Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus"

Transkriptio

1 Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä

2 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Selvityksen tavoite Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 4 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Päivittäistavarakaupan verkko Kaupan pinta-ala Kymenlaakson kaupan keskuksissa Kaupan rakenne keskustoissa ja muilla kaupan alueilla Kymenlaakson kaupallinen palveluverkko Vähittäiskaupan suuryksiköt maakunnassa Muutokset palveluverkossa 24 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Kaupan yleinen kehitys Suomessa Kaupan konseptien kehitys Kaupan liikevaihdon kehitys Suomessa ja Kymenlaaksossa Väestön kehitys Kymenlaaksossa Loma-asukkaat ja venäläiset Kymenlaakson ostovoiman kehitys Loma-asukkaiden ostovoiman kehitys Venäläisten rahankäytön kasvu Kaakkois-Suomessa 44 4 LIIKETILAN LASKENNALLINEN LISÄTARVE KYMENLAAKSOSSA Liiketilan lisätarve vuoteen Loma-asukkaiden ja venäläisten merkitys liiketilatarpeeseen Liiketilan lisätarve ja liikerakentaminen Kymenlaaksossa aikaisempina vuosikymmeninä Liiketilan lisätarpeen suuntaaminen keskustatyyppisille alueille ja muille alueille 56 5 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITYSNÄKYMÄT Seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt Kaupan hankkeita ja suunnitelmia Kymenlaaksossa Ohjausryhmän työpajan näkemyksiä palveluverkon kehittämisestä Vähittäiskaupan sijoittumisen kannalta potentiaaliset alueet Keskustojen mitoitus Kymenlaaksossa Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus Kymenlaaksossa 71

3 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 2 6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mitoituksen tarkastelua Kaupan hankkeiden vertailua laskennalliseen mitoitukseen Vaikutukset keskustoihin Vaikutukset palveluverkkoon Liikenteellinen arviointi 87 7 JOHTOPÄÄTÖKSET - KYMENLAAKSON KAUPAN RAKENNE JA MITOITUS Kaupan rakenne ja mitoitus keskustoissa Kaupan rakenne ja mitoitus vähittäiskaupan suuryksikköalueilla Kaupan mitoitus maakuntakaavassa Maakunnan palveluverkko 96 Liite 1 Maankäyttö ja rakennuslaki 9 a luku ( /319) Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset 99 Liite 2 Selvityksessä käytettyjä käsitteitä 101 Erilliset liitteet Karttaliite 1 Liiketilat keskustoissa ja kaupan alueilla Kymenlaaksossa 2012 Karttaliite 2 Liiketilamuutokset keskustoissa ja kaupan alueille Kymenlaaksossa 2006/

4 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 3 1 JOHDANTO Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset, venäläisten lisääntynyt ostosmatkailu ja paineet kaupan rakenteen muutoksille ovat aiheuttaneet tarpeen tarkastella Kymenlaakson kauppaa maakuntakaavatasolla. Maakuntahallitus päätti uuden vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaavassa käsitellään ensisijaisesti Kymenlaakson kauppaan sekä meri- ja rannikkoaluesuunniteluun liittyviä aihealueita. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että vähittäiskaupan mitoitus on määriteltävä maakuntakaavassa. Tätä taustaa vasten on päätetty selvittää Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus. Kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksen on Santasalo Ky:ltä tilannut Kymenlaakson liitto. Selvityksen ovat tehneet tutkijat Tuomas Santasalo ja Katja Koskela sekä tutkimusavustajat Maria Auranen ja Auli Santasalo. Venäläisten matkailijoiden määrää ja rahankäyttöä Kaakkois-Suomessa on tutkinut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. Kymenlaakson liiton lisäksi tutkimusta on rahoittanut Etelä-Karjalan liitto. Venäläisten matkailusta tehdään erillinen raportti. Tutkimuksen tuloksia käytetään taustatietoina tässä kaupan mitoitusselvityksessä. Liikenteellisestä tarkastelusta vastaavat Hannu Pesonen, Osmo Salomaa ja Markku Kivari Strafica Oy:stä, joka on tehnyt liitolle Kymenlaaksoon liitolle erillisselvityksen kaupan palveluverkon liikenteellisen arvioinnista. Kaupan selvitykseen on lisätty yhteenveto liikenteellistä arvioinnista. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvitystä on käsitelty ohjausryhmässä, johon ovat kuuluneet Ari Pietarinen, Lotta Vuorinen ja Riitta Kallström Kymenlaakson liitosta, Markku Hannonen Kotkan kaupungista, Marko Luukkonen ja Hannu Koverola Kouvolan kaupungista, Vesa Pohjola Haminan kaupungista, Osmo Havuaho ja Markku Uski Virolahden kunnasta, Veikko Haimila ja Pentti Toivanen Iitin kunnasta, Pirjo Kopra Pyhtään kunnasta, Reijo Saksa Kotkan Kauppatie ry:stä, Paula Kulla Kinno Oy:stä, Marja-Leena Monni Kouvolan Ydinkeskusta ry:stä., Birthe Suni Cursor Oy:stä, Timo Heikkilä Keskosta, Ari Hyytiä ja Hannu Alastalo Osuuskauppa Ympäristöstä, Pertti Perttola ja Harri Kuivalainen Kaakkois- Suomen ELY-keskuksesta. Lisäksi selvitystyön yhteydessä on järjestetty työpaja laajennetulle ohjausryhmälle. 1.1 Selvityksen tavoite Työn lähtökohtana on nykyinen maakuntakaava, jossa on esitetty keskustat, vähittäiskaupan suuryksiköt sekä muut kaupan alueet. Maakuntakaavan kaupan ratkaisua täydennetään/päivitetään uusien vaihtoehtoisten kaupan ratkaisujen osalta ja vähittäiskauppa mitoitetaan. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan ja tämän pohjata selvitetään Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Mitoitus on suuntaa-antava ja perustuu keskimääräisiin arvioihin kaupan kehityksestä. Mitoitusta voidaan käyttää lähtökohtana maakuntakaavan laatimisessa, mutta selvityksessä esitetty mitoitus ei kuitenkaan ole suoraan kaavaratkaisun mitoitus. Kymenlaakson liiton teettämä edellinen Kaupan palveluverkkoselvitys on vuodelta 2008 (Kymenlaakson maakuntakaava, Kaupalliset palvelut; Santasalo Ky). Kaupan nykytilannetta verrataan tämän edellisen selvityksen lähtötietoihin, jotka valtaosin ovat vuodelta Näiden pohjalta selvitetään, miten kauppa on Kymenlaaksossa kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi peilataan Kymenlaaksossa tapahtunutta kehitystä muissa maakunnissa tapahtuneeseen kaupan kehitykseen

5 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakiin on keväällä 2011 tullut voimaan vähittäiskauppaa koskevia erityisiä säännöksiä. Tässä esitellään näitä säännöksiä sekä säännösten siirtymäsäännöksiä. Lähteenä on käytetty maankäyttö- ja rakennuslakia, luonnosta ympäristöministeriössä valmisteilla olevasta kaupan oppaasta sekä ympäristöministeriön kirjettä vähittäiskauppaa koskeviin erityisiin säännöksiin liittyvistä siirtymäsäännöksistä ( YM2/501/2012). Maankäyttö- ja rakennuslain uusien säännösten mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitettaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää (71 a ). Muutos on tuonut paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan suunnitteluvelvoitteen piiriin. Uutena säännöksenä maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut vähittäiskauppaa koskevat erityiset sisältövaatimukset, joita sovelletaan maakunta- ja yleiskaavoihin (71 b ). Vähittäiskauppaa koskevia erityisiä sisältövaatimuksia ovat: Suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Sisältövaatimuksissa yhtenä osana on, että maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja ja että vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella. Laissa määritellään periaatteet vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisesta (71 c ). Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijaisena sijaintipaikkana on keskusta, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt tulee siis merkitä maakuntakaavaan, mikäli niitä sijoitetaan keskusta-alueiden ulkopuolelle. Tämä koskee siis myös tilaa vaativaa kauppaa ja autokauppaa. Maakuntakaavassa voidaan erottaa tilaa vaativan kaupan tai muun erikoiskaupan alueet muista vähittäiskaupan suuryksikköalueista omalla merkinnällään. Näillä alueilla voidaan käyttää esimerkiksi indeksoituja merkintöjä (km-1, km-2). Suunnittelumääräyksillä voidaan lisäksi täsmentää alueen käyttöä. Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja ja enimmäismitoituksen määrittely tehdään vaikutusten arvioinnin kautta. Mikäli yksiköllä ei ole vaikutuksia muihin keskuksiin, se on paikallinen. Mikäli yksiköllä on vaikutuksia muihin keskusverkkohierarkialtaan samantasoisiin tai ylemmän tason keskuksiin, se on seudullinen. Mikäli yksiköllä on merkittäviä haitallisia vaikutuksia muihin keskuksiin, sitä ei voi toteuttaa. Suunniteltu maankäyttö ei saa haitata merkittävästi keskustojen palveluita. Näin ollen keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan tulee selvittää ja alueille voi sijoittaa sellaista kauppaa tai sellaisia määriä kauppaa, ettei se vaikuta merkittävästi keskusta-alueiden kehittämiseen.

6 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 5 Arvioitaessa vähittäiskaupan suuryksiköiden mahdollisuuksia sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle tulee selvittää erityisesti: kaupan laatu ja toiminnan luonne, toimintaedellytykset keskustassa: mm. suuri tilantarve, vaikutukset keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen, sijainti yhdyskuntarakenteessa, saavutettavuus joukko- ja kevyellä liikenteellä sekä asiointitiheys, liikenteen määrä ja vaikutukset asiointimatkojen pituuteen. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen tavoitteena on ohjata palveluverkon tasapainoista kehittämistä ja turvata keskusta-alueiden elinvoimaisuus ja kaupallisten palvelujen toiminta- ja kehitysedellytykset. Kaupan sijoittumisen vaikutuksia ei ilman enimmäismitoitusta ole usein mahdollista riittävästi arvioida. Keskustatoimintojen alueen enimmäismitoitus esitetään vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalana, lukumääränä, maksimikokona tai näitä yhdistämällä. Kerrosalana esitettävään enimmäismitoitukseen lasketaan mukaan olemassa olevat ja uudet yli 2000 kerrosneliömetrin suuruiset vähittäiskaupan suuryksiköt. Enimmäismitoitus voidaan esittää suuruusluokkana, joka täsmentyy kuntakaavoituksessa. Jos vaikutusten arvioinnin perusteella ei ole osoitettavissa haitallisia vaikutuksia, voidaan enimmäismitoitus jättää osoittamatta. Enimmäismitoituksen esittämättä jättämistä voidaan harkita jos keskusta-alueen merkitys on aluerakenteellisesti maakunnallinen tai kun keskusta-alue on toimiva ja elinvoimainen "aito keskusta" tai kun keskushierarkialtaan samantasoisten keskusten välillä ei ole kilpailua. Esittämättä jättäminen on perusteltava vaikutusten arvioinnin avulla. Kaupan alueiden enimmäismitoitus voidaan esittää kerrosalana. Kerrosalana esitettävään enimmäismitoitukseen lasketaan mukaan alueen kaikki kaupan kerrosala eli vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalan lisäksi myös pienemmät kaupan yksiköt. Enimmäismitoitukseen lasketaan mukaan sekä olemassa oleva että uusi kerrosala. Enimmäismitoitus voidaan esittää suuruusluokkana, joka täsmentyy kuntakaavoituksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaan koskeviin eritysiin säännöksiin liittyy siirtymäsäännöksiä. Lainmuutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan 71 a :n mukaista vähittäiskaupan suuryksikkömääritelmää sovelletaan paljon tilaa vaativaan kauppaan vasta alkaen. Siirtymäkauden aikana kunta voi siten hyväksyä yleis- tai asemakaavan, jossa osoitetaan seudullisesti merkittävä yli 2000 kerrosneliömetrin suuruinen paljon tilaa vaativan erikoistavaran myymälä alueelle, jota ei maakuntakaavassa ole osoitettu vähittäiskaupan suuryksikölle. Siirtymäkauden aikana kunta voi myös myöntää rakennusluvan tällaiselle myymälälle, vaikka aluetta ei ole asemakaavassa erityisesti osoitettu vähittäiskaupan suuryksikölle. Siirtymäkauden jälkeen sellaisen yleis- tai asemakaavan hyväksyminen, joka mahdollistaa seudullisesti merkittävän tilaa vaativan kaupan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, edellyttää maakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän. Näin ollen maakuntakaavoissa tulee varautua siirtymäkauden jälkeiseen aikaan osoittamalla seudulliset paljon tilaa vaativan kaupan suuryksiköt maakuntakaavaan. Rakennuslupaa paljon tilaa vaativan kaupan suuryksikölle ei voida siirtymäkauden jälkeen myöntää maakunta- ja yleiskaavan keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle, ellei aluetta ole asemakaavassa erityisesti varattu vähittäiskaupan suuryksikköä varten. Tämä koskee myös merkittävää laajennusta. Merkittävän laajennuksen ohjeellisena rajana pidetään yleensä yli 1500 kerrosneliömetrin tai yli 25 prosentin laajennusta.

7 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 6 Yhteenvetona voidaan todeta, että maakuntakaavoituksessa uudet säännökset tarkoittavat mm. seuraavaa: Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta. Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö voidaan sijoittaa keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, jos se on erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Maakuntakaavaan on merkittävä kaikki keskustatoimintojen alueiden ulkopuoliset seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt, myös tilaa vaativan kaupan suuryksiköt. Sellaista vähittäiskaupan suuryksikköä ei voida sijoittaa keskusta-alueiden ulkopuolelle, jolla on merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustan palveluihin. Maakuntakaavassa tulee määritellä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja. Maakuntakaavassa tulee esittää vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus vähittäiskaupan suuryksikköalueilla sekä tarpeen mukaan myös keskustoissa. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida sisältövaatimukset, jotka koskevat keskustan ensisijaisuutta vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikkana, palveluiden saavuttamista joukko- ja kevytliikenteellä sekä liikenteen haittavaikutusten minimointia.

8 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 7 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS Kaupan nykytilaa Kymenlaaksossa kuvataan tässä kaupan tilastojen sekä kartoituksen pohjalta. Tilastosta saadaan vähittäiskaupan myynti. Myynnin ja ostovoiman avulla voidaan laskea ostovoiman siirtymät, eli se miten kauppa Kymenlaaksossa myy suhteessa paikallisten asukkaiden ostovoimaan. Kartoituksen pohjalta analysoidaan kaupan sijoittumista Kymenlaaksossa. Kartoituksen pohjalta saadaan myös tietoa vähittäiskaupan ja muiden kaupallisten palvelujen pinta-aloista. Päivittäistavarakaupan sijoittumista ja tarjontaa analysoidaan AC Nielsenin päivittäistavarakaupan myymälärekisterin pohjalta. 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Vähittäiskaupan myyntiä ja toimipaikkoja on tarkasteltu Tilastokeskuksen yritystilaston pohjalta. Mikäli kunnassa on toimialalla alle kolme toimipaikkaa, myyntitiedot on arvioitu. Tilastokeskuksen yritystilastosta on saatu liikevaihto, johon on laskettu päälle arvonlisävero. Myynti on näin verrannollinen ostovoimaan, joka myöskin pitää sisällään arvonlisäveron. Viimeisimmät yritystilaston tiedot ovat vuodelta Tilasto on kuntakohtainen, mikä heikentää kuntien välistä vertailua. Kouvolan seudulla Kouvolan kaupunki kattaa lähes koko markkinat, kun taas Kotkan-Haminan seudulla kuntia on enemmän. Yritystilasto on tehty toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesti. Päivittäistavarakauppaan kuuluvat päivittäistavaramarketit ja lähikaupat, Alkot, päivittäistavarakaupan erikoismyymälät (mm. leipomot, makeiskaupat, jäätelökioskit, kalakaupat, luontaistuotekaupat) sekä kioskit. Tavaratalokauppaluokassa ovat hypermarketit, tavaratalot ja muut laajan tavaravalikoiman myymälät. Tavarataloluokan myymälöissä myydään sekä päivittäistavaraa että käyttötavaraa. Näin ollen tavarataloluokan myynti pitää sisällään sekä päivittäistavarakaupan myyntiä että erikoiskaupan myyntiä. Tilaa vaativaan erikoiskauppaan sisältyy rauta- ja rakennustarvikekauppa, kodintekniikkakauppa, puutarhakauppa, huonekalukauppa ja venekauppa. Autokauppa ja huoltamot eivät ole mukana. Muuhun erikoiskauppaan sisältyy pääosin keskustahakuinen erikoiskauppa eli mm. muotikauppa, urheilukauppa, kulta- ja kellokauppa, kukkakauppa, apteekit, sisustuskauppa, matkapuhelinkauppa ja optikot. Vuonna 2010 Kymenlaaksossa oli yhteensä 862 vähittäiskaupan toimipaikkaa ja näillä myyntiä yli 1,2 miljardia euroa. Myynti ja toimipaikkamäärä jakautuvat kohtalaisen tasan Kotkan-Haminan seudun ja Kouvolan seudun kesken. Kuntavertailussa myyntiä on eniten Kouvolassa ja Kotkassa. Hamina on myynniltään keskisuuri kunta. Miehikkälässä ja Pyhtäällä vähittäiskaupan toiminta on varsin suppeaa ja painottuu volyymiltaan päivittäistavarakauppaan. Vähittäiskaupan toimipaikkamäärää sekä myyntiä Kymenlaakson kunnissa verrattiin asukasmäärään. Kotkassa on kaupan toimintaa suhteessa enemmän kuin asukasosuus näissä kunnissa on. Myös Virolahden myyntiosuus ylittää asukasosuuden. Kouvolan kaupungissa tarjonta on kaupungin asukasmäärän nähden tasapainossa. Muissa kunnissa toiminta jää suppeammaksi kuin, mitä asukasmäärä edellyttäisi, jos kauppa jakautuisi Kymenlaakson alueelle tasaisesti.

9 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 8 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Kymenlaaksossa vuonna 2010 Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti paikat milj. paikat milj. paikat milj. paikat milj. Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit Tavaratalokauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Osuus Kymenlaakson tarjonnasta 10 % 10 % 34 % 34 % 1 % 0 % 2 % 1 % Osuus väestöstä 12 % 30 % 1 % 3 % Virolahti Iitti Kouvola Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti paikat milj. paikat milj. paikat milj. Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit Tavaratalokauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Osuus Kymenlaakson tarjonnasta 2 % 3 % 4 % 3 % 47 % 48 % Osuus väestöstä 2 % 4 % 48 % Kotkan- Kouvolan seutu Kymenlaakso Haminan seutu Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti paikat milj. paikat milj. paikat milj. Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit Tavaratalokauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Osuus Kymenlaakson tarjonnasta 49 % 49 % 51 % 51 % 100 % 100 % Osuus väestöstä 48 % 52 % 100 % Lähde: Tilastokeskus

10 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Ostovoima kuvaa markkina-alueen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen asukkaiden markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vuonna 2011 Kymenlaaksossa oli vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa yli 1,3 miljardia euroa. Lisäksi alueella lasketaan olevan autokauppaa sekä ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes 800 miljoonaa euroa. Yhteensä maakunnassa on vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa 2,1 miljardia euroa. Oheisessa taulussa ostovoima esitetään kunnittain. Kuntajaon lisäksi Kouvolan kaupunki esitetään myös vanhan kuntajaon mukaisesti, jotta alueellinen painotus Kouvolan seudulla näkyy paremmin. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kymenlaaksossa 2011 milj. euroa Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Kotkan- Haminan seutu Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Kouvolan Kymenlaakso milj. euroa Iitti Kouvola seutu Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä milj. euroa Kouvola Kuusankoski Anjalankoski Valkeala Elimäki Jaala Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky

11 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 10 Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueen kysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa kussakin kunnassa toteutuneeseen myyntiin. Tavaratalokaupan myynti on jaettu arvion mukaan päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan toimialoille. Myynnin lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoa, myös päivittäistavarakaupan osalta, koska Tilastokeskuksen tilasto on julkinen tilasto, kun taas A.C. Nielsenin myyntitietoja ei saa julkaista. Ostovoiman siirtymät on kunnittain laskettu vuodelle 2010, koska uusimmat kuntakohtaiset vähittäiskaupan myyntitiedot ovat tältä vuodelta. Koska vähittäiskaupan yritystilasto on kuntakohtainen ei Kouvolan seudun sisäisiä ostovoimasiirtymiä saada tämän pohjalta esitettyä. Ostovoimasiirtymät ovat nettosiirtymiä, eli siirtymä kertoo vain sen myydäänkö kunnassa enemmän vai vähemmän kuin kuntalaisilla on vähittäiskaupan ostovoimaa. Asiointia tapahtuu myös ristiin kuntien välillä, ja sellaisestakin kunnasta, jossa ostovoiman siirtymä on positiivinen, siirtyy aina jonkin verran ostovoimaa muihin keskuksiin (esim. pääkaupunkiseutu, ulkomaat). Selvityksessä esitetyistä ostovoiman siirtymistä ei siis saada tietoa, missä kuntalaiset asioivat. Tämän selvittäminen vaatisi erillisen asiointitutkimuksen, jota ei tämän selvityksen yhteydessä ole tehty. Yleisesti päivittäistavarakauppa-asioinnit hoidetaan lähellä. Arkisin elintarvikeostot tehdään usein lähellä kotia ja lähinnä viikonloppuisin käydään herkemmin lähialuetta hieman kauempana monipuolisessa päivittäistavarakaupassa. Erikoiskaupan ostoksia haetaan tätäkin kauempaa. Mitä harvemmin tuotetta ostetaan, sitä yleisemmin sitä voidaan ostaa kaukaakin. Muotikauppa keskittyy suuriin kaupunkeihin ja näin keskittyvät ostoksetkin. Erikoiskaupan ostosmatkojen yhteydessä hoidetaan myös päivittäistavarakauppa-asiointia, mikä lisää pt-siirtymiä monipuolisiin keskittymiin. Tilaa vaativa kauppa keskittyy myös, mutta yksittäisiä vetovoimaisia tilaa vaativan kaupan myymälöitä löytyy myös pienistä keskittymistä. Autokauppa keskittyy myös omille alueilleen, ja autokaupassa käydään myös yli maakuntarajojen. Kuntatarkastelussa ostovoiman siirtymät ovat positiiviset ainoastaan Kotkassa ja Virolahdella. Kotka on Kotkan-Haminan seudun kaupan keskus. Virolahden positiivista siirtymää selittävät venäläiset matkailijat. Kouvolan seudulla Kouvolan kauppa-alueiden siirtymät eivät näy tarkastelussa, koska tarkastelu kattaa koko Kouvolan kaupungin.

12 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 11 Vähittäiskaupan ostovoimasiirtymät Kymenlaaksossa 2010 OV-siirtymä milj. Hamina Kotka MiehikkäläPyhtää Virolahti Iitti Kouvola Päivittäistavarakauppa ja Alko -2,8 3,8-3,3-4,8 5,0-0,8 0,0 Tilaa vaativa kauppa -3,6 1,9-2,9-5,1 11,6-5,2-15,2 Muu erikoiskauppa -19,2 5,4-4,2-9,9 1,9-8,4-20,0 Erikoiskauppa yhteensä -22,8 7,3-7,1-15,1 13,5-13,6-35,2 Vähittäiskauppa yhteensä -25,7 11,0-10,4-19,9 18,4-14,5-35,2 OV-siirtymä Kotkan- Haminan Kouvolan Kymenmilj. seutu seutu laakso Päivittäistavarakauppa ja Alko -2,1-0,8-2,9 Tilaa vaativa kauppa 1,7-20,5-18,7 Muu erikoiskauppa -26,0-28,4-54,4 Erikoiskauppa yhteensä -24,3-48,9-73,1 Vähittäiskauppa yhteensä -26,4-49,7-76,1 OV-siirtymä % ostovoimasta Hamina Kotka MiehikkäläPyhtää Virolahti Iitti Kouvola Päivittäistavarakauppa ja Alko -4 % 2 % -51 % -31 % 46 % -4 % 0 % Tilaa vaativa kauppa -12 % 2 % -100 % -69 % 232 % -51 % -12 % Muu erikoiskauppa -37 % 4 % -84 % -81 % 23 % -49 % -9 % Erikoiskauppa yhteensä -27 % 3 % -90 % -77 % 101 % -50 % -10 % Vähittäiskauppa yhteensä -17 % 3 % -72 % -56 % 77 % -29 % -6 % OV-siirtymä Kotkan- Haminan Kouvolan Kymen- % ostovoimasta seutu seutu laakso Päivittäistavarakauppa ja Alko -1 % 0 % -1 % Tilaa vaativa kauppa 1 % -14 % -7 % Muu erikoiskauppa -12 % -12 % -12 % Erikoiskauppa yhteensä -7 % -13 % -10 % Vähittäiskauppa yhteensä -4 % -7 % -6 % Lähde: Tilastokeskus ja Santasalo Ky

13 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Päivittäistavarakaupan verkko Päivittäistavarakaupan verkon analysointi pohjautuu A.C. Nielsenin päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin vuodelta Siten mm. Prisman laajennus Kouvolan kauppakeskusalueella ei näy luvuissa. Kotkan Prisman laajennus näkyy pinta-aloissa, muttei täysin vielä myynnissä, koska laajennettu Prisma oli valmis vasta vuoden 2010 joulumyyntiin. HARTOLA Päivittäistarakaupan myyntiala m HUUTOTÖYRY KIMOLA JAALA VEKARANJÄRVI VUOHIJÄRVI VERLA TUOHIKOTTI SELÄNPÄÄ KAUSALA RADANSUU VOIKKAA KUUSANKOSKI VALKEALA JOKELA UTTI KAIPIAINEN Päivittäistavaran pinta-ala Erikoistavaran pinta-ala KORIA KOUVOLA ELIMÄKI INKEROINEN MYLLYKOSKI SIPPOLA LIIKKALA PYHÄLTÖ SUUR-MIEHIKKÄLÄ MIEHIKKÄLÄ MUURIKKALA NEUVOTON HUSULA HAMINA VIROLAHTI PYHTÄÄ SILTAKYLÄ KARHULA KLAMILA KOTKA HAAPASAARI Päivittäistavarakaupan verkko Kymenlaaksossa 2010 Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy

14 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 13 A.C. Nielsenin myymälärekisteri kattaa varsinaiset päivittäistavarakaupat, hypermarkettien ja tavaratalojen päivittäistavarakaupan sekä osan päivittäistavaroiden erikoismyymälöistä, lähinnä leipomomyymälät ja luontaistuotekaupat. Lisäksi rekisterissä on liikenneasemien yhteydessä toimivat erilliset päivittäistavarakaupat kuten ABC-marketit sekä Neste-asemien yhteydessä toimivat K-marketit. Myymälärekisteristä puuttuvat perinteisten huoltoasemien, joidenkin laajan tavaravalikoimien kauppojen (esim Rajamarket), erikoismyymälöiden ja kioskien päivittäistavaroiden myynti. Mukana ei myöskään ole Alkoja. Päivittäistavarakaupan myyntitiedot ovat siten jonkin verran pienempiä kuin Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilastosta lasketut päivittäistavarakaupan myyntitiedot. Päivittäistavarakauppa painottuu muun kaupan ja asukasmäärän tavoin Kouvolaan ja Kotkaan. Kolmanneksi eniten tarjontaa on Haminassa. Monipuolisesti kauppaa näyttää olevan myös Myllykoskella ja Inkeroisissa. Myös Kausalasta, Elimäeltä, Valkealasta ja Virolahdelta löytyy kohtalaisen suuri market. Muiden keskusten tarjonta jää lähikauppatasolle. Päivittäistavarakauppaa on kartoitettujen kaupan keskusten lisäksi myös kohtalaisen paljon Kymenlaakson kylissä. Päivittäistavarakaupan myynti myymälätyypeittäin vuonna 2010 Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Iitti Anjalankoski Elimäki Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan kunta Kotkan-Haminan seutu Kouvolan seutu Kymenlaakso Suomi Hypermarket Tavaratalo Iso supermarket Pieni supermarket Valinta- ja pienmyymälät Erikoismyymälät 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Päivittäistavarakaupan myynti- ja pinta-alatietoja esitetään tässä kunta- ja seutukohtaisesti. Kouvolan alueelta esitetään tiedot myös vanhan kuntajaon mukaisesti. Koska tilaston myyntija pinta-alatiedot eivät ole julkisia, niitä esitetään tässä vain suhde- ja indeksilukuina. Päivittäistavarakaupan rakenne Kymenlaaksossa on samantyyppinen kuin Suomessa muutoinkin. Kolmannes myynnistä kulkee suurten yksiköiden eli hypermarkettien ja tavaratalojen kautta, kolmannes suurten supermarkettien (yli 1000 m 2 ) ja kolmannes tätä pienempien myymälöiden kautta. Kotkan-Haminan seudulla suurten myymälöiden markkina-osuus on

15 Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 14 keskimääräistä suurempi, toisaalta taas valinta- ja pienmyymälöiden (alle 400 m2) osuus on samaa koko luokkaa kuin Suomessa keskimäärin. Hypermarket-tarjontaa on Kymenlaaksossa vain Kotkassa ja Kouvolassa, joissa niiden markkina-osuus on hallitseva. Keskikokoisissa keskuksissa suurten supermarkettien (yli 1000 m2) markkina-osuus on suurin. Pienissä keskuksissa on vain pieniä supermarketteja ( m2) tai tätä pienempiä lähikauppoja. Päivittäistavarakauppa Kymenlaaksossa 2010 Indeksi 100 = Kymenlaakso Alue Myyntiala m2 Myynti Teho /m 2 Per asukas Per asukas Myymälä- Ind. 100 = Ind. 100 = Ind. 100 = Väestö määrä Osuus maakunta Osuus maakunta maakunta osuus Hamina % % % Kotka % % % Miehikkälä 3 0 % 38 1 % % Pyhtää 3 1 % 44 2 % % Virolahti 3 2 % 93 2 % % Kotkan-Haminan seutu % % % Iitti 7 3 % 90 3 % % Anjalankoski 12 9 % % % Elimäki 6 4 % 93 3 % % Jaala 3 1 % % % Kouvola % % % Kuusankoski % % % Valkeala 9 5 % 75 5 % % Kouvolan kunta % % % Kouvolan seutu % % % Kymenlaakso % % % Lähde: AC Nielsen Päivittäistavarakauppoja on Kymenlaaksossa yhteensä 134. Kauppojen lukumäärä samoin kuin pinta-ala painottuvat hieman enemmän Kouvolan seudulle kuin Kotkan-Haminan seudulle. Myös suhteutettuna asukasmäärään on Kouvolan seudulla laajempi tarjonta kuin Kotkan-Haminan seudulla. Myynti seuduilla on asukasmäärän nähden kuitenkin tasainen. Näin ollen myyntiteho (i/m2) on Kotkan-Haminan seudulla korkeampi kuin Kouvolan seudulla. Yleisesti päivittäistavarakaupan ostokset tehdään lähellä. Kymenlaaksossa on kuitenkin keskuksia, joissa pt-tarjonta ei ole riittävä, ja asiointia siirtyy monipuolisempiin keskuksiin. Asukasmäärän nähden myynti on alhaisinta Miehikkälässä ja Pyhtäällä. Kotkassa ja Virolahdella myynti on vastaavasti keskimääräistä korkeampi. Virolahdella myyntiä lisäävät myös venäläiset asiakkaat. Kouvolan seudulla päivittäistavarakaupan myynti painottuu asukasmäärään suhteutettuna selvästi merkittävimmin vanhaan Kouvolaan. Muiden vanhojen kuntien sekä Iitin päivittäistavarakaupan myynti jää vastaavasti keskimääräistä alhaisemmaksi. Tämä kertoo siitä, että Kouvolan suuret päivittäistavarakaupan yksiköt vetävät asiakkaita koko seudulta.

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010

Maakuntakaavan. Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. uudistaminen. Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liiton julk aisuja E 111-2010 Uudenmaan liitto Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa Maakuntakaavan uudistaminen Uudenmaan liiton julkaisuja E 111-2010 Kaupan palveluverkko

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot