TURO -päätösseminaari Pertti Malkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURO -päätösseminaari. 25.11.2014 Pertti Malkki"

Transkriptio

1 TURO -päätösseminaari Pertti Malkki

2 Kansallista taustaa Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoite nostaa keskimääräistä eläkkeelle siirtymisiän odotetta kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä Toimenpide-ehdotukset Työkyvyn edistäminen Työhyvinvoinnin parantaminen Työuran pidentäminen Kolme työryhmää Työterveyshuollon kehittäminen Työhyvinvointi Työttömien työkyky ja terveyspalvelut

3 Kevan strategiset tavoitteet työssä jatkamisen tukemisessa - Keva Mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä tai sen yli 2. Mahdollisimman harva jäisi työkyvyttömyyseläkkeelle 3. Mahdollisimman moni jatkaisi työssä vaikka työkyky olisi alentunut

4 Miksi kiinnittää huomiota työkyvyttömyyden kustannuksiin? - Keva Kustannusten hillitseminen on sinällään tärkeää 2. Kustannuksilla on motivoiva vaikutus 3. Kustannusten tarkastelu tekee työhyvinvoinnin edistämisestä ja jatkamisen tukemisesta johdettavampaa

5 KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt - Tuloksellisuuskampanja Kunta-alan keskeisten toimijoiden yhteisellä kampanjalla edistetään palvelujen ja työelämän laatua sekä tuloksellisuutta työpaikoilla. Vertaa Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus (KT) Työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt suositus kunta-alalle (KT) Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä Jne.

6 Hyvinvoinnin johtamisen malli - KT Hyvinvoinnin johtaminen Hyvinvoinnin vastuut, johtaminen ja ohjausryhmä Hyvinvoinnin mittarit ja raportointi Organisaation strategiat ja toimintatavat Hyvinvoinnin tavoitteet, sisältö ja suunnittelu Hyvinvointi organisaation strategisissa toiminnoissa Esimiestyön ja HR:n toiminnot Esimiesten rooli hyvinvoinnissa Hyvinvointi investoinnit Hyvinvoinnin tukiprosessit Työterveyshuolto, työsuojelu, työpaikkaliikunta, terveyden edistäminen, henkilöstöruokailu, kulttuuri ja virkistyspalvelut, sisäinen viestintä

7 Eri näkökulmat työkyvyttömyyskustannuksiin Välittömät kustannukset: Poissaolojen korvaamisesta aiheutuva välittömät kustannukset sijaisille maksetut palkat ja sijaisten ansaitsemien vuosiloma- ja vapaapäivien ajalta maksetut palkat sairauspoissaoloihin liittyvät ylityökorvaukset ylimääräisen henkilöstön pitämisestä maksetut palkat edellä mainittujen sosiaalivakuutusmaksut Poissaolojen hallinnointi poissaolojen ja niiden syiden selvittelyn kulut kuntoutuksen hallinnoinnin ja seurannan kulut poissaolojen aiheuttamien työn uudelleenjärjestelemisen kulut sijaisten palkkaamisesta aiheutuvat rekrytointi- ja hallinnointikulut Poissaolevan työntekijään liittyvät palkkakustannukset sairauspoissaolon ajalta maksettu palkka sairauspoissaoloajalta kertyneet vastikkeettomat vuosilomat ja niihin liittyvät lomarahat edellä mainittujen sosiaalivakuutusmaksut Työterveyshuollon kulut Välilliset kustannukset: Tuotannolle ja palveluille aiheutuvat kustannukset Työssäolijoiden tuloksellisuuden ja tuottavuuden alenemisesta aiheutuvat kustannukset Toimitusten myöhästymisestä aiheutuvat kustannukset (potilasjonojen piteneminen, liukastumiset ym.) Tuotannolle ja palveluilla aiheutuneiden häiriöiden (pullonkaulat ja viiveet) kustannukset Koneille, laitteille ja materiaalille aiheutuneiden häiriöiden kustannukset Palvelujen suoranaiset menetykset Tuotannon ja palvelujen laadun heikkenemisestä aiheutuvat välilliset kustannukset Palvelujen huonosta laadusta, virheistä, tarkastuksesta ja korjaamisesta aiheutuvat kustannukset Palvelujen reklamaatioista aiheutuvat kustannukset Muut välilliset kustannukset Työilmapiirin heikkenemisen kustannukset Yrityksen kilpailukyvyn heikkenemisen kustannukset Yrityksen maineen ja imagon huononemisen kaustannukset (EK: Sairauspoissaolojen hallinta, 2009) Sairauspoissaoloihin liittyvät kustannukset (EK:n malli) Tapaturmamaksut Työkyvyttömyysmaksut

8 Muutokset Jyväskylän kaupungin organisaatiossa (-2013) Jyväskylän kaupunki Jyväskylän maalaiskunta Korpilahden kunta Jyväskylän kaupunki Emo Liikelaitokset Yhtiöt Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Energia Jyväskylän Energia-Urakointi Oy Vuokrataloyhtiöiden fuusio Kansalaisopiston kotiuttaminen Lukiokoulutuksen siirto koulutuskuntayhtymään Terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Seudullinen työterveys Päivähoidon siirto Sivistyspalveluihin USO

9

10 Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö 6. Henkilöstötyön johtaminen (Henkilöstöjohtaja) 1. Palvelussuhdeasioiden hallinta (Henkilöstöpäällikkö) 2. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi (Henkilöstöpäällikkö) 3. Osaamisen kehittäminen (Henkilöstöpäällikkö) 4. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen (Henkilöstöpäällikkö) 5. Yhteistoiminta (Henkilöstöjohtaja) 7. Henkilöstölakipalvelu (Henkilöstölakimies) 8. Henkilöstöviestintä (Viestintäpäällikkö) Kaupunkirakennepalvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut PÄÄTUOTOS: HENKILÖSTÖPALVELUT JA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN OHJAUS KESKEISIMPIÄ TUOTOKSIA: 1.Palvelussuhdeasiat 2.Henkilöstösuunnitelmat 3.Osaamisen kehittämisen toimintamallit 4.Työhyvinvointitoiminnan ohjauspalvelut 5.Vuorovaikutteiset ja systemaattiset YT-menettelyt Konsernihallinto ja kilpailukyky 9. Henkilöstöraportointi (Henkilöstö- ja taloussuunnittelija) 10. Henkilöstötietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen (Kehittämispääl.) 11. Henkilöstötyön laadunhallinta (Laatuvastaava-oto) Yhteistyöprosessit KESKEISIMMÄT SIVUTUOTOKSET: Henkilöstökertomus, henkilöstötilinpäätös Palvelualueen henkilöstöraportit Henkilöstöluettelot, virkarekisterit Muut henkilöstöraportit Tärkeimmät asiakasryhmät ja asiakkaat: 1. Kaupungin palkattu henkilöstö 2. Muut tukipalvelut (talous- ja yleishallinto, Talouskeskus) 3. Päättäjät 4. Kuntalaiset 5. Kuntayhtymät, oppilaitokset, KELA, Työvoimaviranomaiset, Puolustusvoimat jne.

11 Henkilöstötyö Mittaus (henkilöstökysely) Oikeudenmukainen johtaminen ja johtamisen tuki 1. Muutoksenhallinta ja arkityö Hyvän työyhteisön pelisäännöt on määritelty Puheeksiotto on osa johtamista Hyvät yhteistoimintajärjestelmät kaikilla organisaation tasoilla Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työkykyä haittaavien sairauksin tunnistaminen ja hoito Kannustavuus eri HR:n järjestelmissä Tuloksellisuuserä Henkilöstöstrategia USO 2. Terve talous Eläköitymisen hyödyntämisen ja uuden rekrytoinnin tavoitetasot on määritelty Käytössä on tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset työaikamuodot Vuosittaiset toimet mm. kannustaminen virka- ja työvapaisiin 3. Päätöksentekoa tukeva raportointi Työterveyshuollon ts. Työturvallisuuden ts. TA2010/2011

12 Palvelutuotannon ja toiminnan kehittämisprosessin vaiheet 1. Kehittämiskohteiden valinta 2. Kehittämiskohteiden organisointi Kehittämistyön vastuutus Henkilöstön mukanaolon varmistus Asiantuntijoiden käyttö Kehittämistyön aikataulun ja vaiheistuksen laadinta 3. Kustannusvertailujen tekeminen Laskennan asiantuntija 4. Henkilöstövaikutusten selvittäminen Henkilöstöhallinnon asiantuntija 5. Vaihtoehtoisten mallien laadinta 6. Mallien informointi luottamushenkilöille ja henkilöstölle 7. Kehittämisehdotuksen teko Taloudellisten ja toiminnallisten hyötyjen osoittaminen 8. Päätöksentekoprosessi Poliittisessa päätöksenteossa Yhteistoimintajärjestelmässä

13 HAKU -hanke Henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishanke KT, KEVA ja Työturvallisuuskeskus 10/2009 kevät 2011 Tavoitteita Pilottiyksiköiden työn sekä työskentelyolosuhteiden kehittäminen nykyistä paremmin työhyvinvointia tukevaksi Henkilöstöraportoinnin mittariston muokkaaminen osoittamaan tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä Koko organisaation käyttöön soveltuvan mallin luominen työhyvinvoinnin kehittämiselle Pilottiyksiköt TK-sairaala Kilpisen koulu

14 VM:n 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Jyväskylän kaupunki vetovastuussa kärkihankkeessa: Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen parhaiden käytäntöjen tuottavuusvaikutusten vertailu 14 kaupunkia, VM ja KT/Kuntaliitto Sisällön analyysi seuraaviin kysymyksiin (osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi) Hanke/Toimenpide Nimi, keskeinen sisältö, tavoitteet (yleiset tavoitteet, tuottavuustavoitteet)? Hankkeeseen/toimenpiteeseen sidotut resurssit (henkilöstöresurssit, eurot)? Hankkeen mittarit ja arviointi (yleiset mittarit, tuottavuusmittarit)? Käytetäänkö tietojärjestelmiä? Kaupunkien parhaat käytännöt (mitä onnistuneita hankkeita/toimenpiteitä kukin kaupunki haluaa erityisesti nostaa esille)?

15 Työhyvinvointi osaksi toimintakulttuuria ja yleisjohtamista Talousarvion laadinta Koko organisaation läpäisevä toiminnan johtamisen prosessi Henkilöstösuunnittelu Toteutetaan kaikille yhteisten menettelyjen avulla Rekrytointi Edellyttää samanlaisen tarveharkinnan ja valmistelun kaikkialla Palkkausjärjestelmä Kaikille kunnille yhteinen, sitova prosessi Työhyvinvointi ja työkyky? Ei sitovia yhteisiä sisältöjä, toimenpiteet paikallisia

16 Yhteistoiminta jatkuvana prosessina Palvelutoiminnan erilaiset muutokset Päätöksenteko Aika Ennen päätöksentekoa tapahtuva yhteistoiminta Päätöksenteon jälkeen tapahtuva yhteistoiminta 1. Kehittämiskohteiden valinta 2. Kehittämistyön organisointi 3. Kustannusvertailujen tekeminen 4. Henkilöstövaikutusten selvittäminen 5. Vaihtoehtoisten mallien laadinta 6. Mallien viestintä luottamushenkilöille ja omalle henkilöstölle 7. Kehittämisehdotusten teko 8. Päätöksentekoprosessi 1. Muutoksen johtaminen 2. Sopimusseuranta 3. Arviointi 4. Jne

17

18 Hyvinvoiva henkilöstö on tuloksellisuuden perusta (Työterveyslaitos) Organisaation tuloksellisuutta tukevaa työhyvinvointia kutsutaan strategiseksi hyvinvoinniksi. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen on johtoryhmän tehtävä, koska se on olennainen osa liiketoiminnan johtamista Strateginen perusta Työhyvinvointi on osa organisaation strategiaa ja johtamista Johdon toiminnot Tavoitteet ja toiminnot työhyvinvointiin HR:n ja esimiesten toiminnot Työhyvinvointi osa HR:n prosesseja Työhyvinvoinnin tukitoiminnot Työterveys, työsuojelu, henkilöstöedut, sisäinen viestintä jne.

19 Hyvää syksyä/talvea!

Strateginen kumppanuus muutoksessa

Strateginen kumppanuus muutoksessa Strateginen kumppanuus muutoksessa henkilöstöjohtajan uudenlainen rooli - Keva seminaari 29.3.2011 Finlandia -talo - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Muutokset Jyväskylän kaupungin organisaatiossa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki 1 Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma Helsingin kaupunki Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Tulokset... 2 3.1. Hyvinvointijohtamisen auditointi... 2 3.1.1. Sosiaalivirasto...

Lisätiedot

Hyvinvoinnin johtaminen 2011

Hyvinvoinnin johtaminen 2011 Hyvinvoinnin johtaminen 2011 Uudistu ja uudista messut 29.9.2011 Ossi Aura Excenta Oy, jatkossa Pohjola Terveys Oy Hyvinvoinnin johtaminen johtamista josta voi innostua! Hyvinvointia johdetaan ensin ylhäältä

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010

Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 Paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 KVTES 2010-2011 allekirjoituspöytäkirja 3 Yleiskirje 10/2010 Käytännössä Käsittely yt-käytännöillä

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2012 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot