Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014

2 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut ja tulee muuttumaan merkittävästi myös tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten kaupan ja palvelualan rakennemuutos näkyy Vanhassa Raumassa ja miten alueen yrittäjät pystyvät vastaamaan tähän muutokseen sekä miten tilanne on muuttunut vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta. Tutkimuksen toteuttivat Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat pääosin henkilökohtaisilla haastatteluilla loka-marraskuussa Kohderyhmän muodostivat kaikki Vanhan Rauman alueella kaupallisessa käytössä olevissa kiinteistöissä toimivat yrittäjät, jotka harjoittavat kauppaa tai palveluelinkeinoa siinä laajuudessa, että se tarjoaa toimeentulon vähintään yhdelle henkilölle. Kriteerit täyttäviä yrityksiä Vanhassa Raumassa oli 155, joista tähän tutkimukseen osallistui puolet (77). Yritysten keskimääräinen koko oli huoneistoneliöinä 153,5 m 2 ja työntekijöinä 5,2 henkeä: 3 päätoimista ja 2,2 sivutoimista. Mikäli osa-aikaiset työntekijät muutetaan päätoimisiksi kertoimella 0,5, saadaan Vanhan Rauman yritysten työllistämisvaikutukseksi 635 henkeä. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihto vuonna 2012 oli 40 prosentilla yli ja 38 prosentilla Loput jäivät alle liikevaihtoon. 85 % yrityksistä kertoi liikevaihtonsa nousseen tai säilyneen ennallaan ja 15 % totesi liikevaihtonsa laskeneen tarkasteluvuosina % yrityksistä omisti liikekiinteistönsä, 42 %:lla oli pitkäaikainen ja 30 %:lla lyhytaikainen vuokrasopimus. Vuoteen 2006 verrattuna oli lyhytaikaisten vuokrasopimusten määrä hieman kasvanut ja pitkäaikaisten vähän laskenut. Tyypillinen liikekiinteistön vuokra oli /m2. Valtaosa vuokratiloissa toimivista (79 %) ilmoitti vuokran säilyneen ennallaan viimeisen vuoden tai kahden aikana ja lähes yhtä moni (77 %) arveli sen säilyvän suurin piirtein ennallaan myös seuraavan vuoden tai kahden aikana. Useampi kuin joka neljäs (27 %) vastanneista Vanhan Rauman yrityksistä on toiminut nykyisissä toimitiloissaan yli 20 vuotta. Joka viides (22 %) on toiminut nykytiloissa alle 2 vuotta. Yrittäjät ovat nykyisiin toimitiloihinsa varsin tyytyväisiä: 81 % totesi, että ne vastaavat heidän tarpeitaan erittäin tai melko hyvin. 92 % kyselyyn vastanneista Vanhan Rauman yrittäjistä arveli, että 1 2 vuoden tähtäimellä tarkasteltuna heidän toimintansa säilyy joko ennallaan tai laajenee. 74 % uskoi yrityksensä toimivan 5 vuoden päästä Vanhassa Raumassa nykyisissä toimitiloissa. Puolet (49 %) Vanhan Rauman yrityksistä (N = 155) edustaa palvelualoja. Muun erikoiskaupan (mm. sisustuskauppa, käsityö- ja lahjatavarakauppa, kulta- ja kellokauppa) osuus on 36 % ja muotikaupan 14 %. Vuoden 2006 kartoitukseen verrattuna palvelujen osuus on hieman kasvanut ja muun erikoiskaupan ja muotikaupan osuus laskenut. Palvelualojen sisällä ravitsemuspalvelujen sekä kampaamojen ja kauneushoitoloiden osuus on hieman kasvanut. Tilaa vaativa kauppa (rauta-, huonekalu- ja kodintekniikkakauppa) on hävinnyt Vanhasta Raumasta, jonka huoneistoneliöstä 9336 m 2 (48 %) oli palveluyritysten käytössä. Muun erikoiskaupan osuus oli 5837 m 2 (30 %) ja muotikaupan 4160 m 2 (22 %). Tutkimukseen osallistuneiden Vanhan Rauman yrittäjien (N = 77) usko tulevaisuuteen vaikuttaa vahvalta. Suunniteltu liikekeskus tosin huoletti osaa vastanneista (6 kpl), mutta heidän määränsä oli kuitenkin melko pieni. Merkittävämpi tulos lienee se, että yli 90 % yrityksistä arveli toimintansa lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan tai laajenevan; yli 80 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä nykyisiin toimitiloihinsa ja kolme neljäsosaa uskoi viiden vuoden päästä toimivansa edelleen nykyisissä toimitiloissaan Vanhassa Raumassa.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen toteuttaminen TUTKIMUSTULOKSET Vanhan Rauman yritysten koko Liikekiinteistön vuokrataso ja sen kehittyminen Yritysten liiketilat ja niiden toimivuus Vanhan Rauman yritysten tulevaisuudennäkymät Vanhan Rauman yritysten määrä toimialoittain Vanhan Rauman yritysten huoneistoneliöt toimialoittain LIITE 1 HAASTATTELURUNKO LIITE 2 VANHAN RAUMAN YRITYKSET TOIMIALOITTAIN... 21

4 4 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN 1.1 Tutkimuksen tarkoitus UNESCON maailmanperintökohde Vanha Rauma on myös merkittävä kaupan ja palvelujen keskus, jonka säilyminen elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä on tärkeää raumalaisille. Kaupan ja palveluyritysten toimintaympäristö on Raumalla muuttunut ja tulee merkittävästi muuttumaan myös tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen avulla Rauman kaupunki halusi selvittää, miten kaupan ja palvelualan rakennemuutos näkyy Vanhassa Raumassa, miten alueen yrittäjät pystyvät vastaamaan tähän muutokseen ja miten tilanne on muuttunut edellisestä, vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta. Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Mikä on Vanhassa Raumassa toimivien yritysten lukumäärä ja toimiala? 2) Mikä on niiden pinta-ala huoneistoneliöinä sekä koko- ja osa-aikaisten työpaikkojen määrä? 3) Mikä on yrityksen liikevaihto ja miten se on kehittynyt vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011? 4) Onko yrittäjä kiinteistönomistaja vai onko hänellä lyhyt tai pitkäaikainen vuokrasopimus? 5) Mikä on liikekiinteistön vuokrataso, miten se on kehittynyt ja miten sen odotetaan jatkossa kehittyvän 6) Miten kauan yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa ja miten hyvin ne vastaavat sen tarpeita? 7) Millaiset ovat yrityksen yleiset tulevaisuudennäkymät 1-2 vuoden tähtäimellä? 8) Missä toimitiloissa yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä? 9) Mikä on eri toimialojen huoneistoneliöiden määrä Vanhassa Raumassa? 10) Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta? 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen Kartoituksen kohderyhmän muodostivat kaikki varsinaisella Vanhan Rauman alueella kaupallisessa käytössä olevissa kiinteistöissä toimivat yrittäjät, jotka harjoittavat kauppaa tai palveluelinkeinoa siinä laajuudessa, että se tarjoaa toimeentulon vähin-

5 5 tään yhdelle henkilölle. Nämä kriteerit täyttäviä yrityksiä oli Vanhassa Raumassa kaikkiaan 155 kpl. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaava määrä oli 157. Tutkimus suoritettiin kokonaistutkimuksena eli tavoitteena oli saada kaikki mainitut yritykset osallistumaan tutkimukseen. Tiedot kerättiin loka- ja marraskuussa 2013 pääosin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Haastattelijoina toimineet Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat käyttivät apunaan liitteenä 1 olevaa kysymyslomaketta. Vertailtavuuden säilyttämiseksi lomake pyrittiin pitämään mahdollisimman samanlaisena kuin vuoden 2006 kartoituksessa. Työtä ohjasi lehtori Tapio Pirkanaho, joka on myös laatinut tämän tutkimusraportin. Vanhassa Raumassa toimivista 155 yrityksestä 77 eli puolet osallistui tutkimukseen. Osa yrittäjistä jäi tavoittamatta, mutta useimmissa tapauksissa kyse oli siitä, että kiireinen yrittäjä ei ehtinyt tai halunnut vastata kyselyyn. Tästä huolimatta 77 vastausta on pidettävä varsin hyvänä tuloksena ja niiden tuottama tieto on tärkeää tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Tosin vuoden 2006 kartoituksessa osallistujia oli vielä enemmän: 103 yritystä (66 %). Kerätyt tiedot syötettiin tilasto-ohjelmistoon ja analysoitiin. Tulokset esitellään tutkimusraportissa kuvioiden, taulukoiden sekä tekstin avulla. Raportissa on myös vertailtu vuoden 2013 tilannetta vuoden 2006 kartoitukseen. Tutkimusraportti luovutettiin ja esiteltiin Rauman kaupungille maaliskuussa TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Vanhan Rauman yritysten koko Vanhassa Raumassa toimivien yritysten kokoa selvitettiin tutkimuksessa huoneistoneliöalan, työntekijämäärän ja liikevaihdon avulla. Taulukosta 1 ilmenee tarkemmin, minkälaisia kyselyyn osallistuneet yritykset näiden tekijöiden valossa olivat ja miten tilanne on kehittynyt vuodesta 2006.

6 6 Taulukko 1. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala ja henkilöstön määrä 2013 (2006) Pienin N = 72 Pinta-ala huoneistoneliöinä Keskiarvo Mediaani Minimi Maksimi 153, (145,5) (82,5) (21) (1500) Päätoimisia työntekijöitä 3 (2,6) 2 (2) 1 (1) 14 (11) Sivutoimisia työntekijöitä 2,2 (1,9) 1 (1) 0 (1) 70 (15) Kyselyyn vastanneiden Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä mitattuna oli keskimäärin 153,5 m 2. Pienin pinta-ala oli 20 m 2 ja suurin 1423 m 2. Koska vaihteluväli on suuri, antaa mediaani oikeamman kuvan yritysten huoneistoneliöistä kuin keskiarvo. Yritysten huoneistoneliöiden mediaani oli 100 m 2. Päätoimisia työntekijöitä kartoitukseen osallistuneissa Vanhan Rauman yrityksissä oli keskimäärin 3 ja osa-aikaisia 2,2 henkeä. Päätoimisten työntekijöiden määrä vaihteli 1 14 välillä ja sivutoimisten 1 70 välillä. Mikäli osa-aikaiset työntekijät muutetaan päätoimisiksi kertoimella 0,5, saadaan Vanhan Rauman yritysten työllistämisvaikutukseksi 635 henkeä (155 x 4,1). Vuoden 2006 tiedot on esitetty taulukossa suluissa. Kuviossa 1 esitellään kyselyyn vastanneiden Vanhan Rauman yritysten liikevaihto vuonna Yrityksistä 40 % oli liikevaihdoltaan yli ; 38 %:lla liikevaihto oli Loput 23 % jäivät alle liikevaihtoon. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaavat luvut olivat yli (26 %); (36 %) ja alle (38 %). Kuviosta 2 nähdään, että 85 %:lla yrityksistä liikevaihto oli joko noussut tai säilynyt ennallaan vuodesta 2011 vuoteen Vain 15 %:lla yrityksistä oli laskenut. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaavat luvut olivat: 92 % liikevaihto noussut tai ennallaan ja 8 % liikevaihto laskenut.

7 % 38% kpl % 14% 2 0 N = 64 2% Liikevaihto 2012 Kuvio 1. Vanhan Rauman yritysten liikevaihto vuonna % 42% kpl % 5 0 N = 67 Liikevaihto noussut Liikevaihto säilynyt ennallaan Liikevaihto laskenut Liikevaihdon kehitys Kuvio 2. Vanhan Rauman yritysten liikevaihdon kehitys vuosina

8 8 2.2 Liikekiinteistön vuokrataso ja sen kehittyminen Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin omistavatko he sen liikekiinteistön, jossa yritys sijaitsee vai toimivatko he siinä vuokrasopimuksella. Kuvio 3 kertoo, että 28 % vastaajista omistaa kiinteistön, 42 %:lla on pitkäaikainen ja 30 %:lla lyhytaikainen vuokrasopimus. Vertailun vuoksi vielä vuoden 2006 osuudet: omistaja (30 %), pitkäaikainen vuokrasopimus (47 %), lyhytaikainen vuokrasopimus (24 %) % % 30% kpl N = 76 Omistaja Lyhytaikainen vuokrasopimus Pitkäaikainen vuokrasopimus Yrittäjä kiinteistössä Kuvio 3. Onko yrittäjä kiinteistön omistaja vai toimiiko hän siinä vuokralla Useimmissa tapauksissa liikekiinteistön vuokra oli /m2, kuten kuviosta 4 voidaan havaita. Ilmoitettu vuokra ei sisällä sähköä. Lähes 80 % vuokratiloissa toimivista vastaajista ilmoitti vuokratason säilyneen ennallaan viimeisen vuoden tai kahden aikana ja miltei 80 % uskoi vuokran myös säilyvän ennallaan seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä. Katso tarkemmin kuviot 5 ja 6. Vuoden 2006 vastaavat tulokset: vuokra alle 8 /m2 (18 %); 8 11 /m2 (30 %); /m2 (35 %); yli 15 /m2 (17 %). Vuokra on noussut (31 %) ja säilynyt ennallaan (69 %). Vuokra tulee nousemaan (24 %), säilyy ennallaan (74 %), tulee laskemaan (2 %).

9 % % kpl % 6 4 9% 2 0 N = 57 Alle 8 /m /m /m2 Yli 15 /m2 Kiinteistön vuokra Kuvio 4. Vanhassa Raumassa vuokralla toimivien yrittäjien liikekiinteistön vuokrataso % kpl % 5 N = 56 0 Noussut Vuokratason kehitys Säilynyt ennallaan Kuvio 5. Liikekiinteistön vuokran kehitys viimeisen vuoden tai kahden aikana

10 % kpl % 5 N = 52 0 Tulee nousemaan Vuokratason tuleva kehitys Säilyy ennallaan Kuvio 6. Vuokratason kehitys seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä 2.3 Yritysten liiketilat ja niiden toimivuus Joka neljäs yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa jo yli 20 vuotta, toisaalta joka viides yritys on toiminut nykytiloissa vasta alle 2 vuotta. Yrittäjät olivat nykyisiin toimitiloihinsa varsin tyytyväisiä. 81 % ilmoitti, että nykyiset toimitilat vastaavat yrityksen tarpeita joko erittäin tai melko hyvin. Katso tarkemmin kuviot 7 ja 8. Vuoden 2006 vastaavat tiedot: yritys on toiminut nykytiloissa alle 2 vuotta (17 %); 2 5 vuotta (30 %); 6 10 vuotta (17 %); vuotta (18 %); yli 20 vuotta (18 %). Tilat vastaavat yrityksen tarpeita erittäin hyvin (34 %); melko hyvin (38 %); keskinkertaisesti (24 %), melko huonosti (4 %).

11 % 18 22% 16 kpl % 18% 17% N = 78 0 Alle 2 v 2-5 v 6-10 v v Yli 20 v Kauanko toiminut nykytiloissa Kuvio 7. Kauanko yritys on toiminut Vanhassa Raumassa nykyisissä toimitiloissa % 30 36% 25 kpl % 10 N = % Erittäin hyvin Melko hyvin Keskinkertaisesti Melko huonosti Vastaavatko tilat yrityksen tarpeita Kuvio 8. Miten hyvin nykyiset toimitilat vastaavat yrityksen tarpeita

12 Vanhan Rauman yritysten tulevaisuudennäkymät Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan, millaisena he näkevät yrityksensä tulevaisuudennäkymät 1 2 vuoden tähtäimellä. Vanhan Rauman yrittäjien usko tulevaisuuteen vaikuttaa varsin lujalta. 92 % arveli toimintansa säilyvän suurin piirtein entisen laajuisena tai laajenevan. Vain 8 % uskoi toimintansa supistuvan. Katso kuvio 9. Vuoden 2006 kartoituksen tiedot: toiminta tulee laajenemaan (17 %); toiminta säilyy ennallaan (81 %); toiminta tulee supistumaan (2 %) % kpl % 8% 0 N = 75 Toiminta tulee laajenemaan Toiminta säilyy ennallaan Toiminta tulee supistumaan Tulevaisuudennäkymät Kuvio 9. Yrityksen tulevaisuudennäkymät 1 2 vuoden tähtäimellä Yrittäjiä pyydettiin kertomaan, missä toimitiloissa heidän yrityksensä todennäköisesti tulee toimimaan viiden vuoden päästä. Selkeä enemmistö eli 74 % (74 %) uskoi viiden vuoden päästäkin toimivansa nykyisissä tiloissa Vanhassa Raumassa; 9 % (10 %) arveli yrityksensä toimivan nykyisissä tiloissa Vanhassa Raumassa ja lisäksi toimitiloissa muualla Raumalla; 7 % (5 %) arveli toimivansa Vanhassa Raumassa, mutta muissa kuin nykyisissä tiloissa; 4 % (8 %) ennusti yrityksen toiminnan siirtyvän pois Vanhasta Raumasta muualle Raumalle; 3 % (1 %) uskoi toiminnan siirtyvän pois

13 13 Raumalta sekä 3 % (2 %) toiminnan loppuvan. Suluissa vuoden 2006 osuudet. Katso kuvio 10. Missä toimitiloissa tulevaisuudessa Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa 74% Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa ja muualla Raumalla 9% Vanhassa Raumassa muissa kuin nykyisissä tiloissa 7% Toiminta siirtyy Vanhasta Raumasta muualle Raumalle 4% Toiminta siirtyy pois Raumalta 3% Toiminta loppuu 3% N = kpl Kuvio 10. Missä toimitiloissa yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä Kysymyslomakkeen lopussa vastaajilta tiedusteltiin, mitä muuta he mahdollisesti haluaisivat saattaa tutkimuksen tietoon. 77 tutkimukseen osallistuneista yrityksestä kuusi ilmaisi huolensa suunnitellun liikekeskuksen vaikutuksesta Vanhan Rauman liikkeiden elinkelpoisuuteen. Kolme vastaajaa kertoi olevansa eläkeiässä tai lähestyvänsä sitä, joten yrityksen myynti tai lopettaminen on edessä. Kaksi vastaajaa ilmoitti harkitsevansa liikkeensä lopettamista ja toiminnan siirtämistä verkkoon. Lisäksi yksittäisissä vastauksissa toivottiin kaupungilta lisää panostamista erityisesti kalatorin seutuun sekä Vanhan Rauman pysäköintijärjestelyjen kehittämistä. Kaikkein yleisimmin vastaajat kuitenkin toivoivat saavansa tietoa tämän tutkimuksen tuloksista sen valmistuttua.

14 Vanhan Rauman yritysten määrä toimialoittain Tämän tutkimuksen mukaan Vanhassa Raumassa toimi syksyllä 2013 kaikkiaan 155 yritystä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten jakautumista eri toimialoille käyttämällä apuna kaupan tutkimuksiin erikoistuneen Tuomas Santasalo Ky:n toimialajaottelua. Taulukko 2. Tuomas Santasalo Ky:n käyttämä vähittäiskaupan toimialajaottelu TOIMIALA PT-kauppa Kioski PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Tekstiilikauppa Vaatekauppa Kenkä- ja laukkukauppa MUOTIKAUPPA Rautakauppa Kodintekniikkakauppa Huonekalukauppa TILAA VAATIVA KAUPPA Kosmetiikkakauppa Sisustuskauppa Lahjatavarakauppa Musiikkikauppa Kirja- ja paperikauppa Kukka- ja puutarhakauppa Valokuvaustarvikekauppa Optisen alan kauppa Kulta- ja kellokauppa Urheilukauppa Tietotekniikka- ja telekauppa Leikkikalukauppa Muu erikoiskauppa MUU ERIKOISKAUPPA Alkoholijuomakauppa Apteekkituotteiden kauppa ALKOHOLI- JA APTEEKKIKAUPPA KOKO VÄHITTÄISKAUPPA Vähittäiskaupan lisäksi Vanhassa Raumassa toimii runsaasti palveluyrityksiä, joita toimialakohtaisessa tarkastelussa käsiteltiin sekä yhtenä kokonaisuutena että jaettuna kolmeen osaan: kampaamot ja kauneushoitolat, ravitsemuspalvelut sekä muut palvelut. Kampaamoja ja kauneushoitoloita sekä ravitsemuspalveluja tarkasteltiin omina ryhminään, koska kyseisiä palveluja Vanhassa Raumassa tarjotaan runsaasti.

15 15 Taulukoissa 3 ja 4 esitellään Vanhan Rauman 155 yrityksen toimialakohtainen jakauma kappalemääräisesti ja prosentuaalisesti vuosina 2013 ja Kuvioissa 11 ja 12 puolestaan esitellään yritysten prosentuaalista toimialajakaumaa vuonna Taulukko 3. Vanhan Rauman yritysten toimialakohtainen jakauma 2013 ja 2006 Toimiala 2013 kpl 2013 % 2006 kpl 2006 % Päivittäistavarakauppa 1 0,6 % 1 0,6 % Muotikauppa 22 14,2 % 25 15,9 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % 3 1,9 % Muu erikoiskauppa 56 36,1 % 55 35,0 % Palvelut 76 49,0 % 73 46,5 % Yhteensä % % Puolet (51 %) Vanhassa Raumassa syksyllä 2013 toimineista yrityksistä oli kaupan alan yrityksiä. Suurimpina niistä olivat muu erikoiskauppa 36 % ja muotikauppa 16 %. Päivittäistavarakaupan yrityksiä oli yksi. Tilaa vaativan kaupan yrityksiä Vanhassa Raumassa ei ollut. Puolet 49 % Vanhan Rauman yrityksistä edusti palvelualoja. Taulukko 4. Vanhan Rauman yritysten yksityiskohtaisempi toimialajakauma 2013 ja 2006 Toimiala 2013 kpl 2013 % 2006 kpl 2006 % Päivittäistavarakauppa 1 0,6 % 1 0,6 % Muotikauppa 22 14,2 % 25 15,9 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % 3 1,9 % Muu erikoiskauppa 56 36,1 % 55 35,0 % Muut palvelut 41 26,5 % 43 27,4 % Ravitsemuspalvelut 15 9,7 % 12 7,6 % Kampaamot ja kauneushoitolat 20 12,9 % 18 11,5 % Yhteensä % %

16 16 Päivittäistavarakauppa; 1% Muotikauppa; 14% Palvelut; 49% Muu erikoiskauppa; 36% N = 155 Toimiala 2013 Kuvio 11. Vanhan Rauman yritysten toimialajakauma Päivittäistavarakauppa; 1% Kampaamot ja kauneushoitolat; 13% Muotikauppa; 14% Ravitsemuspalvelut; 10% Muu erikoiskauppa; 36% Muut palvelut; 26% N = 155 Toimiala 2013 Kuvio 12. Vanhan Rauman yritysten yksityiskohtaisempi toimialajakauma

17 Vanhan Rauman yritysten huoneistoneliöt toimialoittain Vanhan Rauman 155 yrityksestä 77 osallistui tähän tutkimukseen. Osa ei vastannut yrityksen käytössä olevia huoneistoneliöitä koskevaan kysymykseen. Kaikkiaan 80 yrityksen huoneistoneliöt saatiin selville syksyllä 2013 tehdyn kartoituksen avulla. Alla olevassa taulukossa 5 on näiden 80 Vanhassa Raumassa sijaitsevan yrityksen huoneistoneliöiden keskiarvo, toimialan yritysten määrä, pienin ja suurin pinta-ala sekä mediaani. Taulukko 5. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä 2013 Pinta-ala huoneistoneliöinä N = 80 Keskiarvo m2 N Minimi m2 Maksimi m2 Mediaani m2 Päivittäistavarakauppa Muotikauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Muut palvelut Ravitsemuspalvelut Kampaamot ja kauneushoitolat Kaikki vastanneet Puuttuvia tietoja saatiin tutkimuksen jälkeen jonkun verran täydennettyä, mutta 75 yrityksen osalta jouduttiin yrityksen pinta-alan arvioinnissa käyttämään kyseisen toimialan huoneistoneliöiden mediaania. Tähän päädyttiin siksi, että muutamilla toimialoilla oli yksi tai kaksi pinta-alaltaan selvästi muita suurempi yritys, jonka vuoksi mediaani oli keskiarvoa luotettavampi arvo puuttuvan tiedon korvaajana. Kun puuttuvat tiedot korvattiin toimialan mediaanilla, saatiin Vanhassa Raumassa toimivien 155 yrityksen tai kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön huoneistoneliöiden summaksi kaikkiaan m 2. Taulukossa 6 esitellään tämän kokonaispintaalan jakautuminen eri toimialoille vuosina 2013 ja 2006.

18 m 2 eli 48,1 % pinta-alasta oli palveluyritysten käytössä. Toiseksi suurimman ryhmän muodosti muu erikoiskauppa 5837 m2 eli 30,1 % ja kolmantena suurena ryhmänä oli muotikauppa 4160 m 2 eli 21,5 %. Taulukko 6. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä 2013 (N = 155) ja 2006 (N = 157) Toimiala Pinta-ala m Pinta-ala % 2013 Pinta-ala m Pinta-ala % 2006 Päivittäistavarakauppa 60 0,3 % 60 0,3 % Muotikauppa ,5 % ,4 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % ,2 % Muu erikoiskauppa ,1 % ,5 % Palvelut ,1 % ,6 % Yhteensä % %

19 19 LIITE 1 HAASTATTELURUNKO TUTKIMUS VANHAN RAUMAN KAUPASTA JA PALVELUISTA Varmista ensin, että liikkeen tai yrityksen toiminta on niin laajaa, että se tarjoaa toimeentulon vähintään yhdelle henkilölle. 1) Liikkeen/yrityksen nimi? 2) Liikkeen/yrityksen osoite? 3) Haastateltavan henkilön nimi ja tehtävä liikkeessä/yrityksessä? 4) Liikkeen/yrityksen toimiala? (Riittävällä tarkkuudella, jotta mahdollistaa toimialaluokituksen) 5) Yrityksen pinta-ala huoneistoneliöinä? 6) Yrityksen päätoimisten työntekijöiden määrä? (yrittäjä itse mukaan luettuna) 7) Osa-aikaisten työtekijöiden määrä? 8) Yrityksen liikevaihto vuonna 2012? a b c d e f tai enemmän 9) Miten liikevaihto on kehittynyt vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011? a. liikevaihto on noussut b. liikevaihto on säilynyt suurin piirtein ennallaan c. liikevaihto on laskenut 10) Yrittäjä a. on kiinteistön omistaja b. toimii kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella c. toimii kiinteistössä lyhytaikaisella vuokrasopimuksella (voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 3 kk tai määräaikainen max. 1 v sopimus) 11) Mikä tällä hetkellä on liikekiinteistön vuokra (ei sisällä sähköä)? a. alle 8 /m2 b /m2 c /m2 d. yli 15 /m2

20 20 12) Miten liikekiinteistön vuokrataso on kehittynyt viimeisen vuoden tai kahden aikana? a. vuokrataso on noussut b. vuokrataso on säilynyt suurin piirtein ennallaan c. vuokrataso on laskenut 13) Miten liikekiinteistön vuokrataso tulee kehittymään seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä? a. vuokrataso tulee nousemaan b. vuokrataso tulee säilymään suurin piirtein ennallaan c. vuokrataso tulee laskemaan 14) Miten kauan liike/yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa? a. alle 2 vuotta b. 2-5 vuotta c vuotta d vuotta e. yli 20 vuotta 15) Miten hyvin nykyiset toimitilat vastaavat liikkeen/yrityksen tarpeita? a. erittäin hyvin b. melko hyvin c. keskinkertaisesti d. melko huonosti e. erittäin huonosti 16) Liikkeen/yrityksen tulevaisuudennäkymät 1-2 vuoden tähtäimellä? a. toiminta tulee laajenemaan b. toiminta säilyy suurin piirtein entisen laajuisena c. toiminta tulee supistumaan 17) Missä toimitiloissa liike/yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä? a. yritys toimii Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa b. yritys toimii Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa ja lisäksi toimitiloissa muualla Raumalla c. yritys toimii Vanhassa Raumassa, mutta muissa kuin nykyisissä tiloissa d. yrityksen toiminta siirtyy pois Vanhasta Raumasta muualle Raumalla e. yrityksen toiminta siirtyy pois Raumalta f. yrityksen toiminta loppuu 18) Mitä muuta haluaisitte mahdollisesti saattaa tutkimuksen tietoon?

21 21 LIITE 2 VANHAN RAUMAN YRITYKSET TOIMIALOITTAIN Toimiala Kioski Tekstiilikauppa Vaatekauppa Kenkä- ja laukkukauppa Kodintekniikkakauppa Huonekalukauppa Kosmetiikkakauppa Sisustuskauppa Käsityö- ja lahjatavarakauppa Musiikkikauppa Kirja- ja paperikauppa Kukka- ja puutarhakauppa Valokuvaustarvikekauppa Optisen alan kauppa Kulta- ja kellokauppa Urheilukauppa Muu erikoiskauppa Parturi-kampaamo Matkatoimisto Kauneushoitola Kiinteistövälitys Kahvila Ravintola Pikaruokala Käytettyjen tavaroiden kauppa Taiteilija, taideliike Museo, näyttely Palvelut yrityksille Arkkitehti Asianajotoimisto Pankki ja vakuutus Eläin- ja eläintarvikekauppa Valokuvaamo Terveydenhoito Muut palvelut Yhteensä Yritykset toimialoittain 2013 ja

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2011

Kauppakeskusbarometri 2011 Kauppakeskusbarometri 2011 Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2011 Toteutettu nettikyselynä 3.-12.10.2011

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND 22.9.2016 1 MARKKINA JA TALOUDELLINEN KEHITYS 2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 3 KK 12,0 10,0 % (liukuva 3 kk) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Viro

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 3. vuosineljännes Kaupan varastot kasvoivat 12,1 prosenttia vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot