Henkilöstöraportti 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2016"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2016 Porvoon kaupunki, henkilöstöjohto

2 Sisältö innehåll 1 Alkusanat Henkilöstöohjelma Tuloksellisuuden parantaminen Henkilöstörakenne ja työpanos Palvelussuhteiden määrä Kielijakauma Työvoimakustannukset Palkantarkistukset Muu rahallinen palkitseminen Virkistystoiminta Henkilöstöasiain neuvottelukunta Osaamisen varmistaminen Henkilöstöinvestoinnit Laadukas työelämä Työhyvinvointi Työhyvinvointimäärärahat Työkykyjohtaminen osaksi arkijohtamista-projekti Työterveyshuolto Terveysperusteiset poissaolot Työtapaturmat ja ammattitaudit Voi hyvin -toiminta Sisäinen viestintä Henkilöstökysely Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Sukupuolijakauma Rekrytoinnissa onnistuminen Vaihtuvuus Eläköityminen Rekrytointi-ilmoitukset ja täyttöluvat Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Yhteistyöryhmät Henkilöstöryhmä Työsuojelutoiminta Sisäilmatyöryhmä... 28

3 7 Johtopäätökset ja kehittäminen Kaaviot... 30

4 1 Alkusanat Kaupungin talousarvion 2016 mukaan tavoitteena oli vähentää terveysperusteisia poissaoloja. Työ aloitettiin jo vuoden 2015 puolella varhaisen tuen toimintamallin kehittämishankkeessa (Vatu-projekti). Alkuperäiseksi tavoitteeksi asetettiin, että terveysperusteiset poissaolot olisivat enintään 13 kalenteripäivää vuoden viimeisen päivän palvelussuhdetta kohden. Osavuosiraportoinnin yhteydessä todettiin, ettei tavoitteeseen tulla pääsemään ja talousarvion sitovaksi tavoitteeksi muutettiin enintään 15 kalenteripäivää palvelussuhdetta kohden. Vatu-projekti tuotti kuitenkin lupaavia tuloksia, kun lähes kaikissa projektissa mukana olleissa yksiköissä terveysperusteiset poissaolot vähenivät. Projekti laajennettiin koskemaan koko kaupungin työkykyjohtamista ja projektiin palkattiin projektipäälliköksi työkykykoordinaattori. Projektin vastaanotto on ollut myönteinen ja terveysperusteisten poissaolojen kasvu on taittunut. Vaikka terveysperusteiset poissaolot eivät vielä vähentyneet, eivät ne myöskään voimakkaasti kasvaneet edellisen vuoden tapaan. Henkilöstöjohdon toisena sitovana tavoitteena vuonna 2016 oli jatkaa tehtäväkuvausten ja työn vaativuusarviointijärjestelmien päivittämistä ja kehittämistä. Ajan tasalla oleva työn vaativuusarviointijärjestelmä varmistaa että henkilöstön palkkaus vastaa osaamista ja parantaa osaltaan tuloksellisuutta. Vuoden aikana on päivitetty teknisen sopimuksen, hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmät. Lääkärisopimuksen, toimisto- ja asiantuntijatyön sekä KVTES liitteen 2 (Kirjasto, musiikki, liikunta) osalta työ vielä jatkuu. Vuoden viimeisen päivän palvelussuhteiden määrä on alentunut seitsemällä palvelussuhteella. Koko vuoden aikana käytettävissä olevat henkilötyövuodet nousivat kuitenkin lähes viidellätoista henkilötyövuodella. Tarkasteltaessa vuoden aikana käytössä ollutta työpanosta, voidaan todeta että työpanos on lisääntynyt säännöllisen työajan puitteissa. Myös palkat ja palkkiot ovat pysyneet lähes vuoden 2015 tasolla. Palkkojen ja palkkioiden määrä on noussut 0,13 %, vaikka yleiskorotuksen kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,59 % kuntasektorilla. Henkilöstön kieli- ja sukupuolijakauma ei ole juurikaan muuttunut. Henkilöstöraportti on koottu vuonna 2014 hyväksytyn henkilöstöohjelman päämäärien mukaisesti. Henkilöstöohjelmaan valittiin päämääriksi tuloksellisuuden parantaminen, laadukas työelämä ja rekrytoinnissa onnistuminen. Koska henkilöstöohjelman päämäärät nivoutuvat yhteen, kuvaavat päämääräotsikoiden alla esitetyt tunnusluvut usean päämäärän toteutumista. Tunnusluvut on valittu Kuntatyönantajien henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Henkilöstöraportti käsitellään yhteistyötoimikunnassa, joka Porvoossa toimii myös työsuojelutoimikuntana. Henkilöstöraportti on laadittu aiempien vuosien tapaan henkilöstöjohdon ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä. Henkilöstöraportin tiedoissa on mukana liikelaitosten tiedot silloin, kun ne ovat olleet saatavilla. Anu Kalliosaari henkilöstöjohtaja 3 (39)

5 2 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelma pohjautuu 2013 hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan. Se toimii myös työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelmana. Toimintaympäristön analyysin perusteella henkilöstöohjelmaan määriteltiin keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet. Henkilöstöohjelman valmistelussa huomioitiin myös keväällä 2014 tehdyn henkilöstökyselyn tulokset. Henkilöstöohjelmaan valittiin kolme päämäärää: Tuloksellisuuden parantaminen, jolla tavoitellaan tehtävien työtapojen, prosessien ja henkilöstön sijoittelun jatkuvaa tarkastelua siten, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista. Tuloksellisuuden parantamista arvioidaan muun muassa ajan tasaisilla tehtävien vaativuuden arvioinneilla eli TVA-järjestelmillä, määrällisellä, laadullisella ja taloudellisella palkitsemisella, henkilöstöinvestointien määrällä ja sairauspoissaolojen määrällä. Laadukas työelämä tarkoittaa, että työyhteisö voi hyvin, asiakkaat ovat tyytyväisiä, palvelujen laatu on korkea ja työssä viihtyvyys lisääntyy. Hyvinvoivassa työyhteisössä työntekijät voivat hyödyntää omaa osaamistaan ja parhaita ominaisuuksiaan. Laadukasta työelämää mitataan henkilöstöohjelman mukaan esimerkiksi työhyvinvointikyselyllä, työhyvinvointimäärärahan määrällä ja käytöllä, viestintäkyselyllä, esimieskoulutuksiin osallistuneiden määrällä sekä työtapaturmien ja ammattitautien tai ammattitautiepäilyjen määrällä. Rekrytoinnissa onnistuminen vahvistaa osaamista ja luo edellytyksiä tuottavalle toiminnalle ja laadukkaille palveluille sekä hyvinvoivalle henkilöstölle. Laadukkaiden palveluiden tuottamisen edellytys on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Rekrytoinnissa onnistumisesta kertovat hakijamäärät avointa tehtävää kohden, rekrytointiprosessin kesto viikkoina ja sisäinen tehtäväkierto. Kaikki kolme strategista päämäärää nivoutuvat yhteen. Tuloksellisuus edellyttää hyvinvoivia työyhteisöjä ja rekrytoinnissa onnistumista. Tuloksellisuus ja työssä onnistuminen puolestaan tuottavat työhyvinvointia. 3 Tuloksellisuuden parantaminen 3.1 Henkilöstörakenne ja työpanos Henkilöstöohjelman mukaisesti henkilöstö on mitoitettu siten, että kaupunki pystyy tarjoamaan laadukkaat, oikein mitoitetut, vähintään lakisääteiset palvelut asukkailleen. Henkilöstön työpanosta on suunnattava tehtäviin, joissa palvelujen tarve kasvaa. Tavoitteena on kuitenkin, ettei henkilötyövuosien määrä kasva, vaan prosesseja ja työtehtäviä on arvioitava uudelleen ja hyödynnettävä tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Henkilötyövuodet kuvaavat vuoden aikana vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa. Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 *osa-aikaprosentti. 4 (39)

6 Taulukko 1 Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet ,27 Muutos + 0,42 % Henkilötyövuodet ,79 Muutos - 1,57 % Henkilötyövuodet ,02 Muutos - 0,35 % Henkilötyövuodet ,54 Muutos + 1,68 % Henkilötyövuodet ,55 Työpanosta laskettaessa henkilötyövuosista on vähennetty kaikki poissaolot, jolloin se kertoo todellisen käytettävissä olevan työpanoksen. Vuonna 2016 koko henkilöstön työpanos oli 2 779,68 henkilötyövuotta (2757,99 v. 2015) eli työpanos lisääntyi 21,69 henkilötyövuodella. Työpanos lisääntyi säännöllisenä työaikana tehtyinä tunteina (kuvio 2). Kuva osoittaa, että lisä- ja ylityönä tehdyn työn määrä on 1,5 % koko työpanoksesta. Kuvio 1 Työpanos (39)

7 Kuvio 2 Työpanos henkilötyövuosina Työpanos henkilötyövuosina , , , , ,00 500,00 0, Htv 2 776, , , , ,68 Henkilötyövuodet= säännöllinen työaika - kaikki poissaolot + lisä- ja ylityöt / työaikasäännösten HTV jakajalla Kuvio 3 Palvelussuhteiden määrä 3.2 Palvelussuhteiden määrä Henkilöstön määrä VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET LYHYTAIKAISET ( ALLE 13 PV ) YHTEENSÄ Kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden määrä väheni yhteensä seitsemällä palvelussuhteella. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 22 palvelussuhteella edellisen vuoden loppuun verrattuna. Vakinaisten määrä on vähentynyt kaupungin toimialoilla yhteensä kolmetoista palvelussuhdetta, liikelaitos Porvoon Tilapalveluissa seitsemän palvelussuhdetta, Kuninkaantien työterveydessä kolme palvelussuhdetta. Liikelaitos Porvoon veden henkilöstömäärä on lisääntynyt yhdellä palvelussuhteella. Vakinaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet, mutta samanaikaisesti määräaikaiset palvelussuhteet lisääntyneet 40 palvelussuhteella. Tähän on vaikuttanut muun muassa epävarmuus soteja maakuntauudistuksen sekä sivistysverkkoratkaisun vaikutuksista tulevaisuuden henkilöstötarpeeseen. 6 (39)

8 Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on kasvanut eniten liikelaitos Porvoon tilapalveluissa, 11 palvelussuhteella. Sivistystoimessa määräaikaisten lukumäärä on kasvanut kahdeksalla palvelussuhteella, sosiaali- ja terveystoimessa seitsemällä, konsernihallinnossa viidellä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella seitsemällä ja Porvoon vedessä kahdella palvelussuhteella. Lyhytaikaisia sijaisia on ollut 25 vähemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa. Ammattiluokista suurimmat ovat hoitohenkilöstö, kasvatushenkilöstö, peruskoulun opettajat ja toimistohenkilöstö. Kuvio 4 Koko kaupungin henkilöstömäärä ammattiluokittain 3.3 Kielijakauma Henkilöstöstä on suomenkielisiä 70,12 % (69,28 %) ja ruotsinkielisiä 29,82 % (30,72 %). Kielijakauma on pysynyt lähes samana viime vuodet. Palkkajärjestelmä ei toistaiseksi mahdollista muita kielivalintoja kuin suomen tai ruotsin, joten vieraskielisten osuutta ei saada. 3.4 Työvoimakustannukset 2016 Työvoimakustannukset tarkoittavat verollisia bruttoansioita lisättynä työnantajamaksuilla. Palkkausmenoihin lasketaan mm. säännöllisen työajan palkka, yli- ja vuorotyökorvaukset, vuosilomakorvaukset, lomarahat, muut lisät ja palkkiota sekä muut työhön liittyvät palkkakustannukset. Tiedot on kerätty kaupungin palkkajärjestelmästä. Työvoimakustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta noin 1,9 %. 7 (39)

9 Taulukko 2 Työvoimakustannukset Eurot Sivukulut 23,586 % (22,653 %) Yhteensä Tunnit MIES NAINEN Kaikki yhteensä Taulukko 3 Henkilöstömäärä sekä palkat ja palkkiot toimialoittain TOIMIALA Henkilökunta Palkat ja palkkiot milj muutos, % muutos, % Konsernihallinto ,95 % 10,35 10,63-2,63 % Sosiaali- ja terveystoimi ,89 % 36,29 35,69 1,67 % Sivistystoimi ,65 % 50,94 50,88 0,10 % Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ,57 % 7,53 7,68-1,93 % Porvoon vesi ,98 % 1,89 1,79 5,70 % Kuninkaantien työterveys ,54 % 0,97 1,24-21,94 % Porvoon tilapalvelut ,35 % 7,48 7,37 1,39 % YHTEENSÄ ,28 % 115,44 115,29 0,13 % 3.5 Palkantarkistukset 2016 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevien tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin alkaen 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtakohtainen palkka on ollut vähintään 3 404,26 euroa tai 16 eurolla kuukaudessa, jos tehtäväkohtainen palkka on ollut alle 3 404,26 euroa. Henkilökohtaista lisää korotettiin samoin 0,47 %. Teknisen sopimuksen piirissä tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin alkaen 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 3 404,26 euroa tai 16 eurolla, jos tehtäväkohtainen palkka on alle 3 404,26 euroa. Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotettiin lukien 0,47 prosentilla. Tuntipalkkasopimuksen mukaisiin tuntipalkkoihin tehtiin vastaavat korotukset alkaen. Opettajien osalta palkantarkistukset toteutettiin 0,4 prosentin yleiskorotuksena Vastaavalla prosentilla korotettiin henkilökohtaista lisää sekä palkkaliitteen mukaisia euromääräisiä lisiä sekä tuntipalkkioita muutamin poikkeuksin. 8 (39)

10 Lääkärisopimuksen piirissä olevilla palkankorotukset toteutettiin lukien. Yleiskorotusten suuruudet vaihtelivat liitteittäin siten, että terveyskeskuslääkäreiden tehtäväkohtaisen palkan korotuksen suuruus oli 0,4 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotettiin myös 0,4 prosenttia. Lisäksi terveyskeskuslääkärien palkkaliitteen alaisille johto- ja esimiesasemassa oleville kohdennettiin paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä 0,3 %. Terveyskeskushammaslääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotettiin 0,6 % ja eläinlääkäreiden 0,49 %. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on koko kuntasektorilla 0,59 %, mutta se vaihtelee sopimusaloittain johtuen erilaisista palkkarakenteista ja palkkatasoista. 3.6 Muu rahallinen palkitseminen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % kaupungin palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Porvoon kaupungissa on maksettu henkilökohtaisia lisiä euroa. Tulos- ja kannustinpalkkioita on maksettu yhteensä euroa. Tulospalkkiojärjestelmä on ollut käytössä vanhus- ja vammaispalveluissa kotihoidossa. Koko kaupungissa on käytössä suuruudeltaan euron motivaatiolisä, jota käytetään jälkikäteisenä kertapalkkiona. Motivaatiolisää on maksettu yhteensä euroa. 3.7 Virkistystoiminta Virkistystoiminnan nettomenot olivat keskitetyssä toiminnassa eli noin 8 /hlö. Virkistystoiminnan käyttökertoja oli 945 (1 053). Liikuntaseteleitä myytiin henkilöstölle yhteensä (20 955) kappaletta. Henkilöstöjohto ei ole enää järjestänyt liikunnallisia toimintoja vuoden 2014 jälkeen, kun liikuntasetelit on otettu käyttöön. Seitsemän henkilöstön (v kymmenen) ja heidän perheidensä virkistyskäyttöön tarkoitettua kesämökkiä oli vuokrattuna Talviasuttavaa Mesimarja- ja Ahomansikka-mökkiä vuokrattiin ympäri vuoden. Mökit sijaitsevat Sondbyn Skepparsissa. Mökkien nettokustannukset olivat ( ). Taulukko 4 Virkistystoimintaan osallistuminen Tapahtumat/Toiminnat Osallistumiskerrat 2012 Osallistumiskerrat 2013 Osallistumiskerrat 2014 Osallistumiskerrat 2015 Osallistumiskerrat 2016 Tapahtumat mm. teatteri ja museokäynnit, puutarharetki Mökkien vuokraus Sarjaliput elokuviin Senioritoiminta Liikunnalliset toiminnat Liikuntasetelit/kpl Osallistujat yhteensä Henkilöstöasiain neuvottelukunta Henkilöstöasiain neuvottelukunta koordinoi kaupungin henkilöstöasioita, joista yleisimmät ovat tehtäväkohtaiset palkantarkistukset ja nimikemuutokset. Henkilöstöasiain neuvottelukunta on laatinut ohjeistukset palkantarkistus- 9 (39)

11 ja nimikemuutosmenettelylle. Neuvottelukunnan tärkein tehtävä on huolehtia että tehtäväkohtaiset palkat vastaavat tehtävän vaativuutta ja vertailuryhmää. Neuvottelukunta on kokoontunut kymmenen kertaa. Kokouksissa on käsitelty 67 tehtäväkohtaisen palkan tarkistusta ja 11 nimikemuutosta. Palkantarkistusesityksistä neljä on palautettu uudelleen valmisteltavaksi ja yhdeksää ei ole puollettu. Lisäksi neuvottelukunta on käsitellyt ja antanut lausuntonsa henkilöstösuunnitelmasta, TVA-järjestelmistä, palkanalentamiskäytännöstä puuttuvan lääkeluvan johdosta ja paikallisista järjestelyvaraeristä 3.9 Osaamisen varmistaminen Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on laadukkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden edellytys. Henkilöstön koulutustarve määritellään vuosittain kehityskeskustelussa. Vastuu ammatillisen osaamisen kehittämisestä on toimialoilla ja tehtäväalueilla. Keskitetyn koulutuksen tarjoamisesta vastaa henkilöstöjohto yhdessä muun konsernijohdon ja hallintopalvelukeskuksen kanssa. Henkilöstön kehittämisen strategisena painopisteinä olivat esimiesviestintä, rekrytointiosaaminen, projektiosaaminen, tietotekniikkakoulutus ja esimiesten työturvallisuuskoulutukset. Koulutus Koulutusmenot koko organisaatiossa olivat ( ). Keskitetyn koulutuksen kustannukset olivat ( ). Keskitetysti järjestettiin 31 (58) koulutustilaisuutta. Koulutuksiin osallistui 920 (1250) henkilöä. Taulukko 7 Koulutusmenot koko organisaatio Koulutusmenot koko organisaatiossa 2016 Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Yhteensä Oppisopimusopiskelijat Vuoden 2016 aikana Porvoon kaupungilla oli yhteensä 148 solmittua oppisopimusta. Taulukko 8 Oppisopimusopiskelijat koko organisaatio 2016 Oppilaitos Sopimusten määrä Oppisopimuskeskus 57 Point College 85 Prakticum 6 Yhteensä 148 Oppisopimuksella opiskeltiin mm. lähiesimiestyön, sihteerin, dieettikokin, laitoshuoltajan ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, vanhustenhuollon erikoisammattitutkintoa, lähihoitajaksi, koulunkäynninohjaajaksi ja perhepäivähoitajaksi. 10 (39)

12 Koulutussuunnitelma ja koulutuskorvaus Vuonna 2015 työttömyysvakuutusrahastolta saatiin koulutuskorvausta ,32, vuoden 2016 summaa ei ole vielä vahvistettu. Summa vähennettiin kaupungin maksettavaksi tulleesta työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen maksu perustui toimialoilla tehtyihin koulutussuunnitelmiin ja toteutuneihin koulutuspäiviin. Vuonna 2016 koulutukseen osallistuneita oli 2629 (2712) ja koulutuspäiviä yhteensä 6673 (6689) Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstön osaamisen kehittäminen, hyvinvoinnin ylläpito ja parantaminen edellyttävät myös rahallista panostusta. Työhyvinvoinnin toimintoihin sisältyy mm. usein itsestään selvyytenä pidetyt henkilöstön kouluttaminen, työterveyshuolto, työsuojelu, työpaikkaliikunta ja henkilöstöruokailun järjestelyt. Näiden panostusten näkyväksi tekemisellä voidaan osoittaa työnantajan valmiutta sijoittaa henkilöstön hyvinvointiin. Taulukko 9 Henkilöstöinvestoinnit 2016 Henkilöstöinvestoinnit Porvoossa 2016, nettokustannukset Henkilöstön koulutus Toimialojen työhyvinvointitoiminta Kuntoutus/ Aslak ja Tyk Lounassetelit Virkistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta (sis. liikuntasetelit) Työpaikkaliikunta- ja Voi Hyvin toiminta Muut projektit keskitetty työhyvinvointimääräraha ja Työkyky-projektiin myönnetty erillisraha Työterveyshuolto Henkilöstöinvestoinnit yhteensä Luvut eivät sisällä liikelaitosten tietoja. Kokonaisuudessaan henkilöstöinvestoinnit yhteensä olivat 476,75 /henkilö (503,00 /henkilö v. 2015) (ei sis. lyhytaikaisia palvelussuhteita). Vuonna 2015 henkilöstöinvestoinnit olivat tavanomaista suuremmat, koska henkilöstöjohdolla oli käytössä ylimääräinen työhyvinvointimääräraha. Ilman koulutuksen, kuntoutuksen ja työterveyshuollon kustannuksia henkilöstöinvestoinnit olivat ( ) eli 79,30 /henkilö (93,70 /henkilö v. 2015). 11 (39)

13 4 Laadukas työelämä 4.1 Työhyvinvointi Henkilöstöohjelman mukaisesti vahvistamme työn mielekkyyttä ja parannamme työyhteisöjen viihtyvyyttä. Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma ohjasi työhyvinvointityötä. Henkilöstöohjelman päämäärät tuloksellisuuden parantaminen, laadukas työelämä ja rekrytoinnissa onnistuminen sekä ohjelman tavoitteet, toimenpiteet ja tunnusluvut sisältävät työsuojelun ja työhyvinvoinnin keskeiset asiat. 4.2 Työhyvinvointimäärärahat Toimialojen työhyvinvointimäärärahat varattiin toimialojen omaan talousarvioon. Sivistystoimessa määrärahat osoitetaan sivistystoimen johdon talousarviosta. Määrärahat tuli käyttää toimialojen henkilöstökyselyn tavoitteiden mukaiseen ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Henkilöstöjohdon talousarvioon varattua keskitettyä määrärahaa käytettiin Määrärahaa kohdennettiin koulutukseen, työnohjaukseen sekä virkistys- ja Voi Hyvin toimintaan sekä työkykyjohtamisen projektiin. Taulukko 10 Vuoden 2016 työhyvinvointimäärärahojen käyttö Rahan käyttö Konsernihallinto Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Henkilöstöjohto - Keskitetty määräraha Yhteensä Työkykyjohtaminen osaksi arkijohtamista-projekti Projektin tarkoituksena on mallintaa ja päivittää aktiivisen tuen toimintamalli siten, että henkilöstön työkyvyn johtamisesta tulee jokaisen esimiehen päivittäinen toimintatapa arjen ratkaisuissa. Projekti käynnistyi ja se kestää saakka. Projektia vetäjänä toimiva työkykykoordinaattori aloitti työnsä Hän johtaa projektia ja tukee sekä esimiehiä että työntekijöitä työkykyyn liittyvissä keskusteluissa ja ratkaisuissa. Tätä toimintaa tukemaan päätettiin hankkia VatuPassi-työkalu. Keva myönsi projektille suuruisen työelämän kehittämisrahan. Keva hyödyntää hanketta työelämä-toiminnassaan. 12 (39)

14 Projektiorganisaatio Projektin omistaja on henkilöstöjohtaja. Sijaisena toimii työkykykoordinaattori. Ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Projektiryhmään kuuluu esimiesten edustajia eri hallinnon aloilta, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuuteut, henkilöstöjohtaja (pj), työkykykoordinaattori (siht.), suunnittelija ja työsuojelupäällikkö. Projektiryhmä jakautui valmistelutiimeihin, joiden tehtävänä oli työkykyjohtamiseen liittyvä aktiivisen tuen toimintamalli ja siihen kuuluvat työkalut: korvaavan työn määrittely, työhön paluun tukeminen ja työn joustojen määrittely, työkykyä kuvaavien mittareiden kerääminen ja saaminen osaksi HR-työpöytää sekä mittareiden käytettävyyden arviointi ja valinta. 4.4 Työterveyshuolto Kaupunki tarjoaa laadukkaita työterveyspalveluja, joilla pyritään ennaltaehkäisemään työperäisiä sairauksia ja minimoimaan niistä johtuvia poissaoloja. Porvoon kaupungilla on sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta Kuninkaantien työterveyden kanssa. Kuninkaantien työterveyden henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Mehiläinen Oy. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on sopimus työterveyspalvelujen järjestämisestä Työterveysasema Loviisan kaupunki- Mehiläinen Loviisan toimipisteen kanssa Loviisan toimipisteen henkilöstölle. Kuninkaantien työterveydessä hoidetaan ennalta ehkäisevän, lakisääteisen työn lisäksi erityisesti työperäisiä ja työhön liittyviä sairauksia. Lisäksi kaikissa niissä tapauksissa, joissa ilmenee pitkittyvän työkyvyttömyyden uhka, lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arviota, työkyvyn arvion tarvetta tai työhön paluun tuen tarvetta, potilas tulee ohjata työterveyshuoltoon. Pääsääntöisesti työterveyshuollossa hoidettavia ja seurattavia sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinten oireet ja sairaudet, mielenterveyden oireet ja sairaudet sekä sisäilmaongelmista johtuvat oireet ja sairaudet. Toimintaa ohjasi työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Työterveyspalveluiden toiminta perustui suunnitelman mukaisesti työpaikkalähtöiseen toimintaan, jonka perustana on työpaikkaselvitys. Selvitykseen kuuluivat laajat esiselvitykset: työpaikkakäynnin suunnittelu, työpaikalla tehtävät havainnot, työn keskeisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten jatkoselvitysten suunnitteleminen terveystarkastuksineen. Työpaikkaselvityksestä ja -käynnistä laaditaan raportti, jossa suunnitellaan muun muassa seuranta ja kuntoutustarpeet sekä annetaan toimenpidesuosituksia työolosuhteiden parantamiseksi. Porvoon kaupungin ja liikelaitosten työterveyspalvelujen kustannukset olivat vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan ( ) Kelan tarkastaja teki toiminnan tarkastuksen liittyen työterveyshuollon kustannuksiin. Tarkastuksen tavoitteena oli edistää hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutumista työpaikoilla ja antaa työnantajalle työterveyshuollonkorvaamiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja. Lisäksi tavoitteena oli selvittää korvaushakemuksessa ilmoitettujen kustannusten oikeellisuus ja niiden korvattavuus. 13 (39)

15 Tarkastuksella havaittiin yksi vakava poikkeama, joka liittyi niiden vapaapalokuntalaisten, jotka eivät ole työt tai virkasuhteessa Porvoon kaupunkiin, työterveyshuollon kustannuksiin. Kustannukset eivät oikeuta työterveyshuollon korvauksiin. Tarkastuksella havaittiin kuusi lievää poikkeamaa, jotka liittyivät työntekijöiden lukumäärään sekä toimintaan ja kustannuksiin. Tarkastuskertomukseen annetussa vastineessa todettiin, että henkilöstöjohto huolehtii siitä, että jatkossa korvaushakemuksessa tarkastuskertomuksen mukaisia poikkeamien kustannuksia ei sisällytetä korvaushakemukseen. Kela hyväksyi korvattaviksi vuoden 2015 kustannuksiksi ( ) ja maksoi korvausta ( ) Terveysperusteiset poissaolot Porvoon kaupungilla on ollut jo pitkään käytössä varhaisen puuttumisen malli ja ohje toimintatavoista pitkittyneissä ja toistuvissa sairauspoissaoloissa. Varhaisen tuen mallia ryhdyttiin uudistamaan työterveyshuollon kanssa toteutettavalla yhteishankkeella syksyllä 2015 ja se laajeni syksyllä 2016 koko kaupunkia koskevaksi työkykyjohtamisen kehittämisen hankkeeksi. Taulukko 11 Terveysperusteisiin poissaoloihin liittyvien mittareiden vertailu Terveysperusteiset poissaolopäivät yhteensä Terveysperusteiset poissaolopäivät suhteessa henkilöstömäärään ,61 12,68 13,46 14,44 14,63 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannukset Vuoden 2016 tilastot osoittavat, että terveysperusteisten poissaolojen määrä kasvu on taittunut. Poissaolopäivien määrä on pysynyt lähes saman kuin vuotta aiemmin, mutta henkilöstömäärän laskiessa on terveysperusteisia poissaoloja palvelussuhdetta kohden hieman enemmän. Vuonna 2015 Porvoossa oli terveysperusteisia poissaoloja 16 kalenteripäivää/henkilötyövuosi, kun kunta-alalla keskimäärin luku oli 15,8 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Kunta-alan tietoa vuodelta 2016 ei vielä ole saatavissa. Terveysperusteiset poissaolot jakautuvat seuraavasti: 1-5 päivän poissaolot lisääntyivät 1129 päivää, 6-60 päivän poissaolot vähenivät 26 päivää, päivän poissaolot vähenivät 712 päivällä ja yli 180 päivän poissaolot lisääntyivät 209 päivää. Eniten on edelleen 6-60 päivän poissaoloja, vaikka niiden määrä on vähentynyt. Terveysperusteisten poissaolojen lisääntyminen on huolestuttavaa ja osoittaa, että vuonna 2015 aloitettu aktiivisen tuen mallin kehittäminen on ollut tarpeellinen. Työkykyjohtamisen kehittämisellä pyritään vaikuttamaan varsinkin pitkiin poissaoloihin ja niihin poissaoloihin, jotka uhkaavat pitkittyä. 14 (39)

16 Kuvio 5 Terveysperusteiset poissaolopäivät Työantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle kaikki yli 30 päivää kestäneet sairauspoissaolot. Näin työterveyshuolto on mukana pitkittyvissä sairauksissa entistä varhaisemmassa vaiheessa. Porvoon kaupunki ilmoittaa työterveyshuollolle kaikki sairauspoissaolot, joista on lääkärintodistus, joten diagnoositiedot kattavat pääsääntöisesti kaikki yli 5 päivää kestäneet sairauspoissaolot. 1-5 päivän sairauspoissaoloista ei yleensä tarvitse toimittaa lääkärintodistusta. Kuninkaantien Työterveydessä vuoden aikana kirjatuista (46 508) terveysperusteisista poissaolopäivästä aiheutui 36 % (34,4 %) tuki- ja liikuntaelin sairauksista, mielenterveyden häiriöistä 17 % (17,3 % ), hengityselinten sairauksista 7 % (7,1 %) ja muista diagnooseista yhteensä 21 % (22,4 % ). Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi on työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa sovittu mm. erillisistä selkä- ja painonhallintaryhmistä henkilöstölle. Huolimatta sisäilmakohteiden suuresta määrästä on hengityselinsairauksien määrä suhteessa muihin diagnooseihin pysynyt samalla tasolla jo pitkään. Tätä tukee myös tieto siitä, että käynnit lääkäreiden luona sisäilmaan liittyvien asioiden johdosta ovat pysyneet samalla tasolla 113 (117) vuoteen 2015 verrattuna. Käyntejä työterveyshoitajien luona oli 49 (89). Myöskään vakuutusyhtiö ei hyväsynyt ammattitaudeiksi sisäilman johdosta tehtyjä ilmoituksia ammattitautiepäilystä. 15 (39)

17 Kuvio 6 Sairauspoissaolojen diagnoosijakauma 2016 Alla olevasta taulukosta nähdään, että tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus kaikista diagnoosiryhmistä on jatkuvasti noussut. Kuvio 7 Diagnoosijakauma sairauspääryhmittäin (39)

18 4.5 Työtapaturmat ja ammattitaudit Porvoon kaupunki on vakuuttanut kaikki työntekijänsä työtapaturmien varalta. Lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista vastaa IF - Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Työtapaturmien korvausjärjestelmä perustuu työtapaturmavakuutuslakiin. IF:n tietojen perusteella työtapaturmia sattui 296 kpl (277 kpl). Työssä tapahtuneita työtapaturmia oli neljä enemmän kuin vuonna Työmatkalla tapahtuneita työtapaturmia oli 15 kpl enemmän kuin Ammattitauteja todettiin yksi (4 kpl). Ammattitaudit eivät aiheutuneet sisäilmaan liittyvistä altistumisista. Kuvio 8 Työssä sattuneiden työtapaturmien määrä Kuvio 9 Työmatkalla sattuneiden työtapaturmien määrä Poikkeamia eli tapaturmien aiheuttajia vertailtaessa tapaturmia aiheuttivat eniten kaatumiset ja liukastumiset 62 kpl (59), fyysinen kuormittuminen 22 kpl (24), terävään esineeseen satuttaminen (ml. neulanpisto) 19 kpl (26). Työtapaturmista aiheutui 1938 (2086) sairauspoissaolopäivää. Määrä on 3,8% kaikista sairauspoissaoloista, päivää. Työtapaturmista aiheutuneiden poissaolojen palkkakustanukset olivat ( ). Kuvio 10 Työtapaturmista aiheutuneiden terveysperusteisten poissaolojen määrän vertailu toimialoittain (39)

19 Toimialat ovat seuranneet ja kehittäneet työtapaturmien seurantaa vuoden 2016 aikana. Toimialojen seurantatietoja on käsitelty yhteistyötoimikunnassa neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. Liukuesteiden hankinnalla muun muassa kotihoidon henkilöstölle ja päiväkoteihin on pyritty ehkäisemään työssäja työliikenteessä tapahtuneita työtapaturmia. Sosiaali- ja terveystoimessa turvaneulojen käyttäminen on vähentänyt pistostapaturmia. Vertailtaessa vuosien tapaturmatilastoja voidaan todeta, että työtapaturmien kasvuun vaikutti eniten työmatkatapaturmien kasvu, joita aiheuttivat pääasiassa liukkaudesta aiheutuneet kaatumiset. Näihin työtapaturmiin työantaja ei voi juurikaan vaikuttaa. Kaupungin tavoitteena on vähentää työtapaturmien määrää 25% vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Johdon ja esimiesten asema tämän tavoiteen saavuttamisessa on keskeinen. Laajennetulle johtoryhmälle järjestettiin kolme koulutustilaisuutta liittyen työturvallisuusjohtamiseen. Koulutusten aiheet olivat: Opi johtamaan turvallisuuskulttuuria, Opi johtamaan inhimillistä turvallisuustekijää ja Opi keskustelemaan turvallisuudesta. Työturvallisuuslain verkkokoulutuksen on suorittanut 211 esimiestä (67%) niistä 315 esimiehestä, joilla oli mahdollisuus suorittaa verkkokoulutus vuonna Tarkastuslautakunta on esittänyt huolensa työtapaturmien lukumäärän noususta vuoden 2015 henkilöstöraportin perusteella ja on toivonut, että tapaturmien syitä käsiteltäsiin henkilöstöraportissa tarkemmin. Tietojen vertailtavuuden vuoksi työtapaturmien syyt esitetään tässä raportissa poikkeamina. 4.6 Voi hyvin -toiminta Voi Hyvin- toiminnan tarkoituksena on aktivoida kaupungin henkilöstöä työkyvyn ylläpitämiseksi. Tätä toimintaa koordinoi liikunnanohjaaja joka vuoden aikana järjestää erilaisia liikuntatapahtumia ja tutustumisia eri liikuntalajeihin ja -muotoihin. Vuoden 2016 aikana järjestettiin 8 ohjattua ryhmää, 2 kurssia (liikkuvuus ja voima sekä mattopilates) ja 5 erilaista liikuntatapahtumaa. Lisäksi kuukausittain järjestettiin intro-tunteja, joissa henkilöstö pääsi tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja -lajeja. Intro-tunteja järjestettiin vuoden 2016 aikana yhteensä 37 kpl mm. seuraavista lajeista; retkiluistelu, hiihtotekniikat, rivitanssi, geokätköily, pickleball, SUP-lautailu, metsäjooga, ratsastus, speedminton, itsepuolustus ja klassinen pilates. Maalis-huhtikuussa Porvoo osallistui jo kolmatta kertaa Hymis-liikuntakampanjaan ja kamppaili Suomen huippukuntoisin Kunta -tittelistä. Jälleen tehtiin uusi osallistujaennätys; tämän vuoden kampanjaan osallistui 788 henkilöä muodostaen 42 joukkuetta. Perinteinen Voi Hyvin-viikko vietettiin viikolla 45. Liikuntatarjontaa oli laidasta laitaan, yhteensä viikon aikana järjestettiin 23 erilaista liikuntatuntia. Tankofutis-turnaus kisattiin nyt jo kolmatta kertaa Voi Hyvin-viikon yhteydessä. Mukaan ilmoittautui 18 joukkuetta. Koko turnauksen voiton nappasi jälleen Ströhön joukkue. Liikunnanohjaaja vierailee myös työpaikoilla pyydettäessä ja on mukana järjestämässä osastojen esim. liikuntapäiviä. Tänä vuonna työpaikoilla ja työporukoille ohjattiin mm. venyttelyä, keppijumppaa, kahvakuulaa, Pickleballia, sulkapalloa ja kuntosaliohjausta. Liikunnanohjaajan apuna toimivat agentit jotka koordinoivat Voi Hyvin-toimintaa omalla työpaikallaan. Vuonna 2016 agenttien määrä oli noin 160 kpl. 4.7 Sisäinen viestintä Henkilöstöohjelma linjaa, että sisäisen viestinnän kanavat ovat koko henkilöstön käytössä. Intran roolia ensisijaisena sisäisen viestinnän kanava korostettiin edelleen. Intran automaattisesti syntyvät työtilat otettiin käyttöön lokakuussa. Nyt jokainen kaupungin työntekijä on jonkun työtilan jäsen. Työtilojen käyttöönottoa tuettiin koulutuksella ja työpaikoilla tapahtuvalla neuvonnalla. 18 (39)

20 Viikkoinfon julkaisussa siirryttiin käyttämään sähköistä uutiskirjettä, joka lähetettiin jokaiseen voimassa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Uutiskirje julkaistaan myös Intrassa, josta sen voi tarvittaessa tulostaa. Viikkoinfo julkaistiin edelleen joka toinen viikko, kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta. Vuoden aikana ilmestyi 22 Viikkoinfoa. Esimiesinfoja pidettiin joka toinen kuukausi. Vuoden aikana pidettiin 6 esimiesinfoa. Esimiesinfoissa käsiteltiin kulloinkin ajankohtaisia asioita ja käytiin läpi kaupungin ohjeistuksia. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 60 esimiestä/tilaisuus. 4.8 Henkilöstökysely Henkilöstön työssä viihtymistä mitataan säännöllisesti ja tulosten perusteella työyhteisöjä kehitetään suunnitelmallisesti. Henkilöstökysely toteutettiin keväällä 2014 Kevan työsykekyselynä. Seuraava henkilöstökysely toteutetaan keväällä Tulosten käsittelyn yhteydessä on sovittu toimialakohtaisista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisen seurannasta. Kaupunkitason kehittämistoimenpiteet konkretisoidaan, vastuutetaan ja täsmennetään henkilöstöohjelman mukaisesti sen käsittelyn yhteydessä. Kyselyn tulokset osoittavat Porvoon kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin olevan keskimääräistä kuntaa paremmalla tasolla. Henkilöstökyselyssä kaupungin vahvuuksiksi koettiin: - esimiestyö, avun ja tuen antaminen, esimiestyön oikeudenmukaisuus ja puolueettomuus - kehityskeskusteluita käydään huomattavasti useammin kuin verrokeissa keskimäärin ja ne vastasivat odotuksia ja tarpeita - työyhteisön toimivuus, työpaikkaansa on valmis suosittelemaan 82 % vastanneista - työkavereilta saatava apua ja tuki sekä työpaikan ilmapiiri. - työolot ovat lähes kauttaaltaan hyvällä tai erinomaisella tasolla - mielekkäät työtehtävät - työvälineet ja turvallisuustekijät - oman työn arvostus - työyhteisössä koettua henkistä väkivaltaa, kiusaamista ja syrjintää esiintyy hyvin harvoin Porvoon kaupungissa. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella on toimialojen kehittämissuunnitelmista koottu yhteen koko kaupungin kehittämissuunnitelma. 19 (39)

21 Taulukko 12 Henkilöstökyselyn perusteella tehtyjä toimenpiteitä Kehittämiskohde Esimiehen palautteen antaminen Työlle ei ole asetettu yhtäkään keskeistä seurattavaa tavoitetta. Toimialajohtaminen ja koko organisaation johtamiseen Osallistumismahdollisuudet työyhteisön pitkän tähtäimen suunnitteluun Työhön perehdyttäminen. Ergonomisten tekijöiden huomioiminen. Toimenpiteet Esimieskoulutus palautteen antamisesta on pidetty ruotsiksi keväällä 2015 ja suomeksi syyskuussa Seurattavien tavoitteiden asettaminen otetaan osaksi kehityskeskusteluja. Kehityskeskustelujen käymiseksi on järjestetty koulutusta esimiehille ja henkilöstölle vuonna Järjestettiin kohdennettua esimieskoulutusta. Esimiehen tiekarttaa (esimiesohjeita) täydennetään jatkuvasti. Ensimmäinen lähiesimiehen ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus aloitettiin vuonna 2015 ja se päättyy vuonna valmisteltiin ohjetta työpaikkakokouksen pitämiseksi ml. malliasialista. Työpaikkakokousten määrää seurataan osavuosiraportoinnin yhteydessä. Vuonna 2015 otettiin käyttöön Intran työtilat ja vuonna 2016 työyksiköiden työtilat. Perehdyttämisohjeistus on päivitetty. Esimiehiä, joiden yksiköissä asia on noussut kehittämiskohteeksi, ohjeistettiin pyytämään työterveyshuollolta ergonominen työpaikkaselvitys. Työterveyshuolto tekee ergonomisen työpaikkaselvityksen tarvearviointiin perustuen. Järjestettiin Ergonomia-messut TYHY-viikolla Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Porvoon kaupungin tasa-arvosuunnitelma päivitettiin. Osaksi ohjelmaa otettiin yhdenvertaisuuslain mukaiset asiat. Ohjelman nimi on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Tavoite Avoinna oleviin tehtäviin on hakeutunut naisia ja miehiä. Naisilla ja miehillä on ollut tasapuoliset mahdollisuudet käyttää perhevapaita Naisilla ja miehillä on ollut tasapuoliset mahdollisuudet käyttää perhevapaita. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi on kaupungilla käytössä mahdollisuuksien mukaan joustavia työaikoja. Toteutuminen Vuonna 2016 avoimia työpaikkoja haki 4067 (3888) henkilöä. Hakijoista oli naisia 2814, 69,2 % (2699, 69,5 %). Hakijoista oli miehiä 1252, 30,8 % (1187, 30,8%). Laki- ja kaupungin ohjeet mahdollistavat kaikille perhevapaiden käytön Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi on kaupungilla käytössä mahdollisuuksien mukaan joustavia työaikoja. Työaikojen suunnitteluun on ollut käytössä muun muassa liukuva työaika, etätyö, osittainen hoitovapaa ja autonominen työvuorosuunnittelu. 20 (39)

22 Seurantakaudella ei ole tullut tietoon sukupuolista häirintää tai ahdistelua eikä johtamiseen liittyviä tasa-arvo-ongelmia Koko kaupunkia koskeva perehdytyssuunnitelma on ajan tasalla. Suunnitelmassa on otettu huomioon pitkiltä perhevapailta palaavien koulutus. Kehityskeskusteluohje ei sisällä kysymyksiä syrjintään liittyen, joten todennäköisesti asiasta ei ole keskusteltu systemaattisesti Suunnitelma on ajan tasalla. Otetaan kehittämiskohteeksi. Henkilöstöraporttiin sisältyvien lukujen osalta tavoitteiden toteutumista seurataan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo ohjelman työryhmässä Sukupuolijakauma Koko henkilöstöstä on naisia 77,7 (78,0 %) ja miehiä 22,3 % (22,0 %). Miesten suhteellinen osuus on hieman noussut ja naisten vastaavasti laskenut. Suurin prosentuaalinen osuus naisia löytyy hoitoalalta eli sosiaali- ja terveystoimesta (93,2 %) ja Kuninkaantien työterveys liikelaitoksesta (87 %). Suhteessa eniten miehiä on Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella (82,6 %) ja liikelaitos Porvoon vedessä (69,6 %). Esimiehistä naisia oli 137 henkilöä ja miehiä 85 henkilöä. Kuvio 11 Henkilöstön sukupuolijakauma 21 (39)

23 5 Rekrytoinnissa onnistuminen 5.1 Vaihtuvuus Henkilöstöohjelman mukaan kiihtyvä eläköityminen tuo haasteita osaavan henkilöstön rekrytoinnille. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän ennakoivaa suunnittelua, rakenteiden uudistamista ja toimintatapamuutoksia. Kaupungin ja liikelaitosten vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 150 (120) henkilöä. Määrä on 30 enemmän kuin vuonna Eläkkeelle näistä siirtyi 76 (61) henkilöä, mikä oli 15 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kevan ennusteen mukaan Porvoon kaupungin palveluksesta jää lähivuosina eläkkeelle henkilöä vuodessa. Kuvio 12 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyneet Eläköityminen Kuntien eläkelain (KuEL) perusteella vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64,0 vuotta, mikä on 0,6 vuotta korkeampi kuin vuonna KuEL:n mukaiselle vanhuuseläkkeelle jäi vuoden 2016 aikana yhteensä 63 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin useimmiten hoito-, kiinteistöhuolto tai toimistoalan tehtävistä. Kunnan työntekijät kuuluvat pääosin KuEL:n piiriin. Opettajista KuEL:n piiriin kuuluvat muun muassa ne lukion ja peruskoulun opettajat jotka ovat syntyneet 1970 tai sen jälkeen, ja joiden työsuhde on alkanut 1999 tai sen jälkeen. Muut opettajat kuuluvat valtion eläkelain piiriin(vael). 22 (39)

24 Taulukko 13 Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 64,0 63,6 64,0 63,4 64,0 Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 61,4 59,5 61,6 60,9 60,2 Kaikkien KuEL:n mukaisten eläkelajien (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, työttömyyseläke) mukaiselle eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on laskenut 0,7 vuotta vuodesta Keskiiän lasku selittyy sillä, että täydelle kuntoutustuelle jääneiden keski-ikä oli alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Seuraavasta taulukosta nähdään ne kaupungin työntekijäryhmät, joista Kevan ennusteen mukaan jäädään eniten eläkkeelle seuraavan 20 vuoden aikana. Suurimmat ammattiryhmät ovat edelleen lähihoitajat, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat, lastentarhanopettajat ja kiinteistöhuollon työntekijät. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ennusteen mukaan vuosien aikana arvioidaan eläkepoistuman olevan peräti 2038 henkilöä. Näistä vuoteen 2021 mennessä ennustetaan jäävän eläkkeelle 532 henkilöä. Kuvio 13 Henkilöstön eläköitymisennuste ammattiryhmittäin 23 (39)

25 5.3 Rekrytointi-ilmoitukset ja täyttöluvat Onnistuneella henkilöstöhankinnalla vahvistetaan osaamista ja luodaan edellytyksiä tuottavalle toiminnalle ja laadukkaille palveluille sekä hyvinvoivalle henkilöstölle. Sähköinen rekrytointijärjestelmä Kuntarekry on käytössä koko kaupungin organisaatiossa. Työpaikkailmoitukset ovat verkossa ja kaikki hakemukset vastaanotetaan sähköisesti. Ilmoitukset julkaistaan kaupungin omilla verkkosivuilla, TE-palveluiden sivuilla ja monster.fi-sivustolle. Työpaikkailmoituksia on julkaistu myös kaupungin Facebook ja LinkedIn -sivuilla, myös maksullista mainostilaa on ostettu Facebookista lähinnä sivistystoimen suurien rekrytointien yhteydessä. Työpaikkailmoittelussa on myös hyödynnetty ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkosivuja. Printti-ilmoittelun määrä on vuosi vuodelta vähentynyt ja vuonna 2016 työpaikkailmoituksia lehdissä oli vain muutamia. Kaupunki työnantajana osallistui opetus- ja kasvatusalan Educa-messuille ja Duunitehdas-tapahtumaan. Työpaikkailmoituksia julkaistiin 382 (314) kappaletta. Ilmoituksissa oli haettavana yhteensä 741 (666) työpaikkaa. Avoimiin työpaikkoihin jätettiin yhteensä 4067 (3888) hakemusta. Hakijoista naisia oli 2814 (2699) oli ja miehiä 1252 (1187). Kuntarekry-ohjelmaa hyödynnettiin myös sijaisten hankinnassa alle kolme kuukautta kestäviin sijaisuuksiin. Vuoden aikana tehtyjä sijaistarpeita oli 882, joista saatiin ohjelman kautta täytettyä 630, täyttöaste oli 71 %. Sähköistä sijaishankintaa käytettiin sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalveluissa, päiväkodeissa ja suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa. Taulukko 14 Rekrytoinnit 2016 Toimialat ja liikelaitokset Avoimet Työsuhde Virkasuhde Vakinainen Määräaikainen työpaikat Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Konsernihallinto Kuninkaantien työterveys Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Porvoon vesi Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Yhteensä (39)

26 Kuvio 14 Avoimet työpaikat 2016 Avoimet työpaikat Vuodesta 2008 käytössä ollutta virkojen ja toimien täyttölupamenettely jatkettiin. Täyttölupaprosessia täsmennettiin painottamalla sisäistä hakua ja tehtäväkiertoa. Taulukko 15 Täyttöluvat toimialoittain Täyttöluvat toimialat ja liikelaitokset Konsernihallinto Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitokset Yhteensä Yhteistoiminta 6.1 Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoiminta Porvoon kaupungin ja henkilöstön välillä järjestetään kuntien yhteistoimintalain mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työssä, työn toteuttamisessa ja työyhteisön kehittämisessä sekä edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan yleisestä kehittämisestä Porvoon kaupungissa sekä huolehtia työsuojelulainsäädännön ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen noudattamisesta. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä työsuojelun valvontalain edellyttämänä työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa on 14 jäsentä, joista viisi on työnantajan edustajaa ja yhdeksän henkilöstön edustajaa; työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet. Sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. 25 (39)

27 Yhteistyötoimikunta on kokoontunut yhdeksän kertaa. Kokouksissa on seurattu mm. henkilöstöohjelman toimenpiteiden toteutumista ja henkilöstökyselyn kehittämissuunnitelmien toteutumista. Kokouksissa on käsitelty henkilöstöraporttia, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelmaa, työturvallisuus- ja sisäilma-asioita, Kiky-sopimusta, Sote yhtiöittämistä, koulutussuunnitelmaa, sivistysverkkoselvitystä ja vastauksia kaupunginvaltuutetun aloitteisiin, tietoturvaohjeita ja henkilöjohdon ohjeita. Työtapaturmien vähentämiseen liittyen toimialojen ja liikelaitosten työtapaturmien kehitystä seurattiin säännöllisesti If:n grafiikan tietoihin perustuen ja touko-lokakuussa osavuosiraportoinnin yhteydessä sekä toimialojen laatimien seurantatietojen perusteella 6.2 Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Työhyvinvointiryhmä toimii työhyvinvoinnin ja työsuojeluasioiden yhteistoimintaryhmänä. Työhyvinvointiryhmä laatii vuosittain työsuojelun toimintasuunnitelman, joka hyväksytään yhteistyötoiminkunnassa. Työryhmään kuuluvat henkilöstöjohtaja (pj), työsuojelupäällikkö (siht.), työsuojeluvaltuutetut ja Kuninkaantien työterveyden edustaja. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ryhmä valmisteli ja seurasi työsuojelun toimintasuunnitelmaan liittyviä asioita ja valitsi työhyvinvointiviikolla palkittavat kunniamainintojen saajat. 6.3 Yhteistyöryhmät Konsernihallinnolla, toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on omat yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmien tehtävänä on edistää molemminpuolista yhteistyötä henkilöstön ja toimialan johdon kanssa yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Toimialojen johtajat toimivat puheenjohtajina ja henkilöstön edustajat toimivat varapuheenjohtajina. Henkilöstöä edustavat työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyöryhmän jäseniä. Yhteistyöryhmissä käsiteltiin muun muassa vuoden 2015 tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia, henkilöstökyselyn toimenpiteiden toteutumista, henkilöstöohjelman toteutumista, työtapaturmia ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa. Yhteistyöryhmä hyväksyy työpaikkojen työsuojeluparit ja Voi Hyvin -Agentit. Taulukko 16 Yhteistyöryhmien kokoukset 2016 Yhteistyöryhmän nimi Kokousten määrä Konsernihallinnon yhteistyöryhmä 3 Sivistystoimi yhteistyöryhmä 5 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöryhmä 3 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä 4 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut 4 26 (39)

28 6.4 Henkilöstöryhmä Henkilöstöryhmä (HERY) on yhteistoimintamenettelyn mukainen henkilöstön yhteistoimintaelin, jossa on kolmetoista ammattijärjestöjen valitsemaa edustajaa sekä työsuojeluvaltuutetut. Ryhmä valmistelee yhteisiä tavoitteita eteenpäin vietäväksi sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja koko henkilöstöä koskevista asioista. Henkilöstöryhmä nimeää tai ehdottaa edustajat yhteistyötoimikuntaan, yhteistyöryhmiin, johtoryhmiin ja muihin edunvalvonta- ja työryhmiin. Kokouksia pidettiin vuoden 2016 aikana kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi Paula Pulkkinen ja sihteerinä Anna- Maija Heikka. Henkilöstöryhmä käsitteli vuoden aikana muun muassa sote- uudistuksen ja itsehallintoalueiden syntymisen vaikutuksia koko kaupungin henkilöstöön, kaupungin omaa sote-yhtiöittämisselvitystä ja mahdollisen yhtiöittämisen vaikutuksia, sekä muita toiminta- ja organisaatiomuutoksia, joista johtuen yhteistoimintaneuvotteluja oli lukuisia vuoden aikana. Sisäilmaan ja työhyvinvointiin, kuten työssä jaksamiseen ja työilmapiiriin liittyvät kysymykset nousivat toistuvasti esille henkilöstöryhmän kokouksissa. Lisäksi sekä maan hallituksen suunnittelemat että kaupungin omat työaikamuutos- ja palkkausasiat puhuttivat kokouksissa. Vuoden 2016 aikana henkilöstöryhmä lähetti kannanottonsa varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen suurentamiseen ja kaupungin johtaville viranhaltijoille ehdotettuihin palkankorotuksiin liittyen. Pääluottamusmiehet ovat tuoneet esille työntekijöiden näkemyksiä toimialojen johtoryhmissä sekä erilaisissa edunvalvonta- ja muissa työryhmissä. Pääluottamusmiehet tekivät aloitteen työnantajalle yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta koskien varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutosten toteuttamista Porvoossa. Kaupungin hallitukselle pääluottamusmiehet kirjelmöivät sote-palveluiden osittainen yhtiöittäminen -selvityksestä ja tarkastuslautakunnalle työntekijänäkökulmasta Porvoon kaupungista työnantajana. Työsuojeluvaltuutetut edustivat henkilöstöä muun muassa yhteistyötoimikunnassa, toimialojen yhteistyöryhmissä, työhyvinvointiryhmässä, kohdekohtaisissa sisäilmatyöryhmissä ja muissa työsuojeluasioita käsittelevissä ryhmissä. 6.5 Työsuojelutoiminta Porvoon kaupunki työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstöohjelma toimii myös työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelmana. Toimialoilla ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja kunnallisilla liikelaitoksilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Työsuojeluasioiden seurantavastuu on yhteistyötoimikunnalla, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työsuojeluriskien arvioinnit etenivät suunnitelman mukaisesti. Arvioinnin tekivät konsernihallinnon työpaikat. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluosasto teki 10 työsuojelutarkastusta työpaikoille. Tarkastuksia tehtiin kotihoidon kaikille aluille ja resurssipooliin, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen kuuluvalle Sipoon pelastusasemalle. Seurantatarkastuskohteita olivat Keskuskoulu, Borgå gymnasium ja Strömborgska skolan. 27 (39)

29 Työsuojelupareja oli 133 työpaikalla. Työsuojeluparin muodostavat lähin esimies ja työpaikan henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan. Työsuojeluparin tehtävänä on tarkkailla työpaikan työolosuhteita ja työilmapiiriä sekä toimia työsuojeluorganisaation yhdyshenkilönä työpaikoilla. 6.6 Sisäilmatyöryhmä Sisäilmatyöryhmälle järjestettiin yksi seminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita liittyen kaupungin sisäilmaasioihin. Seminaarissa työterveyslaitoksen asiantuntijat pitivät luennot sisäilma-asioiden terveysvaikutuksista ja esittelivät Työterveyslaitoksen uuden ohjeen Työpaikkojen sisäilma-ongelmien selvittämiseen. Työryhmään kuuluu terveydensuojelun, terveyspalveluiden, toimitilajohdon ja Porvoon tilapalveluiden asiantuntijoita, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut sekä Kuninkaantien työterveyden edustajat Toimitilajohtaja perusti vuonna 2016 kahdeksan kohdekohtaista sisäilmatyöryhmää; Linnankosken lukio, Näse skolan sisäilmatyöryhmä (työryhmä lakkautettiin, kun toiminta siirtyi uusiin tiloihin), Näsin sosiaali- ja terveysasema, Tolkkisten koulu, Kevättuulen päiväkoti, Hornhattulan päiväkoti, Kvarnbackens skola ja Hinthaaran päiväkoti. Kohdekohtaisten työryhmien tehtävänä on toimia yhteistoiminnassa sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. asioihin. Työryhmissä ovat jäseninä muun muassa työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuollon edustaja. 7 Johtopäätökset ja kehittäminen Tuloksellisuuden parantaminen keskittyy seuraavina vuosina terveysperusteisten poissaolojen määrän vähentämiseen. Kaupungin henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat edelleen nousseet, mutta ilahduttavasti nousu on ollut vähäistä. Vuonna 2015 ylimääräisen työhyvinvointimäärärahan turvin aloitettu varhaisen tuen mallin kehittäminen on jalostunut työkykyjohtamisen ja koko aktiivisen tuen mallin kehittämiseksi. Varhaisen tuen mallin kehittämisprojektista saatu palaute oli hyvää ja mukana olleissa yksiköissä pääsääntöisesti terveysperusteiset poissaolot vähenivät. Voidaan todeta, että panostaminen työkykyjohtamiseen näyttää kannattavan ja työkykyjohtamisen projektin jatkaminen on perusteltua. Samalla toteutetaan myös henkilöstöohjelman tavoitetta laadukkaasta työelämästä. Esimiesten ja työntekijöiden tueksi on myös palkattu työkykykoordinaattori, jonka tehtävänä on tukea nimenomaan poissaolojen pitkittymisen torjumisessa. Työkykykoordinaattori etsii yhdessä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa keinoja työssä jatkamiseen työ- ja toimintakyvyn muutoksissa. Työkykykoordinaattori on projektipäällikkönä työkykyjohtamisen kehittämishankkeessa ja vastaa yhdessä henkilöstöjohtajan kanssa työkykyjohtamisen mallin jalkauttamisesta ja juurruttamisesta koko organisaatioon. Palvelussuhteiden kokonaismäärä vuoden viimeisenä päivänä on laskenut samoin kuin koko tarkasteluajankohtana vuosina Vuonna 2016 kuitenkin henkilötyövuodet ja työpanos eli tehdyt työtunnit, nousivat edellisvuodesta. Myös työvoimakustannukset nousivat. Osa kustannusten noususta johtui korkeammasta sivukulujen määrästä. Vuonna 2015 työvoimakustannukset, henkilötyövuodet ja työpanos olivat tavanomaista alemmalla tasolla tuolle vuodelle kohdistetun ylimääräisen 1 % eli 1,5 miljoonan euron tuottavuustavoitteen johdosta. Työtapaturmien vähentämiseen ja ehkäisemiseen liittyvä hanketta on edistetty järjestämällä koulutusta. Laajennetulle johtoryhmälle järjestettiin kolme koulutustilaisuutta liittyen työturvallisuusjohtamiseen. Koulutusten aiheena 28 (39)

30 oli: Opi johtamaan turvallisuuskulttuuria, Opi johtamaan inhimillistä turvallisuustekijää, Opi keskustelemaan turvallisuudesta. Työtapaturmien vähentäminen vaatii turvallisuuskulttuurin muutosta. Kun vakavia tai kuolemaan johtaneita tapaturmia ei onneksi ole sattunut, ei vaaratilanteisiin suhtauduta aina riittävän vakavasti. Kehittämistoimenpiteet henkilöstökyselyn tulosten perusteella olivat loppusuoralla. Seuraava kysely tehdään keväällä 2017 ja kehittäminen jatkuu uuden kyselyn tulosten perusteella. Ensimmäistä kertaa järjestetty lähiesimiehen ammattitutkinto sai hyvän vastaanoton ja sitä jatketaan oppisopimuskoulutuksena Point Collegen kanssa. Keskitetyn koulutuksen strategisena painopisteenä oli edelleen henkilöstöjohtaminen sekä työyhteisöjen kehittäminen. Ammatillinen koulutus ja kehittäminen hoidetaan toimialoittain. Esimieskoulutukseen panostaminen on strateginen valinta, jolla kehitetään koko työyhteisön hyvinvointia. Nykyinen henkilöstöohjelma on voimassa vuoden 2017 loppuun. Uutta henkilöstöohjelmaa ryhdytään luomaan suurten muutosten kynnyksellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus tuovat epävarmuutta työhyvinvointiin, rekrytointiin ja henkilöstösuunnitteluun. Uudistusten nopea aikataulu aiheuttaa omat haasteensa uudistuksen läpiviemiselle. Seuraavat vuodet on käytävä tiiviisti keskusteluja niin maakuntaan siirtyvän kuin myös Porvoon kaupungin palvelukseen jäävän henkilöstön kanssa. Työelämän laatu, tuloksellinen toiminta ja onnistuneet rekrytoinnit näyttävät edelleen tavoiteltavilta päämääriltä. 29 (39)

31 8 Kaaviot Henkilötyövuodet toimialoittain , , , , , ,00 500,00 0, Konsernihallinto 241,85 250,12 248,35 249,25 252,60 Sosiaali- ja terveystoimi 886,85 901,81 902,72 878,76 890,09 Sivistystoimi 1 478, , , , ,95 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 246,63 251,20 250,13 250,13 253,27 Liikelaitos Porvoon vesi 43,98 46,13 45,21 44,32 45,23 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut 304,25 302,47 287,51 271,66 278,25 Kuninkaantien työterveys-liikelaitos 19,42 21,47 23,36 23,09 20,88 Yhteensä 3 221, , , , ,27 Henkilötyövuodet= palvelujaksot - palkattomat poissaolot / (39)

32 31 (39)

33 32 (39)

34 33 (39)

35 Henkilöiden lkm Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden henkilöstömäärän kehitys VAKINAINEN VAPAUTETTU OMISTA TEHTÄVISTÄ MÄÄRÄAIKAISET (39)

36 Henkilöiden lkm Henkilöstön ikäprofiili Henkilöstön lukumäärä 3551 Keski-ikä 45,50 (45,40 ) Kaikki yhteensä VAKINAINEN MÄÄRÄAIKAINEN YHTEENSÄ (39)

37 Sairauspoissaolopäivien määrä Terveysperusteisten poissaolopäivien määrä päivää päivää päivää yli 180-päivää Kaikki yhteensä (39)

38 37 (39)

39 Eläkepoistumaennuste (Porvoo) Vakuutettujen eläköitymisennuste Vuosi Vanhuuse läkkeet, henk. Työkyvyt tömyysel äkkeet, henk. Osatyöky vyttömyy s- Eläkkeet yhteensä, henk. Eläkkeet, % 2015 tilanteest a Eläkkeet yhteensä %, kaikki työnantaj at eläkkeet, henk. yhteensä , ,1 3, ,2 3, ,6 2, ,3 3, ,1 3, , ,7 2, ,1 3, ,3 3, ,3 3, , ,2 3, ,9 3, ,7 2, ,5 2, ,7 2, ,6 2, ,5 2, ,1 2,2 Y hteensä , (39)

40 Eläköitymisennuste prosentteina verrattuna muihin työnantajiin (39)

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Porvoon kaupunki, henkilöstöjohto Sisältö innehåll 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 3 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 4 3.1 Henkilöstörakenne ja työpanos...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 Työhyvinvointimäärärahat... 4 3 Henkilöstöjaosto... 6 4 Yhteistoiminta... 7

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Sisältö. 1 Alkusanat... 1. 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3

Sisältö. 1 Alkusanat... 1. 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Porvoon kaupunki Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 16.3.2012 Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 3 Työhyvinvointi... 4 Työhyvinvointimäärärahat...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖOHJELMA 2014 2017

HENKILÖSTÖOHJELMA 2014 2017 HENKILÖSTÖOHJELMA 2014 2017 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.6.2014 JOHDANTO Henkilöstöohjelma pohjautuu uuteen kaupunkistrategiaan, joka määrittelee kaupungin perustehtävän ja keskeisimmät strategiset

Lisätiedot

Sisältö. 1 Alkusanat Henkilöstöohjelma Tuloksellisuuden parantaminen Laadukas työelämä... 13

Sisältö. 1 Alkusanat Henkilöstöohjelma Tuloksellisuuden parantaminen Laadukas työelämä... 13 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Yhteistyöryhmä xx.x.2016 Johtokunta xx.x.2016 Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014-2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 4

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot