täysin sm miltä f Msn ostosni miluitn pni-/luottoortill Nttiupp (www) on vrtnotttv vihtohto printisll upll h En ävisi linn upoiss, os sisin trvitsmni tvrt ollin muull tvll i Jos myös rioisliit olisivt voinn in sunnuntisin, sioisin hrvmmin mrtiss Kupoiss irtly on n tuhlust Vrtiln trsti hinto nnn uin ostn mitään l Tuottn ltu on minull hint tärämpi vlintprust m Kun ost tunnttu mrä, titää svns ltu n Eullinn hinttso on minull plvlu tärämpää o Myymälän sioittuminn sopivsti ulurittini vrrll on tärämpää uin lt vlioimt ti ullist hinnt p Ei hitt, vi myymälä olisi unin, os s muutn on hyvä ostospi q Surn säännöllissti uppon minosi ilmoitusi r Uut ostossust ovt upunisusto houuttlvmpi ostospio s Tuottn ympäristöystävällisyys on minull tärä vlintprust t Minull on smntvää, missä mss ostmni tuot on vlmistttu u Vlitsn ylnsä luomuvihtohon, vi s olisi tvnomist tuottt lliimpi v Oln t-s-its - ihminn x Oln vlmis nämään viv thäsni oistni viihtyisän y Oln nnmminin totuttu tpo nouttv uin uutt oilv z Lopttisin nsiotyön, os sisin unnon toimntulon ilmn sitä å Nyyään osttn ivn lii trpttomi tvroit ä Päivittäinn ituluni on ylnsä mlo iirtön ö Hn tuvsti uusi ioit omusi 7. Ono otitloullnn nyyisin hnluusi päivittäistvrostostn toss? i linn vähän onin vrrn mlo plon plon 8. Ono tillä oin sirus ti vmm, o viutt ostostn to? yllä i

8 VASTAAJAA JA VASTAAJAN TALOUTTA KOSKEVAT TAUSTATIEDOT (suliss sittyt ysymyst osvt vin vio-/voliitoss suvi vsti). Oln ninn mis. Oln nimton nimisiss/voliitoss ronnut/lsi. Oln syntynyt vuonn (Puolisoni on syntynyt vuonn ). Ammttini on. (Puolisoni mmtti on Tloussmm suu yhtnsä hnilöä 6. Histä on ll 7 v hlöä 7 v hlöä 7 v hlöä 7. Oln sunut nyyisllä suinlullni vuott 8. Äiinilni on suomi ruotsi muu miä? ) 9. Ylin oulutusni on ns/nslisoulu prus/sioulu mmtti-/tninn- /uppoulu ylioppils/luio opistotso 6 yliopisto/oroulu (0. Puolisoni ylin oulutus on ns/nslisoulu prus/sioulu mmtti-/tninn- /uppoulu ylioppils/luio opistotso 6 yliopisto/oroulu). Tloutmm yhtnlstut uuusitulot vro vähntämättä ovt ll yli Asun rrostloss rivitloss omotitloss. Tloullmm on sämöi/vp-n sunto yllä i. Tloutmm äytttävissä on pl uto. Tloussmm äyttään uto ostosmtoill ) risin lähs in usin osus hrvoin i uuri osn ) viionloppuisin lähs in usin osus hrvoin i uuri osn 6. Minull/tloussmm on K-plussortti S-tuortti YösBonus-ortti Stomnn-ortti muu nt-sisortti, miä? 7. Miäli äytt työssä oin ulopuolll, missä unnss työpinn siits? En äy työssä oin ulopuolll Vstn tuosoit: KIITOS YHTEISTYÖSTÄ! Osoitläh: Västöristrisus. Vstist muoostuv hnilöristriä, ot äyttään vuonn 006 suoritttvss uusintyslyssä, säilyttään Turun upporoulull.

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist

Lisätiedot

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit Kpnkilom KEVADE RNU MNT UUS AIA I MALMI ISE LINDA GRANIID 2,1 7,5,4 VABRIKU TUSE STADTKARTE Kpngin krtt Kskst 0 50 100 200 300 400m VALGEVASE LKA 1 Blti Jm Cntrl Rilwy Sttion TOOMPUIESTEE Toomprk FALGI

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä.

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä. Joka taloutn Orimattilassa, Tässä numrossa mm: Myrskylässä ja Pukkilassa.... s.4 21.1.2015 Jaklupainos n. 11 700 kpl... s.7 Orimattilan palvlujn, kaupan, osaamisn ja tapahtumin rikoislhti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA oulu LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA Khden joulun ninen KAUPPAKESKUSPÄÄLLIKÖN JOULU KOTKALAISEN Rilln koti -bloggrin LAHJAVINKIT Nm! JOULUISIA RAAKARUOKA- RESEPTEJÄ Kikki joululhjt Pstist. Yli 100 ide!

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan

Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan Kauppakeskus Myllyn vaikutukset Turun vähittäiskauppaan professori Heli Marjanen heli.marjanen@tukkk.fi Kaupan tutkimuspäivä tutkimustietoa erikoiskaupasta Allergiatalon auditorio 20.01.2005 kuluttajakäyttäytymisen

Lisätiedot

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013 Rkenneops Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan. 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot