Finnpilot Pilotage Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnpilot Pilotage Oy"

Transkriptio

1 Finnpilot Pilotage Oy

2 Sisältö Finnpilot 1 3 Organisaatio ja johtaminen Yritysvastuun teemat Vuosi Toimitusjohtajan katsaus Strategiset avainluvut Yritysvastuun keskeiset saavutukset Yritysvastuu Vastuu luotsauksesta Sujuvuus ja turvallisuus Vaikuttavuus ja laatu Case: Minun luonteelleni tämä sopii Tunnusluvut Vastuu henkilöstöstä Osaava henkilöstö Hyvä työpaikka Työhyvinvointi Case: Työpajoissa taottiin uusi Finnpilot Tunnusluvut Vastuu sidosryhmille Sidosryhmät ja odotukset Henkilöstön osallistuminen Sidosryhmäyhteistyö Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

3 Case: Puhdas Itämeri -risteily Vastuu ympäristöstä Ympäristövaikutukset Kiinteistöt Kuljetuskalusto Case: Ekotehokasta kiinteistöjen hoitoa Tunnusluvut Vastuu yhteiskunnalle Corporate Governance Verojalanjälki Case: Alvia vai ei? Tunnusluvut Raportointiperiaatteet Yritysvastuun raportointimalli Toimintakertomus Taloudellinen tulos Luotsaustoiminta ja riskienhallinta Henkilöstö Toiminnan kehittäminen ja ympäristö Vuoden 2015 näkymät Hallinto Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

4 Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuut Laskentakaavat Voittovarojen käyttö ja allekirjoittajat Tilintarkastuskertomus Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

5 Finnpilot Organisaatio ja johtaminen Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua, jolla varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus sekä ennaltaehkäistään ympäristöonnettomuuksia. Finnpilot Pilotage Oy on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka valtio omistaa kokonaan. Yhtiö hoitaa luotsaustoimintaa laissa säädetyn yksinoikeuden perusteella. Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua valtakunnallisesti kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille. Yhtiö on velvoitettu hoitamaan tehtäväänsä myös mahdollisissa poikkeusoloissa. Visio, missio, arvot ja tavoitteet Yhtiön visio, missio, arvot ja keskeiset strategiset tavoitteet on esitelty yhtiön verkkosivuilla. Finnpilot on osakeyhtiö, joka toimii osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla. Yhtiön organisaatio sekä johtoryhmän ja hallituksen jäsenet esitellään yhtiön verkkosivuilla. Finnpilotin toiminnan hallinnoinnista kerrotaan vuosiraportin kohdassa Vastuu yhteiskunnalle Corporate Governance. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 1

6 Finnpilot Kuusi luotsausaluetta Finnpilot toimii valtakunnallisesti kuudella luotsausalueella, jotka ovat Perämeri, Selkämeri, Saaristomeri, Helsinki, Kotka ja Saimaa. Alueiden toiminnasta vastaavat alueluotsivanhimmat. Alueet ja alueluotsivanhimmat esitellään yhtiön verkkosivuilla. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 2

7 Finnpilot Yritysvastuun teemat Yritysvastuulle on määritelty viisi teemaa, joista raportoidaan vuosittain. Teemat ovat luotsaus, henkilöstö, yhteiskunta, sidosryhmät ja ympäristö. Perustehtävä on luotsaus, jonka vaikuttavuus takaa merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden sekä merenkulun huoltovarmuuden. Henkilöstön osaaminen määrittää palvelun laadun. Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat taustatekijät, joiden avulla vaativa turvallisuustehtävä onnistuu. Finnpilot haluaa olla hyvä työpaikka. Yhteiskunta odottaa valtionyhtiön raportoinnin olevan avointa ja läpinäkyvää. Yrityksen toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja hankintojen vastuullisia. Hinnoittelun tulee olla selkeää ja kustannuksia vastaavaa. Yhtiön keskeisiä sidosryhmiä ovat varustamot, laivanselvittäjät ja satamat, jotka odottavat palvelun jatkuvaa kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä. Luotsauksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ympäristöonnettomuuksia ja suojella haurasta meriympäristöä. Yrityksen oman toiminnan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 3

8 Finnpilot Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 4

9 Vuosi 2014 Toimitusjohtajan katsaus Ennakoimme vuoden 2014 toiminnan hyvin ja jopa ylitimme palvelutasotavoitteen. Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailta ja omalta henkilöstöltä. Vuoropuhelu antaa mahdollisuuden hyvään kehittämiseen. Pitkään odotettu nousukausi antaa edelleen odottaa tuloaan. Euroopan talous ei ole lähtenyt nousuun eikä poliittinen tilannekaan ole paras mahdollinen Euroopan ympäristössä. Tämän on vaikuttanut Suomen talouteen ja merikuljetusten alavireiseen tilaan. Myös luotsausten määrä on laskenut. Tämä ei ole tullut yllätyksenä, joten vuosi 2014 pystyttiin ennakoimaan Finnpilotin toiminnassa hyvin. Budjetoitu liikevaihdon alenema pystyttiin huomioimaan kulurakenteen suunnittelussa. Koska luotsaushintoja ei muutettu, laski vuoden liiketulos edellisestä vuodesta. Tulos oli kuitenkin hieman budjetoitua parempi. Toimitusjohtajana voin olla tyytyväinen koko organisaation toimintaan. Olemme pystyneet tuottamaan palvelut kustannustehokkaasti ja pitämään palvelutason hyvänä siitä huolimatta, että palvelun laajuudessa satamien tai väylien osalta ei ole tapahtunut muutoksia. Omistajan asettama palvelutasovelvoite on, että 99 prosenttia palvelusta toteutetaan alle kolmen tunnin odotusajassa rannikolla ja alle kuuden tunnin odotusajassa Saimaan alueella. Onnistuimme tavoitetta paremmin, koska luotsauspalvelu pystyttiin tarjoamaan 99,8 prosenttisesti alle aikarajojen. Palvelutason säilyttäminen näin korkealla tasolla myös hyvin hiljaisiin satamiin, on Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 5

10 Vuosi 2014 taloudellisesti haastavaa. Ohjauskirjojen ylläpito ja riittävän valmiuden säilyttäminen kaikkiin satamiin ympäri vuoden aiheuttaa kustannuksia. Suomessa on paljon näitä hiljaisen liikenteen kohteita. Finnpilot haluaa ja pystyy toteuttamaan palvelun kaikkiin yli kuuteenkymmeneen kohteeseen tasalaatuisesti. Näissä olosuhteissa on tärkeää etsiä jatkuvasti uusia tehokkaampia tapoja työskennellä, käyttää kalustoa ja ennen kaikkea mitoittaa resurssit oikein. Ilman teknistä kehitystä tämä olisi vaikeaa. Finnpilotissa seurataan kehitystä aktiivisesti. Etsimme uusia taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita järjestelmiä tehokkuuden varmistamiseksi. Aina ei valmiita ratkaisuja löydy. Olemme lähteneet yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa kehittämään myös omia järjestelmiä. Tästä näkyvin esimerkki on luotsaustyötä edistävä mpilotjärjestelmä. Kaluston tehokkaampaan käyttöön tähtäävä kalustojärjestelmä on myös työn alla. Kehitystyön onnistuminen edellyttää hyvää vuoropuhelua asiakkaiden, sidosryhmien ja ennen kaikkea koko henkilöstön kanssa. Yhteistyön sujuvuutta mitattiin vuoden 2014 aikana joka toinen vuosi toteutettavalla asiakaskyselyllä. Kyselyyn vastattiin vilkkaasti. Saimme yli 80 vastausta ja palaute oli hyvää. Tyytyväisyys Finnpilotin toimintaan on kasvanut. Saimme myös parannusehdotuksia, joista olemme kiitollisia. Huomioimme nämä toimintamme kehittämisessä. Alukset eivät viime vuonna olleet mukana tutkimuksessa. Alusten päälliköt antavat pian jokaisesta luotsauksesta palautteensa mpilotin kautta. Henkilöstön vuotuinen työtyytyväisyyskysely antoi myös hyvän palautteen. Vastausprosentti nousi uuteen, yli 60 prosentin ennätykseen. Yleisesti tyytyväisyys Finnpilotiin työpaikkana on kasvanut. Lähes kaikilla osa-alueilla annetut arvot nousivat. Kyselyn yhteydessä saadut sanalliset palautteet on käyty läpi ja niistä on yhdessä henkilöstön edustajien kanssa valittu ne asiat, joiden kehittämiseen on erityisesti lähdetty tekemään työtä. Tulosten arviointiin osallistuneiden henkilöstön edustajien työ on ollut arvokasta. Siitä suuri kiitos heille. Yhteenvetona kuluneesta vuodesta voi olla tyytyväinen yhteisestä onnistumisesta. Rakentava vuoropuhelu ja yhteisen hyvän tavoittelu asiakkaittemme ja sidosryhmiemme kanssa on suuren kiitoksen arvoinen. Finnpilotin eri henkilöstöryhmien työ ja heiltä saatu palaute on mahdollistanut yhtiön toiminnan onnistumisen asiakkaitamme ja meitä kaikkia Finnpilotin henkilöstöön kuuluvia tyydyttävällä tavalla. Kiitos yhteistyöstä, Matti Pajula, toimitusjohtaja, Finnpilot PIlotage Oy Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 6

11 Vuosi 2014 Strategiset avainluvut Finnpilotin johtoryhmä on määritellyt ja yhtiön hallitus hyväksynyt BSC:n näkökulmien mukaan strategiset tavoitteet ja niiden mittareiksi tässä esitettävät avainluvut. Näkökulma Tavoite Mittari Tavoite 2014 Toteutui Asiakas Täsmällinen palvelu Palveluehtojen mukainen toteutuminen 99,0 % 99,8 % Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyysindeksi (1-7) 5,8 5,5 * Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Kuljetuskustannusten hinta/luotsaus ( ) < Kokonaiskustannus /luotsaus ( ) Taloudellinen Hyvä kannattavuus Liiketulos % liikevaihdosta Hyvä vakavaraisuus Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % < % 5,4 % 11,0 % 11,4 % > 50 53,0 % Hyvä maksuvalmius Quick ratio 1,1 1,2 Oppiminen ja kasvu Tyytyväinen henkilöstö Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1-6) Alhaiset poissaolot Sairauspoissaolot % kokonaistyöajasta Työturvallisuus Työtapaturmat kpl/vuosi 4 4,1 3,5 % 3,9 % < *Vuoden 2014 asiakaskyselyssä tutkittiin vain maaorganisaatioiden näkemyksiä. Alusten päälliköiden tyytyväisyys palveluun vuonna 2012 oli 6,1. Vuoden 2015 aikana alukset alkavat antaa suoraa palautetta palvelusta mpilotin kautta. Vuoden 2014 osalta ei tietoa vielä ole saatavissa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 7

12 Vuosi 2014 Yritysvastuun keskeiset saavutukset Luotsatun liikenteen osuus satamakäynneistä on pitkään ollut noin kolmasosa. Laivojen oman luotsaustoiminnan eli linjaluotsauksen ja luotsausvapautusten kasvu sekä yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat suoraan luotsattavan liikenteen määrään. Vuosi 2014 oli edelleen laskevien luotsausmäärien aikaa. Luotsatun liikenteen osuus Suomen satamakäynneistä on laskenut vuodesta 2011 asti. Vuonna 2014 se oli noin 33 %. Luotsausten kappalemääriin on lisäksi vaikuttanut yleisen taloudellisen tilanteen vaisuus ja aluskoon kasvu. Vuonna 2014 luotsattiin kertaa. Markkinaosuuden laskenta perustuu Liikenneviraston tuottamiin tilastoihin. Pidimme palvelutason Finnpilotilla on velvoite tuottaa palveluja kaikille luotsattavaksi merkityille väylille, joita on yli tuhat kappaletta. Luotsauskysynnän lasku vaikuttaa liikevaihtoon ja toiminnan kannattavuuteen. Tasapuolisen palvelun takaaminen kaikille väylille edellyttää yhtiön hinnoittelun ja resurssien optimointia. Tässä onnistuttiin vuonna Luotsin odotusajat olivat alhaisemmalla tasolla kuin vuonna Palvelutasossa (max 3 h odotusaika rannikolla ja 6 h Saimaalla) pysyttiin 99,8 % (vuonna ,7 %). Palvelutason ylläpito vaatii jatkuvaa panostusta organisaation toiminnan ketteryyteen ja erityisesti tiedonkulun tehostamiseen. Estimme 41 vakavaa onnettomuutta Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euroa säästöä asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi luotsaukseen sijoitetu euro tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Luotsauksen vaikuttavuuden tunnusluvut ja laskenta on esitelty omalla sivullaan raportissa. Edistämme työhyvinvointia Merkittävä toiminnallinen riski on henkilöstön ikääntyminen ja sen mukanaan tuoma työkyvyn mahdollinen heikkeneminen. Tähän pyritään vaikuttamaan Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 8

13 Vuosi 2014 suunnitelmallisella työllä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Vuonna 2014 yhtiössä jatkui työhyvinvointihanke Leidarit, jonka päätavoitteena on pystyä eri tavoin ennaltaehkäisemään henkilöstön työkyvyn heikentymistä ja tukemaan työssäjaksamista. Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa aloitettiin Yö Väylällä tutkimus, jossa mitataan luotsaushenkilöstön työn kuormittavuutta. Sähköisen kyselyn ja kenttämittausten tulosten perusteella laaditaan keväällä 2015 väliraportti. Yhtiön riskienhallinnasta kerrotaan myös hallituksen toimintakertomuksessa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 9

14 Vastuu luotsauksesta Luotsauslaissa määritellään luotsauspalvelun tavoitteeksi alusliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Finnpilotin tarjoama luotsauspalvelu on osa Suomen logistista kuljetusketjua maailmalle. Noin kolmasosa maahan tulevista ja maasta lähtevistä aluksista käyttää Finnpilotin luotsauspalveluja. Luotsauspalvelun kysynnän kehitys riippuu Suomen ulkomaankaupan kehityksestä ja varustamojen oman luotsaustoiminnan kasvusta. Luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana. Luotsauspalvelua tarjotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräyksen mukaisilla luotsattavaksi määrätyillä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella. Lisää tietoa luotsipaikoista ja luotsattavista väylistä Liikennetilanne kartalla ja yhtiön verkkosivuilla. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 10

15 Sujuvuus ja turvallisuus Luotsin käyttö säästää matka-aikaa ja lisää turvallisuutta Suomeen johtavilla kapeilla ja kivisillä meriväylillä. Luotsin merkitys liikenteen sujuvuuden edistäjänä on vain kasvanut liikennemäärien nousun, aluskoon kasvun ja meriliikenteen aina vain tarkemman aikataulutuksen myötä. Yleisimpiä merionnettomuuksien syitä ovat inhimillinen erehdys ja haastavat ulkoiset olosuhteet, kuten kova tuuli ja jäät. Luotsin tiedot ja taidot täydentävät ja tukevat aluksen oman henkilöstön osaamista, mikä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Luotsauspalvelua tarjotaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelutasoa mitataan luotsauspalvelun odotusajan pituudella. Merialueilla se on enintään kolme tuntia ja Saimaan alueella kuusi tuntia. Finnpilot on jo vuosia pystynyt täyttämään palvelulupauksen täsmällisestä luotsauspalvelusta lähes sataprosenttisesti. Mobiili toiminnanohjaus mpilotilla Palvelutason täyttämiseksi toiminnanohjauksella tulee olla käytettävissään mahdollisimman ajantasainen tieto toiminnasta. Vuoden 2014 lopulla saatiin koekäyttöön Finnpilotin toiminnanohjauksen ensimmäinen mobiiliversio eli mpilot. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 11

16 Uudessa järjestelmässä asiakkaan ja Finnpilotin tieto luotsausprosessin vaiheesta on molempien käytettävissä reaaliaikeisesti. Mobiilijärjestelmä lähettää luotsauksesta sähköpostilla tiedon asiakkaalle välittömästi luotsauksen päätyttyä. Myös luotsauslaskutus nopeutuu. Kevään 2015 aikana mpilot otetaan käyttöön koko maassa. Saimaan toiminnan tehostaminen Vuonna 2014 Saimaan alueella keskitettiin toimintaa ja suljettiin Varkauden, Vuokalan ja Puumalan luotsiasemat. Toiminta keskitettiin Pohjois-Saimaan osalta Savonlinnaan. Lisäksi luotiin edellytyksiä joustavammalle liikkuvuudelle Saimaan sisällä ja Saimaan henkilöstön käytölle rannikolla. Tästä kertoo Saimaan luotsi Peter Stepniewski. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 12

17 Vaikuttavuus ja laatu Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Poikkeamahavainnot toimitetaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin käyttöön. Vuonna 2014 luotsit tekivät 3507 poikkeamahavaintoa. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön ammattitaitoon ja aluksen käsittelytaitoihin erityisesti talvioloissa, ohjailupotkureiden toimintaan sekä näkyvyyteen. Euro luotsaukseen tuo kaksi takaisin Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi euro luotsaukseen tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Sivulla Tunnusluvut on esitetty luotsien raportoimat poikkeamat ja niiden arvo yhteiskunnalle sekä vaikuttavuuden laskennassa käytetyt mallit. Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Luotsien tuottamat poikkeamatiedot ovat tärkeitä myös meriturvallisuuden riskienhallinnan ja Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 13

18 riskiperusteisen valvonnan käyttöön eri tahoille. Tätä epäsuoraa luotsauksen vaikuttavuutta ei ole arvioitu erikseen. Luotsauspalvelun laatu Finnpilotin luotsausprosessi laatusertifioitiin vuonna Tuolloin ISO 9001 laatujärjestelmän piiriin tulivat Emäsalon tukiasema, Hangon luotsiasema, luotsinvälitys, Helsingin luotsiasema, Porkkalan tukiasema ja Saaristomeren luotsiasema. Vuonna 2014 tehtiin ulkoinen auditointi, jonka perusteella sertifiointi uusittiin. Vuoden 2015 tavoitteena on liittää kaikki muutkin luotsi- ja tukiasemat mukaan laatujärjestelmään. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 14

19 Case: Minun luonteelleni tämä sopii Peter Stepniewski aloitti Saimaan luotsina, mutta ajoi pian ohjauskirjat myös Perämerellle. Tässä hänen ajatuksiaan ensimmäisestä työvuodesta. Olen halunnut merimieheksi ihan pikkupojasta lähtien. Valintaan vaikutti melko varmasti pikkupojan kesän kohokohtana autolauttamatkat isäni synnyinmaahan Puolaan. Reissusta jäi mieleen oikeastaan vain tuo laivamatka, terminaalit ja satamat. Arvatenkin nuo autolauttamatkat ohjasivat myös minun kiinnostumistani matkustajalaivoihin. Merikapteeniopintojeni jälkeen halusin mahdollisimman nopeasti pois Suomesta ja Itämereltä kohti maailman houkutuksia ja seikkailuja. Olen seilannut suurimman osan urastani ympäri maapalloa risteilylaivoissa ja suurissa yksityisjahdeissa. Sain nähdä käytännössä kaikki maailman kolkat ihan ilmaiseksi! Pidin talon tyylistä välittömästi Sitten tuli aika perheelle. Onnistuin pääsemään Finnpilotille syksyllä Aloitin Savonlinnassa ja pidin talon tyylistä välittömästi. Sain esimiehiltä ja kollegoilta luottamuksen tehdä ja suunnitella omat työpäiväni ja ajoni oman innostukseni ja jaksamiseni mukaan. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 15

20 Ensimmäinen vuoteni talossa on ollut työntäyteinen. Osittain tähän ovat vaikuttaneet Saimaan alueen uudet suunnitelmat, johon kuuluu uusien luotsien laaja alueellinen kouluttaminen. Ensimmäisen ohjauskirjan hankintaprosessin jälkeen ohjauskirjarepertuaarini kattaa Saimaan lisäksi myös Perämeren Ajoksen ja Tornion väylät. Minun luonteelleni tämä järjestely sopii enemmän kuin mainiosti. Laivamaailmassa paperityöt ovat lisääntyneet viimevuosina aivan mahdottomasti. Alusten päälliköistä on tullut konttorirottia ja tuttu hyvä merimiestapa -ilmaisu on kadonnut nykylaivojen standardointi-dokumenteista. Tiesin jo taloon tullessani, että yksi luotsin työn suuri plussa on paperitöiden vähyys. Kaupan päälle minulle annettiin vielä tabletti-tietokone, jonka avulla voin käytännössä tehdä kaikki vaadittavat kirjalliset työni. Työajan repaleisuus on haaste Luotsin työn suurimpana haasteena pidän työajan repaleisuutta. Yhtenä päivänä olen päivävuorossa ja heti toisena kukun pystyssä koko yön. Kaikki tiedostavat tämän ja se kuuluu tähän työhön. Lepoajat ovat pakollisia ja viime kädessä laiva odottaa, jos tarpeeksi levännyttä luotsia ei ole tarjolla. Tähän liittyen talossa aloitettiin viime kesänä Yö väylällä -hanke yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Osallistuin Saimaan testiryhmään. Testissä mitattiin stressi- ja väsymystasoa eri vuorokauden aikoina sekä työviikolla että kotona vapaaviikolla. Loppuraportti on vielä työn alla ja saa nähdä, mitä konkreettisia parannuksia sen pohjalta voidaan aikanaan tehdä. Kiireisen kevään ja kesän lopuksi osallistuin Finnpilotin 10-vuotisjuhlaan Tampereella. Juhla oli mielestäni viime vuoden kohokohta ja uskon, että suurin osa talon väestä jakaa tämän mielipiteen. Hyvin organisoitu, rento, mutta samalla tyylikäs tilaisuus! Kirjoittelen tätä haastattelua Ajoksen luotsiaseman vahtihuoneessa. Kaikki on hyvin ja seuraavaa laivaa odotellessa taidan ehtiä vielä hakea toisen kupin kahvia. Hyvää ja turvallista vuotta 2015! Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 16

21 LUOTSAUKSEN TUNNUSLUVUT Luotsausmäärä kpl Kotka Helsinki Saaristomeri Selkämeri Perämeri Saimaa Yhteensä Luotsausmäärä mailia Kotka Helsinki Saaristomeri Selkämeri Perämeri Saimaa Yhteensä Luotsien poikkeamahavainnot Havaintojen laatu Estetty un-safe act Estetty läheltä piti -tilanne Estetty lievä onnettomuus Estetty vakava onnettomuus Luokiteltuja havaintoja Kaikki havainnot yhteensä Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Poikkeamat luokitellaan niiden turvallisuusriskin mukaan. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön ammattitaitoon ja aluksen käsittelytaitoihin erityisesti talvioloissa, ohjailupotkureiden toimintaan sekä näkyvyyteen. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 17

22 VAIKUTTAVUUDEN TUNNUSLUVUT Vaikuttavuuden laskentamalli Vuosi 2013 Vuosi 2014 Estetyt vakavat onnettomuudet, kpl Estettyjen onnettomuuksien arvioidut kustannukset 61,7 milj. euroa 45,0 milj. euroa Öljyntorjuntakustannukset 8,7 milj. euroa 5,6 milj. euroa Vaikuttavuus meriliikenteen turvallisuuteen (havainnot x kustannukset + öljyntorjunta) 90,5 milj. euroa 68 milj. euroa Vaikuttavuus meriliikenteen sujuvuuteen 3,6 milj. euroa 7,7 milj. euroa Turvallisuus ja sujuvuus yhteensä 94,1 milj. euroa 75,7 milj. euroa Luotsausmaksut yhetensä 33, 7 milj. euroa 32,8 milj.euroa Luotsauksen vaikuttavuus (turvallisuus+sujuvuus/maksut) 3 2 Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi luotsaukseen sijoitettu euro tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Sujuvuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että luotsauksen sujuvuutta edistämä summa on muutettu euroiksi Merenkulkulaitoksen esittämän laskentatavan mukaan (MKL:n julkaisuja 3/2009). Vuonna 2013 luotsauksen sujuvuuden lisäys oli 3,6 miljoonaa euroa. Meriliikenteen turvallisuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että estettyjen vakavien onnettomuuksien aineelliseksi arvoksi on arvioitu 1 milj. euroa. Luotsit arvioivat myös omassa arviossaan tilanteen vakavaksi, jos siitä olisi syntynyt yli 1 milj. euron aineelliset kustannukset. Aineellisiin kustannuksiin on lisätty keskimääräiset öljyntorjuntakustannukset (MKL, julkaisuja 3/2008) ja aluskustannukset keskikokoiselle Suomen satamassa käyneelle alukselle (Liikenneviraston meriliikennetilasto 2013) alukselle kuukauden ajalta, ilman polttoainekustannuksia (MKL, julkaisuja 3/2009). Vuosien 2008 ja 2009 kustannukset on inflaatiotarkistettu vastaamaan vuoden 2014 tasoa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 18

23 Vastuu henkilöstöstä Johdamme yhtiön toimintaa arvojemme mukaisesti. Edistämme esimiesten johtamistaitoja pitkäjänteisesti. Rakennamme yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Arvostamme osaamista ja toimimme työyhteisössä ammatillisesti. Viestintämme on oikea-aikaista, koko henkilöstön tavoittavaa ja ymmärrettävää. Etsimme parhaita käytäntöjä ja sovellamme niitä. Henkilöstö lukuina 2014 Vuoden 2014 lopussa yhtiön palveluksessa oli 336 henkilöä. Vuoden aikana tehtiin 320 henkilötyövuotta vastaava työmäärä. Yhtiöön rekrytoitiin 12 uutta vakituista työntekijää ja yhdeksän henkilöä jäi eläkkeelle. Operatiivisessa toiminnassa eli luotseina, luotsikutterinhoitajina, luotsinvälittäjinä tai emäntä-siivoojina työskenteli 94 prosenttia koko henkilöstöstä. Hallinnossa työskenteli 19 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 28 työntekijää eli noin 8 % koko henkilöstöstä. Henkilöstöstä miehiä oli 308 henkilöä eli 92 prosenttia ja naisia 28 eli 8 prosenttia koko henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 19

24 Osaava henkilöstö Henkilöstön ammatillinen osaaminen on Finnpilotissa hyvällä tasolla. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää koko henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä. Operatiivisessa toiminnassa säädökset edellyttävät säännöllistä ohjauskirjojen ylläpitoa ja turvallisuuskoulutusta. Vaaditut pätevyydet Luotsien pätevyysvaatimukset on määritelty luotsauslaissa /940. Finnpilot kouluttaa yhtiöön rekrytoidut luotsit tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestävällä työssäoppimisjaksolla, jolloin luotsioppilas tekee harjoittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa ja harjoittelee simulaattorissa. Luotsikutterinhoitajan pätevyydestä määrää valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (linkki). Luotsiveneet ja luotsikutterit liikkuvat merialueella, johon vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin koulutus, neljä kuukautta meripalvelua ja ROC meriradiopuhelinhoitajan pätevyys. Luotsikutterinhoitajalla on oltava myös koneenhoitajankirja ja voimassaoleva B- ajokortti. Vuoden 2014 keskeiset koulutukset Vuonna 2014 järjestettiin luotsien perus- ja täydennyskoulutus Aboa Maressa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 20

25 Koulutukseen sisältyi mm. luotsauslainsäädäntöä, VTS:n ja luotsauksen yhteistyötä, onnettomuustutkintaa, yhtiön luotsausohjeen läpikäyntiä, väyläteoriaa ja toimintaa väylällä. Koulutukseen osallistui 12 luotsia Saimaan alueelta. Vuoden 2015 aikana luotsien jatko- ja täydennyskoulutusta suunnitellaan yhdessä Aboa Maren kanssa. Turvallisuuskoulutusten järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Meriturvan kanssa. Meriturva järjestää asemilla koulutuksen joka kolmas vuosi ja asema itse muulloin vuosittain. Vuonna 2014 järjestettiin kaikilla asemilla pelastusharjoitukset. Meriturvan yhden päivän kertauskurssille osallistui 11 luotsia ja 10 kutterinhoitajaa sekä uusien luotsien ja kutterinhoitajien kursseille seitsemän henkilöä. Esimieskoulutus ja koulutusten suunnittelu Yhtiössä työskentelee 33 esimiestä. Esimiesasemassa ovat yksiköiden johtajat, alueluotsivanhimmat ja luotsivanhimmat. Vuonna 2013 käynnistetty johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä toinen JET-koulutus päättyi. Vuoden 2014 esimiespäivien yhteydessä järjestettiin esimieskoulutusta, jonka teemana oli ihmisten johtaminen. Alueluotsivanhimpien työn kehittämiseksi käynnistettiin coaching, joka jatkuu vuonna Esimiehille järjestetään vuoden 2015 aikana johtamista ja työhyvinvointia tukevaa koulutusta. Henkilöstöä koskevat lakisääteiset suunnitelmat on yhdistetty yhdeksi henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelmaksi, joka käsitellään ja hyväksytään vuosittain yhteistyötoimikunnan vuoden viimeisessä kokouksessa. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset käsitellään yhteistoimintatoimikunnassa. Kehityskeskusteluissa kartoitetaan koulutustarpeet ja seurataan koulutusten toteutumista henkilötasolla. Koulutusten toteutuminen kirjataan henkilöstö- ja palkkajärjestelmään. Kehityskeskusteluiden seuranta saatiin kuntoon vuonna Sen tuloksena todettiin, että vain 50 % Finnpilotin henkilöstöstä on kehityskeskusteluiden piirissä. Vuoden 2015 tavoite on saada koko henkilöstö mukaan kehityskeskusteluihin. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 21

Luotsauksen vaikuttavuus. Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy

Luotsauksen vaikuttavuus. Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy Luotsauksen vaikuttavuus Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa 26.7.2012 Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy Esityksen sisältö Finnpilot Pilotage Oy Luotsaus ja sen keskeisimmät

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy VUOSIRAPORTTI 2015

Finnpilot Pilotage Oy VUOSIRAPORTTI 2015 Finnpilot Pilotage Oy VUOSIRAPORTTI 2015 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodelta 2015 vuosiraportin, joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sisältö

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy. Asiakastilaisuus 26.1.2015

Finnpilot Pilotage Oy. Asiakastilaisuus 26.1.2015 Finnpilot Pilotage Oy Asiakastilaisuus 26.1.2015 Ohjelma 13.00-13.15 Tilaisuuden avaus ja Finnpilot osallistujien esittely Matti Pajula 13.15 14.00 Luotsaustoiminnan ajankohtaiset asiat Kari Kosonen 14.00-14.20

Lisätiedot

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 Luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot alusliikenteen toimijoille. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Palveluehtojen soveltaminen ja voimassaolo...

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodelta 2013 vuosiraportin, joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sisältö

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

FINNPILOT PILOTAGE OY 2016

FINNPILOT PILOTAGE OY 2016 FINNPILOT PILOTAGE OY 2016 1 www.finnpilot.fi Aamu sarastaa Harmajan edustalla. Oli kesä tai talvi, yö tai päivä, tyyntä tai myrskyä, arki tai pyhä, Finnpilotin luotsit ovat valmiina lähtöön. Me huolehdimme

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Survey input field Yrityksen nimi: Toimiala : Toimipaikka: Vastaajan sähköpostiosoite : Vastaajan tehtävänimike: Yrityksen henkilölukumäärä: Yrityksen henkilöstöryhmät

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Liikenne ja viestintäministeriölle MERILIIKENNESTRAREGIA 2014 2022

Liikenne ja viestintäministeriölle MERILIIKENNESTRAREGIA 2014 2022 1 Liikenne ja viestintäministeriölle MERILIIKENNESTRAREGIA 2014 2022 Liikenne ja viestintäministeriö on laatinut luonnokseen meriliikennestrategia 2014 2022. Luotsiliitto kommentoi luonnosta keskittyen

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus luotsauksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luotsauslain (940/2003) nojalla: 1 Asetuksen tarkoitus Tällä asetuksella annetaan luotsauslaissa (940/2003) tarkoitetut

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Finnpilot Pilotage Oy TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Toimintakertomus 3 6 8 10 12 14 Taloudellinen tulos Luotsaustoiminta ja riskienhallinta Henkilöstö Toiminnan kehittäminen ja ympäristö

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tiedosta turvaa muuttaako tieto toimintaa

Tiedosta turvaa muuttaako tieto toimintaa Tiedosta turvaa muuttaako tieto toimintaa Tiina Pohjonen Twitter @TiinaPohjonen 28.4.2017 3 Lisää työkykyisiä päiviä - kaupungin henkilöstön sairauspoissaoloissa 2016 merkittävä lasku % 6 5,5 5 4,5 4

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin tutkimiseen, arviontiin ja kehittämiseen TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Merikelpoinen vai ei? Terveydellinen soveltuvuus ja liikenneturvallisuus

Merikelpoinen vai ei? Terveydellinen soveltuvuus ja liikenneturvallisuus Merikelpoinen vai ei? Terveydellinen soveltuvuus ja liikenneturvallisuus 17.9.2013 Markku Vanhanen LT, erikoislääkäri Erityisasiantuntija Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia. Säätytalo 9.10.2013

Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia. Säätytalo 9.10.2013 Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia Säätytalo Meriliikennestrategia Taustalla hallitusohjelma & liikennepoliittinen selonteko Yhteisen halutun tulevaisuuden visio 2030 luominen Strategiakärjet

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Varkauden kaupunki. Henkilöstökysely 2017 Yksikkö Repokankaan koulu

Varkauden kaupunki. Henkilöstökysely 2017 Yksikkö Repokankaan koulu Varkauden kaupunki Balentor Oy Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot