Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006"

Transkriptio

1 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt

2

3 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt Helsinki Helsingfors 2008

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Pipatti (09) Raportti on saatavilla sähköisesti osoitteesta Raportissa esiintyviä käsitteitä ja määritelmiä löytyy osoitteesta Kansikuva Pärmbild Cover photograph: Rurik Mahlberg 2008 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. ISSN = Katsauksia ISBN Helsinki 2008

5 "#$&'"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ) *(+,'-./0, (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1 $ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( A (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( E )(:.#F$'&,/":..#&GG#0H0#&,I"##. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( J ** 1(:.#F$'&,/":..#&GG#0H0GG#0HP&,:$00.$/ (((((((((((((((((((((((( *A 1(*"8>DQ;4((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *A ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *E )M 1()0>722;5995?D75>55;6((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )E )S 1(AI ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )J 1* ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1) 11 1A >>6((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1E 1O 1(O+G0" (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1U 1S A(.VF$,00&P"F.#0.GG#0H:"'$0W:#"#0G ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( A* (((((((((((((((((((((((((((((((( A* "8>DQ;4NC4;234567?72;;66;8>856D46>Q;4)MME(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( A* E(:.#F$'&,/":..#&GG#0H0I&$##.0",PP$#&&#I.$##.((((((((( A1 O("&X/0.F,$00""0GG#0H+"/FG'"/0GI$#":#$((((((((((((((((((((((((((((( AO :$V+.PP$#&&#(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( AS P$$0"XGG#0H0.&P&:,0(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( AJ

6 " #$&'() D4?7D67; <975;664;8 ;B3;5>8 67;3; ;B>969<46 #973>8 )MMU 2=B6;>8 D4?7D67;86; 78 3LK <>2<7;66>;64( 64;8 LB6>>8<>67D4?7D6;8 ;8<>8644D;7T 5;5=26== 6;>R76 #973>8 873;8;56>D;K8 2446;3;224 #973>554 <976>>8 )M)E 456;( I9;R>8 34;R>8?==56K6;>R76 ;86>D8>6N

7 * +,-.(/ $2.15''2.$ $ ?;R>6==8 LB6>8= 344; C9;5;564 L3?=D;56K9B;564( YZ, ) [T3>6448;8YZ' A * 4554 ;B3;5>8 67;3;8848 /=3= >56=<=6 49D;8Q78 2=3?K5=6>;2L8?==5L= 4<4D996>>8 C4 2=33;66=<=6 ; ( P=3?>8>3;5>22= 78 @96>8 3>N 2>442276[( 6;>6>>824;675T)MMU[X '4<4;8876 >66= ; "#$&&' ())"")('**'X 344?4227 2=3?>8>> C4 #4R48 <;;3>;5>8 <97R>8 (''+'&&#, &-(+."/&' #,,#)**)" 87;8 MTUA R48 <;;3>;5>8 <97R>8 2=B>5 LBR>22= 456>>224 >2; 344; C9;564 87?>433;8( R; <97R>564 *UEM 2=B6;>8 /0(/*, "#/(/,,', 7<46 722>> >> =3?K6;244 1'*2/0)#,3''*)4, "-(-,0"3/*" +/"#/*))$" L2;66=<=6 5>2<=56; 4D<76 <;;3>;56>8OEMMMM<97R>84C4264( 5&)&&/*" /&('*"#" #2'" ())"")('**'6 78 B4<4;669 >5;3( *

8 6 :$/*";*"- /&('*"#,())"#3*, ('&&/,"'(/***'X 8>2C=66= 4D<;7;86;D4?7D66;4 8>55= 78 *TS _Z Y<4;B6>29<=2; *T*`)TJ _Z[( 4D<;7 2=3?>8>3;5>22> 78,+/,,',,#)*)6 3422;6 >889564<46 3>N ><48 B4;6422;5; ?7BC7;5> $01894$)2$.&5':$)2 $ ?;395 <>2<7; ?972;34;64 5>9D C4 D4?7D67; >722; D4?7D67;<46 ;B3;567;3; L86L<=6 ) ),[T 3>6448;8YZ' A $ ?; =LR>86=<=55= 6>722; ;67969;<46 3==D=22;5;;8?==56K<=N

9 A <=B>88L5<>2<7;66>>8 >R>22>>8 *E C=5>83448 "#$&' $(()#*+(,&&' -.-#,+' #/(&(' 012$(,3&' 4*+,/+5'+(()(&6()#('#&'7(6#,++((')(/-,*"#&)((/"855/+9+')/),$557,&'-"#3&':;;<'855/+9+(/#..'-"#/,2 ) $3?2>3>8646;78[ ?>D;446>T ?972; >722; ( /=; ?972;84 72><;>8 Y..&[ "&N34;R>8 <97884 )MME( Y)MM1bSUb"W[T 78 #973>554 YOS1b)MMA[( 67;3;; #973>8 F;D ( 3LK86== C4 <42<77?==56K29<46T 3;427C>8? ;6756>8T K2CL8C C>8T D4964N C4 6>D=56>722;599R>8T 5>3>866;NT 245;NT "&N3446 7<46 <>2<722;5;4 D4?7D67;3448 <975;664;8 3LK5 5>9D ( 5>9D4864C=DC>56>23= YI78;67D;8Q I>aB48;53T?==6K5 )SMb)MMA[( "&X <>2<722;5995 W:X8 C4 754?972>84 D4?7D67;R4 <975;664;8( "&X8 ;8<>8644D;7?>D95699 C=5>834;R>8 ;8<>8644D;76;>67;B;8( ' >R>22L66==T >66= 754?972;34;224 4D<;7;86;C=DC>56>23= ) Z"Vca>D6;\;>R>3;55;78D>R9a6;78c5>D6;\;7;69?==56K<=B>88L5 1 :5(&/]ZZZY)MMU[2;5=6;>67C4

10 D ?==56K6;>67C> ;5>564 ;8<>8644D;778 Y:9<4 *[( YI>624[ <45644?==75; C4 #973>8 YI00[ ;64 6;>R76( F426;78 YF00[ C4 ];84<; <46 6;>67C4 45;486986;C424;6756>8 D;;66=<=56= D>59D57;88; ;B6>>D;56K22>( "&X22>?==56K6 D4?7D67;R448 *E(1(T @73;55;7 C=N 5>834;R>8 ;8<>8644D;7564 "&X8 LB6>;5>8?==56K;8<>8644D;78( "&X8 5>9D4864C=DC>56>23= 5>9D44 64<7;66>>8 676>9693;564 "&X8 C4?==56K<=B>88L56>8 67;3>>8?4874( F4D5;84;8>8 ;2N 34;R>867;3; ;>R767<46 C4?==56K64<7;66>>8 676>9693;564 <7;R448 5>9D464( 7BC>>6

11 F R>8 <=2>;8 67;3;6> ( 344D4?7D66; Y/46;7842 Z73398;a46;78[T &01))41I3JKKL4'.:22)4'15':0$)$2,,-*.+/ ) )"+**$ & )/)12' N=0:)4''1=0:'4'2':$))1 &99$2>2 " 01)/)1:9?2>$290()'2'802&99$2>2=0PH:00$'2 $):9QRSTK " (4/.:$/&99$2>2 *,U'.225)1=05'/)12'.22)/)1:9?22> * V2?&&.:$/1:9?22>2).44$$$0=0499:)2)2))44H $$$9$.8)44':$$$0=0QRSTKH&99$2>$29$?12?H 6,R00204.'$ 6 (4/.:$/L A, R001:9?22>N 5001:9?2>1 5''2.$ =0 5)2$9204.'$ A J99$2>2=01)4'25001:9?22>4'.:$205)2$9500N 1)22'500N5''500$):95)2$9&04.=)1=0:04:H 2':$)1&99$2>2 D,-92) D 7002.&0:02N:.5&.$2.12=0=92)8)$)1:9$22)4? F,R'' F + " #973>22> 78 3==D;6>26L 85( 5422;669?==56K3==D=T C764 >; 544 L2;66== >85;33=;5>22= R>8 E

12 Y /,+A'.,"#++,$,&'6('$",3&'+"#++,3&')54++9A'$((+(.#"/'6('65+(I((&)54++9A'$((&)54+9&'$""+#/'6('$+/52 D4?7D67;88;8 6=L6LL 6=L66== 5;22> 45>6>696 <446;N 244R98B422;88422> 78 45>6>669 C7;R>8 ;8<>8644D;78 692>> 7224 C4 P44R98B422;8848?>D BC>;5676 Y$ZZT W:X8 ; ?;395[( +=DC>56>23== 59988;6>264> ;;3;6 597D;664<46 5==88K22;5;= ;8<>8644D;76;>R7;22> C4 676>9664<46 6=22= 64<7;8 ;8<>8644D;7;R>8 244R98<42<78644(:9<455478>5;6>66L;8<>8644D;78<975;664;8>8244R;864?D75>55;C45;;B>82;;66L<=6244R98N B422;88483>8>66>2L6Y:9<4)[( :)(2295$):$ ZKO KG#K7 H:01$01894$2)125)12'2:1102 $''1122)4' -02:'80 H4002'208.22)/)10$)22051) JUZQ VT )1 H''/)44))140$:) )1)22)4?2,

13 [ ",70$8('.1):00$'&99$2>2C'.5)$$0 3;2C(6788;4Z, ) <97884 )MME( I99675 F97R>8 )MME?==56K ; S)?D75>866;4 #973>8 Y:9<4 A[( 599D;8?==56K2=BR> <97884 )MMO 87;8 S?D75>86;8?==56K7599R>224 72; 6>722;5995?D75>55;6( 0>722;5995?D75>55;>8?==56K;22= 6>722;5995?D75>55>;564 4;B>969<;4?==56KC=( 72;<46 <97884 )MMO B;>348 6>722;599R>8?D75>55;?==56KC=?;>8>33=6T 87;8 O 5>8 5;6734 3==D= 78 <4?4969<4( 0=6= >; ) #973>8 78 YZ, ) [T ; <97884 )MMO 87;8 SE?D75>866;4( 87;8 )M?D75>866;4 <976>>8 *JJM A [?==56K6<97884)MMO72;<46 <4C446 O?D75>866;4 C4 8> 7<46 <=B>86L8>>6 )S?D75>866;4 <97R>8 *JJM ( ]N ; JA?D75>866;4 <97884 )MMO( F L86LL\755;;2;56>8?726674;8>;R>8C469D?>>8? >8>DQ; (09D<>>;<4D5;84;5>56;72>\75N 5;;2;8>8?726674;8>T >8? <46 ) N?==56K6 692>> B973;778 6=L53==D=;5;8= ;8<>8644D;7554( 998?72678 Z, ) N?==56KC= >; <448 8> D4?7D67;R448 >D;22;56;>6784( "8>DQ; ?72667?>D=;5>6 72;<46 <97884 )MMO LB6>>85= OA 3;2C ;4 Z, ) O P&P&Z]c248R95>T248RN95>aB48Q>48R\7D>56DL

14 +\ R4=,2KT " H):8804)1220] YA Y\ FA F\ DA D\ AA A\ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D 100KT " 80:'2':$)42001*+\2.110(4/.:$/0,S'./)1"\\F2)2..1)110:.441)1, I54=,2.110KT " H):8,L,,-*.+/0 &<<= &<<> &<<? &<<A &<<< :=== :==& :==: :==; :==B :==> :==? A6ND ADN6 D"N+ D\NA AFN6 ADNY A6N[ D\N" D"NY F\N* DDN" A6NF DDN\ O).44$''$H + AN\ 6NA 6NY AN\ 6N[ AN\ AN\ AN\ 6N[ AN" ANA AN* AN* PH:00$'2 " \N+ \N+ \N" \N" \N* \N6 \ND \NF \NA \NF \NF \N[ \NY U'.225)1=0 5'/)12'.2H \N" \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ \N+ 2)/)1:9?22> * R00204.'$ FN+ DN* DN" DN" DN+ AN[ DN\ ANY ANY ANF AND AND AND -92) 6N\ *N[ *NY *NF *ND *NA *N* *N" "N[ "NY "ND "N6 @>E= ABEA A=EA?<E= A=E; R001:9?22>N 5001:9?2>1 H+YN6 H+FNA H"DNY H"\N[ H+YN\ H"\N+ H"\NA H"6N\ H"AN6 H"ANY H"FN\ H*+NA H**N6 5''2.$=0 5)2$9204.'$ 6 + #$$9449PH:00$'=0 " D L * C'.5)$$0:9?2911>$$9/2?&&.:$/1:9?22> 6 Q)M0281)1 4':' 1)22.1)4'0 ) :0$8('.1):00$'=)1 &.$2'50 450:)(9$ ):00$'80:'2':$)2I:$,:0&&04)*,AL

15 ++ -92)*` R00204.'$F` U'.225)1=05'/)1 2'.22)/)1:9?22>\N+` Y"` U:)11)+Y` '/)2N&048)4'2F` G0(2'50&99$2>2\N"` R''2"` "#$B'70$8('.1):00$'&99$2>=)149(2))28'.110"\\D&.$4':)15001:9?22>N5001:9?2>15''2.$=0 " ",+J99$2>:)(2?$8'.$10+[[\H"\\D R>8 427;224T <97R>8 5== ;969<;224 >8>DQ;42=B6>;22= 6976>698 >8>DQ;48 3==D=6( F0)G'.1H : -*#' [\ Y\ F\ D\ A\ 6\ *\ "\ +\ \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D R00204.'$ -92) "#$>'C'.5)1:0$8('.1):00$'&99$2>28'.$10+[[\H"\\DI54=,2.110KT " H):8,L

16 +" [\ Y\ F\ D\ A\ 6\ *\ "\ +\ \ H+\ H"\ H*\ H6\ F0)G'.1H : -*#' +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D J99$2>289()11)22?191)22.1)4'440 "#$?, C'.5)1 :0$8('.1):00$'&99$2>2 +[[\H"\\D I54=, KT " H):8,L &99$2>2a1)4'2, Y\ F0)G'.1H : -*#' D\ 6\ "\ \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D #H#OCN '$ #H#OCN=92) " H):8L,J99$2>:0'&&004:.8'.110"\\A,

17 +* +6\ +"\ IDJ-*70K&<<=L&==M +\\ Y\ D\ 6\ "\ U'.225)2 R00204.'$ -92) \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D +D\ +6\ IDJ-*70K&<<=L&==M +"\ +\\ Y\ D\ 6\ "\ KT" b7o KT"ab7O \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D

18 +6 *,70$8('.1):00$'&99$2>2&99$2>4'.: =72;S)?D75>866;4YOO3;2C(6Z, ) C4>6448 4;B>969<;;8?==56K;B;8 B;;2;N C4 69D<>249BR><7;34224( 0=3= B>;C D448 8>>6( 09D?>>5>>8 2;;66L<;=?==56KC= D4?7D67;R448 3LK C4 3>65=642795N ) [(WB6>>8<>67 Y"` U:)11)+Y` '/)2N &048)4'2F` G0(2'50H &99$2>2\N"` R''2"`

19 +A " H):8,L, N"+70 OD-/P0$4.-+))07""7 (-+))07""7G$ /$*-D.$Q0D-D R00*-DD- F"" -D-/P0$ C9.--D76 +[[\ +[N" +*N6 +"NY [N" A6ND +[[+ +[N\ +"N[ +"NA YN[ A*N" +[[" +YNF +"N6 +"N6 [N\ A"NA +[[* "+NA +"NA +"N\ YND A6NA +[[6 "DN6 +"NY +"N6 YN" A[NY +[[A "6N+ +"N* +"N" FNY ADN6 +[[D "[NY +"N" +"N" FN[ D"N+ +[[F "FN6 +"N6 +"NY FN[ D\NA +[[Y "6N" +"N+ +*N\ YN" AFN6 +[[[ "*NF +"N+ +*N" FN[ ADNY "\\\ ""N+ +"N+ +*N+ FNA A6N[ "\\+ "FNA ++ND +*N* FNF D\N" "\\" *\N* ++N* +*NA FND D"NY "\\* *FN" ++NF +*NF FND F\N* "\\6 *"N[ ++NY +6N+ FN* DDN" "\\A ""N\ ++NA +6N+ FN+ A6NF "\\D *"N[ ++NF +6N6 FN\ DDN\ J99$2>:)(2?$ <4;B6>2><46 <975;664;8?42C78 Y:9<4 **[( 0=B=8 78 5LL8= >8>DQ;48 6>>564T 72; <97884 )MME 87;8 *U 0fB( #43484 <97884 >8>DQ; ;569; C ; <=B>8;T 722>8 87;8 ** 0fB( C4 2=33K ( 3;5>8 C \755;;2;56>8?726674;8>;R>8 C4 69D?>>8?72678?==56K6 72;<46 8>>6C46>722;599R>8>8>DQ; =B;88=5>873;;864D?>;5;;8( 5>866;4 Y**TU 3;2C( 6 Z, ) <97884 )MMO[ C4 87;8 *E?D75>866;4 599R>8 >8>DQ; ?==56K6 7<46 <=B>86L8>>6 *1?D75>866;4 <>DD <97R>8 *JJM?==56K;B;8(

20 +D 72;<46 <97884 )MMO C4 *S?D75>866;4 Y*ATA 3;2C( 6 Z, ) /> #973>8?==56K;56= C== 87;8 5>;65>N <=B>86L8>>6?>D=6; AO?D75>866;4 C4 87;8 1M?D75>866;4( 0=3= 78 5>9D ;;D6L3;5>56= )MMSe[ 72;<46 5LL8= C4 2=3?;3=3?; 5==T 2=33;N 6L5>8>DQ;4864D<>664( Y\ F0)G'.1H : -*#' D\ 6\ "\ \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D R''2$$9429)1(0(2'50&99$2>2 U:)11) '/)2=0&048)4'2 " H):8,L,

21 +F 5S +D\\ +6\\ +"\\ +\\\ Y\\ D\\ 6\\ "\\ F0)G'.1H : -*#' [\ Y\ F\ D\ A\ 6\ *\ "\ +\ \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D 70$8('.1):00$'&99$2>2N54=,2KT"H):8, " H):8,L$):9:0$8H " \ +Y\ +D\ +6\ IDJ-*70K&<<=L&==M +"\ +\\ Y\ D\ 6\ "\ \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D G4)1& $8('.1):00$'&99$2>2 C9(:>11)22.2'.12 "#$&;'70$8('.1):00$'&99$2>2N(4)1:9?22>I$$94299:8(4)1N:.:$1N50$''1H=0:.:$:00$'2$):9 8,+[[6 $00::0 :0'&'1::00$'1L =0 $9(:>1 2'.12 8'.$10 +[[\H"\\D $'(2))$$0 8'./)1 +[[\ 20$..1 I31/):$ +[[\W+\\L, O)/.2 (4)1 :9?2>$29 =0 $9(:>1 1)22.2'.11$20< O40$2.:)$H

22 +Y ""\ "\\ +Y\ +D\ IDJ-*70K&<<=L&==M +6\ +"\ +\\ Y\ D\ 6\ "\ KT" C9(:>1H=04955>12' KT"+\\\2aJ- \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D "#$&B'C9(:>1H=04955>12' KT " H&99$2>=)1$'(2))441)1:)(2?$8'.$10+[[\H"\\D,I31/):$ +[[\W+\\L,C$942992).44$''/)1.5001:9?22>>12' $9(:>1=05??/?14955>1&99$2>2IKT " :2aJ-W(4/.:$/&99$2>2:4.2.11)102'.2)22'0&)20=.'4)0:.(2L,O)/.2$9(:>1H=04955>12'.2011.$20< +\\ [\ Y\ F\ D\ A\ 6\ *\ "\ +\ \ (T9 +[F\ +[F6 +[FY +[Y" +[YD +[[\ +[[6 +[[Y "\\" "\\D 7)5012).44$''$ 7.2H= '$ R)20442).44$''$ J048)4'2N='4:1)1=05'':'4'2'$

23 +[ +D\\ 5S +6\\ +"\\ +\\\ Y\\ D\\ 6\\ "\\ \ +[F\ +[F6 +[FY +[Y" +[YD +[[\ +[[6 +[[Y "\\" "\\D e4=? G4 R00:00$ ' ;/18.50 S)$H=02''48.50 J''& ))2 R''2 C9(:>11)22.2'.12 6\\ 5S *\\ "\\ +\\ \ +[F\ +[F6 +[FY +[Y" +[YD +[[\ +[[6 +[[Y "\\" "\\D U95&>&'5&'2 R)2$92).44$''/)1=92)4)5)2 J''1&)1:9?22> S)$8.50

24 "\ IDJ-*70K&<<=L&==M "6\ ""\ "\\ +Y\ +D\ +6\ +"\ +\\ Y\ D\ 6\ "\ \ KT" b7o KT"ab7O +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D " H&99$2>:)(2?$ 8'.$10+[[\H"\\DI31/):$+[[\W+\\L,IKT " I '.::0VL:.(2L( U:)11) ) ; < ) B;6L5?L5L; *JJMN29< ;22;5>84( #973>554 Z, ) N?==56K6 7<46 "&b"0.n ) @>86>>8 @92C>695597D;66>>564 78?;>8>86L8L6 <97R>564 *JJM2=B6;>86454;5>56;722>8*E?D75>866;4<97884)MMOY:9<4)1[(

25 "+ +6 F0)G'.1H : -*#' +" +\ Y D 6 " \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D G)1:4>0'2.2 U1=0H0'2.2 J0:)220'2.2 "#$&<'O)4:)12))1:0$8('.1):00$'&99$2>=)1:)(2?$0=.1)'8.2??&)2291+[[\H"\\D, +D\ +6\ IDJ-*70K&<<=L&==M +"\ +\\ Y\ D\ b7o 0=.1)'8.:5 6\ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D

26 "" +6\ +"\ IDJ-*70K&<<=L&==M +\\ Y\ D\ 6\ "\ \ KT" :5 KT"a:5 +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D "#$:&'G)1:4>0'2.=)1KT " H&99$2>=)1$'(2))441)1:)(2?$IKT " a:5w(4/.:$/&99$2>20=.1)'8.:4.h "A\ PU*Q "\\ +A\ +\\ A\ \ +[[* +[[A +[[F +[[[ "\\+ "\\* "\\A P3QH/)$)4 P3QHc)1$1 #BH208.2)"\\Y #BH208.2)"\+" " H&99$2>2IMa:5L,IU9(/)<U:)11)H

27 "* D\ A\ 6\ V *\ "\ +\ \ +[D\ +[F\ +[Y\ +[[\ "\\\ "\\+ "\\" "\\* "\\6 "\\A "\\D 0>722;5995?D75>55;>8 72;<46 <97884 )MMO 87;8 OT* 3;2C( 6 Z, ) 6L??;B4?78 Y) g 5>3>86;8 O1?D75>866;4T )1?D75>866;4 C4 3>6448;4 MT1?D75>866;4( ==56K3==D;;8 U 59?==56K;56=( U

28 "6 7)5012).44$''$"N\` R)20442).44$''$*N+` R''2'.2012.\N\` PH:00$'=)1:9?22>+N\` 4'8'2.802.$'':$0:.:.10$&99$2>$29, " H):8,L, N"+70 1H : W : H 1X B 34*$$7". & Y9.--D76 +[[\ *N* +NF \N\+ \N\[ AN+ +[[+ *N+ +N6 \N\+ \N\F 6NF +[[" *N\ +N* \N\+ \N\6 6N6 +[[* *N\ +N6 \N\+ \N\* 6N6 +[[6 *N+ +N6 \N\+ \N\6 6ND +[[A *N\ +NA \N\+ \N+ 6ND +[[D *N* +NA \N\+ \N+ AN\ +[[F *ND +N6 \N\+ \N" AN* +[[Y *NA +N6 \N\+ \N* AN" +[[[ *ND +N* \N\+ \N6 AN6 "\\\ *ND +N6 \N\+ \ND ANA "\\+ *ND +N* \N\" \NF ANF "\\" *NA +N* \N\+ \NA AN6 "\\* *NY +N6 \N\+ \NF AN[ "\\6 *N[ +NA \N\" \NF DN" "\\A *NF +ND \N\" \N[ DN" (-+))04 7""7Z/ Y9.--D76 "\\D *N[ +N6 \N\" \NY DN+ +

29 "A J99$2>:)(2?$ ' 346?==56K6 >;<=6 <4;BR>22>>6 *JJMN29<9224( #99D; C7;R> >B644867;3;884827??9> <97R>564 *JJO?==56K6 7<46 C4 6=22= 8> 7<46 *U?D75>866;4 <97R>8 *JJM FN\ DN\ F0)G'.1H : -*#' AN\ 6N\ *N\ "N\ +N\ \N\ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D 7)5012).44$''$ R)20442).44$''$ PH:00$'=)1:9?22> " H):8,L,

30 "D +"\\ [P1H : -*#' +\\\ Y\\ D\\ 6\\ "\\ \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D 704:12' :::8)1=0/.4.521:9?22> C../01:9?22> O)/)1&9944?$2951)10$_ C)5)1212' U0$12' " H):8,L, +6\ +"\ IDJ-*70K&<<=L&==M +\\ Y\ D\ 6\ "\ Q"T O?&&(0&.12' Q"Ta2'.2)22'2?&&(0&&.2.11 \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D "#$:A'O?&&(0&.12' Q " TH&99$2>=)1$'(2))441)1:)(2?$8'.$10+[[\H"\\D I31/):$+[[\W+\\L,

31 "F "\\ +Y\ +D\ IDJ-*70K&<<=L&==M +6\ +"\ +\\ Y\ D\ 6\ "\ KT" \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D " H&99$2>=)1$'(2))441)1:)(2?$8'.$10+[[\H"\\D I31/):$+[[\W+\\L, [\\ Y\\ F\\ D\\ A\\ 6\\ *\\ "\\ +\\ [P1H : -*#' \ +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D 7?459H=0450$ ))2 R''PH:00$'=)1:'4'2'$ C.4'5'.82 C9(:>4022)$2.2 "#$;='PH:00$'=)1&99$2>=)1:)(22?51)1+[[\H"\\DI+\\\2.110KT " ):8,L,

32 "Y *,*U'.225)1=05'/)12'.22)/)1:9?22> <7246;2> 7DQ48;a a73?798r5t B4;B69<46 7DQ448;5>6 B;;2;<>RL6?7;5 3>6448;[?==56KC= 5L86LL 33( 245;<; "\\ +Y\ +D\ +6\ +"\ +\\ Y\ D\ 6\ "\ \ [P1H : -*#' +[[\ +[[" +[[6 +[[D +[[Y "\\\ "\\" "\\6 "\\D "#$;&'70$8('.1):00$'&99$2>24'.225)1=05'/)12'.22)/)1:9?2>$29+[[\H"\\DI+\\\2.110KT " H):8,L, Q"T

33 "[ "\\DI+\\\2.110KT " H):8,L, R0"+..0Q-. N"+70 W : H 1H : Y9.--D76 KW : H\1H : M +[[\ D" ++D +FY +[[+ D" +\[ +F+ +[[" D" [D +AY +[[* D" YY +A\ +[[6 D" YA +6F +[[A D" Y+ +6* +[[D D" FD +*Y +[[F D" F6 +*D +[[Y D" F6 +*D +[[[ D" F* +*A "\\\ A" F" +"A "\\+ 6[ F" +"" "\\" 66 DY +++ "\\* 6\ D6 +\6 "\\6 *[ DA +\A "\\A 6A D\ +\D "\\D *[ D+ +\\ *,6R00204.'$ A Y/ ),[N?==56K6 C4 <;2C>2L O[( ) [<;2C>2L D4?7DN ) >84;B> ?==56K6OTS3;2C(6Z, ) #973>554 72;<46 <97884 )MMO 87;8 *A 3;2C( 6 Z, ) Y*U 3LK5 >D; C4 >2=;8DLB3;22>( @=5;66>2L3>8>6>2N #99D; ?>267C>8 <;2C>2L8 597D;4 C4 >?=597D;4 / ),N?==56KC=( #97D46?==56K6 344?>D==8 >D;24;5;564 2=B6>;56=?==6L<=8 72>664>8 6;>6L8 7599R>8 6L?>56= <48 #97D;;8 / ),N?==56K;B;8 29>6448?>267C>8 C ><;6L5[T 6L?>8 5;R78848T?>227;22>

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

!"#$%&&'&()'#*+,--.)","/#"/"#( 0*-+'&''+-/(),11+2+-/()2.''+(),1/"#-*,*/+'#(.34+,+("+

!#$%&&'&()'#*+,--.),/#/#( 0*-+'&''+-/(),11+2+-/()2.''+(),1/#-*,*/+'#(.34+,+(+ !"#$%&'%&()#%*+%$,* -.),,.),)/%$,%",""##%&"&(,%"0"-1&,2 *+",,232&-*1#1,1$#2%,*$ $45678896:;:

Lisätiedot

!!!!!! "#$%&''#!(%%)*"+,-! (,."&)!!! "/010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002!

!!!!!! #$%&''#!(%%)*+,-! (,.&)!!! /010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002! "#$%&''#(%%)*"+,- (,."&) "/010/2033456300/728340/9:/803;1/:922002834 63:?:1;7/80/ #242@>>002 *AB//B/C+52;3-22428:5962 *665434020CD3;2'/66/;/2434B/@22E2.240/434 FGHIHJGKJ )/20334:/4

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 14 Heikki A. Loikkanen & Ilkka Susiluoto Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta

Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Yhdeksännen kerran järjestetyt Nuorisovaalit keräsivät uurnille yhteensä 59 403 nuorta. Alle 18-vuotiaat nuoret äänestivät 630 oppilaitoksessa ympäri Suomen.

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Luku 21. Kemiallisten reaktioiden nopeus

Luku 21. Kemiallisten reaktioiden nopeus Luku 21. Kemiallisten reaktioiden nopeus Reaktiokinetiikka tarkastelee reaktioiden nopeuksia (vrt. termodynamiikka) reaktionopeus = konsentraation muutos aikayksikössä Tarkastellaan yksinkertaista tasapainoreaktiota:

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

!"#$%&&%$!'"(((()%"*%&(

!#$%&&%$!'(((()%*%&( #$%&&%$!'"(((()%"*%&( ASENNUSOHJE DC INVERTER FREE #$%&'()'(#*(''# Digital Scroll ja DC/AC invertteri soveltuvat samoille sisäyksiköille. Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. Lue tämä ohje huolellisesti

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Luento 8 6.3.2015. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit

Luento 8 6.3.2015. Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Luento 8 6.3.2015 1 Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit Entrooppiset voimat 3 2 0 0 S k N ln VE S, S f ( N, m) 2 Makroskooppisia voimia, jotka syntyvät pyrkimyksestä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Integraalista ja joukon mitan käsitteestä. MariaArkko

Integraalista ja joukon mitan käsitteestä. MariaArkko Integraalista ja joukon mitan käsitteestä MariaArkko MatematiikanProGradu-tutkielma Jyväskylänyliopisto Matematiikanjatilastotieteenlaitos Kevät2012 1 JOHDANTO Työntarkoituksenaolitarkastellaintegraalilaskennankehittymistälähtienliikkeelle

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

"#$#%&'()*%+,$-#.!&,*$#-/0!1'&),*,,.!23*&343.!'45,,.!#$3#6&#0#44,!!!!!

#$#%&'()*%+,$-#.!&,*$#-/0!1'&),*,,.!23*&343.!'45,,.!#$3#6&#0#44,!!!!! "#$%%&'())(*+(,))*%-./))/**01*'/,)&23*4%%&(+'*,5" "#$#%&'()*%+,$-#.&,*$#-/01'&),*,,.23*&343.'45,,.#$3#6&#0#44, 7&&'--#$%*$,'$%545-5-$#..%.%)#..3/-,-/8 "'69,.0#:5;?@A B,,--'74'$'44''.:''*'+'C'-*#C''*-%

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi HARJOITUKSET II 1. Jutan ruokavalio koostuu yksinomaan nauriista ja lantuista. Jutan hyötyfunktio on muotoa U(N,L) = 12NL. Tällä hetkellä Jutta on päättänyt

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja Internetkäyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2016 Sivu 1 Internetkäyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 1. Kokouksen avaus //at,** A avasi kokouksen ^ I. J?. % O (6 kello 1^" : IO

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot