keskimääräinen euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "keskimääräinen euroa"

Transkriptio

1 Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn määrä? sontrto voss pl smääränn ostos uro 1. Kun sott llä mntuss poss (pävttäs/t mun tvron t), tphtuuo s ylnsä päässs ostostn vuos, työmtn yhtyssä v muuhun mtn (sm. hrrstust) lttyn? usmmtn plä ostosmt usmmtn työmtn yhtyssä usmmtn muuhun mtn lttyn mm ylnsä so Turun sust Länssus Myllyn lu Vrssuo Rvttul Krnn sust Lon sust Rson sust Nntln sust Aur om sunlu (os mään llsstä) nttupp (www) muu p muun pn nm: 2. Mstä lstä t ostopst usmmn ttt pävttästvrostosnn? Ms äytt uur nässä lssä? Arsn Vonloppusn L 1 L 1 syy: syy: L 2 L 2 syy: syy: 3. Ono tloutnn osus hnttu pävttästvrot ntrntn (nttupp) utt? äytämm säännöllsst äyttään osus mmn, mutt nää osn 3. Ono tloussnn osus hrttu pävttästvron osto ntrntstä? Kyllä. Ms? E. Ms?

2 4. Ono tllä mhollsuus äyttää ntrntä (www) oton? yllä 5. Ono tllä mhollsuus äyttää ntrntä hnlöohtstn son hotmsn työ t opslupss? yllä 6. Survss on sttty uluttmsn ostosll äymsn lttyvä vättämä. Mtn hyvn vättämät vstvt om mlpttänn äyttäytymstänn? Ympyröää unn vättämän ohll sopvn vhtohto. Käyttäää sto 1=täysn r mltä, 2=mlo plon r mltä, 3=osttn r mltä, 4=mlo plon sm mltä, 5=täysn sm mltä. täysn r mltä Tuot sttlyt työnäytöst ovt nnostv Tn vrsn usn nnlt suunnttlmttom ostos Vältän rsä mlus po Surn n, s näyy myös puutumsssn Arvostn yslöllstä plvlu täysn sm mltä Msn ostosn mlutn pn /luottoortll Nttupp (www) on vrtnotttv vhtohto prntsll upll h En ävs lnn uposs, os ssn trvtsmn tvrt olln muull tvll Jos myös roslt olsvt vonn n sunnuntsn, sosn hrvmmn mrtss Kuposs rtly on n tuhlust Vrtln trst hnto nnn un ostn mtään l Tuottn ltu on mnull hnt tärämp vlntprust m Kun ost tunnttu mrä, ttää svns ltu n Eullnn hnttso on mnull plvlu tärämpää o Myymälän sottumnn sopvst ulurttn vrrll on tärämpää un lt vlomt t ullst hnnt p E htt, v myymälä ols unn, os s muutn on hyvä ostosp q Surn säännöllsst uppon mnos lmotus r Uut ostossust ovt upunsusto houuttlvmp ostospo s Tuottn ympärstöystävällsyys on mnull tärä vlntprust t Mnull on smntvää, mssä mss ostmn tuot on vlmstttu u Vltsn ylnsä luomuvhtohon, v s ols tvnomst tuottt llmp v Oln t s ts hmnn x Oln vlms nämään vv thäsn ostn vhtysän y Oln nnmmnn totuttu tpo nouttv un uutt olv z Lopttsn nsotyön, os ssn unnon tomntulon lmn stä å Nyyään osttn vn l trpttom tvrot ä Pävttänn tulun on ylnsä mlo rtön ö Hn tuvst uus ot omus

3 7. All on lutltu rätä tuotryhmä. Atl omn tloutnn ostotrpt lmott osn tuotryhmän ohll s mlstänn prst ostop prmmuusärstysssä. Käyttäää ostopost surv lyhnttä: Turun sust = TUR, Länssus = LÄN, Myllyn lu = MYL, Vrssuo = VAR, Rson sust = RAI, Nntln sust = NAA, Rvttuln lsus = RLA, Krnn sust = KAA, Lon sust = LIE, Aurn sust = AUR, postmyynt t nttupp = POS. Mäl Tll prs ostosp ossn tuotryhmässä ol mään mntust, rott prhn t toss prhn ostospn nm yssn tuotryhmän ohll. Austn äyttövttt Lstnvttt Juhlvttt sustt Jlnt Kosmt hyntuottt Elntrvt muut pävttästvrt Krt pprtrvt 1. prs 2. prs 1. prs 2. prs h Urhlu hrrstusvälnt l Korut llot Kon ssustus (tstlt, stt yms.) Llut Konont vh ltron m Huonlut lustt n Tptt mlt, orustrvt 8. Mtä uluvälnttä usmmtn äytätt sossnn survss ostosposs? om uto lnuto ln muu mm so 9. Kun un otonn rvott survn ostospon stsvn? Ilmott rvonn sä lomtrnä ttä mnuuttn. m mn Turun sust Turun sust Länssus Länssus Myllyn lu Myllyn lu Vrssuo Vrssuo Rson sust Rson sust Nntln sust Nntln sust Rvttul Rvttul h Krnn sust h Krnn sust Lon sust Lon sust Aur Aur om lähupp om lähupp lähupn nm: 10. Ono ottloullnn nyysn hnluus pävttästvrostostn toss? lnn vähän onn vrrn mlo plon rttän plon 11. Ono tllä on srus t vmm, o vutt ostostn to? yllä

4 12. Mäl tllä on hnluus pävttästvrostostn toss, mä ntä lähnnä hutt? Käyttäää sto 1= hut onlm, 2=hutt vähän onlm, 3=hutt onn vrrn onlm, 4=hutt mlo plon onlm, 5=hutt plon onlm hut onlm hutt plon onlm Ptä mt lähmpään myymälään Myymälässä lumnn (ptät ävlymtt, portt yms.) Hnlt lnnyhtyt Ostostn otn ulttmnn Myymälän uolot Lähmyymälön rttämättömät tuotvlomt Tuottn ho ltu lähmyymälössä h Om t prhnäsnn rosruovlo Om tloullnn tlnn Kupss äyntn uluu l Hnlöohtsn plvlun puut l Myymälän rnn lmpr m Tuottn löytämnn upss n Tuottn puuttllst/ln pnt hntmrnnät o Muu. Mä? Kun usn ttt ostos survss poss? rrn voss 2 3 rt t usmmn uuuss rrn uuuss rrn hss uuuss hrvmmn n osn Turun sust Länssus Myllyn lu Vrssuo Rson sust Nntln sust Rvttul h Krnn sust Lon sust Aur nttupp (www) l postmyynt m muu p muun pn nm:

5 14. Kun usn ttt ostos Turun upptorll upphllss? rrn voss t usmmn 2 3 rt uuuss rrn uuuss rrn hss uuuss hrvmmn n osn Turun upptor Turun upphll 15. Kun plon rvott survn tön vuttvn ostopn vlntn sllon, un vltstt pävttästvron ostop? Käyttäää sto 1= mrtystä, 2=vutt vähän, 3=vutt onn vrrn, 4=vutt plon 5=vutt rttän plon. Arvo rsn r vonloppuostosmto rnstmll osn vättämän oslt sopvn vhtohto. ARKISIN VIIKONLOPPUISIN (työpävnä) (vppävnä) mrtystä vutt rttän plon mrtystä Tuottt on hlppo löytää Kupssäynt suuu nopst Ostostn otnultusplvlu Sn n trvtsmn smst pst Hlppo so lstn nss vutt rttän plon Eullst troust Eullnn oonshnttso h Pysäönt on lmst Mnull on ln nt ssortt Korltust tuottt L tuotvlom l Asntuntv hnlöunt m n Plvlupstt (sm. lh, uusto lpä stvn myös plvlutsltä) Troll pllstn tuottn tuottt (sm. hlmät vhnnst, lpä, lh) o Lähllä ot p Sopv snt (sm. työmt, hrrstust ym.) q Hyvät yhtyt ln utoll r Hyvät pysäönttlt s Tuttu hnlöunt t L huomo tomnnssn myös ympärstöst u Vhtysä ostosympärstö v Mhollsuus tvt tuttu uppmtll x Ohsplvlut (sm. vus, post pnplvlut)

6 16. Kun plon rvott survn tön vuttvn ostoslun vlntn sllon, un lähtt ostosll trotusnnn hn päässs muut un pävttästvrot? Rnst osn tän oslt sopvn vhtohto. Käyttäää sto 1=rttän vähän, 2=vähän, 3=onn vrrn, 4=plon 5=rttän plon. 16. Mllnn mluv Tllä on Turun sustst, Länssusst uppsus Myllyn lust nän tön oslt? Käyttäää oulurvosno Vuttv tä vutt ostospn vlntn rttän rttän vähän plon Troll tuottt, ot s muult Plon hyvä rosltä Turun sust Länssus Myllyn lu Runss tuotvlom Korltust tuottt Hyvä ssplvlu Hyvä snt Hyvät pysäönttlt h Sopvt uolot Hlppo srtyä lstä tosn Hyvät uluyhtyt Von thä ostost smll mtll, un hon mut sot l Muv so prhn nss m Sn n smn ton lt n Mhollsuus ullsn ruoluun o Hyvät troust p Eullnn hnttso q Asntuntv hnlöunt r Msuton pysäönt s Mhollsuus äyttää ntssortt t Hyvät hvl rvntolplvlut u Muut st v Vhtysä ostosympärstö x Mlnntonn ostosp y Suosttu ostosp

7 17. Arvo survn son lttymstä ostosmtohnn sllon, un lähtt ostosll trotusnnn hn päässs muut un pävttästvrot? Käyttäää sto 1= uur osn, 2=hrvon, 3=osus, 4=usn 5=lähs n. Arvo rsn r vonloppuostosmto rnstmll osn vättämän oslt sopvn vhtohto. uur osn ARKISIN (työpävnä) lähs n VIIKONLOPPUISIN (vppävnä) uur lähs osn n Tn oton mtsuunntlmn uppon mnostn trouslmotustn prustll Käyn nn hss lssä nnn ostopäätöstä Pyrn suorttmn ostost mhollsmmn nopst Ostn vn nnlt suunntllut tuottt h l m n Jään surmn muotnäytöstä t muut tphtum, os sllnn osuu ohll Lähn uppn päästäsn hts rt rst Hnn ot myös tulv ostotrpt vrtn Käyn syömässä t hvll Krtln uposs huvn vuos (= shoppln) Lähn ostosmtll ystävn nss Lähn ostosmtll prhn nss Yhstän ostosmtn vrlu Yhstän ostosmtn vrstys hrrstustomnto Ostn myös lntrvt smll mtll Kupn rnn muuttuu tuvst. Ott nt survn vättämn rnstmll om mlpttänn prhtn vstv vhtohto. Käyttäää sto 1=rttän pätonnäöstä, 2=pätonnäöstä, 3=mhollst, 4=tonnäöstä, 5=rttän tonnäöstä rttän pätonnäöstä rttän tonnäöstä Kävlyun httämnn lntmnn lsää Turun sustn houuttlvuutt ostospn Kuppsus Myllystä muoostuu Turun sust houuttlvmp ostosp Klls pysäönt rott st Turun sustst Ystysutolun rottmnn Turun sustss vähntää sontn sllä Ln utolntn srtämnn pos upptor runustvlt ult hntäs Turun sustn tomvuutt Kupptorn ll rnnttv pysäöntltos prnt Turun sustn tomvuutt Jos Turun täpuolll t Krnss ols monpuolnn uppsus, suurn os lählun sun ostosmtost suuntutus snn h Nyymuotosll upphllll ol tulvsuutt Kupphllst muoostuu trnttostn ostosp Lähtulvsuuss omn sunlun upllst plvlut hnvät Polttonn hnnn nousu lsää lähplvlun ysyntää

8 VASTAAJAA JA VASTAAJAN TALOUTTA KOSKEVAT TAUSTATIEDOT (sulss sttyt ysymyst osvt vn vo /voltoss suv vst) 1. Oln nnn ms 2. Oln 1 nmton 2 nmsss/voltoss 3 ronnut/ls 3. Oln syntynyt vuonn (Puolson on syntynyt vuonn ) 4. Ammttn on 5. (Puolson mmtt on Tloussmm suu yhtnsä hnlöä 6. Hstä on ll 7 v hlöä 7 12 v hlöä v hlöä 7. Oln sunut nyysllä sunlulln vuott 8. Änln on 1 suom 2 ruots 3 muu mä? ) 9. Yln oulutusn on 1 ns/nslsoulu 2 prus/soulu 3 mmtt /tnnn /uppoulu 4 yloppls/luo 5 opstotso 6 ylopsto/oroulu 10. Puolson yln oulutus on 1 ns/nslsoulu 2 prus/soulu 3 mmtt /tnnn /uppoulu 4 yloppls/luo 5 opstotso 6 ylopsto/oroulu) 11. Tloutmm yhtnlstut uuustulot vro vähntämättä ovt 1 ll yl Asun 1 rrostloss 2 rvtloss 3 omottloss 13. Tloullmm on sämö/vp n sunto yllä 14. Tloutmm äytttävssä on pl uto 15. Tloussmm äyttään uto ostosmtoll ) rsn lähs n usn osus hrvon uur osn ) vonloppusn lähs n usn osus hrvon uur osn 16. Mnull/tloussmm on K plussortt S tuortt YösBonus ortt Stomnn ortt muu nt ssortt, mä? 17. Mäl äytt työssä on ulopuolll, mssä unnss työpnn sts? En äy työssä on ulopuolll Vstn tuosot: KIITOS YHTEISTYÖSTÄ! Osotläh: Västörstrsus (PL 70, Hlsn) vuonn 2001 muoostttu vstrstr, ot on sälyttty Turun upporoulull.

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å ITIO lssn 0356-5440 4 1986 RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

SUOMEN RATIOTIESEURA RY

SUOMEN RATIOTIESEURA RY I.i I I F, l! il +, I ftnrr{ rssn 0356-5440 26. vuosikerta Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja iaetaan SRS:n jåsenlehtenä PÄÄTori, I-IAJA Juhana Nordlund TAITTAJA Eero Laaksonen TOIMITUKSEN OSOITE Juhana

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin

Lisätiedot

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891.

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891. STV 0 kel fnfre nmeke Suomenmaan tlastollnen vuoskrja rnnakkasn. fre Annuare statstque pour la Fnlande 0 julkasja Helsnk : Tlastollnen päätomsto, 0 sarja fn Suomen tlastollnen vuoskrja 0 yl. huomautus

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot