Altian tulospalkkio 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Altian tulospalkkio 2014"

Transkriptio

1 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona. palkkion tavoitteena on tukea Altian strategian toteutusta ja palkita henkilöstöä hyvistä suorituksista ja Altian taloudellisesta menestyksestä. 1. Kohderyhmä Altian työntekijä on oikeutettu tulospalkkioon, jos hän vuoden 2014 aikana on tosiasiallisesti* työskennellyt vähintään kuusi (6) kuukautta, hän on saavuttanut asetetut tavoitteet ja työsuhde on voimassa tulospalkkion maksupäivänä. palkkion perustaksi jokaiselle määritellään tulospalkkion tavoitetaso ja tulospalkkion perustana olevat liiketoiminnalliset sekä henkilökohtaiset tai tiimitavoitteet. Tavoitetaso ilmoitetaan prosentteina vuosipalkasta (ks. tulospalkkiorakenne). Edellä mainittujen kriteerien täyttyessä vajaan vuoden työssä olleelle maksetaan tulospalkkio työskentelykuukausien mukaisessa suhteessa. Suomessa tuotannon ja logistiikan työntekijätehtävissä työskenteleville maksetaan tuotantoon perustuvat palkkiot (osuus 80%) neljännesvuosittain toteutuneiden työtuntien perusteella. Lisäksi heille maksetaan vuosittain Altian tulokseen perustuva palkkio (osuus 20%). Muissa maissa tuotannon ja logistiikan työntekijätehtävissä työskentelevien osalta noudatetaan paikallisia tuotantopalkkio-ohjelmia. 2. Kohderyhmät organisaatiotasoittain palkkion tavoitetaso (prosentteina perusvuosipalkasta) perustuu henkilön tehtävän tasoon ja organisaatioyksikköön alla olevan taulukon mukaan. Altia Brands, Partner Brands ja Supply Chain ja Tukitoiminnot Industrial Services EMT Tavoite 30% -> 35% Tavoite 30% -> 35% BA johtotiimien jäsenet Tavoite 20% -> 30% Tavoite 20% -> 25% BU johtotiimien jäsenet Tavoite 15% -> 25% Ylemmät toimihenkilöt/ vaativat asiantuntijatehtävät Tavoite 10% -> 20% Toimihenkilöt Tavoite 5% -> 10% Tavoite 15% -> 20% Tavoite 10% -> 15% Tavoite 5% -> 10% Maksetaan kerran vuodessa Myyntiedustajat Tavoite 10 % -> 20% Maksetaan neljännesvuosittain Työntekijät + valitut toimihenkilöt (Suomessa) Tavoite 5 % -> 10 % Maksetaan neljännesvuosittain (tuotantopalkkio-osuus) ja vuosittain (tulospalkkio-osuus) Tavoitetasoa parempi eli poikkeuksellisen hyvä tulos saavutetaan vain, jos Altian EBIT ylittää tavoitetason.

2 3. Altian EBIT-tavoite Altian liiketoiminnan tulos määrittelee maksettavan tulospalkkion tason (pois lukien ne henkilöt, joiden palkkioiden maksu tapahtuu useammin kuin kerran vuodessa). Jos pääsemme Altian EBIT-tavoitteeseen, maksetaan tulospalkkiot saavutettujen tavoitteiden mukaisesti. (EBIT = earnings before interest and taxes = tulos ennen korkoja ja veroja.) Jos Altia EBIT 2014 jää alle 2013 EBIT-tason, varaa Altian hallitus oikeuden uudelleen arvioida tilanne ja päättää tulospalkkioiden maksamisesta. Yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisesta voidaan maksaa tulospalkkiota, jos Altia EBIT ylittää vuoden 2013 tason. 3a Altia EBIT-kerroin 2014 käytössä Industrial Services, Supply Chain ja Support Functions -organisaatioissa - EBIT 26,1 M - 30,0 M EBIT 20,1 M - 22,9 M EBIT 23,0 M - 26,0 M 0% EBIT 20,0 M 20,0 20,1 22,9 23,0 26,0 26,1 30,0 Jos EBIT on 20 M tai alle, tulospalkkiota ei makseta. Jos EBIT on 20,1 22,9 M, tulospalkkion määrä on saavutetuista Jos EBIT on M, tulospalkkion määrä on saavutetuista Jos EBIT on 26,1 30 M, tulospalkkion määrä on - maksimitaso saavutetuista Jos EBIT on 30 M tai yli, voidaan tulos katsoa poikkeuksellisen hyväksi suoritukseksi

3 3b Altia (ilman Partner Brands liiketoimintaa) EBIT-kerroin 2014 käytössä Altia Brands -organisaatiossa - EBIT 22,1 M - 25,0 M EBIT 18,1 M - 20,0 M EBIT 20,1 M - 22,0 M 0% EBIT 18,0 M 18,0 18,1 20,0 20,1 22,0 22,1 25,0 Jos EBIT on 18 M tai alle, tulospalkkiota ei makseta. Jos EBIT on 18,1 20 M, tulospalkkion määrä on saavutetuista Jos EBIT on 20,1 22 M, tulospalkkion määrä on saavutetuista Jos EBIT on 22,1 25 M, tulospalkkion määrä on - maksimitaso saavutetuista Jos EBIT on 25 M tai yli, voidaan tulos katsoa poikkeuksellisen hyväksi suoritukseksi 3c Partner Brands EBIT-kerroin 2014 käytössä Partner Brands organisaatiossa - EBIT 4,1 M - 5,0 M EBIT 2,1 M - 3,0 M EBIT 3,1 M - 4,0 M 0% EBIT 2,0 M 2,0 2,1 3,0 3,1 4,0 4,1 5,0 Jos EBIT on 2 M tai alle, tulospalkkiota ei makseta. Jos EBIT on 2,1 3 M, tulospalkkion määrä on saavutetuista Jos EBIT on 3,1 4 M, tulospalkkion määrä on saavutetuista Jos EBIT on 4,1 5 M, tulospalkkion määrä on - maksimitaso saavutetuista Jos EBIT on 5 M tai yli, voidaan tulos katsoa poikkeuksellisen hyväksi suoritukseksi

4 4. palkkiorakenne 2014 palkkion perustana olevat tavoitteet jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: EMT Liikevaihto (Group) 20% Liiketoimintatavoitteet Tiimi/ henkilökohtainen EBIT (Group) 30 % Yhtiöiden/yksiköiden johtotiimien jäsenet, ylemmät toimihenkilöt, toimihenkilöt Liikevaihto 20 % Myyntiedustajat 0 % EBIT/Contribution 30 % Työntekijät (Suomessa) EBIT 20 % Tuotantopalkkio Tavoitteiden tulee olla riittävän haastavia, selkeitä, mitattavissa olevia ja aikataulutettuja. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen tapahtuu esimiehen ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa ( performance dialogue ). Henkilökohtaiset tavoitteet ja tiimitavoitteet pitää olla selkeästi kuvattu jokaisen työntekijän tulospalkkiosuunnitelmassa, ja niiden tulee tukea Altian strategisia tavoitteita. Henkilökohtaisia ja tiimitavoitteita on kahdesta kolmeen, jokainen vähintään kymmenen prosentin painoarvolla, ja yhden niistä tulee mitata muuta kuin puhtaasti taloudellisesta tulosta, esimerkiksi liittyä asiakas-, partneri- tai henkilöstötyytyväisyyteen, vastuulliseen markkinointiin, tuotelaatuun, työturvallisuuteen, yritysvastuun toteutumiseen tai vastaaviin yrityksen toiminnan kannalta keskeisiin seikkoihin valtion palkitsemisohjesäännön mukaisesti. Esimies hyväksyy asetetut tavoitteet. 5. Maksuperusteet Altian ja liiketoimintayksikön/toiminnon tavoitteiden toteutuminen määritellään Altian johtoryhmässä sen jälkeen, kun taloudelliset tunnusluvut on hyväksytty hallituksessa. Henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen arvioiminen tapahtuu esimiehen ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa ( performance dialogue ). Esimies ja hänen esimiehensä hyväksyvät saavutetut tulokset. 6. Vuosipalkka palkkion enimmäismäärä on sidottu vuosipalkkaan, joka Suomessa lasketaan: joulukuun kokonaispalkka kertaa 12,6. Kokonaispalkka pitää sisällään peruspalkan, kiinteät lisät, ikälisät, palvelusvuosilisät, monityötaitoisuuslisät ja luontaisedut. Kokonaispalkkaan ei lasketa ylitöitä eikä vastaavia muuttuvia lisiä. 7. palkkion maksaminen palkkiot maksetaan vuosittain sen jälkeen, kun Altian taloudelliset tunnusluvut on hyväksytty hallituksessa. Maksu tapahtuu tavallisesti huhtikuun loppuun mennessä. palkkiota ei makseta, jos työsuhde päättyy ennen maksupäivää. Jos työntekijä työskentelee vähintään kuusi kuukautta vuoden 2014 aikana ollen työsuhteessa ja hänen työsuhteensa irtisanotaan ennen maksupäivää tuotannollisista tai taloudellisista syistä, hän on oikeutettu tulospalkkioon työskentelykuukausiensa mukaisessa suhteessa.

5 8. Yleistä Työntekijän vaihtaessa työtehtäviään keskellä vuotta tulee hänen työskennellä roolissaan vähintään 60 päivää kalenterivuoden kuluessa, jotta kyseisen roolin tavoitteet oikeuttavat tulospalkkioon. Jos yhtiön toiminnassa, toimintaympäristössä tai henkilön vastuualueissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tulospalkkion perusteita ja rakennetta voidaan muuttaa vastaavasti. Altian hallitus varaa itselleen oikeuden muuttaa tulospalkkiojärjestelmän ehtoja tarvittaessa harkitsemallaan tavalla. Nämä ehdot eivät ole osa työsopimusta ja niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan purkaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Tämä asiakirja on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten asiakirjojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielistä. *) tosiasialliseen työskentelyyn ei lasketa mukaan yhtäjaksoisia pitkäaikaisia palkattomia ja palkallisia poissaoloja (esim. vanhempainvapaita ja yli kuukauden kestäviä sairauslomia). Osa-aikaeläkeläisten ja muiden osa-aikaisten osalta vuosipalkan kerroin on kuten muillakin Suomessa 12,6 ja laskennassa käytetään osa-aikatyön palkkaa. Kesken vuotta työaikamuotoa vaihtaneille henkilöille lasketaan palkka kokoaikatyön palkan mukaan kokoaikatyön kuukausilta ja osa-aikatyön palkan mukaan osa-aikatyön kuukausilta. Näin syntyvä vuosipalkka jaetaan 12:lla ja kerrotaan 12,6:lla, jotta noudatetaan yhdenmukaista vuosipalkkakerrointa. Vuoden 2014 aikana eläkkeelle jäävän osalta tulee tosiasiallista työaikaa kertyä myös vähintään 6 kuukautta. Henkilön jäädessä eläkkeelle ennen lasketaan hänen tulospalkkionsa määrä työskentelykuukausien mukaisessa suhteessa. Kesken vuoden työsuhteensa aloittaneiden ja tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden osalta lasketaan tulospalkkion määrä työskentelykuukausien mukaisessa suhteessa. Jos henkilö aloittaa kesken kuukauden, tulospalkkiota ryhdytään laskemaan seuraavasta alkavasta täydestä kuukaudesta.

Ohjekirja 1 (20) Diaarinumero Y 9436/110/12 Sisäinen HR-yksikkö 19.6.2013. VR-konsernin palkkauksen ja palkitsemisen käsikirja

Ohjekirja 1 (20) Diaarinumero Y 9436/110/12 Sisäinen HR-yksikkö 19.6.2013. VR-konsernin palkkauksen ja palkitsemisen käsikirja Ohjekirja 1 (20) VR-konsernin palkkauksen ja palkitsemisen käsikirja Ohjekirja 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto ja käsikirjan tarkoitus... 4 1.1 Käsikirjan tarkoitus... 4 1.2 Sitovuus... 4 1.3 Julkisuus...

Lisätiedot

Palkka- ja. palkkioselvitys 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. SISÄLTÖ Vuosikertomuksesta Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2014 kohokohtia

Palkka- ja. palkkioselvitys 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. SISÄLTÖ Vuosikertomuksesta Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2014 kohokohtia VUOSIKERTOMUS 2014 Palkka- ja SISÄLTÖ Vuosikertomuksesta Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2014 kohokohtia palkkioselvitys 2014 STRATEGIA & ARVONLUONTI Finnairiin vaikuttavat megatrendit Finnairin keskeiset

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Palkka- ja palkkioselvitys 2 Neste Oilin palkka- ja palkkioselvitys 2014 3 Kirje henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalta 3 Raportti Neste Oilin

Lisätiedot

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 1 TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 Valtion omistamien kaupallisesti toimivien yritysten odotetaan toimivan markkinoilla kilpailuneutraalein

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti SANITEC OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTOSTA, HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN SUUNNATUSTA HANKKIMISESTA SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2014-31.10.2015.

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2006 30.9.2007 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Soveltamisala... 5 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2015 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 14.00 Ruotsin aikaa Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa osoitteessa

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde ja työsuhteesta

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.2.2012-28.2.2014 Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 2 Sisällys Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas2014... 1 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman käsitteitä... 3

Lisätiedot

Konecranes Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys 2010

Konecranes Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Konecranes Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2010 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy Yritysvastuuraportti 2011 Suomen Lauttaliikenne Oy 1 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 3 1.1 Organisaation perustiedot... 3 1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen

Lisätiedot

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046 84 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Myyntisaamisten valuuttajakauma EUR 183 276 SEK 347 461 RUB 144 150 NOK 28 47 PLN 31 33 24 42 Yhteensä 757 1 009 Fortumilla ei ole riskikeskittymää

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin suorituksiin ja korostaa sitoutumista Konecranes-konsernin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä voimassa olevan lainsäädännön, kuten Suomen osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 10 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen. 14 Tilintarkastajat... 17 Palkitseminen...

Sisällysluettelo. hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 10 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen. 14 Tilintarkastajat... 17 Palkitseminen... 2 Sisällysluettelo Selvitys... hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3 Varsinainen... yhtiökokous 4 Hallitus... 6 Toimitusjohtaja... ja toimiva johto 10 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus...

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43 45, Tukholma.

Lisätiedot

Onnistunut palkkakeskustelu

Onnistunut palkkakeskustelu Onnistunut palkkakeskustelu Vakuutusväen Liitto VvL ry l Finanssialan Keskusliitto ry 2 Onnistunut palkkakeskustelu Verkkoversio 2.4.2008 Onnistunut palkkakeskustelu 1 Johdanto.................................................................................................................................................................

Lisätiedot