Etätyö Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus"

Transkriptio

1 0 Etätyö Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus

2 1. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa Etätyö on normaalien työhön kuuluvien tehtävien tekemistä itse valitussa paikassa työnantajan tilojen ulkopuolella. Etätyötä ei kuitenkaan ole työ, jota työn luonteen vuoksi tehdään työnantajan työtilojen ulkopuolella (esim. kotipalvelu). Etätyöpaikkana on yleisimmin työntekijän koti. Myös muusta etätyöpaikasta voidaan sopia. Etätyöntekijä on velvollinen ilmoittamaan esimiehelle, missä paikassa hän tekee etätyötä. Etätyöksi soveltuu periaatteessa sellainen työ, joka ei ole nimenomaisesti työpaikkaan sidottua ja jossa tarve henkilökohtaiseen kanssakäymiseen tai työn välittömään valvontaan on vähäinen. Etätyö sopii parhaiten itsenäisiin asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin, raporttien ja muistioiden laatimiseen, laajojen tekstien kirjoittamiseen, tekstinkäsittelytehtäviin ja muuhun keskittymistä vaativien itsenäisesti hoidettavien töiden suorittamiseen. Etätyön tulee perustua vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja avoimuuteen sekä esimiehen, etätyötä tekevän henkilön ja muun lähiorganisaation kesken. Etätyön tekeminen on aina harkinnanvaraista ja työntekijällä ei ole siihen subjektiivista oikeutta. Etätyön valvonnassa painopiste on työn tuloksissa. Etätyön tekemisestä ja sen perusteista on syytä informoida muita avoimesti työpaikalla ennen etätyöskentelyn aloittamista. Sivutoimet tai muu samanaikainen tekeminen (esim. muiden toimeksiantajien töiden tekeminen, kokoukset muuhun kuin kuntayhtymän työhön liittyen etätyöpäivän aikana, lastenhoito kotona etäpäivänä) aiheuttaa epäluottamusta etätyön tekemisen suhteen ja ovat siksi etätyömahdollisuutta rajoittavia tekijöitä. Tällaisia piirteitä sisältävästä tiedossa olevasta tekemisestä tulee aina informoida esimiestä ennen etätyöpäivää. Etätyön tekemistä harkittaessa on syytä arvioida, missä määrin sen tekemiseen tarvitaan mm. työtovereiden apua tai työpaikalta saatava lähde- taikka arkistotietoa. Etätyötä tekevän henkilön ei tule kuormittaa työpaikalla olevaa henkilöstöä etätyön tekemisestä johtuen. Esim. tietojen toistuva toimittaminen tai mahdollinen sijaistus. 2. Etätyöstä sopiminen Kunnanjohtaja päättää viime kädessä etätyön tekemisestä ottamalla huomioon työn luonteen ja etätyöhön halukkaan työntekijän ominaisuudet selvitä etätyönä suoritettavista tehtävistä. Utajärven kunnassa etätyötä voi tehdä satunnaisesti tai osittaisesti. Utajärven kunnassa ei voi toistaiseksi tehdä kokoaikaista etätyötä. Etätyö on satunnaista silloin, kun työntekijä sopii esimiehensä kanssa aika ajoin jonkin yksittäisen työn tai työpäivän tekemisestä työpaikan ulkopuolella. Etätyöpäivästä sovitaan aina etukäteen, ei samana päivänä esim. soittamalla. Etätyöpäivästä sovittaessa sovitaan myös etätyönä tehtävistä työtehtävistä. Satunnaisesta, lyhytkestoisesta etätyöstä sovitaan aina esimiehen ja työntekijän välillä myös suullisesti.

3 Etätyö on osittaista, kun työntekijä työskentelee osan työajastaan työnantajan tiloissa mutta säännöllisesti muualla (suositus enintään % työpäivistä). Osittaisesta etätyöstä sovitaan aina kirjallisesti (etätyösopimus) ja se tehdään määräajaksi (korkeintaan vuodeksi kerrallaan). Etätyösopimukseen kirjataan, milloin etätyösopimus voidaan tarvittaessa päättää mahdollista siirtymäaikaa soveltaen, mikäli etätyöskentely halutaan jostakin syystä lopettaa (työntekijän oma toive, työn hoitamiseen/työyhteisöön liittyvät syyt). 3. Palvelussuhteen ehdot etätyössä (palkka, työaika, yhteydenpito, muut ehdot) Etätyötä tekevän henkilön tulee olla saavutettavissa normaalina työaikana sekä sähköpostilla että puhelimitse. Utajärven kunnassa etätyötä tehdään normityön toimistotyöaikana ainakin toistaiseksi (klo ). Liukuvan työajan piirissä olevien työaikasaldo ei muutu etätyöpäivinä. Lähtökohta on, että etätyössä tehtävät määritellään siten, ettei ylityötä etätyöpäivinä synny. Etätyöpäiviltä ei makseta lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityökorvauksia. Etätyöpäivät tulee merkitä omaan sähköiseen kalenteriin hyvissä ajoin (alustava merkinnällä) ja niistä on hyvä mainita myös työkavereille erikseen. Vuosilomat, sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut virka- ja työvapaat ja niiden myöntäminen toimii etätyössä virka- ja työehtosopimusmääräysten sekä noudatettavien menettelytapojen mukaisesti. Sairastumisesta etätyöpäivänä ilmoitetaan esimiehelle normaalisti. Etätyöpäivänä sattunut tapaturma on työtapaturma vain, jos se sattuu työtehtäviä hoidettaessa. Etätyöntekijällä on selvitysvelvollisuus niistä olosuhteista, joissa tapaturma sattui. Jos tapaturma sattui esim. kotiaskareissa, kysymyksessä ei ole työtapaturma. 4. Työvälineet, tietoturvallisuus ja salassapito Työnantaja tarjoaa tarvittaessa työntekijän käyttöön lainattavan kannettavan tietokoneen tietoliikenneyhteyksin tai työntekijän henkilökohtaisessa käytössä olevaan työnantajan kannettavaan tietokoneeseen mobiilin verkkoyhteyden. Lisäksi työntekijä voi haluttaessa luoda yhteyden omaa kotilaajakaistaa käyttäen VPN- yhteydellä. Työnantaja ei kustanna kiinteiden kotiyhteyksien kustannuksia. Työnantajan välineet ovat työnantajan vakuutusturvan piirissä. Työntekijän on sitouduttava noudattamaan etätyötä tehdessään kunnan tietoturvaohjeita ja samaa salassapitovelvollisuutta, jota häneltä työssä ollessa normaalistikin edellytetään. Luottamuksellista materiaalia ei tule säilyttää kotona. Perusperiaatteena toimii, ettei kotona

4 tulosteta materiaalia ja kotiin viety materiaali tuodaan takaisin työpaikalle. Tämä koskee myös hävitettävää materiaalia. Kirjoitussuojaamattomien muistitikkujen käyttö työpaikan koneen ja muiden koneiden välillä muodostaa tietosuojariskin. Muussa tietokoneessa käytettyä muistitikkua ei saa laittaa työpaikan koneeseen ennen kuin se on tarkastettu helpdeskin toimesta virusten varalta. Käyttäjätunnukset ja salasanat tulee olla vain etätyöntekijän itsensä saatavilla. Myös sähköpostin käytön osalta tulee huolehtia siitä, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään sitä. Ohjelmistoja saadaan asentaa vain työnantajan toimesta. Laitteen turvallisuus- ja muita asetuksia ei saa muuttaa.

5 ETÄTYÖSOPIMUS Henkilö Tehtävänimike Esimies 1. Vakituinen työpiste: Työyksikkö Työpisteen osoite Puhelin työ Esimies ja henkilö määrittelevät yhdessä etätyön useuden ja rytmin, 2. Etätyönä tehtävä työ: työtehtävät ja niiden laajuuden Etätyön ajankohdat ja määrä Etätyön tekeminen pitää sopia työtehtäviin ja työyhteisön toimintaan (ei vaadi läsnäoloa) ja etätyötä voi tehdä enintään 1-2 päivänä viikossa suositus enintään 20 30% työajasta (poikkeuksena terveydelliset syyt). Etätyötä ei voi tehdä niinä päivinä, joina työyhteisössä on esim, kokouksia, joihin henkilön tulee osallistua. Viikonpäivä voi olla etukäteen määritelty tai se voi vaihdella. Tehtävät, joita voi tehdä etätyönä Tehtävät, joita ei voi tehdä etätyönä 3. Etätyön suorituspaikka Osoite Puhelin koti 4. Työhön liittyvät velvoitteet ja työajan seuranta Etätyön suorituspaikka on pääsääntöisesti henkilön kotona mutta muustakin suorituspalkasta voidaan sopia esimiehen kanssa. Henkilö on velvollinen Ilmoittamaan pääsääntöisestä etätyöpaikasta poikkeavasta etätyöpaikasta esimiehelleen. Henkilön työvelvoite on sama kuin työnantajan toimitiloissa tehtävissä töissä. Henkilön tulee olla toimistotyöaikana tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Työn niin vaatiessa tai esimiehen määräyksestä on henkilö velvollinen työskentelemään vakituisessa työpisteessään. Töiden tulosten seuranta tapahtuu esimiehen kanssa sovitulla tavalla. Henkilö merkitsee etätyöaikansa etukäteen viikko-ohjelmaan/viikkokalenteriinsa. Työaika on sama kuin työpaikalla työskenneltäessä. 5. Työvälineet ja laitteet Työnantaja tarjoaa tarvittaessa etätyöhön lainattavat työvälineet. Ei tulostimia. Työnantajan kannettavaa tietokonetta saa käyttää vain kunnan työntekijä. Utajärven kunnan tietoturvaohjeet pätevät myös etätyössä. 6. Palvelussuhteen ehdot etätyössä Palvelussuhteessa noudatetaan voimassa olevaa työ/virkaehtosopimusta. Työnantaja ei kustanna työpaikan ja etätyöpaikan välisiä matkoja. Virkamatkat korvataan normaalin käytännön mukaisesti. Sairaudesta etätyön aikana on ilmoitettava esimiehelle normaalin käytännön mukaisesti. Henkilökunnan ravitsemuspalvelujen puuttumista ei korvata. 7. Sopimuksen Määräaikainen sopimus voidaan solmia enintään vuodeksi kerrallaan. voimassaolo Sopimuksen päättäminen voi tapahtua noudattaen molemmin puolin yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Etätyö voi päättyä myös yhteisesti sovittuna ajankohtana. 8. Allekirjoitukset Paikka ja pvm Työnantajan edustaja Henkilö Sopimuksen voimassaoloaika

ETÄTYÖ SYKESSÄ 9.1.2012

ETÄTYÖ SYKESSÄ 9.1.2012 ETÄTYÖ SYKESSÄ 9.1.2012 ETÄTYÖ SYKESSÄ SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. SYKEn etätyöpolitiikka 3 3. Etätyön edut ja haitat 3 4. Etätyön soveltuvuus SYKEn tehtäviin 4 5. Käytännön menettelytavat 5 6. Etätyö

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ Teknologiateollisuuden toimihenkilöt Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry ISBN 978-952-5998-81-8 Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry maaliskuu 2015 SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2013-31.10.2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1420-06 Mikonkatu 4, PL 34 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 14.12.2006 21/2005 Lausunnonpyytäjä: Asia: Työnantaja: Asianosainen: Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Vuosilomalain

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n välinen SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala 1.1 Sopimus

Lisätiedot

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ

OHJE 15.6.2012 1(5) TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ YLITORNION KUNTA OHJE TYÖAIKA, TYÖAIKAKIRJANPITO JA LIUKUVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ 1. Työaika 15.6.2012 Työajasta on säädetty työaikalaissa (605/96). Lisäksi työaikaa koskevia määräyksiä ja ohjeita sisältyy yleiseen

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2014-31.10.2015.

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika...

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika... Työaikalaki Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5 4 Säännöllinen työaika... 6 5 Säännöllisen työajan ylittäminen...

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 1 Soveltamisala ja työaikamuodot Rajavartiolaitoksen virkamiesten

Lisätiedot

Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalaki Työsuojelun valvontalaki Sosiaali- ja terveysministeriö Esitteitä 2006:2 Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1922-7 (nid.) ISBN 952-00-1923-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2006 1 Työsuojelun valvontalaki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016]

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] 2014 Etelä-Karjalan liitto Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2015 2016...

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki )

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) 1 SOPIMUS HENKILÖVUOKRAUSTA KOSKEVASTA YHTEISTYÖSTÄ 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) Tuottaja Seure Henkilöstöpalvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n välinen METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

9.8.1996/605. Työaikalaki 9.8.1996/605. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

9.8.1996/605. Työaikalaki 9.8.1996/605. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 15 27/05/2011 11:48 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1996» 9.8.1996/605 9.8.1996/605 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työaikalaki

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot