Finnpilot Pilotage Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnpilot Pilotage Oy"

Transkriptio

1 Finnpilot Pilotage Oy

2 Sisältö Finnpilot 1 3 Organisaatio ja johtaminen Yritysvastuun teemat Vuosi Toimitusjohtajan katsaus Strategiset avainluvut Yritysvastuun keskeiset saavutukset Yritysvastuu Vastuu luotsauksesta Sujuvuus ja turvallisuus Vaikuttavuus ja laatu Case: Minun luonteelleni tämä sopii Tunnusluvut Vastuu henkilöstöstä Osaava henkilöstö Hyvä työpaikka Työhyvinvointi Case: Työpajoissa taottiin uusi Finnpilot Tunnusluvut Vastuu sidosryhmille Sidosryhmät ja odotukset Henkilöstön osallistuminen Sidosryhmäyhteistyö Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

3 Case: Puhdas Itämeri -risteily Vastuu ympäristöstä Ympäristövaikutukset Kiinteistöt Kuljetuskalusto Case: Ekotehokasta kiinteistöjen hoitoa Tunnusluvut Vastuu yhteiskunnalle Corporate Governance Verojalanjälki Case: Alvia vai ei? Tunnusluvut Raportointiperiaatteet Yritysvastuun raportointimalli Toimintakertomus Taloudellinen tulos Luotsaustoiminta ja riskienhallinta Henkilöstö Toiminnan kehittäminen ja ympäristö Vuoden 2015 näkymät Hallinto Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

4 Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuut Laskentakaavat Voittovarojen käyttö ja allekirjoittajat Tilintarkastuskertomus Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta

5 Finnpilot Organisaatio ja johtaminen Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua, jolla varmistetaan merenkulun turvallisuus ja sujuvuus sekä ennaltaehkäistään ympäristöonnettomuuksia. Finnpilot Pilotage Oy on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka valtio omistaa kokonaan. Yhtiö hoitaa luotsaustoimintaa laissa säädetyn yksinoikeuden perusteella. Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua valtakunnallisesti kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille. Yhtiö on velvoitettu hoitamaan tehtäväänsä myös mahdollisissa poikkeusoloissa. Visio, missio, arvot ja tavoitteet Yhtiön visio, missio, arvot ja keskeiset strategiset tavoitteet on esitelty yhtiön verkkosivuilla. Finnpilot on osakeyhtiö, joka toimii osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla. Yhtiön organisaatio sekä johtoryhmän ja hallituksen jäsenet esitellään yhtiön verkkosivuilla. Finnpilotin toiminnan hallinnoinnista kerrotaan vuosiraportin kohdassa Vastuu yhteiskunnalle Corporate Governance. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 1

6 Finnpilot Kuusi luotsausaluetta Finnpilot toimii valtakunnallisesti kuudella luotsausalueella, jotka ovat Perämeri, Selkämeri, Saaristomeri, Helsinki, Kotka ja Saimaa. Alueiden toiminnasta vastaavat alueluotsivanhimmat. Alueet ja alueluotsivanhimmat esitellään yhtiön verkkosivuilla. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 2

7 Finnpilot Yritysvastuun teemat Yritysvastuulle on määritelty viisi teemaa, joista raportoidaan vuosittain. Teemat ovat luotsaus, henkilöstö, yhteiskunta, sidosryhmät ja ympäristö. Perustehtävä on luotsaus, jonka vaikuttavuus takaa merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden sekä merenkulun huoltovarmuuden. Henkilöstön osaaminen määrittää palvelun laadun. Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat taustatekijät, joiden avulla vaativa turvallisuustehtävä onnistuu. Finnpilot haluaa olla hyvä työpaikka. Yhteiskunta odottaa valtionyhtiön raportoinnin olevan avointa ja läpinäkyvää. Yrityksen toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja hankintojen vastuullisia. Hinnoittelun tulee olla selkeää ja kustannuksia vastaavaa. Yhtiön keskeisiä sidosryhmiä ovat varustamot, laivanselvittäjät ja satamat, jotka odottavat palvelun jatkuvaa kehittämistä sekä aktiivista yhteistyötä. Luotsauksen tehtävänä on ennaltaehkäistä ympäristöonnettomuuksia ja suojella haurasta meriympäristöä. Yrityksen oman toiminnan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 3

8 Finnpilot Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 4

9 Vuosi 2014 Toimitusjohtajan katsaus Ennakoimme vuoden 2014 toiminnan hyvin ja jopa ylitimme palvelutasotavoitteen. Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailta ja omalta henkilöstöltä. Vuoropuhelu antaa mahdollisuuden hyvään kehittämiseen. Pitkään odotettu nousukausi antaa edelleen odottaa tuloaan. Euroopan talous ei ole lähtenyt nousuun eikä poliittinen tilannekaan ole paras mahdollinen Euroopan ympäristössä. Tämän on vaikuttanut Suomen talouteen ja merikuljetusten alavireiseen tilaan. Myös luotsausten määrä on laskenut. Tämä ei ole tullut yllätyksenä, joten vuosi 2014 pystyttiin ennakoimaan Finnpilotin toiminnassa hyvin. Budjetoitu liikevaihdon alenema pystyttiin huomioimaan kulurakenteen suunnittelussa. Koska luotsaushintoja ei muutettu, laski vuoden liiketulos edellisestä vuodesta. Tulos oli kuitenkin hieman budjetoitua parempi. Toimitusjohtajana voin olla tyytyväinen koko organisaation toimintaan. Olemme pystyneet tuottamaan palvelut kustannustehokkaasti ja pitämään palvelutason hyvänä siitä huolimatta, että palvelun laajuudessa satamien tai väylien osalta ei ole tapahtunut muutoksia. Omistajan asettama palvelutasovelvoite on, että 99 prosenttia palvelusta toteutetaan alle kolmen tunnin odotusajassa rannikolla ja alle kuuden tunnin odotusajassa Saimaan alueella. Onnistuimme tavoitetta paremmin, koska luotsauspalvelu pystyttiin tarjoamaan 99,8 prosenttisesti alle aikarajojen. Palvelutason säilyttäminen näin korkealla tasolla myös hyvin hiljaisiin satamiin, on Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 5

10 Vuosi 2014 taloudellisesti haastavaa. Ohjauskirjojen ylläpito ja riittävän valmiuden säilyttäminen kaikkiin satamiin ympäri vuoden aiheuttaa kustannuksia. Suomessa on paljon näitä hiljaisen liikenteen kohteita. Finnpilot haluaa ja pystyy toteuttamaan palvelun kaikkiin yli kuuteenkymmeneen kohteeseen tasalaatuisesti. Näissä olosuhteissa on tärkeää etsiä jatkuvasti uusia tehokkaampia tapoja työskennellä, käyttää kalustoa ja ennen kaikkea mitoittaa resurssit oikein. Ilman teknistä kehitystä tämä olisi vaikeaa. Finnpilotissa seurataan kehitystä aktiivisesti. Etsimme uusia taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita järjestelmiä tehokkuuden varmistamiseksi. Aina ei valmiita ratkaisuja löydy. Olemme lähteneet yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa kehittämään myös omia järjestelmiä. Tästä näkyvin esimerkki on luotsaustyötä edistävä mpilotjärjestelmä. Kaluston tehokkaampaan käyttöön tähtäävä kalustojärjestelmä on myös työn alla. Kehitystyön onnistuminen edellyttää hyvää vuoropuhelua asiakkaiden, sidosryhmien ja ennen kaikkea koko henkilöstön kanssa. Yhteistyön sujuvuutta mitattiin vuoden 2014 aikana joka toinen vuosi toteutettavalla asiakaskyselyllä. Kyselyyn vastattiin vilkkaasti. Saimme yli 80 vastausta ja palaute oli hyvää. Tyytyväisyys Finnpilotin toimintaan on kasvanut. Saimme myös parannusehdotuksia, joista olemme kiitollisia. Huomioimme nämä toimintamme kehittämisessä. Alukset eivät viime vuonna olleet mukana tutkimuksessa. Alusten päälliköt antavat pian jokaisesta luotsauksesta palautteensa mpilotin kautta. Henkilöstön vuotuinen työtyytyväisyyskysely antoi myös hyvän palautteen. Vastausprosentti nousi uuteen, yli 60 prosentin ennätykseen. Yleisesti tyytyväisyys Finnpilotiin työpaikkana on kasvanut. Lähes kaikilla osa-alueilla annetut arvot nousivat. Kyselyn yhteydessä saadut sanalliset palautteet on käyty läpi ja niistä on yhdessä henkilöstön edustajien kanssa valittu ne asiat, joiden kehittämiseen on erityisesti lähdetty tekemään työtä. Tulosten arviointiin osallistuneiden henkilöstön edustajien työ on ollut arvokasta. Siitä suuri kiitos heille. Yhteenvetona kuluneesta vuodesta voi olla tyytyväinen yhteisestä onnistumisesta. Rakentava vuoropuhelu ja yhteisen hyvän tavoittelu asiakkaittemme ja sidosryhmiemme kanssa on suuren kiitoksen arvoinen. Finnpilotin eri henkilöstöryhmien työ ja heiltä saatu palaute on mahdollistanut yhtiön toiminnan onnistumisen asiakkaitamme ja meitä kaikkia Finnpilotin henkilöstöön kuuluvia tyydyttävällä tavalla. Kiitos yhteistyöstä, Matti Pajula, toimitusjohtaja, Finnpilot PIlotage Oy Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 6

11 Vuosi 2014 Strategiset avainluvut Finnpilotin johtoryhmä on määritellyt ja yhtiön hallitus hyväksynyt BSC:n näkökulmien mukaan strategiset tavoitteet ja niiden mittareiksi tässä esitettävät avainluvut. Näkökulma Tavoite Mittari Tavoite 2014 Toteutui Asiakas Täsmällinen palvelu Palveluehtojen mukainen toteutuminen 99,0 % 99,8 % Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyysindeksi (1-7) 5,8 5,5 * Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Kuljetuskustannusten hinta/luotsaus ( ) < Kokonaiskustannus /luotsaus ( ) Taloudellinen Hyvä kannattavuus Liiketulos % liikevaihdosta Hyvä vakavaraisuus Sijoitetun pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % < % 5,4 % 11,0 % 11,4 % > 50 53,0 % Hyvä maksuvalmius Quick ratio 1,1 1,2 Oppiminen ja kasvu Tyytyväinen henkilöstö Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1-6) Alhaiset poissaolot Sairauspoissaolot % kokonaistyöajasta Työturvallisuus Työtapaturmat kpl/vuosi 4 4,1 3,5 % 3,9 % < *Vuoden 2014 asiakaskyselyssä tutkittiin vain maaorganisaatioiden näkemyksiä. Alusten päälliköiden tyytyväisyys palveluun vuonna 2012 oli 6,1. Vuoden 2015 aikana alukset alkavat antaa suoraa palautetta palvelusta mpilotin kautta. Vuoden 2014 osalta ei tietoa vielä ole saatavissa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 7

12 Vuosi 2014 Yritysvastuun keskeiset saavutukset Luotsatun liikenteen osuus satamakäynneistä on pitkään ollut noin kolmasosa. Laivojen oman luotsaustoiminnan eli linjaluotsauksen ja luotsausvapautusten kasvu sekä yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat suoraan luotsattavan liikenteen määrään. Vuosi 2014 oli edelleen laskevien luotsausmäärien aikaa. Luotsatun liikenteen osuus Suomen satamakäynneistä on laskenut vuodesta 2011 asti. Vuonna 2014 se oli noin 33 %. Luotsausten kappalemääriin on lisäksi vaikuttanut yleisen taloudellisen tilanteen vaisuus ja aluskoon kasvu. Vuonna 2014 luotsattiin kertaa. Markkinaosuuden laskenta perustuu Liikenneviraston tuottamiin tilastoihin. Pidimme palvelutason Finnpilotilla on velvoite tuottaa palveluja kaikille luotsattavaksi merkityille väylille, joita on yli tuhat kappaletta. Luotsauskysynnän lasku vaikuttaa liikevaihtoon ja toiminnan kannattavuuteen. Tasapuolisen palvelun takaaminen kaikille väylille edellyttää yhtiön hinnoittelun ja resurssien optimointia. Tässä onnistuttiin vuonna Luotsin odotusajat olivat alhaisemmalla tasolla kuin vuonna Palvelutasossa (max 3 h odotusaika rannikolla ja 6 h Saimaalla) pysyttiin 99,8 % (vuonna ,7 %). Palvelutason ylläpito vaatii jatkuvaa panostusta organisaation toiminnan ketteryyteen ja erityisesti tiedonkulun tehostamiseen. Estimme 41 vakavaa onnettomuutta Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euroa säästöä asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi luotsaukseen sijoitetu euro tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Luotsauksen vaikuttavuuden tunnusluvut ja laskenta on esitelty omalla sivullaan raportissa. Edistämme työhyvinvointia Merkittävä toiminnallinen riski on henkilöstön ikääntyminen ja sen mukanaan tuoma työkyvyn mahdollinen heikkeneminen. Tähän pyritään vaikuttamaan Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 8

13 Vuosi 2014 suunnitelmallisella työllä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Vuonna 2014 yhtiössä jatkui työhyvinvointihanke Leidarit, jonka päätavoitteena on pystyä eri tavoin ennaltaehkäisemään henkilöstön työkyvyn heikentymistä ja tukemaan työssäjaksamista. Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa aloitettiin Yö Väylällä tutkimus, jossa mitataan luotsaushenkilöstön työn kuormittavuutta. Sähköisen kyselyn ja kenttämittausten tulosten perusteella laaditaan keväällä 2015 väliraportti. Yhtiön riskienhallinnasta kerrotaan myös hallituksen toimintakertomuksessa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 9

14 Vastuu luotsauksesta Luotsauslaissa määritellään luotsauspalvelun tavoitteeksi alusliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Finnpilotin tarjoama luotsauspalvelu on osa Suomen logistista kuljetusketjua maailmalle. Noin kolmasosa maahan tulevista ja maasta lähtevistä aluksista käyttää Finnpilotin luotsauspalveluja. Luotsauspalvelun kysynnän kehitys riippuu Suomen ulkomaankaupan kehityksestä ja varustamojen oman luotsaustoiminnan kasvusta. Luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana. Luotsauspalvelua tarjotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräyksen mukaisilla luotsattavaksi määrätyillä väylillä Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella. Lisää tietoa luotsipaikoista ja luotsattavista väylistä Liikennetilanne kartalla ja yhtiön verkkosivuilla. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 10

15 Sujuvuus ja turvallisuus Luotsin käyttö säästää matka-aikaa ja lisää turvallisuutta Suomeen johtavilla kapeilla ja kivisillä meriväylillä. Luotsin merkitys liikenteen sujuvuuden edistäjänä on vain kasvanut liikennemäärien nousun, aluskoon kasvun ja meriliikenteen aina vain tarkemman aikataulutuksen myötä. Yleisimpiä merionnettomuuksien syitä ovat inhimillinen erehdys ja haastavat ulkoiset olosuhteet, kuten kova tuuli ja jäät. Luotsin tiedot ja taidot täydentävät ja tukevat aluksen oman henkilöstön osaamista, mikä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Luotsauspalvelua tarjotaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelutasoa mitataan luotsauspalvelun odotusajan pituudella. Merialueilla se on enintään kolme tuntia ja Saimaan alueella kuusi tuntia. Finnpilot on jo vuosia pystynyt täyttämään palvelulupauksen täsmällisestä luotsauspalvelusta lähes sataprosenttisesti. Mobiili toiminnanohjaus mpilotilla Palvelutason täyttämiseksi toiminnanohjauksella tulee olla käytettävissään mahdollisimman ajantasainen tieto toiminnasta. Vuoden 2014 lopulla saatiin koekäyttöön Finnpilotin toiminnanohjauksen ensimmäinen mobiiliversio eli mpilot. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 11

16 Uudessa järjestelmässä asiakkaan ja Finnpilotin tieto luotsausprosessin vaiheesta on molempien käytettävissä reaaliaikeisesti. Mobiilijärjestelmä lähettää luotsauksesta sähköpostilla tiedon asiakkaalle välittömästi luotsauksen päätyttyä. Myös luotsauslaskutus nopeutuu. Kevään 2015 aikana mpilot otetaan käyttöön koko maassa. Saimaan toiminnan tehostaminen Vuonna 2014 Saimaan alueella keskitettiin toimintaa ja suljettiin Varkauden, Vuokalan ja Puumalan luotsiasemat. Toiminta keskitettiin Pohjois-Saimaan osalta Savonlinnaan. Lisäksi luotiin edellytyksiä joustavammalle liikkuvuudelle Saimaan sisällä ja Saimaan henkilöstön käytölle rannikolla. Tästä kertoo Saimaan luotsi Peter Stepniewski. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 12

17 Vaikuttavuus ja laatu Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Poikkeamahavainnot toimitetaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin käyttöön. Vuonna 2014 luotsit tekivät 3507 poikkeamahavaintoa. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön ammattitaitoon ja aluksen käsittelytaitoihin erityisesti talvioloissa, ohjailupotkureiden toimintaan sekä näkyvyyteen. Euro luotsaukseen tuo kaksi takaisin Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi euro luotsaukseen tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Sivulla Tunnusluvut on esitetty luotsien raportoimat poikkeamat ja niiden arvo yhteiskunnalle sekä vaikuttavuuden laskennassa käytetyt mallit. Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Luotsien tuottamat poikkeamatiedot ovat tärkeitä myös meriturvallisuuden riskienhallinnan ja Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 13

18 riskiperusteisen valvonnan käyttöön eri tahoille. Tätä epäsuoraa luotsauksen vaikuttavuutta ei ole arvioitu erikseen. Luotsauspalvelun laatu Finnpilotin luotsausprosessi laatusertifioitiin vuonna Tuolloin ISO 9001 laatujärjestelmän piiriin tulivat Emäsalon tukiasema, Hangon luotsiasema, luotsinvälitys, Helsingin luotsiasema, Porkkalan tukiasema ja Saaristomeren luotsiasema. Vuonna 2014 tehtiin ulkoinen auditointi, jonka perusteella sertifiointi uusittiin. Vuoden 2015 tavoitteena on liittää kaikki muutkin luotsi- ja tukiasemat mukaan laatujärjestelmään. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 14

19 Case: Minun luonteelleni tämä sopii Peter Stepniewski aloitti Saimaan luotsina, mutta ajoi pian ohjauskirjat myös Perämerellle. Tässä hänen ajatuksiaan ensimmäisestä työvuodesta. Olen halunnut merimieheksi ihan pikkupojasta lähtien. Valintaan vaikutti melko varmasti pikkupojan kesän kohokohtana autolauttamatkat isäni synnyinmaahan Puolaan. Reissusta jäi mieleen oikeastaan vain tuo laivamatka, terminaalit ja satamat. Arvatenkin nuo autolauttamatkat ohjasivat myös minun kiinnostumistani matkustajalaivoihin. Merikapteeniopintojeni jälkeen halusin mahdollisimman nopeasti pois Suomesta ja Itämereltä kohti maailman houkutuksia ja seikkailuja. Olen seilannut suurimman osan urastani ympäri maapalloa risteilylaivoissa ja suurissa yksityisjahdeissa. Sain nähdä käytännössä kaikki maailman kolkat ihan ilmaiseksi! Pidin talon tyylistä välittömästi Sitten tuli aika perheelle. Onnistuin pääsemään Finnpilotille syksyllä Aloitin Savonlinnassa ja pidin talon tyylistä välittömästi. Sain esimiehiltä ja kollegoilta luottamuksen tehdä ja suunnitella omat työpäiväni ja ajoni oman innostukseni ja jaksamiseni mukaan. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 15

20 Ensimmäinen vuoteni talossa on ollut työntäyteinen. Osittain tähän ovat vaikuttaneet Saimaan alueen uudet suunnitelmat, johon kuuluu uusien luotsien laaja alueellinen kouluttaminen. Ensimmäisen ohjauskirjan hankintaprosessin jälkeen ohjauskirjarepertuaarini kattaa Saimaan lisäksi myös Perämeren Ajoksen ja Tornion väylät. Minun luonteelleni tämä järjestely sopii enemmän kuin mainiosti. Laivamaailmassa paperityöt ovat lisääntyneet viimevuosina aivan mahdottomasti. Alusten päälliköistä on tullut konttorirottia ja tuttu hyvä merimiestapa -ilmaisu on kadonnut nykylaivojen standardointi-dokumenteista. Tiesin jo taloon tullessani, että yksi luotsin työn suuri plussa on paperitöiden vähyys. Kaupan päälle minulle annettiin vielä tabletti-tietokone, jonka avulla voin käytännössä tehdä kaikki vaadittavat kirjalliset työni. Työajan repaleisuus on haaste Luotsin työn suurimpana haasteena pidän työajan repaleisuutta. Yhtenä päivänä olen päivävuorossa ja heti toisena kukun pystyssä koko yön. Kaikki tiedostavat tämän ja se kuuluu tähän työhön. Lepoajat ovat pakollisia ja viime kädessä laiva odottaa, jos tarpeeksi levännyttä luotsia ei ole tarjolla. Tähän liittyen talossa aloitettiin viime kesänä Yö väylällä -hanke yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Osallistuin Saimaan testiryhmään. Testissä mitattiin stressi- ja väsymystasoa eri vuorokauden aikoina sekä työviikolla että kotona vapaaviikolla. Loppuraportti on vielä työn alla ja saa nähdä, mitä konkreettisia parannuksia sen pohjalta voidaan aikanaan tehdä. Kiireisen kevään ja kesän lopuksi osallistuin Finnpilotin 10-vuotisjuhlaan Tampereella. Juhla oli mielestäni viime vuoden kohokohta ja uskon, että suurin osa talon väestä jakaa tämän mielipiteen. Hyvin organisoitu, rento, mutta samalla tyylikäs tilaisuus! Kirjoittelen tätä haastattelua Ajoksen luotsiaseman vahtihuoneessa. Kaikki on hyvin ja seuraavaa laivaa odotellessa taidan ehtiä vielä hakea toisen kupin kahvia. Hyvää ja turvallista vuotta 2015! Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 16

21 LUOTSAUKSEN TUNNUSLUVUT Luotsausmäärä kpl Kotka Helsinki Saaristomeri Selkämeri Perämeri Saimaa Yhteensä Luotsausmäärä mailia Kotka Helsinki Saaristomeri Selkämeri Perämeri Saimaa Yhteensä Luotsien poikkeamahavainnot Havaintojen laatu Estetty un-safe act Estetty läheltä piti -tilanne Estetty lievä onnettomuus Estetty vakava onnettomuus Luokiteltuja havaintoja Kaikki havainnot yhteensä Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Poikkeamat luokitellaan niiden turvallisuusriskin mukaan. Yleisimmät havainnot liittyivät aluksen henkilöstön ammattitaitoon ja aluksen käsittelytaitoihin erityisesti talvioloissa, ohjailupotkureiden toimintaan sekä näkyvyyteen. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 17

22 VAIKUTTAVUUDEN TUNNUSLUVUT Vaikuttavuuden laskentamalli Vuosi 2013 Vuosi 2014 Estetyt vakavat onnettomuudet, kpl Estettyjen onnettomuuksien arvioidut kustannukset 61,7 milj. euroa 45,0 milj. euroa Öljyntorjuntakustannukset 8,7 milj. euroa 5,6 milj. euroa Vaikuttavuus meriliikenteen turvallisuuteen (havainnot x kustannukset + öljyntorjunta) 90,5 milj. euroa 68 milj. euroa Vaikuttavuus meriliikenteen sujuvuuteen 3,6 milj. euroa 7,7 milj. euroa Turvallisuus ja sujuvuus yhteensä 94,1 milj. euroa 75,7 milj. euroa Luotsausmaksut yhetensä 33, 7 milj. euroa 32,8 milj.euroa Luotsauksen vaikuttavuus (turvallisuus+sujuvuus/maksut) 3 2 Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana. Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi luotsaukseen sijoitettu euro tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin. Sujuvuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että luotsauksen sujuvuutta edistämä summa on muutettu euroiksi Merenkulkulaitoksen esittämän laskentatavan mukaan (MKL:n julkaisuja 3/2009). Vuonna 2013 luotsauksen sujuvuuden lisäys oli 3,6 miljoonaa euroa. Meriliikenteen turvallisuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että estettyjen vakavien onnettomuuksien aineelliseksi arvoksi on arvioitu 1 milj. euroa. Luotsit arvioivat myös omassa arviossaan tilanteen vakavaksi, jos siitä olisi syntynyt yli 1 milj. euron aineelliset kustannukset. Aineellisiin kustannuksiin on lisätty keskimääräiset öljyntorjuntakustannukset (MKL, julkaisuja 3/2008) ja aluskustannukset keskikokoiselle Suomen satamassa käyneelle alukselle (Liikenneviraston meriliikennetilasto 2013) alukselle kuukauden ajalta, ilman polttoainekustannuksia (MKL, julkaisuja 3/2009). Vuosien 2008 ja 2009 kustannukset on inflaatiotarkistettu vastaamaan vuoden 2014 tasoa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 18

23 Vastuu henkilöstöstä Johdamme yhtiön toimintaa arvojemme mukaisesti. Edistämme esimiesten johtamistaitoja pitkäjänteisesti. Rakennamme yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Arvostamme osaamista ja toimimme työyhteisössä ammatillisesti. Viestintämme on oikea-aikaista, koko henkilöstön tavoittavaa ja ymmärrettävää. Etsimme parhaita käytäntöjä ja sovellamme niitä. Henkilöstö lukuina 2014 Vuoden 2014 lopussa yhtiön palveluksessa oli 336 henkilöä. Vuoden aikana tehtiin 320 henkilötyövuotta vastaava työmäärä. Yhtiöön rekrytoitiin 12 uutta vakituista työntekijää ja yhdeksän henkilöä jäi eläkkeelle. Operatiivisessa toiminnassa eli luotseina, luotsikutterinhoitajina, luotsinvälittäjinä tai emäntä-siivoojina työskenteli 94 prosenttia koko henkilöstöstä. Hallinnossa työskenteli 19 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 28 työntekijää eli noin 8 % koko henkilöstöstä. Henkilöstöstä miehiä oli 308 henkilöä eli 92 prosenttia ja naisia 28 eli 8 prosenttia koko henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 19

24 Osaava henkilöstö Henkilöstön ammatillinen osaaminen on Finnpilotissa hyvällä tasolla. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää koko henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä. Operatiivisessa toiminnassa säädökset edellyttävät säännöllistä ohjauskirjojen ylläpitoa ja turvallisuuskoulutusta. Vaaditut pätevyydet Luotsien pätevyysvaatimukset on määritelty luotsauslaissa /940. Finnpilot kouluttaa yhtiöön rekrytoidut luotsit tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestävällä työssäoppimisjaksolla, jolloin luotsioppilas tekee harjoittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa ja harjoittelee simulaattorissa. Luotsikutterinhoitajan pätevyydestä määrää valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (linkki). Luotsiveneet ja luotsikutterit liikkuvat merialueella, johon vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin koulutus, neljä kuukautta meripalvelua ja ROC meriradiopuhelinhoitajan pätevyys. Luotsikutterinhoitajalla on oltava myös koneenhoitajankirja ja voimassaoleva B- ajokortti. Vuoden 2014 keskeiset koulutukset Vuonna 2014 järjestettiin luotsien perus- ja täydennyskoulutus Aboa Maressa. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 20

25 Koulutukseen sisältyi mm. luotsauslainsäädäntöä, VTS:n ja luotsauksen yhteistyötä, onnettomuustutkintaa, yhtiön luotsausohjeen läpikäyntiä, väyläteoriaa ja toimintaa väylällä. Koulutukseen osallistui 12 luotsia Saimaan alueelta. Vuoden 2015 aikana luotsien jatko- ja täydennyskoulutusta suunnitellaan yhdessä Aboa Maren kanssa. Turvallisuuskoulutusten järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Meriturvan kanssa. Meriturva järjestää asemilla koulutuksen joka kolmas vuosi ja asema itse muulloin vuosittain. Vuonna 2014 järjestettiin kaikilla asemilla pelastusharjoitukset. Meriturvan yhden päivän kertauskurssille osallistui 11 luotsia ja 10 kutterinhoitajaa sekä uusien luotsien ja kutterinhoitajien kursseille seitsemän henkilöä. Esimieskoulutus ja koulutusten suunnittelu Yhtiössä työskentelee 33 esimiestä. Esimiesasemassa ovat yksiköiden johtajat, alueluotsivanhimmat ja luotsivanhimmat. Vuonna 2013 käynnistetty johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä toinen JET-koulutus päättyi. Vuoden 2014 esimiespäivien yhteydessä järjestettiin esimieskoulutusta, jonka teemana oli ihmisten johtaminen. Alueluotsivanhimpien työn kehittämiseksi käynnistettiin coaching, joka jatkuu vuonna Esimiehille järjestetään vuoden 2015 aikana johtamista ja työhyvinvointia tukevaa koulutusta. Henkilöstöä koskevat lakisääteiset suunnitelmat on yhdistetty yhdeksi henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelmaksi, joka käsitellään ja hyväksytään vuosittain yhteistyötoimikunnan vuoden viimeisessä kokouksessa. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset käsitellään yhteistoimintatoimikunnassa. Kehityskeskusteluissa kartoitetaan koulutustarpeet ja seurataan koulutusten toteutumista henkilötasolla. Koulutusten toteutuminen kirjataan henkilöstö- ja palkkajärjestelmään. Kehityskeskusteluiden seuranta saatiin kuntoon vuonna Sen tuloksena todettiin, että vain 50 % Finnpilotin henkilöstöstä on kehityskeskusteluiden piirissä. Vuoden 2015 tavoite on saada koko henkilöstö mukaan kehityskeskusteluihin. Tämä sivu on tulostettu Finnpilot Pilotage Oy:n vuosiraportista Raportti löytyy osoitteesta 21

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodelta 2013 vuosiraportin, joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sisältö

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2014 Sisällys Suomen Lauttaliikenne -konserni Finferries... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Arvomaailmamme....

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2013 Sisällysluettelo Konsernin yleiskuvaus................................................... 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti raportti 2014 Huhtikuu 2015 2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen

Lisätiedot

Nurminen Logistics lyhyesti

Nurminen Logistics lyhyesti Nurminen Logistics lyhyesti Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten esimerkiksi rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa sekä erikoisja raskaskuljetuksia. Yhtiöllä

Lisätiedot

Ei huolta, olemme paikalla.

Ei huolta, olemme paikalla. VUOSIKERTOMUS 2014 Ei huolta, olemme paikalla. Turvallisuuspalvelun tärkein tehtävä on tuottaa turvaa nimensä mukaisesti. Meidän asiakkaitamme ovat tavalliset ihmiset, kaduilla liikkujat, kiinteistöjen

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa terveyden- ja sairaudenhoitopalveluita. Palveluihimme kuuluvat myös valtakunnalliset työterveyspalvelut yhdessä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ 1 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 JÄÄNMURTOPALVELUT 6 VÄYLÄPALVELUT 8 LAUTTALIIKENNE 10 OFFSHORE-PALVELUT 12 HENKILÖSTÖ 14 TEKNIIKKA JA HANKINNAT

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) -OHJEISTUKSEN MUKAISESTI TEHTY SUPPEAN TASON YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 Suomen Erillisverkot -konserni SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS VASTUUSAVOTASSA 3 YRITYSVASTUURAPORTIN

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yhdessä kohti kestävää kasvua

Yhdessä kohti kestävää kasvua www.pwc.fi/yritysvastuu Yhdessä kohti kestävää kasvua PwC Suomen yritysvastuukatsaus 2014 PwC Suomen yritysvastuukatsaus 2014 Tässä yritysvastuukatsauksessa esittelemme yhteenvedon PwC Suomen eli PricewaterhouseCoopers

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Tamron verkkovuosikertomus 2002 - Tervetuloa!

Tamron verkkovuosikertomus 2002 - Tervetuloa! Etusivu > Sijoittajat > Avainluvut > Taloudelliset katsaukset > Verkkovuosikertomus 2002 Tamron verkkovuosikertomus 2002 - Tervetuloa! Tämä verkkovuosikertomus 2002 on laajempi kuin painettu vuosikertomus,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen toiminta ja olemassaolo perustuu vastuullisuuteen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2006 tapahtumien ja tilinpäätöksen lisäksi ennen

Lisätiedot