Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014

2 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut ja tulee muuttumaan merkittävästi myös tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten kaupan ja palvelualan rakennemuutos näkyy Vanhassa Raumassa ja miten alueen yrittäjät pystyvät vastaamaan tähän muutokseen sekä miten tilanne on muuttunut vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta. Tutkimuksen toteuttivat Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat pääosin henkilökohtaisilla haastatteluilla loka-marraskuussa Kohderyhmän muodostivat kaikki Vanhan Rauman alueella kaupallisessa käytössä olevissa kiinteistöissä toimivat yrittäjät, jotka harjoittavat kauppaa tai palveluelinkeinoa siinä laajuudessa, että se tarjoaa toimeentulon vähintään yhdelle henkilölle. Kriteerit täyttäviä yrityksiä Vanhassa Raumassa oli 155, joista tähän tutkimukseen osallistui puolet (77). Yritysten keskimääräinen koko oli huoneistoneliöinä 153,5 m 2 ja työntekijöinä 5,2 henkeä: 3 päätoimista ja 2,2 sivutoimista. Mikäli osa-aikaiset työntekijät muutetaan päätoimisiksi kertoimella 0,5, saadaan Vanhan Rauman yritysten työllistämisvaikutukseksi 635 henkeä. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihto vuonna 2012 oli 40 prosentilla yli ja 38 prosentilla Loput jäivät alle liikevaihtoon. 85 % yrityksistä kertoi liikevaihtonsa nousseen tai säilyneen ennallaan ja 15 % totesi liikevaihtonsa laskeneen tarkasteluvuosina % yrityksistä omisti liikekiinteistönsä, 42 %:lla oli pitkäaikainen ja 30 %:lla lyhytaikainen vuokrasopimus. Vuoteen 2006 verrattuna oli lyhytaikaisten vuokrasopimusten määrä hieman kasvanut ja pitkäaikaisten vähän laskenut. Tyypillinen liikekiinteistön vuokra oli /m2. Valtaosa vuokratiloissa toimivista (79 %) ilmoitti vuokran säilyneen ennallaan viimeisen vuoden tai kahden aikana ja lähes yhtä moni (77 %) arveli sen säilyvän suurin piirtein ennallaan myös seuraavan vuoden tai kahden aikana. Useampi kuin joka neljäs (27 %) vastanneista Vanhan Rauman yrityksistä on toiminut nykyisissä toimitiloissaan yli 20 vuotta. Joka viides (22 %) on toiminut nykytiloissa alle 2 vuotta. Yrittäjät ovat nykyisiin toimitiloihinsa varsin tyytyväisiä: 81 % totesi, että ne vastaavat heidän tarpeitaan erittäin tai melko hyvin. 92 % kyselyyn vastanneista Vanhan Rauman yrittäjistä arveli, että 1 2 vuoden tähtäimellä tarkasteltuna heidän toimintansa säilyy joko ennallaan tai laajenee. 74 % uskoi yrityksensä toimivan 5 vuoden päästä Vanhassa Raumassa nykyisissä toimitiloissa. Puolet (49 %) Vanhan Rauman yrityksistä (N = 155) edustaa palvelualoja. Muun erikoiskaupan (mm. sisustuskauppa, käsityö- ja lahjatavarakauppa, kulta- ja kellokauppa) osuus on 36 % ja muotikaupan 14 %. Vuoden 2006 kartoitukseen verrattuna palvelujen osuus on hieman kasvanut ja muun erikoiskaupan ja muotikaupan osuus laskenut. Palvelualojen sisällä ravitsemuspalvelujen sekä kampaamojen ja kauneushoitoloiden osuus on hieman kasvanut. Tilaa vaativa kauppa (rauta-, huonekalu- ja kodintekniikkakauppa) on hävinnyt Vanhasta Raumasta, jonka huoneistoneliöstä 9336 m 2 (48 %) oli palveluyritysten käytössä. Muun erikoiskaupan osuus oli 5837 m 2 (30 %) ja muotikaupan 4160 m 2 (22 %). Tutkimukseen osallistuneiden Vanhan Rauman yrittäjien (N = 77) usko tulevaisuuteen vaikuttaa vahvalta. Suunniteltu liikekeskus tosin huoletti osaa vastanneista (6 kpl), mutta heidän määränsä oli kuitenkin melko pieni. Merkittävämpi tulos lienee se, että yli 90 % yrityksistä arveli toimintansa lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan tai laajenevan; yli 80 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä nykyisiin toimitiloihinsa ja kolme neljäsosaa uskoi viiden vuoden päästä toimivansa edelleen nykyisissä toimitiloissaan Vanhassa Raumassa.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen toteuttaminen TUTKIMUSTULOKSET Vanhan Rauman yritysten koko Liikekiinteistön vuokrataso ja sen kehittyminen Yritysten liiketilat ja niiden toimivuus Vanhan Rauman yritysten tulevaisuudennäkymät Vanhan Rauman yritysten määrä toimialoittain Vanhan Rauman yritysten huoneistoneliöt toimialoittain LIITE 1 HAASTATTELURUNKO LIITE 2 VANHAN RAUMAN YRITYKSET TOIMIALOITTAIN... 21

4 4 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN 1.1 Tutkimuksen tarkoitus UNESCON maailmanperintökohde Vanha Rauma on myös merkittävä kaupan ja palvelujen keskus, jonka säilyminen elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä on tärkeää raumalaisille. Kaupan ja palveluyritysten toimintaympäristö on Raumalla muuttunut ja tulee merkittävästi muuttumaan myös tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen avulla Rauman kaupunki halusi selvittää, miten kaupan ja palvelualan rakennemuutos näkyy Vanhassa Raumassa, miten alueen yrittäjät pystyvät vastaamaan tähän muutokseen ja miten tilanne on muuttunut edellisestä, vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta. Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Mikä on Vanhassa Raumassa toimivien yritysten lukumäärä ja toimiala? 2) Mikä on niiden pinta-ala huoneistoneliöinä sekä koko- ja osa-aikaisten työpaikkojen määrä? 3) Mikä on yrityksen liikevaihto ja miten se on kehittynyt vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011? 4) Onko yrittäjä kiinteistönomistaja vai onko hänellä lyhyt tai pitkäaikainen vuokrasopimus? 5) Mikä on liikekiinteistön vuokrataso, miten se on kehittynyt ja miten sen odotetaan jatkossa kehittyvän 6) Miten kauan yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa ja miten hyvin ne vastaavat sen tarpeita? 7) Millaiset ovat yrityksen yleiset tulevaisuudennäkymät 1-2 vuoden tähtäimellä? 8) Missä toimitiloissa yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä? 9) Mikä on eri toimialojen huoneistoneliöiden määrä Vanhassa Raumassa? 10) Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta? 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen Kartoituksen kohderyhmän muodostivat kaikki varsinaisella Vanhan Rauman alueella kaupallisessa käytössä olevissa kiinteistöissä toimivat yrittäjät, jotka harjoittavat kauppaa tai palveluelinkeinoa siinä laajuudessa, että se tarjoaa toimeentulon vähin-

5 5 tään yhdelle henkilölle. Nämä kriteerit täyttäviä yrityksiä oli Vanhassa Raumassa kaikkiaan 155 kpl. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaava määrä oli 157. Tutkimus suoritettiin kokonaistutkimuksena eli tavoitteena oli saada kaikki mainitut yritykset osallistumaan tutkimukseen. Tiedot kerättiin loka- ja marraskuussa 2013 pääosin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Haastattelijoina toimineet Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat käyttivät apunaan liitteenä 1 olevaa kysymyslomaketta. Vertailtavuuden säilyttämiseksi lomake pyrittiin pitämään mahdollisimman samanlaisena kuin vuoden 2006 kartoituksessa. Työtä ohjasi lehtori Tapio Pirkanaho, joka on myös laatinut tämän tutkimusraportin. Vanhassa Raumassa toimivista 155 yrityksestä 77 eli puolet osallistui tutkimukseen. Osa yrittäjistä jäi tavoittamatta, mutta useimmissa tapauksissa kyse oli siitä, että kiireinen yrittäjä ei ehtinyt tai halunnut vastata kyselyyn. Tästä huolimatta 77 vastausta on pidettävä varsin hyvänä tuloksena ja niiden tuottama tieto on tärkeää tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Tosin vuoden 2006 kartoituksessa osallistujia oli vielä enemmän: 103 yritystä (66 %). Kerätyt tiedot syötettiin tilasto-ohjelmistoon ja analysoitiin. Tulokset esitellään tutkimusraportissa kuvioiden, taulukoiden sekä tekstin avulla. Raportissa on myös vertailtu vuoden 2013 tilannetta vuoden 2006 kartoitukseen. Tutkimusraportti luovutettiin ja esiteltiin Rauman kaupungille maaliskuussa TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Vanhan Rauman yritysten koko Vanhassa Raumassa toimivien yritysten kokoa selvitettiin tutkimuksessa huoneistoneliöalan, työntekijämäärän ja liikevaihdon avulla. Taulukosta 1 ilmenee tarkemmin, minkälaisia kyselyyn osallistuneet yritykset näiden tekijöiden valossa olivat ja miten tilanne on kehittynyt vuodesta 2006.

6 6 Taulukko 1. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala ja henkilöstön määrä 2013 (2006) Pienin N = 72 Pinta-ala huoneistoneliöinä Keskiarvo Mediaani Minimi Maksimi 153, (145,5) (82,5) (21) (1500) Päätoimisia työntekijöitä 3 (2,6) 2 (2) 1 (1) 14 (11) Sivutoimisia työntekijöitä 2,2 (1,9) 1 (1) 0 (1) 70 (15) Kyselyyn vastanneiden Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä mitattuna oli keskimäärin 153,5 m 2. Pienin pinta-ala oli 20 m 2 ja suurin 1423 m 2. Koska vaihteluväli on suuri, antaa mediaani oikeamman kuvan yritysten huoneistoneliöistä kuin keskiarvo. Yritysten huoneistoneliöiden mediaani oli 100 m 2. Päätoimisia työntekijöitä kartoitukseen osallistuneissa Vanhan Rauman yrityksissä oli keskimäärin 3 ja osa-aikaisia 2,2 henkeä. Päätoimisten työntekijöiden määrä vaihteli 1 14 välillä ja sivutoimisten 1 70 välillä. Mikäli osa-aikaiset työntekijät muutetaan päätoimisiksi kertoimella 0,5, saadaan Vanhan Rauman yritysten työllistämisvaikutukseksi 635 henkeä (155 x 4,1). Vuoden 2006 tiedot on esitetty taulukossa suluissa. Kuviossa 1 esitellään kyselyyn vastanneiden Vanhan Rauman yritysten liikevaihto vuonna Yrityksistä 40 % oli liikevaihdoltaan yli ; 38 %:lla liikevaihto oli Loput 23 % jäivät alle liikevaihtoon. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaavat luvut olivat yli (26 %); (36 %) ja alle (38 %). Kuviosta 2 nähdään, että 85 %:lla yrityksistä liikevaihto oli joko noussut tai säilynyt ennallaan vuodesta 2011 vuoteen Vain 15 %:lla yrityksistä oli laskenut. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaavat luvut olivat: 92 % liikevaihto noussut tai ennallaan ja 8 % liikevaihto laskenut.

7 % 38% kpl % 14% 2 0 N = 64 2% Liikevaihto 2012 Kuvio 1. Vanhan Rauman yritysten liikevaihto vuonna % 42% kpl % 5 0 N = 67 Liikevaihto noussut Liikevaihto säilynyt ennallaan Liikevaihto laskenut Liikevaihdon kehitys Kuvio 2. Vanhan Rauman yritysten liikevaihdon kehitys vuosina

8 8 2.2 Liikekiinteistön vuokrataso ja sen kehittyminen Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin omistavatko he sen liikekiinteistön, jossa yritys sijaitsee vai toimivatko he siinä vuokrasopimuksella. Kuvio 3 kertoo, että 28 % vastaajista omistaa kiinteistön, 42 %:lla on pitkäaikainen ja 30 %:lla lyhytaikainen vuokrasopimus. Vertailun vuoksi vielä vuoden 2006 osuudet: omistaja (30 %), pitkäaikainen vuokrasopimus (47 %), lyhytaikainen vuokrasopimus (24 %) % % 30% kpl N = 76 Omistaja Lyhytaikainen vuokrasopimus Pitkäaikainen vuokrasopimus Yrittäjä kiinteistössä Kuvio 3. Onko yrittäjä kiinteistön omistaja vai toimiiko hän siinä vuokralla Useimmissa tapauksissa liikekiinteistön vuokra oli /m2, kuten kuviosta 4 voidaan havaita. Ilmoitettu vuokra ei sisällä sähköä. Lähes 80 % vuokratiloissa toimivista vastaajista ilmoitti vuokratason säilyneen ennallaan viimeisen vuoden tai kahden aikana ja miltei 80 % uskoi vuokran myös säilyvän ennallaan seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä. Katso tarkemmin kuviot 5 ja 6. Vuoden 2006 vastaavat tulokset: vuokra alle 8 /m2 (18 %); 8 11 /m2 (30 %); /m2 (35 %); yli 15 /m2 (17 %). Vuokra on noussut (31 %) ja säilynyt ennallaan (69 %). Vuokra tulee nousemaan (24 %), säilyy ennallaan (74 %), tulee laskemaan (2 %).

9 % % kpl % 6 4 9% 2 0 N = 57 Alle 8 /m /m /m2 Yli 15 /m2 Kiinteistön vuokra Kuvio 4. Vanhassa Raumassa vuokralla toimivien yrittäjien liikekiinteistön vuokrataso % kpl % 5 N = 56 0 Noussut Vuokratason kehitys Säilynyt ennallaan Kuvio 5. Liikekiinteistön vuokran kehitys viimeisen vuoden tai kahden aikana

10 % kpl % 5 N = 52 0 Tulee nousemaan Vuokratason tuleva kehitys Säilyy ennallaan Kuvio 6. Vuokratason kehitys seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä 2.3 Yritysten liiketilat ja niiden toimivuus Joka neljäs yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa jo yli 20 vuotta, toisaalta joka viides yritys on toiminut nykytiloissa vasta alle 2 vuotta. Yrittäjät olivat nykyisiin toimitiloihinsa varsin tyytyväisiä. 81 % ilmoitti, että nykyiset toimitilat vastaavat yrityksen tarpeita joko erittäin tai melko hyvin. Katso tarkemmin kuviot 7 ja 8. Vuoden 2006 vastaavat tiedot: yritys on toiminut nykytiloissa alle 2 vuotta (17 %); 2 5 vuotta (30 %); 6 10 vuotta (17 %); vuotta (18 %); yli 20 vuotta (18 %). Tilat vastaavat yrityksen tarpeita erittäin hyvin (34 %); melko hyvin (38 %); keskinkertaisesti (24 %), melko huonosti (4 %).

11 % 18 22% 16 kpl % 18% 17% N = 78 0 Alle 2 v 2-5 v 6-10 v v Yli 20 v Kauanko toiminut nykytiloissa Kuvio 7. Kauanko yritys on toiminut Vanhassa Raumassa nykyisissä toimitiloissa % 30 36% 25 kpl % 10 N = % Erittäin hyvin Melko hyvin Keskinkertaisesti Melko huonosti Vastaavatko tilat yrityksen tarpeita Kuvio 8. Miten hyvin nykyiset toimitilat vastaavat yrityksen tarpeita

12 Vanhan Rauman yritysten tulevaisuudennäkymät Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan, millaisena he näkevät yrityksensä tulevaisuudennäkymät 1 2 vuoden tähtäimellä. Vanhan Rauman yrittäjien usko tulevaisuuteen vaikuttaa varsin lujalta. 92 % arveli toimintansa säilyvän suurin piirtein entisen laajuisena tai laajenevan. Vain 8 % uskoi toimintansa supistuvan. Katso kuvio 9. Vuoden 2006 kartoituksen tiedot: toiminta tulee laajenemaan (17 %); toiminta säilyy ennallaan (81 %); toiminta tulee supistumaan (2 %) % kpl % 8% 0 N = 75 Toiminta tulee laajenemaan Toiminta säilyy ennallaan Toiminta tulee supistumaan Tulevaisuudennäkymät Kuvio 9. Yrityksen tulevaisuudennäkymät 1 2 vuoden tähtäimellä Yrittäjiä pyydettiin kertomaan, missä toimitiloissa heidän yrityksensä todennäköisesti tulee toimimaan viiden vuoden päästä. Selkeä enemmistö eli 74 % (74 %) uskoi viiden vuoden päästäkin toimivansa nykyisissä tiloissa Vanhassa Raumassa; 9 % (10 %) arveli yrityksensä toimivan nykyisissä tiloissa Vanhassa Raumassa ja lisäksi toimitiloissa muualla Raumalla; 7 % (5 %) arveli toimivansa Vanhassa Raumassa, mutta muissa kuin nykyisissä tiloissa; 4 % (8 %) ennusti yrityksen toiminnan siirtyvän pois Vanhasta Raumasta muualle Raumalle; 3 % (1 %) uskoi toiminnan siirtyvän pois

13 13 Raumalta sekä 3 % (2 %) toiminnan loppuvan. Suluissa vuoden 2006 osuudet. Katso kuvio 10. Missä toimitiloissa tulevaisuudessa Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa 74% Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa ja muualla Raumalla 9% Vanhassa Raumassa muissa kuin nykyisissä tiloissa 7% Toiminta siirtyy Vanhasta Raumasta muualle Raumalle 4% Toiminta siirtyy pois Raumalta 3% Toiminta loppuu 3% N = kpl Kuvio 10. Missä toimitiloissa yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä Kysymyslomakkeen lopussa vastaajilta tiedusteltiin, mitä muuta he mahdollisesti haluaisivat saattaa tutkimuksen tietoon. 77 tutkimukseen osallistuneista yrityksestä kuusi ilmaisi huolensa suunnitellun liikekeskuksen vaikutuksesta Vanhan Rauman liikkeiden elinkelpoisuuteen. Kolme vastaajaa kertoi olevansa eläkeiässä tai lähestyvänsä sitä, joten yrityksen myynti tai lopettaminen on edessä. Kaksi vastaajaa ilmoitti harkitsevansa liikkeensä lopettamista ja toiminnan siirtämistä verkkoon. Lisäksi yksittäisissä vastauksissa toivottiin kaupungilta lisää panostamista erityisesti kalatorin seutuun sekä Vanhan Rauman pysäköintijärjestelyjen kehittämistä. Kaikkein yleisimmin vastaajat kuitenkin toivoivat saavansa tietoa tämän tutkimuksen tuloksista sen valmistuttua.

14 Vanhan Rauman yritysten määrä toimialoittain Tämän tutkimuksen mukaan Vanhassa Raumassa toimi syksyllä 2013 kaikkiaan 155 yritystä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten jakautumista eri toimialoille käyttämällä apuna kaupan tutkimuksiin erikoistuneen Tuomas Santasalo Ky:n toimialajaottelua. Taulukko 2. Tuomas Santasalo Ky:n käyttämä vähittäiskaupan toimialajaottelu TOIMIALA PT-kauppa Kioski PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Tekstiilikauppa Vaatekauppa Kenkä- ja laukkukauppa MUOTIKAUPPA Rautakauppa Kodintekniikkakauppa Huonekalukauppa TILAA VAATIVA KAUPPA Kosmetiikkakauppa Sisustuskauppa Lahjatavarakauppa Musiikkikauppa Kirja- ja paperikauppa Kukka- ja puutarhakauppa Valokuvaustarvikekauppa Optisen alan kauppa Kulta- ja kellokauppa Urheilukauppa Tietotekniikka- ja telekauppa Leikkikalukauppa Muu erikoiskauppa MUU ERIKOISKAUPPA Alkoholijuomakauppa Apteekkituotteiden kauppa ALKOHOLI- JA APTEEKKIKAUPPA KOKO VÄHITTÄISKAUPPA Vähittäiskaupan lisäksi Vanhassa Raumassa toimii runsaasti palveluyrityksiä, joita toimialakohtaisessa tarkastelussa käsiteltiin sekä yhtenä kokonaisuutena että jaettuna kolmeen osaan: kampaamot ja kauneushoitolat, ravitsemuspalvelut sekä muut palvelut. Kampaamoja ja kauneushoitoloita sekä ravitsemuspalveluja tarkasteltiin omina ryhminään, koska kyseisiä palveluja Vanhassa Raumassa tarjotaan runsaasti.

15 15 Taulukoissa 3 ja 4 esitellään Vanhan Rauman 155 yrityksen toimialakohtainen jakauma kappalemääräisesti ja prosentuaalisesti vuosina 2013 ja Kuvioissa 11 ja 12 puolestaan esitellään yritysten prosentuaalista toimialajakaumaa vuonna Taulukko 3. Vanhan Rauman yritysten toimialakohtainen jakauma 2013 ja 2006 Toimiala 2013 kpl 2013 % 2006 kpl 2006 % Päivittäistavarakauppa 1 0,6 % 1 0,6 % Muotikauppa 22 14,2 % 25 15,9 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % 3 1,9 % Muu erikoiskauppa 56 36,1 % 55 35,0 % Palvelut 76 49,0 % 73 46,5 % Yhteensä % % Puolet (51 %) Vanhassa Raumassa syksyllä 2013 toimineista yrityksistä oli kaupan alan yrityksiä. Suurimpina niistä olivat muu erikoiskauppa 36 % ja muotikauppa 16 %. Päivittäistavarakaupan yrityksiä oli yksi. Tilaa vaativan kaupan yrityksiä Vanhassa Raumassa ei ollut. Puolet 49 % Vanhan Rauman yrityksistä edusti palvelualoja. Taulukko 4. Vanhan Rauman yritysten yksityiskohtaisempi toimialajakauma 2013 ja 2006 Toimiala 2013 kpl 2013 % 2006 kpl 2006 % Päivittäistavarakauppa 1 0,6 % 1 0,6 % Muotikauppa 22 14,2 % 25 15,9 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % 3 1,9 % Muu erikoiskauppa 56 36,1 % 55 35,0 % Muut palvelut 41 26,5 % 43 27,4 % Ravitsemuspalvelut 15 9,7 % 12 7,6 % Kampaamot ja kauneushoitolat 20 12,9 % 18 11,5 % Yhteensä % %

16 16 Päivittäistavarakauppa; 1% Muotikauppa; 14% Palvelut; 49% Muu erikoiskauppa; 36% N = 155 Toimiala 2013 Kuvio 11. Vanhan Rauman yritysten toimialajakauma Päivittäistavarakauppa; 1% Kampaamot ja kauneushoitolat; 13% Muotikauppa; 14% Ravitsemuspalvelut; 10% Muu erikoiskauppa; 36% Muut palvelut; 26% N = 155 Toimiala 2013 Kuvio 12. Vanhan Rauman yritysten yksityiskohtaisempi toimialajakauma

17 Vanhan Rauman yritysten huoneistoneliöt toimialoittain Vanhan Rauman 155 yrityksestä 77 osallistui tähän tutkimukseen. Osa ei vastannut yrityksen käytössä olevia huoneistoneliöitä koskevaan kysymykseen. Kaikkiaan 80 yrityksen huoneistoneliöt saatiin selville syksyllä 2013 tehdyn kartoituksen avulla. Alla olevassa taulukossa 5 on näiden 80 Vanhassa Raumassa sijaitsevan yrityksen huoneistoneliöiden keskiarvo, toimialan yritysten määrä, pienin ja suurin pinta-ala sekä mediaani. Taulukko 5. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä 2013 Pinta-ala huoneistoneliöinä N = 80 Keskiarvo m2 N Minimi m2 Maksimi m2 Mediaani m2 Päivittäistavarakauppa Muotikauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Muut palvelut Ravitsemuspalvelut Kampaamot ja kauneushoitolat Kaikki vastanneet Puuttuvia tietoja saatiin tutkimuksen jälkeen jonkun verran täydennettyä, mutta 75 yrityksen osalta jouduttiin yrityksen pinta-alan arvioinnissa käyttämään kyseisen toimialan huoneistoneliöiden mediaania. Tähän päädyttiin siksi, että muutamilla toimialoilla oli yksi tai kaksi pinta-alaltaan selvästi muita suurempi yritys, jonka vuoksi mediaani oli keskiarvoa luotettavampi arvo puuttuvan tiedon korvaajana. Kun puuttuvat tiedot korvattiin toimialan mediaanilla, saatiin Vanhassa Raumassa toimivien 155 yrityksen tai kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön huoneistoneliöiden summaksi kaikkiaan m 2. Taulukossa 6 esitellään tämän kokonaispintaalan jakautuminen eri toimialoille vuosina 2013 ja 2006.

18 m 2 eli 48,1 % pinta-alasta oli palveluyritysten käytössä. Toiseksi suurimman ryhmän muodosti muu erikoiskauppa 5837 m2 eli 30,1 % ja kolmantena suurena ryhmänä oli muotikauppa 4160 m 2 eli 21,5 %. Taulukko 6. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä 2013 (N = 155) ja 2006 (N = 157) Toimiala Pinta-ala m Pinta-ala % 2013 Pinta-ala m Pinta-ala % 2006 Päivittäistavarakauppa 60 0,3 % 60 0,3 % Muotikauppa ,5 % ,4 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % ,2 % Muu erikoiskauppa ,1 % ,5 % Palvelut ,1 % ,6 % Yhteensä % %

19 19 LIITE 1 HAASTATTELURUNKO TUTKIMUS VANHAN RAUMAN KAUPASTA JA PALVELUISTA Varmista ensin, että liikkeen tai yrityksen toiminta on niin laajaa, että se tarjoaa toimeentulon vähintään yhdelle henkilölle. 1) Liikkeen/yrityksen nimi? 2) Liikkeen/yrityksen osoite? 3) Haastateltavan henkilön nimi ja tehtävä liikkeessä/yrityksessä? 4) Liikkeen/yrityksen toimiala? (Riittävällä tarkkuudella, jotta mahdollistaa toimialaluokituksen) 5) Yrityksen pinta-ala huoneistoneliöinä? 6) Yrityksen päätoimisten työntekijöiden määrä? (yrittäjä itse mukaan luettuna) 7) Osa-aikaisten työtekijöiden määrä? 8) Yrityksen liikevaihto vuonna 2012? a b c d e f tai enemmän 9) Miten liikevaihto on kehittynyt vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011? a. liikevaihto on noussut b. liikevaihto on säilynyt suurin piirtein ennallaan c. liikevaihto on laskenut 10) Yrittäjä a. on kiinteistön omistaja b. toimii kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella c. toimii kiinteistössä lyhytaikaisella vuokrasopimuksella (voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 3 kk tai määräaikainen max. 1 v sopimus) 11) Mikä tällä hetkellä on liikekiinteistön vuokra (ei sisällä sähköä)? a. alle 8 /m2 b /m2 c /m2 d. yli 15 /m2

20 20 12) Miten liikekiinteistön vuokrataso on kehittynyt viimeisen vuoden tai kahden aikana? a. vuokrataso on noussut b. vuokrataso on säilynyt suurin piirtein ennallaan c. vuokrataso on laskenut 13) Miten liikekiinteistön vuokrataso tulee kehittymään seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä? a. vuokrataso tulee nousemaan b. vuokrataso tulee säilymään suurin piirtein ennallaan c. vuokrataso tulee laskemaan 14) Miten kauan liike/yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa? a. alle 2 vuotta b. 2-5 vuotta c vuotta d vuotta e. yli 20 vuotta 15) Miten hyvin nykyiset toimitilat vastaavat liikkeen/yrityksen tarpeita? a. erittäin hyvin b. melko hyvin c. keskinkertaisesti d. melko huonosti e. erittäin huonosti 16) Liikkeen/yrityksen tulevaisuudennäkymät 1-2 vuoden tähtäimellä? a. toiminta tulee laajenemaan b. toiminta säilyy suurin piirtein entisen laajuisena c. toiminta tulee supistumaan 17) Missä toimitiloissa liike/yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä? a. yritys toimii Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa b. yritys toimii Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa ja lisäksi toimitiloissa muualla Raumalla c. yritys toimii Vanhassa Raumassa, mutta muissa kuin nykyisissä tiloissa d. yrityksen toiminta siirtyy pois Vanhasta Raumasta muualle Raumalla e. yrityksen toiminta siirtyy pois Raumalta f. yrityksen toiminta loppuu 18) Mitä muuta haluaisitte mahdollisesti saattaa tutkimuksen tietoon?

21 21 LIITE 2 VANHAN RAUMAN YRITYKSET TOIMIALOITTAIN Toimiala Kioski Tekstiilikauppa Vaatekauppa Kenkä- ja laukkukauppa Kodintekniikkakauppa Huonekalukauppa Kosmetiikkakauppa Sisustuskauppa Käsityö- ja lahjatavarakauppa Musiikkikauppa Kirja- ja paperikauppa Kukka- ja puutarhakauppa Valokuvaustarvikekauppa Optisen alan kauppa Kulta- ja kellokauppa Urheilukauppa Muu erikoiskauppa Parturi-kampaamo Matkatoimisto Kauneushoitola Kiinteistövälitys Kahvila Ravintola Pikaruokala Käytettyjen tavaroiden kauppa Taiteilija, taideliike Museo, näyttely Palvelut yrityksille Arkkitehti Asianajotoimisto Pankki ja vakuutus Eläin- ja eläintarvikekauppa Valokuvaamo Terveydenhoito Muut palvelut Yhteensä Yritykset toimialoittain 2013 ja

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa

LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Myymälätilaa ERIKOISKAUPAN LIITTO ry Mannerheimintie 76 B 00250 Helsinki www.erikoiskaupanliitto.fi Helsinki 31.03.2005 TUOMAS SANTASALO Ky

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Johanna Selkee, Jarno Parviainen, Esko Korhonen & Hannele Salminen Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Yhteenveto kyselyn tuloksista Helsinki 2014 Sisältö 1 Tiivistelmä...2 2 Ammattikorkeakoulu-uudistuksen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Katsaus hevosalan yritystoimintaan

Katsaus hevosalan yritystoimintaan Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen & Terhi Thuneberg Katsaus hevosalan yritystoimintaan raportti hevosyrittäjyys 2009 -kyselystä Sirpa Pussinen &

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot