AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella Katuosoite: Satamakatu 2 B Postinumero: Postitoimipaikka: Kajaani Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Palvelumuoto Polikliininen palvelu Tuettu asuminen Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta Päiväkeskus Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vastuuhenkilö Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Katuosoite: Kauppakatu 1 Postinumero: Postitoimipaikka: Kajaani Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Nimi: Virkanimike: tai Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Tarjottavat palvelut Kainuun riippuvuuksienhoitopalvelujen toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia hoito- ja asiantuntijapalveluita asiakkaille/potilaille, joiden selviytymiskykyä heikentää oma tai läheisten vaikea riippuvuusongelma ja siihen liittyvät psykososiaaliset ja terveydelliset haitat. Toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan tarpeenmukaisen hoidon periaatteita. Avokatkaisuhoito, sairaanhoitajan päivystysvastaanotto, terveysneuvonta/laboratoriokokeet, suonensisäisesti huumeita käyttävien hepatiittirokotukset, korva-akupunktio, kotikäynnit, ajokelpoisuuden seuranta, opioidiriippuvaisten korvaushoito, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi, riippuvuusongelmiin liittyviä lääkäripalveluja, yhdyskuntapalvelun päihdejaksot, vankeudessa olevien koevapauden päihdeseuranta, leiritoiminta, koulutus- ja asiantuntijapalvelut,

2 Kajaanissa päiväkeskustoiminta. Kohderyhmät (ikärajat) Yli 18-vuotiaat, joilla on vaikea riippuvuusongelma, ja heidän läheisensä. Aukioloajat Ma - to klo Pe klo Sairaanhoitajan päivystys A-klinikalla klo A-klinikan ollessa suljettuna terveyskeskus- ja sairaalapäivystys Vuosittainen asiakas- ja Käyntimäärä n. 7200/v käyntimäärä Toteutumattomat hoitokäynnit Peruuttamattomat hoitokäynnit kirjataan asiakastiedostoihin. Asiakkaisiin otetaan yhteyttä tapauskohtaisesti. Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut Asiakkaita ohjataan sekä AA-ryhmiin että A-killan toimintaan ja muihin kolmannen sektorin toimintoihin. PALVELUUN/HOITOON HAKEUTUMINEN Palveluun/hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Lähetettä ei tarvita. Kuntayhtymän ulkopuolelta tulevilta asiakkailta/potilailta edellytetään maksusitoumus kotikunnalta. Vammaisuus ei ole este hoitoon hakeutumiseen. A-klinikan sairaanhoitajan päivystysvastaanotolle (klo ) pääsee usein samana päivänä. Työntekijätilanteesta riippuen asiakkaita otetaan jonoon, joka tarkistetaan viikoittain. Jonotusaika on 2-4 viikkoa. Korvaushoitoon otetaan hoidollisten kriteereiden ja työntekijäresurssien perusteella. Kuntien sivuvastaanotoille on syytä ottaa ensin yhteys puhelimitse, ennen kuin hakeutuu päivystysvastaanotolle. Päihtyneiden palvelu Päihtyneen asiakkaan/potilaan tilanne arvioidaan. Varataan uusi aika ja motivoidaan tulemaan selvin päin. Tarvittaessa ohjataan toiseen hoitopaikkaan. PALVELUN/HOIDON SUUNNITTELU Palvelun/hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Palvelu-/hoitosuunnitelma Sairaanhoitaja/terapeutti arvioi hoidon tarvetta alkukartoituksen perusteella. Tutkimusjakso 3-5 käyntiä. Kartoituksessa käytetään erilaisia mittareita (mm. Audit, Beck, Ciwa, Pompidou). Lastensuojeluasioissa ollaan yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin. Hoitosopimus tehdään ensimmäisellä käyntikerralla. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti työpaikan edustajan kanssa. Suunnitelmassa mm. sovitaan tietystä käyntimäärästä, minkä jälkeen käydään arviointikeskustelu. Suunnitelma kirjataan lomakkeelle. PALVELUN/HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja Hoito-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Vaikeiden riippuvuusongelmien hoito ja siihen liittyvien psykososiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentäminen. Sekä asiakkaan oman että hänen läheistensä toimintakyvyn lisääminen. Terapiakäynnin kesto min. Työskentelyssä käytetään mm. retkahduksen ehkäisyä, motivoivaa haastattelua sekä systeemiteoreettisen, ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian menetelmiä. Sekä avoimia että kiinteitä ryhmiä, jotka kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa tai joka toinen viikko. Hoitomenetelminä käytetään mm. akupunktiota, motivoivaa haastattelua, vertaistukea sekä ratkaisukeskeisiä, systeemiteoreettisia ja kognitiivisia menetelmiä.

3 Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Perhe- ja pariterapiaa toteutetaan joko yksikön sisällä tai yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Lasten tilanne otetaan huomioon. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Alkoholiavokatkaisuhoidossa käytetään lääkehoitona bentsodiatsepiineja ja B- vitamiinia. Asiakas hakee lääkkeet päivittäin hoitavasta yksiköstä. Mielialalääkkeet, neuroleptit, bentsodiatsepiinit, Revia, Antabus ym. reseptillä asiakkaalle erikseen määrättynä. Korvaushoitoa annetaan buprenorfiinilla ja tarvittaessa metadonilla. Korvaushoidon tarpeen arviointi ostopalveluna päihdehuollon kuntoutuslaitoksista. Muu(t) menetelmä(t) Neuvonta- ja ohjauspalvelut Sosiaalinen verkosto ja tuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Yksikön säännöt Lääkehoito on kokonaisvaltaista, jossa huomioidaan kaikki käytössä oleva lääkitys. Päiväkeskustoiminta Tartuntatautien ehkäisy, huumeita suonensisäisesti käyttävien A+B-hepatiittirokotukset, ohjausta/neuvontaa tartuntataudeista, päihteiden käytön haitoista ja terveysriskeistä. Laboratoriokokeet. Tarvittaessa ohjataan hoitoon muihin yksiköihin. Tuettua asumista. Toiminnassa pyritään toteuttamaan tarpeenmukaisen hoidon periaatteita. Sukupuun ja verkostokartan avulla kartoitetaan asiakkaan verkostoa. Verkostotapaamisia järjestetään tarpeen mukaan. Läheisille tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan hoitoon. Päihdehoitoyksikön asiakkaille päihdeongelmaan liittyvien sairauksien tutkimus ja hoito. Päihderiippuvuden arviointiin ja ajokelpoisuuden seurantaan liittyvät lääkäripalvelut. Alkoholin vaikutuksen alaisuus todetaan alkometriin puhalluttamalla. Huumetestit otetaan valvotusti terveysasemien laboratorioissa. Positiiviset testitulokset varmistetaan tarvittaessa. Säännöt on määritelty erillisessä hoitosopimuksessa. JATKOHOITO Hoidon päättäminen Jatkohoitoon ohjaaminen Hoidon yhteenveto Hoito päättyy yhteisen sopimuksen perusteella tai asiakas keskeyttää hoidon jättäen tulematta varatulle ajalle. Hoidon pituus määräytyy tarpeen mukaan. Laitoshoitoon lähetetään asiakkaan hakemuksen perusteella työryhmän arvion mukaan. Laitoshoidon jälkeen jatketaan avohoitoa. Hoidon yhteenveto tehdään satunnaisesti. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus (vastataan erillisellä liitteellä, liite 1) henkilökunnan lukumäärä sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 4 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 6 muu hoitohenkilökunta 1,5 tukipalveluhenkilökunta (muut kuin 1 hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 12,5 yksikön paikkaluku Vuodesta 2007 henkilökunta on pysynyt samana. henkilötyövuodet

4 Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Päihdehuollon laatusuositusten mukaan koko Kainuun alueelle tarvittaisiin 14 hoitotyöntekijää lisää. Rekrytointi on kuitenkin kielletty! Opiskelijoita otetaan käytännön työn jaksoille. Sijaisia voidaan ottaa vain pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. A-klinikalla Kajaanissa sijaiset perehdytetään suunnitelman mukaan, mutta sivutoimipisteissä perehdyttäjää ei ole. A-klinikalla sairaanhoitaja päivystää arkisin klo Kotikäyntejä tehdään yksin tai työparin kanssa. Sivuvastaanottojen työntekijät työskentelevät yksin. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Traumakoulutus (1), kaksoisdiagnostiikkakoulutus (6) ja työnohjaajakoulutus (1) Kirjallinen koulutussuunnitelma tehdään vuosittain. Pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon kuntayhtymän omaa koulutusta. Tarpeen mukaan. Ryhmätyönohjausta saadaan ulkopuoliselta työnohjaajalta 10 kertaa vuodessa. Tarvittaessa yksilötyönohjausta kuntayhtymän sisällä. Tarpeen mukaan kuntayhtymän sisällä. Ei maksettua konsultointia. Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu Työterveystarkastukset sovitusti. Työterveyshuollon päivystys. Työsuojelu on järjestetty. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Käynti- /palvelumaksu(t) Kustannusseuranta, asiakas- ja käyntimäärät, asiakastyytyväisyyskysely, asiakasjono, SRS, ORS, hoitosuunnitelman pohjalta arvioidaan hoidon vaikuttavuutta asiakkaan kanssa keskustelemalla. Ulkoinen arviointi: kuntayhtymän sisäinen auditointi. Sisäistä arviointia ei. Auditoinnin tulokset, tiedetään kustannusseurannan tulokset, vaikuttavuuden arviointi ei systemaattista; ei tuloksia. Työyhteisön kehittämispäivä 1-3 kertaa vuodessa, työkokous kerran kuukaudessa, työnohjaus kerran kuukaudessa, yksittäisiä kehittämiskohteita: korvaushoito, ryhmätoiminta, systemaattinen päihdekartoitus, lääkehoito yms. - > soveltaminen, hyödyntäminen koko Kainuussa. Kirjallinen asiakastyytyväisyyskysely, jatkuva suullinen palaute. Tilannekohtaisesti. Ei seurantaa hoidon jälkeen Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä TALOUS Asiakkaille käynnit ovat maksuttomia. Ei

5 Muut maksut (jotka eivät sisälly käynti- /palvelumaksuun) Ulkopuolinen rahoitus Lääkärintodistuksista peritään kuntayhtymän valtuuston vahvistama taksa. TOIMITILAT Asiakastilat Yksityisyyden suoja Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus Kussakin yksikössä on toimivat tilat niin yksilö-, perhe- kuin ryhmätilanteitakin varten. Kuhmosta puuttuvat ryhmätilat. Korvaushoitoa ( Kajaanissa ja Sotkamossa) annetaan sairaanhoitajan työhuoneessa. Vastaanottotilat on pääosin äänieristetty. Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon yksiköihin pääsee pyörätuolilla. Hyrynsalmella, Kuhmossa ja Sotkamossa on inva-wc:t Turvallisuussuunnitelmat on tehty.

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke

Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lapin Päihdepalveluopas Aluetyön kehittämishanke Lintula Virpi Salmi Tarja Sisällysluettelo Lukijalle 2 Päihdepalvelujen termistöä 4 Lapin alueelliset palvelut 13 Kuntakohtaiset hoito- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot