Tieliikenneonnettomuudet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenneonnettomuudet 2008"

Transkriptio

1 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

2

3 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents Helsinki Helsingfors 2009

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Tilastokeskus Statistikcentralen Statistic Finland Raini Östlund Juha-Pekka Konttinen Mari Törmänen (09) Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenneturva Trafikskyddet Central Organization for Traffic Safety in Finland Petri Jääskeläinen Tilaston kuvaus: Tilaston laatuseloste: Kansikuva Pärmbild Cover graphics: Jannis Mavrostomos 2009 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISBN (pdf) ISSN (print) ISBN (print) Multiprint Oy, Helsinki 2009

5 "#$%&'( )*+,+-!"#"$ %&'()*+&$ +*+"',""$,*-,.%)$ /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*+,)$,*-'**1 (-0,--0$.00-,,.#&&(+*+,)$+-("$0**++"$(&.''-*+,)$%)$'.&(())01,&0-*+,)$2-0(*'3*+,"$4&.00)$56678 E.,DD$%)$+-0$%"'(--0$DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD8$F**(-00-,&G4) H-:-',"%"$!)'%)I$.0$ %&'()*++&,$.00-,,.#&&+,*')+,.%)$ 4&.:-0 <=JK$.00-,,.#&&(+*+,)$ )'()-0$ 0*#-''"$ DD;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-,DD8$ LC,$ ("+*''"$.'-4)$ %&'()*+&$.0$ C2:-+,.*+,) F**(-00-,&G4)0$%)$!*')+,.(-+(&(+-0$C2,-*+%&'()*+&8 M&'()*+&0$ ')):*00)+,)$.4),$ 4)+,)00--,$!*')+,.(-+(&(+-++) M&2)1N-(()$O.0,,*0-0$%)$P)G*$!3G#"0-0$+-("$F**(-00-,&G4)+1 +)$N-,G*$M""+(-'"*0-08$!*')+,.0$')):*0,))0$.0$'*+"(+*$.+)''*+,&1 0&,$ Q)*0*$ R+,'&0:$!*')+,.(-+(&(+-+,)8$ M&'()*+&0$.0$,)*,,)0&, O)*+)$S.'#$!*')+,.(-+(&(+-+,)8 T-00)$ /&U'*(),*.0$ *00-2V''-G$ &//E*W,-G$.#$ 4"E,G)W*(.'CX(.G +.#$(.##*,$,*''$/.'*+-0+$("00-:.#$+)#,$.#$:3:)$.X2$+():)1 :-$*$.'CX(.G0)$VG$ 'CX(++,),*+,*($2)G$/G.:&X-G),+$*$Y*0')0:$+-:)0$VG$<=><$.X2 ;,),*+,*(X-0,G)'-0+$ /&U'*(),*.0$ &0:-G$ 0)#0-,$ Z!*-'**(-00-4)1 2*0E.,Z$ H&0E8$ A"E,G)W*(+():.GI$.X2$ :"G-W,-G$ &0:-G$ 0)#0-, DD!*-'**( ,,.#&&:-,DD$ HA"E,G)W*(.'CX(.GI8$!G)W*(+(C:1 :-,$HW8:8$!)'%)I$2)G$/&U'*X-G),$.'CX(++,),*+,*($WG8.8#8$.'CX(.G0) VG$<=JK$&0:-G$0)#0-,$ZA"E,G)W*(.'CX(.G$*$Y*0')0:DD8$T-0$2"G /&U'*(),*.0-0$ "G$!G)W*(+(C::-,+$.X2$ ;,),*+,*(X-0,G)'-0+$ -'W,- E-#-0+)##)$/&U'*(),*.08 N&U'*(),*.0-0$2)G$G-:*E-G),+$)4$M&2)1N-(()$O.0,,*0-0$.X2 P)G*$!3G#"0-0$ 4*:$ ;,),*+,*(X-0,G)'-0$.X2$ N-,G*$ M""+(-'"*0-0 4*:$!G)W*(+(C::-,8$ T-++&,.#$ 2)G$ Q)*0*$ R+,'&0:$ 4*:$ ;,),*+1,*(X-0,G)'-0$:-',)E*,$*$WG)#+,"''0*0E-0$)4$+,),*+,*(-08$N&U'*()1,*.0-0+$')C.&,$2)G$E%.G,+$)4$O)*+)$S.'#$4*:$;,),*+,*(X-0,G)'-08 S-'+*0E*++"?$(-+"(&&++)$566= S-'+*0EW.G+$*$%&0*$566= P),,*$M"G4*0-0!.*#*,&+%.2,)%) F**(-00-,&G4) S)00-'-$9G%)')!*')+,.%.2,)%)!*')+,.(-+(&+ P),,*$M"G4*0-0 A-G(+,"'')0:-$:*G-(,3G!G)W*(+(C::-, S)00-'-$9G%)') ;,),*+,*(:*G-(,3G ;,),*+,*(X-0,G)'-0 ),+(.,+-!2*+$ /&U'*X),*.0$ X.0,)*0+$ :),)$.0$ G.):$,G)WW*X$ )XX*:-0,+ G-/.G,-:$,.$,2-$/.'*X-$)0:$:),)$.0$/-G+.0+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0,2-+-$)XX*:-0,+$*0$56678 [0$ Y*0')0:$ +,),*+,*X+$.0$ G.):$,G)WW*X$ )XX*:-0,+$ 2)4-$ U--0 X.#/*'-:$ +*0X-$ <=><?$ )0:$ WG.#$ UC$ ;,),*+,*X+$ Y*0')0:8 \0,*'$ <=BB$ ;,),*+,*X+$ Y*0')0:D+$ /&U'*X),*.0$ ])+$ X)''-:$!*-1 '**(-00-4)2*0E.,$HQ.):$!G)WW*X$T)#)E-+I$)0:$)W,-G$,2),$!*-1 '**( ,,.#&&:-,$HQ.):$!G)WW*X$^XX*:-0,+I8$!2-$_-0,G)' 9GE)0*+),*.0$ W.G$!G)WW*X$ ;)W-,C$ *0$ Y*0')0:$ HF**(-00-,&G4)? /G-4*.&+'C$!)'%)I$ 2)+$ U--0$ /&U'*+2*0E$ +,),*+,*X+$.0$ )XX*:-0,+ +*0X-$ <=JK$ &0:-G$,2-$,*,'-$ ;&.#-0$,*-'**( ,,.#&&:-, HQ.):$!G)WW*X$ ^XX*:-0,+$ *0$ Y*0')0:I8$!2*+$ /&U'*X),*.0$ *+$,2- -'-4-0,2$ %.*0,$ /&U'*X),*.0$.W$,2-$ _-0,G)'$ 9GE)0*+),*.0$ W.G!G)WW*X$;)W-,C$*0$Y*0')0:$)0:$;,),*+,*X+$Y*0')0:8 PG$ M&2)1N-(()$ O.0,,*0-0$ )0:$ P+$ P)G*$!3G#"0-0$ WG.# ;,),*+,*X+$Y*0')0:$)0:$PG$N-,G*$M""+(-'"*0-0$WG.#$,2-$_-0,G)' 9GE)0*+),*.0$W.G$!G)WW*X$;)W-,C$*0$Y*0')0:$]-G-$*0$X2)GE-$.W,2-$/&U'*X),*.08$P+$Q)*0*$R+,'&0:$WG.#$;,),*+,*X+$Y*0')0:$)'+. /)G,*X*/),-:$*0$,2-$X.#/*'),*.0$.W$,2-$+,),*+,*X+8$!2-$')C.&,$*+ UC$P+$O)*+)$S.'#$WG.#$;,),*+,*X+$Y*0')0:8 S-'+*0(*?$M&0-$566= P),,*$M"G4*0-0 P)0)E*0E$T*G-X,.G _-0,G)'$9GE)0*`),*.0$W.G!G)WW*X$;)W-,C$*0$Y*0')0: S)00-'-$9G%)') T*G-X,.G ;,),*+,*X+$Y*0')0:!

6 0$#1223# a+*/& > O),+)&+$'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$%)$'**( ,,.#&&(+*-0,*')+,.*00*0$2*+,.G*)) <6!"#$%$&'$( <8$!*-'**( ,,.#&&:-,$<=><c <7 58$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$<=><c <= )"*+#,-((,',.'$."#, >8$!*-'**(-0,--++"$(&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%)$*"0 #&())0$ K8$!*-'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,$,*-0("C,,"%"GC2#"0$%)$*"0 #&())0$ < J8$!*-'**( ,,.#&&(+*++)$(&.''--,$*("GC2#*,,"*0 <=BJc5667 *("GC2#*,,"*0$<=BJc B8$O&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<=B6c > 78$F.&(())0,&0--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<=76c > =8$O&.'-#))0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-, )%.0-&4.,$566>c K <68$F.&(())0,&#*+--0$%.2,)0-*++)$.00-,,.#&&(+*++).+)''*+-,$)%.0-&4.,$566>c K <<8$P..,,.G*)%.0-&4.%-0$(&'%-,,)%),$2-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$)%.(.G,*0$#&())0$ J <58$O&.''--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0$<==7c5667 <>8$F.&(())0,&0--,$*("GC2#*,,"*0$+&(&/&.'-0$#&())0 <==7c5667 <K8$O&.''--,$*("GC2#*,,"*0?$*("GC2#"0$<66$666$)+&()+,) (.2,*$<=7Jc B <J8$O&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$<66$666$)+&()+,)$(.2,* <=7Jc B )+&()+,)$(.2,*$ )$/$0(12$3$"#$ <B8$O&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$566>c >6 <78$O&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$4**(.0/"*4*,,"*0$566>c >6 <=8$O&.''--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0$566>c >< 568$F.&(())0,&0--,$4&.G.()&:-0$)%)0$#&())0$566>c >< 5<8$O&.''--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >5 558$F.&(())0,&0--,$(&&()&+*,,)*0$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >5 4++*((5211%(--//" 5>8$O&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0$566>c >> 5K8$F.&(())0,&0--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$#&())0 566>c >> 5J8$O&.''--,$.00-,,.#&&+,CC/*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >J >J 465%107* 5B8$O&.''--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 578$F.&(())0,&0--,$0./-&+G)%.*,&(+-0$%),*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$5667 5=8$O&.''--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ >B >68$F.&(())0,&0--,$,*-')%*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >B ><8$O&.''--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&()) >7 >58$F.&(())0,&0--,$4)'.*+&&:-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ >7 >>8$O&.''--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ K6 >K8$F.&(())0,&0--,$G*+,-C(+-0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0 #&())0$ K6 >J8$O&.''--,$(-'*0$%)$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ K< K< 8,"0(**( >B8$N"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--, <=B6c K5 >78$S-0(*'34)2*0(.1.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+-,$G),,*%&./., *("GC2#*,,"*0$ K5 >=8$N"*2:-,)/)&(+*++)$(&.''--,$(&&()&:-0$#&())0$ K> K68$N"*2:-,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$(&&()&:-0$#&()) K> K<8$^'(.2.'*,)/)&(+*++)$(&.''--,$%&./&0--0$.+)''*+-0,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ KK K58$^'(.2.'*,)/)&(+*++)$'.&(())0,&0--,$%&./&0--0.+)''*+-0$,*-0("C,,"%"GC2#"0$#&())0$ KK!61*("*75( K>8$O&.''--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0$566>c KJ KK8$F.&(())0,&0--,$'""0-*,,"*0$%)$#))(&00*,,)*0 566>c KJ KJ8$!*-'**( ,,.#&&:-,$+-("$0**++"$(&.''--,$%) '.&(())0,&0--,$(&00*,,)*0$ "%(*(-(.$"+*"%(5( )%.0-&4.0$*"0$#&())0$ J7 KB8$F.&(())0,&0--,$2-0(*'3)&,.0$(&'%-,,)%),$*("GC2#*,,"*0 %)$)%.0-&4.0$*"0$#&())0$ J7 K78$O&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$2-0(*'3)&,.0$(&'%-,,)%), *("GC2#*,,"*0$%)$)%.(.G,*0$*"0$#&())0$ J7 :$+%$"+;,6"+*+ K=8$O&.''--,$,*-0("C,,"%"GC2#*,,"*0$N.2%.*+#)*++) 566Kc566B J= J68$O&.''--,$*("GC2#*,,"*0$N.2%.*+#)*++)$566Kc566B J= J58$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)+&()+,)$(.2,*$-G"*++" J>8$F**(-0,--++"$(&.''--,$<66$666$)&,.)$(.2,*$-G"*++" )$1%($("*(5'$ <8$^&,.1$%)$#..,,.G*/C3G"()0,)$<=J7c5667$H><8<58I 58$A"(*'&(&?$'**(-00-+&.G*,-$%)$)&,.()0,)$'""0-*,,"*0$%) >8$F**(-00-+&.G*,-$H#*'%8$)%.08$(#I$)%.0-&4.GC2#*,,"*0 <==6c5667 K8$A.*#)++).'-4*-0$)%.(.G,,*-0$#""G"$*("'&.(*,,)*0 566Kc5667 @8$!)+.G*+,-C+.00-,,.#&&:-,$<=7=c5667 :"&'$66"%11(($ /

7 5,67(67# Y.G-].G: > Q-4*-]b$L&#U-G$.W$G.):$,G)WW*X$W),)'*,*-+$:.]0$UC$<6$/-G X-0, <> NG.:&X,$:-+XG*/,* <J Q-4*-]$.W$,2-$2*+,.GC$.W$+,),*+,*X+$.0$,G)WW*X$+)W-,C$)0:,G)WW*X$)XX*:-0, <B )"2*.%*&"*% <8$Q.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$<=><c <7 58$O*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$<=><c <= <5$7.1%*&.$+7.$=* >8$O*''-:$*0$G.):$,G)WW*X$UC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ K8$[0%&G-:$*0$G.):$,G)WW*X$UC$G.):$&+-G$EG.&/$)0:$)E-$ < J8$O*''-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$UC$)E-$<=BJc5667 B8$O*''-:$UC$G.):$&+-G$EG.&/$<=B6c > 78$[0%&G-:$UC$G.):$&+-G$EG.&/$<=76c > =8$A-2*X'-+$*04.'4-:$*0$W),)'$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+ 566>c K <68$A-2*X'-+$*04.'4-:$*0$/-G+.0)'$*0%&GC$)XX*:-0,+ 566>c K <<8$P.,.G$4-2*X'-$:G*4-G+$*0$)XX*:-0,+$*04.'4*0E$X)+&)',*-+ UC$,C/-$.W$4-2*X'-$)0:$:G*4*0E$'*X-0X-$ J <58$O*''-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$UC$)E-$EG.&/$)0:$E-0:-G <==7c5667 <>8$[0%&G-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$UC$)E-$EG.&/$)0: <K8$O*''-:$UC$)E-$EG.&/$/-G$<66?666$*02)U*,)0,+$*0$,2-$)E- EG.&/$<=7Jc B <J8$O*''-:$UC$G.):$&+-G$EG.&/$/-G$<66?666$*02)U*,)0,+ <=7Jc B *02)U*,)0,+$ !>>"7*+(.("2* <B8$O*''-:$)0:$*0%&G-:$UC$#.0,2$566>c >6 <78$O*''-:$)0:$*0%&G-:$UC$:)C$.W$]--($566>c >6 <=8$O*''-:$UC$2.&G$.W$:)C$566>c >< 568$[0%&G-:$UC$2.&G$.W$:)C$566>c >< 5<8$O*''-:$UC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5 558$[0%&G-:$UC$#.0,2$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >5!>>"7*+(.(-/* 5>8$O*''-:$UC$,C/-$.W$)XX*:-0,$566>c >> 5K8$[0%&G-:$UC$,C/-$.W$)XX*:-0,$566>c >> 5J8$O*''-:$UC$,C/-$.W$)XX*:-0,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >J 5B8$O*''-:$UC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ $[0%&G-:$UC$+/--:$'*#*,$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$5667 5=8$O*''-:$UC$G.):$X')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B >68$[0%&G-:$UC$G.):$X')++$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >B ><8$O*''-:$UC$'*E2,$X.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >7 >58$[0%&G-:$UC$'*E2,$X.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ >7 >>8$O*''-:$UC$%&0X,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ K6 >K8$[0%&G-:$UC$%&0X,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/$ K6 >J8$O*''-:$UC$G.):$+&GW)X-$X.0:*,*.0$)0:$G.):$&+-G$EG.&/ K< 5667 >B8$Q.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*X)0,$<=B6c K5 >78$TG&0(-0$:G*4-G+$*04.'4-:$*0$)XX*:-0,+$]*,2$X)+&)',*-+ UC$)E-$EG.&/$ K5 >=8$O*''-:$*0$)XX*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*X)0,$UC$#.0,2$ K> K68$[0%&G-:$*0$)XX*:-0,+$*04.'4*0E$*0,.d*X)0,$UC$#.0, K> K<8$N-G+.0+$(*''-:$*0$)XX*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0W'&-0X-$.W$)'X.2.'$ KK K58$N-G+.0+$*0%&G-:$*0$)XX*:-0,+$*04.'4*0E$.0-$.G$#.G- /-G+.0+$&0:-G$,2-$*0W'&-0X-$.W$)'X.2.'$ KK!&*$6."+B5&2$("5+ K>8$O*''-:$UC$/G.4*0X-$)0:$G-E*.0$566>c KJ KK8$[0%&G-:$UC$/G.4*0X-$)0:$G-E*.0$566>c KJ KJ8$Q.):$)XX*:-0,+$)0:$/-G+.0+$(*''-:$.G$*0%&G-:$UC #&0*X*/)'*,C$5667 UC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.W$4-2*X'-$ J7 KB8$N)++-0E-G$X)G$:G*4-G+$*0%&G-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+ UC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.W$4-2*X'-$ J7 K78$N)++-0E-G$X)G$:G*4-G+$(*''-:$)0:$*0%&G-:$*0$G.):$,G)WW*X )XX*:-0,+$UC$)E-$EG.&/$)0:$)E-$.W$:G*4*0E$'*X-0X K=8$O*''-:$UC$G.):$&+-G$EG.&/$*0$,2-$L.G:*X$X.&0,G*-+ 566Kc566B J= J68$O*''-:$UC$)E-$EG.&/$*0$,2-$L.G:*X$X.&0,G*-+$566Kc566B J= J<8$N-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$*0$+-'-X,-: J58$N-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$/-G$<66?666 J>8$N-G+.0+$(*''-:$*0$G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$/-G$<66?666 <8$!2-$0&#U-G$.W$)&,.#.U*'-+$)0:$#.,.G$XCX'-+$*0$Y*0')0: 58$N./&'),*.0?$4-2*X'-$(*'.#-,G-+$)0:$4-2*X'-+$G-E*+,-G-:$UC K8$!2-$0&#U-G$.W$4)'*:$:G*4*0E$'*X-0+-+$566Kc5667$H><8<58I J8$TG&0(-0$:G*4*0E$G-X.G:-:$UC$,2-$/.'*X-$<=B6c

8 9$(2$$:(66(:&,2(;$(6<;11+1<2=#:$<>?<%+,#(677$= A&.00)$ 2-0(*'34)2*0(..0$ %.2,)1 0&,,)$,*-'**( ,,.#&&,,)8$L**++"$#-0-2,C*$>KK$%) (&*0$4&.00)$566B8$S-0(*'34)2*0(..0$%.2,)0-*,)$.00-,1,.#&&(+*)$ %)$ '.&(())0,&#*+*)$.'*$ -:-''*+4&.,,)$ -0-#1 #"08!"#$#%%&'(()**%+,-++../(%#&$$++-(0"($&#%%"",1 -#,++-( E15%" :1566**( F51##$$+(1+**( G*+#"6H;$0"+#53 5++*((52117*(!!"##$ %%"!!"&!"#"!!!!!'!(")!!!!!!"##* %&%!!#!)##!!!!!'!)'%!!!!!!"##' %+(!!(!#$'!!!!!*!#(&!!!!!!"##( %&&!!#!&#'!!!!!*!#&)!!!!!!"### %+"!!#!&$)!!!!!*!##'!!!!!!)&&& +#*!!(!$&(!!!!!*!*++!!!!!!)&&" %++!!(!%""!!!!!*!%$"!!!!!!)&&) %"$!!(!"$*!!!!!*!"#*!!!!!!)&&+ +'#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!&((!,"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!#&',"!!)&&% +'$!!(!'#"!!!!!*!'*'!!!!!!)&&$ +'#!!(!#(+!!!!!'!&))!!!!!!)&&* ++*!!(!$(&!!!!!*!'%&!!!!!!)&&' +(&!!(!%%*!!!!!*!*$'!!!!!!)&&( +%%!!(!$"+!!!!!*!(("!!!! "-!./01234/53/! ! A&.00)$ 5667$ (-+"'**(-00-$ +&%&*$ +-'4"+,*$ -:-''*+1 4&.,,)$/)G-##*08$!.&(.c(-+"(&&0$)*()0)$(&.''-*,)$.'* >>$ 4"2-##"0$ (&*0$ -:-''*+4&.00)$ 4)+,))4)0)$ )*()0)8 O&.''-*,)$.'*$ 4"2-##"0$ -G*,C*+-+,*$ (.2,))#*+.00-,,.1 #&&(+*++)8$ A&.:-0$ 5667$ )*()0)$ -*$ +),,&0&,$ C2,""0!""#$%%&''$(""'')$H4"2*0,""0$0-'%"$#-0-2,C0C,,"I '&4&0$,)*,,--+,)$ )'()0&,$ /C3G"*'*%3*:-0$ 2C4",&G4)''*+&&+(-2*,C+$%),(&*$#C3+$4&.00)$56678$O&.''-*,).'*$0-'%"$4"2-##"0$(&*0$-:-''*+4&.00)8 [("GC2#*,,"*0$,)G()+,-',&0)$ *+,,+*-&%$ HC'*$ BJ14&.,*1 )*:-0I$ '**(-00-(&.'-#),$ '*+""0,C*4",$ -0*,-08$ O&.''-*,).'*$ J=?$ #*("$.0$ <K$ -0-##"0$ (&*0$ 4&.00)$ 566B8$ ;-0 -00)''))0$-'*$(&.''-*,)$.'*$>K8.)!'&%/,*-'**(-00-(&.'-#),$ 4"2-0*4",$ +-'4"+,*$ 4&.1,--0$566B$4-GG),,&0)8$F)/+*)$#-0-2,C*$'**(-0,--++"$()21 :-(+)0?$#*("$.0$(&&+*$4"2-##"0$(&*0$4&.00)$566B8 PC3+$ %"$#'&%$ '**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ 4"2-0* 566B$ #-0-2,C0-*,"$.'*$ =>8$ S-0(*'3)&,.0$ (&'%-,,)%*) G*)$ (&.'*$ (.2,))#*+.00-,,.#&&(+*++)$ (C##-0-0$ %) +&*+,&#*+.00-,,.#&&(+*++)$ ()2:-(+)0$ 4"2-##"0$ (&*0 -:-''*+4&.00)8$!*-'**(-0,--++"$ #-0-2,C0-*+,"$ 0&.G*+,) "!)&& 9:5;/0<= "!&&& (&& *&& %&& )&& & "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ 8742/ 9#:"(2'((!*+$**%+,-++../(%#&$$++-(*%/;<=>/,(>#%"", 8

9 B<$e$ +)*$ +&G#)0+)$ 2-0(*'3)&,.++)8$ O&.'-#))0$ %.2,)1 0-*++)$.00-,,.#&&(+*++)$.+)''*+*+,)$ G),,*%&./.*+,)$ 5=$e.'*$)''-$5J14&.,*)*,)8 0)1)%,"1,*2$*')$ #-0-2,C*$ J>$ 4&.00)$ 5667$ -'*$ 4**+* -0-##"0$ (&*0$ 4&.00)$ 566B8$ \2G-*+,)$ C'*$ /&.'-,$.'* *"(("*,"8$;&.%),*-''"$(&.'*$57$e$()*(*+,)$&2G-*+,)8 345#+*1*25*'+$ (&.'*$,*-'**(-0,--++"$ 0-'%"$ 4"2-##"0 (&*0$ -:-''*+4&.00)8$ A&.00)$ 5667$ (&.''-*,)$.'*$ <78$ 6$7$*1*2$*-&%$,*-'**(-00-(&.'-#*-0$ #""G"$ ()+4.* -:-''*+4&.:-+,)$()2:-'')8$A&.00)$5667$(&.''-*,)$.'*$<>8 F.&(())0,&0-*:-0$ #./.*'*%.*:-0$ #""G"$.0$ ()(+*0(-G1,)*+,&0&,$ 56661'&4&0$ )*()0)8$ P./.*'*%.*,)$ '.&(())0,&* <$66J$4&.00)$5667?$#*("$.0$<K6$-0-##"0$(&*0$-:-'1 '*+4&.00)8$ O)*(*+,)$,*-'**(-0,--++"$ '.&(())0,&0-*+,) #./.*'*%.*,)$.'*$ <5$e8$ F.&(())0,&0-*+,)$ 76$e$.'*$ *"'1,""0$<Jc<B14&.,*)*,)8 6&%&8'4%&*'+/($$''$#*745#+*1*25*'+$.'*$>>$-'*$ (.'1 #-$-0-##"0$(&*0$4&.00)$566B8$O&.''-*+,)$<5$#-0-21,C*$+&*+,&#*+1$%)$(C##-0-0$(.2,))#*+.00-,,.#&&(+*+1 +)8 9)!$#*!'&4!$%%&''$("",!*!!)$ #-0-2,C0-*:-0$ #""1 G"$ ')+(*$ 2*-#)08$ O&.''-*,)$.'*$ ()2:-(+)0?$ (&0$ 4&.00) 566B$2-*,"$.'*$(C##-0-08 %)$'.&(())0,&*$=JB$*2#*+,"8$O&.''-*,)$.'*$4**+*$-0-##"0 %)$ '.&(())0,&0-*,)$ <<>$ 4"2-##"0$ (&*0$ -:-''*+4&.00)8 900-,,.#&&(+*++)?$%.*++)$%.(&$.+)''*0-0$.'*$'""((-*:-0,)*$ #&*:-0$ 2&&#))4*-0$ )*0-*:-0$ 4)*(&,&(+-0$ )')*+-0)? (&.'*$ <K$ %)$ '.&(())0,&*$ 75$ *2#*+,"8$ ;&G#)0+)$ +))0-*,).'*$(&&+*$ -0-##"0$ (&*0$4&.00)$ 566B8$ N.'**+*0$,*-,..0,&'*$ 5J$7<=$ G),,*%&./&#&+,)/)&+,)$ 4&.00)$ 5667?$ #*(".0$<$B5J$4"2-##"0$(&*0$4&.00)$566B8 O.(.$56661'&4&0$%),(&0&,$'**(-0,--0$()+4&$/C+"2,C* 4&.00)$ 5667$ %)$ '**(-00-+&.G*,-$ ')+(*$ 6?J$ /G.+-0,,*)8!-*''"##-$)%-,,**0$4&.00)$5667$0.*0$J>$#*'%)G:*)$)%.1 0-&4.(*'.#-,G*"8$ ^&,.()0,)$ /&.'-+,))0$ ()+4.*$ 4&.00) 5667$ C'*$ 4**+*$ /G.+-0,,*)8$!"''"$ 2-,(-''"$ )&,.%)$.0$ ;&.1 #-++)$%.$C'*$(.'#-$#*'%..0))8 '&!E F2772!;7400:/231 *&!E $&!E %&!E +&!E "&!E &!E "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ 8742/

10 9&,7(#(2,#7( B1377*7=+:,$7&#!*-'**( ,,.#&&+,*')+,.$ /)'4-'--$ '**(-00-,&G4)''*+&&+1,*')0,--0$ +-&G)0,))$ ()0+)''*+-+,*$ %)$ ()0+)*04"'*+-+,*8$!*')+,.0,*-,.%)$ ("C,-,""0$ #&&0$ #&)++)$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,.*#-0/*1,-*:-0$ %)$ '**(-00-+&&00*,,-'&0$ /-G&+,--0)8$ A)',)(&00)''*+-''),)+.'')$ ("C,,"%*"$.4),$ #*0*+,-G*3,?$ (-+(&+4*G)+,.,$ %)$ '**(-01 0-)')0$%"G%-+,3,?$/)*()''*+-'')$,)+.'')$'"2*00"$(&00),8 O)0+)*04"'*+-+,*$,*-:.,$,.*#*,-,))0$ #&&0$ #&)++)$ fob0 a&g../)0$,)'.&+(.#*++*.0$ Ha_aI$ 4&.+*,,)*+--0$ %&'()*+&&0 Z;,),*+,*X+$.W$ Q.):$!G)WW*X$ ^XX*:-0,+$ *0$ a&g./-$ )0:$ L.G,2 ^#-G*X)Z8$ 9a_Tb0$,*-'**(-00-1$ %)$ '**( ,,.#&&+,*-,.1 ()0,)$[Q!^T$H[0,-G0),*.0)'$Q.):$!G)WW*X$)0:$^XX*:-0,$T),)1 U)+-I$ +*+"',""$ )*()+)G%),*-,.%)$ 4"-+,3+,"?$ )%.0-&4.*+,)?$,*-4-G1 (.+,)?$ +&.G*,,-*+,)$ %)$.00-,,.#&&(+*+,)$ +-("$ 0**:-0$ &2G-*+,) 9a_T1#)*++)8$ ;&.#-0$,*-:.,$.4),$,*-,.()00)++)$ #&()0)$ %) ;&.#*$.0$'**,,C0C,$,*-,.()00)0$("C,,"%"(+*$4&.:-0$<==5$)'&+1 +)8$ ;&.#-0$ /""("C,,"%"$.0$!*-2)''*0,.8$ a&g../)0$ &0*.0*0,*-'**( ,,.#&&+,*-,.()0,)$ _^Qa$ H_.##&0*,C$ T),)1 U)+-$.0$Q.):$^XX*:-0,+I$/-G&+,&&$#*0*+,-G*0-&4.+,.0$/"",3(1 +--0$ H=>gB6Kga_I8$ _^Qab-0$.0$ (-G",,C$,*-,.%)$ C(+*,,"*+*+,".00-,,.#&&(+*+,)$4&.:-0$<==<$,*-:.*+,)$)'()-08 9$(7,21'7((7!*')+,.(-+(&+$ +))$ /.'**+*)+*)*0$,*-,.%"G%-+,-'#""0$ HN^!M^I,)''-00-,&,$,*-'**( ,,.#&&+,*-:.,$ /.'**+*',)8$!*-:., +**GG-,""0$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+*',)$ (-+(*,-,,CC0$ G-(*+,-1 G**0?$%.+,)$&&:-,$,*-:.,$#&.(),))0$%)$+**GG-,""0$!*')+,.(-+(&(1 +-0$,*-,.(.0--''-$ (.'#-$ (-G,))$ (&&()&:-++)8$ M.()*+-0$ (&&1 ()&:-0$)*0-*+,.)$/"*4*,-,""0$4*-'"$(.'#-$(&&()&,,)$+-0$/"",1,C#*+-0$%"'(--08!*')+,.*,)4)0$(&&()&:-0$,*-:.,$.4),$+-&G))4)0$(&&()&:-0 )'&++)$!*')+,.(-+(&(+-0$("C,-,,"4*++"8$!*')+,.(-+(&+$,)G()+,)),*-:.,?$,-(--$ (*2')(&0,*-0$ /.'**+*')*,.(+**0$ '*+"(C+-'C*,"$ %),"C:-0,""$,*-,.%)$,)G4*,,)-++)$ #&*:-0$ G-(*+,-G*-0$,*-:.*'')8!)G(*+,-,&0$)*0-*+,.0$/.2%)',)$!*')+,.(-+(&+$')),**$,*-:.,,--0$%),)&'&((./)(-,*08$!*-:.,-$.0$ '&-,,)4*++)$ -+*#-G(*(+*$!*')+,.1 (-+(&(+-0$*0,-G0-,1/)'4-'&++)8!*')+,.(-+(&+$,"C:-0,""$ 4&.+*)*0-*+,.)$ (&.'-#)0+CC,*')+1,.0$,*-:.*'')$ (&.''-*+,)8$ A&.+*)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ '*+"(+*,*')+,.*,)4))$ 4&.,,)$ +-&G))4)0$ 4&.:-0$ (-4""''"$!*-2)''*00.0,*-:.*'')$,)/)2,&#)/)*()+,)$%)$2-0(*'34)2*0E.*+,)$+-("$'**( ,,.#&&(+*-0$,&,(*%)')&,)(&0,*-0$,*-:.*'')$ (&.'-#))0 %.2,)0-*+,)$ G),,*%&./&#&+.00-,,.#&&(+*+,)8$ F*+"(+*$,*-'**( ,,.#&&+)*0-*+,.)$,"C:-00-,""0$ 4&.+*,,)*0$ ^%.0-&4.1 2)''*0,.(-+(&(+-0$)%.(.G,,*1$%)$#..,,.G*)%.0-&4.,*-:.*'')8 C(+7=$27=D&&# A&.+*0)$<=><c<=K6$,*')+,.$+*+"'+*$4)*0$.00-,,.#&&:-,?$%.*++).+)''*+-0)$.'*$ #..,,.G*("C,,3*0-0$ )%.0-&4.8$ S&.#),,)4) #&&,.+$,*')+,.*00*++)$,)/)2,&*$<=B7?$%.''.*0$'.&(())0,&#*+*(+* -*$ (),+.,,&$ -0""$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$ C#8?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:& 2.*,.)8$ P""G*,,-'C#&&,.+$ 4"2-0+*$ '.&(())0,&0-*,,-0$ #""G"" '"2-+$>6$/G.+-0,,*)8 O&.'-#)0+CC,*')+,.++)$,*-'**(-0,--++"$(&.''-*:-0$#""G"$.0 2*-#)0$,"++"$-+*,-,,C%"$'&(&%)$+&&G-#/*$-G*$#""G*,,-'C%-0$,)(*)b #&()0)$.4),$#&&0$#&)++)$>6$4&.G.()&:-0$%"'(--0$(&.''--,8 N.'**+*$+**G,C*$("C,,"#""0$ Q[O[1%"G%-+,-'#""$ 4&.00)$ <==J8 ;**2-0$ +**G,C#*0-0$.0$ )*2-&,,)0&,$.0E-'#*)$.00-,,.#&&+1$ %) '.&(())0,&#*+'&(&%-0$ 4-G,)*'&++)8$ ^*()*+-##*0$ '.#)((-*'') *'#.*,-,,&*2*0$'&(&*2*0$-*4",$,.:-00"(3*+-+,*$+*+"',C0--,$()*((* '*-4*##",$.00-,,.#&&:-,$%)$'.&(())0,&#*+-,8$!*-:.0(-G&&++),)/)2,&0&,$ #&&,.+$ -*$ 4)*(&,)$ 4-G,)*'&(-'/.*+&&,--0$ (&.'-1 #)0,)/)&+,-0$.+)',)?$ %.,()$,)G(*+,-,))0$ -:-''--0$ #C3+$ (&.'-1 #)0+CC,*')+,.+,)8 A&.00)$ 566>$!*')+,.(-+(&(+-++)$.,-,,**0$ ("C,,330$,*-'**1 ( ,,.#&&+,*-,.%-0$ ("+*,,-'CC0$ &&+*$,*-,.%"G%-+,-'#"8 LC(C)*()*+-#/*$,*-,.%"G%-+,-'#"$.0$ #)2:.''*+,)0&,$.00-,,.1 #&&+,*-,.%-0$ /-G&+,--''*+-##)0$ ("+*,,-'C0$ %)$ #&*:-0$ )*0-*+1,.%-0$ 2-'/.##)0$ 2C4"(+*("C,308$ A&.:-+,)$ 566>$ '"2,*-0 )*0-*+,..0$.0$ '*+",,C$ '.&(())0,&0-*,)$!*-2)''*00.0$ )*0-*+,.0 /-G&+,--'')?$.00-,,.#&&,--0$ '**,,C4*-0$ G*(.+0*#*((-*:-0$ +-(" -G*')*+,-0$2)(&,.*#*0,.%-0$)4&'')8$!)G(-#/*-0$,*')+,./-G&+,-*1 :-0$ ("C,,330.,,.$.0$ 0.+,)0&,$ '.&(())0,&0-*:-0$ '&(&#""G*" 0.*0$ 7$ /G.+-0,,*)$ $ %)$ 2-0(*'34)2*0(..0$ %.2,)0-*,)$.00-,,.1 #&&(+*)$0.*0$=$/G.+-0,,*)8$O&.''-*:-0$'&(&#""G**0$&&:*+,&+$-*.'-$4)*(&,,)0&,8 M.*++)*0$#)*++)$("C,-,""0$,*-'**(-00-(&.'-#)0$#""G*,,-'C+1 +"$ >6$ 4&.G.()&:-0$ G)%)+,)$ /.*((-)4))$ )*()G)%))8$ ag*$ #""G*,1,-'C*+,"$ %.2,&4),$ -G.,$ 4.*:))0$ (.G%),)$ #&&0,.(-G,.*#-'')8 O)*(*++)$ #)*++)$ /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*:-0$.00-,,.1 #&&(+*-0$.+)',)$-*$.'-$+),)/G.+-0,,*0-08$F&(&#""G",$4)*2,-'-1 4),$-G*$'"2,-*++"$%)$,)G(-0,&4),$4&.+*-0$(&'&-++)8$!"+,"$%.2,&-0 '&4&,$-G*$4&.+*-0$,*')+,.%&'()*+&*++)$-*4",$.'-$)*4)0$+)#.%)8 E($771D33#!*')+,.0$ /-*,,"4CC+$ (&.'-#))0$ %.2,)0-*,,-0$.00-,,.#&&(+*-0.+)',)$.0$ +),)/G.+-0,,*0-08$ ['#.*,,)#*+,)$ (.0,G.''.*:))0$ (&.1 '*0+CC,.:*+,&+,-0$ )4&'')8$ N-*,,"4CC:-+,"$ %)$ 4)()4&&:-+,) %.2,&-0$'**(-00-(&.'-#*-0$(-2*,C++&&0,)$(&4))$.00-,,.#&&(1 +*)$4)G#-##*0$,*-'**(-00-,&G4)''*+&&:-0$(-2*,C+,"8 N-*,,"4CC+$.0$2-0(*'34)2*0(..0$%.2,)0-*:-0$.00-,,.#&&(1 +*-0$.+)',)$ 0.*0$ 561/G.+-0,,*0-08$ ag*$.00-,,.#&&+,cc//*-0,*-,..0,&'.++)$.0$ -G.%)8$ S&.0.*0$ /-*,,"4CC+$.0$ C(+*,,"* ,,.#&&(+*++)$ '.&(())0,&0-*+,)$ /.'(&/C3G"*'*%3*+,"8$ N&&,1,--''*+&&:-,$%.2,&4),$'"2*00"$+**,"?$-,,-*4",$.00-,,.#&&:-,$,&'- /.'**+*0$,*-,..08$ ;CC$ +**2-0?$ -,,-*$.00-,,.#&&(+*)$ *'#.*,-,) /.'**+*''-?$.0$4)',).+)++)$.00-,,.#&&(+*)$4)2*0(.%-0$ /*-0&&+ %)$ (.G4)&(+-+,)$ +./*#*0-08$ N&&,,&4*+,)$ '.&(())0,&#*+--0 %.2,)0-*+,)$.00-,,.#&&(+*+,)$4)',).+)$.0$'*-4*"$'.&(())0,&#*1 +*)?$ +*''"$,*-'**(-00-')(*$ 4-'4.*,,))$ *'#.*,,)#))0$.00-,,.#&&1 :-+,)$/.'**+*''-$4)*0?$%.+$%.(&$.0$'.&(())0,&0&,$4)()4)+,*8!*-,.%)$ 4.*:))0$ /*,""$ 4)G+*0$ '&.,-,,)4*0)8$ N&&,,--''*+&&:-, )*0-*+,.++)$.4),$ '"2*00"$ +-'')*+*++)$,*-:.*++)?$ %.*,)$ -*$ /C+,C," %"'(--0/"*0$,)G(*+,)#))08$!"#"$,*')+,.$-*$+*+"''"$,*-,.%)$+CC''*1 +CC:-+,"$.00-,,.#&&,--0$ H(+8$ 4)(&&,&+C2,*3*:-0$,*')+,.,$ %).*(-&+,*')+,.,I8 F&$7=<7$2=#7,G= 7$(2$$:(66(,66(77,;&&:#$#7=!*-,.%)$ '**( ,,.#&&(+*+,)$,&.,-,))0$ ;&.#-++)$ +-(" /.'**+*0$,*-,..0$,&''-*:-0$ -,,"$ 4)(&&,&+C2,*3*''-$ *'#.*,-,,&%-0.00-,,.#&&(+*-0$ /-G&+,--'')8$ N.'**+*0$,*-,.*2*0$ /-G&+,&4),,"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$,*-0/*,"%"0?$!*-2)''*00.0$,)*$ (&0,*-0?,-(-#",$.+),*')+,.,8$ L"*,"$,*')+,.%)$ ("C,-,""0$ -+*#-G(*(+*.00-,,.#&&(+*-0$()+)&,&#*+/*+,-*:-0$+-'4*,,"#*+-++"8 A

11 !"#"0$,*')+,.0$ '*+"(+*$ ;&.#-++)$ *'#-+,CC$,.*0-0$ -G*$ /-1 G&+,-*+,)$ '"2,-4"$,*')+,.8$ A)(&&,&+C2,*3*:-0$ '**(-00-,&G4)''*1 +&&+,.*#*(&0,)$ HA^F!I$ (.(.))$.#)0$,*')+,.0+)$.00-,,.1 #&&(+*+,)?$ %.*+,)$.0$ #)(+-,,&$ (.G4)&+,)$ '**(-00-4)(&&,&(1 +-+,)8$^*0-*+,.$/-G&+,&&$'"2*00"$4)(&&,&(+-0.,,)%*-0$)0,)#**0,*-,.*2*08$ 9#)*+&&+4)2*0(.%-0$.+)',)$.0$ /-G&+,-',&)$ ("C,,"" A^F!b0$,*')+,.)?$(.+()$+-$+*+"',""$+&&G-0$.+)0$0**+,"$'*-4*+," /-',*(.')G-*+,)?$%.,()$.+)''*+-,$+./*4),$(-+(-0""0$%)$*'#.*,,)4), 4)(&&,&+C2,*3''-?$#&,,)$-*4",$/.'**+*''-8 F**( ,,.#&&(+*-0$,&,(*%)')&,)(&00),$,&,(*4), ()*((*$(&.'-#))0$%.2,)0--,$'**( ,,.#&&:-,$;&.#-++)8!&,(*%)')&,)(&0,),C30$,&'.(+-,$(..,))0$4&.+*,,)*0$*'#-+,C4**0 G)/.G,,-*2*0?$ '*+"(+*$,&,(*%)')&,)(&0,)1)*0-*+,.*+,)$,-2:""0 -G*''*+,&,(*#&(+*)8 F**( ,,.#&&+,)/)&(+*)$,*')+,.*4),$#C3+$+)*G))'),$%),-G4-C+(-+(&(+-,?$#&,,)$(-G",,"4",$,*-:.,$.0$,)G(.*,-,,&$'"2*01 0"$,-G4-C:-02&.',.)$ 4)G,-0?$ -*("$ 0**,"$.'-$ (&00.'')$ /C+,C,,C ("C,,"#""0$ '**(-00-,&G4)''*+&&+,C3++"8$!-G4-C:-02&.''.0,*-,.%)$ 4.*:))0$ ("C,,""$,"C:-0,"4"0"$ )*0-*+,.0)?$ (.+()$ 0**+,".0$ +)),)4*++)$,*-,.)?$ %.()$ %""$ #&*:-0$,*')+,.%-0$ &'(./&.'-''-? -+*#-G((*0"$,"+,"$(-4C-++"$'**(-0,--++"$'.&(())0,&0--,8!"#"0$ %&'()*+&0$ './/&&0$.0$ (..,,&$ '&-,,-'.$ '**( ,,.#&&+,*')+,.*2*0$'**,,C4"+,"$(*G%)''*+&&:-+,)8 I$6($#7,6<#==7=D&&#<G=<G&2:=$#(;=77,;=7 7=&2&:,7!"#"0$ %&'()*+&0$,)&'&(.,$.4),$ +)),)4*0)$ #C3+$,*-:.+,.#&.1 :.++)8$!*')+,.(-+(&+$,-(--$'*+"(+*$)+*)(())0$,)G/-*:-0$#&()*1 +*)$ #)(+&''*+*)$ -G*''*++-'4*,C(+*"8$!*-,.%)$ 4.*:))0$ '&.4&,,)) #C3+$,*-:.+,.*0)?$-*$(&*,-0())0$2-0(*'3,*-,.%)$-*("$.+)''*+,-0 )%.0-&4.%-0$G-(*+,-G*,&00&(+*)8 F11+$7(2;17 9*&1**,&%%&$%%&''$(""-&' S-0(*'31$,)*$.#)*+&&+4)2*0(..0$%.2,)0&,$,)/)2,&#)?$%.()$.0 +),,&0&,$,*-'**(-00-')*0$#&())0$C'-*+-''-$'**(-0,--''-$,)G(.*,-1,&'')$,)*$C'-*+-+,*$ '**(-0,--+--0$ ("C,-,C''"$)'&--'')$%)$ %.++)$.0.+)''*+-0)$)*0)(*0$C(+*$'**((&4)$(&'(&0-&4.8$!*-'**(-00-')*++) #""G*,-',C%-0$ )%.0-&4.%-0$ '*+"(+*$.+)''*+*(+*$ (&'(&0-&4.*(+* '&-,))0$ #C3+$ G)*,*.4)&0&$ +-("$ %&0)$,)+.G*+,-C+.00-,,.#&&(1 +*++)8$ M)')0(&'(*%)0$ ()),&#*0-0$ -*$.'-$ '**( ,,.#&&+? /.'(&/C3G"''"$Hh)%.0-&4.I$()),&#*0-0$.08 :%%&''$(""-&!!)/,"$11"' S-0(*'3?$ %.()$.0$ (&.''&,$.00-,,.#&&:-0$ +-&G)&(+-0)$ >6 4&.G.()&:-0$(&'&-++)$.00-,,.#&&:-+,)8 :%%&''$(""-&!!)/1$",,))%'"%"' S-0(*'3?$%.()$-*$.'-$(&.''&,?$#&,,)$.0$+))0&,$.00-,,.#&&:-++) 4)##.%)?$ %.,()$ 4)),*4),$ 2.*,.)$,)*$,)G(()*'&)$ +)*G))')++)? 2.*,.)$(.,.0)$H+)*G)&+'.#))I$,)*$./-G),**4*+,)$ 2.*,.)?$-+*#-G1 (*(+*$,*((-%"8$ M.+$ 2-0(*'3$.0$ +))0&,$ #&+,-'#*)?$ 0))G#&%)$,)* #&&,)$ +-'')*+,)?$ %.*+,)$ -*$ )*2-&:&$ -:-''"$ #)*0*,,&)$ 2.*,.)? 2"0,"$-*$(),+.,)$'.&(())0,&0--(+*8 :%%&''$(""'&&%/$!)11*%&% 900-,,.#&&,--0$.+)''*+*(+*$ 2-0(*'3*(+*$ (),+.,))0$.00-,,.1 #&&,--0$.+)''*+,&0--,$ (&'(&0-&4.%-0$ (&'%-,,)%),$ %)$ %)')01 (&'(*%),$+-("$(&.''--,$%)$'.&(())0,&0--,$#),(&+,)%),8$a'"*0$.0 -'"*0.00-,,.#&&:-0$.+)''*0-08 ;1,$8$1*')7)"! 900-,,.#&&+?$ %.++)$ %.0(&0$.+)''*+-0$ (&'%-,,)%)0$,)*$ %)')0(&'1 (*%)0$.0$,.:-,,&$ H4-G*(.(--0$,)*$ /&2)''&+(.(--0$,&'.+$ 4"2*01,""0$ 6?J$ /G.#*''-)I$,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.'' ,,.#&&+2-,(-''"$)'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8 <)''*2"$7"("!')7)"! 900-,,.#&&+?$%.++)$#..,,.G*)%.0-&4.0$(&'%-,,)%)0$.0$,.:-,,& H4-G*(.(--0$,)*$/&2)''&+(.(--0$,&'.+$4"2*0,""0$6?J$/G.#*''-)I,)*$ 4)24.*0$ /-G&+,-*0$ -/"*''""0$.''--0$.00-,,.#&&+2-,(-''" )'(.2.'*0$4)*(&,&(+-0$)')*+-0)8 \+-*##),$ #&&,$ ("+*,,--,$ %)$ #""G*,-'#",$.4),$,*-'**(-00-1 ')*++)$%)$)+-,&(+*++)8 ;2$=$*,&"-&' 6/#./.,$+-("$(-4C-,$0-'*/C3G",$'&(&&0$.,,)#),,)$/*-0*,-2.*1 +*)$H0./-&+$)''-$5J$(#g2I$/.'(*#-''*+*)$#./.%) 9$,G)(,.G*,?$ #..,,.G*(-'(),$ H'**(-00-,G)(,.G*$ (&&'&&$ '&.(())0 _I?$+*+"',CC$#&*2*0$'&.((**0 ;>$#..,,.G*/C3G",$+&&G*0$,-2.$<<(i ;$)''-$5$4&.:-0$(.(-#&(+-'')$+&&G*0$,-2.$5J(i$%)$,-2.g/)*0. 2-0(*'3)&,.,$ %)$ /)(-,,*)&,.,?$ +-("$ C2:*+,-'#",?$ %.*++)$ 4-,.1 )&,.$.0$j1'&.()0$)%.0-&4.$%)$C2:*+,-'#"0$(.(.0)*+#)++)$-* (&.G#)1)&,.,?$ %.*:-0$ (.(.0)*+#)++)$.0$ >$ J66$ (E?$ 4-,.)&,.0)$ _<1'&.()0$ )%.0-&4.$ %)$ C2:*+,-'#"0$ (.(.1 0)*+#)++)$-0*0,""0$<5$666$(E B>$ '*0%)1)&,.,$ %)$ #&&,$ )%.0-&4.,$ %.*++)$ C'*$ 7?$ -0*0,""0$ #),(&+,)%)) B>A$T<$'&.()0$4-,.)&,.$%)$/-G"4)&0&?$%.0()$(.(.0)*+#)++) (**0$_<$%)$_ B$()*((*$'*0%)1)&,., BA$C2:*+,-'#",$%.*++)$4-,.)&,.$(&&'&&$'&.((**0$T<$%)$T <*!,*C&#')*1"' Q*+(*4-G,)*'&')+(-'#*++)$.0$("C,-,,C$4&.:-0$)'&0$4"(*'&(&1$%) )&,.()0,),*-,.%)$,)*$4)+,))4*)8 ;1"&2),$!)&'&(.*++)$.0$ ("C,-,,C$4&.:-0$ 5667$ )'&++)$ 4.*#)++).'-4)) )'&-%)(.)8 9=&2&:,$##=<:137(737<#3;J,2$7 a*$c2,""0 $$$$$$$$$c!*-,.$-/"'..e*0-0$-+*,-,,"4"(+* $$$$$$$$$$8!*-,.)$-*$.'-$+)),&$,)*$+-$.0$'**)0$-/"4)G#)$-+*,-,,"4"(+*$$$$$$$$$88 a00)((.,*-,.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k H

12 B=7#=&#<2$$:(66(7&+D=22$#&&-(6<G=<2$$:(66(,66(77,;&&:#$(6 7$2=#7,$66$6<'$#7,+$==6 D>EFE l.,,'*-u$t)*#'-g$%)$i*'2-'#$p)cu)x2$g)(-0+*4),$-0+*##"*1 +-0$0-'*/C3G"*+-0?$+)G%),&.,)0,..0$C',"0--0$)&,.0$/-G&+#)''*0 ;&.#-0$-:&+(&0,)$-+*,,*$,.*4.#&(+-0?$-,,"$2)''*,&+$,.*#*,,)*+*,&,(*#&(+-0$ )&,.1.00-,,.#&&(+*-0$ +C*+,"$ %)$ -G*,C*+-+,*$ )'(.1 2.'*0$.+)''*+&&:-+,)$0**2*0$H4&.+*$<=>6I8 ^&,.4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$ )'.*,-,,**0$ %)$,&'.(+-,$ %&'()*+,**0 ;.+*))'*+-0$ ^*()()&+(*G%)0$.+&&:-++)$ 0*#-',"$!*-'**(-00-4)1 2*0E.,8$!*')+,.*0,*$ (.+(*$ )*0.)+,))0$ #..,,.G*)%.0-&4.4)2*01 (.%)$H4&.+*$<=><I8 F**( ,,.#&&(+*-0$,*')+,.*0,*$ '))%-00-,,**0$ (.+(-#))0 ()*((*)$,*-'**( ,,.#&&(+*)$H4&.+*$<=K<I8 F**(-00-,&G4)0$ -:-',"%"?$!)'%)?$ (.(.))$ -0+*##"*+-0$ (-GG)0 %&'()*+&0$'**( ,,.#&&(+*+,)$H4&.+*$<=JBI8 F**(-00-4)2*0(.%-0$,*')+,.*0,*$ +**G,CC$!*')+,.(-+(&(+-0$ >EGHD>EGE!&G4)43*:-0$ )+-00&+/)((.$ 2-0(*'3)&,.%-0$ -,&*+,&*#*''- <8<8<=B<8 ^%.4)'.%-0$("C,,3/)((.$,)'4-'')$<8<<8<=B58 [$N)G')#-0,))G*0-0$'**(-00-(.#*,-)$<>8<58<=B>8 ^+-,&+$ F**(-00-,&G4)+,)$ 4)',)(&00)''*+-+,)$ F**(-00-,&G4)''*1 +&&+,C30$(-+(&+%"G%-+,3+,"$H4&.+*$<=B>I8 ^&,.%-0$#""G"$C'*,,*$#*'%..0)0$H4&.+*$<=B>I8 f'-*0-0$0./-&+g)%.*,&+$76$(#g2$<8b8<=bk8!&g4)43*:-0$("c,,3/)((.$2-0(*'3)&,.0$-,&*+,&*#*'')$<8b8<=bj8 NG.#*''-G)%),b$ G),,*%&./&#&+$ 6?J$ %)$,3G(-"$ G),,*%&./&#&+$ <?J /G.#*''-)$<8K8<=BB8 '.&(())0,&#*+*+,)$ /.*+,-,,**0$ #&+,-'#),?$ 0))G#&, C#8?$%.*+,)$-*$)*2-&:&$2.*,.)$H4&.+*$<=B7I8!)'4*G-0E)+/)((.$<8<58<=B78 >EIHD>EIE!&G4)43*:-0$ )+-00&+$,)()*+,&*#*''-?$ )%.4)'.%-0$ /-+&')*,-?,)()')+*0$'"##*,C+$<8<8<=7<8 P./.*'*%.*''-$ +&.%)(C/"G"0$ ("C,,3/)((.?$,&G4)43*:-0$ ("C,,"1 #",,3#CC:-0$ G)0E)*+,)4&&+?$ C#/"G*4&.,*0-0$ 4)'.%-0$ ("C,,31 /)((.$,))%)#)0$&'(./&.'-'')$<8K8<=758 F)(*$G*(-+)(.+,)$,*-'**(-0,--++"$<8=8<=7>8 f'-*0-0$ 0./-&+G)%.*,&+$,))%)#*++)$ HJ6$ (#g2i$ %)$,))%)#*-0 &'(./&.'-'')$H76$(#g2I$<8K8<=7B8!&G4)4C30$("C,,3/)((.$2-0(*'3)&,.0$,)()*+,&*#*'')$%)$/)(-,1,*)&,.*++)$<8<<8<=7B8 ^&,.%-0$#""G"$C'*,,*$5$#*'%..0))$H4&.+*$<=77I8 >EEHD>EEE ^%.(.G,,*1$%)$(&'%-,,)%)./-,&+&&:*+,&+$<8<68<==68 L./-&:-0G)%.*,,*#-,$ G)+()*+**0$ )%.0-&4.*2*0$ )+,-*,,)*0 <8J8<==K8!3G(-"0$G),,*%&.//.&:-0$G)%)$<?5$/G.#*''--0$<8=8<==K8 a&g../)0$ &0*.0*$ 4-'4.*,,*$ %"+-04)',*.0+)$,.*#*,,)#))0$,*-:., '**( ,,.#&&(+*+,))0$ 4&.:-+,)$ <==<$ )'()-0 H=>gB6Kga_I$H4&.+*$<==KI8 ;&.#-+,)$,&'*$a&g../)0$\0*.0*0$%"+-04)',*.$h4&.+*$<==ji8!*-'**( ,,.#&&(+*-0$ (*G%))#*+-++)$ /.'**+*$ +**G,C* ("C,,"#""0$ ^!O1/.2%)*+,)$ Q*(.+,-0$ (*G%))#*+%"G%-+,-'#"" H4&.+*$<==JI8 ^%.(*-',.$,.*+,&4*+,)$ G*((.#&(+*+,)?$ &&+*',)$ (&'%-,,)%*',)$ O-4C-0$ '**(-0,--0$ +""0,3&&:*+,&+?$ )%.4)'.%-0$ /"*4")*()*0-0 JHHHD P1'&.()0$)%.(.G,,*$HP./.(.G,,*I$H<8<85666I8 A)',*.0-&4.+,.0$ /-G*)),-/"",3+$,*-'**(-0,--0$,&G4)''*+&&:-0 /)G)0,)#*+-+,)?$ %.()$ +*+"',""$ ##$ &&:-0$ '**(-00-,&G4)''*+&&+1 4*+*.0$2C4"(+C#*+-0$H<78<8566<I8 F)(*$4*-+,*0,"')*,,-*:-0$("C,3+,"$)%.0$)*()0)$H<8<8566>I8 S-*%)+,*#-0$ ("C,,3+""003(+-0$ '))%-00&+$ %)$ /C3G"*'C(C/"G"0 ("C,,34-'4.*,-$,*-'**(-00-')(**0$H<8<8566>I8!*-'**(-00-')*0$ #&&,.+$ ("C,,3/)((.) '))%-00-,,**0$ ()*((--0$ )&,.()'&+,..08$ F)+,-0$,&G4)')*,,-*:-0 ("C,,3#""G"C(+*"$,*&(-00-,,**08 O.&'&(&'%-,&+)+-,&+$ ^+-,&(+-'')$ +"":-,,**0$ ##8-0*##"*+0./-&,,)?$,&G4)4C30$%)$)'(.'&(.0$("C,,3"$+-("$G-*,*0 4)'*0,))$(.&'&(&'%-,&(+*++)8 ^'(.'&((.')(*$H<8B85667I8$^'(.'&(.+,)$/C+C4"$4)/))-2,.*0-0 4)*2,.-2,.$-2:.,,.#)''-$)%.(*-''.''-8 >?

13 I67=2(7<,;:,;6=<$<D1K7+=L$:(6<;$6#:=-(<;(-<>?<%+,M(67 mg$ 5667$ 4"E,G)W*(.'CX(.G$ +.#$ '-::-,*''$/-G+.0+():.G8$[$.'CX(.G0)$.#(.#$>KK$/-G+.0-G$.X2 7$J<>$ +():):-+8$ ^0,)'-,$.#(.#0)$ 4)G$ W"GG-$ "0$ VG 566B8$ ^0,)'-,$.'CX(.G$ #-:$ /-G+.0+():)$.X2$ )0,)'-, I& JH7$...K#$7$7* 8*&%5+3 %#$7*56->#5&!!"##$ %%"!!"&!"#"!!!!!'!(")!!!!!!"##* %&%!!#!)##!!!!!'!)'%!!!!!!"##' %+(!!(!#$'!!!!!*!#(&!!!!!!"##( %&&!!#!&#'!!!!!*!#&)!!!!!!"### %+"!!#!&$)!!!!!*!##'!!!!!!)&&& +#*!!(!$&(!!!!!*!*++!!!!!!)&&" %++!!(!%""!!!!!*!%$"!!!!!!)&&) %"$!!(!"$*!!!!!*!"#*!!!!!!)&&+ +'#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!&((!,"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!#&',"!!)&&% +'$!!(!'#"!!!!!*!'*'!!!!!!)&&$ +'#!!(!#(+!!!!!'!&))!!!!!!)&&* ++*!!(!$(&!!!!!*!'%&!!!!!!)&&' +(&!!(!%%*!!!!!*!*$'!!!!!!)&&( +%%!!(!$"+!!!!!*!(("!!!! "-!L5M?1M!2313/23/;N<?/5O mg$5667$'3/,-$+.##)g,g)w*(-0$(')g,$u",,g-$"0$w3g-ev1-0:-$ VG8$ \0:-G$ #)%c%&0*$ 4)G$ )0,)'-,$ :3:)$ >>$ W"GG-$ "0 &0:-G$#.,+4)G)0:-$,*:$VG-,$*00)08$^0,)'-,$:3:)$#*0+()1 :-$+"G+(*',$*$WG.0,)'.'CX(.G0)8$\0:-G$VG$5667$*0,G"WW):- *0,-$-0$-0:)$!'$#$14K,)$H#*0+,$WCG)$W3G.'CX():-I8 T-0$E.:)$+"(-G2-,+&,4-X('*0E-0$U')0:$XC('*+,-G$+.# W*X($ +*0$ U3G%)0$ 4*:$ 34-GEV0E-0$,*''$ 56661,)'-,$ W.G,+),,-.X(+V$ VG$ 56678$ ^0,)'-,$ :3:)$ #*0+():-$ #-:$ WCG)$ WGV0 VG-,$*00)08 ;-,,$,*''$ V':-G+EG&//$ 3():-$ )0,)'-,$.#(.#0)$ *$,G)W*1 (-0$ #-+,$ U')0:$ +1-#&$ /-G+.0-G$ H34-G$ BJ$ VGI8$ ^0,)'-,.#(.#0)$4)G$J=?$4*'(-,$"G$<K$W'-G$"0$VG$566B8$T"G-#., 4)G$ )0,)'-,$.#(.#0)$ *$,G)W*(.'CX(.G$.W3G"0:G),$ ^0,)'-,$.#(.#0)$L)#%$*$4"E,G)W*(-0$#*0+():-$(')G, %"#W3G,$#-:$VG$566B8$[$,G)W*(-0$.#(.#$V,,)$U)G0?$:4+8 +-d$w"gg-$"0$vg$566b8 ^0,)'-,$ "%M)$ +.#$.#(.##*,$ *$,G)W*(-0$ #*0+():-.X(+V$ (')G,8$ mg$ 5667$ W3G.'CX():-+$ &0E)?$ #-:)0 )0,)'-,$VG$566B$4)G$=>8$^0,)'-,$.#(.#0)$/-G+.0U*'+W31 :.E$,*.$W"GG-$&0E)$"0$VG-,$*00)0$.X2$*$)4(3G0*0E+.'CX(1.G0)$V,,)$W"GG-8$^4$:-$&0E)$+.#$.#(.##*,$*$4"E,G)W*1 "!)&& I:?245:? "!&&& (&& *&& %&& P0M:?2O?7JJB!&!C!"%!"$!C!)%!)$!C!*%!*$!C! )&& & "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ P? E*$A(2'((FBA"(*(:/G-;"D*%+,(+D-+;(H$A+;.G;#II >>

14 (-0$2):-$B<$/G.X-0,$.#(.##*,$*$-0$/-G+.0U*'8$^4$:- G),,WC''-G*+,-G$+.#$4)G$:-')(,*E)$*$.'CX(.G$+.#$'-::-$,*'' :3:-0$4)G$5=$/G.X-0,$&0:-G$5J$VG8 mg$5667$.#(.#$j>$n$'m+%m)#&o$:4+8$w-#$ W'-G$"0$ VG 566B8$ ^4$ :-$ W3G.'CX():-$ W.,E"0E)G0)$ 4)G$ 34-G$ 2"'W,-0 "':G-$ /-G+.0-G8$ 57$ /G.X-0,$ )4$ )'')$ W.,E"0E)G.WW-G$.#1 (.#$/V$-,,$34-GEV0E++,"''-8 ^0,)'-,$ K4,1*!'&#$ +.#$.#(.##*,$ *$ 4"E,G)W*(-0 #*0+():-$ #-:$ WCG)$ /-G+.0-G8$ mg$ 5667$ 4)G$ )0,)'-,$.#1 (.#0)$ <78$ /G.X-0,$ )4$.WWG-0$ 4)G$ "':G-$ /-G+.1 0-G8 ^0,)'-,$W3G.'CX():-$($7&-*!'&#$3():-$#-:$,4V$WGV0 VG-,$ *00)08$ mg$ 5667$ 4)G$ )0,)'-,$ :3:)$ <>8$ \0:-G$ 56661,)'-,$ 2)G$ :-,$ +(-,,$ -0$ W3G:&UU'*0E$ )4$ )0,)'-,$ +():):- #./-:*+,-G8$mG$5667$+():):-+$<$66J?$:4+8$<K6$W'-G$#.1 /-:*+,-G$"0$VG-,$*00)08$^4$)'')$/-G+.0-G$+.#$+():):-+$* 4"E,G)W*(-0$4)G$<5$ /G.X-0,$ #./-:*+,-G8$^4$:-$ +():):- 4)G$76$/G.X-0,$#-'')0$<J$.X2$<B$VG8 ;%')1&'/N5#$14K,)-&/($'$#K4,1*!'&#$&//E*X($,*''$>>? 4*'(-,$4)G$,G-$W'-G$"0$VG$566B8$^4$:-$W3G.'CX():-$.#(.# <5$*$)4(3G0*0E+.'CX(.G$.X2$,*.$*$WG.0,)'.'CX(.G8 ^0,)'-,$.#(.#0)$*$71)%,$#!%*%M!$14K,$#$#*0+():- 0VE.,8$m,,)$/-G+.0-G$W3G.'CX():-+?$#-:)0$)0,)'-,$4)G$,*. VG$566B8 +():):-+8$Y-#$/-G+.0-G$W'-G$.#(.#$.X2$<<>$W"GG-$+()1 :):-+$%"#W3G,$#-:$VG-,$*00)08$[$.'CX(.G$:"G$0VE.0$)4$:- *0U')0:):-$4)G$/V4-G():$)4$#-:*X*0-G$-''-G$ )0:G)$:G.1 E-G?$ :.E$ <K$.X2$ +():):-+$ 75$ /-G+.0-G8$ ^0,)'-,$ W3G1.'CX():-$4)G$+-d$W'-G$"0$VG$566B8$^0,)'-,$G),,WC''-G*W)'' +.#$ (.#$,*''$ /.'*+-0+$ ("00-:.#$ &//E*X($ VG$ 5667$,*'' 5J$7<=?$:4+8$<$B5J$W"GG-$"0$VG$566B8 R(0*0E-0$ )4$,G)W*(-0?$ +.#$ /VEV,,$ &0:-G$ 2-')$ 56661,)'-,?$ )4+,)00):-$ VG$ 5667$.X2$,G)W*(/G-+,),*.0-0$ +%30( #-:$6?J$/G.X-0,8$mG$5667$(3G:-+$.#(G*0E$J>$#*'%)G:-G W.G:.0+(*'.#-,-G$/V$4VG)$4"E)G8$j*'U-+,V0:-,$3():-$W3G +*0$:-'$#-:$#-G$"0$W-#$/G.X-0,$VG$56678$Y3G$0"G4)G)0:- W*00+$:-,$G-:)0$34-G$,G-$#*'%.0-G$U*')G$*$Y*0')0:8 '&!E Q5M:0!1R!M:!M<M1 *&!E $&!E %&!E +&!E )&!E "&!E &!E "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ P? E*$A(6'((J/G-;"D*%",-G;#II+,.(",A+$(":(:/G-;"D*%ABA"A+ >N

15 O&;J(+<,L<+,=-<7+=LL$M<L=7=2$7$(#<-,.6<J3<>?<%(+<M(67 G.):$,G)WW*X$ )XX*:-0,+$ *04.'4*0E$ /-G1 +.0)'$ *0%&GC$.XX&GG-:$ *0$ 56678$!2-$ 0&#U-G$.W$ /-G+.0+ (*''-:$ *0$,2-+-$ )XX*:-0,+$ ])+$ >KK$ )0:$ 7?J<>$ /-G+.0+ *0$ 566B8$!2-$ 0&#U-G$.W$ )XX*:-0,+$ *04.'4*0E$ /-G+.0)' *0%&GC$ )0:$,2-$ 0&#U-G$.W$ *0%&G-:$ /-G+.0+$ ]-G-$ 2*E2-G,2)0$*0$,2-$C-)G$U-W.G-8!"?$+'((K+;.&,.(%*$$+A(",A(*,0#;+A(*,(;&"A -;"DD*C( "-!U46J/013/45!6:3A4M!VA15O:M..9*$& /*&%5+$6."+'1&-!!"##$ %%"! "&X"#"!!!!! 'X(")!!!!!!"##* %&%! #X)##!!!!! 'X)'%!!!!!!"##' %+(! (X#$'!!!!! *X#(&!!!!!!"##( %&&! #X&#'!!!!! *X#&)!!!!!!"### %+"! #X&$)!!!!! *X##'!!!!!!)&&& +#*! (X$&(!!!!! *X*++!!!!!!)&&" %++! (X%""!!!!! *X%$"!!!!!!)&&) %"$! (X"$*!!!!! *X"#*!!!!!!)&&+ +'#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#X&((!,"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*X#&',"!!)&&% +'$! (X'#"!!!!! *X'*'!!!!!!)&&$ +'#! (X#(+!!!!! 'X&))!!!!!!)&&* ++*! (X$(&!!!!! *X'%&!!!!!!)&&' +(&! (X%%*!!!!! *X*$'!!!!!!)&&( +%%! (X$"+!!!!! *X(("!!!! ;&##-G$,G)WW*X$])+$X'-)G'C$+)W-G$*0$5667$,2)0$*0$,2- C-)G$U-W.G-8$[0$P)CcM&0-$W),)'*,*-+$0&#U-G-:$>>$W-]-G,2)0$*0$,2-$G-+/-X,*4-$/-G*.:$.W$,2-$/G-4*.&+$C-)G8$!2-0&#U-G$.W$ W),)'*,*-+$ ])+$ '.]-G$ -+/-X*)''C$ *0$ 2-):1.0 X.''*+*.0+8$L.$()2$#/)KK*-&%'!$.XX&GG-:$*0$5667$H#*08 W.&G$W),)'*,*-+I8!2-$W)4.&G)U'-$+)W-,C$:-4-'./#-0,$.W$XCX'*+,+$]2*X2 +,)G,-:$),$,2-$,&G0$.W$,2-$#*''-00*&#$X.0,*0&-:$)'+.$* $!2-$0&#U-G$.W$W),)'*,*-+$])+$:.]0$UC$W.&G$WG.#,2-$C-)G$U-W.G-8 ad)#*0-:$ UC$ )E-$ EG.&/?$,2-$ 0&#U-G$.W$ G.):$,G)WW*X W),)'*,*-+$ G.+-$ #.+,$ )#.0E$,2-$ &1-&#14$ H)E-:$.4-G$ BJ C-)G+I8$Y),)'*,*-+$0&#U-G-:$J=?$]2*X2$*+$<K$#.G-$,2)0$*0 566B8$jC$X.0,G)+,?$,2-$0&#U-G$.W$G.):$,G)WW*X$W),)'*,*-+ )#.0E$ /-G+.0+$ BK$ +,)C-:$ &0X2)0E-:$ )0: G.):$,G)WW*X$ W),)'*,*-+$ :-XG-)+-:$ X'-)G'C ]2-0$X.#/)G-:$]*,2$566B8$^$,.,)'$.W$7$X2*':G-0$:*-:$*0 0&#U-G$.W$ G.):$,G)WW*X$ W),)'*,*-+$ )#.0E$ 4$"%M /-./'-$:*-:?$]2-G-)+$*0$566B$,2-$X.GG-+/.0:*0E$0&#U-G ])+$=>8$^$,.,)'$.W$><$/)++-0E-G$X)G$:G*4-G+$:*-:?$]2*X2 *0$2-):1.0$X.''*+*.0+$)0:$-*E2,$W-]-G$*0$+]-G4*0E$)XX*1 "!)&& I:?2452 "!&&& (&& *&& %&& QO:!O?47JB!&!C!"%!"$!C!)%!)$!C!*%!*$!C!.4310 )&& & "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ D:1? L*G#;+(2'((K+;.&,.(%*$$+A(*,(;&"A(-;"DD*C(?<("G+(G;&#I >!

16 :-0,+$,2)0$ *0$,2-$ C-)G$U-W.G-8$ ;-4-0,C1.0-$ /-G$ X-0,$.W,2-$ C.&0E$ /-./'-$ ]2.$ :*-:$ *0$ G.):$,G)WW*X$ )XX*:-0,+ ]-G-$(*''-:$*0$/)++-0E-G$X)G+8$!]-0,C10*0-$/-G$X-0,$.W,2-$:G&0($:G*4-G+$*04.'4-:$*0$W),)'$)XX*:-0,+$]-G-$&0:-G 5J$C-)G+$.':8 ^$,.,)'$.W$J>$7&-&!'#*)%!$]-G-$(*''-:$*0$5667?$]2*X2 *+$W*4-$#.G-$,2)0$*0$566B8$94-G$2)'W$.W$,2-$4*X,*#+$]-G- -':-G'C8$!]-0,C1-*E2,$ /-G$ X-0,$.W$ )''$,2-$ 4*X,*#+$ :*-: ]2*'-$.0$)$/-:-+,G*)0$XG.++*0E8!2-$ 0&#U-G$.W$ K4K1*!'!P$ G.):$,G)WW*X$ W),)'*,*-+$ ])+ :.]0$UC$W.&G$WG.#$,2-$C-)G$U-W.G-8$!2-G-$]-G-$<7$W)1,)'*,*-+$ *0$ 56678$ /-G$ X-0,$.W$,2-$ 4*X,*#+$ ]-G- -':-G'C8!2-$ 0&#U-G$.W$ ($'$#K4K1*!'!P$ G.):$,G)WW*X$ W),)'*,*-+ *0XG-)+-:$UC$,].$WG.#$,2-$/G-4*.&+$C-)G8$!2-G-$]-G-$<> W),)'*,*-+$*0$56678$!2-$0&#U-G$.W$*0%&G-:$#.,.GXCX'*+,+ 2)+$:.&U'-:$:&G*0E$,2-$5666+8$[0$5667$)$,.,)'$.W$<?66J #.,.GXCX'*+,+$+&+,)*0-:$*0%&G*-+?$]2*X2$*+$<K6$#.G-$,2)0 *0$,2-$C-)G$U-W.G-8$P.,.GXCX'*+,+$#):-$&/$<5$/-G$X-0,$.W )''$ /-G+.0+$ 2)4*0E$ +&+,)*0-:$ *0%&G*-+$ *0$ G.):$,G)WW*X8 a*e2,c$ /-G$ X-0,$.W$,2.+-$ *0%&G-:$ ]-G-$ )E-:$ <J$,.$ <B C-)G+8!2-$0&#U-G$.W$ ($'$#K4K1*!'!/,*11&-$ ])+$ >>?$ ]2*X2 *+$,2G--$#.G-$,2)0$*0$566B8$9W$,2-$W),)'*,*-+?$<5$.XX&GG-: *0$+]-G4*0E$)XX*:-0,+$)0:$<6$*0$2-):1.0$X.''*+*.0+8!2-$ 0&#U-G$.W$ W),)'*,*-+$ *0$ #)*1Q)4/ 1&C&1/ K#$!!*%M )KK*-&%'!$ W-''$ +'*E2,'C8$!2-G-$ ]-G-$ -*E2,$ W),)'*,*-+? ]2-G-)+$*0$566B$W),)'*,*-+$0&#U-G-:$<68 ^$,.,)'$.W$ /-G+.0+$ ]-G-$ (*''-:$ )0:$ =JB$ /-G+.0+ ]-G-$ *0%&G-:$ *0$ :G&0($ :G*4*0E$ )XX*:-0,+$ *0$ 56678$!2-0&#U-G$.W$W),)'*,*-+$])+$&/$UC$W*4-$)0:$,2),$.W$*0%&G-: /-G+.0+$])+$:.]0$UC$<<>$WG.#$,2-$C-)G$U-W.G-8$Y.&G1,--0$ /-G+.0+$ :*-:$ )0:$ 75$ ]-G-$ *0%&G-:$ *0$ )XX*:-0,+$ *0 ]2*X2$ )0$ *04.'4-:$ /-G+.0$ ])+$ &0:-G$,2-$ *0W'&-0X-$.W X)+-+$ (0.]0$,.$,2-$ /.'*X-$ 0&#U-G-:$ 5J?7<=?$ ]2*X2$ *+ <?B5J$W-]-G$,2)0$*0$566B8!2-$ EG.],2$ *0$,G)WW*X$ :&G*0E$,2-$ 5666+$ +,)''-:$ *0 5667$)0:$4-2*X'-1(*'.#-,G-+$:-XG-)+-:$UC$68J$/-G$X-0,8 [0$5667$.4-G$J>$U*''*.0$(*'.#-,G-+$]-G-$:G*4-0$.0$Y*01 0*+2$G.):+8$!2-$)&,.#.U*'-$+,.X($EG-]$UC$#.G-$,2)0$J /-G$ X-0,$ *0$ 56678$ _&GG-0,'C$,2-G-$ )G-$ )'G-):C$.4-G$ > #*''*.0$X)G+$*0$Y*0')0:8 '&!E I?4J4?3/45!4N!M:13A2 *&!E $&!E %&!E +&!E )&!E "&!E &!E "#'& "#'$ "#(& "#($ "##& "##$ )&&& )&&$ D:1? L*G#;+(6'((M=";+(&D(I+;.&,.(%*$$+A(*,(;&"A(-;"DD*C(?<(;&"A(#.+;(G;&#I >/

17 E+,-&M7<-(#M+$%7$,6 P#(<,L<7'(<#7=7$#7$M# Q.):$ )XX*:-0,$ +,),*+,*X+$ )G-$ &+-:$ W.G$ -4)'&),*0E$,2-$ '-4-'$.W G.):$ +)W-,C$ ),$ U.,2$ 0),*.0)'$ )0:$ *0,-G0),*.0)'$ '-4-'+8$!2-C /G.4*:-$ E&*:-'*0-+$ W.G$ G.):$ +)W-,C$ #-)+&G-+$ )0:$,G)WW*X /')00*0E8$!2-$ /G*0X*/)'$ &+-G+$.W$,2-$ +,),*+,*X+$ ),$,2-$ 0),*.0)' '-4-'$ )G-$ P*0*+,G*-+$ )+$ ]-''$ )+$ 4)G*.&+$ X-0,G)'$ )E-0X*-+$ )0:,G)0+/.G,$.GE)0*+),*.0+8$!2-$#)*0$&+-G+$),$,2-$'.X)'$'-4-'$)G- #&0*X*/)'*,*-+8 T),)$.0$ G.):$ )XX*:-0,+$ *0$ Y*0')0:$ )G-$,G)0+#*,,-:$,.$,2- /&U'*X),*.0$;,),*+,*X+$.W$Q.):$!G)WW*X$^XX*:-0,+$*0$a&G./-$)0: L.G,2$ ^#-G*X)?$ *++&-:$ )00&)''C$ UC$,2-$ \LD+$ ax.0.#*x _.##*++*.0$ W.G$ a&g./-$ Ha_aI8$!2-$ 9a_TD+$ [0,-G0),*.0)' Q.):$!G)WW*X$)0:$^XX*:-0,$T),)U)+-$ H[Q!^TI$*0X'&:-+$,*#- +-G*-+$ :),)$.0$ /./&'),*.0?$ 4-2*X'-+?$ G.):$ 0-,].G(+?$,G)WW*X /-GW.G#)0X-+$ )0:$ G.):$ )XX*:-0,+$ )0:$,2-*G$ 4*X,*#+$ *0$,2-9a_T$ X.&0,G*-+8$ Y*00*+2$ :),)$ )G-$ )'+.$ *0X'&:-:$ *0$,2- :),)U)+-$ )0:$ Y*0')0:$ 2)+$ U--0$ )$ &+-G$.W$ [Q!^T$ +*0X-$,2- U-E*00*0E$.W$ <==58$!2-$ /G*0X*/)'$ &+-G$.W$,2-$ :),)U)+-$ *+$,2- Y*00*+2$ Q.):$ ^:#*0*+,G),*.08$!2-$ a\d+$,g)ww*x$ )XX*:-0, :),)U)+-$_^Qa$H_.##&0*,C$T),)U)+-$.0$Q.):$^XX*:-0,+I$*+ U)+-:$.0$_.&0X*'$:-X*+*.0$=>gB6Kga_8$_^Qa$X.0,)*0+$+*0E'- &0*,$H)XX*:-0,I$'-4-'$:),)$U-E*00*0E$WG.#$<==<8 Q=7=<#,&+M(# ;,),*+,*X+$ Y*0')0:$ G-X-*4-+$ WG.#$,2-$ /.'*X-$,2-$ :),)$.0$ G.):,G)WW*X$)XX*:-0,+$,2),$)G-$-0,-G-:$*0,.$,2-$N^!M^$*0W.G#),*.0 +C+,-#$.W$/.'*X-$)WW)*G+8$F.X)'$/.'*X-$:*+,G*X,+$,G)0+W-G$,2-$:),),.$)$X-0,G)'$G-E*+,-G?$WG.#$]2*X2$0-]$:),)$)G-$/G.X-++-:$)0:,G)0+W-GG-:$,.$ ;,),*+,*X+$ Y*0')0:D+$ X.#/&,-G$,2G--$,*#-+$ ) #.0,28$!2-$ :),)$ W.G$ -)X2$ #.0,2$ )G-$ W&G,2-G$ &/:),-:$,2G-- #.0,2+$)W,-G$,2-$-0:$.W$,2-$#.0,2$X.0X-G0-:8!2-$:),)$W.G$)$E*4-0$#.0,2$U-X.#-$)4)*')U'-$,.$;,),*+,*X+ Y*0')0:$ ),$,2-$ U-E*00*0E$.W$,2-$ W.''.]*0E$ #.0,28$ ;,),*+,*X+ Y*0')0:$ X2-X(+$,2-#?$ #)(-+$ W&G,2-G$ *0n&*G*-+$,.$,2-$ /.'*X- :*+,G*X,+$)0:$+&//'-#-0,+$,2-$:),)?$]2-G-$0-X-++)GC?$]*,2$:),) WG.#$.,2-G$G-E*+,-G+8$YG.#$,2-$4-G*W*-:$:),)$;,),*+,*X+$Y*0')0:,2-0$/G-/)G-+$)$/G-++$G-'-)+-$)0:$)$,)U'-+$/)X()E-8$!2-$/G-++ G-'-)+-$*+$)XX-++*U'-$4*)$;,),*+,*X+$Y*0')0:D+$[0,-G0-,$+-G4*X-8 [0$,2-$+/G*0E$.W$,2-$C-)G$W.''.]*0E$,2-$+,),*+,*X)'$G-W-G-0X- C-)G$;,),*+,*X+$Y*0')0:$+&//'-#-0,+$*,+$)00&)'$:),)$]*,2$:),) WG.#$ +,),*+,*X+$.0$ X)&+-+$.W$ :-),2?$,2-$ L),*.0)'$ Q.): ^:#*0*+,G),*.0D+$:),)$.0$)XX*:-0,$'.X),*.0+$)0:$X)+&)',*-+?$)0: ]*,2$ :),)$.0$ W),)'$ :G&0($ :G*4*0E$ )XX*:-0,+$ WG.#$,2-$ Q.): ^XX*:-0,$[04-+,*E),*.0$!-)#+8$!2-$:),)$.0$G.):$,G)WW*X$)XX*1 :-0,+$)G-$)'+.$+&//'-#-0,-:$)00&)''C$]*,2$,2-$Y*00*+2$A-2*X'- ^:#*0*+,G),*.0D+$$:),)$.0$:G*4*0E$'*X-0X-+$$)0:$#.,.G$4-2*X'-+8 5,;%=+=J$2$73 j-,]--0$<=><$)0:$<=k6$,2-$+,),*+,*x+$.0'c$*0x'&:-:$)xx*:-0,+ *04.'4*0E$ #.,.G$ 4-2*X'-+8$ ^$ +*E0*W*X)0,$ X2)0E-$ *0$,2- X.#/*'),*.0$.W$,2-$+,),*+,*X+$,..($/')X-$*0$<=B7?$]2-0$UG&*+-+? +XG),X2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E$ #-:*X)'$,G-),#-0,$ ]-G- -dx'&:-:$wg.#$g-/.g,-:$*0%&g*-+8$!2-$x2)0e-$*0$,2-$:-w*0*,*.0.w$)0$*0%&gc$g-:&x-:$,2-$0&#u-g$.w$*0%&g-:$/-g+.0+$uc$)u.&, >6$/-G$X-0,8 [0$,2-$+,),*+,*X+$.0$X)&+-+$.W$:-),2$,2-$0&#U-G$.W$/-G+.0+ (*''-:$ *0$ G.):$ )XX*:-0,+$ *+$ +'*E2,'C$ 2*E2-G$,2)0$,2-$ W*E&G- /G-+-0,-:$2-G-$.]*0E$,.$)$:*WW-G-0X-$*0$,2-$)//'*-:$:-W*0*,*.0? ]2-G-UC$,2-$ +,),*+,*X+$.0$ X)&+-+$.W$ :-),2$ )'+.$ *0X'&:-?$ W.G -d)#/'-?$/-g+.0+$:-x-)+-:$)w,-g$>6$:)c+$wg.#$,2-$)xx*:-0,8!2-$/.'*x-$*0,g.:&x-:$,2-*g$xg*#*0)'$g-e*+,g),*.0$+c+,-#$*0 <==J8$!2*+$ 2)+$ X)&+-:$ +.#-$ /G.U'-#+$ *0$,2-$ X.#/)G*+.0$.W G.):$,G)WW*X$ *0%&GC$ )0:$ )XX*:-0,$ W*E&G-+8$ ^''$,2-$ #.+,$ #*0.G )XX*:-0,+$ )0:$ *0%&G*-+$ ]-G-$ /G.U)U'C$ 0.,$ *0X'&:-:$ *0$,2- W*E&G-+$,2),$]-G-$/G-4*.&+'C$G-/.G,-:$.0$W.G#+8!2-$X2)0E-$ *0$,2-$ :),)$ X.''-X,*.0$ #-,2.:$ :.-+$ 0.,$ )WW-X,,2-$X.#/)G)U*'*,C$.W$G.):$,G)WW*X$:-),2+?$]2*X2$X.0,*0&-$,.$U- +&//'-#-0,-:$]*,2$:),)$WG.#$,2-$+,),*+,*X+$.0$X)&+-+$.W$:-),28 ^$ 0-]$ *0W.G#),*.0$ +C+,-#$ ])+$ *0,G.:&X-:$ ),$ ;,),*+,*X+ Y*0')0:$ W.G$,2-$ /G.X-++*0E$.W$ G.):$,G)WW*X$ )XX*:-0,$ :),)$ *0 566>8$!2-$ *#/G.4-:$ +C+,-#$ W)X*'*,),-+$ #.G-$,2.G.&E2 /G.X-++*0E$.W$,2-$ :),)?$ )+$ ]-''$ )+$ -)+*-G$ &,*'*+),*.0$.W$ :),) WG.#$.,2-G$ +.&GX-+8$ [0%&G-:$ /-G+.0+$ 2)4-$ U--0$ )::-:$,.$,2- :),)$+*0X-$566>$WG.#$,2-$L),*.0)'$Q.):$^:#*0*+,G),*.0D+$:),)? )0:$ ]*,2$,2-$ 2-'/$.W$ XG*#-$ 0.#-0X'),&G-+$ G-'),*0E$,.$,G)WW*X )XX*:-0,+$ )0:$ :*4-G+-$ +-)GX2$ W&0X,*.0+8$!2-$ *0,G.:&X,*.0$.W,2-+-$G-4*+-:$G-X.G:*0E$/G*0X*/'-+$2)+$*0XG-)+-:$,2-$0&#U-G$.W /-G+.0+$ *0%&G-:$ UC$ )//G.d*#),-'C$ 7$ /-G$ X-0,$ )0:$,2),$.W )XX*:-0,+$*04.'4*0E$/-G+.0)'$*0%&GC$UC$)G.&0:$=$/-G$X-0,?$U&, *,$2)+$0.,$*0W'&-0X-:$,2-$0&#U-G$.W$/-G+.0+$(*''-:8 ;.#-$ X.&0,G*-+$ &+-$ )$,*#-$ '*#*,$,2),$ :-4*),-+$ WG.#$,2- +,)0:)G:$>6$:)C+$)W,-G$)$,G)WW*X$)XX*:-0,$W.G$:-W*0*0E$)$,G)WW*X :-),2?$ U&,$,2-$ G-+&',*0E$ :*WW-G-0X-+$ X)0$ U-$ X.GG-X,-:$ ]*,2$ ) X.04-G+*.0$ X.-WW*X*-0,8$!2-$ X.4-G)E-$.W$ +,),*+,*X+$.0$ W),)' )XX*:-0,+$*+$0.,$<66$/-G$X-0,$*0$)''$X.&0,G*-+8$!2-$W*E&G-+$4)GC *0$ :*WW-G-0,$ +.&GX-+$ )0:$ U-X.#-$ G-4*+-:$.4-G$,2-$ C-)G+8$ Y.G,2*+$ G-)+.0$,2-$ W*E&G-+$ W.G$ :*WW-G-0,$ C-)G+$ #)C$ 4)GC$ *0 +,),*+,*X)'$/&U'*X),*.0+8 5,D(+=K(!2-$ X.4-G)E-$.W$,2-$ +,),*+,*X+$.0$ W),)'$ )XX*:-0,+$ *+$ <66$ /-G X-0,8$!2-$G-/.G,*0E$*+$X.0,G.''-:$&+*0E$:-),2$X-G,*W*X),-+8$T&-,.$,2-$ X.#/G-2-0+*4-$ X.4-G)E-$ )0:$ +-4-G*,C?$,2-$ 0&#U-G$.W,G)WW*X$W),)'*,*-+$*+$)$#.G-$G-'*)U'-$*0:*X),.G$.W$,2-$,G-0:$*0$G.): +)W-,C$,2)0$,2-$W*E&G-$W.G$)XX*:-0,+8!2-$ X.4-G)E-$.W$,2-$ )XX*:-0,+$ 2)4*0E$ X)&+-:$ /-G+.0)' *0%&G*-+$ *+$ )G.&0:$ 56$ /-G$ X-0,8$!2-G-$ )G-$ :*WW-G-0X-+$ *0$,2- G-/.G,*0E$.W$ :*WW-G-0,$,C/-+$.W$ )XX*:-0,+8$!2-$ X.4-G)E-$ *+ ].G+,$ W.G$ XCX'*+,+$ *0%&G-:$ *0$ +*0E'-$ )XX*:-0,+8$!2-+- :-W*X*-0X*-+$ )G-$ #)*0'C$ :&-$,.$,2-$ W)X,$,2),$ #)0C$.W$,2-+- )XX*:-0,+$)G-$0.,$G-/.G,-:$,.$,2-$/.'*X-$U-X)&+-$*0$)$0&#U-G$.W X)+-+$,2-$ *0%&G*-+$ )G-$ +'*E2,$ )0:$ X.#/-0+),*.0+$ )G-$ +-,,'-: U-,]--0$,2-$ /)G,*-+$ *04.'4-:8$!2-$ #)%.G*,C$.W$,2-$ #*++*0E )XX*:-0,+$,2),$2)4-$X)&+-:$*0%&G*-+$)G-$#*0.G?$+*0X-$,2-$Q.):!G)WW*X$ ^X,$.0'C$.U'*E-+$ G-/.G,*0E$,.$,2-$ /.'*X-$ *0X*:-0,+ ]2-G-$+.#-.0-$*+$+-G*.&+'C$*0%&G-:8!2-$:),)$X)0$U-$X.0+*:-G-:$n&*,-$G-'*)U'-8$T-W*X*-0X*-+$*0,2-$ *0W.G#),*.0$ #)*0'C$ X.0X-G0$ :),)$,2),$ X)00.,$ U-$ '),-G 4-G*W*-:8$!2-+-$ +,),*+,*X+$ :.$ 0.,$ X.0,)*0$ :),)$.0$ '*)U*'*,C$ W.G )XX*:-0,+$ HXW8$ *0+&G)0X-$ X.#/)0*-+D$ +,),*+,*X+$ )0:$ _.&G, +,),*+,*X+I8 R7'(+<#7=7$#7$M#<,6<+,=-<7+=LL$M<=MM$-(67# T),)$.0$,G)WW*X$)XX*:-0,+$*0$Y*0')0:$)G-$X.''-X,-:$,2G.&E2$,]. :*WW-G-0,$ X2)00-'+b$,2.+-$ G-/.G,-:$,.$,2-$ /.'*X-$ )0:$,2.+- G-/.G,-:$,.$ *0+&G)0X-$ X.#/)0*-+8$ [0$ )::*,*.0$,.$,2-+- +,),*+,*X+?$ /)G,*)'$ +,),*+,*X+$ X.#/*'-:$ UC$,2-$ Q.): ^:#*0*+,G),*.0$ )0:$ #&0*X*/)'$ )&,2.G*,*-+$ )G-$ U)+-:$.0$,2- /.'*X-$:),)8$!2-+-$+,),*+,*X+$)G-$&+-:$W.G$*0+,)0X-$,.$/*0/.*0, )XX*:-0,$U')X($+/.,+8 >4

18 [0$ )::*,*.0$,.$,2-+-$ +,),*+,*X+?$ )0.,2-G$ +-,$.W$ +,),*+,*X+$.0 G.):$ )XX*:-0,+$ *+$ /&U'*+2-:$ *0$ Y*0')0:8$!2-$!G)WW*X$ ;)W-,C _.##*,,--$.W$ [0+&G)0X-$ _.#/)0*-+$ HA^F!I$ X.#/*'-+ +,),*+,*X+$.0$)XX*:-0,+$W.G$]2*X2$X.#/-0+),*.0$2)+$U--0$/)*: WG.#$,G)WW*X$ *0+&G)0X-8$!2-$ :),)$ )G-$ /G*#)G*'C$ U)+-:$.0 *0W.G#),*.0$G-/.G,-:$UC$*0+&G-:$/.'*XC2.':-G+8$[0$,2-$X)+-$.W :)#)E-1.0'C$ )XX*:-0,+$,2-$ A^F!$ +,),*+,*X+$ )G-$,2-$ #.+, &+-W&'?$)+$,2-C$*0X'&:-$#)0C$.W$,2-$#*0.G$)XX*:-0,+$,2-$/)G,*-+ *04.'4-:$+-,,'-$U-,]--0$,2-#+-'4-+$)0:$G-/.G,$,.$,2-$*0+&G)0X- X.#/)0C$U&,$0.,$,.$,2-$/.'*X-8!2-$ Q.):$ ^XX*:-0,$ [04-+,*E),*.0$!-)#+$ *04-+,*E),-$ )'' W),)'$ G.):$,G)WW*X$ )XX*:-0,+$ *0$ Y*0')0:8$!2-$ W*0:*0E+$.W$,2-,-)#+$)G-$)++-#U'-:$*0,.$)00&)''C$/&U'*+2-:$G-/.G,+?$)0:$,2- :),)$)G-$)'+.$&+-:$W.G$+/-X*)'$+,&:*-+8 S.+/*,)'+$ )0:$ 2-)',2$ X-0,G-+$ )'+.$ X.#/*'-$ +,),*+,*X+$.0 X)+-+$.W$,G)WW*X$ )XX*:-0,+?$ U&,$,2-$ :),)$ X.''-X,-:$ )G-$ #)*0'C *0,-0:-:$W.G$2-)',2$X)G-$+-G4*X-+$)0:$X)00.,$U-$/G./-G'C$&+-: W.G$,G)WW*X$ +)W-,C$ /&G/.+-+8$!2-+-$ :),)$ X)0$ U-$ &+-:$ )+ +&//'-#-0,)GC$#),-G*)'?$)+$,2-C$X.0,)*0$*0W.G#),*.0$-dX'&:-: WG.#$.,2-G$+,),*+,*X+?$+&X2$)+$*0%&G*-+$X)&+-:$*0$/-:-+,G*)0$)0: U*XCX'-$,G)WW*X8 ^$ '*+,$.W$ '*,-G),&G-$.0$ +,),*+,*X+$ X.0X-G0*0E$ G.):$,G)WW*X )XX*:-0,+$*+$)//-0:-:$,.$,2-$-0:$.W$,2*+$/&U'*X),*.08 P6%&J2$#'(-<7=J2(#<=6-<=D=$2=J$2$73<,L 7'(<-=7=!2-$,)U'-+$.W$,2*+$/&U'*X),*.0$)G-$)'+.$)4)*')U'-$*0$W*'-$W.G#),8 ;,),*+,*X+$ Y*0')0:$ /G.:&X-+$,)*'.G1#):-$ +/-X*)'$ /G*0,.&,+$.0 G-n&-+,?$ +&U%-X,$,.$ X2)GE-8$ T),)$ H-dX'&+*4-$.W$ /-G+.0)' *0W.G#),*.0$)0:$G-E*+,G),*.0$0&#U-G+I$X)0$)'+.$U-$)Xn&*G-:$)+ W*'-+8 Q(L$6$7$,6# <$)-/'#)NN*K/)KK*-&%' ^0$)XX*:-0,?$]2*X2$.XX&GG-:$.G$.G*E*0),-:$*0$)0$)G-)$.G$+,G--,./-0$,.$ /&U'*X$,G)WW*X?$ )+$ +,*/&'),-:$ *0$,2-$ Q.):$!G)WW*X$ ^X,? )0:$ ]2*X2$ G-+&',-:$ *0$.0-$.G$ #.G-$ /-G+.0+$ U-*0E$ (*''-:$.G *0%&G-:$.G$*0$#),-G*)'$:)#)E-+8$^,$ '-)+,$.0-$ #.4*0E$ 4-2*X'- ])+$ *04.'4-:8$!2-$ +,),*+,*X+$ )'+.$ *0X'&:-$,G)#$ )XX*:-0,+$ )0: G)*'])C$'-4-'$XG.++*0E$)XX*:-0,+8$^$/-:-+,G*)0$W)''*0E$:.]0$*+ 0.,$)$,G)WW*X$)XX*:-0,$U&,$W)''*0E$:.]0$.0$)$U*XCX'-$Hh4-2*X'-I *+8 R*11&-/*%/#$)-/)KK*-&%' ^0C$ /-G+.0$ ]2.$ :*-:$ ]*,2*0$ >6$ :)C+$ )+$ )$ G-+&',$.W$,2- )XX*:-0,8 S%2"#&-/*%/#$)-/)KK*-&%' ^0C$/-G+.0$]2.$])+$0.,$(*''-:?$U&,$+&+,)*0-:$)+$)$G-+&',$.W$,2- )XX*:-0,$ *0%&G*-+$ G-n&*G*0E$,G-),#-0,$.G$.U+-G4),*.0$ *0 2.+/*,)'?$),$2.#-$H+*X($'-)4-I$.G$./-G),*4-$,G-),#-0,?$+&X2$)+ +,*,X2-+8$ jg&*+-+?$ +XG),X2-+$ )0:$,2-$ '*(-$ 0.,$ G-n&*G*0E )W.G-#-0,*.0-:$,G-),#-0,$)G-$0.,$G-E)G:-:$)+$*0%&G*-+8 S%C$1C&-/*%/)KK*-&%' TG*4-G+$.W$4-2*X'-+$)0:$/-:-+,G*)0+$*04.'4-:$*0$)XX*:-0,+$)0: )''$ /)++-0E-G+$ (*''-:$.G$ *0%&G-:$ *0$ )XX*:-0,+8$ ^0$ )0*#)'$ *+ *04.'4-:$*0$)0$)XX*:-0,$*04.'4*0E$)0*#)'+8 ;KK*-&%'/ *%C$1C*%M/ )/ 7&#!$%/ $#/ 7&#!$%!/ "%-&#/ '8& *%N1"&%K&/$N/)1K$8$1 ^0$)XX*:-0,$*04.'4*0E$)$:G*4-G$.G$/-:-+,G*)0$]2.$])+$W.&0:$,. U-$HU'..:$,-+,$.G$UG-),2$)0)'C+*+$+2.]-:$U'..:$)'X.2.'$X.0,-0,.W$ ),$ '-)+,$ 68J$ /-G$ #*''-I?$.G$ ])+$ ]*,2$ +&WW*X*-0,$ G-)+.0 +&+/-X,-:$.W$U-*0E$&0:-G$,2-$*0W'&-0X-$.W$)'X.2.'$),$,2-$,*#-.W$,2-$)XX*:-0,8 B#"%,/-#*C*%M/K)!& ^0$ )XX*:-0,$ *04.'4*0E$ )$ :G*4-G$.W$ )$ #.,.G$ 4-2*X'-$ ]2.$ ])+ W.&0:$,.$ U-$ HU'..:$,-+,$.G$ UG-),2$ )0)'C+*+$ +2.]-:$ U'..: )'X.2.'$ X.0,-0,$.W$ ),$ '-)+,$ 68J$ /-G$ #*''-I?$.G$ ])+$ ]*,2 +&WW*X*-0,$ G-)+.0$ +&+/-X,-:$.W$ U-*0E$ &0:-G$,2-$ *0W'&-0X-$.W )'X.2.'$),$,2-$,*#-$.W$,2-$)XX*:-0,8 P.+,$.,2-G$ X.0X-/,+$ )0:$ :-W*0*,*.0+$ )G-$ /G-+-0,-:$ *0$,2- Q.):$!G)WW*X$^X,$)0:$T-XG--+8 B#*C*%M/#*M8'! 6/P./-:+$ )0:$ '*E2,$ W.&G1]2--'-:$ 4-2*X'-+?$ -dx'&:*0e '.]1/.]-G$/-:)'$#./-:+$H+/--:$'-++$,2)0$5J$(#g2I 9/!G)X,.G+?$ +0.]#.U*'-+$ H,G)0+/.G,$,G)X,.G+$ U-'.0E$,. X),-E.GC$_I?$*0X'&:-:$*0$.,2-G$X),-E.G*-+ ;>$P.,.GXCX'-+$]*,2$,2-$2*E2-+,$/.]-G$.W$<<$(i ;$i*,2$&0:-g$,].$c-)g+d$-d/-g*-0x-$,2-$2*e2-+,$/.]-g$5j$(i )0:$,2-$ /.]-Gg]-*E2,$ G),*.$ 0.,$ #.G-$,2)0$ i*,2$ '.0E-G -d/-g*-0x-$)''$#.,.gxcx'-+?$n)++-0e-g$ X)G+$ )0:$ 4)0+?$ )0:$ X.#U*0),*.0+$ ]2-G-$,2- ]*,2$ )$,.,)'$ #)++$.W$ >?J66$ (E$ U&,$ 0.,$ X),-E.GC$ _<$ 4-2*X'-$ )+$,2-$ :G)]*0E$ 4-2*X'-$ )0:$,2-,.,)'$#)++$.W$,2-$X.#U*0),*.0$:.-+$0.,$-dX--:$<5?666$(E B>$P.,.G$X.)X2-+$)0:$.,2-G$4-2*X'-+$]*,2$.4-G$-*E2,$U&,$0., B>A$^$X),-E.GC$T<$:G)]*0E$4-2*X'-$)0:$)$,G)*'-G$]*,2$)$,.,)' 4-2*X'-$ X.#U*0),*.0+$ ]2-G-$,2-$ :G)]*0E$ 4-2*X'- U-'.0E+$,.$X),-E.G*-+$_<$)0:$_ B$^''$#.,.G$X.)X2-+ BA$_.#U*0),*.0+$ ]2-G-$,2-$ :G)]*0E$ 4-2*X'-$ U-'.0E+$,. X),-E.G*-+$T<$)0:$T <*!,/K$(7)#*!$%! T),)$.0$,2-$ 0&#U-G$.W$ /./&'),*.0$ )0:$.0$,2-$ #.,.G$ 4-2*X'- +,.X($.G$ X.GG-+/.0:*0E$ *0W.G#),*.0$ W.G$,2-$ U-E*00*0E$.W$,2- C-)G$]-G-$&+-:$*0$G*+($X.#/)G*+.0$X)'X&'),*.0+8 <&M*$%)1/-*C*!*$%!2-$G-E*.0)'$:*4*+*.0$4)'*:$),$,2-$U-E*00*0E$.W$5667$2)+$U--0 &+-:$*0$,2-$,)U'-+8 "S%2=6=7$,6<,L<#3;J,2# P)E0*,&:-$0*' $$$$$$$$$c _),-E.GC$0.,$)//'*X)U'-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8 T),)$0.,$)4)*')U'-$.G$,..$&0X-G,)*0$W.G$/G-+-0,),*.0$$$$$$$$$$$$$$$$88 NG-'*#*0)GC$:),)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$k >8

19 T(D$(.<,L<7'(<'$#7,+3<,L<#7=7$#7$M#<,6<7+=LL$M<#=L(73<=6-<7+=LL$M =MM$-(67# D>EFE l.,,'*-u$ T)*#'-G$ )0:$ i*'2-'#$ P)CU)X2$ U&*',$,2-$ W*G+,$ W.&G1 +&G4-C$.0$,2-$ X)&+-+$.W$ X)G$ )XX*:-0,+$ )0:$ -+/-X*)''C$.0$ *01 4.'4-#-0,$.W$)'X.2.'$*0$,2-$)XX*:-0,+$H<=>6I8 _.#/*'*0E$ +,),*+,*X+$.0$ X)G$ )XX*:-0,+$ ])+$ +,)G,-:$ )0:$,2- G-+&',+$ ]-G-$ /&U'*+2-:$ *0$,2-$ ;.X*)'$ Q-4*-]D+$ +-X,*.0$ Q.):!G)WW*X$T)#)E-+8$90'C$#.,.G$4-2*X'-$)XX*:-0,+$]-G-$*0X'&:-: H<=><I8!2-$+,),*+,*X+$.0$G.):$)XX*:-0,+$]-G-$-d,-0:-:$,.$*0X'&:-$)'' G.):$,G)WW*X$)XX*:-0,+$H<=K<I8!2-$/G-:-X-++.G$.W$,2-$_-0,G)'$9GE)0*+),*.0$W.G$!G)WW*X$;)W-,C *0$ Y*0')0:$ HF**(-00-,&G4)I?$!)'%)$ X.#/*'-:$,2-$ W*G+,$ /&U'*X)1,*.0$.0$,G)WW*X$)XX*:-0,+$H<=JBI8 NG.:&X,*.0$.W$ +,),*+,*X+$.0$ G.):$ )XX*:-0,+$ ])+$,G)0+W-GG-:$,.,2-$_-0,G)'$;,),*+,*X)'$9WW*X-?$ +&U+-n&-0,'C$ ;,),*+,*X+$ Y*0')0: >EGHD>EGE P.&0,*0E$.W$+-),$U-',+$X.#/&'+.GC$W.G$WG.0,$+-),+$.W$/)++-01 E-G+$.W$X)G+?$<$M)0&)GC$<=B<8 \+-$.W$2-):'*E2,+$.U'*E),.GC$*0$]*0,-G?$<$L.4-#U-G$<=B58!2-$ W*G+,$ N)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$ )0:$ _.##&0*X),*.0+ _.##*,,--?$<>$T-X-#U-G$<=B>8 T-XG--$.0$F**(-00-,&G4)?$,2-$_-0,G)'$9GE)0*+),*.0$W.G$!G)WW*X ;)W-,C$*0$Y*0')0:$H<=B>I8 L&#U-G$.W$X)G+$-dX--:-:$.0-$#*''*.0$H<=B>I8 l-0-g)'$+/--:$'*#*,$76$(#g2?$<$m&'c$<=bk8 i-)g*0e$.w$+-),$u-',+$*0$/)++-0e-g$x)g+$x.#/&'+.gc$w.g$wg.0, +-),$/)++-0E-G+?$<$M&'C$<=BJ8 F*#*,+$]-G-$+-,$),$68J$/-G$#*''-$W.G$:G&0(-0$:G*4*0E$)0:$<8J /-G$#*''-$W.G$)EEG)4),-:$:G&0(-0$:G*4*0E?$<$^/G*'$<=BB8 \+-$.W$ +)W-,C$ 2-'#-,$ X.#/&'+.GC$ W.G$ #.,.GXCX'*+,+?$ <$ M&0- <=BB8 jg&*+-+?$ +XG),X2-+?$ -,X8?$ G-n&*G*0E$ 0.$ #-:*X)'$,G-),#-0,?$ -d1 X'&:-:$WG.#$,2-$:-W*0*,*.0$.W$*0%&G*-+$H<=B7I8 \+-$.W$]*0,-G$,CG-+$X.#/&'+.GC?$<$T-X-#U-G$<=B78 >EIHD>EIE P.&0,*0E$.W$ +-),$ U-',+$ W.G$ U)X($ +-),+?$ 2-):'*E2,$ ])+2*0E :-4*X-$ )0:$ G-)G$ ]*0:.]$ :-WG.+,-G$ X.#/&'+.GC?$ <$ M)0&)GC <=7<8 \+-$.W$+)W-,C$2-'#-,$X.#/&'+.GC$W.G$#./-:$G*:-G+?$0.01&+-$.W +-),$ U-',+$ /&0*+2)U'-?$ C-)G1G.&0:$ &+-$.W$ 2-):'*E2,+$ X.#/&'1 +.GC$.&,+*:-$&GU)0$+-,,'-#-0,+?$<$^/G*'$<=758 ^X,$.0$W*d-:$/-0)',C$*0$G.):$,G)WW*X?$<$;-/,-#U-G$<=7>8 l-0-g)'$+/--:$ '*#*,$ *0$ &GU)0$ +-,,'-#-0,+$HJ6$ (#g2i$)0:$.&,1 +*:-$&GU)0$+-,,'-#-0,+$H76$(#g2I?$<$^/G*'$<=7B8 i-)g*0e$.w$+-),$u-',+$x.#/&'+.gc$*0$u)x($+-),+$.w$/)++-0e-g X)G+$)0:$*0$4)0+?$<$L.4-#U-G$<=7B8 L&#U-G$.W$X)G+$-dX--:-:$,].$#*''*.0$H<=77I8 >EEHD>EEE TG*4*0E$'*X-0X-$)0:$:G*4-G$,G)*0*0E$G-4*+*.0?$<$9X,.U-G$<==68!2-$ +-X.0:$ N)G'*)#-0,)GC$!G)0+/.G,$ )0:$ _.##&0*X),*.0+ ;/--:$'*#*,+$W.G$]*0,-G$,*#-$*0$,2-$]2.'-$X.&0,GC?$<5$;-/,-#1 U-G$<==<8 ;/--:$'*#*,-G+$W.G$2-)4C$4-2*X'-+$/G.EG-++*4-'C?$<$P)C$<==K8 F*#*,$W.G$)EEG)4),-:$:G&0(-0$:G*4*0E$),$<85$/-G$#*''-?$<$;-/1,-#U-G$<==K8!2-$ a&g./-)0$ \0*.0$.U'*E-:$ #-#U-G$ +,),-+$,.$ +&//'C$,2-*G 0),*.0)'$ :),)$.0$ G.):$ )XX*:-0,+$ WG.#$ <==<$.0])G:+ H=>gB6Kga_I$H<==KI8 Y*0')0:$U-X)#-$#-#U-G$.W$,2-$a&G./-)0$\0*.0$H<==JI8 N.'*X-$ +,)G,-:$,.$ G-X.G:$ G.):$,G)WW*X$ )XX*:-0,+$ UC$ #-)0+$.W$ ) X.#/&,-G*+-:$XG*#*0)'$G-E*+,G),*.0$+C+,-#$H<==JI8 TG*4*0E$U)0$W.G$G-/-),-:$.WW-0X-+?$0-]$:G*4-G+D$+/--:$'*#*,$.W ^#-0:-:$ G&'-+$ W.G$ '*E2,$,G)WW*X?$ :)C,*#-$ &+-$.W$ 2-):'*E2,+ X.#/&'+.GC$)'+.$*0$U&*',1&/$)G-)+?$<$M&0-$<==B8 JHHHD P$X),-E.GC$:G*4*0E$'*X-0X-$HP./-:$:G*4*0E$'*X-0X-I$H<$M)0&1 )GC$5666I8 _.&0X*'$.W$;,),-$:-X*+*.0$*0$ /G*0X*/'-$ )U.&,$ *#/G.4-#-0,$.W G.):$,G)WW*X$ +)W-,C?$ *0X'&:*0E$ ):./,*.0$.W$ 0-]$,G)WW*X$ +)W-,C 4*+*.0$H<7$M)0&)GC$566<I8 ^X,$.0$,2-$&+-$.W$X.##&0*X),*.0$-n&*/#-0,$]2*'-$*0$X2)GE-.W$)$#.,.G$4-2*X'-$H<$M)08$566>I8 Q-4*+-:$/G.4*+*.0+$.0$,2-$&+-$.W$)$G-W'-X,.G$)0:$.U'*E),*.0$.W XCX'*+,+$,.$&+-$+)W-,C$2-'#-,$)::-:$,.$,2-$Q.):$!G)WW*X$^X,$H< M)08$566>I8 ^#-0:#-0,$,.$,2-$ Q.):$!G)WW*X$ ^X,8$ _.#/&'+.GC$ &+-$.W +)W-,C$U-',+$-d,-0:-:$,.$)''$4-2*X'-$+,.X(8$NG.4*+*.0+$.0$&+-$.W T-XG--$.0$ +X2..'$,G)0+/.G,8$ NG.4*+*.0+$.0$ -8E8$ #)d*#&# +/--:?$ ]-)G*0E$.W$ +)W-,C$ U-',+?$ &+-$.W$ )'X.'.X(+$ )0:$ G.&,- ^X,$.0$)'X.'.X(+$H<$M&'C$5667I8$^'X.'.X($)$/-G#)0-0,$4.'&01,)GC$)',-G0),*4-$W.G$)0$&0X.0:*,*.0)'$:G*4*0E$U)08

20 !"#!$!%&!'()('"*+($+%"+$!"#$#%%&(2'((!*+$**%+,,+&,,+--&>##A+-(23N256778!"#$%&'(&&)*"+&,-"../0&"00/+%1,2&'34'56778 E15%"... X(=+< 856""%"+.("*(55+.(166**(!\!T(M,+-(-<J3<7'(<%,2$M( :156*2$$+.'50($+**(... )=7=2< F51##$$+(12"%**+. '50($+**(... V6D,2D$6K<%(+#,6=2<$6G&+3< 4++*((52117*(. I22<=MM$-(67#< F""#*++*;$#11(1#%*%($. #5&;$(1(.\!IMM$-(67#<L,+<.'$M'< M2=$;#<%=$-<J3<7+=LL$M< $6#&+=6M( YN "#+"!!!!!""+!!!!!!!!!!!!()(!!!!!!!!!!!!)!#'&!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#+$!!!!!"%)!!!!!!!!!!!!"!)+%!!!!!!!!!!!!%!&'%!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#%&!!!!!"("!!!!!!!!!!!!'()!!!!!!!!!!!!)!'#"!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#%$!,"!)'$!!!!!!!!!!!!"!"*"!!!!!!!!!!!!+!%$"!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#$&!!!!!+*$!!!!!!!!!!!!)!*"%!!!!!!!!!!!!(!%#"!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#$$!!!!!%'*!!!!!!!!!!! %!#"$!!!!!!!!!!! "(!&**!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*&!!!!!')#!!!!!!!!!!!!'!+)$!!!!!!!!!!!!))!&)$!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*"!!!!!'$&!!!!!!!!!!!!(!*++!!!!!!!!!!!!)$!&($!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*)!!!!!'''!!!!!!!!!!!!#!"('!!!!!!!!!!!!)(!$&&!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*+!!!!!($$!!!!!!!!!!!!#!%"&!!!!!!!!!!!!)#!)'&!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*%!!!!!(##!!!!!!!!!!! "&!)*"!!!!!!!!!!! +"!'$+!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*$!!!!!#'*!!!!!!!!!!!!""!)%$!!!!!!!!!!!!+'!)"'!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#**!!!!!"!&"'!!!!!!!!!!!!"&!$""!!!!!!!!!!!!+$!""&!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*'!!!!!(#&!!!!!!!!!!!!"&!*()!!!!!!!!!!!!+)!&%&!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*(!!!!!(*&!!!!!!!!!!!!#!((*!!!!!!!!!!!!)(!#*)!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#*#!!!!!#)#!!!!!!!!!!! "&!%+#!!!!!!!!!!! )#!&$+!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! "#'&!!!!!#'+!!!!!!!!!!!!"&!%**!!!!!!!!!!!!+&!%**!!!!!!!!!!!!''!"#&!!!!!!!!!!! "#'"!!!!!"!&%"!!!!!!!!!!!!"&!%)%!!!!!!!!!!!!+&!&&$!!!!!!!!!!!!()!)**!!!!!!!!!!! "#')!!!!!"!&')!!!!!!!!!!!!"&!%("!!!!!!!!!!!!)(!)&$!!!!!!!!!!!!'*!&&%!!!!!!!!!!! "#'+!!!!!#(&!!!!!!!!!!!!"&!%"$!!!!!!!!!!!!)#!&'"!!!!!!!!!!!!'+!+%%!!!!!!!!!!! "#'%!!!!!''#!!!!!!!!!!! #!$(&!!!!!!!!!!! )*!$'%!!!!!!!!!!! *'!+&)!!!!!!!!!!! "#'$!!!!!(%)!!!!!!!!!!!!#!%#$!!!!!!!!!!!!)'!*&(!!!!!!!!!!!!'+!"(+!!!!!!!!!!! "#'*!!!!!')%!!!!!!!!!!!!'!#&*!!!!!!!!!!!!)+!#(#!!!!!!!!!!!!'%!++$!!!!!!!!!!! "#''!!!!!*+*!!!!!!!!!!!!'!*$)!!!!!!!!!!!!)%!)('!!!!!!!!!!!!'$!++'!!!!!!!!!!! "#'(!!!!!$$'!!!!!!!!!!!!!*!%%%!,"!)'!&*$!!!!!!!!!!!!')!+'"!!!!!!!!!!! "#'#!!!!!$()!!!!!!!!!!! *!+$*!!!!!!!!!!! )(!**(!!!!!!!!!!! '#!**&!!!!!!!!!!! "#(&!!!!!$"%!!!!!!!!!!!!*!)'*!!!!!!!!!!!!)#!%"*!!!!!!!!!!!!(&!###!!!!!!!!!!! "#("!!!!!$"(!!!!!!!!!!!!*!*$$!!!!!!!!!!!!+"!+&+!!!!!!!!!!!!#"!$&'!!!!!!!!!!! "#()!!!!!$)$!!!!!!!!!!!!*!(''!!!!!!!!!!!!+"!))'!!!!!!!!!!!!('!*('!!!!!!!!!!! "#(+!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!"+)!!!!!!!!!!!!+'!*$"!!!!!!!!!!!!#)!$&+!!!!!!!!!!! "#(%!!!!!%((!!!!!!!!!!! '!&$$!!!!!!!!!!! +(!$")!!!!!!!!!!! ##!"+)!!!!!!!!!!! "#($!!!!!%##!!!!!!!!!!!!'!)*&!!!!!!!!!!!!%&!%&&!!!!!!!!!!!!"&"!($&!!!!!!!!!!! "#(*!!!!!$%)!!!!!!!!!!!!(!"**!!!!!!!!!!!!%"!*$)!!!!!!!!!!!!"&%!)*(!!!!!!!!!!! "#('!!!!!$))!!!!!!!!!!!!(!""%!!!!!!!!!!!!%+!"#(!!!!!!!!!!!!"&*!&#+!!!!!!!!!!! "#((!!!!!$#&!!!!!!!!!!!!(!#'#!!!!!!!!!!!!%*!"#)!!!!!!!!!!!!"")!"$*!!!!!!!!!!! "#(#!!!!!*''!!!!!!!!!!! #!&&$!!!!!!!!!!! %+!%&)!!!!!!!!!!!!"""!+#"!!!!!!!!!!! "##&!!!!!$(+!!!!!!!!!!!!#!$#)!!!!!!!!!!!!%+!$*#!!!!!!!!!!!!"&'!$$+!!!!!!!!!!! "##"!!!!!$'&!!!!!!!!!!!!(!(&%!!!!!!!!!!!!+#!#(+!!!!!!!!!!!!"&&!$""!!!!!!!!!!! "##)!!!!!$%"!!!!!!!!!!!!'!+%"!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!!!#"!&%+!!!!!!!!!!! "##+!!!!!%+%!!!!!!!!!!!!$!'"+!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!!!("!$"(!!!!!!!!!!! "##%!!!!!%)+!!!!!!!!!!! $!())!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!! (+!'($!!!!!!!!!!! "##$!!!!!%""!!!!!!!!!!!!!!'!%&"!," [[!!!!!!!!!!!!(%!(*$!!!!!!!!!!! "##*!!!!!+$$!!!!!!!!!!!!*!#"#!!!!!!!!!!! [[!!!!!!!!!!!!("!%$*!!!!!!!!!!! "##'!!!!!+#"!!!!!!!!!!!!*!$(#!!!!!!!!!!!!+"!#%%!!!!!!!!!!!!(&!'$*!!!!!!!!!!! "##(!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!*!$+$!!!!!!!!!!!!+%!&$+!!!!!!!!!!!!('!)*(!!!!!!!!!!! "###!!!!!+#"!!!!!!!!!!! *!*&*!!!!!!!!!!! +$!%##!!!!!!!!!!! (#!"$"!!!!!!!!!!! )&&&!!!!!+$%!!!!!!!!!!!!*!)'#!!!!!!!!!!!!+$!&(&!!!!!!!!!!!!(%!$#)!!!!!!!!!!! )&&"!!!!!+(*!!!!!!!!!!!!*!&*$!!!!!!!!!!!!+$!**&!!!!!!!!!!! #)!"#"!," )&&)!!!!!+*'!!!!!!!!!!!!$!()#!!!!!!!!!!!!+%!)$'!!!!!!!!!!!!#)!#""!!!!!!!!!!! )&&+!!!!!+%*!!!!!!!!!!!!!*!$*"!,"!+"!#&$!!!!!!!!!!!!#+!+#+!!!!!!!!!!! )&&%!!!!!+)+!!!!!!!!!!! *!%%%!!!!!!!!!!! +)!**#!!!!!!!!!!! #(!"(#!!!!!!!!!!! )&&$!!!!!+%+!!!!!!!!!!!!*!*'#!!!!!!!!!!!!+%!)+(!!!!!!!!!!!!"&&!("$!!!!!!!!!!! )&&*!!!!!+)%!!!!!!!!!!!!*!%"*!!!!!!!!!!!!+%!$%(!!!!!!!!!!!!"&%!%"%!!!!!!!!!!! )&&'!!!!!+%#!!!!!!!!!!!!*!+&(!!!!!!!!!!!!+%!+%$!!!!!!!!!!!!"&$!)(#!!!!!!!!!!! )&&(!!!!!+)"!!!!!!!!!!!!*!$*&!!!!!!!!!!!!+%!*')!!!!!!!!!!!!"&%!'+(!!!!!!!!!!! "-!./01234/53/! !\!5,;%$2=7$,6<;(7',-<M'=6K(- )-!]=AM:B!]//;:55:R1;77372;:2;72!\!0,&+M(U<9'(<)$66$#'<F,7,+<V6#&+(+#W<5(67+( >A

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

!!!!!! "#$%&''#!(%%)*"+,-! (,."&)!!! "/010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002!

!!!!!! #$%&''#!(%%)*+,-! (,.&)!!! /010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002! "#$%&''#(%%)*"+,- (,."&) "/010/2033456300/728340/9:/803;1/:922002834 63:?:1;7/80/ #242@>>002 *AB//B/C+52;3-22428:5962 *665434020CD3;2'/66/;/2434B/@22E2.240/434 FGHIHJGKJ )/20334:/4

Lisätiedot

Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta

Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Yhdeksännen kerran järjestetyt Nuorisovaalit keräsivät uurnille yhteensä 59 403 nuorta. Alle 18-vuotiaat nuoret äänestivät 630 oppilaitoksessa ympäri Suomen.

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2005

Tieliikenneonnettomuudet 2005 Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2005 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

!"#$%&&'&()'#*+,--.)","/#"/"#( 0*-+'&''+-/(),11+2+-/()2.''+(),1/"#-*,*/+'#(.34+,+("+

!#$%&&'&()'#*+,--.),/#/#( 0*-+'&''+-/(),11+2+-/()2.''+(),1/#-*,*/+'#(.34+,+(+ !"#$%&'%&()#%*+%$,* -.),,.),)/%$,%",""##%&"&(,%"0"-1&,2 *+",,232&-*1#1,1$#2%,*$ $45678896:;:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

!"#$%&&%$!'"(((()%"*%&(

!#$%&&%$!'(((()%*%&( #$%&&%$!'"(((()%"*%&( ASENNUSOHJE DC INVERTER FREE #$%&'()'(#*(''# Digital Scroll ja DC/AC invertteri soveltuvat samoille sisäyksiköille. Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. Lue tämä ohje huolellisesti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 14 Heikki A. Loikkanen & Ilkka Susiluoto Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

!#$%$%&'#()*(%&(+,&*&'#-$(*# (!.(( %/!0#11!##(+,&*&'#-$(*# (!.(( 2 1& &!1#!!(#-$(*# (!.(( 3 3 )4#!,##!$(0&, (!. "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#"

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 200 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2013 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

!" # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102

! # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102 !" $%%& &(% )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 12 34 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Lukijalle... 4 YLEISTÄ... 5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 5 HENKILÖSTÖ... 5 SUORITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 5 TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 202 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2009 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2009, kesäkuu Kulutuksen vähentyminen taantuman vaikutuksesta eri sosioekonomisissa ryhmissä, kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Market. Need Market Research New Needs. Technical Research. Current Technological Level

Market. Need Market Research New Needs. Technical Research. Current Technological Level !"!!"! "!## Market Need Market Research New Needs Idea Product Development Use of Products Possibilities Technical Research New Possibilities Current Technological Level (Jaakkola & Tunkelo 1987) Preliminary

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 20 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Cauchyn ja Sylowin lauseista

Cauchyn ja Sylowin lauseista Cauchyn ja Sylowin lauseista Pro gradu-tutkielma Jukka Kuru Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 2014 Sisältö Johdanto 2 1 Peruskäsitteet 4 1.1 Funktion käsitteitä........................ 4

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

Aurinkolämpö, lämpöpumput ja lämmön varastointi

Aurinkolämpö, lämpöpumput ja lämmön varastointi Aurinkolämpö, lämpöpumput ja lämmön varastointi Tero Ahonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tero.ahonen@lut.fi Aurinkolämpö Aurinkokeräin muuntaa auringon säteilyä teknisesti käyttökelpoiseksi lämmöksi.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Ratkeavista ryhmistä: teoriaa ja esimerkkejä

Ratkeavista ryhmistä: teoriaa ja esimerkkejä Ratkeavista ryhmistä: teoriaa ja esimerkkejä Pro Gradu-tutkielma Lauri Kangas 2192712 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Kevät 2015 Sisältö 1 Perusteita 3 1.1 Ryhmät ja aliryhmät.......................

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

!! " #! $ %! && ' #! (!! %!! ) * + % ), - #! + )! " #

!!  #! $ %! && ' #! (!! %!! ) * + % ), - #! + )!  # !!" #! $%! &&' #! (!!%!! )* +%), -#! + )! " # .!..! / # ) 0234 644 8864 9 326 66 4/94: 2 4642 :484 6 ) 4 44 4 6663 :: 2 /663 2 :; : 6 6 )

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot