Työhyvinvoinnnin ja osaamisen kehittäminen menestyksen lähteenä nykytilanne ja tulevat haasteet Anneli Leppänen, prof. Osaamiskeskuksen johtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvoinnnin ja osaamisen kehittäminen menestyksen lähteenä nykytilanne ja tulevat haasteet Anneli Leppänen, prof. Osaamiskeskuksen johtaja"

Transkriptio

1 Työhyvinvoinnnin ja osaamisen kehittäminen menestyksen lähteenä nykytilanne ja tulevat haasteet Anneli Leppänen, prof. Osaamiskeskuksen johtaja

2 Miksi työprosessiosaamisen ja työhyvinvoinnin yhteyksien tarkastelu on tarpeen? Työn muutokset Toimintaympäristöjen muutokset Liiketoimintaympäristöjen muutokset Työelämän rakennemuutokset Millaista työtä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Pystymmekö olemaan proaktiivisia toimintaympäristöjen muuttuessa? Selviytyvätkö organisaatiot perustehtävästään nyt ja tulevaisuudessa? Tiedämmekö mitä osaamista puuttuu ja miten puuttuvaa osaamista luodaan ja kehitetään? Tiedämmekö mitä on työhyvinvointi ja miten sitä ylläpidetään?

3 Työhyvinvointi Well-being at work/ work related well-being Käsitettä on käytetty vuosikymmeniä, mutta sillä on tavallisesti tarkoitettu jonkin terveydelle haitallisen oireen, kuten stressin tai työuupumuksen puuttumista 1990-luvulta alkaen on pyritty määrittelemään ja arvioimaan myös työhyvinvointia ( esim. Työn imu) Uusi määritelmä: Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työntekijä ja työyhteisö työskentelevät osaavasti ja tuottavasti turvallisessa ja terveellisessä työssä, hyvin johdetussa organisatiossa kokien työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämän hallintaa tukevaksi (TTL 2008, Progress/application for programme vp/2007/005/371)

4 Osaamisen liittyviä käsitteitä. TIETO Tosiasiatietoa, laajaa/syvällistä/ kehittyvää Kokemusperäistä, hiljaista tietoa Tieto on kykenemistä tehokkaaseen toimintaan OPPIMINEN JA TYÖSSÄ OPPIMINEN

5 Lisää käsitteistä Ammattitaito, ammatillinen osaaminen, kvalifikaatio ja työprosessiosaaminen ovat työhön liittyviä käsitteitä Kompetenssi = myös mielenterveyden käsite (Adler 1982) Työpsykologiassa kompetenssilla tarkoitetaan "työhön liittyvää suoriutumista tai henkilön piilevää ominaisuutta, joka tuottaa tehokkaan tai huippusuorituksen työssä" (esim. Chmiel 2000)

6 Osaammeko arvioida työhyvinvointia ja työhön liittyvää osaamista? Työhyvinvoinnin arviointiin liittyviä subjektiivisia ja objektiivisia mittareita on paljon Työn ja työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin ongelmien tutkimusta on paljon.

7 Työhön liittyvän osaamisen arviointi Job knowledge-työhön liittyvä tieto Vanha käsite ja menetelmätyyppi Työhön liittyvän tiedon testejä käytetään työntekijöiden valinnoissa, sijoituksissa ja urasuunnittelussa. Olemassa myös hiljaisen tiedon testejä ja tilannetiedon testejä (low fidelity job simulation) ( Salgado et al. 2001). Perustuvat työn analyysiin. "Job knowledge tests are considered to be samples of the task(s) performed on the job." Job knowledge is a better predictor of task performance than cognitive ability (Palumbo et al. 2005)

8 Työhön liittyvän osaamisen tutkiminen/arviointi Käsitteellisen hallinnan mittarit kehitettiin yli 20 vuotta sitten (Leppänen & Auvinen 1988) Ovat tyypiltään job knowledgetestejä. Käsitteellisen hallinnan testien sisältö perustuu työn analyysiin ja oli alun perin: työn kohde, työväline, laadun parametrit, toiminnalliset yhteydet, taloudellisuus. Myöhemmin myös muita osa-alueita Tehty paperiteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, öljynjalostukseen, lehtipainoon, muuhun prosessimaiseen tuotantoon, moottorien valmistukseen, anestesialääkärin työhön, ydinvoiman kunnossapitoon, keittiötyöhön jne. Käytössä suomalaisissa organisaatioissa koulutustarpeen tutkimuksessa ja koulutuksen vaikutusten arvioinnissa Työn ydintoimintojen analyysit tai "low fidelity simulations" (esim häiriötilanteen analyysi ja ratkaiseminen). Liittyvät käsitteellisen hallinnan mittaamiseen. Tällaisia arviointeja tehty myös kansainvälisesti.

9 Työhön liittyvän osaamisen tutkiminen/ arviointi Subjektiiviset arviot osaamisesta ja osaamisen kehittämistarpeita yleisiä. Vastaajana työntekijä ja/tai hänen esimiehensä. Arvioidaan työssä tarvittavaa osaamista esim. asteikolla aloittelija-kokenut osaaja tms. Voidaan myös kysyä, millaista osaamista työssä tarvitaan ja koetaanko näissä kysymyksissä kehitystarpeita.

10 Menetelmien rajoituksia Käsitteellisen hallinnan taso ei vielä kerro, käytetäänkö tietoa ja osaamista erilaisissa työtilanteissa. Kertoo kuitenkin työssä tarvittavien tosiasiatietojen hallinnan tasosta ja siihen liittyvästä koulutustarpeesta Häiriötehtävät ovat kuitenkin simulaatioita. Pitäisi tutkia oikeita työtilanteita, toimintaa ja osaamista niissä (Büssing & Herbig, 2003). Subjektiivisten osaamisarvioiden suhde mitattuun käsitteelliseen hallintaan (joskus ollut käänteinen, myös kasvatustieteellisen perustutkimuksen mukaan). Lisää menetelmätutkimuksia ja tietoa eri menetelmien luotettavuudesta tarvitaan.

11 Työhön liittyvä osaaminen ja hyvinvointi Hyvä ammatillinen pätevyys on osa hyvinvointia ja sen oletettiin estävän hyvinvoinnin häiriöitä (Aronsson, 1987) Epätarkoituksenmukainen työtä koskeva sisäinen malli johtaa ylikuormitukseen (Bainbridge, 1978, Johansson & Gardell, 1978) ja hyvä ammatillinen pätevyys (eksperttiys) tai sisäinen malli ovat yhteydessä vähäiseen päivittäiseen kuormittuneisuuteen ja tehokkaaseen työskentelyyn (Hacker). Sisäisten mallien ja työn sisäisten tietorakenteiden sekä työtyytyväisyyden ja pitkäaikaisen kuormittuneisuuden yhteyksien tutkimus ( Keskinen, 1990, Elovainio 1991; Leppänen 1993)

12 Osaamisen ja hyvinvoinnin yhteyksistä Työnsä paremmin käsitteellisesti hallinneet olivat tyytyväisempiä ja kokivat enemmän kompetenssia (selvinneet arkipäivän tehtävistä hyvin jne.) kuin muut paperintekijät (Leppänen ym. 1996) Häiriön hallinta selitti yhdessä työn vaativuuden ja aktiivisen kehittämisorientaation kanssa 72 % työtyytyväisyyden varianssista työntekijöillä kehittämisohjelman jälkeen (Leppänen 1993)

13 Muita tuloksia Osaaminen on organisatorisesti "tuotettua", saman tuotantolinjan vuorojen kesken ei ole eroja käsitteellisen hallinnan tasossa, vaikka käsitteellisen hallinnan taso ja jakauma eri tuotantolinjoilla voi vaihdella huomattavasti Ryhmien kesken eroja tietämyksen hyödyntämisessä häiriötilanteen analysoinnissa ja ratkaisemisessa, siinä miten ryhmän osaaminen saadaan käyttöön. Ryhmädynaamiset tekijät vaikuttavat (Tuominen 1996). Ryhmissä tietämys toisten tekemisistä häiriötilanteessa vaihtelee (Kalliomäki-Levanto 1996) Käsitteellistä hallintaa voidaan parantaa % työprosessin osallistavalla analyysillä silloin myös usein hyvinvointinsa muita heikommaksi kokeneiden ryhmien tilanne kohentuu - voimaannuttava vaikutus

14 Miten varmistaa osaaminen työyhteisössä Lähteenä myös artikkeli: Kupiainen M.& Leppänen, A.: Ammatillinen osaaminen luovassa tietotyössä: esimerkkinä TV-toimitus. Työelämän tutkimus 2009

15 Osaamisen kehittyminen työssä haasteellinen työ "Haasteet. Tilanteet, joissa et oo ollu aikasemmin tai semmoset tilanteet, jossa on ollu 10 kertaa työnjako, joka sallii kokonaisuuden ymmärtämisen kehittymisen työprosessin läpinäkyvyys mahdollisuus oppia toisten toiminnasta " Silmien auki pitäminen kaiken suhteen, ettei tyydy vain siihen, että tää on mun duuni ja mä teen tän ja that s it..seuraan koko ajan mitä ne tekee, miten ne tekee, miten joitakin asioita vois tehdä paremmin eli omien silmien auki pitäminen, se on paras tapa kehittää toimittajan ammattitaitoa".

16 Osaamisen kehittyminen työssä toiminnan analysointi (reflektointi) ja uuden käsitteellisen ymmärryksen kehittäminen (myös ryhmässä) " Jos sit annetaan suoraan rehellistä palautetta, että toi meni hyvin, mut tossa sä joudut varmaan kehittään omaa työtäs näin ja näin." ja varsinkin työprosessien ja niiden muutospaineiden analysointi ja kehittäminen "Vastuun taakka on poistunut ja nyt on niinkun jaettu vastuu" Että miten me yhdessä hoidetaan tämä ja tämä asia, menee niin hyvin kuin mahdollista. Puitteet on luotu ja ihmiset oppiii pikku hiljaa enemmän ja enemmän. Se ideointi ja auttaminenhan ei maksa mitään".

17 Osaamisen kehittyminen muodollinen opiskelu on ollut suosittua journalistisissa työyhteisösissä yhteistyö muiden työryhmien kanssa "Ja oikeestaan sen jälkeen kun mä olin tuurannu siellä sen, niin mun mielestä heidän asenteensa sekä minua että toimitusta kohtaan muuttu ratkasevasti" "Mun mielestä kannattais käyttää, tässäkin työyhteisössä, siis koko täs uutistalossa näitten ihmisten osaamista- pitäs käyttää niitä resursseja, joita meillä on. Ei blokkiutua niin, että tämä on minun työni eikä minulla ole mitään kenellekään annettavaa." verkostot kohteiden ja asiakkaiden kanssa (toiminnan suunnittelu mm.) (eivät nouse esille) toimintaympäristön kehittymisen seuraaminen "Meidän suurin haastehan on se, että nää toimenkuvat tulee hämärtymään. Moniosaaminen on se, jolla pärjätään, eikä tavallaan spesiaaliteeteilla"

18 Osaamisen kehittymistä tukee myös vapaa, rakentava keskustelu Journalistit puhuvat enemmänkin palautteesta ja sen merkityksestä erilaisuuden sietäminen/ etsiminen "Eikä saakaan olla niin, että on homogeeninen porukka- se tuottaa, kun ihmiset on erilaisia." ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen

19 Organisaatio osaamisen tukena osaaminen ja työhyvinvointi johtamisen kohteiksi organisaatioissa henkilöstön kehittämisstrategia ja sen määrätietoinen toteuttaminen linjassa esimiestyö osaamisen tueksi valmentava johtajuus tiedon jakamisen ja roolien oivaltaminen työryhmissä Organisaatiot eivät ole vielä kovin hyviä osaamisen kehittämisen tukemisessa kansainvälisen tutkimusten perusteella. Myös lisää tutkimusta ja kehittämisen menetelmiä tarvitaan TTL:ssä menossa tutkimuksia mm. ydinvoiman asiantuntijoiden osaamisen kehittymisestä ja sitä tukevista HR-käytännöistä sekä teknisillä aloilla toimivien asiantuntijoiden osaamisen ja urien kehittämisen käytännöistä

20 Osaamisen ja hyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen Perehdyttäminen Kehityskeskustelut Mentorointi Urasuunnittelu (läpinäkyvyys) Koulutus Työn jatkuva kehittäminen Varhainen puuttuminen ongelmiin jne

21 Lisää tietoa Anttonen, H & Räsänen, T.: Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä. Progress/application for programme vp/2007/005/371. Työterveyslaitos, Helsinki Kupiainen, M., Leppänen, A.: Ammatillinen osaaminen luovassa tietotyössä:esimerkkinä tv-toimitus. Työelämän tutkimus 7 (2009):3, Leppänen A., Ala-Laurinaho, A. Lehtinen, H.: Työprosessin mallintaminen työn kehittämisessä monimutkaisissa tuotantoprosesseissa. Teoksessa E. Ramstad ja T. Alasoini (toim.) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Tykes, Helsinki Leppänen, A., Lindström, K.: Participativei mprovement of work and worker wellbeing Scandinavian and Finnish Interpretations of the Democratization of the Work Movement. Wirtschaftspsychologie 11 (2009):4, Lindström, K. & Leppänen, A. (toim): Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Työterveyslaitos, Helsinki, 2002 Työterveyslaitoksen www. sivut ja tietokannat

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Minttu Koski-Juka. HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy

Minttu Koski-Juka. HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy Minttu Koski-Juka HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy HILJAISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILITOIMISTOSSA Case: Tilitoimisto A. Karppinen Oy Minttu Koski-Juka Opinnäytetyö

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma 2010 TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille

TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI. kyselytutkimus sairaanhoitajille TYÖNOHJAUS JA TYÖHYVINVOINTI kyselytutkimus sairaanhoitajille Jari Haapala Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, terveystieteiden

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot