HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

2 Sisältö 1 Alkusanat Henkilöstöpoliittinen ohjelma Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo -hanke Henkilöstökysely Henkilöstöasiain neuvottelukunta Yhteistoiminta Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Yhteistyöryhmät Henkilöstöryhmä Työsuojelutoiminta Työsuojeluparit Työtapaturmat ja ammattitaudit Henkilöstön rakenne, työvoimakustannukset ja työpanos Henkilöstön eläköityminen Sairauspoissaolot Rekrytointi Henkilöstöinvestoinnint... 26

3 Keskitettyyn koulutukseen panostettiin edellistä vuotta enemmän Virkistystoiminta Työterveyspalvelut Sisäinen viestintä Kaaviot Työpanos Ikäprofiili Vakituisen henkilöstön palvelusaika Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Sairauspoissaolot Työtapaturmat

4 1 Alkusanat Vuosi 2012 ei sisältänyt suuria muutoksia organisaatiossa, mutta toimintaa kehitettiin vuoden 2011 organisaatiomuutoksen pohjalta. Vuoden alussa terveydenhuolto-oppilaitos siirtyi Porvoo International Collegen yhteyteen ja sivistystoimesta vahtimestarit siirtyivät liikelaitos Porvoon Tilapalveluihin. Porvoon kaupungin strategian mukaisesti henkilöstöresursseja on suunnattu peruspalveluihin: sosiaali- ja terveystoimeen, kouluihin ja varhaiskasvatukseen sekä pelastustoimeen. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen on palkattu 30 ensihoitajaa sekä sosiaali- ja terveystoimeen terveydenhoitajia ja perhetyöntekijöitä. Palvelutarpeen kasvu, muutokset palveluiden järjestämisessä sekä lainsäädännölliset muutokset ovat tuoneet mukanaan myös henkilöstön määrän lisäämistä ja siksi strateginen tavoite henkilöstömäärän kasvun pysäyttämisestä ja henkilötyövuosien vähentymisestä jäi saavuttamatta. Osaksi vakituisen henkilöstön määrän kasvu johtuu myös määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamisesta, silloin kun on todettu palvelutarpeen vakiintuneen. Kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden määrä oli vuoden 2012 lopussa 3696 palvelussuhdetta, mikä on 135 palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Tästä perustoimialojen (konsernihallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos) osuus oli 3289 henkilöä, mikä on 108 palvelusuhdetta enemmän kuin perustoimialoilla vuonna 2011 (3181). Liikelaitoksista Porvoon tilapalveluiden henkilöstömäärä kasvoi 26 henkilöllä, kun Porvoon veden henkilöstömäärä väheni kahdella ja Kuninkaantien työterveyden henkilöstömäärä väheni yhdellä palvelussuhteella. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 78 palvelussuhteella vuoden aikana (2627 v vs 2549 v 2011). Tästä perustoimialojen osuus oli 69 palvelussuhdetta, mikä tarkoittaa 2281 vakinaista palvelussuhdetta vuoden 2012 lopussa (2212). Liikelaitos Porvoon tilapalveluissa vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli yhteensä 282 kappaletta (273), liikelaitos Porvoon vedessä 46 kappaletta (45) ja Kuninkaantien työterveydessä 18 kappaletta (19). Haastava taloudellinen tilanne ja samanaikaisesti kiihtyvä eläköityminen ovat edelleen keskiössä kun pyritään johdonmukaiseen henkilöstösuunnitteluun. Henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan olemassa olevat virat ja tehtävät, kun taas henkilöstömäärän kehittymistä seurataan palvelussuhteiden määrän kehittymisellä. Yhtä virkaa tai tehtävää kohden voi olla useita palvelussuhteita virkaja työvapaiden johdosta. Tätä seurantaa helpottamaan otetaan käyttöön vakanssiluettelo vuoden 2013 aikana. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 167, mikä on 56 vähemmän kuin vuonna Näistä 67 on siirtynyt eläkkeelle (88 v. 2011). Henkilöstön keski-ikä on 45,1. Henkilöstöstä oli suomenkielisiä 70,3 % (67,9 %) ja ruotsinkielisiä 29,7 % (33,8 %) 3

5 Vuonna 2010 hyväksytystä henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta johdettujen konkreettisten toimenpiteiden toteutusta jatkettiin. Työhyvinvointiohjelmaa päivitettiin suunnitellusti syksyllä 2012 ottamalla siihen mm. mukaan henkilöstökyselyn tuottamat kehittämistoimenpiteet. Työhyvinvointia kehitettiin mm. esimies- ja muutosvalmennuksella ja työnohjauksen tukemisella. Lisäksi tuettiin edelleen työkokeiluja, työkiertoa ja uudelleensijoittumista. Työhyvinvointia tukevia luentoja teemalla Asenne ratkaisee järjestettiin uudella konseptilla pitkin vuotta, jotta mahdollisimman moni voi irrottautua työstään osallistumaan. Taidetehtaalla järjestetty työhyvinvointivuoden huipennus keräsi ennätysmäärän osallistujia. Henkilöstökysely toteutettiin syksyllä Sen tulosten käsitteleminen tehtiin sovitun prosessin mukaisesti toimialoilla ja työyksiköissä. Lisäksi kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurattiin toimialojen yhteistyöryhmissä ja kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Ilahduttavan moni toimenpide on toteutettu, mutta seurantaa jatketaan vielä vuoden 2013 puolella. Vuonna 2012 sairauslomapäivien määrä edelleen väheni 1486 päivällä. Sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin henkilöä kohden laski 13,48 kalenteripäivästä 12,63 kalenteripäivään. Laskua voidaan pitää huomattavana. Sairauspoissaolot vähenivät lähes kaikissa ryhmissä. Lyhyet 1-5 päivän sairauslomat vähenivät 365 päivää, keskipitkät 6-60 päivän sairauspoissaolot 244 päivää ja pitkät yli 180 päivän sairauspoissaolot vähenivät 1062 päivää päivän pituiset sairauspoissaolot lisääntyivät 185 päivää. Kuninkaantien työterveyden tilastoinnin mukaan suurin ryhmä sairauksista on tuki- ja liikuntaelinsairauksia (n. 37 %), kun seuraavina suurina ryhminä tulevat hengityselinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Henkilöstötilinpäätös on laadittu aiempien vuosien tapaan henkilöstöjohdon ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä. Henkilöstötilinpäätöksen tiedoissa on mukana liikelaitosten tiedot silloin kun ne ovat olleet saatavilla. Anu Kalliosaari henkilöstöjohtaja 4

6 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma Vuonna 2010 hyväksytty henkilöstöpoliittinen ohjelma on perusta kaupungin noudattamalle henkilöstöpolitiikalle. Henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa määritellään yhtenäiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioiden hoitamiselle. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa poliittisten päättäjien, kaupungin johdon, esimiesten sekä henkilöstön vastuullinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö, jolla turvataan Porvoon kaupungin menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän valmistelemaan ja määrittelemään konkreettiset toimenpiteet henkilöstöpoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Työryhmään kuului edustus kaikilta toimialoilta, henkilöstöjohdosta ja henkilöstöjärjestöistä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi Henkiöstöpoliittinen ohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa ja uutta ohjelmaa ryhdytään valmistelemaan limittäin uuden strategian kanssa. Nyt voimassaolevaa henkiöstöpoliittista ohjelmaa on toteutettu otsikoittain seuraavin toimenpitein: Henkilöstösuunnittelulla ja harkitulla rekrytoinnilla varmistetaan palvelutuotannon toimivuus - Täyttölupamenettely - Kuntarekry-ohjelman käytön laajentaminen - Kuntarekry-ohjeman sijaisvälityksen käyttöönotto Henkilöstösuunnittelu on johdonmukaista - Vuosittaiset henkilöstösuunnitelmat talousarviossa Rekrytoinnissa painotetaan sisäistä liikkuvuutta - Avoimet tehtävät ilmoitetaan sisäisesti haettavaksi ennen ulkoista hakua. Toiminnalliset tavoitteet ovat tasapainossa resurssien kanssa - Talousarvioproessin kehittäminen ja henkilöstösuunnitelmien laatiminen talousarvion yhteydessä. - Ohje määräaikaisen henkilöstön käytöstä. Henkilöstön osaamisen kehittämistapoja monipuolistetaan - Osaava Porvoo -ohjeen päivitys - Kehityskeskusteluohjeistuksen uudistaminen - Avoimeksi tulleiden tehtävien kelpoisuusehtojen tarkastelu - Keskitetty koulutus koulutussuunnitelman mukaisesti - Toimialojen järjestämä ammatillinen eritys- ja täydennyskoulutus Johtaminen osaavaa ja osallistavaa 5

7 - Vuosittaiset koulutus/seminaaripäivät laajennetulle johtoryhmälle - Viestintäkoulutus laajennetulle johtoryhmälle - Esimiesinfot kuukausittain - Esko-esimieskoulutus - JET-tutkinto oppisopimuskoulutuksena - Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen päivitys Työhyvinvointi on yhteinen asia - Uusi työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelma - Työaikajoustot: liukumavapaaohjeistus ja etätyöohjeen päivitys - Henkilöstökysely joka 3. vuosi - Työhyvinvointimäärärahan korottaminen euroon - Uudelleensijoitusprosessin kuvaaminen ja systematisointi - Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Palkkaus ja palkitseminen on kannustavaa - Paikallinen sopimus henkilökohtaisen lisän kriteereistä - Motivaatiolisän maksamisen periaatteiden päivitys - Henkilöstöasiain neuvottelukunta - Tasa-arvosuunnitelma - Liikuntasetelien käyttöönotto Yhteistoiminta on aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista - Yhteistyötoimikunta ja toimialojen yhteistyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti - Säännölliset työpaikkakokoukset - Säännölliset kehityskeskustelut - Henkilöstön edustajat johto- ja työryhmissä Toimiva viestintä on osa hyvää yhteistoimintaa - Intranet-uudistuksen käynnistäminen - Tietoturvaohjeistus - Viestintäkoulutus laajennetulle johtoryhmälle 6

8 3 Työhyvinvointi Porvoon kaupungin työhyvinvointityötä ohjasi työhyvinvointiohjelma Työhyvinvointiohjelman tavoitteet: - työhyvinvointi on huomioitu organisaation kaikilla tasoilla palvelujen ja toimintojen suunnittelussa - esimiehillä on valmiudet henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen - kaupungilla on henkilöstöä hyvin palveleva työterveyshuolto - työhyvinvointityön resurssien lisääminen - työhyvinvoinnin lisääminen työturvallisuutta tehostamalla - päättäjien ja henkilöstön välillä vallitsee luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Ohjelma ohjaa henkilöstöön kohdistuvaa työhyvinvointityötä, työhyvinvointimäärärahojen käyttöä, toimialojen työhyvinvointisuunnitelmien laatimista ja niihin sisältyvien työhyvinvointimäärärahojen käytön suunnittelua. Ohjelman päivityksen ( ) yhteydessä nimi muutettiin työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on turvallisuuden, terveellisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen ja työntekijöiden työkyvyn ylläpito. Ohjelmassa on kuvattu työhyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät työhön, työoloihin, terveyteen ja toimintakykyyn. Työhyvinvointimäärärahat Toimialojen työhyvinvointimäärärahat varattiin toimialojen omaan talousarvioon. Määrärahat tuli käyttää toimialojen henkilöstökyselyn tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Vuonna 2012 sivistystoimen talousarviossa ei ollut yhteistä työhyvinvointirahaa. Henkilöstöjohdon talousarvioon varattua keskitettyä määrärahaa käytettiin työpaikkojen työnohjauksen tukemiseen. Henkilöstöjohto rahoitti myös 3 kpl uudelleensijoituksiin liittyviä työkokeiluja ja järjesti mm. irtisanotuille työnhakuvalmennusta. Lisäksi määrärahaa kohdennettiin koulutukseen, työnohjaukseen sekä virkistys- ja Voi Hyvin -toimintaan. 7

9 Taulukko: Vuoden 2012 työhyvinvointimäärärahojen käyttö Määräraha Rahan käyttö Konsernihallinto Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 6160* 3016 Keskitetty määräraha /Henkilöstöjohto Yhteensä Voi hyvin toiminta Voi hyvin -toiminnan tarkoituksena on aktivoida henkilökuntaa liikkumaan työkyvyn ylläpitämiseksi. Vuoden aikana 650 (801) työntekijää teki yhteensä 1833 (2411) suoritusta ja jätti 165 (209) kampanjakorttia. Vuoden aikana järjestettiin viisi kampanjaa. Ohjattuja ryhmiä oli viisi ja suorituksia oli 640 (749). Lisäksi järjestettiin kaksi liikuntailtapäivää 265 suoritusta (296). Liikuntapäivään Pajulahdessa osallistui 26 (36) henkilöä sekä tilaisuuksiin eri liikuntamuotojen kokeiluun 41 henkilöä (418). Tänä vuonna osallistui 8 (9) kolmen henkilön joukkuetta kevätpamaukseen. Voi Hyvin viikon liikuntatapahtumiin osallistui 453 (685) henkilöä. Tonttumarssiin osallistui 14 henkilöä (16). Työpaikat ovat pyytäneet Voi Hyvin -koordinaattoria järjestämän mm. taukojumppaa, kuminauhajumppaa sekä vesijuoksua/syvävesijumppaa (177 suoritusta). Työpaikoilla toimintaa koordinoi 157 Agenttia. 12 Agenttia osallistui heille järjestettyyn agenttitapaamiseen (36). Seitsemän yliagenttia auttoi kevätpamauksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Kokoonnuimme 5 kertaa. Savuton Porvoo -hanke Porvoon kaupunginhallitus päätti että Porvoon kaupungin työpaikat muuttuvat savuttomiksi alkaen. Savuton työpaikka tarkoittaa seuraavaa: - Tupakointi on kielletty Porvoon kaupungin työpaikoilla. - Tupakointi on kielletty kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa sisätiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointi on lisäksi kielletty kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa ajoneuvoissa ja työkoneissa. 8

10 - Tupakoivaa henkilökuntaa ja mahdollisia tupakoivia vieraita pyydetään välttämään tupakointia työpaikan välittömässä läheisyydessä. Mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta, siten ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin. Tupakointi ei paloturvallisuussyistä ole sallittu esimerkiksi jätekatosten alla. - Työpaikan savuttomuudesta ilmoitetaan sisäänkäynnin läheisyydessä, esimerkiksi ulkoovella olevilla opasteilla. - Tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja. - Tupakkatuotteita ei myydä kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa. - Työpaikkojen järjestämät tilaisuudet ovat savuttomia. - Työnantaja tukee tupakoivaa henkilökuntaa tupakoinnin lopettamisessa. - Työpaikkailmoituksissa ja kaupungin työnhaun verkkosivuilla kerrotaan, että Porvoon kaupungin työpaikat ovat savuttomia. Savuttomuutta käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa ja yhteistyöryhmissä sekä erilaisissa työpaikkakokouksissa. Kaupunki sitoutui korvaamaan tupakoinnin lopettamiseen sitoutuneelle työntekijälle toisen lopettamiskuukauden nikotiinikorvaustuotteet ja/tai lääkehoidon. Noin 15 henkilöä käytti tämän edun. Kuninkaantien työterveys tarjosi tupakastavierottamiskursseja niille työntekijöille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Ryhmiin osallistuminen oli vähäistä, mutta muutama henkilö sai lopettamiseen yksilötukea. Työpaikkojen Voi hyvin -agentteja kannustettiin muokkaamaan toimintaansa siten, että se tukee niitä, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Voi hyvin -koordinaattori antoi Voi hyvin - agenteille vihjeitä ja ideoita toiminnasta agenttikirjeissä ja heille tarjottiin aiheeseen liittyvää erityiskoulutusta 9

11 4 Henkilöstökysely Kehittämistoimenpiteet ja seuranta Henkilöstökysely toteutettiin syys-lokakuussa Tulosten käsittelyn yhteydessä sovittiin kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisen seurannasta. Seurantaa on tehty sovitusti toimialojen yhteistyöryhmissä keväällä ja syksyllä Henkilöstökyselystä johdettuina toimenpiteinä on tehty kaupunkitasolla seuraavia toimenpiteitä: - Palkitsemismahdollisuuksia on kehitetty ottamalla muutaman vuoden tauon jälkeen käyttöön motivaatiolisä. Lisäksi henkilökohtaisen lisän maksamisen periaatteista on tehty paikallinen sopimus ja uusittu työsuorituksen arvioinnin kriteereitä. Sopimuksen sisältöä esitellään työpaikkakokouksissa syksyn 2012 aikana. - Liikuntaseteleiden käyttöönottoon on varauduttu henkilöstöjohdon 2013 talousarviossa. Liikuntasetelit korvaavat kaupungin työntekijöilleen järjestämät liikuntatapahtumat erityisryhmien liikuntatapahtumia lukuun ottamatta. Kulttuuriseteleiden sijaan jatketaan yhteisten kulttuuri- ja virkistystapahtumien järjestämistä. Yhteisillä tapahtumilla tavoitellaan yhteisöllisyyden lisäämistä, kun kulttuuriseteli on pääasiassa taloudellinen henkilöstöetuus. - Etätyön helpottamiseksi etätyöohje on päivitetty. Saldovapaiden käytöstä on tehty paikallinen sopimus ja ohjeistus. - Henkilöstöjohto on edelleen varannut työohjaukseen ja koulutukseen korotetun työhyvinvointimäärärahan. Määrärahasta tuetaan myös toimialojen työhyvinvointihankkeita. Toimialat ovat varanneet oman toimialansa työhyvinvoinnin kehittämiseen joko erillisen määrärahan tai työhyvinvointitoimenpiteet on rahoitettu toimialan talousarviosta muuten. - Sosiaali- ja terveystoimi on huomioinut irtaimen omaisuuden investointitarpeen omassa talousarviossaan ja sijaisten rekrytointiin on varattu määrärahaa enemmän kuin aiemmin. - Sivistystoimen suurimmat investoititarpeet liittyvät toimitilojen kuntoon. Kvarnbackens skolan ja Linnajoen koulun peruskorjaukset on saatu valmiiksi ja muita kohteita korjataan investointisuunnitelman mukaisesti. - Sisäisen viestinnän kehittämistä tehdään jatkuvana työnä. Suurin panostus sisäisen viestinnän parantamiseen on uuden intranet-sivun ja työryhmätilojen hankinta. Intra ja työryhmätilat uudistuvat vuoden 2013 keväälä. Sovituista toimenpiteistä osaamisen kartoitusmallin kehittäminen koko kaupungille on siirtynyt toteutettavaksi vuonna Kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan vielä kevään 2013 aikana yhteistyötoimikunnassa ja toimialojen yhteistyöryhmissä, minkä jälkeen valmistaudutaan seuraavan henkilöstökyselyn toteuttamiseen. 10

12 5 Henkilöstöasiain neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontui 10 kertaa Henkilöstöasiain neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida kaupungin henkilöstöasioita, joista yleisimmät ovat tehtäväkohtaiset palkantarkistukset ja nimikemuutokset. Henkilöstöasiain neuvottelukunta on laatinut ohjeistukset palkantarkistus- ja nimikemuutosmenettelylle. Neuvottelukunnan tärkein tehtävä on huolehtia että tehtäväkohtaiset palkat vastaavat tehtävän vaativuutta ja vertailuryhmää. Neuvottelukunta on kokoontunut noin kuukauden väliajoin kesälomakautta lukuun ottamatta. Kokouksissa on puollettu 61 tehtäväkohtaisen palkan tarkistusta, evätty 16 ja palautettu 22 esitystä. Nimikemuutoksia on puollettu 47 kappaletta. Lisäksi neuvottelukunta on käsitellyt ja antanut lausuntonsa Porvoon kaupungissa käytössä olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisten järjestelyvaraerien jakoesityksistä ja henkilöstösuunnitelmasta. Muina asioina neuvottelukunta on mm. antanut ohjeita omaehtoisen kouluttautumisen palkallisuudesta. Henkilöstöasiain neuvottelukunta antaa lausuntoja eikä sillä ole päätösvaltaa. Lopullisen päätöksen tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksesta tekee toimialajohtaja tai muu viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu. Lausunto sitoo päätöksentekijää siten, että mikäli henkilöstöasiain neuvottelukunta ei puolla palkantarkistusesitystä, tulee asia saattaa lautakunnan päätettäväksi, ellei esityksestä luovuta. Strategiset ja työnantajapolitiikkaan liittyvät asiat käsitellään kaupunginhallituksessa. Tällaisia asioita ovat muun muassa: - henkilöstöpoliittinen ohjelma strategiakausittain ja tarvittaessa useammin - henkilöstösuunnitelma vuosittain - henkilöstötilinpäätös vuosittain ja henkilöstömäärän kehittymisen seuranta osavuosiraporttien yhteydessä - ansiomerkkien hakeminen vuosittain - mahdolliset palkkausjärjestelmien käyttöönotot kuten esim. kannustin- tai tulospalkkiojärjestelmät Henkilöstöasian neuvottelukunta ei ole yhteistoimintaelin eikä korvaa neuvottelumenettelyä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. 11

13 6 Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoiminta Porvoon kaupungin ja henkilöstön välillä järjestetään kuntien yhteistoimintalain mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työssä, työn toteuttamisessa ja työyhteisön kehittämisessä sekä edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan yleisestä kehittämisestä Porvoon kaupungissa sekä huolehtia työsuojelulainsäädännön ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen noudattamisesta. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä työsuojelun valvontalain edellyttämänä työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa on 14 jäsentä, joista viisi on työnantajan edustajaa ja yhdeksän henkilöstön edustajaa; työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet. Sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Yhteistyötoimikunta työsuojelutoimikuntana hyväksyi Porvoon kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille , työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksen, Porvoon kaupungin työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelman ja meluntorjuntaohjelman. Yhteistyötoimikunta seurasi henkilöstöpoliittisen ohjelman toimeenpano-ohjelman toteutumista ja henkilöstökyselyn käsittelyprosessin etenemistä ja tehtyjä toimenpiteitä. Toimikunta käsitteli Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuspöytäkirjoissa esiin tulleita asioita ja seurasi tarvittaessa toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin muun muassa vuoden 2011 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä, virkistystoiminnan toimintakertomusta, vuoden 2012 talousarviota ja henkilöstösuunnitelmaa, kuntarakenneuudistukseen liittyvää lausuntoa ja työhyvinvointisopimusta koskevaa aloitetta. Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Työhyvinvointiryhmä toimii yhteistyötoimikunnan työhyvinvoinnin ja työsuojeluasioiden valmistelevana ryhmänä. Työryhmään kuuluvat henkilöstöjohtaja (pj), työsuojelupäällikkö (siht.), työsuojeluvaltuutetut ja Kuninkaantien työterveyden edustaja. Ryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Ryhmä valmisteli yhteistyötoimikunnan kokouksiin muun muassa työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelman, meluntorjuntaohjelman, Porvoon kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelman 12

14 työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksen sekä Etelä- Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksiin liittyvät asiat. Yhteistyöryhmät Konsernihallinnolla, toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on omat yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmien tehtävänä on edistää molemminpuolista yhteistyötä henkilöstön ja toimialan johdon kanssa yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Toimialojen johtajat toimivat puheenjohtajina ja henkilöstön edustajat toimivat varapuheenjohtajina. Henkilöstöä edustavat työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyöryhmän jäseniä. Yhteistyöryhmissä käsiteltiin muun muassa vuoden 2012 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä. Yhteistyöryhmä hyväksyy työpaikoille työsuojeluparit ja Voi Hyvin -Agentit. Taulukko: Yhteistyöryhmien kokoukset 2012 Yhteistyöryhmän nimi Puheenjohtaja Kokousten määrä Konsernihallinnon yhteistyöryhmä Kaupunginjohtaja 4 Sivistystoimi yhteistyöryhmä Sivistysjohtaja 6 Sosiaali- ja terveys toimen yhteistyöryhmä Sosiaali- ja terveysjohtaja 3 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä Pelastusjohtaja 4 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Toimitusjohtaja 5 Henkilöstöryhmä Henkilöstöryhmä on yhteistoimintamenettelyn mukainen henkilöstön yhteistoimintaelin, jossa on kymmenen ammattijärjestöjen valitsemaa edustajaa sekä työsuojeluvaltuutetut. Ryhmä valmistelee yhteisiä näkemyksiä vietäväksi eteenpäin sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja koko henkilöstöä koskevista asioista. Henkilöstöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Päätoimisia pääluottamusmiehiä olivat JHL:n ja JUKO:n pääluottamusmiehet. Jytyn, KTN:n, TNJ/SuPerin ja Tehy:n pääluottamusmiehet hoitivat tehtäviä osa-aikaisina tai oman työnsä ohessa. Kaupungissa on neljä työsuojeluvaltuutettua. Luottamusmiehet ovat toimineet henkilöstön edustajina yhteistyötoimikunnassa, johtoryhmissä ja henkilöstöryhmässä sekä erilaisissa edunvalvonta- ja muissa työryhmissä. Henkilöstöryhmä käsitteli vuoden aikana muun muassa kuntauudistukseen liittyviä asioita sekä kaupungin palkkausjärjestelmän kehittämistä. Ehdotettiin tehtäväkuvausten tarkistamista ennen seuraavia järjestelyvaraneuvotteluja. Kaupungissa uudistettiin henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet. Työajan joustosta keskusteltiin ja kaupunkiin neuvoteltiin sopimus liukuvan työajan joustavammasta käytöstä. Henkilöstöpoliittisen ohjelman toimintatapojen päivitystä jatkettiin työryhmässä, jossa pääluottamusmiehet olivat mukana. Kokouksissa on käsitelty myös ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä asioita. Vuoden aikana annettiin lausunto kaupunkistrategian väliarvioinnista, Ulf Backmanin aloitteesta työhyvinvointisopimuksen tekemisestä kaupungin työhyvinvointiohjelman tilalle sekä kaupungin työhyvinvointiohjelmasta. 13

15 7 Työsuojelutoiminta Porvoon kaupunki työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja kunnallisilla liikelaitoksilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Työsuojeluasioiden seurantavastuu on yhteistyötoimikunnalla, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työturvallisuusriskien arvioinnit toteutetaan systemaattisesti Zef-riskien arviointi -sovelluksella. Työsuojeluparit perehdytetään arvioinnin tekemiseen ja sovelluksen käyttämiseen. Vuonna 2012 arvioinnin tekivät kaupunkikehitys, varhaiskasvatuspalvelut,kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Porvoon vesi ja Kuninkaantien työterveys. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluosasto teki tarkastuksia Porvoon veden viiteen toimipisteeseen. Lisäksi tehtiin tarkastus Kevätkummun koululle liittyen toimintaohjeen toteutuksen seurantaan. Tarkastuspöytäkirjoissa annettiin työnantajalle kehotuksia ja toimintaohjeita epäkohtien kuntoon saattamiseksi. Työhyvinvointiryhmä ja yhteistyötoimikunta käsittelivät omalta osaltaan tarkastuspöytäkirjoissa esiin tulleita asioita ja seurasivat toimenpiteiden toteutumista. Työsuojeluparit Työsuojelupareja oli 165 työpaikalla. Työsuojeluparit ajalle Työsuojeluparin muodostavat lähin esimies ja työpaikan henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan. Työsuojeluparin tehtävänä on tarkkailla työpaikan työolosuhteita ja työilmapiiriä sekä toimia työsuojeluorganisaation yhdyshenkilönä työpaikoilla. Lisäksi suositellaan, että työsuojelupari on laatimassa työpaikan työhyvinvointiohjelmaa sekä käsiteltäessä työpaikan henkilöstökyselyä. Työsuojelupari toimii yhdessä Voi Hyvin - Agentin kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 14

16 Työtapaturmat ja ammattitaudit Porvoon kaupunki on vakuuttanut kaikki työntekijänsä työtapaturmien varalta. Lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista vastaa IF - Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Työtapaturmien korvausjärjestelmä perustuu työtapaturmavakuutuslakiin. Henkilöstötoimisto on antanut esimiehille ohjeen toiminta- ja ilmoitusmenettelystä työtapaturman, väkivallan uhkatilanteen ja/tai vaaratilanteiden sattuessa. Vaaratilanne ilmoituksia on ollut osittain mahdollista tehdä myös zef-sovelluksella intranetissä. Sähköistä ilmoitusmenettelyä laajennetaan koskemaan vaiheittain koko organisaatioita vuoden 2013 loppuun mennessä. Työtapaturmailmoituksia tehtiin 228 kpl (134) Ilmoitetuista työtapaturmista 166 kpl (108) tapahtui työssä tai työpaikalla, 42 kpl (26) työmatkalla, 20 kpl (15) työliikenteessä ja muualla työpaikan ulkopuolella. Työtapaturmia aiheuttivat eniten putoamiset ja kaatumiset, äkilliset fyysiset kuormittumiset ja terävään esineeseen astumiset. Tapaturmat vahingoittivat eniten sormia, jalkoja ja selkää. Työtapaturmat eivät aiheuttaneet pysyvää invaliditeettia eivätkä kuolemaa. Ammattitautiepäilyilmoituksia ei tehty (2). Työtapaturmista aiheutui 1373 (1610) sairauspoissaolopäivää. Vakuutusyhtiö maksoi korvausta 1114 päivältä (1243), yhteensä ( ). Sisäilmatyöryhmä Sisäilmatyöryhmä kokoontui kolme kertaa käsittelemään työpaikkojen sisäilma-asioista pääosin tilakeskukselle tehtyjen sisäilmaepäilyilmoitusten pohjalta. Työryhmässä käytiin läpi myös toimenpiteet, joita tehdään ongelmien poistamiseksi tai haittojen vähentämiseksi. Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa sairastavuutta. Joissakin tapauksissa sisäilmaongelmat ovat olleet ammattitautiepäilyjen perusteina. Työryhmään kuuluvat terveydensuojelun ja tilakeskuksen asiantuntijoita, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut sekä Kuninkaantien työterveyden edustajat. 15

17 8 Henkilöstön rakenne, työvoimakustannukset ja työpanos Vakinaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 78 palvelussuhteella ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 33 palvelussuhteella. Kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden määrä vuoden 2012 lopussa 3696 palvelussuhdetta, mikä on 135 palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Vakituisen henkilöstön määrä oli 2627 (2549) palvelussuhdetta, mikä on 78 vakinaista palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Kaupungin toimialoilla lisääntyi vakinaisen henkilöstön määrä 69 kappaleella 2281:een (2212 vakinaista v. 2011). Liikelaitoksissa vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli yhteensä 346 kappaletta (337 vakinaista v. 2011). Sähköisen henkilöstöhallinnon järjestelmän mu- 16

18 kaan hallinnollisia esimiehiä on 161, mikä on 4,36 % koko henkilöstön määrästä. Luku ei sisällä tiiminvetäjiä eikä työnjohdollisia esimiehiä. Henkilöstömäärän kasvu selittyy henkilöstösuunnitelman mukaisesti uusilla toiminnoilla kuten ensihoidon siirtymisellä Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen, missä vakinaisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt 30 palvelussuhteella. Sosiaali- ja terveystoimessa vakinaiset palvelussuhteet ovat lisääntyneet seitsemällä ja sivistystoimessa 28 palvelussuhteella. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä on kasvanut terveydenhuoltolain velvoitteiden johdosta ja sivistystoimessa on tuntiopettajien ja määräaikaisten koulunkäyntiavustajien palvelussuhteita vakinaistettu palvelutarpeen vakiintumisen myötä. Konsernihallinnossa oli vuoden 2012 lopussa neljä vakinaista palvelussuhdetta enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä oli 919 (872) henkilöä, mikä on 47 henkilöä enemmän kuin vuonna Kaupungin toimialojen osalta määräaikaista henkilöstöä oli 31 henkilöä enemmän ja liikelaitosten osalta kuusitoista määräaikaista enemmän. Henkilöstön ja palvelussuhteiden jakautuminen toimialoittain näkyy tarkemmin liitteenä olevista kaavioista. Työpanos Vuonna 2012 työpanos oli 2809 henkilötyövuotta (2757). Työpanos kalenteripäivinä laskettuna nousi 1,91 % vuodesta Työpanoksen nousu selittyy henkilöstön määrän kasvulla ja mm. sairauspoissaolojen vähentymisellä. Vuosi Säännöllinen työaika tehdyt tunnit Lisä- ja ylityöaika tehdyt tunnit Työaika yhteensä tehdyt tunnit Henkilötyövuodet , , , , , , , ,72 Muutos , , ,89 52,53 2,31 % 8,51 % 2,40 % 1,91 % Vaihtuvuus ja kielijakauma Kaupungin ja liikelaitosten vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 167 (223) henkilöä. Määrä on 56 vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen vähennettiin henkilöstöä. Eläkkeelle näistä siirtyi 67 henkilöä, mikä oli 21 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kevan ennusteen mukaan Porvoon kaupungin palveluksesta jää vuosittain eläkkeelle henkilöä. Toteutuneita eläkkeitä on kuitenkin ollut noin 50 % - 60 % ennusteesta. Henkilöstöstä suomenkielisiä on 70,3 % (67,9 %) ja ruotsinkielisiä 29,7 % (33,8 %). Palkkajärjestelmä ei mahdollista muita kielivalintoja kuin suomen tai ruotsin, joten vieraskielisten osuutta ei saada. 17

19 % henkilöstöstä Sukupuolijakauma Koko henkilöstöstä on naisia 78,0 % (78,4 %) ja miehiä 22,0 % (21,6 %). Miesten suhteellinen osuus on hieman noussut ja naisten vastaavasti laskenut. Suurin prosentuaalinen osuus naisia löytyy hoitoalalta eli sosiaali- ja terveystoimesta (93,6 %) ja Kuninkaantien työterveys liikelaitoksesta (90,9 %). Suhteessa eniten miehiä on Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella (84,1 %) ja liikelaitos Porvoon vedessä (74,5 %). 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Porvoon kaupunki Konsernih allinto Sukupuolijakauma 2012 Sosiaali- ja terveystoi mi Sivistystoi mi IUPL Liikelaitos Porvoon vesi Liikealitos Porvoon tilapalvelu t Kuninkaan tien työterveys -liikelaitos Mies 22,00% 49,20% 6,40% 17,40% 84,10% 74,50% 20,40% 9,10% Nainen 78,00% 50,80% 93,60% 82,60% 15,90% 25,50% 79,60% 90,90% 18

20 Yleisimmät ammattiluokat Henkilöstöä on eniten hoitohenkilöstössä, yhteensä 716 henkilöä. Seuraavina tulevat kasvatushenkilöstö, 588 henkilöä, muu henkilöstö 582 henkilöä ja peruskoulunopettajat 469 henkilöä. Henkilöstömäärä ammattiluokittain on kuvattu alla olevassa taulukossa. Työvoimakustannukset 2012 Työvoimakustannukset tarkoittavat verollisia bruttoansioita lisättynä työnantajamaksuilla. Palkkausmenoihin lasketaan mm. säännöllisen työajan palkka, yli- ja vuorotyökorvaukset, vuosilomakorvaukset, lomarahat, muut lisät ja palkkiota sekä muut työhön liittyvät palkkakustannukset. Tiedot on kerätty kaupungin palkkajärjestelmästä. Sivukulut Yhteensä Tunnit Mies Nainen Yhteensä *Laskennalliset sivukulut 21,9% 19

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Porvoon kaupunki, henkilöstöjohto Sisältö innehåll 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 3 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 4 3.1 Henkilöstörakenne ja työpanos...

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 1 kaupunginhallitus 3.10.2016, esitys YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT 1. Yhteistoiminnan tavoite ja määräykset Yhteistoiminnan tavoite on antaa henkilöstölle mahdollisuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Savuton duuni, nuuskaton huuli

Savuton duuni, nuuskaton huuli Savuton duuni, nuuskaton huuli Valo ja Olympiakomitea haastavat jäsenjärjestönsä savuttomiksi ja nuuskattomiksi työpaikoiksi. Mukaan pääsee, kun on henkilöstönsä kanssa sopinut kriteereiden toteutumisesta

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot