HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA"

Transkriptio

1 HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Tekninen toimi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki

2 HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Johdanto 1 Haminan keskustan kaupallinen mitoitus 2 Vähittäiskaupan nykytilanne 2.1. Toimipaikkakanta 2.2. Toimipaikkojen myynnit 2.3. Keskustan kauppapalveluiden rakenne 3 Vähittäiskaupan kehityskuvat Haminan kehitys kauppapaikkana 3.2. Väestö ja ostovoimakehitys 3.3. Kaavalliset mitoitustarpeet vähittäiskaupan kehittämiseen 4 Kaupallinen rakenne Haminan keskustassa 4.1. Keskustan kaupallinen rakenna Kaupallisen toiminnan painopisteet alueittain 4.3. Keskustan kaupallinen kehitysnäkymät ja toiminnallinen sisältö 5 Haminan kaupallisen keskustan visio Keskustakortteleiden kaupallinen kehittäminen 5.2. Koulukorttelin kaupalliset kehitysvaihtoehdot 5.3. Suuryksiköiden sijoittaminen keskustarakenteessa LIITTEET Liite 1 Vähittäiskaupan toimipaikat Haminassa 1995, 2000 ja 2003 Liite 2 Ostovoima ja siihen pohjautuva kerrosalatarve

3 Haminan kaupallinen selvitys 1 Johdanto Haminan keskustan kehittämisen edistämiseksi kaupunki päätti selvityttää keskustan kauppapalveluiden nykytilan ja kehittämisedellytykset. Tarve syntyi, kun kaupunki järjesti arkkitehtikilpailun torialueen ja keskustan koulutontin kehittämisestä. Keskeisellä paikalla olevan korttelin kehittämisen kannalta haluttiin selvyyttä millaisia kaupallisia toimintamahdollisuuksia kortteli tarjoaisi. Kaupallisen selvityksen tekeminen ajoitettiin koulukorttelin jatkosuunnittelun aikatauluun. Santasalo Ky:ltä tilattiin Haminan keskustan kaupallinen tarkastelu. Syksyn 2005 aikana keskustan kaupallinen rakenne on kartoitettu ja selvitetty kaupallisen toiminnan kehittämisedellytykset. Tutkittiin kaupallisessa rakenteessa tapahtuneet muutokset ja laskettiin liiketilatarpeet vuoteen 2020 asti. Aineistoa käytetään keskustan kaupallisen toiminnan kehittämisessä ja koulukorttelin jatkokehittelyissä. Työtä on esitelty kolme kertaa ohjausryhmälle, johon on kuulunut Haminan kaupungilta Matti Filppu tekninen johtaja, Kari Halonen apulaiskaupunginjohtaja, Vesa Pohjola kaupunginarkkitehti, Petteri Nikki kaavoitusarkkitehti sekä Santasalo Ky:ssä työtä tehneet Tuomas Santasalo erikoistutkijana ja Riikka Jäske tutkimusavustajana. TUOMAS SANTASALO Ky Santasalo Ky

4 Haminan kaupallinen selvitys 2 1 Haminan keskustan kaupallinen mitoitus Haminan keskustan kauppapaikat ovat keskittyneet torin ympärillä oleviin kortteleihin ja viime vuosina myös valtatien varteen on rakentunut uusia kaupan toimitiloja. Torin ympäristön kaupallinen kehittäminen tuli ajankohtaiseksi kun kaupunki järjesti arkkitehtikilpailun vanhan koulun tontin kehittämisestä osana kehittyvää kaupunkia. Siinä tavoitteena oli etsiä uusia mahdollisuuksia koulutontin käytölle. Kilpailun yhteydessä tuli tarve myös selvittää millaista kaupallista toimintaa keskustassa tulisi kehittää ja missä määrin koulutontin käyttö kaupallisina tiloina olisi tarpeen. Arkkitehtikilpailun voittanut Arkkitehtuuritoimisto B & M:n suunnitelma hahmotteli koulutontille erilaista liiketilaa uudisrakennuksen pohjakerrokseen. Miten tämä rakentaminen sitten palvelee keskustan kaupallista rakennetta ja tukeeko se keskustan kehittämistä toiminnallisesti, edellyttää keskustan kaupallisen kokonaisuuden tarkastelua. Haminan kaupallisella mitoituksella tutkitaan kauppapalveluiden rakennetta keskustassa, liiketoiminnan kehitystä ja arvioidaan liiketilatarpeita seuraavan viidentoista vuoden ajalle. Tarkastelualueeksi määriteltiin kaupunkikeskustan kaava-alue. Keskustan ulkopuolisia alueita ei tässä työssä tarkastella kuin laskelmissa ja tilastoissa. 2 Vähittäiskaupan nykytilanne Haminan nykyistä toimipaikkakantaa on tarkasteltu vuoden 2003 yritys- ja toimipaikkarekisterin pohjalta. Yritys- ja toimipaikkarekisteristä on laskettu eri toimialojen toimipaikkojen määrät vuosina 1995, 2000 ja Vuosien 1995 ja 2000 lukuihin on lisätty Vehkalahden toimipaikkamäärät, koska vuoden 2003 luvuissa ne ovat mukana kuntaliitoksen myötä. Vertailulla kuvataan toimipaikkakannan kehitystä ja nykytilaa eri toimialoilla. Toimialat on ryhmitelty kuuteen suurempaan toimialaryhmään, lisäksi näiden toimialaryhmien sisällä on tarkasteltu yksittäisten toimialojen kehitystä Toimipaikkakanta Vuoden 2003 yritys- ja toimipaikkarekisterissä Haminassa on vähittäiskaupassa ja ravintoloissa yhteensä 161 toimipaikkaa. Lisäksi auto- ja varaosakaupassa sekä huoltoasematoiminnassa on 16 toimipaikkaa, jolloin vähittäiskaupan toimipaikkojen kokonaismäärä on 177. Toimialaryhmistä eniten toimipaikkoja on ravintoloissa ja kahviloissa, 45 eli noin neljäsosa kaikista toimipaikoista. Myös pienten erikoiskauppojen (35) ja päivittäistavarakaupan (28) toimipaikkojen määrä on merkittävä. Näiden kolmen toimialaryhmän osuus koko Haminan toimipaikoista on noin 60 %. Haminan toimipaikkamäärien kehitystä tarkasteltiin vuosien välillä. Toimipaikkojen kokonaismäärä on noussut vuosien 1995 ja 2000 välillä 166:sta 181:een. Vuosien 2000 ja 2003 välisellä ajanjaksolla toimipaikkamäärä on laskenut 181:stä 177:ään. Toimialaryhmistä kasvu on ollut voimakkainta ravintoloissa ja kahviloissa. Vuosien välisellä ajanjaksolla toimialaryhmään on tullut 16 toimipaikkaa lisää. Toimialaryhmissä lähinnä pienet erikoiskaupat toimipaikkamäärät ovat kasvaneet useam malla toimipaikalla. Muissa toimialaryhmissä muutokset ovat olleet pieniä. Eniten toimipaikkojen määrä on vähentynyt päivittäistavarakaupassa (-4) ja sisustuskaupassa (-3). Mer kittävä muutos on tapahtunut myös käytettyjen tavaroiden vähittäiskaupassa, vuodesta 1995 vuoteen 2000 toimipaikkojen määrä kyseisessä toimialaryhmässä nousi viidellä ja vuoteen 2003 se on laskenut viidellä. Haminan toimipaikkakanta on kohtuullisen monipuolinen ja siinä on tapahtunut myönteistä kasvukehitystä erityisesti erikoiskaupassa vuosien välillä. Pienten erikoiskauppojen ja vaatekaupan toimipaikkojen määrä on kasvanut. Myös toimipaikkojen kokonaismäärä on kasvanut. Santasalo Ky

5 Haminan kaupallinen selvitys 3 Toimialaryhmien toimipaikkojen määrä Haminassa vuosina 1995, 2000 ja 2003 RAVINTOLAT JA KAHVILAT PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA PIENET ERIKOISKAUPAT TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA AUTO- JA VARAOSAKAUPPA VAATEKAUPPA HUOLTAMOTOIMINTA KORJAUSTOIMINTA VK MYYMÄLÖIDEN ULKOPUOLELLA LÄÄKKEIDEN JNE VK SISUSTUSKAUPPA KÄYTETTYJEN TAVAVAROIDEN VK KIRJA- JA PAPERIKAUPPA TEKSTIILIKAUPPA KENKÄ- JA LAUKKUKAUPPA ALKO TAVARATALOKAUPPA Toimipaikkojen myynnit Toimipaikkojen määrän tapaan toimipaikkojen myynnit on saatu yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Nykytilaa tarkastellaan vuoden 2003 yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla. Myynnin kehityskuva saadaan vertaamalla myyntiä vuosiin 1995 ja 2000, joihin lukuihin on lisätty Vehkalahden myynnit kyseisinä vuosina. Kyseisten vuosien myyn nit on muutettu markoista euroiksi. Myynnin kehitystä ja nykytilaa tarkastellaan samoissa toimialaryhmissä kuin toimipaikkakannan kehitystä. Toimipaikkamäärän tapaan myös kokonaismyynti on kasvanut. Voimakkaimmin myynti on kasvanut pienten erikoiskauppojen toimialaryhmässä. Myyn ti on kasvanut hyvin myös päivittäistavarakaupan ja tilaa vaativan erikoiskaupan toimialaryhmissä. Erikoista myyn tien kehityksessä on, että vaikka vaatekauppojen toimipaikkojen määrä on ollut hieman nousussa, toimialaryhmän myynti on laskenut tasaisesti vuodesta 1995 vuoteen Toimiala ei siten ole saavuttanut myynnin kasvua tarjonnan kasvaessa. Missään toimialaryhmässä myyn ti ei kuitenkaan ole laskenut kovin voimakkaasti. Vaikka ravintoloiden ja kahviloiden toimipaikkamäärä on kasvanut eniten, myynti ei ole kasvanut yhtä voimakkaasti kuin edellä mainittujen toimialaryhmien. Toimialaryhmien toimipaikkojen myynnit Haminassa 1995, 2000, 2003 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA TAVARATALOKAUPPA AUTO- JA VARAOSAKAUPPA PIENET ERIKOISKAUPAT TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA HUOLTAMOTOIMINTA RAVINTOLAT JA KAHVILAT LÄÄKKEIDEN JNE VK VAATEKAUPPA KIRJA- JA PAPERIKAUPPA ALKO VK MYYMÄLÖIDEN ULKOPUOLELLA SISUSTUSKAUPPA KENKÄ- JA LAUKKUKAUPPA KORJAUSTOIMINTA TEKSTIILIKAUPPA KÄYTETTYJEN TAVAVAROIDEN VK 6 4,9 3,2 3,5 3,7 5,1 2,1 1,9 1,6 1,9 1,7 1,7 2,2 2,1 0,1 0,7 1,3 1,4 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 0,7 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 9,2 8,8 8,1 9,1 7,9 9,4 8,4 7, ,8 15,8 14,7 16,8 16, ,1 15,1 14,2 41,8 45,6 49, Santasalo Ky

6 Haminan kaupallinen selvitys Keskustan kauppapalveluiden rakenne Haminan keskustan kaupallista rakennetta on kuvattu kartoituksessa mukana olleiden alueiden toimipaikkojen ja kerrosalojen kokonaismäärillä. Vähittäiskaupan ja palveluiden kerrosalamäärät on laskettu karttaan piirrettyjen liiketilojen pinta-alan perusteella. Näitä tietoja on tarkasteltu kuudessa eri toimialaryhmässä: muotikauppa, muu erikoiskauppa, tilaa vaativa kauppa, päivittäistavarakauppa, palvelut sekä ravitsemispalvelut. Keskustassa on eniten toimipaikkoja palveluelinkeinoissa ja toiseksi eniten erikoiskaupassa. Kauppapalveluita tarjoavat vain puolet keskustassa toimivista liikkeistä. Keskustassa toimii myös melko suuri joukko TIVA (paljon tilaa vaativia) erikoiskauppoja. Tarkasteltaessa eri toimialaryhmissä kerrosalamääriä, toimialaryhmien väliset erot muuttuvat. Kerrosalaa on eniten päivittäistavarakaupassa, joka tarvitsee selvästi enemmän tilaa. Päivittäistavarakauppa vaatii suuremmat tilat ja myös paljon enemmän pysäköintipaikkoja kuin muut kauppapalvelut ja palveluyritykset. Tilaa vaativassa kaupassa sekä hotelli- ja ravitsemispalveluissa on kerrosalaa lähes yhtä paljon. Palveluiden kerrosalamäärä on toimipaikkamäärään nähden pieni, mutta se on tyypillistä, sillä palvelut, kuten esimerkiksi parturi-kampaamot eivät vaadi toimiakseen suuria tiloja. Haminassa muotikaupan toimipaikkojen määrä on muista kaupungeista poiketen melko pieni. Vähäinen joukko toimipaikkoja on kuitenkin kohtuullisen kokoisia, mutta suuria ketjukonseptiin nojautuvia yrityksiä on vähän. Tyypillisesti muotikaupalla on runsaasti pieniä liiketiloja ja kerrosala myymälöissä on pieni. Haminassa muotikaupan toimipaikat ovat kerrosalaltaan melko suurikokoisia. Muutoin Haminan erikoiskaupan liiketiloja on runsaasti, mutta ne ovat kooltaan melko pieniä. Erikoiskauppojen määrän kasvulle pitäisi olla kuitenkin hyvät edellytykset. Santasalo Ky

7 Haminan kaupallinen selvitys 5 Kerrosalamääriä on tarkasteltu myös kokonaisuudessaan. Kartoituksessa mukana olleella alueella on yhteensä kerrosalaa noin k-m 2. Tästä määrästä noin sijaitsee katutasossa ja kerroksissa sijaitsee noin 3000 kerrosneliötä. Tyhjiä liiketiloja on vain katutasossa ja niiden määrä kokonaiskerrosalasta on noin 2 %. Tämä on melko vähäinen määrä, kun tyhjien liiketilojen määrä tulisi olla 4-5 %, jotta normaali kierto liiketiloissa mahdollistuisi ja kaupan kehitysmahdollisuudet turvattaisiin. Kerrosalamäärästä laskettuna tyhjät liiketilat ovat Haminassa kooltaan melko pieniä. Jotta uusien liikkeiden perustaminen sekä vanhojen liiketiloista toiseen siirtyminen mahdollistuisi, tulisi tyhjiä liiketiloja olla enemmän ja ilmeisesti juuri suurempien tilojen puute on suuri. Lisäksi tilatarjontaa tulisi olla keskeisiltä hyviltä liikepaikoilta. 3 Vähittäiskaupan kehityskuvat Vähittäiskaupan kehitysedellytyksiä tarkastellaan Haminan keskustan näkökulmasta. Vähittäiskaupan kehitys perustuu alueen asukaspohjaan ja sen ostovoimaan sekä alueella asioivien eri ryhmien ostokäyttäytymiseen. Haminan keskustalla on hyvät edellytykset kehittyä vahvana kauppapaikka. Asiakaspohja on kasvussa samalla kun ostovoiman kokonaisuudessa ennakoidaan kasvavan Haminan kehitys kauppapaikkana Vanhana kaupunkina Hamina on ollut luontainen kauppapaikka. Aikojen kuluessa keskustan korttelirakenteeseen on raivattu tori. Torin ympärille ovat sittemmin muodostuneet keskeiset kauppakorttelit. Vanhan keskustan merkitys kauppapaikkana on vähentynyt ja vain lounaissektori on muodostunut kauppakortteleiksi. Haminan keskusta on kuitenkin säilyttänyt merkittävän asemansa keskeisenä kauppapaikkana seudulla. Keskustan reunaan on kauppapalveluita laajennettu, mutta keskustan ulkopuolisia ratkaisuja ei ole kauppaverkossa toteutettu. Vähittäiskaupan kehitys Haminassa on ollut melko lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Koko vähittäiskaupan myynti on kasvanut kahdeksassa vuodessa vajaa 30 %. Merkittävimmin myynti on kehittynyt erikoiskaupassa ja tivakaupassa, mikä osin vastaa yleistä kehitystä. Santasalo Ky

8 Haminan kaupallinen selvitys 6 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS HAMINASSA 1995,2000 JA 2003 Vuosi 1995 myynti = ,8 185,0 184,9 174,0 165,0 Ind. 100 = myynti ,0 125,0 105,0 85,0 100,0 136,9 114,5 115,8 108,9 91,6 87,6 129,5 127,3 118,1 94,0 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA TAVARATALOKAUPPA TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA VAATEKAUPPA KENKÄ- JA LAUKKUKAUPPA SISUSTUSKAUPPA PIENET ERIKOISKAUPAT VÄHITTÄISKAUPPA RAVINTOLAT JA KAHVILAT 65,0 73,3 66,0 69,2 69,5 45, ,3 Tavaratalokaupan kehitys Haminassa jää jälkeen yleisestä kehityksestä samoin kuin muotikauppa kokonaisuudessaan (vaate- ja kenkäkauppa). Myös sisustuskauppa (ilman huonekalukauppaa) ei ole pärjännyt Haminan markkinoilla. Myynnin kehitys on ollut heikkoa juuri niillä vetovoimaisilla toimialoilla, joilla keskusta yleensä houkuttelee asiakkaita. Tämä antaa viitteistä siitä, että keskustan tarjonnan rakenne ei tue keskustan vetovoimaisuutta. Haminalaisten asiointi suuntautuu selvästi muihin suurempiin kauppapaikkoihin kuten Kotkaan, Kouvolaan ja Helsinkiin Väestö ja ostovoimakehitys Haminan väestöpohja on tällä hetkellä hieman alle asukasta ja Miehikkälä-Virolahti alueella noin asukasta. Haminan väestöpohja on kasvamassa jonkin verran, mutta muiden kuntien kohdalla ennusteet laskevat väkilukua selvästi alle asukkaan. Haminan väkiluvun kasvu mahdollistuu keskustan etelärannan asuntorakentamisen myötä. Kauppapalveluiden kehittämisen kannalta merkittävää on se asiakaspohja, jota varten kauppapalveluita on tarjolla. Asiakasryhmien merkitystä kuvataan vertaamalla keskimääräistä asiakaspohjaa päivää kohden. Tällöin saadaan eri ryhmien painoarvo kaupan näkökulmasta. Asiakasmäärät kuitenkin vaihtelevat vuoden eri aikoina ja viikonpäivittäin. Merkittävin asiakasryhmä on Haminan kaupungin omat asukkaat. Myös naapurikuntien asukkaat ovat merkittävä asiakasryhmä, mutta heidän osuutensa vähenee tarkasteluajanjaksolla. Sen sijaan loma-asukkaiden (ulkokuntalaiset) ja matkailijoiden (päiväkävijät) osuus asia kaskunnasta kasvaa tulevina vuosina. Ostosmatkailijoiden määrä voi kasvaa lähivuosina nopeastikin, mutta todennäköistä on, että määrä kääntyy laskuun sitä mukaa kun Venäjän puolella kauppapalvelut kehittyvät länsimaista palvelutasoa vastaaviksi. Santasalo Ky

9 Haminan kaupallinen selvitys 7 HAMINAN KESKIMÄÄRÄINEN ASIAKASPOHJA Haminalaisia Miehikkälä-Virolahti Loma-asukkaat Päiväkävijät, venäläiset Vuotuinen kävijämäärä Lähde:, Tilastokeskus, Ka-S-raja-asema HAMINAN KESKIMÄÄRÄINEN ASIAKASPOHJA PÄIVÄSSÄ Haminalaisia Miehikkälä-Virolahti Loma-asukkaat Päiväkävijät, venäläiset Keskimääräinen asiakaspohja Asiakaspotentiaali/kauppapäivä Väestöpohjatietoja on käytetty määriteltäessä eri asiakasryhmien ostovoima-arvoja vähittäiskaupan eri toimialoille. Laskelmissa on myös laskettu se osuus ostovoimasta joka kohdistuu Haminan kaupungin kauppapalveluille. Näin laskettuna tärkein asiakaspohja kauppapalveluille on Haminan kaupungin asukkaat. Heidän varaan voidaan kauppapalveluita kehittää turvallisesti, koska heidän on helpointa kohdistaa ostovoimaansa haminalaisiin kauppoihin. Haminan väes tön kaup paan kohdistuva ostovoima on nykyisellään 110 milj. euroa ja ravitsemispalveluihin 16 milj. euroa. Kun myynti on suurin piirtein yhtä suuri kuin haminalaisten ostovoima, niin haminalaisten ostovoimaa voidaan laskea siirtyvän muu alle lähes saman verran kuin markkina-alueelta tulee muiden kuntien ja loma-asukkaiden sekä ostosmatkailijoiden ostovoimaa. Siirtymiä pienentämällä saataisiin kaupungin omaa palvelutarjontaa parannettua merkittävästi. Haminalaisten ostovoiman ennustetaan kasvavan vähittäiskaupassa 145 milj. euroon vuoteen 2010 mennessä ja 179 milj. euroon POTENTTIAALISET PÄIVÄKÄVIJÄT HAMINAN KESKUSTASSA Päiväkävijät, venäläiset Loma-asukkaat Miehikkälä-Virolahti Haminalaisia Santasalo Ky

10 Haminan kaupallinen selvitys 8 Venäläiset matkailijat Kaakkois-Suomen rajalta E 2020E Kaikki muutos vuodessa 1,3 % 1,3 % 4,3 % 3,0 % 2,0 % Haminassa osuus kävijoistä 6,0 % 12,0 % 12,5 % 13,0 % 14,0 % - muutos 102,6 % 8,9 % 3,8 % 2,8 % Lähde: Ka-S raja-asema, Tak Oy vuoteen 2020 mennessä. Kasvu perustuu kulutuksen muutokseen ja Haminan väestön hienoiseen kasvuun. Kasvava ostovoima antaa mahdollisuuksia kehittää kauppapalveluita kun niiden myyntiodotukset kasvavat. Kasvun rakenteen muutoksessa on kuitenkin merkittävää painopisteen muuttuminen. Kulutuksen nykyisten trendien mukaan painopiste kuluttajien rahankäytössä on siirtymässä peruspalveluista erikoiskaupan ja palveluiden puolelle. Näin ollen on oletettavaa, että myös tarjonnan muutos tulee olla saman suuntainen. Kulutus päivittäistavarakaupan palveluihin kuitenkin edelleen kasvaa, mutta selvästi hitaammin kuin muuhun kauppaan ja palveluihin. Ostovoiman kasvun kehitys myös muilla kuluttajaryhmillä (miehikkäläläiset, virolahtelaiset, loma-asukkaat, matkailijat) ovat saman suuntaiset. Ostovoiman muutokset sisältyvät kaikkiin laskelmiin tulevan ostovoiman arvosta. VÄHITTÄISKAUPPAAN KOHDISTUVAN OSTOVOIMAN ENNUSTE Haminan kaupungin asukkaiden ostovoima ,6 26,3 45,9 38,4 23, ,0 20,0 36,2 27,7 19, ,4 13,9 26,4 17,9 15,6 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 PT-kauppa Muotikauppa Erikoiskauppa TIVA-kauppa Ravintolat, Kahvilat Vähittäiskaupan ostovoima ja ennusteet Haminassa Haminassa Pt-kauppa (pt-kaupat, kioskit) 52,4 61,0 68,6 Muotikauppa 13,9 20,0 26,3 Muu erikoiskauppa 26,4 36,2 45,9 TIVA-kauppa 17,9 27,7 38,4 Erikoiskauppa yhteensä 58,2 83,9 110,6 VÄHITTÄISKAUPPA 110,6 144,9 179,2 Ravintolat ja kahvilat 15,6 19,8 23,7 Lähde: Tuomas Santasalo Ky 2006 Santasalo Ky

11 Haminan kaupallinen selvitys Kaavalliset mitoitustarpeet vähittäiskaupan kehittämiseen Kaavoituksessa tulee varautua siihen, että mahdollistetaan uuden liiketilan rakentaminen Haminan keskustaan niin, että liiketoiminnan kehittämisedellytykset voidaan turvata. Uutta liiketilaa tarvitaan yritysten vaihtaessa liikepaikkoja kaupallisesti paremmin toimivaan paikkaan ja kulutuskysynnän kasvusta johtuvan tarjonnan parantamiseksi. Vaikka asiakasmäärät eivät aina kasva, on kuluttajien ostovoima kuitenkin yksilöä kohdan kasvanut. Tämä edellyttää kaupalta laajentumista joko uusia myymälöitä perustamalla tai nykyisiä liiketiloja laajentamalla. Ostovoiman kas vun perusteella laskettiin kuluttajapalveluiden lisäliiketilantarpeet (brutto = ostovoiman kasvun perusteella laskettu liiketilan määrä, jotta sama palvelutaso kaupassa voidaan turvat kaupan nykyisillä myyntitehokkuuksilla) viidessätoista vuodessa k-m 2, josta uutta liiketilaa (netto = liiketilan tarpeesta se osa, jota ei saada nykyisten yritysten toimintaa tehostamalla) olisi noin kolmannes k-m 2. Tämä liiketilamäärä tulisi vähintään sisällyttää kaavoitukseen seuraavan 15 vuoden aikana. Tästä kerrosalamäärästä liiketoimintojen luonteen mukaan k-m 2 kerrosalaa tulee varata kaupallisen keskustan alueelle (C-alue). Tämä uusi kerrosala tulee vielä sijoittaa liiketoiminnan kannalta katutason kerroksiin tai enintään ykköskerroksiin niin katutason päällä kuin alla. Rinteissä voidaan saada kaksi kerrosta muodostamaan katutason kerroksen. Loput uudesta kerrosalasta tulee kaavoittaa keskustan ulkopuolisille liiketoiminta-alueille eli työpaikka-alueille tai palvelujen alueille (TPja P-alueet), jotka on tarkoitettu lähinnä tilaa vaativan erikoiskaupan ja palveluiden alueiksi. Liiketilan tarvetta on tarkasteltu myös toimialoittain. Eniten uuden tilan odotusarvoa on tilaa vaativalla erikoiskaupalla (autokauppa ja TIVA-kauppa), josta tilasta merkittävä osa sijoittuu keskustan ulkopuolisille alueilla. TIVAkaupan piirissä on kuitenkin joitakin myymälöitä, jotka hakeutuvat keskustaan. Samoin muillakin toimialoilla on myymälärakenteita, jotka voivat sijoittautua muun tyyp pisiin kauppa-alueisiin. LIIKETILAN NETTOTARVE Haminan kaupungissa Muut palveluyritykset Ravitsemuspalvelut Autoalan kauppa TIVA-kauppa Muu keskustakauppa Muotikauppa Alko ja apteekit Päivittäistavarakauppa Keskusta TP- ja P-alueet Santasalo Ky

12 Haminan kaupallinen selvitys 10 Keskustan kannalta olennaista on varata sinne tilaa erityisesti pienemmille kaupan toiminnoilla eli erikoiskaupoille ja palveluyrityksille. Päivittäistavarakauppa tarvitsee myös jonkin verran lisätilaa keskustasta, koska keskustassa asutaan. Kaavasuunnitelmissa on asutuksen painoa keskustassa haluttukin lisätä, jolloin peruspalveluiden määrää siltä osin on myös lisättävä. Keskustan kaupallisen vetovoiman parantamisen kannalta on kuitenkin tärkeää saada keskustaan lisää liiketiloja erikoiskaupoille ja keskustapalveluille. Erikoiskaupoista etenkin muotikaupan kasvu edellyttää merkittävää liiketilan lisäystä ja sen sijoittaminen erityisesti keskustaan on tärkeää. Keskittyneellä muotikaupalla ohjataan selkeimmin asiakasvirtoja. HAMINAN LIIKETILAN KOKONAISLISÄTARVE ja markkina-alueet Liiketilan tarve Liiketilan tarve brutto netto- Keskusta-alue TP- ja P-alueet Toimiala kerrosala kerrosala kerrosala kerrosala Päivittäistavarakauppa k-m k-m k-m k-m 2 Alko ja apteekit k-m k-m k-m k-m 2 Muotikauppa k-m k-m k-m 2 0 k-m 2 Muu keskustakauppa k-m k-m k-m 2 0 k-m 2 TIVA-kauppa k-m k-m k-m k-m 2 Autoalan kauppa k-m k-m k-m k-m 2 Ravitsemuspalvelut k-m k-m k-m k-m 2 Muut palveluyritykset k-m k-m k-m k-m 2 VÄHITTÄISKAUPPA k-m k-m k-m k-m 2 4 Kaupallinen rakenne Haminan keskustassa Haminan kaupungin keskustan kaupallista rakennetta ja sijoittumista tarkastellaan kartoitusten perusteella. Suu rin osa Haminan kaupallisista palveluista sijaitsee suhteellisen suppealla alueella keskustassa ja sen tuntumassa. Haminan kaupallinen keskusta on säilyttänyt vahvan asemansa kaupungin kauppapaikkana. Ainoa keskustan ulkopuolella sijaitseva suurempi kaup pakeskittymä on Itäväylän kauppakeskus. Se sijaitsee keskustan ulkopuolella pääteiden varressa, mutta sitä ei ole otettu tässä selvityksessä tarkempaan tarkasteluun. Kauppakeskuksessa on päivittäistavarakauppa sekä muutamia erikoiskauppoja ja toimistotiloja. Itäväylän kauppakeskus. Santasalo Ky

13 Haminan kaupallinen selvitys 11 Haminan kaupallinen toiminta on keskittynyt kaupungin luoteisosiin. Kaupallinen rakenne keskustassa ei ole kovin tiivis ja selkeitä kauppakatuja, joissa liikkeitä olisi kadun molemmilla puolilla ei muodostu. Ydinkeskustan keskeinen ongelma on päivittäistavarakaupan sijainti katutasossa, mikä aiheuttaa katutilaan niin kutsuttua kuollutta tilaa, josta ei ole sisäänkäyntejä tai näyteikkunoita kadulle. Toinen kaupallisen rakenteen kannalta selkeä ongelmakohta on torin muodostama suuri tyhjä tila keskelle kaupallista rakennetta. Se luo tunne-etäisyyksiä kaupallisessa keskustassa ja haluttomuutta asiakkaissa liikkua jalkaisin keskustassa. S-marketin katutason julkisivu. Torin muodostama tyhjä tila. Santasalo Ky

14 Haminan kaupallinen selvitys Keskustan kaupallinen rakenne 2005 Haminan kaupallinen rakenne on kartoitettu kenttätöiden perusteella. Liiketilat on kartoituksessa sijoitettu kartalle paikkatieto-ohjelmaan. Liiketilat on jaoteltu toimialaryhmiin sekä muussa käytössä oleviin ja tyhjiin liiketiloihin. Liiketilat on esitetty kartassa toimialansa mukaisesti eri väreillä. Kartoitusten perusteella Haminan kaupallinen rakenne muodostaa neljä kaupallista vyöhykettä keskustaan: - kaupallinen ydinkeskusta - kaupallinen keskusvyöhyke - kaupallinen reunavyöhyke sekä - market-alue. Kaupallisten vyöhykkeiden jako perustuu alueiden kauppapalveluiden sisältöön, rakenteen tiiviyteen ja toiminnalliseen luonteeseen. Santasalo Ky

15 Haminan kaupallinen selvitys 13 Haminan kaupallinen ydinkeskusta muodostuu S-marketin korttelista ja sen vieressä olevasta korttelista. Kyseiset korttelit sijaitsevat Haminan keskustan keskeisellä paikalla ja niihin on sijoittunut hyvin intensiivisiä keskustatoimintoja ja ne muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Kaupallisessa ydinkeskustassa sijaitsee useam pia muo tikaupan toimipaikkoja ja näin on myös Haminan keskustan ydinkeskustassa. Muotikaupan keskittymät viestivät kaupallisesta ydinalueesta. Haminassa kaupallisessa ydinkeskustassa keskeisellä paikalla sijaitsee myös päivittäistavarakaupan myy mälä, joka sulkee korttelin julkisivuja palveluilta ja näyteikkunoilta eli luo niin kutsuttua kuollutta julkisivua. Kaupallisessa ydinkeskustassa katutasossa tulisi olla paljon liiketiloja, näyteikkunoita ja ovia. Rakennusten julkisivujen tulee avau tua katutilaan. Tämän vuok si Haminan kaupallinen ydinkeskusta ei ole kaupunkiympäristöltään toiminnallisesti vahva ydin. Näkymä ydinkeskustasta, oikealla S-marketin muodostamaa kuollutta julkisivua. Kaupallinen keskusvyöhyke sijaitsee torin ympärillä sekä ydinkeskustan itäpuolella. Kyseiselle alueelle on sijoittunut paljon pieniä erikoisliikkeitä ja -palveluita. Tyypillisesti palveluyritysten määrä kasvaa, mitä kauemmas ydinkeskustasta liikutaan. Haminan kaupalliselle vyöhykkeelle on hallitsevana elementtinä tori, joka aiheuttaa suuren tyhjän tilan muutoin niin tiiviiseen kaupalliseen rakenteeseen. Tästä seuraa, että tiiviit kaupalliset korttelit sijoittuvat torin itä- ja länsipuolelle. Suuri toriaukio keskellä kaupallista keskustaa aiheuttaa toriajan ulkopuolella suuria tunne-etäisyyksiä palveluiden välille. Kaupallinen reunavyöhyke sijaitsee kaupallisen vyöhykkeen ulkopuolella. Tällä vyöhykkeellä liiketiloja on huomattavasti harvemmassa ja ne eivät ole sijoittuneet tiiviiksi kokonaisuudeksi. Palvelujen määrä rakenteessa kasvaa ja pienten erikoiskauppojen määrä vähenee. Muutaman muotikaupan toimipaikan sijoittumista kaupalliselle reunavyöhykkeelle selittää ohikulkeva liikenne. Tyypillisesti kaupallisella reunavyöhykkeellä sijaitsee yksittäisiä pienempiä päivittäistavarakaupan yksikköjä sekä tilaa vaativaa kauppaa. Haminassa tilaa vaativaa kauppaa sijaitsee keskustan etelä-, luoteis- ja pohjoisosissa. Haminan kaupallisesta rakenteessa on erotettavissa market-alue. Nykyisin alueella sijaitsee yksi päivittäistavarakauppa K-supermarket. Nykyisen mar ketin sijainti on kaupallisen rakenteen kannalta hyvä, sillä se sijaitsee kaupallisen keskustan reunalla. Kyseistä aluet ta tulisi tutkia mahdollisena sijoituspaikkana myös toiselle päivittäistavarakaupan marketille, jotta kaupallisesta ydinkeskustasta saataisiin tilaa pienille erikoiskaupoille ja julkisivut avatuiksi kadulle. Santasalo Ky

16 Haminan kaupallinen selvitys 14 Santasalo Ky

17 Haminan kaupallinen selvitys 15 5 Haminan kaupallisen keskustan visio 2020 Haminan vähittäiskaupan ja palveluiden kehittämismahdollisuudet ovat kohtuullisen valoisat. Kaupunki on väestöpohjaltaan hivenen kasvussa ja palveluiden kysyntä on riittävän monipuolinen. Keskustan asiakaspohjaa vahvistavat kaupunkiseudun (Hamina, Miehikkälä, Virolahti) kesäasukaskanta ja vilkastunut ostosmatkailu Venäjän suunnalta. Näiden asiakasryhmien lisämyynneillä parannetaan Haminan keskustan yritysten toimintaedellytyksiä. Keskustan väljä kaupunkirakenne tarjoaa mahdollisuuksia toimintojen tiivistämiseen, jolla voidaan parantaa keskustan kaupallista toimivuutta tulevaisuudessa Keskustakortteleiden kaupallinen kehittäminen Keskustan kaupallisessa kehittämistä edistetään parhaiten mah dollistamalla liikepaikkojen kehittämistä keskeisissä kortteleissa. Ydinkeskustan kortteleissa liiketoiminnalle tulee mahdollistaa kaavoissa mahdollisimman suuri rakentamistehokkuus katutason tiloissa. Korttelit tulee olla mahdollista rakentaa sisäpihoja myöden myymälä ja asiointitiloiksi. Rakentamisen edistämiseksi tonteille tulee hyvien suunnitelmien mukaan myön tää tarvittavat lisärakentamisoikeudet. Torin laajuus Haminan kokoisessa kaupungissa on liian suuri. Kun toritoimintoja ei ole, muodostaa tori laajan aukion. Torin pohjoisreunaan voisi rakentaa kevytrakenteisia rakennuksia, jolloin myös S-markettia sivuava Isoympyräkatu muuttuisi katutilaksi. Rakennusten rajatessa kadun, se muuttuu tämän jälkeen kauppakaduksi ja sen muuttaminen kävelykaduksi mahdollistuu. Ydinkeskustan tiivistäminen ja pienten liiketoimintojen määrän kasvu avaa luontevat mahdollisuudet Fredrikinkadun kävelykadun toteutukselle Koulukorttelin kaupalliset kehitysvaihtoehdot Koulukorttelin kehitysvaihtoehtoina on ollut kokonaan uuden rakennuksen sijoittaminen kortteliin tai koulukiinteistön saneeraaminen uuteen käyttötarkoitukseen. Kaupalliselta kannalta tärkeää olisi korttelin katutason kerrosten käyttö liiketiloina, jotka hyvin kytkeytyvät keskustan kaupalliseen rakenteeseen. Kaivokadusta voitaisiin kehittää kauppakatua, kun kadun kummallekin reunalle saataisiin liiketiloja. Myös Puistokadun luonne kauppakatuna paranisi. Torin tilallinen pienentäminen kytkisi myös kaup papalveluita tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, millä on keskustaa eheyttävä vaikutus. Korttelin liiketilojen tulee avautua torin suuntaa selkeästi, jotta liiketilat toimisivat osana kaupallista keskustaa. Liikerakennusten tulee olla myös hyvin avautuvia ja niistä tulee pääs tä kulkemaan läpi. Rakennuksiin tulee tehdä kauppakäytäviä rakennusten läpi, jolloin liiketiloja voidaan jakaa pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Tällöin saadaan keskustaan myös galleriatiloja, jotka tarjoavat vaihtoehtoja avoimille katutiloille. Vaihtoehtojen liiketilamäärät vaihtelevat eri ratkaisuissa, mutta tavoitteena tulisi olla liiketilojen käyttäminen erikoiskauppojen ja palveluyritysten tiloina. Uusiin liiketiloihin voisi sijoittaa myös valtakunnallisesti toimivien ketjuyritysten käyttöön soveltuvia keskimääräistä suurempia liiketiloja ( m 2 ). Vetovoimaisuuden turvaamiseksi osa tiloista tulee olla pienempiä, jotta kiinteistöön saadaan riittävän monta liiketilaa. Kiinteistöön ei suositella sijoitettavaksi päivittäistavarakauppaa, koska sen toiminta edellyttää raskaampaa huoltotoimintaa, suurempaa pysäköintipaikkatarvetta ja vie keskustaan paremmin soveltuvilta erikoisliikkeiltä käyttökelpoista liiketilaa. Ravintola- ja kahvilatoimintojen sijoittaminen kortteliin tulisi toteuttaa niin, että torin suuntaan avautuvaa aukiota voidaan luontevasti hyödyntää ulkoterasseina. Lipputornia tulee myös voida hyödyntää osana palvelutiloja Suuryksiköiden sijoittaminen keskustarakenteessa Haminan kauppapalveluverkon vahvuutena on ollut kaupan keskittyminen keskustaan ja sen reunaan. Merkittävin itsenäinen keskustan ulkopuolella oleva kauppapaikka on Itäväylä valtatien ja satamaväylän risteyksessä. Se ei Santasalo Ky

18 Haminan kaupallinen selvitys 16 kuitenkaan ole kasvanut merkittäväksi keskittymäksi ja perustuu lähinnä suureen päivittäistavarakauppaan. Muut päivittäistavarakaupan suuryksiköt sijaitsevat keskustassa ja keskustan reunavyöhykkeellä. Kaupallisessa ydinkeskustassa on yksi päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Sen sijoittaminen keskustan reunavyöhykkeelle tulisi olla pitkän aikavälin tavoite. Suuryksikkö vapauttaisi keskeiseltä liikepaikalta tilaa keskustan erikoisliikkeille ja palveluille. Suuryksiköiden sijoittaminen keskustan länsireunalle vahvistaisi keskustan kapallista toimivuutta. Kaupungin hallussa olevista tonteista linja-autoaseman tontti sopisi erityisen hyvin kaupan suuryksikölle. Linja-autoliikenne täytyisi siirtää uuteen paik kaa, mutta tontin eteläreunaan voisi sijoittaa liikerakennuksen, jonka pysäköinti ratkaistaan rakennuksen kellarissa. Paras ratkaisu olisi rakentaa suuri pysäköintilaitos ulottumaan kadun ali aina K-marketin rakennuksen seinään asti, jolloin myös K-market sijoittaisi osan omista pysäköintipaikoistaan kellariin. Kaupan suuryksiköt olisivat tällöin vierekkäin ja ne tarjoisivat myös hyvät pysäköintitilat. Santasalo Ky

19 Liite 1 HAMINA tp myynti tp myynti tp myynti PT-kauppa 20 38, , ,8 PT-erikoiskauppa 6 0,8 9 1,4 6 1,4 Kioskit 11 2,7 8 2,4 7 2,3 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA 37 41, , ,4 Hypermarketit 1 16,8 Tavaratalot 1 14,7 1 15,8 Pienoistavaratalot ja muut tavaramyym. TAVARATALOKAUPPA 1 16,8 1 14,7 1 15,8 Huonekalu- ja sisustuskauppa 1 0,4 2 2,6 2 2,9 Kodintekniikkakauppa 6 3,2 5 3,9 5 3,5 Rauta- ja rakennustarvikekauppa 6 4,5 3 7,6 6 8,7 TILAA VAATIVA ERIKOISKAUPPA 13 8, , ,1 YHTEENSÄ 51 66, , ,3 Alkoholi- ja muiden juomien vk 1 1,7 1 1,7 1 1,9 JUOMIEN VK 1 1,7 1 1,7 1 1,9 Apteekit 2 3,1 2 4,3 2 5,5 Terveydenhoitotarvikkeiden kauppa 1 0,3 1 0,3 Kosmetiikkakauppa 1 0,1 2 0,2 1 0,2 LÄÄKKEIDEN JNE VK 3 3,2 5 4,9 4 6,0 Kangaskauppa 3 0,3 1 0,2 1 0,2 Lankakauppa 1 0,1 1 0,1 1 0,1 Sisustustekstiilikauppa TEKSTIILIKAUPPA 4 0,4 2 0,3 2 0,3 Naistenvaatekauppa 2 0,4 2 0,5 2 0,5 Miestenvaatekauppa Nahkakauppa Lastenvaatekauppa Hattukauppa 1 0,1 1 0,1 1 0,1 Vaatteiden yleiskauppa 5 4,6 6 3,2 7 2,9 VAATEKAUPPA 8 5,1 9 3,7 10 3,5 Kenkäkauppa 2 0,7 1 0,4 1 0,4 Laukkukauppa 1 0,2 1 0,2 1 0,2 KENKÄ- JA LAUKKUKAUPPA 3 0,9 2 0,6 2 0,6 Muu sisustuskauppa 1 0,2 Sähkö- ja valaisinkauppa 2 0,5 2 0,5 1 0,3 Kumi- ja muovikauppa 2 0,8 2 0,8 1 0,4 Taloustarvikkeiden kauppa SISUSTUSKAUPPA 5 1,4 4 1,3 2 0,7 Paperikauppa 1 0,3 1 0,4 1 0,4 Kirjakauppa 2 1,3 2 1,6 2 1,7 KIRJA- JA PAPERIKAUPPA 3 1,6 3 1,9 3 2,1

20 Liite 1 Kukkakauppa 4 0,6 4 0,7 5 0,8 Kukkakioski 1 0,1 1 0,1 1 0,1 Puutarhakauppa 1 0,4 Taideliikkeet 1 0,1 1 0,1 Valokuvaustarvikkeiden kauppa 3 0,5 3 0,4 2 0,6 Optisen alan kauppa 3 0,8 4 1,2 4 1,4 Kulta- ja kellokauppa 3 0,4 4 0,8 3 0,8 Urheilukauppa 4 3,5 4 3,5 5 4,2 Mattojen vähittäiskauppa Venekauppa 2 0,9 2 1,5 2 2,0 Tietokonekauppa 1 0,6 1 0,7 Tietoliikennevälineiden kauppa 1 0,5 3 3,0 5 5,3 Eläinkauppa 1 0,1 1 0,2 1 0,2 Lelukauppa 1 0,2 1 0,2 Lastentarvikekauppa 1 0,3 Lahjatavarakauppa 1 0,1 2 0,3 2 0,3 Tapettikauppa Muu vähittäiskauppa 2 2 0,2 PIENET ERIKOISKAUPAT 26 8, , ,1 Antiikkiliikkeet Antikvariaattikauppa 1 0,1 1 0,1 Muu käytettyjen tavaroiden kauppa 2 0,1 5 0,2 KÄYTETTYJEN TAVAVAROIDEN VK 2 0,1 6 0,2 1 0,1 Vaatteiden postimyynti Muu postimyynti 1 1,8 1 1,8 Tori- ja markkinakauppa 2 0,1 2 0,1 3 0,2 Muu vk myymälöiden ulkopuolella 3 0,2 6 0,2 VK MYYMÄLÖIDEN ULKOPUOLELLA 2 0,1 6 2,1 10 2,2 VÄHITTÄISKAUPPA , , ,8 Suutari 1 0,0 Kotitalouskoneiden korjaus 3 0,4 3 0,5 2 0,3 Kellojen korjaus 1 0,1 1 0,1 Muu korjaustoiminta 4 0,3 2 0,2 1 0,1 KORJAUSTOIMINTA 8 0,7 6 0,7 4 0,5 VÄHITTÄISKAUPPA JA KORJAUS , , ,3 Ravintolat 8 4,2 11 3,4 14 3,5 Kahvila-ravintolat 10 1,5 15 2,2 17 3,3 Ruokakioskit 3 0,4 4 0,7 3 0,6 Olut- ja drinkkibaarit 8 1,2 13 2,0 4 1,1 Kahvilat ja kahvibaarit 7 0,9 RAVINTOLAT JA KAHVILAT 29 7,2 43 8,4 45 9,4 KAUPPA JA RAVINTOLAT , , ,7 Auto- ja varaosakauppa 13 9, , ,4 Huoltamotoiminta 8 7,9 8 11,8 6 9,1 YHTEENSÄ , , ,1 Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005 1(8) Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin: 1. Tutkimuksen tavoite 2. Menetelmä Tutkimuksen tavoitteena on

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa Kouvolan keskustan kaupallisten palveluiden kehitys 2012-2016 Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa 30.6.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Kouvolassa... 4 2.1. Kaupan ja

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO TORIKORTTELIT Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto 10-06-2009 2 PROJEKTISTA.3 NYKYTILANNE..5 LIIKEIDEA JA KONSEPTIKEHITYS...7 INVESTOINNIT...9 VUOKRAUS 9 HELSINGIN LEIJONA OY.9 3 PROJEKTISTA Lähtökohdat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET Martti Wilhelms 30.12.2016 TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy ALLin menetelmä elinvoiman mittaamiseen ja seurantaan ALLin elinvoimalaskenta on kaupallinen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko?

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko? RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS 2016 - kiekko vai kolikko? RANTAKATU muuttui maksulliseksi kesällä 2015 TAUSTAA Rantakatu 1999 Keskustan vahvoista pääkauppakaduista Rantakatu on leveä ja yksisuuntainen.

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa -hanke Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa -hanke Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa -hanke Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus 25.5.2011 VÄHITTÄISKAUPAN TOIMIPAIKKOJEN JA SIJAINTIRAKENNUSTEN TIEDOT Johdanto Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ Toimistopäällikkö Tuomas Eskola Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 7.2.2017 KANTAKAUPUNGIN ALUE: Nykyinen toimistotilakanta 3,17 M k-m 2 Vajaakäyttöaste keskimäärin 8,3% Muutosten myötä toimistotilat

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kaupan alan näkymät RETAIL -AAMUPÄIVÄ. Kansallismuseon auditorio 4.11.2009 Matti Räisänen

Kaupan alan näkymät RETAIL -AAMUPÄIVÄ. Kansallismuseon auditorio 4.11.2009 Matti Räisänen Kaupan alan näkymät RETAIL -AAMUPÄIVÄ Kansallismuseon auditorio 4.11.2009 Matti Räisänen Kaupan alan näkymät Toteutuneesta myynnistä Tulevaisuuden näkymistä Työllisyydestä Mitä 2010 Kaupan liiton jäsenyritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot