TILASTOKATSAUS 4:2016

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 4:2016"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4: YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia oli eli 38 prosenttia. Vuosituhannen alussa, vuonna 2, yksinasuvia oli runsas kolmannes, lähes 34 prosenttia kaikista asuntokunnista. Yksinasuvien asuntokuntien määrä kasvoi vuodesta 2 runsaalla 4 prosentilla. 65 vuotta täyttäneiden osuus kaikista yksinasuvista kasvoi, muiden ikäryhmien osuus pieneni. Taulukko 1. Yksinasuvien vantaalaisten määrät ja osuudet kaikista yksinasuvista ikäryhmittäin vuosina 2, 25, 21 ja yksinasuvien lukumäärä osuus kaikista yksinasuvista ,9 19,9 5,6 2, ,8 18, 51, 21, ,7 17,6 49,2 24, ,3 17,3 47, 27,4 muutos, ,6 21,8 3,1 86,5 muutos, -yks. -,6-2,6-3,6 6,8 Yksinasuvien määrä ja osuus asuntokunnista vaihtelee kaupungin eri suuralueilla. Eniten yksinasuvia oli sekä määrällisesti (11 3) että suhteellisesti (43 ) Myyrmäen suuralueella. Vähiten heitä oli n suuralueella (78 ja 24 ). Taulukko 2. Yksinasuvien vantaalaisten määrät vuosina 2 ja 213 sekä yksinasuvien osuus yksinasuvista asuntokunnista ikäryhmittäin Vantaan suuralueilla vuonna 213 Alue muutos yksinasuvia osuus yksinasuvista vuonna 213 () lkm lkm 213 () ,9 42,9 7,4 16,8 44,5 31, ,8 23,7 4, 12,2 47,4 36, ,6 33, 9,5 27,6 52,1 1, ,2 4,9 1, 18,8 44,4 26, ,3 38, 9,9 15,6 47,1 27, ,9 33,3 8,8 14,9 5,4 25, ,2 36, 6,1 14,6 51, 28,2 Vantaa ,5 38,1 8,3 17,3 47, 27,4 ssa ja ssä oli paljon yksinasuvia alle 25-vuotiaita. Aviapoliksessa korostuu vuotiaiden osuus selvästi muita alueita suurempana ja vähintään 65 vuotta täyttäneiden ryhmä muita alueita selvästi pienempänä osuutena.

2 Tilastokatsaus 4:216 2 Yksinasuvien tulot Pääkaupunkiseudun kunnat ja Uudenmaan liitto hankkivat Tilastokeskukselta asuntokuntien ja väestön tulonjakoa vuosilta kuvaavan aineiston. Aineisto mahdollistaa monenlaisia lähestymistapoja alueen väestön tulotason ja tulonjaon kuvaamiseen. Ensimmäisessä aineistoa hyödyntäneessä Harri Sinkon tekemässä raportissa Tasainen tulonjako totta vai tarua? keskityttiin asuntokuntien tuloihin ja niiden jakautumiseen pääkaupunkiseudulla 2-luvulla. Lisäksi esitettiin tulonjaon eroja eri elinvaiheissa olevilla asuntokunnilla. ( ) Tämä katsaus perustuu samaan tilastoaineistoon yksinasuvien 1 näkökulmasta: tarkastelun kohteena ovat tulot, ei niinkään tulonjako. Tulotason indikaattorina käytetään asuntokunnan, ja kun puhutaan yksinasuvista, henkilön mediaanituloa. Mediaanitulo saadaan, kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen: mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulosaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa. Mediaani ei ole yhtä herkkä poikkeaville äärihavainnoille kuin aritmeettinen keskiarvo. Tuloja tarkastellaan käytettävissä olevien rahatulojen määrällä. Käytettävissä oleviin rahatuloihin lasketaan palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot (ilman ansiotuloa) sekä saadut nettotulonsiirrot. Yksinasuvien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani Vantaalla yksinasuvien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli euroa vuonna 213. Se oli 53 prosenttia suurempi kuin vuonna 2. Kaikilla vantaalaisilla asuntokunnilla kulutusyksikkökohtainen mediaani oli 25 7 euroa. Yksinasuvien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani vaihteli jonkin verran suuralueittain, ks. kuvio 1. Muita selvästi korkeampi se oli Aviapoliksen suuralueella, kun taas itäisillä suuralueilla, ssä, ssa ja ssa se oli matalin. Aviapoliksessa mediaanitulojen muutos oli ollut suuralueista suurin: tulot olivat kohonneet vuodesta 2 yli 65 prosentilla. ssa ja ssa muutos oli ollut alle 5 prosenttia. Ero suuralueiden välillä oli hieman kasvanut: vuonna 2 alhaisimman mediaanitulon suuralueella tulot olivat 83 prosenttia korkeimman mediaanitulon suuralueeseen mediaanitulosta. Vuonna 213 prosenttiluku oli 76. Kuvio 1. Yksinasuvien käytettävissä olevien tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Yksinasuvien käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän mukaan Käytettävissä olevien rahatulojen mediaani vaihteli henkilön iän mukaan. Vantaalla suurimmat tulot olivat vuotiailla ja pienimmät alle 25-vuotiailla vuotiaiden käytettävissä olevat mediaanitulot olivat lähes yhtä suuret kuin vuotiailla. Vuoteen 2 verrattuna paras tulokehitys oli ollut eläkeiän saavuttaneilla, joilla mediaanitulot kasvoivat vuosina lähes 69 prosentilla, kun kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä kasvua oli 51 prosenttia. 1 Aineisto on jaoteltu asuntokunnan elinvaiheen mukaan: yksinasuviin, lapsettomiin pareihin, pareihin, joilla lapsia ja yksinhuoltaja-asuntokuntiin. Kaksi jälkimmäistä on jaettu kumpikin kolmeen alajoukkoon lasten määrän ja iän mukaan.

3 Tilastokatsaus 4:216 3 Eri ikäryhmissä mediaanitulot vaihtelivat myös kaupungin suuralueiden välillä. Alle 25-vuotiailla suurimmat mediaanitulot olivat Aviapoliksessa, euroa, ja pienimmät ssä, euroa. Paras tulokehitys vuodesta 2 vuoteen 213 oli ollut n alle 25-vuotiailla, joilla mediaanitulo oli kasvanut peräti 96 prosentilla, kun Aviapoliksessa muutos oli 42 prosenttia. Kuvio 2. Yksinasuvien alle 25-vuotiaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Ero pienimmän mediaanin suuralueen ja suurimman mediaanin suuralueen välillä oli kaventunut: vielä vuonna 2 suhdeluku oli 68, kun se vuonna 213 oli 82 prosenttia. Seuraavassa ikäryhmässä, vuotiaissa, korkeimmat mediaanitulot vuonna 213 olivat Aviapoliksen suuralueella ja pienimmät n suuralueella. Alimman mediaanin suuralueen tulotaso oli 81 prosenttia ylimmän tulotason suuralueen tuloista vuonna 213. Vuonna 2 se oli 9 prosenttia. Suuralueiden väliset tuloerot ovat tässä ikäryhmässä selvästi kasvaneet. Aviapoliksen suuralueella vuotiaiden mediaanitulo oli kasvanut 6 prosentilla vuodesta 2. Pienintä kasvu oli n suuralueella, 43 prosenttia. Kuvio 3. Yksinasuvien alle vuotiaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Aviapoliksen suuralueella oli myös vuotiaiden yksinasuvien tulotaso suuralueista korkein. Matalin se oli n suuralueella, jossa asuvien käytettävissä olevat mediaanitulot olivat 82 prosenttia Aviapoliksen suuralueella asuvien mediaanituloista. Vuonna 2 prosenttiluku oli 87 eli tässäkin ikäryhmässä tuloerot suuralueiden välillä olivat kasvaneet. Paras tulokehitys oli Aviapoliksen suuralueella asuvilla, kun hitaimmin mediaanitulot olivat kohonneet n suuralueella asuvilla vuotiailla.

4 Tilastokatsaus 4:216 4 Kuvio 4. Yksinasuvien alle vuotiaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Vanhimmassa ikäryhmässä, 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, mediaanitulot olivat ikäryhmistä toiseksi alhaisimmat. Aviapoliksen suuralueella ne olivat tässäkin ikäryhmässä korkeimmat. Alhaisimman tulotason suuralueella mediaanitulo oli 88 prosenttia Aviapoliksen suuralueen mediaanituloista. Vuonna 2 suhdeluku oli 92 eli tuloerot suuralueiden välillä olivat kasvaneet. Kuvio 4. Yksinasuvien alle 65+-vuotiaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani Vantaan suuralueilla vuosina Pienituloisten yksinasuvien asuntokuntien määrät ja osuudet Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 6 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin. Vantaalla oli vuonna 213 kaikkiaan pienituloista asuntokuntaa eli 11 prosenttia kaikista Vantaan asuntokunnista oli pienituloisia. Pienituloisia yksinasuvien asuntokuntia oli 6 4, mikä oli vajaa 17 prosenttia kaikista yksinasuvista. Kaikista pienituloisista asuntokunnista yksinasuvien osuus oli 58 prosenttia.

5 Tilastokatsaus 4:216 5 Vuonna 2 Vantaalla oli pienituloisia asuntokuntia (7,6 kaikista asuntokunnista), joista yksinasuvia oli 3 84 eli vajaa 66 prosenttia. Pienituloisten asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista oli kohonnut vuodesta 2 vuoteen 213 yli kolmella prosenttiyksiköllä. Nopeinta kasvu oli 2-luvun alkupuolella. 21-luvulla pientuloisten asuntokuntien määrä on hieman vähentynyt. Taulukko 1. Pienituloiset asuntokunnat sekä yksinasuvat pienituloiset asuntokunnat Vantaalla vuosina 2 ja Muutos 2-5 Muutos 25-1 Muutos lkm lkm lkm lkm lkm lkm Asuntokuntia yhteensä, lkm , , ,7 niistä pienituloisia, lkm , , ,2 niistä pienituloisia, 7,6 12,6 11, Yksinasuvia asuntokuntia, lkm , , ,9 osuus kaikista asuntokunnista, 33,6 36,8 38,1 Yksinasuvista pienituloisia, lkm , , ,5 Yksinasuvista pienituloisia, 14,8 17,9 16,6 Pienituloisista yksinasuvia, 65,8 52, 57,8 Yksinasuvat asuntokunnat ovat useammin pienituloisia kuin asuntokunnat yleensä: noin joka kuudes yksinasuva laskettiin pientuloiseksi vuonna 213. Osuus on hieman pienentynyt 21-luvulla. Pienituloiset eri ikäryhmissä ja eri suuralueilla Alle 25-vuotiaita yksinasuvia pientuloisia oli Vantaalla 1 19 vuonna 213. Heidän osuutensa samanikäisistä yksinasuvista oli 39 prosenttia. Osuus oli yli 4 prosenttia vielä vuonna 21. Vuosituhannen alussa pienituloisia alle 25-vuotiaista yksinasuvista oli 36 prosenttia vuotiaita yksinasuvia pientuloisia oli Vantaalla 1 33 vuonna 213. Heidän osuutensa samanikäisistä yksinasuvista oli 16 prosenttia. Osuus oli 17 prosenttia vuonna 21. Vuosituhannen alussa pienituloisia vuotiaista yksinasuvista oli 12 prosenttia vuotiaita yksinasuvia pientuloisia oli Vantaalla 2 32 vuonna 213. Heidän osuutensa samanikäisistä yksinasuvista oli vajaa 14 prosenttia. Osuus oli 15 prosenttia vuonna 21. Vuosituhannen alussa pienituloisia vuotiaista yksinasuvista oli alle 11 prosenttia. Vähintään 65 vuotta täyttäneitä yksinasuvia pientuloisia oli Vantaalla vuonna 213. Heidän osuutensa samanikäisistä yksinasuvista oli runsas 15 prosenttia. Osuus oli 2 prosenttia vuonna 21. Vuosituhannen alussa pienituloisia vuotiaista yksinasuvista oli alle 19 prosenttia. Ikäryhmittäiset ja suuralueittaiset kuviot yksinasuvien pienituloisten osuudesta ovat seuraavalla sivulla. n ja n suuralueilla alle 25-vuotiaiden yksinasuvien pienituloisten osuudet kaikista samanikäisista yksinasuvista ovat olleet koko tarkastelujakson ajan yli 4 prosenttia. ssa näin oli vuosina 25 ja 21, ssa vain vuonna 25, ssä vuonna 2 ja Myyrmäessä vuonna 21. Aviapoliksessa osuus on ollut alle 3 prosenttia kaikkina tarkasteluvuosina vuotiailla pientuloisten osuus kohosi yli 2 prosentin ssä, ssa ja ssa vuosina 21 ja 213, ssä vuonna 213. Aviapoliksessa osuus ei ole kohonnut yli 1 prosentin yhtenäkään vuonna vuotiailla osuus on pysynyt kaikilla suuralueilla alle 2 prosentin, Aviapoliksessa alle 1 prosentin. Vähintään 65 vuotta täyttäneillä Myyrmäessä ja ssa osuus on ollut kaikkina vuosina alle 2 prosenttia. ssä 2 prosentin raja ylittyi vain vuonna 21, Aviapoliksessa 2 ja 25, ssä kaikkina vuosina, ssa ja ssa vain vuosina 25 ja 21.

6 Tilastokatsaus 4:216 6 Kuviot Yksinasuvien pientuloisten osuudet eri ikäryhmissä Vantaan suuralueilla Koko kaupunki Myyrmäen suuralue n suuralue Aviapoliksen suuralue n suuralue n suuralue n suuralue n suuralue

7 Tilastokatsaus 4:216 7 Pienituloisten yksinasuvien käytettävissä olevat rahatulot Pienituloisten yksinasuvien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 12 4 euroa vuodessa vuonna 213. Kaikilla pienituloisilla asuntokunnilla arvo oli hieman pienempi, euroa. Pienituloisilla yksinasuvilla mediaanitulo oli vuodesta 2 kasvanut hivenen enemmän kuin kaikilla pienituloisilla asuntokunnilla. Kaikista pienituloisista asuntokunnista keskimäärin pienin mediaanitulo oli Aviapoliksen suuralueella asuvilla, suurin n suuralueella asuvilla. Vuoteen 2 verrattuna paras tulokehitys oli ssa (+62 ) ja suuralueista huonoin ssä (+57 ). Pienituloisilla yksinasuvilla muutokset noudattivat em. trendiä. Kun pienituloisten käytettävissä olevien rahatulojen mediaania tarkastellaan yksinasuvien eri ikäryhmissä, suuralueittaisia eroja löytyy. Alle 25-vuotiaiden yksinasuvien pienituloisten käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 1 1 euroa vuonna 213. Suuralueista alhaisin mediaanitulo oli ssa (9 92 euroa) ja ssä (9 93 euroa) asuvilla ja korkein Myyrmäessä ja ssä asuvilla, kummassakin euroa vuotiailla pienin mediaanitulo oli n pienituloisilla yksinasuvilla, 9 96 euroa, ja suurin, euroa, Aviapoliksessa asuvilla vuotiailla korkein mediaanitulo oli ssa asuvilla, 12 3 euroa, ja matalin ssä asuvilla, euroa. Vanhimmassa ikäryhmässä pienituloisten yksinasuvien mediaanitulo oli ylipäätään kaikista korkein. Suuralueista mediaanitulo oli ssa korkein, euroa, ja ssä matalin, euroa.

8 Tilastokatsaus 4:216 8 Vantaa, naapurit ja koko maa vuonna 213 Vantaalla yksinasuvien asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista on pääkaupunkiseudun kunnista Espoon jälkeen pienin, mutta suurempi kuin seudun kehyskunnissa, KUUMA-kunnissa. Pienituloisten asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista oli vuonna 213 KUUMA-kunnissa ja Espoossa hieman pienempi kuin Vantaalla. Yksinasuvia pienituloisia oli Vantaalla vertailualueisiin nähden vähiten, samoin pienituloisista yksinasuvia oli vähiten. Käytettävissä olevien tulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani oli suurempi kuin Helsingissä ja koko maassa. Yksinasuvilla samainen indikaattori oli Espoon jälkeen vertailualueista suurin. Yksinasuvien alle 25-vuotiaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani oli KUUMA-kunnissa selvästi suurempi ja koko maassa selvästi pienempi kuin muilla vertailualueilla vuotiailla tulojen mediaani oli koko maassa ja myös Helsingissä muita pienempi vuotiaissa espoolaisten mediaanitulot olivat muita korkeammat ja koko maassa selvästi alemmat. Yksinasuvilla pienituloisilla vantaalaisilla oli kaikissa ikäryhmissä mediaanitulo suurempi kuin Espoossa, Helsingissä ja koko maassa. Alle 25- ja vähintään 65-vuotiailla käytettävissä olevien tulojen mediaani oli myös korkeampi kuin KUUMA-kuntien vastaavanikäisillä pienituloisilla. Katso taulukko seuraavalla sivulla. Taulukko 2. Tietoja Vantaan, Espoon, Helsingin, KUUMA-kuntien ja koko maan yksinasuvista, pienituloisista ja heidän mediaanituloistaan vuodelta 213 Vantaa Espoo Helsinki KUUMA Suomi Yksinasuvien asuntokuntien osuus kaikista 38,1 35,6 48,6 34,2 41,7 Pienituloisten asuntokuntien osuus kaikista 11, 1,9 14,9 1,7 18, Yksinasuvien pienituloisten osuus yksinasuvista 16,6 17,8 2,2 2,9 3,4 Pienituloisista yksinasuvia, 57,8 57,9 65,8 66,5 7,4 Käytettävissä olevien tulojen mediaani 1), kaikki Käytettävissä olevien tulojen mediaani, yksinasuvat Y k s i n a s u v a t Käytettävissä olevat tulojen mediaani, alle 25v Käytettävissä olevat tulojen mediaani, 25-34v Käytettävissä olevat tulojen mediaani, 35-64v Käytettävissä olevat tulojen mediaani, 65+v Y k s i n a s u v a t p i e n i t u l o i s e t Käytettävissä olevat tulojen mediaani, alle 25v Käytettävissä olevat tulojen mediaani, 25-34v Käytettävissä olevat tulojen mediaani, 35-64v Käytettävissä olevat tulojen mediaani, 65+v ) käytettävissä olevien tulojen kulutusyksikkökohtainen mediaani Lähde: Tilastokeskus Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Puh. (9) Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B6:216

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Tilastotiedote 2007:1

Tilastotiedote 2007:1 TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUS- JA STRATEGIARYHMÄ TIETOTUOTANTO JA LAADUNARVIOINTI Tilastotiedote 2007:1 25.1.2007 TULONJAKOINDIKAATTORIT 1995 2004 Tilastokeskus kokosi vuodenvaihteessa kotitalouksien tulonjakoa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio Toimintaympäristö Tulot 12.1.2015 Jenni Kallio Käytettävissä olevat tulot pienenivät Tulot 2013 Diat 4 7 Vuonna 2013 tamperelaisten tulonsaajien veronalaiset keskitulot olivat 27 587 euroa. Tulonsaajista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Tuoreimmat tiedot kotitalouksien toimeentulosta. Hannele Sauli Tilastokeskuksen asiakaspäivä 25.1.2012

Tuoreimmat tiedot kotitalouksien toimeentulosta. Hannele Sauli Tilastokeskuksen asiakaspäivä 25.1.2012 Tuoreimmat tiedot kotitalouksien toimeentulosta Hannele Sauli Tilastokeskuksen asiakaspäivä 25.1.2012 Esityksen teemat Kotitalouksien toimeentulon kehitys tulonjakotilastojen valossa: Tulotason nousu Tuloerojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty

Työvoiman saatavuus. Päivitetty Työvoiman saatavuus Päivitetty 23.9.2013 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 1980-2050 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Vantaan tietopalveluyksikkö / lähde: www.aluesarjat.fi Demografinen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 37 TYÖLLSYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSNGSSÄ 3. VUOSNELJÄNNEKSELLÄ Helsingin työllisyysaste oli vuoden kolmannella neljänneksellä 74,1 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työllisten

Lisätiedot

Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkään kaupunki Talousosasto 28.11.2012

Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkään kaupunki Talousosasto 28.11.2012 Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkään kaupunki Talousosasto 28.11.2012 Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkäällä Tähän diasarjaan on koottu tilastoja Hyvinkään väestön tulotasosta sekä Hyvinkään väestöllisestä ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus

Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus Eläkeläiset ry:n seminaari, Kuntoranta 27.4.2017 Esityksen sisältö 1) Taustaa. -

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Suonenjoki. Asukasluku 31.12.2009 7 611 92 626 248 182 5 351 427

Suonenjoki. Asukasluku 31.12.2009 7 611 92 626 248 182 5 351 427 Talouden tarkastelu Talouden tarkastelu on tehty Tilastokeskuksen talouden tunnuslukuaikasarjoja (vuodet 1998 2009) hyödyntäen sekä kaupunkien vuoden 2010 tilinpäätöstietojen pohjalta. Tuloslaskelmien

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 01 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 01 toisella neljänneksellä, prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0, prosenttiyksikköä. Helsingissä

Lisätiedot

SUOMALAISEN TYÖNTEKIJÄN HYVINVOINTI -SELVITYS

SUOMALAISEN TYÖNTEKIJÄN HYVINVOINTI -SELVITYS SUOMALAISEN TYÖNTEKIJÄN HYVINVOINTI -SELVITYS Riikka Mattila, asiantuntijalääkäri, Odum Oy 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tutkimuksen aineisto ja toteutus Aineiston koko Sukupuolijakauma Työkykyennusteen muutos Työkykyriskiin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä 74,0 prosenttia. Työllisyysaste aleni vuoden takaisesta hivenen. Positiivisena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset Väestö ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 10.4.2017 Väestö ja väestönmuutokset Yli puolet espoolaisista on työikäisiä Kuuden suurimman kaupungin väestö

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiindikaattoreja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiindikaattoreja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiindikaattoreja Koonnut Marja-Sisko Tallavaara, 29 Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 25 29 1 Alaikäisten osuus väestöstä 1998 ja 28 35 3 25 2 1998

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Hyvinvointiraportoinnin työryhmä 2015:

Hyvinvointiraportoinnin työryhmä 2015: Vantaan vuoden 2015 hyvinvointikatsaukseen on päivitetty vuoden takaisen hyvinvointikatsauksen indikaattorit, siltä osin kun uutta tietoa on saatavilla. Tämän lisäksi katsaus sisältää tietoa vuoden takaisten

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Lähde: Tilastokeskus 5.4.2019 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Lukiolaisten ja toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo

Lukiolaisten ja toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo Lukiolaisten ja toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo Opetusministeriö Ulla Hämäläinen 29.10.2007 Taustaa Hämäläinen, U. Juutilainen, V-P. ja Hellsten, K.

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA Tietoisku 1/2008 Sisällys Senioreiden määrä ja ikä Ikäihmisten asuminen Koulutustaso Tulot Kuva: Petri Lintunen Tiivistelmä Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Eläkeajan asumisen toiveet 1015 suomalaista työikäistä vastasi

Eläkeajan asumisen toiveet 1015 suomalaista työikäistä vastasi Eläkeajan asumisen toiveet 1015 suomalaista työikäistä vastasi Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy 19.4.2016 Työikäisillä suomalaisilla paljon toiveita maisemanvaihdosta eläkevuosina

Lisätiedot

Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten eläkevuosien aikana

Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten eläkevuosien aikana ARTIKKELIT Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten eläkevuosien aikana Analyysi vuonna 1999 eläkkeelle jääneiden ekvivalenttirahatulosta vuosina 1997 28 JUHA RANTALA Eläkepolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 28.02.2013. Työtömyysasteen kehitys Lahdessa ja Oulussa kuukausittain 2009-2013

Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 28.02.2013. Työtömyysasteen kehitys Lahdessa ja Oulussa kuukausittain 2009-2013 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 28.2.213 TYÖTTÖMYYSTIETOJA LAHDESTA JA STA VERTAILU (tammikuun lopun edot 29-213) Työttömyysaste oli Lahdessa laman seurauksena lähes 17 vuodenvaihteessa 29-21,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015 Irja Henriksson 5.4.216 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 215 Vuonna 215 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

01/2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

01/2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. 01/2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Tutkimus sisältää

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014

Työvoiman saatavuus. Päivitetty 9.9.2014 Työvoiman saatavuus Päivitetty 9.9.214 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 198-25 25 225 2 175 henkil löitä 15 125 1 75 5 Työvoimavaje = 15-24-vuotiaat - 55-64-vuotiaat 25 198 1983 1986

Lisätiedot

PALJONKO SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT TULOISTAAN ASUMISEEN?

PALJONKO SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT TULOISTAAN ASUMISEEN? PALJONKO SUOMALAISET KÄYTTÄVÄT TULOISTAAN ASUMISEEN? Timo Kauppinen, THL 12.11.2018 Paljonko suomalaiset käyttävät tuloistaan asumiseen? / Timo Kauppinen 1 TÄMÄ ESITYS Asumismeno/kustannusrasitteen erilaiset

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 13 Vapaarah.vuokra-as.keskivuokrat, /m 9,-1, 1,1-11, 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 5 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot, %, kaikki

Lisätiedot

Asuinalueiden etninen eriytyminen pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa

Asuinalueiden etninen eriytyminen pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa Asuinalueiden etninen eriytyminen pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa Katja Vilkama Erikoistutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2017

Tulonjakotilasto 2017 Tulot ja kulutus 2019 Tulonjakotilasto 2017 Tulot, asuminen ja asumismenot Tuloero pysyi omistus- ja vuokra-asunnoissa asuvien välillä lähes samana vuonna 2017 Tulotaso koheni vuosien 2013 2014 jälkeen

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2009

Tulonjakotilasto 2009 Tulot ja kulutus 2011 Tulonjakotilasto 2009 Suurituloisimpien tulojen pieneneminen kavensi tuloeroja Tuloerot jatkoivat kaventumista vuonna 2009. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan Gini-kerroin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA

TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA TYÖIKÄISET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 5.12.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien työikäisten tilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike 2000 2015

Vaasan muuttoliike 2000 2015 Vaasan muuttoliike 2000 2015 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 27.5.2016 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2015 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja lähtömuuttojen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

2016:20 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2016:20 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2016:20 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosentilla vuoden takaisesta. Liukuvan vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2013

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Syyskuun työllikatsaus 9/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 22.10.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 35 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 73,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,6 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Väestömuutokset - Tammi-toukokuu 2015 Tilastotiedote 9/2015

Väestömuutokset - Tammi-toukokuu 2015 Tilastotiedote 9/2015 Väestömuutokset - Tammi-toukokuu 2015 Tilastotiedote 9/2015 Kuopion väestömuutos tammi - toukokuussa 2015 Kuopion ennakkoväkiluku toukokuun 2015 lopussa oli 110985. Tammi-toukokuussa Kuopion väestömuutos

Lisätiedot

TIETOISKU 15.12.2014 TUOTANTO LASKI VARSINAIS-SUOMESSA VUONNA 2012

TIETOISKU 15.12.2014 TUOTANTO LASKI VARSINAIS-SUOMESSA VUONNA 2012 BKT asukasta kohden vuonna 2012 ( ) 50 000 TUOTANTO LASKI VARSINAIS-SUOMESSA VUONNA 2012 40 000 47 957 Bruttokansantuote laski vuonna 2012 huomattavasti Varsinais-Suomessa, kuten muissakin Etelä- Suomen

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Pienituloisuus (ennakkotiedot) Pienituloisuuden kasvu pysähtyi Pienituloisia henkilöitä oli 706 000 vuonna 2010. Pienituloisuusaste eli pienituloisen väestön

Lisätiedot

Väestötilastoja ja -ennusteita. Lähde: Tilastokeskus. Väestöennuste. http://www.stat.fi/til/vaenn/index.html

Väestötilastoja ja -ennusteita. Lähde: Tilastokeskus. Väestöennuste. http://www.stat.fi/til/vaenn/index.html Väestötilastoja ja -ennusteita Lähde: Tilastokeskus. Väestöennuste. http://www.stat.fi/til/vaenn/index.html 1 Väestöennuste Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 2018:16 Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016 Tulokehitys pysähtyi Mediaanitulo ennallaan edelleen 27 200 euroa Vuositulot keskimäärin 35 900 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot