Riskienarviointi tänään henkiset riskit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienarviointi tänään henkiset riskit"

Transkriptio

1 Riskienarviointi tänään henkiset riskit Lasikeraamisen teollisuuden ajankohtaispäivä Tampere Työympäristöasiantuntija Tarja Korkalainen 1

2 Työhyvinvointiongelmien mahdollisia seurauksia TYÖYHTEISÖN ILMAPIIRI INHIMILLISET KÄRSIMYKSET Työuupunut Omaiset Työyhteisö Työhyvinvointiongelma, sairausloma, eläke TALOUDELLISET VAHINGOT Työuupunut Yritys Yhteiskunta YRITYKSEN IMAGO TYÖNTEON VAIKEUTUMINEN Uudelleen järjestelyt Kiireen lisääntyminen Turha työ OIKEUDELLISET SEURAAMUKSET Sakot Vahingonkorvaus Yhteisösakko Konfiskaatio, hyödyn menettäminen valtiolle 2

3 Työkyvyttömyyseläkkeellä olleet ja eläkkeelle siirtyneet vuosina sairauspääryhmän mukaan (työeläkkeet) 3

4 Ilmakehästä ulos 4

5 Turvallisuus- ja työhyvinvointikulttuuri Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin hallinta, menettelytavat turvallisuus- ja työhyvinvointijohtamisen toteuttamiseksi Turvallisuus- ja työhyvinvointijohtaminen Menetelmien ja toimintatapojen johtaminen Riskien arviointi Katselmointi Mittaaminen Koulutus Ihmisten johtaminen Arvot Asenteet Osaaminen Osallistuminen Motivointi Lähde: Soveltaen Turvallisuusjohtaminen, STM

6 Ylikuormitus, työpaikkakiusaaminen, työuupumus syntyy suojausten pettäessä Vaarat Työhyvinvointiongelma Työn suunnittelu Tekniset ratkaisut ja työvälineet Tehtäväsuunnitelmat, työohjeet ja aikataulut Työhyvinvoinnin jatkuva seuranta Esimiestyö, johtaminen Työkaverien tuki Työntekijä itse Lähde: Soveltaen Reason 6

7 Liiallisen stressin vaikutukset työpaikalla Rooliepäselvyydet Työn sisältö Työilmapiiri Kehitysmahdollisuudet Organisaatiomuutokset Työttömyysuhka Aikapaine pitkät työajat Kuormitustekijät Stressireaktiot Häiriöt Korkeat vaatimukset sidottu työ Yksilö Osaamisvajaus yksilö stressihormonit verenpaine lihaskouristukset ärtyisyys, tuskaisuus rintakivut kahvin kulutus unihäiriöt alkoholin kulutus mieliala toleranssi työyhteisö poissaolot vaihtuvuus työtyytyväisyys ihmissuhteet laatu motivaatio innovaatio uupuminen masennus sydänhäiriöt immuunivaste tapaturmariski resurssivuoto apatia konfliktit palvelun laatu tuottavuus Lähde: Työterveyslaitos, Työ & terveys Suomessa v

8 Työkuormituksen ennalta ehkäisyä ja arviointia Ennakoivia Ilmapiiritiedustelut Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat Tiedotussuunnitelmat + Palaute Kehityskeskustelut Menetelmät Reagoivia Työpaikkaselvitys Työsuojelun toimintaohjelma Sairauspoissaolotilastot Vaarojen tunnistus ja arviointi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Varhaisen tuen mallit - Palaute Epäasiallisen kohtelun ratkaisumallit Työkykykyselyt Työkuormitusselvitykset Fysiologiset mittaukset Masennustestit Työyhteisö Tarkastelun kohde Yksilö 8

9 Työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajantasalla. 9

10 Työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa on huomioitava: 1. tapaturman ja muun terveyden menettämisen vaara huomioiden ko. työssä tai työpaikassa esiintyvät lain 5 luvussa tarkoitetut vaarat ja haitat 2. esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit, työperäiset sairaudet ja vaaratilanteet 3. työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset 4. työn kuormitustekijät 5. mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara 10

11 Riskien arviointi Lähtötiedot Seuraukset Todennäköisyys Toimenpiteet Tunnista vaarat ja haitat Mahdolliset vahingon aiheuttajat? Kuka tai mikä voi vahingoittua? Kuinka vahinko voi tapahtua / haitta syntyä? Luokittele ja laadi vaara- tai haittaluettelo Rakenteelliset, ergonomiset, kemialliset, fysikaaliset Henkiset / sosiaaliset Määrittele riski Vaaran tai haitan vakavuuden mukaan: vähäinen / haitallinen / vakava ja esiintymistodennäköisyyden perusteella Päätä riskin hyväksyttävyydestä Merkityksetön/ vähäinen/ kohtalainen/ merkittävä/ sietämätön Toimenpiteiden toteuttaminen Poistaminen / pienentäminen / varoittaminen Seuranta Arviointi Palaute 11

12 Henkisten riskien arviointi Henkisten vaarojen tunnistamisessa yksilön oma kokemus ja näkemys on oleellinen. Arviointi tulisikin tehdä työntekijäkohtaisesti. Lähde : Riski Arvi, STM 12

13 Henkisten riskien arviointi Lähde : Riski Arvi, STM, 13

14 Esimerkki : Riskin suuruuden arviointi, henkinen kuormittuminen Todennäköisyys Epätodennäköinen Satunnaisia vaara- tai kuormitustilanteita esiintyy harvoin tai vähän aikaa kerrallaan. Mahdollinen Vaara tai kuormitustilanteita esiintyy toistuvasti tai jonkin aikaa kerrallaan. Todennäköinen Vaara- tai kuormitustilanteita jatkuvasti, haitallisia vaikutuksia on havaittu, kuormitus on pysyvää. Seuraukset Vähäiset Väsymistä ja turhautumista, satunnaisia poissaoloja. Haitalliset Alentunut keskittymiskyky, avuttomuutta, toistuvia poissaoloja. Vakava Toivottomuutta, voimakas masennus, jatkuvia poissaoloja. 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski 14

15 Jatkotoimenpiteet, suositus Henkisten riskien arvioinnin yhteenveto joka käsitellään työsuojelutoimikunnassa ja yrityksen ylimmässä johdossa. Johtopäätökset ja laajemmat toimenpiteet. Tulosten pikainen käsittely ja ratkaisujen pohtiminen esimiesalueittain yksikköpalavereissa. Esimies poistaa riskit toimivaltuuksiensa rajoissa. Jos ei toimivalta riitä, vie asiaa linjaorganisaatiossa ylöspäin. Työntekijä itse miettii myös riskienvähentämiskeinoja, tuo niitä avoimesti yhteiseen keskusteluun ja toteuttaa omalta osaltaan. 15

16 Työturvallisuuslaki 25 Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Toteaminen: henkilö itse, työterveyshuolto, esimies, työtoveri Tieto työnantajalle: henkilö itse, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuolto, työtoveri eli laki ei rajaa ilmoittajaa 16

17 Työterveyshuoltolaki 12 Työterveyshuollon sisältö Työnantajan järjestettäväksi säädettyyn työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti:.. 4) tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa mukaan lukien työntekijän perustellusta syystä työkuormituksestaan pyytämä selvitys työkuormituksen arviointi ja kehitystoimenpiteet tehdään ensisijaisesti työnjohdon ja työntekijän yhteistyönä jos tarvitaan muita toimenpiteitä, työterveyshuolto tekee selvityksen 17

18 Työuupumus ja masennus, tervehtyminen Työuupumus on kolmitahoiten oireyhtymä: uupumusasteinen väsymys, kyynisyys, ammatillisen itsetunnon heikentyminen. Työuupuneista n. 50 % masentuu. Masennus on sairaus. Masennus kolmiportainen ja jakaantuu: lievä, keskivaikea, vaikea. Jokaisella tasolla tarvitaan tilanteen tunnistus ja toimenpiteitä terveyden palauttamiseksi. Lievästi masentuneet usein töissä, ei välttämättä lääkitystä. Puheeksiotto, työn muokkaus! Keskivaikeassa masennuksessa usein lyhyehköjä sairauslomia (2vk-3kk) ja lääkitys sairauden pahenemisen estämiseksi. Kolimikantaneuvottelu, työn muokkaus ja rajaaminen, esimiestuki! Vaikeassa masennuksessa pitkät sairauslomat, pysyvän työkyvyttömyyden uhka, lääkitys miltei välttämätön. Työpaikan ja työterveyshuollon systemaattinen, kokonaisvaltainen tuen ja kuntoutuksen järjestäminen oleellista! 18

19 Miten saamme kaikki mukaan työhyvinvointia kehittämään? Työhyvinvointikorttikoulutus Koulutussisältö Työhyvinvoinnin näkökulmia Määrittely Tarpeet ja voimavarat Säädösperusta Tuottavuus ja työhyvinvointi Työhyvinvointi johtamisessa Strateginen - ja päivittäisjohtaminen Turvalliset työolot Ammattitaito ja osaaminen Työyhteisön toiminta Yhteistyö ja osallistuminen Hyvä työkäyttäytyminen Toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa Terveys ja työkyky Terveyden ja työkyvyn edistäminen Työkyvyn puheeksiottaminen ja varhainen tuki Lisätietoja: 19

20 Työn iloa työpaikoille! Kiitos. 20

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Marina Tolonen SHRM 5 (2010 2011) 22.9.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0. Johdanto 1.1. Helsingin seurakuntayhtymä lyhyesti, nykytila 1.2. Työn tarkoitus

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot