HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

2 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilökunnan määrä Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilökunnan muutokset Eläköityminen TYÖAIKA JA TYÖPANOS POISSAOLOT OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Koulutus Johtaminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Työterveyshuolto Tyky-toiminta Työtapaturmat Työhyvinvointitutkimukset Työsuojelu INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET YHTEENVETO...17

3 Kauhavan kaupunki 3 1. Yleistä Kuntatyönantajat ovat yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatineet suosituksen kunta-alan henkilöstöraportista vuonna Suositus rakentuu viitekehykseen joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Aikaisemmin ei ole ollut yhtenäistä tapaa laskea erilaisia henkilöstöä koskevia tunnuslukuja (esim sairauspoissaolojen määrän laskennassa on ollut 5-6 erilaista laskentatapaa). Suosituksessa on nyt määritetty tunnuslukujen laskenta. Kauhavan kaupungin henkilöstöraportti on muotoiltu uudelleen; alkuosa keskittyy sanalliseen selvitykseen sekä vuoden 2014 tietoihin ja tilasto-osassa on nähtävissä enemmän taulukoita, joista ilmenee kehityssuuntia. Henkilöstöhallinnon raportointiohjelma ei vielä vuoden 2014 osaltakaan mahdollista kaikkien suosituksenmukaisten tunnuslukujen laskemista ja esittämistä. Toisaalta kehityssuuntien seuraamiseksi on syytä jatkaa joidenkin tunnuslukujen laskemista, vaikka ne eivät sellaisenaan suositukseen sisältyisikään. Em syystä tässä raportin tilasto-osassa on sekaisin sekä vanhoja että uusia tunnuslukuja. Edelleen suosituksessa korostuvat eräät sellaiset asiat, joiden tulokset perustuvat henkilöstökyselyihin. Kyselyitä ei ole järkevää suorittaa joka vuosi, joten tiedot vaihtelevat vuosittain huomattavasti. Henkilöstöasioista kaupungissa vastaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen päätösvaltaa on hallintosäännöllä delegoitu henkilöstö- ja talousjaostolle, henkilöstöjohtajalle sekä esimiehille. Koko raportissa on se ongelma, että useimpia lukuja ei voi verrata edelliseen vuoteen koska varhaiskasvatus siirtyi kaupungille kesken vuoden. Muutoksia on kuitenkin yritetty sanallisessa osassa analysoida tämän huomioiden. 2. Henkilöstöhallintoa koskevat linjaukset sekä ohjeet Järjestyksessä toinen Kauhavan kaupungin henkilöstöstrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa Henkilöstöhallintoa ohjaa paitsi lainsäädäntö, kunnallisen alan työ- ja virkaehtosopimukset myös monet kaupungin hyväksymät ohjeet ja linjaukset: palkkausjärjestelmät työajat koulutusperiaatteet työpaikkaruokailu virkavapaudet / työlomat sivutoimet matkustusohjeet ohje sijaisten ottamisesta työsuojeluohjeistus

4 Kauhavan kaupunki 4 perehdyttämisohjeet innovaatiotoiminnan sääntö muistamissääntö varallaolosopimukset Kaupunki on yhdessä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä Evijärven kunnan kanssa tehnyt yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on hyväksytty vuonna Yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää tasa-arvoon liittyvät asiat. 3. Henkilöstövoimavarat 3.1. Henkilökunnan määrä Henkilökuntaa oli vuoden 2014 lopussa kaiken kaikkiaan 821. Määrää ei voi verrata edelliseen vuoteen, koska vuoden 2014 elokuusta myös varhaiskasvatus tuli kaupungin toiminnaksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 181. Vakinaisen henkilökunnan määrä kasvoi 23,7 %. Vakinaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa 596 josta varhaiskasvatuksen osuus oli 137. Kaupungilla ennestään ollut vakinaisen henkilökunnan määrä on siis edelleen jatkanut alentumista (alentunut noin 20 henkeä edellisestä vuodesta). Vakinaisen henkilökunnan määrän kasvu noin neljänneksellä on aiheuttanut myös henkilöstö- ja palkka-asioiden hoitamiseen melkoisen lisätyömäärän. Edelleen monia toimintatapoja on jouduttu tarkentamaan, koska varhaiskasvatuksen henkilökunta poikkeaa monella tavalla aiemmasta kaupungin henkilökunnasta. Vakinaisen henkilökunnan määrä ilman varhaiskasvatusta on vähentynyt 65 henkilöllä kuntaliitoksen jälkeen. Tosiasiassa vähennys on ollut huomattavasti enemmän kun toisaalta on palkattu uusiin tehtäviin henkilökuntaa (esim koulutoimessa sekä opettajien että koulunkäynninohjaajien määrä on lisääntynyt). Henkilökunta on erityisesti vähentynyt teknisellä osastolla, jossa on eläköitymisten yhteydessä siirrytty käyttämään ostopalveluita (vähennys edellisestä vuodesta 15 eli 11 %). Määräaikaisten määrä (vuoden lopussa 223) on lisääntynyt, koska vasta loppuvuodesta tehtiin mm kouluverkkoa koskevat päätökset, mistä syystä määräaikaisia opettajia ja koulunkäynninohjaajia on ollut tavanomaista tilannetta enemmän. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteistyö on edelleen muotoutumatta, joten määräaikaisia työntekijöitä on tästäkin syystä aiempaa enemmän. Edelleen ruokahuollossa ja puhtauspalveluissa on saatu täyttöluvat vain määräaikaisina saakka. Varhaiskasvatuksessa on toiminnan luonteesta johtuen aina useita määräaikaisia työsuhteita. Eniten määräaikaisia on sivistysosastolla; vuoden lopussa kaikkiaan 169 eli noin 30 % henkilöstöstä. Hallintokunnittain tarkasteltaessa henkilökunnasta eniten on sivistysosastolla 547 henkeä eli 64 %, ja vähiten hallinto-osastolla 20 eli 3 %.

5 Kauhavan kaupunki 5 Nimikkeittäin eniten oli perhepäivähoitajia (55), luokanopettajia (54) ja lehtoreita (46). Vuoden aikana maksettiin palkkaa yhteensä 1347 (ed vuosi 1152) henkilölle ja 258 luottamushenkilölle. Vakinainen henkilökunta osastoittain 2014 Hallinto-osasto Kehityskeskus Sivistysosasto Tekninen osasto HUOM: Kehityskeskuksen alaisuudessa on mm maatalouslomitus Työllistettyjä kaupungilla ei ole ollut juurikaan muita kuin velvoitetyöllistettävät. Varhaiskasvatus voisi käyttää palkkatukihenkilökuntaa jonkin verran, mutta pakkatukiehtojen muutos ei siihen kannusta (työn tarjoaminen ensin esim osaaikaisille). Koko kuntaliitoksen jälkeisen ajan kaupungin henkilökuntaan on kuulunut sellaisia henkilöitä, jotka ovat työskennelleet konserniyhtiöillä. Vuoden lopussa näitä henkilöitä on jäljellä kaksi. Yli puolet henkilökunnasta kuuluu KVTES -sopimuksen piiriin. Muut noudatettavat työehtosopimukset ovat Teknisen, Opetushenkilöstön sekä tuntipalkkaisten sopimus Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli vuonna ,3 vuotta samoin kuin aina vuodesta 2010 saakka. Sivistysosaston keski-ikä nousi varhaiskasvatuksen tulon myötä. Hallinto-osaston keski-ikä nousee edelleen. Muilla osastoilla on tapahtunut nuorentumista. Keski-ikä on yli kuntien keskiarvon.

6 Kauhavan kaupunki 6 Vakinaisen henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma Alle miehet naiset Suurin ikäryhmä henkilöstössä ovat vuotiaat, joita on 37 % henkilökunnasta. Alle 30 vuotiaiden määrä on vuonna 2014 lisääntynyt huomattavasti. Yli 60 -vuotiaita oli töissä 98 henkeä ja heistä oli yli 65 -vuotiaita 5 henkilöä. Yli 58 vuotiaita on työssä 147. Määrä on jatkuvasti kasvanut. Vakinaisesta henkilökunnasta miehiä on 126 (ed vuonna137 ) eli 21,1 % ja naisia 470 (345) eli 78,9 %. Kaupungille siirtynyt varhaiskasvatuksen henkilöstö on pääsääntöisesti naisia. Henkilöstöraporteissa esitetään yleisesti vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla. Kuntaliitostilanteessa henkilöstö kirjautui uuden organisaation palvelukseen lukien, joten tämä tieto ei kuvaa todellista tilannetta, eikä sitä näinollen esitetä. Henkilökunnassa on kuitenkin runsaasti sellaisia joilla on oman kunnan palvelua vuotta Henkilökunnan muutokset Muutoksia vakinaisessa henkilökunnassa on lähinnä eläköitymisen kautta; muutoin vaihtuvuus on varsin pieni. Henkilökunnan muutosta seurataan henkilöinä, ei työpanoksena (osa-aikaisuuksia ei ole huomioitu). Vuoden aikana erosi palveluksesta 16 henkilöä. Tulleita henkilöitä oli 161, joista 137 varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Vaihtuvuusprosentit vuodelta 2014 ovat tulleen henkilökunnan osalta harhaanjohtavia juuri varhaiskasvatuksen siirtymisen johdosta. Kaupunki on saanut hyvin pätevää henkilökuntaa avoinna oleviin virkoihin ja toimiin. Joihinkin yksittäisiin tehtäviin on ollut vaikeuksia saada työntekijää, esim koulupsykologin tehtävään. Toimistoalan tehtäviin on ollut vaikea saada henkilöä, jolla olisi kokemusta kunta-alalta.

7 Kauhavan kaupunki Eläköityminen Henkilöstöstrategian mukaisesti esimiehet ovat käyneet kehityskeskusteluissa kaikkien yli 58 -vuotiaiden kanssa keskustelut eläköitymissuunnitelmista ja mahdollisista toiveista töiden järjestämisestä ennen eläköitymistä. Tavoitteena on että mahdollisimman moni on töissä eläkeikään saakka. Vanhuuseläkkeelle on jäänyt vuoden 2014 aikana 23 henkilöä mikä on suurin määrä sitten kuntaliitosvuoden. Eläkkeelle jäi vakinaisesta henkilökunnasta 3,9 %, joka on enemmän kuin kunta-alan keskimääräinen (2,6 %) eläköityminen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yhteensä 8 henkilöä, joista vain yksi siirtyi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle ja 3 osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja 4 kuntoutustuelle. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pienempi kuin kuntaalalla yleensä. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Hyviin lukemiin on päästy todennäköisesti hyvällä työterveyshuollolla ja aktiivisella aikaisella puuttumisella. Henkilökuntamäärään verrattuna eniten eläköityi tekniseltä osastolta: 10,3 % henkilöstöstä (12 henkilöä). Eläköityvien työpanosta korvattiin sekä sisäisin järjestelyin että siirtymällä ostopalveluihin. Osaksi työpanosta korvattiin myös määräaikaiselle henkilökunnalla. Keskimääräinen KuEL -eläköitymisikä oli 62,7 vuotta (v ,8). Kun mukaan luetaan VaEL järjestelmään kuuluvat opettajat, eläköitymisikä oli 62,2 vuotta. Koko maassa keskimääräinen eläköitymisikä oli 61,2 eli Kauhavalla eläköitymisikä oli korkeampi. Kunta-alalla keskimääräistä eläköitymisikää laskee joidenkin työntekijäryhmien muita alemmat eläköitymisiät. Toisaalta henkilökohtainen eläkeikä, joka on ikävuosien 63 ja 65 väliltä, nostaa eläkeikää, koska ns täyden eläkkeen saa vain työskentelemällä henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Eri pituisia kuntoutustukipäätöksiä oli vuoden lopussa voimassa 5 kpl. Työkyvyttömyyseläkkeelle (tai kuntoutustuelle) siirtyi vuonna ,5 % vakinaisesta henkilökunnasta ( vuonna ,0 %, vuonna ,2 %, ,0, ,8 % ja ,6 %). Osaeläkkeiden määrä näyttäisi kääntyneen laskuun. Osaeläke on joko työkyvyttömyyseläke tai muu osaeläke. Asiakaspalvelun ja töiden järjestämisen kannalta osaeläkkeet ovat jonkin verran haasteellisia eikä henkilökunnan toiveita työssäolojaksoista voida aina toteuttaa. 4. Työaika ja työpanos Vakinaisesta henkilökunnasta 87,9 % tekee täyttä työaikaa. Osa-aikaisuuksia on eniten koulutoimessa koulunkäynninohjaajilla. Varhaiskasvatuksen siirtyminen kaupungin toiminnaksi ei lisännyt osa-aikaisten määrää. Työsopimuslain mukaisesti kaupunki tarjoaa osa-aikaiselle henkilökunnalle täyttä työaikaa mikäli se työjärjestelyjen vuoksi on mahdollista. Henkilötyövuosia (osa-aikaisuuden huomioituna) tehtiin 694, jossa lisäystä edellisestä vuodesta 10 %. Luvut eivät kuitenkaan ole mitenkään

8 Kauhavan kaupunki 8 vertailukelpoisia johtuen varhaiskasvatuksen siirtymisestä kaupungille kesken vuoden. Mikäli henkilötyövuosista vähennetään vielä palkalliset ja palkattomat vapaat (HTV1), tehtiin 559 henkilötyövuotta. Edelleen mikäli vähennetään palkattomat poissaolot (HTV2), henkilötyövuosia kertyi 646. Ylitöiden määrä on pyritty minimoimaan koko organisaatiossa ja pääsääntöisesti ylityöt korvataan antamalla vapaata. Henkilötyövuosia kuvaavissa taulukoissa on opettajat ja muu henkilökunta eriytetty, koska opettajien työaika määräytyy eri tavalla. Teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta (= kalenteripäivät lauantait, sunnuntait ja arkipyhät) on tehty vuosityöaika muilla kuin opettajilla noin 75,6 %. Teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta kuluu vuosilomiin noin 11,5 %, terveysperusteisin poissaoloihin noin 4,5 %. Palkattomien vapaiden osuus oli 5,0 %. Opettajien osalta ei voida laskea vastaavia lukemia kuin muilla, johtuen vuosilomien kirjaamisesta. Teoreettisen säännöllisen työajan jakautuminen - vuosilomat ja muut lomat - terveysperusteiset poissaolot - perhevapaat - koulutus - muut palkalliset poissaolot - vapaana annetut työaikakorvaukset - muut palkattomat poissaolot = tehty vuosityöaika 5. Poissaolot Poissaolokalenteripäiviä oli vuonna 2014 yhteensä kpl eli 34,3 kalpv /henkilö. Päiviin sisältyy sairauden, tapaturmien, kuntoutuksen, perhevapaiden, lapsen sairauden, vuorotteluvapaana, lomautusten ja muiden vapaiden poissaolot eli osa päivistä on palkallisia ja osa palkattomia. Poissaolopäivien kokonaismäärä on alentunut kun luvuista poistetaan varhaiskasvatuksen osuus.

9 Kauhavan kaupunki 9 sairaus työtapaturmat kuntoutus perhevapaat lapsi sairas vuorotteluvapa a lomautus muut vapaat Poissaolot lajin mukaan 2014 Perhevapaat ovat aiemmasta lisääntyneet. Vuorotteluvapaasäännösten muuttuminen on vähentänyt vuorotteluvapaan käyttöä. Muut vapaat (palkattomia) ovat huomattavasti lisääntyneet. Terveysperusteiset poissaolot pituuden mukaan Alle 4 pv yli 180

10 Kauhavan kaupunki 10 Tapaturmista johtuvat poissaolot ovat jälleen laskeneet ja ovat huomattavasti aiempia vuosia alemmalla tasolla (312 kalpv edellisenä vuotena 453 kalpv). Sairauspoissaolopäivien määrä oli yhteensä 8489 (edellisenä vuotena 7606), mutta kun luvista vähennetään varhaiskasvatuksen osuus, on päivien määrä edelleen alentunut noin 200 päivällä. Suhteellisesti eniten sairauspoissaolot ovat vähentyneet teknisessä toimessa. Esimiehet ovat tehneet suuren työn sairauspoissaolojen vähentämisessä. Sairauspoissaolot osastoittain pv/henkilö Hallinto-osasto Kehityskeskus Sivistysosasto Tekninen osasto Kuviosta näkyy hyvin selvästi sairauspoissaolojen keskittyminen fyysisesti raskaisiin toimialoihin. Sairauspoissaoloja oli 10,7 kalenteripäivää / henkilö (edellisenä vuonna 11,7 päivää). Mikäli sairauspoissaolot lasketaan vakinaisesta henkilökunnasta, sairauspäiviä on 14,2 (vuonna ,1, ,3 ja ,1, ,4, ,8). Koska kaupungin palveluksessa on kuitenkin pitkäaikaisia määräaikaisia työntekijöitä suhteellisen paljon, on aiheellista laskea poissaolot koko henkilökuntamäärästä. Sairauspoissaoloista alle 4 pv lomia oli 1439 kalpv eli 17 %. Eniten oli päivän sairauspoissaoloja. Luvut eivät ole täysin yksiselitteisiä, koska peräkkäin voi olla sama sairautta koskien useita sairauslomia, joita ei palkkahallinnon järjestelmä yhdistä yhdeksi jaksoksi. Sairauspoissaoloja seurattaessa tulee huomioida myös seuraavaa: henkilökunnasta (koko henkilökunta) 387 henkilöllä eli 47 %:lla ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää 1-5 sairauspoissaolopäivää oli 241 henkilöllä

11 Kauhavan kaupunki 11 yli 300 sairauspoissaolopäivää ei ollut kenelläkään, yli 200 päivää 6 ja yli 100 päivää 11 eli yli 100 sairauspoissaolopäivää oli kaiken kaikkiaan 17 henkilöllä. Pitkien sairauslomien osalta tulee muistaa, että täysi palkka maksetaan ensimmäiseltä 60 kalenteripäivältä ja 2/3 palkasta seuraavat 120 kalenteripäivää. Kolmikantaneuvottelujen seurauksena on muokattu nykyistä työtä paremmin sopivaksi, toteutunut työkokeiluja sekä aloitettu kouluttautumisia uusiin tehtäviin. 1-3 päivän poissaoloja on noin poissaolopäivien määrällä laskettuna noin 17 % kaikista sairauspoissaoloista. Kuntoutuspäivien määrä on jälleen laskenut huolimatta varhaiskasvatuksen siirtymisestä kaupungin hoidettavaksi. Kuntoutuspäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 1092 kalenteripäivää. Kuntoutuspäivien määrä riippuu aina myös siitä, onko Kela:lta haettu kuntoutusryhmää työnantajakohtaisesti. Henkilökunnan kiinnostus kuntoutukseen on yllättävän laimeata. Kuntoutus on aina palkatonta, joten näistä poissaoloista ei aiheudu kustannuksia työnantajalle. Kuntoutuksessa oleva saa päivärahan joko Kelalta tai Kevalta. Perhevapaiden määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta; kaikenkaikkiaan näyttäisi että henkilökunnalle on syntynyt aiempia vuosia enemmän lapsia. Vuorotteluvapaat puolestaan vähenivät edellisestä vuodesta johtuen järjestelmän muutoksesta. Muiden vapaiden määrä nousi edellisestä vuodesta ollen 8060 päivää. Muut vapaat sisältää pääasiassa palkattomia vapaita kuten hoitovapaat, virkavapaat/työlomat toisen tehtävän hoitamiseksi jne. Lomautuksia toteutettiin vuonna 2014 vain koulutoimessa kesäseisokin ajalla. Koulujen ruokahuolto- ja puhtauspalveluiden henkilöstö on pystytty sijoittamaan vuosilomasijaisuuksiin sikäli kuin he eivät ole ottaneet palkatonta vapaata. 6. Osaaminen, sen kehittäminen ja johtaminen Henkilöstöhallinnon järjestelmään ei ole syötetty henkilökunnan tutkintotietoja, eikä sieltä näinollen saada koulutustasotilastoja. Vakinainen henkilökunta on muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta muodollisesti pätevää. Epäpätevää henkilökuntaa on jonkin verran mm opetustoimessa määräaikaisena. Koulutussuunnitelma on suuntaa-antavana hyväksytty ja sen toteutumisesta huolehtivat pääosin hallintokunnat Koulutus Koulutuspäivien määrä vaihtelee vuodesta toiseen, mutta suuntaus on aleneva. Vuonna 2014 koulutuspäiviä kirjattiin järjestelmään 705, mutta lukuun ei sisälly kaikki sisäinen koulutus eikä opettajien Veso-koulutus. Yhä lisääntyvät videoneuvottelulaitteiden tai netin välityksellä tapahtuva koulutus ei myöskään kirjaudu lukuihin koska em koulutuksista ei ole tarpeen tehdä päätöksiä.

12 Kauhavan kaupunki 12 Kirjattuja koulutuspäiviä oli siis 1,2 / vakinainen henkilö. Vuosityöajasta laskettuna kirjattuun koulutukseen käytettiin noin 0,5 %. Koulutuspalveluita ostettiin yhteensä :lla, joka on noin 130 / henkilö. Pääosin koulutus on esim uusien ohjelmien tai vanhojen päivityksistä johtuvaa sekä ammattialan täydennyskoulutusta. Yhä enemmän koulutuksiin osallistutaan netin välityksellä, jolloin työaikaa säästyy eikä tule matka- ja majoitukustannuksia. Henkilökunnalla on omaehtoista kouluttautumishalukkuutta siten, että tutkintoja korotetaan tai hankitaan lisää pätevyyttä. Työnantaja kannustaa tutkintotavoitteiseen koulutukseen myöntämällä 3 ylimääräistä lomapäivää ammattitutkinnon suorittamisesta. Muutoinkin omaehtoista kouluttautumista tuetaan myöntämällä palkallisia vapaapäiviä. Vuonna 2014 näitä opintoihin käytettäviä tai niistä palkitsevia vapaapäiviä myönnettiin yhteensä 56 kalenteripäivää. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia päiviä oli 488. Koulutukseen osallistui yhteensä 243 henkilöä, joille siis tuli keskimäärin 2,9 päivää/osallistuja. Koulutus jakaantuu epätasaisesti; joissakin tehtävissä, mm maataloushallinnossa, pakollisia koulutuspäiviä on paljon. Koska koulutuskorvausta saadaan vain kolmelta päivältä yhtä työntekijää kohti, ei kaikilta päiviltä saada korvausta Johtaminen Vuonna 2014 ei suoritettu koko kaupunkia koskevia kyselyjä, joissa olisi mitattu johtamisen laatua. Sen sijaan useat esimiehet ovat tehneet omalle henkilökunnalleen johtamiskyselyjä. Näiden kyselyjen tulokset jäävät esimiehen (ja mahd hänen esimiehensä) tietoon. Esimiesrakenne koostuu virassa toimivista virkavastuullisista esimiehistä sekä työjohdollisista esimiehistä (työsuhteiset ). Virassa toimivia esimiehiä on kaikkiaan 42, joista 22 koulun johtajia. Työsuhteisia esimiehiä on 17, joista suurin osa on päiväkotien johtajia. Esimiehistä lähes kaikilla on suoritettuna myös johtamiskoulutuksia, joko johtamisen erikoisammattitutkinto tai laajahkoja esimieskoulutuksia. Koulujen johtajista kaikilla ei ole johtamis/esimieskoulutusta. Työnantaja edellyttää, että esimiehet pitävät säännöllisiä työyksikkökohtaisia palavereja. Palavereiden tiheys vaihtelee toiminnan luonteen mukaisesti, mutta käytännössä koko henkilökunta on niiden piirissä. Edelleen esimiesten tulee käydä kehityskeskustelut vuosittain. 7. Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi Henkilöstön työkykyä pyritään ylläpitämään ja kehittämään yhdessä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Tavoitteena on,että työntekijät

13 Kauhavan kaupunki Työterveyshuolto tunnistavat oman työkykynsä esteitä ja pyrkivät niitä aktiivisesti poistamaan. Työantaja pyrkii tukemaan erilaisilla toimenpiteillä omaehtoista toimintaa. Sairauspoisaoloja pyritään vähentämään aktiivisen aikaisen tuen mallin avulla. Mallin mukaan tietty määrä poissaoloja tai muut havaitut ongelman työkyvyssä tai työn tekemisessä luovat esimiehelle velvollisuuden ottaa asia keskusteluun työntekijän kanssa. Tavoitteena on tarttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaihteessa. Työterveyspalvelut ostetaan Ky Kaksineuvoiselta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille on hyväksytty pääosin entisen suunnitelman sisältöisenä. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä ja tuloksellista; tarvittaessa käydään ns kolmikantaneuvotteluja ja näiden seurauksena erilaisia töiden uudelleenjärjestelyjä ja työkokeiluita on ollut useita. Kaupunki saa menoihin korvausta Kela:lta. Korvaus vaihtelee korvausluokittain, mutta se on noin 50 % kokonaiskustannuksista. Liitteessä olevassa, työterveydenhuollon käyntejä kuvaavassa taulukossa, sairaanhoidon lääkärissäkäynteihin sisältyy esim käynnit päivystyksessä jne, siis muilla kuin varsinaisilla työterveyslääkäreillä. Käyntimäärät työterveyshuollon tarkastuksissa jne riippuvat mm työterveyshuollon henkilökuntatilanteesta. Työterveyslääkäreistä on jatkuvasti pulaa, joten muut kuin nimenomaan työkykyä koskevat lääkärissäkäynnit ohjataan perusterveydenhuoltoon. Lakisääteiset lausunnot jne hoidetaan työterveyslääkäreiden toimesta. 7.2 Tyky-toiminta Tyky-toiminnan perustaksi on vakiintunut Kunto+-setelit, joilla voi maksaa sekä liikunta- että kulttuuritilaisuuksissa. Etuuden arvo on 100 /vuosi/henkilö. Vuonna 2014 aloitettiin myös sähköisten seteleiden välitys ja vuoden 2015 alusta siirryttiin kokonaan sähköisiin seteleihin työmäärän vähentämiseksi. Työyksiköille suunnattiin tyky-rahaa noin 30 /työntekijä. Yksiköt saivat itse päättää rahan käyttämisestä sillä rajoituksella, että ruokailuihin sitä ei voinut käyttää. Lisäksi liikuntakampanjan palkintoina oli tyky-rahaa. Yhteensä yksiköiden omaan tyky-toimintaan käytettiin noin Toiset yksiköt käyttivät määrärahat täysin mutta joillakin käyttö oli kovin vähäistä. Vastuu tykytoiminnan järjestämisestä yksiköissä on sen henkilökunnalla. Henkilökunnalle on ostettu liikuntaryhmät jokaiseen entiseen kuntakeskukseen. Ryhmät ovat yhteisiä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilökunnan kanssa. Ryhmissä oli noin 170 kävijää. Liikuntaryhmät ovat erittäin suosittuja henkilökunnan keskuudessa. Marraskuussa aloitettiin uusi liikuntakampanja joka jatkuu vuodelle Edelleen henkilökunnalle järjestettiin kaksi tykypäivää Härmän Kuntokeskuksella. Valitettavaa oli, että osallistujamäärä jäi

14 Kauhavan kaupunki 14 kovin vähäiseksi (noin 60, kun mukaan olisi sopinut 200 ). Henkilökunnalla oli myös mahdollisuus omalla kustannuksellaan osallistua InBody-mittauksiin. 7.3 Työtapaturmat Työtapaturmia sattui 2014 yhteensä 28 kpl, joka pitkän aikavälin keskiarvoja. Vuonna 2013 tapaturmia oli huomattavan vähän. Kun vakuutusyhtiö vaihtuu, tapaturmien tilastointi yleensä aina muuttuu, jolloin vuosittaisten lukujen vertaaminen on hankalaa. Työtapaturmista 2 tapahtui työmatkalla ja muut työpaikalla. Vireillä oli kaksi ammattitautiepäilyä. Useimmat tapaturmat aiheutuvat maatalouslomittajille toimittaessa eläinten kanssa. Muista tapaturmista suurimman ryhmän muodostavat liukastumiset ja kaatumiset joko sisä- tai ulkotiloissa. 7.4 Työhyvinvointitutkimukset Marras- joulukuussa 2014 työterveyshuolto toteutti ei henkilökunnalle työkykyindeksikyselyn. Kyselyn tulokset valmistuivat vasta vuoden 2015 puolella. Vastaava kysely on tehty vuonna Kyselyn tulosten perusteella työterveyshuolto suuntaa toimenpiteitä niille työntekijöille, joilla on suurin työkyvyttömyysriski. 7.5 Työsuojelu Työsuojeluorganisaatio uudistui vuoden 2015 alussa. Tällöin määritettiin uudelleen mm työsuojeluvaltuutettujen vapautukset jne. Työsuojelupäällikön tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Työsuojelutoimikunnan kokoustoiminta on säännöllistynyt ja se kokoontui yhteensä 7 kertaa. AVI on suorittanut useita työsuojelutarkastuksia vuoden aikana: mm keittiöt ja eräät koulut on tarkastettu. Mitään suuria ongelmia ei ole löytynyt. Kaupungissa ei ollut kuntaliitoksen jälkeen tehty riskien arviointia. AVI edellytti arviointien tekemistä elokuun loppuun mennessä. Kartoitukset on tehty, joskin kirjaaminen yhteiseen ohjelmaan on vielä kesken. Sisäilmatyöryhmä on ilmenneistä sisäilmaongelmista johtuen kokoontunut vuoden aikana lukuisia kertoja. Sisäilmaongelmien käsittelystä laadittiin ohjeistus, jota sisäilmaongelmaa epäiltäessä tulee noudattaa. Sisäilmaongelmat ovat työllistäneet kaupungin koko organisaatiota hyvin laajasti kuluneen vuoden aikana.

15 Kauhavan kaupunki Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen Henkilökunnalla on mahdollisuus tehdä aloitteita ja ehdotuksia toiminnan kehittämisestä sekä omalle esimiehelle että Intran kautta koskien koko kaupunkiorganisaatiota. Vuonna 2012 hyväksyttiin innovaatiosääntö, jossa määriteltiin m innovaatioista maksettavat palkkiot. Aloitteita ja innovaatioita ei vuonna 2014 tehty. Henkilökuntaa kannustetaan uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Yt-ryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Yt-ryhmällä on omaa päätösvaltaa henkilöstörahaston käytöstä päätettäessä. Henkilökuntaa kannustetaan tekemään yhteistyötä naapurikuntien saman alan henkilöstön kanssa. Osalle henkilökunnasta verkostoituminen on tuttua ja jokapäiväistä ja osalle taas hyvinkin vierasta. 9 Palkkaus ja henkilöstökustannukset Kaupunki maksoi vuonna 2014 palkkoja yhteensä M. Jaksotetut palkat olivat yhteensä 2,3 M. Henkilöstökorvauksia saatiin kaikkiaan noin Maksetut palkat osastoittain Tekninen osasto Sivistysosasto Kehityskeskus Hallinto-osasto Palkkauskustannuksia kuten ei juuri muistakaan tämän raportin lukuja voi verrata aiempiin vuosiin johtuen varhaiskasvatuksen siirtymisestä. Henkilökunnan palkkaus perustuu Kunnallisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin. KVTES:iin sisältyi voimaan tullut yleiskorotus 20,00 /kk.

16 Kauhavan kaupunki 16 On huomattava, että palkkakulut nousevat myös myönnettyjen työkokemuslisien johdosta. Erityisesti näin on opettajilla, joilla työkokemuslisiä myönnetään pääsääntöisesti 5 kpl 20 vuoden aikana. Lisien yhteenlasketut prosenttimäärät ovat enimmillään 27 %. Vertailun vuoksi KVTES:n täydet työkokemuslisät tulevat 10 vuoden työkokemuksella ja niiden enimmäismäärä on 8 %. Käytännössä opettajille tulevan yhden työkokemuslisän suuruus on noin /vuosi. Edelleen opettajilla palkkakulut nousevat mikäli epäpätevän määräaikaisen tilalle palkataan pätevä työkokemuslisiä jo omaava henkilö; luokanopettajalla tämä voi merkitä noin /vuosi ja lehtoreilla noin /vuosi. Palkkarakenne sopimusaloittain Ylitunnit (opettajat) Muut säännöllisen työajan lisät Henkilökohtainen lisä Palveluaikaan sidotut lisät Tehtäväkohtainen palkka 0 KVTES Opetusala Tekniset Sijaisten palkkauskulut ovat yhteensä melkein 1,2 milj. Niissä on nousua edellisestä vuodesta noin 7 %. Tämä johtuu varhaiskasvatuksen tulosta kaupungin toiminnaksi. Sijaisten käyttöä lyhyissä sijaisuuksissa on pyritty rajoittamaan, mutta se ei ole kovin hyvin onnistunut koulutoimessa. Sijaiskuluja on nostanut erityisesti äitiys- ja isyyslomien lisääntyminen. Edelleen henkilökuntaa on ollut paljon palkattomalla vapaalla, jolloin on tarvittu sijainen. Sijainen palkataan vain, ellei toimintaa pystytä muutoin hoitamaan. Usein sijainen tekee lyhempää työaikaa tai palkataan vain osaksi aikaa. Sijaiskulujen osalta tulee muistaa, että usein vakinaisen henkilön palkkaus on korkeampi kuin sijaisella, joten säästöä syntyy tätäkin kautta. Palkkaperusteiset eläkemaksut ovat prosenttia maksetusta palkkasummasta vaihdellen työn mukaan. Nämä maksut olivat yhteensä Eläkemenoperusteiset maksut lasketaan nyt maksussa olevista ns vanhoista eläkkeistä ja niitä maksettiin , joka on noin vähemmän kuin edellisvuonna. Varhemaksua maksetaan, jos joku siirtyy esim sairauden vuoksi eläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää. Varhemaksu tulisi saada mahdollisimman pieneksi, mutta se voi vaihdella vuodesta toiseen melkoisesti.

17 Kauhavan kaupunki 17 Varhemaksu oli yhteensä , jossa oli hivenen nousua edellisestä vuodesta. Varhemaksut olivat 1,5 % palkkakustannuksista. Välilliset palkkauskustannukset (palkallisten vapaiden kustannukset) kääntyivät nousuun, ollen yhteensä On huomattava, että osa sairauslomista tehdään 2/3 palkalla tai palkatta ja toisaalta sairausajan ja tapaturmasta aiheutuvien poissaolojen palkoista osa saadaan Kelalta takaisin henkilöstökorvauksina. Palkkauksen rakenne vaihtelee sopimusaloittain: esim tehtäväkohtainen palkka muodostaa KVTES:N alueella palkasta 93 %, OVTES:n alueella 74 % ja Teknisten sopimuksen alalla 88 %. Kokonaisansio oli KVTES:n alueella 2.304,19 /kk, OVTES:n alueella 3.625,79 /kk ja Tkenisten sopimuksen alueella 2.815,45 /kk. KVTES:n alueella miesten keskiansio on korkeampi kuin naisilla, mutta muilla sopimusaloilla on toisinpäin. 10. Yhteenveto Tilastojen valossa näyttää siltä, että henkilöstöasiat ovat varsin keskimääräisellä tasolla. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen mm sairauslomien pitkittymisen ehkäisyssä, työhönpaluun tukemisessa, johtamisessa jne. Olennaista sekä nykyisen henkilökunnan jaksamiselle että henkilöstön saatavuudelle tulevaisuudessa on työnantajakuva. Kuvaa ei voi tehdä eikä sitä voi vastuuttaa jollekulle, vaan se muodostuu yksilöiden kokemuksista. Jokainen viesti joka organisaatiossa annetaan on merkittävä, alkaen valtuuston päätöksistä ja yksittäisten valtuutettujen kannanotoista aina kesäharjoittelijan saamaan kokemukseen saakka. Työnantajakuva samoin kuin kaupungin imagokin muodostuu lukuisista asioista ja jokaisen yksilön omista kokemuksista.

18 Henkilöstöraportin tilasto-osa Sisällysluettelo 1. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ...2 TAULUKKO 1: KOKO HENKILÖKUNTA (VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET) TILANTEESSA...2 TAULUKKO 2. HENKILÖSTÖ TAULUKKO 3. VAKINAINEN HENKILÖKUNTA...2 TAULUKKO 4. MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ HALLINTOKUNNITTAIN...3 TAULUKKO 5: HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SOPIMUSALOITTAIN...3 TAULUKKO 6: VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ OSASTOITTAIN TAULUKKO 7: VAKINAISEN HENKILÖKUNNAN IKÄJAKAUMA TAULUKKO 8: YLI 58 -VUOTIAAT VAKINAISET TYÖNTEKIJÄT...3 TAULUKKO 9: VAKINAISEN HENKILÖKUNNAN MUUTOKSET...4 TAULUKKO 10: VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEET...4 TAULUKKO 11: TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE SIIRTYNEET TYÖAIKA JA TYÖPANOS...5 TAULUKKO 12: VAKINAINEN HENKILÖKUNTA TYÖAJAN MUKAAN...5 TAULUKKO 13: HENKILÖTYÖVUODET ERI LASKENTATAVOILLA...5 TAULUKKO 14 TYÖAJAN JAKAUTUMINEN / MUUT KUIN OPETTAJAT...5 TAULUKKO 15 TYÖAJAN JAKAUTUMINEN / OPETTAJAT...6 TAULUKKO 16: POISSAOLOT VUOSINA SYYN MUKAAN KALENTERIPÄIVINÄ...6 TAULUKKO 17 TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT...7 TAULUKKO 18: SAIRAUSPOISSAOLOT OSASTOITTAIN KALENTERIPÄIVINÄ...7 TAULUKKO 19: SAIRAUSPOISSAOLOT OSASTOITTAIN KALENTERIPÄIVÄÄ / HENKILÖ...7 TAULUKKO 20: TYÖTAPATURMISTA AIHEUTUVAT POISSAOLOT OSASTOITTAIN KALENTERIPÄIVINÄ JA PÄIVÄÄ /HENKILÖ...8 TAULUKKO 21: PALKATTOMALLA VAPAALLA OLLEET HENKILÖITÄ OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN...8 TAULUKKO 22: KOULUTUSPÄIVÄT OSASTOITTAIN TAULUKKO 23: TIETOJA KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI...9 TAULUKKO 24: TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET...9 TAULUKKO 25: TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTATILASTO...9 TAULUKKO 26: TYÖTAPATURMAT OSASTOITTAIN PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...10 TAULUKKO 28: KAUPUNGIN MAKSAMAT PALKAT LAJEITTAIN TAULUKKO 29: PALKAT OSASTOITTAIN 1000 EUROA...11 TAULUKKO 30: SIJAISTEN PALKKAKUSTANNUKSET 1000 EUROA...11 TAULUKKO 31: ELÄKEKULUT LAJEITTAIN 1000 EUROA...12 TAULUKKO 32: VÄLILLISET PALKKAKUSTANNUKSET (EI TEHDYN TYÖAJAN PALKAT) 1000 EUROA...12 TAULUKKO 33: PALKKAUKSEN RAKENNE KESKIMÄÄRIN (PROSENTTIA KOKONAISANSIOISTA)...12

19 Kauhavan kaupunki 2 1. Henkilökunnan määrä Taulukko 1: Koko henkilökunta (vakinaiset ja määräaikaiset) tilanteessa Hallintoosasto Kehityskeskus Sivistysosasto Tekninen osasto Muutos lukien Muutos ed vuodesta Muutos ed vuosi % , , , ,7 Yhteensä ,7 Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä oli 181, eli ilman varhaiskasvatusta henkilöstömäärä olisi ollut 640. Taulukko 2. Henkilöstö Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset * joista työllistetyt Yhteensä Taulukko 3. Vakinainen henkilökunta Muutos lukien Muutos ed vuodesta Muutos ed vuodesta % Hallinto-osasto ,00 Kehityskeskus ,71 Sivistysosasto ,85 Tekninen osasto ,36 Yhteensä ,65 Ilman varhaiskasvatusta 459, eli vähennystä edellisestä vuodesta 23 henkilöä.

20 Kauhavan kaupunki 3 Taulukko 4. Määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain Muutos lukien Muutos ed vuodesta Muutos ed vuodesta % Hallinto-osasto ,0 Kehityskeskus ,0 Sivistysosasto ,7 Tekninen osasto ,6 Yhteensä ,4 Josta työllistettyjä Ilman varhaiskasvatusta 179. Taulukko 5: Henkilöstön määrä sopimusaloittain Kvtes Tekniset Opettajat TuntiTes Taulukko 6: Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain Hallinto-osasto 53,1 53,4 54,4 Kehityskeskus 51,4 49,9 49,7 Sivistysosasto 48,5 47,2 47,9 Tekninen osasto 54,1 53,1 52,8 Kaikkien keski-ikä 49,0 49,3 49,3 Taulukko 7: Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma Kaikki yht Alle Yhteensä prosenttiosuu 2,85 15,1 28,52 37,08 15,6 0, Taulukko 8: Yli 58 -vuotiaat vakinaiset työntekijät Vakinaisen henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat Sukupuoli 58 v 59v 60v 61v62v 63v 64v 65v 66v 67v 68v yht Mies Nainen Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä

Konserni- ja henkilöstöjaosto liite Kh liite Kv liite HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2015

Konserni- ja henkilöstöjaosto liite Kh liite Kv liite HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2015 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.4.2016 11 liite Kh 16.5.2016 102 liite Kv 20.6.2016 35 liite HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2015 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2016 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET... 3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 4 3.1. Henkilökunnan

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Liite nro SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyöryhmä 28.3.2017 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Sisällys SOTKAMON KUNTA... 2 JOHDANTO... 2 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN (VAIKUTTAVUUS)...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot