YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite: Ihastjärventie 29 Postinumero: Postitoimipaikka: Mikkeli Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: KuntoutumisKeskus Selekis oy Katuosoite: Ihastjärventie 29 Postinumero: Postitoimipaikka: Mikkeli Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Anne-Maarit Paunonen Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) Kuntoutuksen vastaava Sosionomi amk, erikoistuminen sosiaaliturva- ja palvelut, mielenterveys-kriisi-ja päihdetyö, Erikoistumisopinnot Johtaminen ja kehittäminen sosiaalialalla ja hoitotyössä. 4v Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 3v (vuosina): Mikkelin lääninhallitus/sirkka Koponen Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen; ympärivuorokautinen laitoshoito päihdeongelmaisille YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Laitoskuntoutus- ja tutkimuspalveluita,laitoshoitoa Multimodaalinen, psykososiaalinen laitoskuntoutus. Tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia, mielenterveysongelmia sekä niihin liittyvää syrjäytymistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi organisaatio tuottaa kustannushyötysuhteiltaan toimivia ja laadukkaita päihdehuollon ja mielenterveyden laitosmuotoisia erityispalveluja alkoholin, lääkkeiden sekä huumeiden käyttäjille.

2 Kohderyhmät Paikkaluku Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset nuoret ja nuoret aikuset a)sekakäyttäjät b)kaksoisdiagnoosipotilaat 4 +1 (intervalli-/kriisipaikka) Käyttöaste 50% Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Keskimääräinen hoitojakso Palvelukielet Muut tukipalvelut 0% 720/7 120 vrk suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Avustajalla/tulkilla oltava henk.koht.maksusitoumus Asiakkailla mahdollisuus tukiryhmiin(esim. AA, NA yksikön ulkopuolella) Yksikössä ei ole omaa hartaus- ja sielunhoitopalvelua, mahdollisuus tarjotaan yksikön ulkopuolelta Vapaaehtois työntekijöitä ei ole HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Lähettäjätahoina: sosiaalitoimistot nuorten päihdeklinikat ja a-klinikka tai asiakas hakeutuu itse Hoitolähete suositeltavaa, ei pakollinen Katkaisu- tai vieroitushoito ei ole välttämätön Ei ole ostopalvelusopimuksia Liikuntarajoitteisuus otettava huomioon Ei ole Asiakaskohtaisesti ennalta sovittuna ajankohtana Ei voi tulla päihtyneenä HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Moniammatillinen työryhmä: Omaohjaajat (sairaanhoitaja tai sosionomi AMK) Psykoterapeutti (YET) Lääkäri (Neurologian erikoislääkäri, tarvittaessa psyk.konsultaatio) Neuropsykologinen tutkimus riittävän päihteettömyyden jälkeen (tarvittaessa) Asiakkaan oma verkosto Terveydellinen kunto (lääkäri + omaohjaajat ja psykoterapeutti) Sosiaalinen tilanne (omaohajaajat) Käytettyjä mittareita: mm. psyykkisen kunnon oirekyselymittarit (SCL-90, BDI, NAS sekä päihdekäyttäytymistä kuvaavat mittarit) Lastensuojeluun liittyvissä asioissa tiivis yhteistyö asiakkaan oman sosiaalityöntekijän kanssa Moniammatillinen työryhmä: Omaohjaajat (sairaanhoitaja tai sosionomi AMK)

3 Hoitosuunnitelma Psykoterapeutti (YET) Lääkäri (Neurologian erikoislääkäri, tarvittaessa psyk.konsultaatio) Neuropsykologinen tutkimus riittävän päihteettömyyden jälkeen (tarvittaessa) Asiakkaan oma verkosto Terveydellinen kunto (lääkäri + omaohjaajat ja psykoterapeutti) Sosiaalinen tilanne (omaohjaajat) Käytettyjä mittareita: mm. psyykkisen kunnon oirekyselymittarit (SCL-90, BDI, NAS sekä päihdekäyttäytymistä kuvaavat mittarit) Lastensuojeluun liittyvissä asioissa tiivis yhteistyö asiakkaan oman sosiaalityöntekijän kanssa 1.Kuukasi: seikkaperäinen ongelma-analyysi ja ongelmakäyttäytymisen analyysi yhdessä asiakkaan kanssa 2. Kuntotussuunnitelman laatimiseen osallistuvat asiakas, asiakkaan verkosto, lähettäväntahon edustajat sekä vastaanottava taho 3. Asiakaslähtöinen tavoitteiden asettelu 4. Kuntoutussuunnitelma muotoillaan pitkälle aikavälille: Koulutus, työ ym yhteiskuntaan sopeutumista edistävä ja asiakkaan erityispiirteet huomioon ottava suunnittelu. 5. Viikottaiset kuntoutumiskeskustelut, ryhmätehtävät, omaohjaaja keskustelut sekä psykoterapia laitoshoidon aikana 6. Verkostopalaverit kuukausittain HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Ydinosaaminen: Moniammatillinen työryhmätyöskentely napakka ja tiivis työnohjaus. Dialektiseen käyttäytymisterapiaan perustuva toiminnan suunnittelu Asiakaskohtainen stukturoitu retkahduksen ehkäisy Hyväksymiseen ja omistautumiseen perustuva työskentely Tarkemmin Kts.www.iskk.org Kuntoutujalla käytössään kaksi omaohjaajaa sosionomi, tai sairaanhoitaja + lähihoitaja,päihdetyöntekijä, tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja omaohjaaja-ajat 1/vko, tarv.useammin. Kesto 1-3h. Kognitiiviset menetelmät Käyttäytymisen muutokseen tähtäävät käyttäytymisterapeuttiset menetelmät Terveyttä ja toimintakykyä tukevat ja edistävät menetelmät:liikunta-, kuvataide-, musiikki- ja rentoutushoidot sekä muutoskeen tähtäävät ryhmäkeskustelut 1krt./vko Päivittäiset suunnittelu- ja palautekeskustelut Ei pääsääntöisesti käytössä Mielenterveyttä ja kuntoutusta tukeva lääkitys Vältetään riippuvuutta aiheuttavaa lääkitystä. Bentsodiatsepiinilääkitys "puretaan" kuntoutuksen aikana Lääkehoito suunnitellaan yksilökohtaisesti ja lääkehoidosta vastaa lääkäri Yksilöpsykoterapia 2x45min/vko/kuntoutuja Sosiaalinen verkosto kartoitetaan asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa heti kuntoutuksen alussa Kuntoutujan sosiaalista verkostoa myös kontrolloidaan ja ohjataan

4 Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Ateriapalvelut kuntoutusta tukevaksi. Sosiaalinen verkosto rakennetaan myös ennen asiakkaan laitoksesta lähtöä hänen tulevalle asuinpaikkakunnalleen mahdollisismman kattavaksi ja kuntoutumista tukevaksi. Ohjatuilla päivittäisillä palautekeskusteluilla. Ohjatut yhteisökokoukset. Perusterveydenhoito (säännölliset lääkärikierrot kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin)lääkärinä neurologi. Erikoislääkäreiden konsultaatiot tarvittaessa. Hammashoito tarvittaessa, pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa Seulonta valvotusti pikaseulalla, varmistus ja arvot laboratoriossa. pos.seulat aiheuttavat yksilölliset seuraamukset. Bubrenorfiini seulotaan samalla pikaseulalla. Alkoholin vaikutuksenalaisuus todetaan alkometrillä. Kulttuuri- taide- liikunta- sekä asiakkaan omien kiinnostuksen kohteiden mukainen harrastustoiminta. Mahdollisuus myös opiskeluun. Harjoitteluvapaat laitoksesta suunnitellusti, kuntoutuksen loppua kohden vastuuta lisäävästi. Vierailut laitoksessa sovitusti mahdollisia. Päihteettömyys ja väkivallattomuus sekä kuntoutujan/yhteisön kanssa tehdyt erillissopimukset. -oman puhelimen käyttö rajoitettua kuntoutuksen alkuvaiheessa. Sen jälkeen yksilöllisesti vastuuta lissävästi. -Liikkuminen omaohjaajan kanssa aluksi- myöhemmin vastuuta lisäten omatoimisesti -Yhteisökokouksessa käsitellään sääntörikkomukset -Seuraamukset käsitellään tapauskohtaisesti - Uloskirjoittautuminen toteutetaan hallitusti ja kuntoutumisen jatkosuunnitelmassa pidättäytyen -Yksityiskohtaisesti asiakkaan ja työryhmän yhteistyönä -Jatkosuunnitelma tehdään kaikissa tapauksissa Ateriat pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan ohjaajien ja asiakkaiden yhteistyönä. Erityisruokavaliot toteutetaan. Aamiainen, välipala, päivällinen, iltapala ja kodin omaisesti jokaisen tarpeen mukaan. JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Jatkosuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan erityistarpeet: mahdolliset esteet opiskelussa ja työelämässä sekä yhteiskuntaan palaamiseen liittyvät ongelmat joihin räätälöidään saatavissa oleva tukitoiminta. Jatkosuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan, sekä tukiverkoston kanssa. Suunnitelman allekirjoittavat kuntoutuja,iskk:n edustaja ja tarvittaessa lähettävä-, sekä vastaanottava taho. Seuranta yksiköstä n.puolen vuoden ajan. Kirjallinen raportointi kaikille mainituille osapuolille sovitusti.

5 HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen kts.www.iskk.org saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 7 yksikön paikkaluku 4+1 Alkuperäinen työtiimi on täydentynyt työn lisääntymisen ja asiakkaiden ongelmien vaikeusasteen mukaan. Tämän hetkinen tiimi on työskennellyt yhdessä noin kolmen vuoden ajan. Toimii opiskelijoiden harjoittelupaikkana Sijaisten käyttö sallittua: Koko työryhmän yhteiset palaverit ja työnohjaukset Lomasijaisuudet Perehdytys: Työvuoroja vakinaisen henkilökunnan kanssa ennen varsinaista sijaistamista. Paikalla olevasta asiakasmäärästä riippuen: yksi henkilö aamu-, väli-, ilta-, ja yövuorossa. Aamu-, ilta- ja yövuoroissa tilanteen vaatiessa kaksi henkilöä. (turvallisuus syistä) Yövuoroja tekevät pääsääntöisesti kaikki työntekijät. Henkilöstö on riittävä vähäistä, tai kohtalaista apua tarvitsevalle. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Yksiköllä on kirjallinen koulutssuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Yksikön sisäinen koulutus jatkuvaa, räätälöidään tarpeen mukaan, jokaiselle sopivaksi ja asiakkaiden tarpeet kattavaksi. Kannustetaan työntekijöitä hakeutumaan myös yksikön ulkopuoliseen koulutukseen. Henkilökohtaisen tarpeen ja kiinnostuksen mukaisesti työntekijöillä mahdolliuus hakeutua lisäkoulutukseen Palkallisia koulutuspäiviä mahdollista saada tarpeen mukaan. Yksilötyönohjaus tarpeen mukaan sekä ryhmätyönohjaus 2xkk. Työnohjauksen antaa tällähetkellä yksikön psykoterapeutti. Työntekijöillä mahdollisuus konsultointi apuun lääkäriltä ja psykoterapeutilta. Tarvittaessa järjestetään konsultaatioapua myös muualta. Kehityskeskustelut järjestetään työntekijöille heidän tarpeidensa mukaisesti, mutta jokatapauksessa niitä käydään muutaman kerran vuodessa. Työterveyshuolto ostetaan julkisen terveydenhuollon piiristä. Tätä kautta järjestetään myös tarvittaessa hoitoon ohjaus. Yksikön henkilökunta koulutettu toimimaan turvallisesti ISKK:ssa. Tiimin tuki, yksilö-, ryhmätyönohjaus. Tarvittaessa hoitoon ohjaus. Kuntotuksen vastaava

6 ja omistajataho tiedottavat säännöllisesti henkilökuntaa turvallisuuteen liittyvistä muutoksista ja käytännöistä. Tarvittaessa mahdollisuus debriefingiin. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Palautekeskusteluilla, kuntoutujaviihtyvyydellä ja kuntoutumisjaksamisella, päivien arvottamisella. Vaikuttavuutta arvioidaan myös puolen vuoden selviämisseurannalla puhelimitse kuntoutujan sekä tukiverkoston kanssa. Tarpeen vaatiessa tapaamisin. Yksikössä käytössä ITE-menetelmä. Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Kuntoutustiimin arviointi keskusteluin ja talon sisäisellä jatkuvalla koulutuksella, sekä eri toimijoiden tarjoamilla jatkokouluttautumismahdollisuuksilla. ITEmenetelmä otettiin yksikössä käyttöön 2006 ja sen tuloksia hyödyntäen on tehty yksikön kehittämissuunnitelma. Laatukäsikirjan kokoaminen on aloitettu vuonna Työmotivaatiokartoitus tehtiin 2006 syksyllä. Viikottaisin keskusteluin ja selviämisseurannalla. Kehittämiskohteena luoda lisäksi arviointimenetelmä asikaspalautetta varten. Palaute käsitellään välittömästi ja jos palaute vaatii toiminnan uudelleen arviointia siihen vastataan välittömästi mukauttamalla toiminta. Selviämisseurannalla. Tarvittaessa tapaamisin Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus Ulkopuolinen rahoitus Hoitovuorokausimaksu on 282 /vrk Kuntaosuus 259,30 /vrk Kunta perii asiakasosuuden Intervalli maksu on 70% vuorokausi hinnasta tai mahdollisuus sopia erillisiä intervallipäiviä tai viikkoja. Hoitovuorokausi maksu kattaa täysihoidon, lääkäripalvelut, psykoterapian, harrastustoiminnan, lääkkeet ja harjoitteluvapaa matkat. Käyttövara ja yleisiä terveydenhuollontoimenpiteitä varten maksusitoumus asiakkaan omasta terveyskeskuksesta Ei ole Kyllä Ei ole Tilintarkastuslausunto Vakuutukset Lain edellytämin vakuutuksin

7 TOIMITILAT Huonetilat Jokaisella kuntoutujalla käytössään oma huone, joka kooltaan 9-12 neliömetriä. Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Peseytymis ja wc tilat ovat yhteisissä tiloissa, yhteiskäytössä. Tilat ovat lukollisia. Henkilökohtaisia lukollisia kaappeja ei kuntoutujilla ole, mutta tarvittaessa heillä on mahdollisuus säilyttää tavaroitaan toimiston lukollisessa kaapissa. Yleisiä tiloja yksikössämme on n.90 neliömetriä. tiloihin kuuluu olohuone, keittiö, ruokailutila,wc-,ja peseytymistilat sekä eteistilat. Tilojen toimivuus on hyvä. Tällä hetkellä toimitilat ovat liikunta esteiset, eikä pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkeminen ole mahdollista. Myöskään muita vammaisryhmiä ei ole toistaiseksi huomioitu tiloissa tai materiaaleissa. Suunnitteilla on kuitenkin kartoituksen tekeminen eri vammaisryhmien kuntoutus mahdollisuuksien parantamiseksi. Palotarkastus ja terveystarkastus on viimeksi tehty vuonna 2006.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot