Tilastotiedote 2007:1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastotiedote 2007:1"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUS- JA STRATEGIARYHMÄ TIETOTUOTANTO JA LAADUNARVIOINTI Tilastotiedote 2007: TULONJAKOINDIKAATTORIT Tilastokeskus kokosi vuodenvaihteessa kotitalouksien tulonjakoa kuvaavat indikaattorit aikasarjaksi vuodesta 1995 vuoteen Kotitalouksien tulot ja tuloerot, pienituloisuusriski sekä saatujen ja maksettujen tulonsiirtojen tulo-osuusindeksi on esitetty havainnollisina graafisina kuvioina. Lukusarjat sekä käsitteiden määritelmät löytyvät taulukosta tiedotteen lopusta. Tampereen vertailualueina ovat Tampereen seutukunta, Pirkanmaan maakunta sekä koko maa. Vuoden 2005 tiedot julkaistaan toukokuussa Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot (kuvio 1) ovat kasvaneet Tampereella vuodesta 1995 samansuuntaisesti kuin vertailualueilla. Mediaanitulo tarkoittaa sitä, että yhtä monella kotitaloudella oli isommat ja pienemmät tulot kyseisenä vuonna. Mediaanitulo kuvaa tuloja paremmin, koska se ei ole niin herkkä poikkeaville äärihavainnoille kuin keskiarvo. Tuloihin on laskettu kaikkien jäsenten palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot yhteensä lisättynä tulonsiirroilla sekä vähennettynä veroilla ja veronluontoisilla maksuilla. Vuonna 2004 oli tamperelaisella kotitaloudella käytettävissään euroa. Tulot olivat selvästi pienemmät kuin vertailualueilla ja ero on kymmenessä vuodessa kasvanut. Tampereen seutukunnassa kotitalouksien mediaanitulo oli euroa ja koko maassa euroa. Kuvio 1. Mikäli Tampere poistettaisiin tästä joukosta ja vertailtaisiin vain muun seutukunnan kuntien kotitalouksien tuloja, summa olisi suurempi.

2 2 Kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja voidaan vertailla myös ns. kulutusyksikön (ks. määritelmät s. 6.) mukaan, jolloin tuloja laskettaessa voidaan eri kertoimien avulla ottaa huomioon kotitalouksien koko sekä ns. yhteiskulutushyödyt. (kuvio 2.) Kuvio 2. Erot vertailualueiden välillä pienenivät. Tampereella kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kuitenkin olivat edelleen pienimmät, euroa vuodessa. Mutta ero seutukunnan mediaanituloihin oli vain noin 700 euroa. Kotitalouksien koko seutukunnassa oli suurempi kuin Tampereella. Koko maassa mediaanitulot olivat noin 550 euroa suuremmat kuin Tampereella. Tuloeroja kuvataan ns. Gini-kertoimen avulla (kuvio 3.). Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakaantuneet. Tampereella olivat vertailualueiden suurimmat tuloerot kotitalouksien välillä. Tuloerot kasvoivat ripeästi vuodesta 1995 vuoteen 2000, jonka jälkeen kasvu on tasaantunut. Tuloerojen kasvua selittävät omaisuustulojen, etenkin osinkotulojen, lisääntyminen, joka ei jakaannu tasaisesti eri tuloluokkiin. Koko maassa kotitalouksista suurituloisin kymmenesosa sai 85 prosenttia osinkotuloista vuonna Kuvio 3. Koko maan tarkastelussa ylimmän tulokymmennyksen tulot kasvoivat vuosien aikana vuodessa keskimäärin 5prosenttia, kun vastaavasti alimmassa tulokymmenyksessä kasvu oli 1,5 %. Euroiksi muutettuna ylimmässä tulokymmenyksessä yhden henkilön tulot kasvoivat vuosien aikana reaalisesti euroa, kun alimmassa tulokymmenyksessä yhden henkilön tulojen kasvu oli euroa.

3 3 Pienituloisuusriski kuvaa pienituloisissa talouksissa asuvien prosenttiosuutta koko väestöstä. Pienituloisiksi on määritelty ne kotitaloudet joiden käytettävissä oleva tulo on 60 % koko maan mediaanitulosta. Euromäärä vaihtelee vuosittain. Raja on Eurostatin suosituksen mukainen, Suomessa ei ole määritelty virallista pienituloisuusrajaa. Kuvio 4. Koko maassa pientuloisten osuus oli vuonna ,9 %, Tampereella osuus oli 15,4 % ja Tampereen seutukunnassa 13,2 % ( kuvio 4.) Suhteellisesti eniten pienituloisia on opiskelijatalouksissa sekä työttömien talouksissa, joita Tampereella on suhteessa enemmän kuin vertailualueilla. Vuosien 2003 ja 2004 aikana pientuloisten osuus on kasvanut noin yhden prosenttiyksikön vuodessa, mikä on hieman vertailualueita enemmän. Kuvio 5. Alle 18 vuotiaiden pienituloisuusaste oli Tampereella 13,7 % vuonna 2004, kun se vuonna 1995 oli 6,6 %. Koko maassa aste vuonan 2004 oli 12.5 % ja Tampereen seutukunnassa 11,2 %. Alle 18-vuotiaiden pienituloisuusriski on kasvanut 2000 luvulla Tampereella vertailualueita nopeammin.

4 4 Saatujen tulonsiirtojen tulo-osuusindeksi kuvaa sitä, minkä osuuden tuloistaan kotitaloudet ovat saaneet tulonsiirtoina. Osuus voi vaihdella 0 ja 100 välillä. (kuvio 6.) Kuvio 6. Viime vuosikymmenen lopun laskun jälkeen on tulo-osuusindeksi säilynyt lähes muuttumattomana niin Tampereella kuin vertailualueillakin. Vuonna 2004 indeksi oli Tampereella 41,9, Tampereen seutukunnassa 40,4 ja koko maassa 42,4. Sn tulojen saa Kuvio 7. Maksettujen tulonsiirtojen tulo-osuusindeksi puolestaan kuvaa sitä, minkä osuuden tuloistaan kotitaloudet ovat maksaneet veroina tai veronluontoisina maksuina. Vuosituhannen vaihteen jälkeinen verotuksen keveneminen näkyy indeksin laskuna kuviossa 7, jossa on kuitenkin huomattava asteikko. Muihin kuvioiin verrattuna lasku näyttää suurelta, vaikka se on vain 2-3 prosenttiyksikön luokkaa. Vuodesta 2003 vuoteen 2004 indeksin lasku jatkui koko maan tasolla ja säilyi ennallaan Pirkanmaalla. Tampereella ja Tampereen seutukunnassa tulo-osuusindeksi kääntyi lievään nousuun.

5 Tampereen kotitalouksien tulot, tuloerot, pienituloisuus sekä tulonsiirtojen tulo-osuusindeksit vuosina Vertailukohtana oman seutukunnan, maakunnan sekä koko maan vastaavat luvut. päiväys: Tilastovuosi Kotitalouksien tulot, a) Käytettävissä oleva rahatulotulo/kotitalous, mediaani (nimellisarvossa) Tampere Tampereen seutukunta Pirkanmaan maakunta Koko maa b) Käytettävissä oleva rahatulo/kulutusyksikkö/kotitalous, mediaani (nimellisarvossa) Tampere Tampereen seutukunta Pirkanmaan maakunta Koko maa Kotitalouksien tuloerot. Käytettävissä olevien rahatulojen Gini-kerroin. Tampere 22,5 23,2 24,5 25,2 27,2 28,1 27,6 27,3 28,1 28,7 Tampereen seutukunta 21,7 22,4 23,6 24,3 26,2 27,0 26,3 26,1 26,7 27,3 Pirkanmaan maakunta 21,6 22,1 23,3 24,0 25,7 26,3 26,1 25,6 26,2 26,8 Koko maa 22,3 22,7 24,1 25,2 27,0 28,4 27,0 26,9 27,3 28,4 3. Pienituloisuusriski. Pienituloisuusraja 60 % koko maan mediaanitulosta. Pienituloisten osuus (%) alueen ko. väestöstä. a) Koko väestö Tampere 8,9 9,3 10,3 10,6 11,7 12,7 12,9 13,5 14,3 15,4 Tampereen seutukunta 7,8 8,3 9,1 9,4 10,4 11,1 11,3 11,7 12,3 13,2 Pirkanmaan maakunta 8,5 9,2 10,1 10,3 11,4 12,1 12,3 12,5 13,0 13,9 Koko maa 8,4 9,1 10,1 10,7 11,4 12,1 12,3 12,4 13,0 13,9 b) Alle 18-vuotiaat (lapset) Tampere 6,6 7,1 7,7 8,9 10,0 11,3 12,2 12,5 13,3 13,7 Tampereen seutukunta 5,8 6,5 7,0 8,0 8,9 9,7 10,4 10,7 11,1 11,2 Pirkanmaan maakunta 6,3 7,3 8,0 9,0 9,9 10,6 11,3 11,5 11,8 12,0 Koko maa 6,2 7,5 8,1 9,2 10,0 10,7 11,3 11,6 12,0 12,5 4. Saatujen tulonsiirtojen tulo-osuusindeksi. Kotitalouksien saadut tulonsiirrot/ bruttotulot -osuuksien (%) keskiarvo. Tampere 48,6 47,5 45,7 43,7 43,4 42,4 41,6 41,8 42,2 41,9 Tampereen seutukunta 47,1 46,0 44,3 42,3 42,0 41,0 40,2 40,3 40,6 40,3 Pirkanmaan maakunta 48,5 47,7 46,1 44,5 44,1 43,2 42,6 42,6 42,8 42,6 Koko maa 47,4 46,9 45,4 44,4 43,7 42,7 42,3 42,4 42,5 42,4 5. Maksettujen tulonsiirtojen tulo-osuusindeksi. Kotitalouksien maksetut tulonsiirrot/ bruttotulot -osuuksien (%) keskiarvo. Tampere 23,1 23,5 22,8 23,3 22,8 22,9 21,7 21,1 20,6 20,7 Tampereen seutukunta 23,3 23,7 23,0 23,6 23,2 23,2 22,1 21,5 21,1 21,2 Pirkanmaan maakunta 22,5 22,9 22,3 22,7 22,4 22,4 21,3 20,9 20,6 20,6 Koko maa 22,8 23,2 22,6 22,8 22,5 22,5 21,5 21,1 20,9 20,7 5 Lähde: Tilastokeskus, tulonjaon kokonaisaineistot

6 6 Käytettävissä oleva rahatulo kunkin vuoden rahan arvossa: kotitalouden jäsenten yhteenlasketut palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut tulonsiirrot vähennettynä ko. tuloista maksetut välittämät verot ja veronluonteiset maksut. OECD-kulutusyksikkö: Eri kokoisten kotitalouksien tulojen vertailussa on käytetty kulutusyksikköjä, joilla talouksien kokoerojen lisäksi pyritään ottamaan huomioon ns. yhteiskulutushyötyjä. Ns. muunnetussa OECD-asteikkossa (modifioitu OECD-asteikko) talouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet henkilöt painon 0,5 ja vuotiaat lapset painon 0,3. Gini-kerroin: Gini-kerroin on kotitalouksien tuloeroja kuvaava mittari. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin ovat kotitalouksien tulot jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on sata. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saisi kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot olisivat yhtä suuret. Pienituloisuus: Pienituloisiksi on määritelty ne kotitaloudet, joiden ekvivalentti tulo (=käytettävissä oleva rahatulo OECD-kulutusyksikköä kohden) jää pienemmäksi kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta. Pienituloisuusriski kuvaa pienituloisissa talouksissa asuvien osuutta (%) koko väestöstä. Saatujen tulonsiirtojen tulo-osuusindeksi kuvaa sitä, minkä osuuden tuloistaan kotitaloudet ovat saaneet saatuina tulonsiirtoina. Indeksi voi vaihdella 0 ja 100 prosentin välillä. Indeksi on laskettu kotitalouskohtaisista suhdeluvuista (=suhdelukujen keskiarvo). Maksettujen tulonsiirtojen tulo-osuusindeksi kuvaa sitä, minkä osuuden tuloistaan kotitaloudet ovat maksaneet välittöminä veroina ja veronluonteisina maksuina. Indeksi voi periaatteessa vaihdella 0 ja 100 prosentin välillä, mutta käytännössä kotitaloustasolla indeksin maksimi on 70 prosenttia. Indeksi on laskettu kotitalouskohtaisista suhdeluvuista (=suhdelukujen keskiarvo) Lisätietoja: Tietotuotanto ja laadunarviointi / Leena Salminen puh , fax (03) Osoite: Aleksis Kiven katu C PL 487, Tampere URL:

Tulonjakotilasto 2010

Tulonjakotilasto 2010 Tulot ja kulutus 2012 Tulonjakotilasto 2010 Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2012, tulokehitys alueittain

Tulonjaon kokonaistilasto 2012, tulokehitys alueittain Tulot ja kulutus 2013 Tulonjaon kokonaistilasto 2012, tulokehitys alueittain Tulokehitys heikkoa rakennemuutosalueilla Asuntokuntien tulokehitys on ollut heikkoa etenkin alueilla, jotka ovat viime vuosina

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Väestöryhmittäiset tuloerot Kotitalouksien tulokehitys jatkui heikkona vuonna 2012 Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan kotitalouksien tulokehitys on ollut

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Pienituloisuus Pienituloisuus väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012 Pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2013

Tulonjakotilasto 2013 Tulot ja kulutus 2015 Tulonjakotilasto 2013 Väestöryhmittäiset tuloerot Eläkeläiskotitalouksien tuloissa suuret erot Eläkeläistalouksien tulot ovat keskimäärin 65 prosenttia palkansaajatalouksien tuloista,

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Velkaantumistilasto 2012 Velkaantumisasteet Asuntovelat kasvoivat 4,7 prosenttia vuonna 2012 Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 180 prosenttia vuosituloistaan

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati

HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati HUOMIOITAVAA: Tämä tiedosto on Eduskunnan tietopalvelun vihreälle eduskuntaryhmälle tuottama mikrosimulaatio perustulosta. Sen pohjalta Vihreät laati oman perustulomallinsa. Vihreiden oma malli poikkeaa

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2012 Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2013

Yrittäjien tulot ja verot 2013 Yrittäjien tulot ja verot 2013 1 Yrittäjien tulot ja verot 2013 vuoden 2011 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla ESIPUHE Verotus ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat jälleen kerran keskeisiä puheenaiheita. Tässä yhteydessä myös yrittäjien verotus

Lisätiedot

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2010

Velkaantumistilasto 2010 Tulot ja kulutus 2011 Velkaantumistilasto 2010 Asuntovelat kasvoivat kuusi prosenttia vuonna 2010 Asuntokunnilla oli vuonna 2010 velkaa 100 miljardia euroa, joista asuntovelkojen osuus oli 72 miljardia

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014

Yrittäjien tulot ja verot 2014 Yrittäjien tulot ja verot 2014 1 Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutus 2012

Kotitalouksien kulutus 2012 Tulot ja kulutus 1 Kotitalouksien kulutus Opiskelijatalouksien kulutusmenot pienenivät vuodesta vuoteen Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat reaalisesti, prosenttia

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2009

Kotitalouksien varallisuus 2009 Tulot ja kulutus 2011 Kotitalouksien varallisuus 2009 Velkaantuminen kasvatti hieman varallisuuseroja Kotitalouksilla oli bruttovarallisuutta vuonna 2009 keskimäärin 192 000 euroa ja nettovarallisuutta

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2011

Velkaantumistilasto 2011 Tulot ja kulutus 2012 Velkaantumistilasto 2011 Asuntokunnilla velkaa 69 450 euroa vuonna 2011 Asuntokunnilla oli vuonna 2011 velkaa 69 450 euroa velallista asuntokuntaa ja asuntovelkaa 89 350 euroa asuntovelallista

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2011

Velkaantumistilasto 2011 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2011 Velkaantumisasteet Asuntokuntien velkaantuminen hidastui vuonna 2011 Velallisilla asuntokunnilla oli velkaa 155 prosenttia vuosituloista vuonna 2011. Vuonna

Lisätiedot

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa.

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa. Kotitalouksien taloudellinen liikkumavara Suomessa Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut trendinomaisesti koko 2000-luvun ajan, ja vuonna 2011 suomalaisilla kotitalouksilla oli velkaa

Lisätiedot

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004)

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17.8.2005/AT KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2004, että kuntien talouden kehitys selvitetään viimeisten 10 vuoden ajalta

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantuminen ja taloudellinen liikkumavara

Kotitalouksien velkaantuminen ja taloudellinen liikkumavara Julkinen BoF Online 7 2014 Kotitalouksien velkaantuminen ja taloudellinen liikkumavara Petri Mäki-Fränti Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Eläkkeet, verot ja ostovoima

Eläkkeet, verot ja ostovoima 58 15.6.2010 Eläkkeet, verot ja ostovoima Esimerkkilaskelmia eläketulon verotuksesta ja nettoeläkkeen ostovoimasta 2000-luvulla Mikael Kirkko-Jaakkola 2008 2009 2010* TIIVISTELMÄ Selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot