Finnpilot Pilotage Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnpilot Pilotage Oy"

Transkriptio

1 Finnpilot Pilotage Oy

2 Sisältö Finnpilot 1 3 Organisaatio ja johtaminen Yritysvastuun teemat Vuosi Toimitusjohtajan katsaus Strategiset avainluvut Yritysvastuun keskeiset saavutukset Yritysvastuu Vastuu luotsauksesta Sujuvuus ja turvallisuus Vaikuttavuus ja laatu Case: Minun luonteelleni tämä sopii Tunnusluvut Vastuu henkilöstöstä Osaava henkilöstö Hyvä työpaikka Työhyvinvointi Case: Työpajoissa taottiin uusi Finnpilot Tunnusluvut Vastuu sidosryhmille Sidosryhmät ja odotukset Henkilöstön osallistuminen Sidosryhmäyhteistyö Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

3 Case: Puhdas Itämeri -risteily Vastuu ympäristöstä Ympäristövaikutukset Kiinteistöt Kuljetuskalusto Case: Ekotehokasta kiinteistöjen hoitoa Tunnusluvut Vastuu yhteiskunnalle Corporate Governance Verojalanjälki Case: Alvia vai ei? Tunnusluvut Raportointiperiaatteet Yritysvastuun raportointimalli Toimintakertomus Taloudellinen tulos Luotsaustoiminta ja riskienhallinta Henkilöstö Toiminnan kehittäminen ja ympäristö Vuoden 2015 näkymät Hallinto Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

4 Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuut Laskentakaavat Voittovarojen käyttö ja allekirjoittajat Tilintarkastuskertomus Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

5 Finnpilot Organisaatio ja johtaminen Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua, jolla varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus sekä ennaltaehkäistään ympäristöonnettomuuksia. Finnpilot Pilotage Oy on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka valtio omistaa kokonaan. Yhtiö hoitaa luotsaustoimintaa laissa säädetyn yksinoikeuden perusteella. Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua valtakunnallisesti kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille. Yhtiö on velvoitettu hoitamaan tehtäväänsä myös mahdollisissa poikkeusoloissa. Visio, missio, arvot ja tavoitteet Yhtiön visio, missio, arvot ja keskeiset strategiset tavoitteet on esitelty yhtiön verkkosivuilla. Finnpilot on osakeyhtiö, joka toimii osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla. Yhtiön organisaatio sekä johtoryhmän ja hallituksen jäsenet esitellään yhtiön verkkosivuilla. Finnpilotin toiminnan hallinnoinnista kerrotaan vuosiraportin kohdassa Vastuu yhteiskunnalle Corporate Governance. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 1

6 Finnpilot Kuusi luotsausaluetta Finnpilot toimii valtakunnallisesti kuudella luotsausalueella, jotka ovat Perämeri, Selkämeri, Saaristomeri, Helsinki, Kotka ja Saimaa. Alueiden toiminnasta vastaavat alueluotsivanhimmat. Alueet ja alueluotsivanhimmat esitellään yhtiön verkkosivuilla. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 2

7 Finnpilot Yritysvastuun teemat Yritysvastuulle on määritelty viisi teemaa, joista raportoidaan vuosittain. Teemat ovat luotsaus, henkilöstö, yhteiskunta, sidosryhmät ja ympäristö. Perustehtävä on luotsaus, jonka vaikuttavuus takaa merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden sekä merenkulun huoltovarmuuden. Henkilöstön osaaminen määrittää palvelun laadun. Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat taustatekijät, joiden avulla vaativa turvallisuustehtävä onnistuu. Finnpilot haluaa olla hyvä työpaikka. Yhteiskunta odottaa valtionyhtiön raportoinnin olevan avointa ja läpinäkyvää. Yrityksen toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja hankintojen vastuullisia. Hinnoittelun tulee olla selkeää ja kustannuksia vastaavaa. Yhtiön keskeisiä sidosryhmiä ovat varustamot, laivanselvittäjät ja satamat, jotka odottavat palvelun jatkuvaa kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä. Luotsauksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ympäristöonnettomuuksia ja suojella haurasta meriympäristöä. Yrityksen oman toiminnan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 3

8 Finnpilot Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 4

9 Vuosi 2014 Toimitusjohtajan katsaus Ennakoimme vuoden 2014 toiminnan hyvin ja jopa ylitimme palvelutasotavoitteen. Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailta ja omalta henkilöstöltä. Vuoropuhelu antaa mahdollisuuden hyvään kehittämiseen. Pitkään odotettu nousukausi antaa edelleen odottaa tuloaan. Euroopan talous ei ole lähtenyt nousuun eikä poliittinen tilannekaan ole paras mahdollinen Euroopan ympäristössä. Tämän on vaikuttanut Suomen talouteen ja merikuljetusten alavireiseen tilaan. Myös luotsausten määrä on laskenut. Tämä ei ole tullut yllätyksenä, joten vuosi 2014 pystyttiin ennakoimaan Finnpilotin toiminnassa hyvin. Budjetoitu liikevaihdon alenema pystyttiin huomioimaan kulurakenteen suunnittelussa. Koska luotsaushintoja ei muutettu, laski vuoden liiketulos edellisestä vuodesta. Tulos oli kuitenkin hieman budjetoitua parempi. Toimitusjohtajana voin olla tyytyväinen koko organisaation toimintaan. Olemme pystyneet tuottamaan palvelut kustannustehokkaasti ja pitämään palvelutason hyvänä siitä huolimatta, että palvelun laajuudessa satamien tai väylien osalta ei ole tapahtunut muutoksia. Omistajan asettama palvelutasovelvoite on, että 99 prosenttia palvelusta toteutetaan alle kolmen tunnin odotusajassa rannikolla ja alle kuuden tunnin odotusajassa Saimaan alueella. Onnistuimme tavoitetta paremmin, koska luotsauspalvelu pystyttiin tarjoamaan 99,8 prosenttisesti alle aikarajojen. Palvelutason säilyttäminen näin korkealla tasolla myös hyvin hiljaisiin satamiin, on Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 5

10 Vuosi 2014 taloudellisesti haastavaa. Ohjauskirjojen ylläpito ja riittävän valmiuden säilyttäminen kaikkiin satamiin ympäri vuoden aiheuttaa kustannuksia. Suomessa on paljon näitä hiljaisen liikenteen kohteita. Finnpilot haluaa ja pystyy toteuttamaan palvelun kaikkiin yli kuuteenkymmeneen kohteeseen tasalaatuisesti. Näissä olosuhteissa on tärkeää etsiä jatkuvasti uusia tehokkaampia tapoja työskennellä, käyttää kalustoa ja ennen kaikkea mitoittaa resurssit oikein. Ilman teknistä kehitystä tämä olisi vaikeaa. Finnpilotissa seurataan kehitystä aktiivisesti. Etsimme uusia taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita järjestelmiä tehokkuuden varmistamiseksi. Aina ei valmiita ratkaisuja löydy. Olemme lähteneet yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa kehittämään myös omia järjestelmiä. Tästä näkyvin esimerkki on luotsaustyötä edistävä mpilotjärjestelmä. Kaluston tehokkaampaan käyttöön tähtäävä kalustojärjestelmä on myös työn alla. Kehitystyön onnistuminen edellyttää hyvää vuoropuhelua asiakkaiden, sidosryhmien ja ennen kaikkea koko henkilöstön kanssa. Yhteistyön sujuvuutta mitattiin vuoden 2014 aikana joka toinen vuosi toteutettavalla asiakaskyselyllä. Kyselyyn vastattiin vilkkaasti. Saimme yli 80 vastausta ja palaute oli hyvää. Tyytyväisyys Finnpilotin toimintaan on kasvanut. Saimme myös parannusehdotuksia, joista olemme kiitollisia. Huomioimme nämä toimintamme kehittämisessä. Alukset eivät viime vuonna olleet mukana tutkimuksessa. Alusten päälliköt antavat pian jokaisesta luotsauksesta palautteensa mpilotin kautta. Henkilöstön vuotuinen työtyytyväisyyskysely antoi myös hyvän palautteen. Vastausprosentti nousi uuteen, yli 60 prosentin ennätykseen. Yleisesti tyytyväisyys Finnpilotiin työpaikkana on kasvanut. Lähes kaikilla osa-alueilla annetut arvot nousivat. Kyselyn yhteydessä saadut sanalliset palautteet on käyty läpi ja niistä on yhdessä henkilöstön edustajien kanssa valittu ne asiat, joiden kehittämiseen on erityisesti lähdetty tekemään työtä. Tulosten arviointiin osallistuneiden henkilöstön edustajien työ on ollut arvokasta. Siitä suuri kiitos heille. Yhteenvetona kuluneesta vuodesta voi olla tyytyväinen yhteisestä onnistumisesta. Rakentava vuoropuhelu ja yhteisen hyvän tavoittelu asiakkaittemme ja sidosryhmiemme kanssa on suuren kiitoksen arvoinen. Finnpilotin eri henkilöstöryhmien työ ja heiltä saatu palaute on mahdollistanut yhtiön toiminnan onnistumisen asiakkaitamme ja meitä kaikkia Finnpilotin henkilöstöön kuuluvia tyydyttävällä tavalla. Kiitos yhteistyöstä, Matti Pajula, toimitusjohtaja, Finnpilot PIlotage Oy Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 6

11 Vuosi 2014 Strategiset avainluvut Finnpilotin johtoryhmä on määritellyt ja yhtiön hallitus hyväksynyt BSC:n näkökulmien mukaan strategiset tavoitteet ja niiden mittareiksi tässä esitettävät avainluvut. Näkökulma Tavoite Mittari Tavoite 2014 Toteutui Asiakas Täsmällinen palvelu Palveluehtojen mukainen toteutuminen 99,0 % 99,8 % Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyysindeksi (1-7) 5,8 5,5 * Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Kuljetuskustannusten hinta/luotsaus ( ) < Kokonaiskustannus /luotsaus ( ) Taloudellinen Hyvä kannattavuus Liiketulos % liikevaihdosta Hyvä vakavaraisuus Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % < % 5,4 % 11,0 % 11,4 % > 50 53,0 % Hyvä maksuvalmius Quick ratio 1,1 1,2 Oppiminen ja kasvu Tyytyväinen henkilöstö Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1-6) Alhaiset poissaolot Sairauspoissaolot % kokonaistyöajasta Työturvallisuus Työtapaturmat kpl/vuosi 4 4,1 3,5 % 3,9 % < *Vuoden 2014 asiakaskyselyssä tutkittiin vain maaorganisaatioiden näkemyksiä. Alusten päälliköiden tyytyväisyys palveluun vuonna 2012 oli 6,1. Vuoden 2015 aikana alukset alkavat antaa suoraa palautetta palvelusta mpilotin kautta. Vuoden 2014 osalta ei tietoa vielä ole saatavissa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 7

12 Vuosi 2014 Yritysvastuun keskeiset saavutukset Luotsatun liikenteen osuus satamakäynneistä on pitkään ollut noin kolmasosa. Laivojen oman luotsaustoiminnan eli linjaluotsauksen ja luotsausvapautusten kasvu sekä yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat suoraan luotsattavan liikenteen määrään. Vuosi 2014 oli edelleen laskevien luotsausmäärien aikaa. Luotsatun liikenteen osuus Suomen satamakäynneistä on laskenut vuodesta 2011 asti. Vuonna 2014 se oli noin 33 %. Luotsausten kappalemääriin on lisäksi vaikuttanut yleisen taloudellisen tilanteen vaisuus ja aluskoon kasvu. Vuonna 2014 luotsattiin kertaa. Markkinaosuuden laskenta perustuu Liikenneviraston tuottamiin tilastoihin. Pidimme palvelutason Finnpilotilla on velvoite tuottaa palveluja kaikille luotsattavaksi merkityille väylille, joita on yli tuhat kappaletta. Luotsauskysynnän lasku vaikuttaa liikevaihtoon ja toiminnan kannattavuuteen. Tasapuolisen palvelun takaaminen kaikille väylille edellyttää yhtiön hinnoittelun ja resurssien optimointia. Tässä onnistuttiin vuonna Luotsin odotusajat olivat alhaisemmalla tasolla kuin vuonna Palvelutasossa (max 3 h odotusaika rannikolla ja 6 h Saimaalla) pysyttiin 99,8 % (vuonna ,7 %). Palvelutason ylläpito vaatii jatkuvaa panostusta organisaation toiminnan ketteryyteen ja erityisesti tiedonkulun tehostamiseen. Estimme 41 vakavaa onnettomuutta Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euroa säästöä asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi luotsaukseen sijoitetu euro tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Luotsauksen vaikuttavuuden tunnusluvut ja laskenta on esitelty omalla sivullaan raportissa. Edistämme työhyvinvointia Merkittävä toiminnallinen riski on henkilöstön ikääntyminen ja sen mukanaan tuoma työkyvyn mahdollinen heikkeneminen. Tähän pyritään vaikuttamaan Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 8

13 Vuosi 2014 suunnitelmallisella työllä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Vuonna 2014 yhtiössä jatkui työhyvinvointihanke Leidarit, jonka päätavoitteena on pystyä eri tavoin ennaltaehkäisemään henkilöstön työkyvyn heikentymistä ja tukemaan työssäjaksamista. Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa aloitettiin Yö Väylällä tutkimus, jossa mitataan luotsaushenkilöstön työn kuormittavuutta. Sähköisen kyselyn ja kenttämittausten tulosten perusteella laaditaan keväällä 2015 väliraportti. Yhtiön riskienhallinnasta kerrotaan myös hallituksen toimintakertomuksessa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 9

14 Vastuu luotsauksesta Luotsauslaissa määritellään luotsauspalvelun tavoitteeksi alusliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Finnpilotin tarjoama luotsauspalvelu on osa Suomen logistista kuljetusketjua maailmalle. Noin kolmasosa maahan tulevista ja maasta lähtevistä aluksista käyttää Finnpilotin luotsauspalveluja. Luotsauspalvelun kysynnän kehitys riippuu Suomen ulkomaankaupan kehityksestä ja varustamojen oman luotsaustoiminnan kasvusta. Luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana. Luotsauspalvelua tarjotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräyksen mukaisilla luotsattavaksi määrätyillä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella. Lisää tietoa luotsipaikoista ja luotsattavista väylistä Liikennetilanne kartalla ja yhtiön verkkosivuilla. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 10

15 Sujuvuus ja turvallisuus Luotsin käyttö säästää matka-aikaa ja lisää turvallisuutta Suomeen johtavilla kapeilla ja kivisillä meriväylillä. Luotsin merkitys liikenteen sujuvuuden edistäjänä on vain kasvanut liikennemäärien nousun, aluskoon kasvun ja meriliikenteen aina vain tarkemman aikataulutuksen myötä. Yleisimpiä merionnettomuuksien syitä ovat inhimillinen erehdys ja haastavat ulkoiset olosuhteet, kuten kova tuuli ja jäät. Luotsin tiedot ja taidot täydentävät ja tukevat aluksen oman henkilöstön osaamista, mikä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Luotsauspalvelua tarjotaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelutasoa mitataan luotsauspalvelun odotusajan pituudella. Merialueilla se on enintään kolme tuntia ja Saimaan alueella kuusi tuntia. Finnpilot on jo vuosia pystynyt täyttämään palvelulupauksen täsmällisestä luotsauspalvelusta lähes sataprosenttisesti. Mobiili toiminnanohjaus mpilotilla Palvelutason täyttämiseksi toiminnanohjauksella tulee olla käytettävissään mahdollisimman ajantasainen tieto toiminnasta. Vuoden 2014 lopulla saatiin koekäyttöön Finnpilotin toiminnanohjauksen ensimmäinen mobiiliversio eli mpilot. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 11

16 Uudessa järjestelmässä asiakkaan ja Finnpilotin tieto luotsausprosessin vaiheesta on molempien käytettävissä reaaliaikeisesti. Mobiilijärjestelmä lähettää luotsauksesta sähköpostilla tiedon asiakkaalle välittömästi luotsauksen päätyttyä. Myös luotsauslaskutus nopeutuu. Kevään 2015 aikana mpilot otetaan käyttöön koko maassa. Saimaan toiminnan tehostaminen Vuonna 2014 Saimaan alueella keskitettiin toimintaa ja suljettiin Varkauden, Vuokalan ja Puumalan luotsiasemat. Toiminta keskitettiin Pohjois-Saimaan osalta Savonlinnaan. Lisäksi luotiin edellytyksiä joustavammalle liikkuvuudelle Saimaan sisällä ja Saimaan henkilöstön käytölle rannikolla. Tästä kertoo Saimaan luotsi Peter Stepniewski. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 12

17 Vaikuttavuus ja laatu Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Poikkeamahavainnot toimitetaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin käyttöön. Vuonna 2014 luotsit tekivät 3507 poikkeamahavaintoa. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön ammattitaitoon ja aluksen käsittelytaitoihin erityisesti talvioloissa, ohjailupotkureiden toimintaan sekä näkyvyyteen. Euro luotsaukseen tuo kaksi takaisin Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi euro luotsaukseen tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Sivulla Tunnusluvut on esitetty luotsien raportoimat poikkeamat ja niiden arvo yhteiskunnalle sekä vaikuttavuuden laskennassa käytetyt mallit. Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Luotsien tuottamat poikkeamatiedot ovat tärkeitä myös meriturvallisuuden riskienhallinnan ja Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 13

18 riskiperusteisen valvonnan käyttöön eri tahoille. Tätä epäsuoraa luotsauksen vaikuttavuutta ei ole arvioitu erikseen. Luotsauspalvelun laatu Finnpilotin luotsausprosessi laatusertifioitiin vuonna Tuolloin ISO 9001 laatujärjestelmän piiriin tulivat Emäsalon tukiasema, Hangon luotsiasema, luotsinvälitys, Helsingin luotsiasema, Porkkalan tukiasema ja Saaristomeren luotsiasema. Vuonna 2014 tehtiin ulkoinen auditointi, jonka perusteella sertifiointi uusittiin. Vuoden 2015 tavoitteena on liittää kaikki muutkin luotsi- ja tukiasemat mukaan laatujärjestelmään. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 14

19 Case: Minun luonteelleni tämä sopii Peter Stepniewski aloitti Saimaan luotsina, mutta ajoi pian ohjauskirjat myös Perämerellle. Tässä hänen ajatuksiaan ensimmäisestä työvuodesta. Olen halunnut merimieheksi ihan pikkupojasta lähtien. Valintaan vaikutti melko varmasti pikkupojan kesän kohokohtana autolauttamatkat isäni synnyinmaahan Puolaan. Reissusta jäi mieleen oikeastaan vain tuo laivamatka, terminaalit ja satamat. Arvatenkin nuo autolauttamatkat ohjasivat myös minun kiinnostumistani matkustajalaivoihin. Merikapteeniopintojeni jälkeen halusin mahdollisimman nopeasti pois Suomesta ja Itämereltä kohti maailman houkutuksia ja seikkailuja. Olen seilannut suurimman osan urastani ympäri maapalloa risteilylaivoissa ja suurissa yksityisjahdeissa. Sain nähdä käytännössä kaikki maailman kolkat ihan ilmaiseksi! Pidin talon tyylistä välittömästi Sitten tuli aika perheelle. Onnistuin pääsemään Finnpilotille syksyllä Aloitin Savonlinnassa ja pidin talon tyylistä välittömästi. Sain esimiehiltä ja kollegoilta luottamuksen tehdä ja suunnitella omat työpäiväni ja ajoni oman innostukseni ja jaksamiseni mukaan. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 15

20 Ensimmäinen vuoteni talossa on ollut työntäyteinen. Osittain tähän ovat vaikuttaneet Saimaan alueen uudet suunnitelmat, johon kuuluu uusien luotsien laaja alueellinen kouluttaminen. Ensimmäisen ohjauskirjan hankintaprosessin jälkeen ohjauskirjarepertuaarini kattaa Saimaan lisäksi myös Perämeren Ajoksen ja Tornion väylät. Minun luonteelleni tämä järjestely sopii enemmän kuin mainiosti. Laivamaailmassa paperityöt ovat lisääntyneet viimevuosina aivan mahdottomasti. Alusten päälliköistä on tullut konttorirottia ja tuttu hyvä merimiestapa -ilmaisu on kadonnut nykylaivojen standardointi-dokumenteista. Tiesin jo taloon tullessani, että yksi luotsin työn suuri plussa on paperitöiden vähyys. Kaupan päälle minulle annettiin vielä tabletti-tietokone, jonka avulla voin käytännössä tehdä kaikki vaadittavat kirjalliset työni. Työajan repaleisuus on haaste Luotsin työn suurimpana haasteena pidän työajan repaleisuutta. Yhtenä päivänä olen päivävuorossa ja heti toisena kukun pystyssä koko yön. Kaikki tiedostavat tämän ja se kuuluu tähän työhön. Lepoajat ovat pakollisia ja viime kädessä laiva odottaa, jos tarpeeksi levännyttä luotsia ei ole tarjolla. Tähän liittyen talossa aloitettiin viime kesänä Yö väylällä -hanke yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Osallistuin Saimaan testiryhmään. Testissä mitattiin stressi- ja väsymystasoa eri vuorokauden aikoina sekä työviikolla että kotona vapaaviikolla. Loppuraportti on vielä työn alla ja saa nähdä, mitä konkreettisia parannuksia sen pohjalta voidaan aikanaan tehdä. Kiireisen kevään ja kesän lopuksi osallistuin Finnpilotin 10-vuotisjuhlaan Tampereella. Juhla oli mielestäni viime vuoden kohokohta ja uskon, että suurin osa talon väestä jakaa tämän mielipiteen. Hyvin organisoitu, rento, mutta samalla tyylikäs tilaisuus! Kirjoittelen tätä haastattelua Ajoksen luotsiaseman vahtihuoneessa. Kaikki on hyvin ja seuraavaa laivaa odotellessa taidan ehtiä vielä hakea toisen kupin kahvia. Hyvää ja turvallista vuotta 2015! Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 16

21 LUOTSAUKSEN TUNNUSLUVUT Luotsausmäärä kpl Kotka Helsinki Saaristomeri Selkämeri Perämeri Saimaa Yhteensä Luotsausmäärä mailia Kotka Helsinki Saaristomeri Selkämeri Perämeri Saimaa Yhteensä Luotsien poikkeamahavainnot Havaintojen laatu Estetty un-safe act Estetty läheltä piti -tilanne Estetty lievä onnettomuus Estetty vakava onnettomuus Luokiteltuja havaintoja Kaikki havainnot yhteensä Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Poikkeamat luokitellaan niiden turvallisuusriskin mukaan. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön ammattitaitoon ja aluksen käsittelytaitoihin erityisesti talvioloissa, ohjailupotkureiden toimintaan sekä näkyvyyteen. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 17

22 VAIKUTTAVUUDEN TUNNUSLUVUT Vaikuttavuuden laskentamalli Vuosi 2013 Vuosi 2014 Estetyt vakavat onnettomuudet, kpl Estettyjen onnettomuuksien arvioidut kustannukset 61,7 milj. euroa 45,0 milj. euroa Öljyntorjuntakustannukset 8,7 milj. euroa 5,6 milj. euroa Vaikuttavuus meriliikenteen turvallisuuteen (havainnot x kustannukset + öljyntorjunta) 90,5 milj. euroa 68 milj. euroa Vaikuttavuus meriliikenteen sujuvuuteen 3,6 milj. euroa 7,7 milj. euroa Turvallisuus ja sujuvuus yhteensä 94,1 milj. euroa 75,7 milj. euroa Luotsausmaksut yhetensä 33, 7 milj. euroa 32,8 milj.euroa Luotsauksen vaikuttavuus (turvallisuus+sujuvuus/maksut) 3 2 Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi luotsaukseen sijoitettu euro tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Sujuvuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että luotsauksen sujuvuutta edistämä summa on muutettu euroiksi Merenkulkulaitoksen esittämän laskentatavan mukaan (MKL:n julkaisuja 3/2009). Vuonna 2013 luotsauksen sujuvuuden lisäys oli 3,6 miljoonaa euroa. Meriliikenteen turvallisuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että estettyjen vakavien onnettomuuksien aineelliseksi arvoksi on arvioitu 1 milj. euroa. Luotsit arvioivat myös omassa arviossaan tilanteen vakavaksi, jos siitä olisi syntynyt yli 1 milj. euron aineelliset kustannukset. Aineellisiin kustannuksiin on lisätty keskimääräiset öljyntorjuntakustannukset (MKL, julkaisuja 3/2008) ja aluskustannukset keskikokoiselle Suomen satamassa käyneelle alukselle (Liikenneviraston meriliikennetilasto 2013) alukselle kuukauden ajalta, ilman polttoainekustannuksia (MKL, julkaisuja 3/2009). Vuosien 2008 ja 2009 kustannukset on inflaatiotarkistettu vastaamaan vuoden 2014 tasoa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 18

23 Vastuu henkilöstöstä Johdamme yhtiön toimintaa arvojemme mukaisesti. Edistämme esimiesten johtamistaitoja pitkäjänteisesti. Rakennamme yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Arvostamme osaamista ja toimimme työyhteisössä ammatillisesti. Viestintämme on oikea-aikaista, koko henkilöstön tavoittavaa ja ymmärrettävää. Etsimme parhaita käytäntöjä ja sovellamme niitä. Henkilöstö lukuina 2014 Vuoden 2014 lopussa yhtiön palveluksessa oli 336 henkilöä. Vuoden aikana tehtiin 320 henkilötyövuotta vastaava työmäärä. Yhtiöön rekrytoitiin 12 uutta vakituista työntekijää ja yhdeksän henkilöä jäi eläkkeelle. Operatiivisessa toiminnassa eli luotseina, luotsikutterinhoitajina, luotsinvälittäjinä tai emäntä-siivoojina työskenteli 94 prosenttia koko henkilöstöstä. Hallinnossa työskenteli 19 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 28 työntekijää eli noin 8 % koko henkilöstöstä. Henkilöstöstä miehiä oli 308 henkilöä eli 92 prosenttia ja naisia 28 eli 8 prosenttia koko henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 19

24 Osaava henkilöstö Henkilöstön ammatillinen osaaminen on Finnpilotissa hyvällä tasolla. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää koko henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä. Operatiivisessa toiminnassa säädökset edellyttävät säännöllistä ohjauskirjojen ylläpitoa ja turvallisuuskoulutusta. Vaaditut pätevyydet Luotsien pätevyysvaatimukset on määritelty luotsauslaissa /940. Finnpilot kouluttaa yhtiöön rekrytoidut luotsit tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestävällä työssäoppimisjaksolla, jolloin luotsioppilas tekee harjoittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa ja harjoittelee simulaattorissa. Luotsikutterinhoitajan pätevyydestä määrää valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (linkki). Luotsiveneet ja luotsikutterit liikkuvat merialueella, johon vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin koulutus, neljä kuukautta meripalvelua ja ROC meriradiopuhelinhoitajan pätevyys. Luotsikutterinhoitajalla on oltava myös koneenhoitajankirja ja voimassaoleva B- ajokortti. Vuoden 2014 keskeiset koulutukset Vuonna 2014 järjestettiin luotsien perus- ja täydennyskoulutus Aboa Maressa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 20

25 Koulutukseen sisältyi mm. luotsauslainsäädäntöä, VTS:n ja luotsauksen yhteistyötä, onnettomuustutkintaa, yhtiön luotsausohjeen läpikäyntiä, väyläteoriaa ja toimintaa väylällä. Koulutukseen osallistui 12 luotsia Saimaan alueelta. Vuoden 2015 aikana luotsien jatko- ja täydennyskoulutusta suunnitellaan yhdessä Aboa Maren kanssa. Turvallisuuskoulutusten järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Meriturvan kanssa. Meriturva järjestää asemilla koulutuksen joka kolmas vuosi ja asema itse muulloin vuosittain. Vuonna 2014 järjestettiin kaikilla asemilla pelastusharjoitukset. Meriturvan yhden päivän kertauskurssille osallistui 11 luotsia ja 10 kutterinhoitajaa sekä uusien luotsien ja kutterinhoitajien kursseille seitsemän henkilöä. Esimieskoulutus ja koulutusten suunnittelu Yhtiössä työskentelee 33 esimiestä. Esimiesasemassa ovat yksiköiden johtajat, alueluotsivanhimmat ja luotsivanhimmat. Vuonna 2013 käynnistetty johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä toinen JET-koulutus päättyi. Vuoden 2014 esimiespäivien yhteydessä järjestettiin esimieskoulutusta, jonka teemana oli ihmisten johtaminen. Alueluotsivanhimpien työn kehittämiseksi käynnistettiin coaching, joka jatkuu vuonna Esimiehille järjestetään vuoden 2015 aikana johtamista ja työhyvinvointia tukevaa koulutusta. Henkilöstöä koskevat lakisääteiset suunnitelmat on yhdistetty yhdeksi henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelmaksi, joka käsitellään ja hyväksytään vuosittain yhteistyötoimikunnan vuoden viimeisessä kokouksessa. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset käsitellään yhteistoimintatoimikunnassa. Kehityskeskusteluissa kartoitetaan koulutustarpeet ja seurataan koulutusten toteutumista henkilötasolla. Koulutusten toteutuminen kirjataan henkilöstö- ja palkkajärjestelmään. Kehityskeskusteluiden seuranta saatiin kuntoon vuonna Sen tuloksena todettiin, että vain 50 % Finnpilotin henkilöstöstä on kehityskeskusteluiden piirissä. Vuoden 2015 tavoite on saada koko henkilöstö mukaan kehityskeskusteluihin. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 21

Finnpilot Pilotage Oy VUOSIRAPORTTI 2015

Finnpilot Pilotage Oy VUOSIRAPORTTI 2015 Finnpilot Pilotage Oy VUOSIRAPORTTI 2015 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodelta 2015 vuosiraportin, joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sisältö

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Liikenne ja viestintäministeriölle MERILIIKENNESTRAREGIA 2014 2022

Liikenne ja viestintäministeriölle MERILIIKENNESTRAREGIA 2014 2022 1 Liikenne ja viestintäministeriölle MERILIIKENNESTRAREGIA 2014 2022 Liikenne ja viestintäministeriö on laatinut luonnokseen meriliikennestrategia 2014 2022. Luotsiliitto kommentoi luonnosta keskittyen

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA. SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA. SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Solo Sokos Hotel Torni, Tampere NÄKÖKULMIA VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 9.-10.11. 2016 Solo Sokos Hotel Torni, Tampere Pekka Itkonen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Jouni Lappalainen 0 WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Työpaketissa kaksi selvitetään onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia. Säätytalo 9.10.2013

Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia. Säätytalo 9.10.2013 Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia Säätytalo Meriliikennestrategia Taustalla hallitusohjelma & liikennepoliittinen selonteko Yhteisen halutun tulevaisuuden visio 2030 luominen Strategiakärjet

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Varatoimitusjohtaja Eija Lehto Kannisto HAKU hankkeen päätösseminaari 17.2.2011 Työssä jatkamisen tukemisella on pitkä historia

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen.

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen. Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen henkilöstöjohtaja @MaaritHilden Työtyytyväisyys tulevaisuuden rakentamisen työkaluna VTML 1.2.2016 Tulevaisuuden työelämä haastaa Työ Verkostot

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot