HUS-PEREHDYTYSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-PEREHDYTYSOHJELMA"

Transkriptio

1

2 2 1. Henkilöstön perehdytys HUS:ssa HUS:n perehdytysohjelman päämääränä on varmistaa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen perehdytys kaikille uusille tai tehtäviä vaihtaville, esimiestehtävissä aloittaville tai pitkiltä vapailta palanneille työntekijöille. Perehdytyksellä on tärkeä merkitys osaamisen, työn jatkuvan oppimisen, työmotivaation ja työssä jaksamisen varmistajana. Sillä on myönteinen vaikutus tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen ja yhteistyöhön. Perehdytysohjelma kuvaa perehdytyksen tavoitteet, perehdytystä ohjaavat periaatteet, perehdytykseen osallistuvien vastuut sekä perehdytysprosessin. Se koskee kaikkia virka- ja työsopimussuhteisia työntekijöitä ja ohjaa työntekijän yksilöllisen perehdytyssuunnitelman laatimista. Yleisperehdytyksen lisäksi työntekijän kokonaisperehdytykseen sisältyvät työyksikkökohtainen ja ammatillinen perehdytys. Yleisperehdytyksessä painopiste on organisaatiotasolla, jossa keskitytään organisaation johtamiseen, palvelussuhdeasioihin ja keskeisiin rakenteisiin. Yksikkökohtaisessa ja ammatillisessa perehdytyksessä painopiste siirtyy työyksikköön ja ammatilliseen osaamiseen. Yleisperehdytyksen tavoiteaika on 4 kuukautta. Tähän aikajänteeseen sisältyy myös ammatillisen ja yksikkökohtaisen perehdytysohjelmien sekä uusien esimiesten perehdytyksen osia, jotka kestävät kauemmin. Perehdytyksen toteutus kirjataan perehdytyskortille. Perehdytyksen päättyessä siirrytään osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin. Perehtyjälle laaditaan yksilöllinen perehdytyssuunnitelma, jossa huomioidaan perehdytyksen tarve aiempien tehtävien, työkokemusten ja täydennyskoulutuksen perusteella. Liitteenä oleviin muistilistoihin on kattavasti kerätty tärkeitä asioita, jotka käydään lävitse yksilöllisen aikataulun mukaisesti perehdytettävän työrooliin sovellettuna. Suunnitelma osaamisen kehittämisestä on osa perehdytyssuunnitelmaa. Siinä sovitaan esim. osallistumisesta sisäisiin täydennyskoulutuksiin tai mentoroinnin hyödyntämisestä työn alkuvaiheessa. Mentorointia voidaan käyttää työuran eri vaiheissa ja myös osana perehdytystä. Jatkossa osaamisen suunnittelu tapahtuu kerran vuodessa kehityskeskustelun yhteydessä. Lyhytaikaisen sijaisen perehdytykseen on laadittu lyhytkestoisen työsuhteen muistilista, jossa on huomioitu eräitä välttämättömiä perehdytykseen liittyviä materiaaleja ja sisältöjä. Tavoitteena on tutustuttaa työntekijä työtehtävän ja työympäristön kannalta keskeisiin asioihin nopeasti, kun kyseessä on lyhyt määräaikainen palvelussuhde. Kun työntekijä on poissa pitkään työstä esimerkiksi perhevapailla, sovelletaan yleisperehdytystä tarvittavin osin. Työhön paluuseen liittyvän arvioinnin yhteydessä tehdään yksilöllinen ja riittävän laaja perehdytyssuunnitelma. Työntekijän siirtyessä organisaation sisällä toisiin

3 3 tehtäviin tai työyksikköön, esimerkiksi työkierron alkaessa, tai siirryttäessä esimiestehtäviin, sovelletaan yleisperehdytystä ja vastuuyksikköön laadittua perehdytysohjelmaa. HUS-perehdytysohjelman ylläpidosta vastaa konsernin henkilöstöjohto sekä perehdytysverkosto. Linjajohto ja työyksiköt vastaavat yksikkökohtaisista ja ammatillisista perehdytysohjelmista. HUS-perehdytysohjelma ja yleinen perehdytysmateriaali ovat intranetissä. Materiaalissa käsitellään kaikille yhteisiä aiheita ja asioita. Verkkosivuston päivittäminen ja ylläpito on hajautettu sivustojen ylläpitäjien tehtäväksi. Perehtyjästä käytetään tässä ohjeessa nimitystä työntekijä huolimatta siitä, onko hän viranhaltija vai työsopimussuhteessa, vakinainen tai määräaikainen, harjoittelija tai kesäsijainen.

4 4 Kuvio 1. Perehdytyksen kokonaisuus

5 5 2. Perehdytystä ohjaavat periaatteet Perehdytys suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden seuraavat periaatteet: 1. Työntekijällä on oikeus hyvään perehdytykseen, työnantajalla on velvollisuus huolehtia perehdytyksestä. 2. Hyvä perehdytys on suunnitelmallista ja tavoitteellista. 3. Perehdyttäminen on yksilöllistä huomioiden tulevat työtehtävät ja aiempi työkokemus. 4. Esimies on sitoutunut perehdytykseen ja kiinnostunut työntekijänsä perehtymisestä. 5. Työntekijälle nimetään perehdytyksen vastuuhenkilö. Yhteistyö perehdyttäjän kanssa on sujuvaa ja kannustavaa. 6. Perehdytyksestä vastaava henkilöstö hankkii koulutusta ohjausosaamisen kehittymiseksi. 7. Perehtyjä saa palautetta edistymisestään ja antaa palautetta perehdytyksen onnistumisesta. 8. Perehtymiseen ja perehdyttämiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja. 9. Perehdytysmateriaali on ajantasaista ja helposti hyödynnettävää. 10. Työyhteisö tukee työntekijän kotiutumista työyksikköön ja liittymistä osaksi työryhmää. 11. Perehdytystä seurataan ja arvioidaan. Tarvittaessa käytetään erilaisia mittareita palautekeskustelujen lisäksi.

6 6 3. Perehdytysvastuut Perehdytys on lakisääteistä ja sen toteutumisesta vastaa esimies. Perehtyjä toimii itse vastuullisesti ja aktiivisesti tarvittavien tietojen ja taitojen omaksumisessa ja osaamistarpeensa arvioinnissa. Hän pyytää palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta perehtymisessään. Esimiehen tehtävänä on järjestää perehtymiselle edellytykset ja huolehtia siitä, että nimetty perehdyttäjä ja muu työyhteisö ovat tietoisia roolistaan uuden työntekijän ottamisessa ryhmän jäseneksi. Juuri aloittanutta työntekijää on tärkeää rohkaista olemaan aktiivinen perehtymisensä suhteen. VASTUU TEHTÄVÄT Organisaatio Ohjaa perehdytystä Ylläpitää yleisperehdytystä Tukee perehdytystä rakenteilla ja materiaaleilla Seuraa organisaatiotason perehdytystä henkilöstökyselyillä Perehdytysverkoston jäsenet toimivat perehdytyksen asiantuntijoina omilla alueillaan. Esimies Suunnittelee, aikatauluttaa ja hoitaa perehdytyksen edellyttämät toimenpiteet Tukee perehdytystä Tapaa uutta työntekijää säännöllisissä seuranta- ja palautekeskusteluissa Seuraa, että perehdytys tapahtuu sovitusti ja järjestelmällisesti Varmistaa, että työyhteisön jäsenet toivottavat perehtyjän tervetulleeksi ja osallistuvat perehdytykseen Luo edellytykset keskinäiselle yhteistyölle Perehtyjä Perehtyy aktiivisesti organisaatioon ja työyksikköönsä, käytäntöihin ja työtehtäviinsä Päivittää omaa perehdytyssuunnitelmaansa Pyytää ja ottaa vastaan palautetta Arvioi ja seuraa omaa perehtymisen tarvettaan ja perehtymisensä onnistumista Perehdyttäjä Toimii roolimallina ja lähiopettajana. Perehtyy uuden työtoverin taustaan ja osaamiseen, huomioi ne perehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa Opastaa ja neuvoo työtehtävissä, käytännöissä ja työyhteisön toimintatavoissa Auttaa hankalissa ja uusissa tilanteissa Käy molemminpuolisia palautekeskusteluja Työtoverit ja työyhteisö Toivottavat tulokkaan tervetulleeksi Opastavat hankalissa ja uusissa tilanteissa Tukevat perehtyjää hänen perehtymisessään. Mentori Jakaa osaamistaan, kokemuksiaan ja asiantuntemustaan perehdytyksen aikana tai sen jälkeen

7 7 4. Perehdytyksen tavoitteet Perehdytyksen päätavoitteena on tuoda kaikille työntekijöille esiin HUS:n arvot ja päämäärät sekä edellytykset päämäärien saavuttamiseksi. Lisäksi perehdytyksen tärkeitä tavoitteita ovat: Saada uusi työntekijä tuntemaan itsensä tervetulleeksi työyksikköön Perehdyttää organisaatioon ja työympäristöön, työyksikön ja työryhmän tehtäviin sekä omiin tehtäviin ja rooliin osana kokonaisuutta Tukea myönteistä asennetta työhön, työyksikköön ja työtovereihin sekä halua sitoutua ja jäädä työhön Ohjaa HUS:n strategian ja oman työyksikön toimintasuunnitelman sekä niiden arvojen mukaiseen toimintaan Varmistaa työn laatu, tuloksellisuus ja turvallisuus Vahvistaa työhyvinvointia, työyhteisön hyvää ilmapiiriä ja yhteistyötä

8 8 5. Perehdytysprosessi Alla olevassa taulukossa on kuvattu perehdytysprosessin vaiheet ja sisältö. VAIHE SISÄLTÖ Valmistautuminen uuden työntekijän Ennakoiva yhteydenotto ja ennakkomateriaali tuloon Aloitusaikataulu Työyhteisön tiedottaminen tulokkaasta ja aloitusajankohdasta Työpiste ja työvälineet Perehdytyksen suunnittelu Yksilöllinen suunnitelma Muistilistat Luettavat materiaalit Vastaanottajan valinta ja ensimmäisen päivän/viikon suunnittelu Palautekeskustelujen aikataulu Koulutukset ja luvat Perehdyttäjän valinta Perehdyttäjän tehtävät ja vastuut perehdytyksessä Perehdyttäjän työaikasuunnittelu Perehdytyssuunnitelman läpikäyminen Ensimmäinen päivä Esimies vastaanottamassa, käytännön asiat Perehdytyssuunnitelman läpikäyminen Aikataulut Perehdyttäjien ja työtoverien tapaaminen Muistilistat, perehtymisen seuranta ja osaamisen tarkistaminen Perehdytys ja palaute Työvuorosuunnittelu Työyhteisön tuki perehdytyksessä Palautekeskustelut Mentorin valinta Perehdytyksen seuranta ja arviointi Opitun arvioiminen, tarvittaessa lisäperehdytys Arviointikeskustelu: perehtymisen toteutuminen ja perehdytyksen onnistuminen Testit, näytöt Perehdytyksen toteutuksen dokumentointi

9 9 6. Yleisperehdytyksen rakenne ja yksilöidyt tavoitteet Yleisperehdytyksen rakenne ja tavoitteet on kuvattu alla olevassa laatikossa. Perehdytyksen muistilistojen rakenne on yhtenevä yleisperehdytyksen kanssa. Muistilistoihin sisältöalueet on kuvattu tarkemmin ja materiaaliin on lisätty linkit intranetiin. YLEISEN PEREHDYTYKSEN RAKENNE TAVOITTEET I Työpaikkanasi HUS Työntekijä saa tietoa HUS:n arvoista ja toiminnasta sekä perehtyy oman työyksikkönsä organisaatioon ja tehtäviin HUS:ssa II Palvelussuhdeasiat ja työaika Työntekijä hahmottaa palvelussuhteeseen ja työsopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Hän saa opastusta omien henkilöstöhallinnollisten asioidensa hoitamisesta, mm. HUS Plussan itsepalvelutoimintojen kautta. Työntekijä tietää, millä perusteilla hänen palkkansa määräytyy ja miten hän voi itse vaikuttaa palkkaansa. Työntekijä tietää velvollisuudestaan käydä työhönsijoitustarkastuksessa ja sopivuuslausunnon toimittamisesta esimiehelle. Hänet perehdytetään työtehtäviin liittyviin pukeutumis- ja käyttämisohjeisiin. Työntekijä perehdytetään työajan suunnitteluun, työajan seurantaan ja työaikojen noudattamiseen. Työntekijä tietää, millaisiin lomiin ja poissaoloihin hänellä on oikeus ja miten niitä anotaan III Osaaminen ja koulutus Työntekijä saa tietoa osaamisen kehittämisen tukemisesta ja seuraamisesta HUS:ssa. Hänet perehdytetään työyksikön koulutussuunnitelmaan ja kehityskeskustelukäytäntöön IV Turvallisuus Työntekijä perehtyy yksikkönsä turvallisuusohjeisiin Hän tuntee hälytysjärjestelmät ja turvallisuutta varmistavat käytännöt. Hän tuntee HUS-Riskit järjestelmän Hän tuntee HaiPro järjestelmän käyttöperiaatteet ja osaa tehdä ilmoituksen. Hän sitoutuu salassapitovelvollisuuden ja turvallisten menettelytapojen noudattamiseen. Jokainen työntekijä ymmärtää roolinsa ja on tietoinen toiminnastaan suhteessa potilaiden turvallisuuden varmistamiseen. V Työhyvinvointi, työsuojelu ja työterveys Työntekijä tietää, millaisia työhyvinvointia tukevia malleja ja menettelytapoja HUS:ssa on ja mistä ohjeet löytyvät. Hän tutustuu yksikkönsä työpaikkaselvityksiin, työolobarometrituloksiin, riskien arviointiin ja kehittämistoimenpiteisiin. Hän tietää työterveyshuollon palvelut, työterveyshuoltohenkilöstönsä ja miten heidät tavoittaa. Hän tietää yksikön työsuojelutoimijat ja miten heidät tavoittaa. VI Viestintä Työntekijä tietää sähköpostin, puhelimen ja sosi-

10 10 aalisen median käyttöön liittyvät ohjeet. Hän tutustuu intranetiin ja tietää, mistä löytyvät keskeiset toiminta- ja hoito-ohjeet sekä henkilöstöhallinnon ohjeet. Hän ymmärtää kommunikaation merkityksen tiedon välittymisen varmistajana ja keskeisenä turvallisuus- ja sujuvuustekijänä. VII Ympäristö Työntekijä perehtyy omaan työhönsä liittyen jätteiden lajitteluun ja työympäristön huoltokäytäntöihin. Hän tietää, miten hän voi omalla toiminnallaan hil- VIII Perehdytys työtehtäviin ja työalueeseen litä kustannusten syntymistä. Työntekijän kanssa käydään lävitse hänen henkilökohtainen perehdytyssuunnitelmansa, perehdytyksen toteutustavat sekä kriteerit ja menetelmät joilla hänen perehtymistään arvioidaan Työntekijä tutustuu työtovereihinsa ja työyksikköönsä. Hän tietää omat työtehtävänsä, roolinsa ja työpisteensä. Hän tutustuu toimitiloihin ja perehtyy tärkeisiin toimintatapoihin ja yhteistyötapoihin yksikön sidosryhmien kanssa Hän perehtyy työssään tarvitsemiinsa tietojärjestelmiin.

11 11 7. Perehdytysmenetelmät Perehdytysmenetelmät valitaan tarkoituksenmukaisesti ja yksilöllisesti perehtyjän, perehdytettävän asian ja erilaisten mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi ohjaus ja opastus kirjalliset materiaalit, kuten perehdytyskansiot, esitteet, prosessikuvaukset, hoito-ohjeet internet-sivustot verkkoperehdytys palautekeskustelut uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet ja perehdytykseen sisältyvät koulutukset 8. Perehdytyksen tukimateriaali Perehdytyksen tueksi on laadittu tukimateriaaleja. Tukimateriaali löytyy intranetistä. Tämän lisäksi yksiköissä ja ammattiryhmillä on omia materiaaleja. Uusi työntekijä saa aloittaessaan sähköpostiinsa viestin, jossa häntä informoidaan intranetin perehdytysmateriaaleista. Yleisperehdytykseen sisältyvät ainakin seuraavat materiaalit: Tervetuloa töihin esite jaetaan kaikille uusille työntekijöille joko sähköisenä tai paperiesitteenä. Jakamisesta huolehtii oma työyksikkö. Henkilöstöhallinnon esitteet Edelläkävijä-esite HUS tuottaa terveyttä -esitys Vuosikertomus ja henkilöstökertomus Henkilöstölehti HUSARI Pelastussuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma (tuloskortti) Toimintaohjeet (mm. viikko-ohjelma, prosessit, tehtäväkuvaukset, hoito-ohjeet, laitteiden käyttöohjeet)

12 12 9. Perehdytyksen seuranta ja perehtymisen arviointi Perehtyjä seuraa perehdytyksen toteutumista muistilistojen avulla. Kun perehdytyssuunnitelma on toteutunut, kirjataan toteutuminen perehdytyskorttiin. Perehtyjä ja perehdyttäjä käyvät säännöllisesti perehdytyssuunnitelmaa lävitse, päivittävät ja täydentävät sitä tarpeen mukaan. Tehtävistä ja tilanteesta riippuen on suositeltava viikoittain tarkastaa, missä mennään ja mitä seuraavalla viikolla tapahtuu. Esimies seuraa perehdytyksen onnistumista ja kartoittaa perehtyjän kokemuksia myös säännöllisesti. Palautekeskusteluja esimiehen, perehtyjän ja perehdyttäjän kesken suositellaan kerran kuukaudessa. Perehdytyksen loppuvaiheessa esimies käy perehdytettävän kanssa perehtymisen arviointikeskustelun. Intranetissä perehdytyksen sivustolta löytyy tukimateriaalia palaute- ja arviointikeskustelujen käymiseen Perehdytyksen tavoitteiden saavuttamisen ja palautteen annon lisäksi keskustelussa käydään lävitse, onko perehdyttäminen toteutunut suunnitelman ja ohjelman mukaan ja miten perehdytystä pitäisi kehittää. Perehtyjän palautteita hyödynnetään yksikön perehdytyksen kehittämisessä. Perehdytyksen toteutumista seurataan myös organisaatiotasolla henkilöstökyselyjen (työolobarometri ja perehdytyskysely) avulla. Tulosten perusteella määritellään HUS-tasoisia ja yksikkötasoisia kehittämistoimenpiteitä. Organisaatiotaso Perehdytyskysely, joka lähetetään kaikille 4 kk kuluttua työsuhteen aloituksesta Esimies Arvioi perehdytyssuunnitelman toteutumista. Täydentää sitä tarvittaessa. Pyytää perehtyjää kertomaan kokemuksistaan, kirjaa arvioinnin. Perehdyttäjä / työyhteisö Osallistuu arviointikeskusteluun. Antaa suullista, jatkuvaa ja kannustavaa palautetta perehtymisestä ja perehdytyksen sujumisesta. Perehtyjä Arvioi keskustelussa omaa perehtymistään, saamaansa perehdytystä, esimiehen toimintaa ja yhteistyötä perehdyttäjän kanssa. Kirjaa perehdytyskorttiin.

13 13 Liite 1 YLEISPEREHDYTYS MUISTILISTA PEREHDYTYKSEEN Perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti. Asioihin perehdytään yksikön kannalta tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Osa asioista perehdytetään yhteisissä tilaisuuksissa, osaan perehtyjä voi tutustua itse intranetin tukimateriaalin ja yksikön perehdytysmateriaalin avulla. Luetteloa voi täydentää yksikön ja perehtyjän tarpeiden mukaan. Listaan lisätään alueen perehdytystilaisuudet. Listaan voi merkitä näkyviin myös mistä eri osa-alueista perehdytykseen osallistuvat vastaavat. Perehtyjä merkitsee muistilistaan eri aihealueiden toteutumat ja suunnitelman lopullinen toteutuminen vahvistetaan yhteisesti. Ammatillisen perehdytyksen suunnitelma tehdään erikseen. Perehtyjän nimi Tehtävä Vastuualue / työyksikkö Esimiehen nimi TYÖPAIKKANASI HUS PVM Perehdyttäjä HUS kuntayhtymä HUS:n hallinto ja organisaatio HUS:n ydintehtävät Strategia, arvot ja tavoitteet HUS henkilöstö Oma tulosalue/vastuualue/vastuuyksikkö Organisaatio ja johto Yksiköt Oma työyksikkö Tavoitteet ja yksikön käyttämät seurantamittarit Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet Yksiköissä nähtävillä oleva lainsäädäntö PALVELUSSUHDEASIAT PVM Perehdyttäjä Virkamääräys/ työsopimus Noudatettava työehtosopimus/virkaehtosopimus Virkamääräyksen tai työsopimuksen kesto, koeaika ja sen merkitys Määräaikainen virkasuhde tai työsuhde ja määräajan noudattaminen, määräaikaisuuden peruste Irtisanomisajat Työhönsijoitustarkastus, sopivuuslausunto Sivutoimi-ilmoitus ja -lupa Palkkaus ja palkitseminen Palkkaus ja palkitseminen, palkanmaksupäivät ja työaikalisien maksupäivät Verokortti, palkanlaskennan yhteystiedot

14 14 Henkilötiedot ja muutoksista ilmoittaminen. HUS Plus ohjelman käyttö. Työnjohto-oikeus ja työntekovelvollisuus Esimiehen ja työntekijän rooleihin liittyvä oikeudet ja velvollisuudet. Työyhteisötaidot Muut asiat Pukeutuminen, suojavaatteet Henkilöstöruokailu Oman työn hallinta Työtehtäviin liittyvä matkustaminen (matkaliput, taksikortit) Henkilöstöpysäköinti ja pysäköintimaksut Henkilöstöetuudet ja virkistystoiminta Työaika ja sen noudattaminen työaikasuunnittelu ja kalenteri, työajan seuranta Päivittäiset lepoajat (ruokailuaika ja kahvitauko) Lomat, vapaat ja poissaolot (ohjeet käytännön menettelytavoista) Lomien määräytyminen ja loma-anomuksen tekeminen Sairauspoissaolot, oma ilmoitus ja sairauspoissaolotodistukset Muut poissaolot OSAAMINEN JA KOULUTUS PVM Perehdyttäjä Koulutus ja siihen osallistuminen/hakeminen, koulutuskustannukset ja koulutusajan palkkaus Työnantajan järjestämä koulutus Ulkopuolisen järjestämä koulutus Koulutussuunnitelma ja koulutuskortti Perehdytykseen kuuluvat koulutukset Työtehtäviin kuuluvat koulutukset Kehityskeskustelut TURVALLISUUS PVM Perehdyttäjä Ympäristö- ja henkilöturvallisuus Kulunvalvonta, henkilökorttikuvaus, avaimet Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat Palo- ja pelastuskoulutukset Toimintamalli työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen Sairaalahygienia Työyksikön ensiapuvalmius (ei-potilashoidollinen) Potilasturvallisuus Tietoturvallisuus Potilasturvallisuuden huomioiminen Haittatapahtumien raportointi ja käsittely (Hai-Pro)

15 15 Tietosuoja ja tietoturva, salassapito- ja käyttäjäsitoumus Käyttöoikeudet Tietojärjestelmäkoulutukset o Toiminta ATK-katkojen aikana TYÖHYVINVOINTI, TYÖSUOJELU JA TYÖTERVEYS PVM Perehdyttäjä Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvointiohjelma, työolobarometri, yksikön tob-tulokset Työsuojelu, yksikön työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu Riskien hallinta (HUS-Riskit -ohjelma) Työturvallisuuden minimiperehdytysohje Työtapaturmien ehkäisy ja ilmoittaminen, vakuutukset Biologisten altistumisten ehkäisy ja toimenpiteet altistumistilanteessa Työkyvyn tukiohjelma Päihdeohjelma Savuton sairaala -toimintaohjelma Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Työergonomia. Siirtoergonomiakoulutus Työterveyshuollon palvelut (lakisääteinen työterveyshuolto, sairaanhoito) Yhteistoiminnan toteuttaminen Yhteistoimintakokoukset Yksikkökokoukset Luottamusmiehet VIESTINTÄ PVM Perehdyttäjä Sähköisten viestimien käytön yleiset periaatteet Tietokoneen käyttäjän opas Intranet Hallinnolliset ohjeet, ohjekirjeet Henkilöstöhallinnon ohjeet ja lomakkeet Menettelyohjeet, potilasohjeet, yksikkökohtaiset ohjeistukset Sisäinen ja ulkoinen viestintä Kommunikaatio Sisäisen viestinnän ohje Toiminta sosiaalisessa mediassa Viestintä- ja tiedotusvastuu, työnantajaa vahingoittava toiminta Kieliohjelma Toiminnan ja tiedon siirtymisen varmistavasta tiedon välityksestä huolehtimi-

16 16 nen YMPÄRISTÖ PVM Perehdyttäjä Energia- ja materiaalitehokkuus Jäteohjeet Kemikaalit TYÖTEHTÄVÄT JA TYÖALUE PVM Perehdyttäjä Työyksikön esittely Henkilökunta, henkilökuntarakenne Työtehtävät, työnjako, vastuutehtävät, työpistekuvaukset Muut vastuut ja luvat, joihin uusi työntekijä tulee perehdyttää: iv-lupa, lakisääteiset muut luvat kuten ensiapu, hygieniapassi, autoklaavin käyttö, paloturva, tulityö, ympäristövastuut jne. Työyksikön toimitilat, kiinteistöt, puhelin, sisäinen ja ulkoinen posti Työyksikön toimintaprosessit ja menettelytavat Käytössä olevat tietojärjestelmät, koulutukset ja tunnukset, Atk-apu Asiakaspalaute ja potilastyytyväisyys Yhteistyökumppanit, yhteistyökäytännöt ja työnjako HENKILÖKOHTAINEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA PVM Perehdyttäjä Perehdytyssuunnitelma, perehdytysmateriaali ja perehdytyskortti Oma perehtyminen ja itsearviointi Yhteistyö perehdyttäjän ja esimiehen kanssa, palautekeskustelut Nimetty mentor ja mentorointisuunnitelma Perehtymisen ja perehdytyksen arviointi: Näytöt, testit Perehdyttämissuunnitelma on tehty..20. Palautekeskustelut..20,...20,...20,...20,...20 Perehdyttämissuunnitelma on viety loppuun..20. Allekirjoitukset: Esimies Työntekijä

17 17 Liite 2 PEREHDYTYKSEN MUISTILISTA LYHYTKESTOISEEN PALVELUSSUHTEESEEN Tämä muistilista on tarkoitettu käytettäväksi perehdytyksen tukena lyhytkestoisessa, pääosin alle 13 päivän mittaisessa palvelussuhteessa. Tarkoitus on varmistaa nopea, keskeisten asioiden läpikäynti, kun henkilöstöhankinta tapahtuu äkillisesti ja lyhyeksi aikaa. Jos työntekijän työsuhde jatkuu, siirrytään yleisperehdytykseen. Täydennä luetteloa yksikkösi tarpeiden mukaan. Ammatillisen perehdytyksen suunnitelmat tehdään erikseen. Perehtyjän nimi Tehtävä Vastuualue / työyksikkö Esimiehen / työvuoron vastaavan nimi ORGANISAATIO PVM Perehdyttäjä Työyksikön esittely, toimitilat, esimiehen tapaaminen Toimintaa ohjaavat periaatteet ja arvot Toiminnan kannalta keskeiset henkilöt työvuorojen aikana, nimetty perehdyttäjä PALVELUSSUHDEASIAT JA TYÖAIKA PVM Perehdyttäjä Verokortti, henkilötiedot Työaika, poissaolot Palkkaus ja palkanmaksupäivä Mitä jos sairastun? Työpuku ja suojavaatteet, sosiaalitilat Työpaikkaruokailu Päivittäiset lepoajat (ruokailuaika ja kahvitauko) Pysäköintialueet ja pysäköintimaksut TIETOTURVA JA TURVALLISUUS PVM Perehdyttäjä Tietoturvallisuus ja salassapito Käyttäjätunnukset eri tietojärjestelmiin, käyttäjäsitoumukset Henkilökortti Kulunvalvonta, avaimet Työturvallisuuden minimiperehdytys Tehtävän kannalta olennaiset työsuojelu- ja työturvallisuusasiat MUUT ASIAT PVM Perehdyttäjä Sisäinen tiedottaminen, viestintä Intranet, käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa Ympäristöasiat, jätehuolto Perehdytyskansio, työ- ja toimintaohjeet Puhelimen käyttäminen PEREHDYTYS TYÖTEHTÄVIIN JA TYÖALUEESEEN PVM Perehdyttäjä Omat työtehtävät ja vastuualueet

18 18 Liite 3 UUDEN ESIMIEHEN PEREHDYTYS - MUISTILISTA PEREHDYTYKSEEN Perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti uuden esimiehen ja hänen esimiehensä yhteistyönä. Muistilistaa käytetään tarvittaessa yleisperehdytyksen rinnalla, kun esimies on myös uusi työntekijä. Asioihin perehdytään tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Perehdytysaika on n. yksi vuosi. Osa asioista perehdytetään yhteisissä tilaisuuksissa, osaan perehtyjä voi tutustua itse intranetin tukimateriaalin ja yksikön perehdytysmateriaalin avulla. Luetteloa voi täydentää vastuualueiden ja perehtyjän tarpeiden mukaan. Listaan lisätään alueen perehdytystilaisuudet ja koulutukset. Listaan voi merkitä näkyviin myös mistä eri osa-alueista perehdytykseen osallistuvat vastaavat. Perehtyjä merkitsee muistilistaan eri aihealueiden toteutumat ja suunnitelman lopullinen toteutuminen vahvistetaan yhteisesti. Ammatillisen perehdytyksen suunnitelma tehdään erikseen. Henkilön nimi Esimiestehtävä Perehdyttävä esimies Uuden esimiehen tukihenkilö / mentor Muut perehdyttämiseen osallistuvat henkilöt ESIMIEHENÄ HUS:SSA PVM PEREHDYTTÄJÄ Esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet Hyvä hallintotapa HUS-konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteet Sisäinen valvonta ja tarkastus Valvontajärjestelmä HUS:ssa, tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö Päätösvalta ja päätösvallan siirto omassa johtamistehtävässä Päätöksenteko-ohje Asiakirjahallinto Opetus ja tutkimus Esimiehen tehtävät Kokoukset joihin esimiehenä osallistut Toimintaan liittyvät lait ja asetukset HUS:n hallinnolliset ohjeet Esimieskoulutukset Esimiesten ajankohtaisiltapäivät Esimiesvalmennus EVA I, EVA II Pitkät johtamiskoulutukset TOIMINNAN JA TALOUDEN JOHTAMINEN PVM PEREHDYTTÄJÄ Strategiset tavoitteet ja toiminnan suunnittelu HUSin arvojen mukainen johtaminen omassa työssä Laadunhallinta Potilasturvallisuuskulttuurin edistäminen

19 19 Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta Talousarvio ja -suunnitelma Toiminnan ja talouden seuranta, HUS-ToTal Taloushallinnon ohje Asiakastyytyväisyyden seuranta ja arviointi Toimintakertomukset Tilinpäätös, kuntayhtymän henkilöstö- ja vuosikertomukset Ohjelmistot Hankintakäytännöt Hankintaohje Hankintapalvelut, puitesopimukset Hankintasuunnitelmat alle ja yli , pienhankintakäytännöt Laitehankinnat, kirja- ja lehtihankinnat Remontit Laskutuksen hoito Laskentatunnisteet Laskutusosoitteet, verkkolaskutus Laskujen hyväksyntä/tarkistus, Rondo-järjestelmä HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN PVM PEREHDYTTÄJÄ Henkilöstöpoliittiset ohjelmat Henkilöstöpolitiikka Työhyvinvointiohjelma Palkkaohjelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Perehdytysohjelma Rekrytointiohjelma Kieliohjelman soveltaminen Henkilöstön suunnittelu ja seuranta Talousarvion yhteydessä henkilöstömäärän, rakenteen ja osaamisen suunnittelu tulevalle/tuleville vuosille Henkilöstöresurssien tehokas käyttö: henkilöstön sijoittelu, sisäiset sijaiset, uudelleen sijoitus, vuokratyövoima. Rekrytointisuunnitelma Henkilöstökustannusten hallinta. Tilastojen ja raporttien käyttö ja hyödyntäminen Henkilöstöasioiden arkistointiohjeet Perehdytys- ja lähtökyselyt Rekrytointi ja palvelussuhdeasiat Määräaikaiset ja toistaiseksi solmitut palvelussuhteet Sisäinen sijaisjärjestelmä Sijaisten palkkaaminen (lyhyt- ja pitkäaikaiset sijaiset, vuosilomasijaiset) Vuokratyövoimaan liittyvä ohjeistus Sisäinen keikkailu Rekrytointi ja yhteistyö HUS-Rekrytoinnin kanssa o Esimiesten rekrytointikoulutus o Täyttölupamenettely o Tehtävänimikkeet ja kelpoisuusehdot o Kelpoisuudet ja laillistukset o Palvelussuhdeasunnot Uuden työntekijän perehdytys Palvelussuhdeilmoitus ja työsopimus/virkamääräys

20 20 Työhönsijoitustarkastus ja sopivuuslausunto Palkkaus, henkilökohtaiset lisät, TVA (malliryhmät, järjestelmät) Tunnusten haku henkilöstölle eri järjestelmiin Maahanmuuttajataustainen henkilöstö Puheeksiottokeskustelu ja dokumentointi Huomautuksen ja varoituksen antaminen Palvelussuhteen päättäminen Palvelussuhdeasioiden verkkokurssi Virka- ja työehtosopimukset Sivutoimi Neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen Luottamusmiesjärjestelmä Työlainsäädäntö Henkilöstöhallinnon ohjeet ja lomakkeet Lakisääteiset luvat ja pätevyydet Henkilöstön virka- ja työvapaat, matkustaminen Vuosilomat ja hakeminen o Henkilöstön vuosilomasuunnittelun toteuttaminen (kesän, syksyn ja talven lomat) Virka- ja työmatkat Harkinnanvaraiset palkalliset ja palkattomat työ- ja virkavapaat Sairauspoissaolot (oma ilmoitus, hoitajan- ja lääkärintodistukset) Koulutusvapaat Perhevapaat o Sairaan lapsen hoitopalvelu Kuntoutus Eläkeasiat Osa-aikatyö Vuorotteluvapaa Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäätösten tekeminen Koulutukset, koulutuskalenteri Koulutussuunnitelman laatiminen, raportit ja tilastot Kehityskeskustelukäytäntö ja osaamiskartoitukset Mentorointi ja coaching Urapolut ja työkierto Päivittäinen työnjohtaminen ja valvonta Tavoitteiden asettaminen, toteuttamisen tukeminen ja seuranta Työvuorosuunnittelu toiminnan edellyttämällä tavalla Työajan seuranta, työvuororaporttien ja luetteloiden laatiminen ja säilyttäminen Työaikapankki Työnjohdollisten ohjeiden ja määräysten antaminen Lisä- ja ylitöistä sopiminen Työajan käytön ja työtehtävien hoitamisen seuraaminen ja puuttuminen tarvittaessa työaikarikkomuksiin ja töiden laiminlyönteihin. Henkilöstön palkitseminen, merkkipäivien muistaminen, kunniamerkkiesitykset Yhteistoiminta Yhteistoimintaopas TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN PVM PEREHDYTTÄJÄ Työhyvinvointi, työturvallisuus ja työterveys Työhyvinvointi Ennakoiva riskien hallinta, riskikohtiin puuttuminen ja riskien poistaminen Riskien arviointi, työpaikkaselvitykset

21 21 HaiPro- ohjelma ja ilmoitusten käsittely Työolobarometrin kehittämiskohteiden tunnistaminen ja niihin liittyvät toimenpiteet Työnohjaus Henkilökunnan virkistystoiminta Esimiehen työsuojeluvastuut, työsuojelutoimijat Työsuojelun toimintasuunnitelma Työtapaturmat, biologiset altistumiset (HUS-Riskit ohjelma) Työterveys Työkyvyn tuki ohjelma Päihdeohjelma Työpaikkahäirintä Työpaikkaväkivalta Savuton sairaala toimintaohjelma Varautuminen ja riskienhallinta Valmiussuunnitelma Palo- ja pelastussuunnitelma YMPÄRISTÖ PVM PEREHDYTTÄJÄ Ympäristöasioiden perehdytys HUS:n ympäristövastuu ja tavoitteet HUS:n ympäristöorganisaatio Hyvät ympäristökäytännöt Jätehuolto ja jätteiden lajittelu Energiansäästö ja energiatehokkuus Materiaalitehokkuus Kemikaalit Jätehuollon, kemikaalien ja vaarallisten aineiden kuljetuksen häiriöt sekä vaara-, vahinko- ja onnettomuustilanteet HUS:n ympäristöviestintä ja neuvonta YHTEISET PALVELUT PVM PEREHDYTTÄJÄ Kiinteistökohtaiset valmius- ja turvallisuusohjeet ja suunnitelmat HelpDeskit Kiinteistöjen vikailmoitukset Materiaalipankki Kielet ja käännöspalvelut Puhelin- ja postilokerotiedot Hyvinvointisivusto ja virkistys Pysäköinti OMAN PEREHDYTYKSEN SEURANTA JA PALAUTE PVM PEREHDYTTÄJÄ Yksilöllinen perehdytyksen eteneminen, perehtymisen arvioiminen ja palautekeskustelut

22 22 Perehdyttämissuunnitelma on tehty..20. Palautekeskustelut..20,..20., ,..20,..20. Perehdyttämissuunnitelma on viety loppuun..20. Allekirjoitukset: Esimies Perehtyjä

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite 1 18 MIKKELIN KAUPUNGIN PEREHDYTTÄMISOHJE

Kaupunginhallitus Liite 1 18 MIKKELIN KAUPUNGIN PEREHDYTTÄMISOHJE Kaupunginhallitus 16.1.2017 Liite 1 18 MIKKELIN KAUPUNGIN PEREHDYTTÄMISOHJE 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO.. 3 2. KÄSITTEIDEN AVAUS 3 3. PEREHDYTTÄMISEN JA PEREHTYMISEN TAVOITTEET 4 4. PEREHDYTTÄMISHENKILÖSTÖ..

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut Tammikuu 2014. Perehdyttämisopas

Henkilöstöpalvelut Tammikuu 2014. Perehdyttämisopas Henkilöstöpalvelut Tammikuu 2014 Perehdyttämisopas Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Taitto: Suvi Lantta Kuvitus: Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu 2014 PEREHDYTTÄMISOPAS Sisältö

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Perehdytys / muistilista

Perehdytys / muistilista Perehdytys / muistilista Muistilistalla olevien tehtävien vastuuhenkilöistä kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen. Usein voi olla kaksi henkilöä vastaamassa perehdytyksen sujumisesta: vastuuperehdyttäjä

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014. 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014. 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 04.06.2014 12.6.2014 Henkilöstötoimikunta 1 HUS-PEREHDYTYSOHJELMA Periaatteet, prosessi ja roolit Yleisperehdytys eli kaikille yhteinen perehdytys Uusien esimiesten

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE

PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE PEREHDYTTÄMINEN - YLEISOHJE PEREHDYTTÄJÄLLE Lappeenrannan kaupunki Henkilöstöasiat 01.06.2006 Sisällys Opasta kertaa tarkista oppiminen!... 3 Perehdyttämisen merkitys... 4 Perehdyttämisen sisältö... 4

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus Palvelussuhteen hallinta Kiekun infotilaisuus 12.5.2010 Sisältö Henkilöstöhallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeiset muutokset nykytilaan verrattuna Organisaatiorakenne Työroolit

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun KEVEYTTÄ TYÖHÖN Työstressi ja kuormitus haltuun Tammikuu 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila/Anitta

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta Henkilökierto Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta VM:n saatesanoja henkilökierto-oppaassa Valtiotyönantaja haluaa liikkuvuuteen kannustaessaan kehittää henkilöstön osaamista ja urasuunnittelua Henkilökierto

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot