HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

2 Sisältö 1 Alkusanat Henkilöstöpoliittinen ohjelma Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo -hanke Henkilöstökysely Henkilöstöasiain neuvottelukunta Yhteistoiminta Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Yhteistyöryhmät Henkilöstöryhmä Työsuojelutoiminta Työsuojeluparit Työtapaturmat ja ammattitaudit Henkilöstön rakenne, työvoimakustannukset ja työpanos Henkilöstön eläköityminen Sairauspoissaolot Rekrytointi Henkilöstöinvestoinnint... 26

3 Keskitettyyn koulutukseen panostettiin edellistä vuotta enemmän Virkistystoiminta Työterveyspalvelut Sisäinen viestintä Kaaviot Työpanos Ikäprofiili Vakituisen henkilöstön palvelusaika Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Sairauspoissaolot Työtapaturmat

4 1 Alkusanat Vuosi 2012 ei sisältänyt suuria muutoksia organisaatiossa, mutta toimintaa kehitettiin vuoden 2011 organisaatiomuutoksen pohjalta. Vuoden alussa terveydenhuolto-oppilaitos siirtyi Porvoo International Collegen yhteyteen ja sivistystoimesta vahtimestarit siirtyivät liikelaitos Porvoon Tilapalveluihin. Porvoon kaupungin strategian mukaisesti henkilöstöresursseja on suunnattu peruspalveluihin: sosiaali- ja terveystoimeen, kouluihin ja varhaiskasvatukseen sekä pelastustoimeen. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen on palkattu 30 ensihoitajaa sekä sosiaali- ja terveystoimeen terveydenhoitajia ja perhetyöntekijöitä. Palvelutarpeen kasvu, muutokset palveluiden järjestämisessä sekä lainsäädännölliset muutokset ovat tuoneet mukanaan myös henkilöstön määrän lisäämistä ja siksi strateginen tavoite henkilöstömäärän kasvun pysäyttämisestä ja henkilötyövuosien vähentymisestä jäi saavuttamatta. Osaksi vakituisen henkilöstön määrän kasvu johtuu myös määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamisesta, silloin kun on todettu palvelutarpeen vakiintuneen. Kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden määrä oli vuoden 2012 lopussa 3696 palvelussuhdetta, mikä on 135 palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Tästä perustoimialojen (konsernihallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos) osuus oli 3289 henkilöä, mikä on 108 palvelusuhdetta enemmän kuin perustoimialoilla vuonna 2011 (3181). Liikelaitoksista Porvoon tilapalveluiden henkilöstömäärä kasvoi 26 henkilöllä, kun Porvoon veden henkilöstömäärä väheni kahdella ja Kuninkaantien työterveyden henkilöstömäärä väheni yhdellä palvelussuhteella. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 78 palvelussuhteella vuoden aikana (2627 v vs 2549 v 2011). Tästä perustoimialojen osuus oli 69 palvelussuhdetta, mikä tarkoittaa 2281 vakinaista palvelussuhdetta vuoden 2012 lopussa (2212). Liikelaitos Porvoon tilapalveluissa vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli yhteensä 282 kappaletta (273), liikelaitos Porvoon vedessä 46 kappaletta (45) ja Kuninkaantien työterveydessä 18 kappaletta (19). Haastava taloudellinen tilanne ja samanaikaisesti kiihtyvä eläköityminen ovat edelleen keskiössä kun pyritään johdonmukaiseen henkilöstösuunnitteluun. Henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan olemassa olevat virat ja tehtävät, kun taas henkilöstömäärän kehittymistä seurataan palvelussuhteiden määrän kehittymisellä. Yhtä virkaa tai tehtävää kohden voi olla useita palvelussuhteita virkaja työvapaiden johdosta. Tätä seurantaa helpottamaan otetaan käyttöön vakanssiluettelo vuoden 2013 aikana. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 167, mikä on 56 vähemmän kuin vuonna Näistä 67 on siirtynyt eläkkeelle (88 v. 2011). Henkilöstön keski-ikä on 45,1. Henkilöstöstä oli suomenkielisiä 70,3 % (67,9 %) ja ruotsinkielisiä 29,7 % (33,8 %) 3

5 Vuonna 2010 hyväksytystä henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta johdettujen konkreettisten toimenpiteiden toteutusta jatkettiin. Työhyvinvointiohjelmaa päivitettiin suunnitellusti syksyllä 2012 ottamalla siihen mm. mukaan henkilöstökyselyn tuottamat kehittämistoimenpiteet. Työhyvinvointia kehitettiin mm. esimies- ja muutosvalmennuksella ja työnohjauksen tukemisella. Lisäksi tuettiin edelleen työkokeiluja, työkiertoa ja uudelleensijoittumista. Työhyvinvointia tukevia luentoja teemalla Asenne ratkaisee järjestettiin uudella konseptilla pitkin vuotta, jotta mahdollisimman moni voi irrottautua työstään osallistumaan. Taidetehtaalla järjestetty työhyvinvointivuoden huipennus keräsi ennätysmäärän osallistujia. Henkilöstökysely toteutettiin syksyllä Sen tulosten käsitteleminen tehtiin sovitun prosessin mukaisesti toimialoilla ja työyksiköissä. Lisäksi kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurattiin toimialojen yhteistyöryhmissä ja kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Ilahduttavan moni toimenpide on toteutettu, mutta seurantaa jatketaan vielä vuoden 2013 puolella. Vuonna 2012 sairauslomapäivien määrä edelleen väheni 1486 päivällä. Sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin henkilöä kohden laski 13,48 kalenteripäivästä 12,63 kalenteripäivään. Laskua voidaan pitää huomattavana. Sairauspoissaolot vähenivät lähes kaikissa ryhmissä. Lyhyet 1-5 päivän sairauslomat vähenivät 365 päivää, keskipitkät 6-60 päivän sairauspoissaolot 244 päivää ja pitkät yli 180 päivän sairauspoissaolot vähenivät 1062 päivää päivän pituiset sairauspoissaolot lisääntyivät 185 päivää. Kuninkaantien työterveyden tilastoinnin mukaan suurin ryhmä sairauksista on tuki- ja liikuntaelinsairauksia (n. 37 %), kun seuraavina suurina ryhminä tulevat hengityselinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Henkilöstötilinpäätös on laadittu aiempien vuosien tapaan henkilöstöjohdon ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä. Henkilöstötilinpäätöksen tiedoissa on mukana liikelaitosten tiedot silloin kun ne ovat olleet saatavilla. Anu Kalliosaari henkilöstöjohtaja 4

6 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma Vuonna 2010 hyväksytty henkilöstöpoliittinen ohjelma on perusta kaupungin noudattamalle henkilöstöpolitiikalle. Henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa määritellään yhtenäiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioiden hoitamiselle. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa poliittisten päättäjien, kaupungin johdon, esimiesten sekä henkilöstön vastuullinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö, jolla turvataan Porvoon kaupungin menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän valmistelemaan ja määrittelemään konkreettiset toimenpiteet henkilöstöpoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Työryhmään kuului edustus kaikilta toimialoilta, henkilöstöjohdosta ja henkilöstöjärjestöistä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi Henkiöstöpoliittinen ohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa ja uutta ohjelmaa ryhdytään valmistelemaan limittäin uuden strategian kanssa. Nyt voimassaolevaa henkiöstöpoliittista ohjelmaa on toteutettu otsikoittain seuraavin toimenpitein: Henkilöstösuunnittelulla ja harkitulla rekrytoinnilla varmistetaan palvelutuotannon toimivuus - Täyttölupamenettely - Kuntarekry-ohjelman käytön laajentaminen - Kuntarekry-ohjeman sijaisvälityksen käyttöönotto Henkilöstösuunnittelu on johdonmukaista - Vuosittaiset henkilöstösuunnitelmat talousarviossa Rekrytoinnissa painotetaan sisäistä liikkuvuutta - Avoimet tehtävät ilmoitetaan sisäisesti haettavaksi ennen ulkoista hakua. Toiminnalliset tavoitteet ovat tasapainossa resurssien kanssa - Talousarvioproessin kehittäminen ja henkilöstösuunnitelmien laatiminen talousarvion yhteydessä. - Ohje määräaikaisen henkilöstön käytöstä. Henkilöstön osaamisen kehittämistapoja monipuolistetaan - Osaava Porvoo -ohjeen päivitys - Kehityskeskusteluohjeistuksen uudistaminen - Avoimeksi tulleiden tehtävien kelpoisuusehtojen tarkastelu - Keskitetty koulutus koulutussuunnitelman mukaisesti - Toimialojen järjestämä ammatillinen eritys- ja täydennyskoulutus Johtaminen osaavaa ja osallistavaa 5

7 - Vuosittaiset koulutus/seminaaripäivät laajennetulle johtoryhmälle - Viestintäkoulutus laajennetulle johtoryhmälle - Esimiesinfot kuukausittain - Esko-esimieskoulutus - JET-tutkinto oppisopimuskoulutuksena - Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen päivitys Työhyvinvointi on yhteinen asia - Uusi työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelma - Työaikajoustot: liukumavapaaohjeistus ja etätyöohjeen päivitys - Henkilöstökysely joka 3. vuosi - Työhyvinvointimäärärahan korottaminen euroon - Uudelleensijoitusprosessin kuvaaminen ja systematisointi - Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Palkkaus ja palkitseminen on kannustavaa - Paikallinen sopimus henkilökohtaisen lisän kriteereistä - Motivaatiolisän maksamisen periaatteiden päivitys - Henkilöstöasiain neuvottelukunta - Tasa-arvosuunnitelma - Liikuntasetelien käyttöönotto Yhteistoiminta on aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista - Yhteistyötoimikunta ja toimialojen yhteistyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti - Säännölliset työpaikkakokoukset - Säännölliset kehityskeskustelut - Henkilöstön edustajat johto- ja työryhmissä Toimiva viestintä on osa hyvää yhteistoimintaa - Intranet-uudistuksen käynnistäminen - Tietoturvaohjeistus - Viestintäkoulutus laajennetulle johtoryhmälle 6

8 3 Työhyvinvointi Porvoon kaupungin työhyvinvointityötä ohjasi työhyvinvointiohjelma Työhyvinvointiohjelman tavoitteet: - työhyvinvointi on huomioitu organisaation kaikilla tasoilla palvelujen ja toimintojen suunnittelussa - esimiehillä on valmiudet henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen - kaupungilla on henkilöstöä hyvin palveleva työterveyshuolto - työhyvinvointityön resurssien lisääminen - työhyvinvoinnin lisääminen työturvallisuutta tehostamalla - päättäjien ja henkilöstön välillä vallitsee luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Ohjelma ohjaa henkilöstöön kohdistuvaa työhyvinvointityötä, työhyvinvointimäärärahojen käyttöä, toimialojen työhyvinvointisuunnitelmien laatimista ja niihin sisältyvien työhyvinvointimäärärahojen käytön suunnittelua. Ohjelman päivityksen ( ) yhteydessä nimi muutettiin työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on turvallisuuden, terveellisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen ja työntekijöiden työkyvyn ylläpito. Ohjelmassa on kuvattu työhyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet, jotka liittyvät työhön, työoloihin, terveyteen ja toimintakykyyn. Työhyvinvointimäärärahat Toimialojen työhyvinvointimäärärahat varattiin toimialojen omaan talousarvioon. Määrärahat tuli käyttää toimialojen henkilöstökyselyn tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Vuonna 2012 sivistystoimen talousarviossa ei ollut yhteistä työhyvinvointirahaa. Henkilöstöjohdon talousarvioon varattua keskitettyä määrärahaa käytettiin työpaikkojen työnohjauksen tukemiseen. Henkilöstöjohto rahoitti myös 3 kpl uudelleensijoituksiin liittyviä työkokeiluja ja järjesti mm. irtisanotuille työnhakuvalmennusta. Lisäksi määrärahaa kohdennettiin koulutukseen, työnohjaukseen sekä virkistys- ja Voi Hyvin -toimintaan. 7

9 Taulukko: Vuoden 2012 työhyvinvointimäärärahojen käyttö Määräraha Rahan käyttö Konsernihallinto Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 6160* 3016 Keskitetty määräraha /Henkilöstöjohto Yhteensä Voi hyvin toiminta Voi hyvin -toiminnan tarkoituksena on aktivoida henkilökuntaa liikkumaan työkyvyn ylläpitämiseksi. Vuoden aikana 650 (801) työntekijää teki yhteensä 1833 (2411) suoritusta ja jätti 165 (209) kampanjakorttia. Vuoden aikana järjestettiin viisi kampanjaa. Ohjattuja ryhmiä oli viisi ja suorituksia oli 640 (749). Lisäksi järjestettiin kaksi liikuntailtapäivää 265 suoritusta (296). Liikuntapäivään Pajulahdessa osallistui 26 (36) henkilöä sekä tilaisuuksiin eri liikuntamuotojen kokeiluun 41 henkilöä (418). Tänä vuonna osallistui 8 (9) kolmen henkilön joukkuetta kevätpamaukseen. Voi Hyvin viikon liikuntatapahtumiin osallistui 453 (685) henkilöä. Tonttumarssiin osallistui 14 henkilöä (16). Työpaikat ovat pyytäneet Voi Hyvin -koordinaattoria järjestämän mm. taukojumppaa, kuminauhajumppaa sekä vesijuoksua/syvävesijumppaa (177 suoritusta). Työpaikoilla toimintaa koordinoi 157 Agenttia. 12 Agenttia osallistui heille järjestettyyn agenttitapaamiseen (36). Seitsemän yliagenttia auttoi kevätpamauksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Kokoonnuimme 5 kertaa. Savuton Porvoo -hanke Porvoon kaupunginhallitus päätti että Porvoon kaupungin työpaikat muuttuvat savuttomiksi alkaen. Savuton työpaikka tarkoittaa seuraavaa: - Tupakointi on kielletty Porvoon kaupungin työpaikoilla. - Tupakointi on kielletty kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa sisätiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointi on lisäksi kielletty kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa ajoneuvoissa ja työkoneissa. 8

10 - Tupakoivaa henkilökuntaa ja mahdollisia tupakoivia vieraita pyydetään välttämään tupakointia työpaikan välittömässä läheisyydessä. Mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta, siten ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin. Tupakointi ei paloturvallisuussyistä ole sallittu esimerkiksi jätekatosten alla. - Työpaikan savuttomuudesta ilmoitetaan sisäänkäynnin läheisyydessä, esimerkiksi ulkoovella olevilla opasteilla. - Tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja. - Tupakkatuotteita ei myydä kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa. - Työpaikkojen järjestämät tilaisuudet ovat savuttomia. - Työnantaja tukee tupakoivaa henkilökuntaa tupakoinnin lopettamisessa. - Työpaikkailmoituksissa ja kaupungin työnhaun verkkosivuilla kerrotaan, että Porvoon kaupungin työpaikat ovat savuttomia. Savuttomuutta käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa ja yhteistyöryhmissä sekä erilaisissa työpaikkakokouksissa. Kaupunki sitoutui korvaamaan tupakoinnin lopettamiseen sitoutuneelle työntekijälle toisen lopettamiskuukauden nikotiinikorvaustuotteet ja/tai lääkehoidon. Noin 15 henkilöä käytti tämän edun. Kuninkaantien työterveys tarjosi tupakastavierottamiskursseja niille työntekijöille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Ryhmiin osallistuminen oli vähäistä, mutta muutama henkilö sai lopettamiseen yksilötukea. Työpaikkojen Voi hyvin -agentteja kannustettiin muokkaamaan toimintaansa siten, että se tukee niitä, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Voi hyvin -koordinaattori antoi Voi hyvin - agenteille vihjeitä ja ideoita toiminnasta agenttikirjeissä ja heille tarjottiin aiheeseen liittyvää erityiskoulutusta 9

11 4 Henkilöstökysely Kehittämistoimenpiteet ja seuranta Henkilöstökysely toteutettiin syys-lokakuussa Tulosten käsittelyn yhteydessä sovittiin kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisen seurannasta. Seurantaa on tehty sovitusti toimialojen yhteistyöryhmissä keväällä ja syksyllä Henkilöstökyselystä johdettuina toimenpiteinä on tehty kaupunkitasolla seuraavia toimenpiteitä: - Palkitsemismahdollisuuksia on kehitetty ottamalla muutaman vuoden tauon jälkeen käyttöön motivaatiolisä. Lisäksi henkilökohtaisen lisän maksamisen periaatteista on tehty paikallinen sopimus ja uusittu työsuorituksen arvioinnin kriteereitä. Sopimuksen sisältöä esitellään työpaikkakokouksissa syksyn 2012 aikana. - Liikuntaseteleiden käyttöönottoon on varauduttu henkilöstöjohdon 2013 talousarviossa. Liikuntasetelit korvaavat kaupungin työntekijöilleen järjestämät liikuntatapahtumat erityisryhmien liikuntatapahtumia lukuun ottamatta. Kulttuuriseteleiden sijaan jatketaan yhteisten kulttuuri- ja virkistystapahtumien järjestämistä. Yhteisillä tapahtumilla tavoitellaan yhteisöllisyyden lisäämistä, kun kulttuuriseteli on pääasiassa taloudellinen henkilöstöetuus. - Etätyön helpottamiseksi etätyöohje on päivitetty. Saldovapaiden käytöstä on tehty paikallinen sopimus ja ohjeistus. - Henkilöstöjohto on edelleen varannut työohjaukseen ja koulutukseen korotetun työhyvinvointimäärärahan. Määrärahasta tuetaan myös toimialojen työhyvinvointihankkeita. Toimialat ovat varanneet oman toimialansa työhyvinvoinnin kehittämiseen joko erillisen määrärahan tai työhyvinvointitoimenpiteet on rahoitettu toimialan talousarviosta muuten. - Sosiaali- ja terveystoimi on huomioinut irtaimen omaisuuden investointitarpeen omassa talousarviossaan ja sijaisten rekrytointiin on varattu määrärahaa enemmän kuin aiemmin. - Sivistystoimen suurimmat investoititarpeet liittyvät toimitilojen kuntoon. Kvarnbackens skolan ja Linnajoen koulun peruskorjaukset on saatu valmiiksi ja muita kohteita korjataan investointisuunnitelman mukaisesti. - Sisäisen viestinnän kehittämistä tehdään jatkuvana työnä. Suurin panostus sisäisen viestinnän parantamiseen on uuden intranet-sivun ja työryhmätilojen hankinta. Intra ja työryhmätilat uudistuvat vuoden 2013 keväälä. Sovituista toimenpiteistä osaamisen kartoitusmallin kehittäminen koko kaupungille on siirtynyt toteutettavaksi vuonna Kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan vielä kevään 2013 aikana yhteistyötoimikunnassa ja toimialojen yhteistyöryhmissä, minkä jälkeen valmistaudutaan seuraavan henkilöstökyselyn toteuttamiseen. 10

12 5 Henkilöstöasiain neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontui 10 kertaa Henkilöstöasiain neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida kaupungin henkilöstöasioita, joista yleisimmät ovat tehtäväkohtaiset palkantarkistukset ja nimikemuutokset. Henkilöstöasiain neuvottelukunta on laatinut ohjeistukset palkantarkistus- ja nimikemuutosmenettelylle. Neuvottelukunnan tärkein tehtävä on huolehtia että tehtäväkohtaiset palkat vastaavat tehtävän vaativuutta ja vertailuryhmää. Neuvottelukunta on kokoontunut noin kuukauden väliajoin kesälomakautta lukuun ottamatta. Kokouksissa on puollettu 61 tehtäväkohtaisen palkan tarkistusta, evätty 16 ja palautettu 22 esitystä. Nimikemuutoksia on puollettu 47 kappaletta. Lisäksi neuvottelukunta on käsitellyt ja antanut lausuntonsa Porvoon kaupungissa käytössä olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisten järjestelyvaraerien jakoesityksistä ja henkilöstösuunnitelmasta. Muina asioina neuvottelukunta on mm. antanut ohjeita omaehtoisen kouluttautumisen palkallisuudesta. Henkilöstöasiain neuvottelukunta antaa lausuntoja eikä sillä ole päätösvaltaa. Lopullisen päätöksen tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksesta tekee toimialajohtaja tai muu viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu. Lausunto sitoo päätöksentekijää siten, että mikäli henkilöstöasiain neuvottelukunta ei puolla palkantarkistusesitystä, tulee asia saattaa lautakunnan päätettäväksi, ellei esityksestä luovuta. Strategiset ja työnantajapolitiikkaan liittyvät asiat käsitellään kaupunginhallituksessa. Tällaisia asioita ovat muun muassa: - henkilöstöpoliittinen ohjelma strategiakausittain ja tarvittaessa useammin - henkilöstösuunnitelma vuosittain - henkilöstötilinpäätös vuosittain ja henkilöstömäärän kehittymisen seuranta osavuosiraporttien yhteydessä - ansiomerkkien hakeminen vuosittain - mahdolliset palkkausjärjestelmien käyttöönotot kuten esim. kannustin- tai tulospalkkiojärjestelmät Henkilöstöasian neuvottelukunta ei ole yhteistoimintaelin eikä korvaa neuvottelumenettelyä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. 11

13 6 Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoiminta Porvoon kaupungin ja henkilöstön välillä järjestetään kuntien yhteistoimintalain mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työssä, työn toteuttamisessa ja työyhteisön kehittämisessä sekä edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan yleisestä kehittämisestä Porvoon kaupungissa sekä huolehtia työsuojelulainsäädännön ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen noudattamisesta. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä työsuojelun valvontalain edellyttämänä työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa on 14 jäsentä, joista viisi on työnantajan edustajaa ja yhdeksän henkilöstön edustajaa; työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet. Sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Yhteistyötoimikunta työsuojelutoimikuntana hyväksyi Porvoon kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille , työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksen, Porvoon kaupungin työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelman ja meluntorjuntaohjelman. Yhteistyötoimikunta seurasi henkilöstöpoliittisen ohjelman toimeenpano-ohjelman toteutumista ja henkilöstökyselyn käsittelyprosessin etenemistä ja tehtyjä toimenpiteitä. Toimikunta käsitteli Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuspöytäkirjoissa esiin tulleita asioita ja seurasi tarvittaessa toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin muun muassa vuoden 2011 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä, virkistystoiminnan toimintakertomusta, vuoden 2012 talousarviota ja henkilöstösuunnitelmaa, kuntarakenneuudistukseen liittyvää lausuntoa ja työhyvinvointisopimusta koskevaa aloitetta. Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Työhyvinvointiryhmä toimii yhteistyötoimikunnan työhyvinvoinnin ja työsuojeluasioiden valmistelevana ryhmänä. Työryhmään kuuluvat henkilöstöjohtaja (pj), työsuojelupäällikkö (siht.), työsuojeluvaltuutetut ja Kuninkaantien työterveyden edustaja. Ryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Ryhmä valmisteli yhteistyötoimikunnan kokouksiin muun muassa työsuojelun ja työhyvinvoinnin ohjelman, meluntorjuntaohjelman, Porvoon kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelman 12

14 työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksen sekä Etelä- Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksiin liittyvät asiat. Yhteistyöryhmät Konsernihallinnolla, toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on omat yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmien tehtävänä on edistää molemminpuolista yhteistyötä henkilöstön ja toimialan johdon kanssa yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Toimialojen johtajat toimivat puheenjohtajina ja henkilöstön edustajat toimivat varapuheenjohtajina. Henkilöstöä edustavat työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyöryhmän jäseniä. Yhteistyöryhmissä käsiteltiin muun muassa vuoden 2012 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä. Yhteistyöryhmä hyväksyy työpaikoille työsuojeluparit ja Voi Hyvin -Agentit. Taulukko: Yhteistyöryhmien kokoukset 2012 Yhteistyöryhmän nimi Puheenjohtaja Kokousten määrä Konsernihallinnon yhteistyöryhmä Kaupunginjohtaja 4 Sivistystoimi yhteistyöryhmä Sivistysjohtaja 6 Sosiaali- ja terveys toimen yhteistyöryhmä Sosiaali- ja terveysjohtaja 3 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä Pelastusjohtaja 4 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Toimitusjohtaja 5 Henkilöstöryhmä Henkilöstöryhmä on yhteistoimintamenettelyn mukainen henkilöstön yhteistoimintaelin, jossa on kymmenen ammattijärjestöjen valitsemaa edustajaa sekä työsuojeluvaltuutetut. Ryhmä valmistelee yhteisiä näkemyksiä vietäväksi eteenpäin sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja koko henkilöstöä koskevista asioista. Henkilöstöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Päätoimisia pääluottamusmiehiä olivat JHL:n ja JUKO:n pääluottamusmiehet. Jytyn, KTN:n, TNJ/SuPerin ja Tehy:n pääluottamusmiehet hoitivat tehtäviä osa-aikaisina tai oman työnsä ohessa. Kaupungissa on neljä työsuojeluvaltuutettua. Luottamusmiehet ovat toimineet henkilöstön edustajina yhteistyötoimikunnassa, johtoryhmissä ja henkilöstöryhmässä sekä erilaisissa edunvalvonta- ja muissa työryhmissä. Henkilöstöryhmä käsitteli vuoden aikana muun muassa kuntauudistukseen liittyviä asioita sekä kaupungin palkkausjärjestelmän kehittämistä. Ehdotettiin tehtäväkuvausten tarkistamista ennen seuraavia järjestelyvaraneuvotteluja. Kaupungissa uudistettiin henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet. Työajan joustosta keskusteltiin ja kaupunkiin neuvoteltiin sopimus liukuvan työajan joustavammasta käytöstä. Henkilöstöpoliittisen ohjelman toimintatapojen päivitystä jatkettiin työryhmässä, jossa pääluottamusmiehet olivat mukana. Kokouksissa on käsitelty myös ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä asioita. Vuoden aikana annettiin lausunto kaupunkistrategian väliarvioinnista, Ulf Backmanin aloitteesta työhyvinvointisopimuksen tekemisestä kaupungin työhyvinvointiohjelman tilalle sekä kaupungin työhyvinvointiohjelmasta. 13

15 7 Työsuojelutoiminta Porvoon kaupunki työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja kunnallisilla liikelaitoksilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Työsuojeluasioiden seurantavastuu on yhteistyötoimikunnalla, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työturvallisuusriskien arvioinnit toteutetaan systemaattisesti Zef-riskien arviointi -sovelluksella. Työsuojeluparit perehdytetään arvioinnin tekemiseen ja sovelluksen käyttämiseen. Vuonna 2012 arvioinnin tekivät kaupunkikehitys, varhaiskasvatuspalvelut,kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Porvoon vesi ja Kuninkaantien työterveys. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluosasto teki tarkastuksia Porvoon veden viiteen toimipisteeseen. Lisäksi tehtiin tarkastus Kevätkummun koululle liittyen toimintaohjeen toteutuksen seurantaan. Tarkastuspöytäkirjoissa annettiin työnantajalle kehotuksia ja toimintaohjeita epäkohtien kuntoon saattamiseksi. Työhyvinvointiryhmä ja yhteistyötoimikunta käsittelivät omalta osaltaan tarkastuspöytäkirjoissa esiin tulleita asioita ja seurasivat toimenpiteiden toteutumista. Työsuojeluparit Työsuojelupareja oli 165 työpaikalla. Työsuojeluparit ajalle Työsuojeluparin muodostavat lähin esimies ja työpaikan henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan. Työsuojeluparin tehtävänä on tarkkailla työpaikan työolosuhteita ja työilmapiiriä sekä toimia työsuojeluorganisaation yhdyshenkilönä työpaikoilla. Lisäksi suositellaan, että työsuojelupari on laatimassa työpaikan työhyvinvointiohjelmaa sekä käsiteltäessä työpaikan henkilöstökyselyä. Työsuojelupari toimii yhdessä Voi Hyvin - Agentin kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 14

16 Työtapaturmat ja ammattitaudit Porvoon kaupunki on vakuuttanut kaikki työntekijänsä työtapaturmien varalta. Lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista vastaa IF - Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Työtapaturmien korvausjärjestelmä perustuu työtapaturmavakuutuslakiin. Henkilöstötoimisto on antanut esimiehille ohjeen toiminta- ja ilmoitusmenettelystä työtapaturman, väkivallan uhkatilanteen ja/tai vaaratilanteiden sattuessa. Vaaratilanne ilmoituksia on ollut osittain mahdollista tehdä myös zef-sovelluksella intranetissä. Sähköistä ilmoitusmenettelyä laajennetaan koskemaan vaiheittain koko organisaatioita vuoden 2013 loppuun mennessä. Työtapaturmailmoituksia tehtiin 228 kpl (134) Ilmoitetuista työtapaturmista 166 kpl (108) tapahtui työssä tai työpaikalla, 42 kpl (26) työmatkalla, 20 kpl (15) työliikenteessä ja muualla työpaikan ulkopuolella. Työtapaturmia aiheuttivat eniten putoamiset ja kaatumiset, äkilliset fyysiset kuormittumiset ja terävään esineeseen astumiset. Tapaturmat vahingoittivat eniten sormia, jalkoja ja selkää. Työtapaturmat eivät aiheuttaneet pysyvää invaliditeettia eivätkä kuolemaa. Ammattitautiepäilyilmoituksia ei tehty (2). Työtapaturmista aiheutui 1373 (1610) sairauspoissaolopäivää. Vakuutusyhtiö maksoi korvausta 1114 päivältä (1243), yhteensä ( ). Sisäilmatyöryhmä Sisäilmatyöryhmä kokoontui kolme kertaa käsittelemään työpaikkojen sisäilma-asioista pääosin tilakeskukselle tehtyjen sisäilmaepäilyilmoitusten pohjalta. Työryhmässä käytiin läpi myös toimenpiteet, joita tehdään ongelmien poistamiseksi tai haittojen vähentämiseksi. Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa sairastavuutta. Joissakin tapauksissa sisäilmaongelmat ovat olleet ammattitautiepäilyjen perusteina. Työryhmään kuuluvat terveydensuojelun ja tilakeskuksen asiantuntijoita, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut sekä Kuninkaantien työterveyden edustajat. 15

17 8 Henkilöstön rakenne, työvoimakustannukset ja työpanos Vakinaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 78 palvelussuhteella ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 33 palvelussuhteella. Kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden määrä vuoden 2012 lopussa 3696 palvelussuhdetta, mikä on 135 palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Vakituisen henkilöstön määrä oli 2627 (2549) palvelussuhdetta, mikä on 78 vakinaista palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Kaupungin toimialoilla lisääntyi vakinaisen henkilöstön määrä 69 kappaleella 2281:een (2212 vakinaista v. 2011). Liikelaitoksissa vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli yhteensä 346 kappaletta (337 vakinaista v. 2011). Sähköisen henkilöstöhallinnon järjestelmän mu- 16

18 kaan hallinnollisia esimiehiä on 161, mikä on 4,36 % koko henkilöstön määrästä. Luku ei sisällä tiiminvetäjiä eikä työnjohdollisia esimiehiä. Henkilöstömäärän kasvu selittyy henkilöstösuunnitelman mukaisesti uusilla toiminnoilla kuten ensihoidon siirtymisellä Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen, missä vakinaisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt 30 palvelussuhteella. Sosiaali- ja terveystoimessa vakinaiset palvelussuhteet ovat lisääntyneet seitsemällä ja sivistystoimessa 28 palvelussuhteella. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä on kasvanut terveydenhuoltolain velvoitteiden johdosta ja sivistystoimessa on tuntiopettajien ja määräaikaisten koulunkäyntiavustajien palvelussuhteita vakinaistettu palvelutarpeen vakiintumisen myötä. Konsernihallinnossa oli vuoden 2012 lopussa neljä vakinaista palvelussuhdetta enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä oli 919 (872) henkilöä, mikä on 47 henkilöä enemmän kuin vuonna Kaupungin toimialojen osalta määräaikaista henkilöstöä oli 31 henkilöä enemmän ja liikelaitosten osalta kuusitoista määräaikaista enemmän. Henkilöstön ja palvelussuhteiden jakautuminen toimialoittain näkyy tarkemmin liitteenä olevista kaavioista. Työpanos Vuonna 2012 työpanos oli 2809 henkilötyövuotta (2757). Työpanos kalenteripäivinä laskettuna nousi 1,91 % vuodesta Työpanoksen nousu selittyy henkilöstön määrän kasvulla ja mm. sairauspoissaolojen vähentymisellä. Vuosi Säännöllinen työaika tehdyt tunnit Lisä- ja ylityöaika tehdyt tunnit Työaika yhteensä tehdyt tunnit Henkilötyövuodet , , , , , , , ,72 Muutos , , ,89 52,53 2,31 % 8,51 % 2,40 % 1,91 % Vaihtuvuus ja kielijakauma Kaupungin ja liikelaitosten vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 167 (223) henkilöä. Määrä on 56 vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen vähennettiin henkilöstöä. Eläkkeelle näistä siirtyi 67 henkilöä, mikä oli 21 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kevan ennusteen mukaan Porvoon kaupungin palveluksesta jää vuosittain eläkkeelle henkilöä. Toteutuneita eläkkeitä on kuitenkin ollut noin 50 % - 60 % ennusteesta. Henkilöstöstä suomenkielisiä on 70,3 % (67,9 %) ja ruotsinkielisiä 29,7 % (33,8 %). Palkkajärjestelmä ei mahdollista muita kielivalintoja kuin suomen tai ruotsin, joten vieraskielisten osuutta ei saada. 17

19 % henkilöstöstä Sukupuolijakauma Koko henkilöstöstä on naisia 78,0 % (78,4 %) ja miehiä 22,0 % (21,6 %). Miesten suhteellinen osuus on hieman noussut ja naisten vastaavasti laskenut. Suurin prosentuaalinen osuus naisia löytyy hoitoalalta eli sosiaali- ja terveystoimesta (93,6 %) ja Kuninkaantien työterveys liikelaitoksesta (90,9 %). Suhteessa eniten miehiä on Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella (84,1 %) ja liikelaitos Porvoon vedessä (74,5 %). 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Porvoon kaupunki Konsernih allinto Sukupuolijakauma 2012 Sosiaali- ja terveystoi mi Sivistystoi mi IUPL Liikelaitos Porvoon vesi Liikealitos Porvoon tilapalvelu t Kuninkaan tien työterveys -liikelaitos Mies 22,00% 49,20% 6,40% 17,40% 84,10% 74,50% 20,40% 9,10% Nainen 78,00% 50,80% 93,60% 82,60% 15,90% 25,50% 79,60% 90,90% 18

20 Yleisimmät ammattiluokat Henkilöstöä on eniten hoitohenkilöstössä, yhteensä 716 henkilöä. Seuraavina tulevat kasvatushenkilöstö, 588 henkilöä, muu henkilöstö 582 henkilöä ja peruskoulunopettajat 469 henkilöä. Henkilöstömäärä ammattiluokittain on kuvattu alla olevassa taulukossa. Työvoimakustannukset 2012 Työvoimakustannukset tarkoittavat verollisia bruttoansioita lisättynä työnantajamaksuilla. Palkkausmenoihin lasketaan mm. säännöllisen työajan palkka, yli- ja vuorotyökorvaukset, vuosilomakorvaukset, lomarahat, muut lisät ja palkkiota sekä muut työhön liittyvät palkkakustannukset. Tiedot on kerätty kaupungin palkkajärjestelmästä. Sivukulut Yhteensä Tunnit Mies Nainen Yhteensä *Laskennalliset sivukulut 21,9% 19

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 Työhyvinvointimäärärahat... 4 3 Henkilöstöjaosto... 6 4 Yhteistoiminta... 7

Lisätiedot

Sisältö. 1 Alkusanat... 1. 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3

Sisältö. 1 Alkusanat... 1. 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Porvoon kaupunki Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 16.3.2012 Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 3 Työhyvinvointi... 4 Työhyvinvointimäärärahat...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Porvoon kaupunki, henkilöstöjohto Sisältö innehåll 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 3 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 4 3.1 Henkilöstörakenne ja työpanos...

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ.

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ. Ylitornion kunta Savuttomuustyöryhmä 13.9.2010 Johdanto Lainsäädäntö Aloite savuttomasta työyhteisöstä sai alkunsa Ylitornion terveyskeskuksen tyky-ryhmässä, mikä esitti savuttomuutta koko kunnan työyhteisölle

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Yhteistyötoimikunta 3 22.08.2017 Kunnanhallituksen 20 10.10.2017 henkilöstöjaosto Kunnanhallitus 350 30.10.2017 Kunnanvaltuusto 92 06.11.2017 Valtuustoaloite Tohmajärven kunnan saamiseksi savuttomaksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöstrategia 2005 2008... 3 3 Henkilöstöstrategia 2009 2012... 4 4 Työhyvinvointi... 5 Työhyvinvointirahat... 5 Voi hyvin -toiminta...

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 Porvoon kaupunki, henkilöstöjohto Sisältö innehåll 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 4 3.1 Henkilöstörakenne ja työpanos...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YH- DENVERTAI SUUSSUUNNITELMA 2010 2013 - seuranta 2012 HUS:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010-2013... 2 3 Henkilöstöasiat... 4 Yhteistoiminta... 5 4 Työsuojelutoiminta... 8

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 1 kaupunginhallitus 3.10.2016, esitys YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT 1. Yhteistoiminnan tavoite ja määräykset Yhteistoiminnan tavoite on antaa henkilöstölle mahdollisuus

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot