HUS-PEREHDYTYSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-PEREHDYTYSOHJELMA"

Transkriptio

1

2 2 1. Henkilöstön perehdytys HUS:ssa HUS:n perehdytysohjelman päämääränä on varmistaa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen perehdytys kaikille uusille tai tehtäviä vaihtaville, esimiestehtävissä aloittaville tai pitkiltä vapailta palanneille työntekijöille. Perehdytyksellä on tärkeä merkitys osaamisen, työn jatkuvan oppimisen, työmotivaation ja työssä jaksamisen varmistajana. Sillä on myönteinen vaikutus tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen ja yhteistyöhön. Perehdytysohjelma kuvaa perehdytyksen tavoitteet, perehdytystä ohjaavat periaatteet, perehdytykseen osallistuvien vastuut sekä perehdytysprosessin. Se koskee kaikkia virka- ja työsopimussuhteisia työntekijöitä ja ohjaa työntekijän yksilöllisen perehdytyssuunnitelman laatimista. Yleisperehdytyksen lisäksi työntekijän kokonaisperehdytykseen sisältyvät työyksikkökohtainen ja ammatillinen perehdytys. Yleisperehdytyksessä painopiste on organisaatiotasolla, jossa keskitytään organisaation johtamiseen, palvelussuhdeasioihin ja keskeisiin rakenteisiin. Yksikkökohtaisessa ja ammatillisessa perehdytyksessä painopiste siirtyy työyksikköön ja ammatilliseen osaamiseen. Yleisperehdytyksen tavoiteaika on 4 kuukautta. Tähän aikajänteeseen sisältyy myös ammatillisen ja yksikkökohtaisen perehdytysohjelmien sekä uusien esimiesten perehdytyksen osia, jotka kestävät kauemmin. Perehdytyksen toteutus kirjataan perehdytyskortille. Perehdytyksen päättyessä siirrytään osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin. Perehtyjälle laaditaan yksilöllinen perehdytyssuunnitelma, jossa huomioidaan perehdytyksen tarve aiempien tehtävien, työkokemusten ja täydennyskoulutuksen perusteella. Liitteenä oleviin muistilistoihin on kattavasti kerätty tärkeitä asioita, jotka käydään lävitse yksilöllisen aikataulun mukaisesti perehdytettävän työrooliin sovellettuna. Suunnitelma osaamisen kehittämisestä on osa perehdytyssuunnitelmaa. Siinä sovitaan esim. osallistumisesta sisäisiin täydennyskoulutuksiin tai mentoroinnin hyödyntämisestä työn alkuvaiheessa. Mentorointia voidaan käyttää työuran eri vaiheissa ja myös osana perehdytystä. Jatkossa osaamisen suunnittelu tapahtuu kerran vuodessa kehityskeskustelun yhteydessä. Lyhytaikaisen sijaisen perehdytykseen on laadittu lyhytkestoisen työsuhteen muistilista, jossa on huomioitu eräitä välttämättömiä perehdytykseen liittyviä materiaaleja ja sisältöjä. Tavoitteena on tutustuttaa työntekijä työtehtävän ja työympäristön kannalta keskeisiin asioihin nopeasti, kun kyseessä on lyhyt määräaikainen palvelussuhde. Kun työntekijä on poissa pitkään työstä esimerkiksi perhevapailla, sovelletaan yleisperehdytystä tarvittavin osin. Työhön paluuseen liittyvän arvioinnin yhteydessä tehdään yksilöllinen ja riittävän laaja perehdytyssuunnitelma. Työntekijän siirtyessä organisaation sisällä toisiin

3 3 tehtäviin tai työyksikköön, esimerkiksi työkierron alkaessa, tai siirryttäessä esimiestehtäviin, sovelletaan yleisperehdytystä ja vastuuyksikköön laadittua perehdytysohjelmaa. HUS-perehdytysohjelman ylläpidosta vastaa konsernin henkilöstöjohto sekä perehdytysverkosto. Linjajohto ja työyksiköt vastaavat yksikkökohtaisista ja ammatillisista perehdytysohjelmista. HUS-perehdytysohjelma ja yleinen perehdytysmateriaali ovat intranetissä. Materiaalissa käsitellään kaikille yhteisiä aiheita ja asioita. Verkkosivuston päivittäminen ja ylläpito on hajautettu sivustojen ylläpitäjien tehtäväksi. Perehtyjästä käytetään tässä ohjeessa nimitystä työntekijä huolimatta siitä, onko hän viranhaltija vai työsopimussuhteessa, vakinainen tai määräaikainen, harjoittelija tai kesäsijainen.

4 4 Kuvio 1. Perehdytyksen kokonaisuus

5 5 2. Perehdytystä ohjaavat periaatteet Perehdytys suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden seuraavat periaatteet: 1. Työntekijällä on oikeus hyvään perehdytykseen, työnantajalla on velvollisuus huolehtia perehdytyksestä. 2. Hyvä perehdytys on suunnitelmallista ja tavoitteellista. 3. Perehdyttäminen on yksilöllistä huomioiden tulevat työtehtävät ja aiempi työkokemus. 4. Esimies on sitoutunut perehdytykseen ja kiinnostunut työntekijänsä perehtymisestä. 5. Työntekijälle nimetään perehdytyksen vastuuhenkilö. Yhteistyö perehdyttäjän kanssa on sujuvaa ja kannustavaa. 6. Perehdytyksestä vastaava henkilöstö hankkii koulutusta ohjausosaamisen kehittymiseksi. 7. Perehtyjä saa palautetta edistymisestään ja antaa palautetta perehdytyksen onnistumisesta. 8. Perehtymiseen ja perehdyttämiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja. 9. Perehdytysmateriaali on ajantasaista ja helposti hyödynnettävää. 10. Työyhteisö tukee työntekijän kotiutumista työyksikköön ja liittymistä osaksi työryhmää. 11. Perehdytystä seurataan ja arvioidaan. Tarvittaessa käytetään erilaisia mittareita palautekeskustelujen lisäksi.

6 6 3. Perehdytysvastuut Perehdytys on lakisääteistä ja sen toteutumisesta vastaa esimies. Perehtyjä toimii itse vastuullisesti ja aktiivisesti tarvittavien tietojen ja taitojen omaksumisessa ja osaamistarpeensa arvioinnissa. Hän pyytää palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta perehtymisessään. Esimiehen tehtävänä on järjestää perehtymiselle edellytykset ja huolehtia siitä, että nimetty perehdyttäjä ja muu työyhteisö ovat tietoisia roolistaan uuden työntekijän ottamisessa ryhmän jäseneksi. Juuri aloittanutta työntekijää on tärkeää rohkaista olemaan aktiivinen perehtymisensä suhteen. VASTUU TEHTÄVÄT Organisaatio Ohjaa perehdytystä Ylläpitää yleisperehdytystä Tukee perehdytystä rakenteilla ja materiaaleilla Seuraa organisaatiotason perehdytystä henkilöstökyselyillä Perehdytysverkoston jäsenet toimivat perehdytyksen asiantuntijoina omilla alueillaan. Esimies Suunnittelee, aikatauluttaa ja hoitaa perehdytyksen edellyttämät toimenpiteet Tukee perehdytystä Tapaa uutta työntekijää säännöllisissä seuranta- ja palautekeskusteluissa Seuraa, että perehdytys tapahtuu sovitusti ja järjestelmällisesti Varmistaa, että työyhteisön jäsenet toivottavat perehtyjän tervetulleeksi ja osallistuvat perehdytykseen Luo edellytykset keskinäiselle yhteistyölle Perehtyjä Perehtyy aktiivisesti organisaatioon ja työyksikköönsä, käytäntöihin ja työtehtäviinsä Päivittää omaa perehdytyssuunnitelmaansa Pyytää ja ottaa vastaan palautetta Arvioi ja seuraa omaa perehtymisen tarvettaan ja perehtymisensä onnistumista Perehdyttäjä Toimii roolimallina ja lähiopettajana. Perehtyy uuden työtoverin taustaan ja osaamiseen, huomioi ne perehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa Opastaa ja neuvoo työtehtävissä, käytännöissä ja työyhteisön toimintatavoissa Auttaa hankalissa ja uusissa tilanteissa Käy molemminpuolisia palautekeskusteluja Työtoverit ja työyhteisö Toivottavat tulokkaan tervetulleeksi Opastavat hankalissa ja uusissa tilanteissa Tukevat perehtyjää hänen perehtymisessään. Mentori Jakaa osaamistaan, kokemuksiaan ja asiantuntemustaan perehdytyksen aikana tai sen jälkeen

7 7 4. Perehdytyksen tavoitteet Perehdytyksen päätavoitteena on tuoda kaikille työntekijöille esiin HUS:n arvot ja päämäärät sekä edellytykset päämäärien saavuttamiseksi. Lisäksi perehdytyksen tärkeitä tavoitteita ovat: Saada uusi työntekijä tuntemaan itsensä tervetulleeksi työyksikköön Perehdyttää organisaatioon ja työympäristöön, työyksikön ja työryhmän tehtäviin sekä omiin tehtäviin ja rooliin osana kokonaisuutta Tukea myönteistä asennetta työhön, työyksikköön ja työtovereihin sekä halua sitoutua ja jäädä työhön Ohjaa HUS:n strategian ja oman työyksikön toimintasuunnitelman sekä niiden arvojen mukaiseen toimintaan Varmistaa työn laatu, tuloksellisuus ja turvallisuus Vahvistaa työhyvinvointia, työyhteisön hyvää ilmapiiriä ja yhteistyötä

8 8 5. Perehdytysprosessi Alla olevassa taulukossa on kuvattu perehdytysprosessin vaiheet ja sisältö. VAIHE SISÄLTÖ Valmistautuminen uuden työntekijän Ennakoiva yhteydenotto ja ennakkomateriaali tuloon Aloitusaikataulu Työyhteisön tiedottaminen tulokkaasta ja aloitusajankohdasta Työpiste ja työvälineet Perehdytyksen suunnittelu Yksilöllinen suunnitelma Muistilistat Luettavat materiaalit Vastaanottajan valinta ja ensimmäisen päivän/viikon suunnittelu Palautekeskustelujen aikataulu Koulutukset ja luvat Perehdyttäjän valinta Perehdyttäjän tehtävät ja vastuut perehdytyksessä Perehdyttäjän työaikasuunnittelu Perehdytyssuunnitelman läpikäyminen Ensimmäinen päivä Esimies vastaanottamassa, käytännön asiat Perehdytyssuunnitelman läpikäyminen Aikataulut Perehdyttäjien ja työtoverien tapaaminen Muistilistat, perehtymisen seuranta ja osaamisen tarkistaminen Perehdytys ja palaute Työvuorosuunnittelu Työyhteisön tuki perehdytyksessä Palautekeskustelut Mentorin valinta Perehdytyksen seuranta ja arviointi Opitun arvioiminen, tarvittaessa lisäperehdytys Arviointikeskustelu: perehtymisen toteutuminen ja perehdytyksen onnistuminen Testit, näytöt Perehdytyksen toteutuksen dokumentointi

9 9 6. Yleisperehdytyksen rakenne ja yksilöidyt tavoitteet Yleisperehdytyksen rakenne ja tavoitteet on kuvattu alla olevassa laatikossa. Perehdytyksen muistilistojen rakenne on yhtenevä yleisperehdytyksen kanssa. Muistilistoihin sisältöalueet on kuvattu tarkemmin ja materiaaliin on lisätty linkit intranetiin. YLEISEN PEREHDYTYKSEN RAKENNE TAVOITTEET I Työpaikkanasi HUS Työntekijä saa tietoa HUS:n arvoista ja toiminnasta sekä perehtyy oman työyksikkönsä organisaatioon ja tehtäviin HUS:ssa II Palvelussuhdeasiat ja työaika Työntekijä hahmottaa palvelussuhteeseen ja työsopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Hän saa opastusta omien henkilöstöhallinnollisten asioidensa hoitamisesta, mm. HUS Plussan itsepalvelutoimintojen kautta. Työntekijä tietää, millä perusteilla hänen palkkansa määräytyy ja miten hän voi itse vaikuttaa palkkaansa. Työntekijä tietää velvollisuudestaan käydä työhönsijoitustarkastuksessa ja sopivuuslausunnon toimittamisesta esimiehelle. Hänet perehdytetään työtehtäviin liittyviin pukeutumis- ja käyttämisohjeisiin. Työntekijä perehdytetään työajan suunnitteluun, työajan seurantaan ja työaikojen noudattamiseen. Työntekijä tietää, millaisiin lomiin ja poissaoloihin hänellä on oikeus ja miten niitä anotaan III Osaaminen ja koulutus Työntekijä saa tietoa osaamisen kehittämisen tukemisesta ja seuraamisesta HUS:ssa. Hänet perehdytetään työyksikön koulutussuunnitelmaan ja kehityskeskustelukäytäntöön IV Turvallisuus Työntekijä perehtyy yksikkönsä turvallisuusohjeisiin Hän tuntee hälytysjärjestelmät ja turvallisuutta varmistavat käytännöt. Hän tuntee HUS-Riskit järjestelmän Hän tuntee HaiPro järjestelmän käyttöperiaatteet ja osaa tehdä ilmoituksen. Hän sitoutuu salassapitovelvollisuuden ja turvallisten menettelytapojen noudattamiseen. Jokainen työntekijä ymmärtää roolinsa ja on tietoinen toiminnastaan suhteessa potilaiden turvallisuuden varmistamiseen. V Työhyvinvointi, työsuojelu ja työterveys Työntekijä tietää, millaisia työhyvinvointia tukevia malleja ja menettelytapoja HUS:ssa on ja mistä ohjeet löytyvät. Hän tutustuu yksikkönsä työpaikkaselvityksiin, työolobarometrituloksiin, riskien arviointiin ja kehittämistoimenpiteisiin. Hän tietää työterveyshuollon palvelut, työterveyshuoltohenkilöstönsä ja miten heidät tavoittaa. Hän tietää yksikön työsuojelutoimijat ja miten heidät tavoittaa. VI Viestintä Työntekijä tietää sähköpostin, puhelimen ja sosi-

10 10 aalisen median käyttöön liittyvät ohjeet. Hän tutustuu intranetiin ja tietää, mistä löytyvät keskeiset toiminta- ja hoito-ohjeet sekä henkilöstöhallinnon ohjeet. Hän ymmärtää kommunikaation merkityksen tiedon välittymisen varmistajana ja keskeisenä turvallisuus- ja sujuvuustekijänä. VII Ympäristö Työntekijä perehtyy omaan työhönsä liittyen jätteiden lajitteluun ja työympäristön huoltokäytäntöihin. Hän tietää, miten hän voi omalla toiminnallaan hil- VIII Perehdytys työtehtäviin ja työalueeseen litä kustannusten syntymistä. Työntekijän kanssa käydään lävitse hänen henkilökohtainen perehdytyssuunnitelmansa, perehdytyksen toteutustavat sekä kriteerit ja menetelmät joilla hänen perehtymistään arvioidaan Työntekijä tutustuu työtovereihinsa ja työyksikköönsä. Hän tietää omat työtehtävänsä, roolinsa ja työpisteensä. Hän tutustuu toimitiloihin ja perehtyy tärkeisiin toimintatapoihin ja yhteistyötapoihin yksikön sidosryhmien kanssa Hän perehtyy työssään tarvitsemiinsa tietojärjestelmiin.

11 11 7. Perehdytysmenetelmät Perehdytysmenetelmät valitaan tarkoituksenmukaisesti ja yksilöllisesti perehtyjän, perehdytettävän asian ja erilaisten mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi ohjaus ja opastus kirjalliset materiaalit, kuten perehdytyskansiot, esitteet, prosessikuvaukset, hoito-ohjeet internet-sivustot verkkoperehdytys palautekeskustelut uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet ja perehdytykseen sisältyvät koulutukset 8. Perehdytyksen tukimateriaali Perehdytyksen tueksi on laadittu tukimateriaaleja. Tukimateriaali löytyy intranetistä. Tämän lisäksi yksiköissä ja ammattiryhmillä on omia materiaaleja. Uusi työntekijä saa aloittaessaan sähköpostiinsa viestin, jossa häntä informoidaan intranetin perehdytysmateriaaleista. Yleisperehdytykseen sisältyvät ainakin seuraavat materiaalit: Tervetuloa töihin esite jaetaan kaikille uusille työntekijöille joko sähköisenä tai paperiesitteenä. Jakamisesta huolehtii oma työyksikkö. Henkilöstöhallinnon esitteet Edelläkävijä-esite HUS tuottaa terveyttä -esitys Vuosikertomus ja henkilöstökertomus Henkilöstölehti HUSARI Pelastussuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma (tuloskortti) Toimintaohjeet (mm. viikko-ohjelma, prosessit, tehtäväkuvaukset, hoito-ohjeet, laitteiden käyttöohjeet)

12 12 9. Perehdytyksen seuranta ja perehtymisen arviointi Perehtyjä seuraa perehdytyksen toteutumista muistilistojen avulla. Kun perehdytyssuunnitelma on toteutunut, kirjataan toteutuminen perehdytyskorttiin. Perehtyjä ja perehdyttäjä käyvät säännöllisesti perehdytyssuunnitelmaa lävitse, päivittävät ja täydentävät sitä tarpeen mukaan. Tehtävistä ja tilanteesta riippuen on suositeltava viikoittain tarkastaa, missä mennään ja mitä seuraavalla viikolla tapahtuu. Esimies seuraa perehdytyksen onnistumista ja kartoittaa perehtyjän kokemuksia myös säännöllisesti. Palautekeskusteluja esimiehen, perehtyjän ja perehdyttäjän kesken suositellaan kerran kuukaudessa. Perehdytyksen loppuvaiheessa esimies käy perehdytettävän kanssa perehtymisen arviointikeskustelun. Intranetissä perehdytyksen sivustolta löytyy tukimateriaalia palaute- ja arviointikeskustelujen käymiseen Perehdytyksen tavoitteiden saavuttamisen ja palautteen annon lisäksi keskustelussa käydään lävitse, onko perehdyttäminen toteutunut suunnitelman ja ohjelman mukaan ja miten perehdytystä pitäisi kehittää. Perehtyjän palautteita hyödynnetään yksikön perehdytyksen kehittämisessä. Perehdytyksen toteutumista seurataan myös organisaatiotasolla henkilöstökyselyjen (työolobarometri ja perehdytyskysely) avulla. Tulosten perusteella määritellään HUS-tasoisia ja yksikkötasoisia kehittämistoimenpiteitä. Organisaatiotaso Perehdytyskysely, joka lähetetään kaikille 4 kk kuluttua työsuhteen aloituksesta Esimies Arvioi perehdytyssuunnitelman toteutumista. Täydentää sitä tarvittaessa. Pyytää perehtyjää kertomaan kokemuksistaan, kirjaa arvioinnin. Perehdyttäjä / työyhteisö Osallistuu arviointikeskusteluun. Antaa suullista, jatkuvaa ja kannustavaa palautetta perehtymisestä ja perehdytyksen sujumisesta. Perehtyjä Arvioi keskustelussa omaa perehtymistään, saamaansa perehdytystä, esimiehen toimintaa ja yhteistyötä perehdyttäjän kanssa. Kirjaa perehdytyskorttiin.

13 13 Liite 1 YLEISPEREHDYTYS MUISTILISTA PEREHDYTYKSEEN Perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti. Asioihin perehdytään yksikön kannalta tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Osa asioista perehdytetään yhteisissä tilaisuuksissa, osaan perehtyjä voi tutustua itse intranetin tukimateriaalin ja yksikön perehdytysmateriaalin avulla. Luetteloa voi täydentää yksikön ja perehtyjän tarpeiden mukaan. Listaan lisätään alueen perehdytystilaisuudet. Listaan voi merkitä näkyviin myös mistä eri osa-alueista perehdytykseen osallistuvat vastaavat. Perehtyjä merkitsee muistilistaan eri aihealueiden toteutumat ja suunnitelman lopullinen toteutuminen vahvistetaan yhteisesti. Ammatillisen perehdytyksen suunnitelma tehdään erikseen. Perehtyjän nimi Tehtävä Vastuualue / työyksikkö Esimiehen nimi TYÖPAIKKANASI HUS PVM Perehdyttäjä HUS kuntayhtymä HUS:n hallinto ja organisaatio HUS:n ydintehtävät Strategia, arvot ja tavoitteet HUS henkilöstö Oma tulosalue/vastuualue/vastuuyksikkö Organisaatio ja johto Yksiköt Oma työyksikkö Tavoitteet ja yksikön käyttämät seurantamittarit Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet Yksiköissä nähtävillä oleva lainsäädäntö PALVELUSSUHDEASIAT PVM Perehdyttäjä Virkamääräys/ työsopimus Noudatettava työehtosopimus/virkaehtosopimus Virkamääräyksen tai työsopimuksen kesto, koeaika ja sen merkitys Määräaikainen virkasuhde tai työsuhde ja määräajan noudattaminen, määräaikaisuuden peruste Irtisanomisajat Työhönsijoitustarkastus, sopivuuslausunto Sivutoimi-ilmoitus ja -lupa Palkkaus ja palkitseminen Palkkaus ja palkitseminen, palkanmaksupäivät ja työaikalisien maksupäivät Verokortti, palkanlaskennan yhteystiedot

14 14 Henkilötiedot ja muutoksista ilmoittaminen. HUS Plus ohjelman käyttö. Työnjohto-oikeus ja työntekovelvollisuus Esimiehen ja työntekijän rooleihin liittyvä oikeudet ja velvollisuudet. Työyhteisötaidot Muut asiat Pukeutuminen, suojavaatteet Henkilöstöruokailu Oman työn hallinta Työtehtäviin liittyvä matkustaminen (matkaliput, taksikortit) Henkilöstöpysäköinti ja pysäköintimaksut Henkilöstöetuudet ja virkistystoiminta Työaika ja sen noudattaminen työaikasuunnittelu ja kalenteri, työajan seuranta Päivittäiset lepoajat (ruokailuaika ja kahvitauko) Lomat, vapaat ja poissaolot (ohjeet käytännön menettelytavoista) Lomien määräytyminen ja loma-anomuksen tekeminen Sairauspoissaolot, oma ilmoitus ja sairauspoissaolotodistukset Muut poissaolot OSAAMINEN JA KOULUTUS PVM Perehdyttäjä Koulutus ja siihen osallistuminen/hakeminen, koulutuskustannukset ja koulutusajan palkkaus Työnantajan järjestämä koulutus Ulkopuolisen järjestämä koulutus Koulutussuunnitelma ja koulutuskortti Perehdytykseen kuuluvat koulutukset Työtehtäviin kuuluvat koulutukset Kehityskeskustelut TURVALLISUUS PVM Perehdyttäjä Ympäristö- ja henkilöturvallisuus Kulunvalvonta, henkilökorttikuvaus, avaimet Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat Palo- ja pelastuskoulutukset Toimintamalli työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen Sairaalahygienia Työyksikön ensiapuvalmius (ei-potilashoidollinen) Potilasturvallisuus Tietoturvallisuus Potilasturvallisuuden huomioiminen Haittatapahtumien raportointi ja käsittely (Hai-Pro)

15 15 Tietosuoja ja tietoturva, salassapito- ja käyttäjäsitoumus Käyttöoikeudet Tietojärjestelmäkoulutukset o Toiminta ATK-katkojen aikana TYÖHYVINVOINTI, TYÖSUOJELU JA TYÖTERVEYS PVM Perehdyttäjä Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvointiohjelma, työolobarometri, yksikön tob-tulokset Työsuojelu, yksikön työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu Riskien hallinta (HUS-Riskit -ohjelma) Työturvallisuuden minimiperehdytysohje Työtapaturmien ehkäisy ja ilmoittaminen, vakuutukset Biologisten altistumisten ehkäisy ja toimenpiteet altistumistilanteessa Työkyvyn tukiohjelma Päihdeohjelma Savuton sairaala -toimintaohjelma Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Työergonomia. Siirtoergonomiakoulutus Työterveyshuollon palvelut (lakisääteinen työterveyshuolto, sairaanhoito) Yhteistoiminnan toteuttaminen Yhteistoimintakokoukset Yksikkökokoukset Luottamusmiehet VIESTINTÄ PVM Perehdyttäjä Sähköisten viestimien käytön yleiset periaatteet Tietokoneen käyttäjän opas Intranet Hallinnolliset ohjeet, ohjekirjeet Henkilöstöhallinnon ohjeet ja lomakkeet Menettelyohjeet, potilasohjeet, yksikkökohtaiset ohjeistukset Sisäinen ja ulkoinen viestintä Kommunikaatio Sisäisen viestinnän ohje Toiminta sosiaalisessa mediassa Viestintä- ja tiedotusvastuu, työnantajaa vahingoittava toiminta Kieliohjelma Toiminnan ja tiedon siirtymisen varmistavasta tiedon välityksestä huolehtimi-

16 16 nen YMPÄRISTÖ PVM Perehdyttäjä Energia- ja materiaalitehokkuus Jäteohjeet Kemikaalit TYÖTEHTÄVÄT JA TYÖALUE PVM Perehdyttäjä Työyksikön esittely Henkilökunta, henkilökuntarakenne Työtehtävät, työnjako, vastuutehtävät, työpistekuvaukset Muut vastuut ja luvat, joihin uusi työntekijä tulee perehdyttää: iv-lupa, lakisääteiset muut luvat kuten ensiapu, hygieniapassi, autoklaavin käyttö, paloturva, tulityö, ympäristövastuut jne. Työyksikön toimitilat, kiinteistöt, puhelin, sisäinen ja ulkoinen posti Työyksikön toimintaprosessit ja menettelytavat Käytössä olevat tietojärjestelmät, koulutukset ja tunnukset, Atk-apu Asiakaspalaute ja potilastyytyväisyys Yhteistyökumppanit, yhteistyökäytännöt ja työnjako HENKILÖKOHTAINEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA PVM Perehdyttäjä Perehdytyssuunnitelma, perehdytysmateriaali ja perehdytyskortti Oma perehtyminen ja itsearviointi Yhteistyö perehdyttäjän ja esimiehen kanssa, palautekeskustelut Nimetty mentor ja mentorointisuunnitelma Perehtymisen ja perehdytyksen arviointi: Näytöt, testit Perehdyttämissuunnitelma on tehty..20. Palautekeskustelut..20,...20,...20,...20,...20 Perehdyttämissuunnitelma on viety loppuun..20. Allekirjoitukset: Esimies Työntekijä

17 17 Liite 2 PEREHDYTYKSEN MUISTILISTA LYHYTKESTOISEEN PALVELUSSUHTEESEEN Tämä muistilista on tarkoitettu käytettäväksi perehdytyksen tukena lyhytkestoisessa, pääosin alle 13 päivän mittaisessa palvelussuhteessa. Tarkoitus on varmistaa nopea, keskeisten asioiden läpikäynti, kun henkilöstöhankinta tapahtuu äkillisesti ja lyhyeksi aikaa. Jos työntekijän työsuhde jatkuu, siirrytään yleisperehdytykseen. Täydennä luetteloa yksikkösi tarpeiden mukaan. Ammatillisen perehdytyksen suunnitelmat tehdään erikseen. Perehtyjän nimi Tehtävä Vastuualue / työyksikkö Esimiehen / työvuoron vastaavan nimi ORGANISAATIO PVM Perehdyttäjä Työyksikön esittely, toimitilat, esimiehen tapaaminen Toimintaa ohjaavat periaatteet ja arvot Toiminnan kannalta keskeiset henkilöt työvuorojen aikana, nimetty perehdyttäjä PALVELUSSUHDEASIAT JA TYÖAIKA PVM Perehdyttäjä Verokortti, henkilötiedot Työaika, poissaolot Palkkaus ja palkanmaksupäivä Mitä jos sairastun? Työpuku ja suojavaatteet, sosiaalitilat Työpaikkaruokailu Päivittäiset lepoajat (ruokailuaika ja kahvitauko) Pysäköintialueet ja pysäköintimaksut TIETOTURVA JA TURVALLISUUS PVM Perehdyttäjä Tietoturvallisuus ja salassapito Käyttäjätunnukset eri tietojärjestelmiin, käyttäjäsitoumukset Henkilökortti Kulunvalvonta, avaimet Työturvallisuuden minimiperehdytys Tehtävän kannalta olennaiset työsuojelu- ja työturvallisuusasiat MUUT ASIAT PVM Perehdyttäjä Sisäinen tiedottaminen, viestintä Intranet, käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa Ympäristöasiat, jätehuolto Perehdytyskansio, työ- ja toimintaohjeet Puhelimen käyttäminen PEREHDYTYS TYÖTEHTÄVIIN JA TYÖALUEESEEN PVM Perehdyttäjä Omat työtehtävät ja vastuualueet

18 18 Liite 3 UUDEN ESIMIEHEN PEREHDYTYS - MUISTILISTA PEREHDYTYKSEEN Perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti uuden esimiehen ja hänen esimiehensä yhteistyönä. Muistilistaa käytetään tarvittaessa yleisperehdytyksen rinnalla, kun esimies on myös uusi työntekijä. Asioihin perehdytään tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Perehdytysaika on n. yksi vuosi. Osa asioista perehdytetään yhteisissä tilaisuuksissa, osaan perehtyjä voi tutustua itse intranetin tukimateriaalin ja yksikön perehdytysmateriaalin avulla. Luetteloa voi täydentää vastuualueiden ja perehtyjän tarpeiden mukaan. Listaan lisätään alueen perehdytystilaisuudet ja koulutukset. Listaan voi merkitä näkyviin myös mistä eri osa-alueista perehdytykseen osallistuvat vastaavat. Perehtyjä merkitsee muistilistaan eri aihealueiden toteutumat ja suunnitelman lopullinen toteutuminen vahvistetaan yhteisesti. Ammatillisen perehdytyksen suunnitelma tehdään erikseen. Henkilön nimi Esimiestehtävä Perehdyttävä esimies Uuden esimiehen tukihenkilö / mentor Muut perehdyttämiseen osallistuvat henkilöt ESIMIEHENÄ HUS:SSA PVM PEREHDYTTÄJÄ Esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet Hyvä hallintotapa HUS-konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteet Sisäinen valvonta ja tarkastus Valvontajärjestelmä HUS:ssa, tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö Päätösvalta ja päätösvallan siirto omassa johtamistehtävässä Päätöksenteko-ohje Asiakirjahallinto Opetus ja tutkimus Esimiehen tehtävät Kokoukset joihin esimiehenä osallistut Toimintaan liittyvät lait ja asetukset HUS:n hallinnolliset ohjeet Esimieskoulutukset Esimiesten ajankohtaisiltapäivät Esimiesvalmennus EVA I, EVA II Pitkät johtamiskoulutukset TOIMINNAN JA TALOUDEN JOHTAMINEN PVM PEREHDYTTÄJÄ Strategiset tavoitteet ja toiminnan suunnittelu HUSin arvojen mukainen johtaminen omassa työssä Laadunhallinta Potilasturvallisuuskulttuurin edistäminen

19 19 Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta Talousarvio ja -suunnitelma Toiminnan ja talouden seuranta, HUS-ToTal Taloushallinnon ohje Asiakastyytyväisyyden seuranta ja arviointi Toimintakertomukset Tilinpäätös, kuntayhtymän henkilöstö- ja vuosikertomukset Ohjelmistot Hankintakäytännöt Hankintaohje Hankintapalvelut, puitesopimukset Hankintasuunnitelmat alle ja yli , pienhankintakäytännöt Laitehankinnat, kirja- ja lehtihankinnat Remontit Laskutuksen hoito Laskentatunnisteet Laskutusosoitteet, verkkolaskutus Laskujen hyväksyntä/tarkistus, Rondo-järjestelmä HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN PVM PEREHDYTTÄJÄ Henkilöstöpoliittiset ohjelmat Henkilöstöpolitiikka Työhyvinvointiohjelma Palkkaohjelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Perehdytysohjelma Rekrytointiohjelma Kieliohjelman soveltaminen Henkilöstön suunnittelu ja seuranta Talousarvion yhteydessä henkilöstömäärän, rakenteen ja osaamisen suunnittelu tulevalle/tuleville vuosille Henkilöstöresurssien tehokas käyttö: henkilöstön sijoittelu, sisäiset sijaiset, uudelleen sijoitus, vuokratyövoima. Rekrytointisuunnitelma Henkilöstökustannusten hallinta. Tilastojen ja raporttien käyttö ja hyödyntäminen Henkilöstöasioiden arkistointiohjeet Perehdytys- ja lähtökyselyt Rekrytointi ja palvelussuhdeasiat Määräaikaiset ja toistaiseksi solmitut palvelussuhteet Sisäinen sijaisjärjestelmä Sijaisten palkkaaminen (lyhyt- ja pitkäaikaiset sijaiset, vuosilomasijaiset) Vuokratyövoimaan liittyvä ohjeistus Sisäinen keikkailu Rekrytointi ja yhteistyö HUS-Rekrytoinnin kanssa o Esimiesten rekrytointikoulutus o Täyttölupamenettely o Tehtävänimikkeet ja kelpoisuusehdot o Kelpoisuudet ja laillistukset o Palvelussuhdeasunnot Uuden työntekijän perehdytys Palvelussuhdeilmoitus ja työsopimus/virkamääräys

20 20 Työhönsijoitustarkastus ja sopivuuslausunto Palkkaus, henkilökohtaiset lisät, TVA (malliryhmät, järjestelmät) Tunnusten haku henkilöstölle eri järjestelmiin Maahanmuuttajataustainen henkilöstö Puheeksiottokeskustelu ja dokumentointi Huomautuksen ja varoituksen antaminen Palvelussuhteen päättäminen Palvelussuhdeasioiden verkkokurssi Virka- ja työehtosopimukset Sivutoimi Neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen Luottamusmiesjärjestelmä Työlainsäädäntö Henkilöstöhallinnon ohjeet ja lomakkeet Lakisääteiset luvat ja pätevyydet Henkilöstön virka- ja työvapaat, matkustaminen Vuosilomat ja hakeminen o Henkilöstön vuosilomasuunnittelun toteuttaminen (kesän, syksyn ja talven lomat) Virka- ja työmatkat Harkinnanvaraiset palkalliset ja palkattomat työ- ja virkavapaat Sairauspoissaolot (oma ilmoitus, hoitajan- ja lääkärintodistukset) Koulutusvapaat Perhevapaat o Sairaan lapsen hoitopalvelu Kuntoutus Eläkeasiat Osa-aikatyö Vuorotteluvapaa Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäätösten tekeminen Koulutukset, koulutuskalenteri Koulutussuunnitelman laatiminen, raportit ja tilastot Kehityskeskustelukäytäntö ja osaamiskartoitukset Mentorointi ja coaching Urapolut ja työkierto Päivittäinen työnjohtaminen ja valvonta Tavoitteiden asettaminen, toteuttamisen tukeminen ja seuranta Työvuorosuunnittelu toiminnan edellyttämällä tavalla Työajan seuranta, työvuororaporttien ja luetteloiden laatiminen ja säilyttäminen Työaikapankki Työnjohdollisten ohjeiden ja määräysten antaminen Lisä- ja ylitöistä sopiminen Työajan käytön ja työtehtävien hoitamisen seuraaminen ja puuttuminen tarvittaessa työaikarikkomuksiin ja töiden laiminlyönteihin. Henkilöstön palkitseminen, merkkipäivien muistaminen, kunniamerkkiesitykset Yhteistoiminta Yhteistoimintaopas TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN PVM PEREHDYTTÄJÄ Työhyvinvointi, työturvallisuus ja työterveys Työhyvinvointi Ennakoiva riskien hallinta, riskikohtiin puuttuminen ja riskien poistaminen Riskien arviointi, työpaikkaselvitykset

21 21 HaiPro- ohjelma ja ilmoitusten käsittely Työolobarometrin kehittämiskohteiden tunnistaminen ja niihin liittyvät toimenpiteet Työnohjaus Henkilökunnan virkistystoiminta Esimiehen työsuojeluvastuut, työsuojelutoimijat Työsuojelun toimintasuunnitelma Työtapaturmat, biologiset altistumiset (HUS-Riskit ohjelma) Työterveys Työkyvyn tuki ohjelma Päihdeohjelma Työpaikkahäirintä Työpaikkaväkivalta Savuton sairaala toimintaohjelma Varautuminen ja riskienhallinta Valmiussuunnitelma Palo- ja pelastussuunnitelma YMPÄRISTÖ PVM PEREHDYTTÄJÄ Ympäristöasioiden perehdytys HUS:n ympäristövastuu ja tavoitteet HUS:n ympäristöorganisaatio Hyvät ympäristökäytännöt Jätehuolto ja jätteiden lajittelu Energiansäästö ja energiatehokkuus Materiaalitehokkuus Kemikaalit Jätehuollon, kemikaalien ja vaarallisten aineiden kuljetuksen häiriöt sekä vaara-, vahinko- ja onnettomuustilanteet HUS:n ympäristöviestintä ja neuvonta YHTEISET PALVELUT PVM PEREHDYTTÄJÄ Kiinteistökohtaiset valmius- ja turvallisuusohjeet ja suunnitelmat HelpDeskit Kiinteistöjen vikailmoitukset Materiaalipankki Kielet ja käännöspalvelut Puhelin- ja postilokerotiedot Hyvinvointisivusto ja virkistys Pysäköinti OMAN PEREHDYTYKSEN SEURANTA JA PALAUTE PVM PEREHDYTTÄJÄ Yksilöllinen perehdytyksen eteneminen, perehtymisen arvioiminen ja palautekeskustelut

22 22 Perehdyttämissuunnitelma on tehty..20. Palautekeskustelut..20,..20., ,..20,..20. Perehdyttämissuunnitelma on viety loppuun..20. Allekirjoitukset: Esimies Perehtyjä

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA

SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA Laadittu 2.6.2014 Hyväksytty khall 9.6.2014 134 liite nro 1 1 Tervetuloa Sonkajärven kunnalle töihin! Meidän Sonkajärven kunnan työntekijöiden tehtävänä

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YH- DENVERTAI SUUSSUUNNITELMA 2010 2013 - seuranta 2012 HUS:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lisätiedot

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen.

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PEREHDYTTÄMINEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 23/8 1993. Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä 03.08.1987 antaman ohjeen. 1. Soveltamisala Tätä toimintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1 Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöpolitiikka on osa kunnan toimintapolitiikkaan. Se täydentää muuta henkilöstöhallinnon säännöstöä. Tavoitteiden

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMISOHJELMA

PEREHDYTTÄMISOHJELMA 1.8.2005 PEREHDYTTÄMISOHJELMA Tämän ohjelman ensisijainen tarkoitus on vastuuttaa ja varmistaa, että uusi työntekijä tulee heti alusta alkaen mahdollisimman hyvin perehdytetyksi työympäristöönsä ja työtehtäviinsä.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite 1 18 MIKKELIN KAUPUNGIN PEREHDYTTÄMISOHJE

Kaupunginhallitus Liite 1 18 MIKKELIN KAUPUNGIN PEREHDYTTÄMISOHJE Kaupunginhallitus 16.1.2017 Liite 1 18 MIKKELIN KAUPUNGIN PEREHDYTTÄMISOHJE 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO.. 3 2. KÄSITTEIDEN AVAUS 3 3. PEREHDYTTÄMISEN JA PEREHTYMISEN TAVOITTEET 4 4. PEREHDYTTÄMISHENKILÖSTÖ..

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014. 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014. 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1 HUS-PEREHDYTYSOHJELMA Periaatteet, prosessi ja roolit Yleisperehdytys eli kaikille yhteinen perehdytys Uusien esimiesten

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut Tammikuu 2014. Perehdyttämisopas

Henkilöstöpalvelut Tammikuu 2014. Perehdyttämisopas Henkilöstöpalvelut Tammikuu 2014 Perehdyttämisopas Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Taitto: Suvi Lantta Kuvitus: Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu 2014 PEREHDYTTÄMISOPAS Sisältö

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Perehdytys / muistilista

Perehdytys / muistilista Perehdytys / muistilista Muistilistalla olevien tehtävien vastuuhenkilöistä kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen. Usein voi olla kaksi henkilöä vastaamassa perehdytyksen sujumisesta: vastuuperehdyttäjä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 0 Etätyö 2014-2016 Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 1. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa 2.9.2014 Etätyö on normaalien työhön kuuluvien tehtävien tekemistä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus Kankaanpään kaupunki Vaasan yliopiston tutkimus Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Vaasan yliopisto, Kuntaliitto, Kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältö Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. 1 Osaamisen kehittäminen

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. 1 Osaamisen kehittäminen HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 1 Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisen tavoitteena on sekä palvelutuotannon tuloksellisuuden että työelämän laadun samanaikainen kehittäminen.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE

PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE Lappeenrannan kaupunki Henkilöstöasiat 01.06.2006 Sisällys Opasta kertaa tarkista oppiminen!... 3 Perehdyttämisen merkitys... 4 Perehdyttämisen sisältö... 4

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen ABB Oy Jukka Peltola April 29, 2015 Slide 1 ABB Vaasassa globaali liiketoiminta Liikevaihto yli 700 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Kuva Leena Harju RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMISOHJE

Kuva Leena Harju RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMISOHJE Kuva Leena Harju RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMISOHJE Yhteistyötoimikunta 27.3.2017 Hallintolautakunta 11.4.2017 Kaupunginhallitus 8.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009 Henkilöstöstrategian toteuttaminen Ehdotus 20.1. 1. Rekrytointi ja työsuhdeturva Eläkkeellejääntien ja rekrytointitarpeen analyysi 10 vuoden tähtäyksellä. Rekrytointistrategia - uusien menetelmien kehittäminen

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot