YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti. Puhelin: (06) tai Sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti. Puhelin: (06) 488 6127 tai 040 539 7001. Sähköposti: kortesjarvi.perhehoitokoti@kan."

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti Katuosoite: Fräntiläntie 174 Postinumero: Postitoimipaikka: Peltotupa Puhelin: (06) tai Telefax: (06) Sähköposti: Internet: Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Nimi: Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry KAN Katuosoite: Jääkärintie 81 Postinumero: Postitoimipaikka: Kortesjärvi Puhelin: (06) Telefax: (06) Sähköposti: Internet:

2 Vastuuhenkilö Nimi: Sirpa Ojala Virkanimike: vastaava ohjaaja Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) sosionomi AMK Päihdealan työkokemus (vuosina) n. 2 v Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): 4 v Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Toiminta-ajatus Kohderyhmät Paikkaluku YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Tarjota mahdollisimman kodinomainen ympäristö hoidossa oleville asiakkaillemme. Hoitomme tavoitteena on, että asiakkaamme voisivat vapautua päihderiippuvaisuuksistaan. Pyrkimyksenämme on luoda asiakkaillemme arjessa selviytymisen valmiuksia päämääränä normaalimpi elämänhallinta ja yhteiskuntaelämään kuntoutuminen. alkoholistit, narkomaanit, sekakäyttäjät, kaksoisdiagnoosipotilaat, vankilatuomion lopputuomion voi suorittaa hoitokodilla 6 perhehoitopaikkaa 1 varapaikka Käyttöaste keskimäärin % Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä 8 % Keskimääräinen hoitojakso Palvelukielet Muut tukipalvelut suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei vertaistuki muilta asiakkailta, seurakuntavierailut, mahdollisuus tarvittaessa sielunhoitopalveluun HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt hoitoon hakeudutaan kontaktikotien, a-klinikoiden, katkaisuhoitoasemien, sosiaalitoimistojen ja seurakuntien kautta. Maksusitoumus on oltava. yksiköllä ei ole ostopalvelusopimuksia. asiakkaita otetaan jonoon jos hoitopaikat ovat ao. hetkellä täynnä

3 Hoitoon tulo maanantaista torstaihin vastaanottopäivät asiakkaat saapuvat hoitoon yleensä omaisten tai tukihenkilön tai KAN yhdyshenkilön tuomana. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoitosuunnitelma Asiakkaan hoidon tarve arvioidaan yhteistyössä A-klinikoiden ja sosiaalitoimen kanssa. Asiakkaalle tehdään hoitokotiin tultaessa tulohaastattelu, jossa kysellen, havainnoinnein ja keskustellen kartoitetaan tilanne. Tilannetta kartoitetaan myös epigriisin avulla. Tulohaastattelun suorittaa yksikön vastaava ohjaaja tai muu päihdekoulutuksen saanut henkilö. Kyselyissä ei käytetä mittareita. Lastensuojeluilmoitukset tehdään sosiaalitoimistoon sos.työn valvojalle. Verkostopalavereissa käydään neuvotteluita lasten osalta. Hyödynnetään sosiaalitoimen tarjoamia tukipalveluja asiakkaan omalla paikkakunnalla. Hoitosuunnitelma tehdään kirjallisena yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelman laadinnassa on mukana yksikön vastaava ja kaksi muuta työntekijää. Hoidon kestoa arvioidaan verkostopalavereissa yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkastetaan yhteispalavereissa. Otetaan huomioon asiakkaan tarvitsemat terveydenhuoltopalvelut ja ne saadaan paikkakunnan terveyskeskuksesta. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Kristillinen hoitomuoto, joka perustuu ratkaisukeskeiseen ja kognitiiviseen hoitomenetelmään. liite Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Yksilökeskustelut ovat noin tunnin mittaisia ja niissä voidaan käyttää myös psykoterapiaa. Asiakkaalla on omahoitaja. Asiakkaalla on mahdollisuus perhekeskusteluihin tai parisuhdekeskusteluihin. Yksikössä pidetään myös avioliittopäiviä. Yksikön hoito perustuu yhteisöllisyyteen. Pari- tai perheterapiaa on n. kerran viikossa. Ulkopuoleta tuleva psykoterapeutti ja keskustelut henkilökunnan kanssa. Asiakkaalla on hoidon aikana vain asiakkaan henkilökohtaiset, lääkärin määräämät lääkkeet. Lääkkeet jaetaan valvotusti. Asiakkaalle opetetaan erilaisten tehtävien avulla päihteiden käytön hallintaa Sosiaalinen verkosto ja tuki Asiakkaan läheiset voivat sallitusti vierailla hoitoyksikössä. Yksiköstä pidetään yhteyttä asiakkaan läheisiin. Verkostotapaamisissa on mukana lähettävän tahon viranomaiset ja yksikön henkilökuntaa. Asiakkaalla mahdollisuus lomiin jolloin tapaa läheisiään. Yhteistyötä sosiaalimoistojen ja kuntien kanssa. Vertaistuki Yhteisöpalaverit. Keskustelut toisten asiakkaiden kanssa. Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Hoitoyksikön paikkakunnan terveyskeskus sekä asiakkaan oman paikkakunnan terveyskeskus. Yksiköllä on käytettävissä konsultoiva psykiatrinen lääkäri. Asiakas toimitetaan terveyskeskuksen laboratorioon verikokeisiin. Yksikössä on käytössä alkometri, jolla todetaan mahdollinen alkoholin alaisuus. Päihtyneenä oleva asiakas saa varoituksen tai hänet mahdollisesti poistetaan hoitokodilta. Säännölliset kuntosalikäynnit ja uimahallikäynnit. Luontoretket ym. Asiakkaiden luona on vieraiden käynti sallittua. Lähiomaiset voivat myös yöpyä hoitokodilla. Yöpymisestä ilmoitettava etukäteen henkilökunnalle. Yksikössä on kirjallinen ohjeistus väkivaltaisen asiakkaan käytöksen suhteen. Hoitokodilla on laaditut säännöt, jotka hoidon alussa tiedotetaan asiakkaalle ja tarvittaessa käydään niitä lävitse myös hoidon aikana. Henkilökunta valvoo että sääntöjä noudatetaan. Sääntöjen rikkomiset käsitellään tapaus- ja yksilökohtaisesti.

4 Ateriapalvelut Asiakas on hotitojakson aikana täysihoidossa. JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Asiakkaalle suunnitellaan tukiverkosto hoitojakson aikana. Hoitojakson päätyttyä lähetetään kirjallinen yhteenveto/hoitopalaute lähettävälle taholle sekä asiakkaalle. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä yksikön paikkaluku 6+1 Henkilökunnan vaihtuvuus 60 % Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa oppisopimuksella koulutetaan tarvittaessa uusia lähihoitajia. Lisäksi koulutetaan vapaaehtoistyöntekijöitä. yksikössä on opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa harjoitusjaksojaan sekä yksikköön palkataan tarpeen mukaan sijaisia työvuoroissa vähintään 2 henkilöä tilat soveltuvat lievästi vammaisten hoitoon osa työntekijöistä yöpyy hoitokodilla viikonloppuisin vapaaehtoityöntekijät päivystävät hoitoyksikössä ympärivuorokauden, lisäksi yksi työntekijöistä toimii tällöin takapäivystäjänä HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto yksikössä on käytössä työyhteisön kehittämiskoulutus yksiköllä ei ole kirjallista koulutussunnitelmaa yksikön työntekijät saavat vuodessa täydennyskoulutusta 3-4 pv / hlö Työntekijoillä on mahdollisuus osallistua työyhteisön kehittämiskoulutukseen. Koulutuksen antaa ulkopuolinen kouluttaja. kehityskeskustelut käydään toiminnanjohtaja ja henkilökunnan kanssa Työterveyshuolto on järjestetty paikalliseen terveyskeskukseen. Työterveyshuolto sisältää normaalit työterveyshuoltokäynnit ja tarvittaessa ohjauksen terveyskeskuslääkärille

5 Työsuojelu KAN ry:ssä työsuojelutoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään asiakkailta tulevat palautekyselyt, henkilökunnalle tehtävät kyselyt arvioinnin tulokset käydään lävitse yhdessä henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa tehdään muutoksia henkilökunnan palavereissa käydään lävitse toiminnan kehittämisen kohteita asiakkaat antavt palautteen hoidon päätyttyä kirjallisena asiakaspalautteet käsitellään henkilökunnan palavereissa asiakkaille tarjotaan intervallijaksoa hoitoyksikössämme. Yhteydenotto kotiuttamisen jälkeen. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) aikuiset 85 / vrk (kuntaosuus 65 ja asiakasosuus 20 ) lapset 43 / vrk (kuntaosuus 33 ja asiakasosuus 10 ) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus täysihoito ei muita maksuja yksiköllä ei ole ostopalvelusopimuksia Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset liite työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen liite - yksiköllä on turvallisuussuunnitelma. palotarkastus tehty kesällä 2006

6 Kuntokartoitus kuntokartoitus tehty kesällä tulos hyväksytty

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: 83430. Puhelin: 013 646 146 Telefax: 013 646 356

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: 83430. Puhelin: 013 646 146 Telefax: 013 646 356 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.1.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KOIVULEHTOYHTEISÖ Palvelumuoto Katuosoite: Pitkälammentie 12

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 1.11.2004 Kirjaskylän hoitokoti (naisille) Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.sosiaalisairaala.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.sosiaalisairaala.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala Katuosoite:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka )

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka ) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 13.03.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Louhela-yhteisö Katuosoite Kaskistontie 228 Postinumero: 31490

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 17.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: 02650 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Järvenpään sosiaalisairaalan omavalvontasuunnitelma

Järvenpään sosiaalisairaalan omavalvontasuunnitelma Järvenpään sosiaalisairaalan omavalvontasuunnitelma Haarajoki 25.5.2012 Järvenpään sosiaalisairaala (toim. PJ) Sisällysluettelo Omavalvonnan toteuttaminen... 3 1.1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pajatupa Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot