LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto Katuosoite: Koivikontie 8 Postinumero: Postitoimipaikka: Mikkeli Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Lastensuojeluyksikkö Lastensuojelulaitos Perhekoti Mielenterveysyksikkö Päihdehoitoyksikkö Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Kasvun Yhteisöt/Stakes/valtio Katuosoite: Koivikontie 8 Postinumero: Postitoimipaikka: Mikkeli Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: (laitoksen johtaja) Vastuuhenkilö Nimi: Eero Ikonen, lopettaa Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: tiiminvetäjä Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: sosionomi(amk) (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) 4 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Keltainen Talo tarjoaa vaativaa pitkäaikaista ja yksilöllistä kasvatusta ja hoitoa yli 12- vuotiaille huostaanotetuille peruskoulua käyville lapsille. Vaativalla kasvatuksella ja hoidolla tarkoitetaan yksilöllistä ja joustavaa työotetta, joka lähtee lapsen tarpeiden kartoittamisesta ja suunnitelluista interventioista lapsen elämään. Keltainen Talo palvelee lapsia, joilla on päihdeongelma/vaikea käytöshäiriö/psykiatrisen hoidon ulottumattomiin jäävät/integroitumattomat. Perhetyössämme on keskeistä vanhemmuuden tukeminen. Nuori kotiutetaan huoltosuunnitelman mukaisesti tuettuun arkeen. Pitkäaikaisella hoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä yli vuoden kestävää sijoitusta. Kohderyhmät yli 12-vuotiaat peruskoulua käyvät huostaanotetut lapset 10

2 Paikkaluku 4 Käyttöaste 100% Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti (päihdehoitoyksiköt) Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Keskimääräinen hoito- tai sijoitusjakso Palvelukielet Muut tukipalvelut 0% vuosittainen hoitovuorokausien määrä kuukautta suomi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä ei ruotsi missä kielissä: ruotsi,englanti,venäjä,espanja Oma erityisopettaja, jonka opetuksessa yksikkömme oppilaat ovat omana opetusryhmänään. Erityistason perheterapeutti-psykoterapeutti, psykologi, ostopalveluna nuorisopsykiatrian ja somaattisten sairauksien lääkärien palvelut. HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Lastensuojelu-sijoitukset Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Enimmäkseen huostaanoton tehneen kunnan sosiaalitoimen kautta; jotkut ovat tulleet eri päihdeyksiköiden ohjaamina. Lastensuojelulain 16 mukaan huostaanotetut Ei ole. Paikkavarauksia otetaan sitä mukaa kuin paikkoja vapautuu. Paikkakyselyt ohjataan erityistyöntekijälle. Sijoitusprosessin päävaiheet ovat yhteydenotto tiedonkeruineen, työntekijöiden valinta, tutustumiskäynti, sijoituspäätös ja hoidosta sopiminen sekä lapsen saapuminen hoitoon. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Hoito- tai kasvatussuunnitelma Ei ole erillistä hoidon tarpeen arvioimisjaksoa. Toivomme sellaisen tehdyksi jo ennen Keltaiseen taloon sijoittamista. Pyydetään viimeisin huoltosuunnitelma, epikriisit, hoitoyhteenvedot, terveystiedot, koulukortti ja tarpeelliset lausunnot lapsesta. Keskustellaan sosiaalityöntekijöiden ja vanhempien/huoltajien kanssa. Nuoren kanssa tehdään tulohaastattelu. Terveydellinen tilanne selvitetään nuoren käynnillä sekä somaattisella ja nuorisopsykiatrisella lääkärillä. Kasvun Yhteisöissä käytetään kasvu- ja tavoitesuunnitelmaa. Se tehdään huoltosuunnitelman pohjalta laajentaen ja konkretisoiden siinä asetettuja tavoitteita. Suunnitelman tekoon on olemassa ohjeistus ja sen kirjaa omahoitaja hoitoryhmässä käytyjen keskustelujen sekä nuoren tulohaastattelun pohjalta. Suunnitelmaan liitetään HOJKS(henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) sekä 9. ja 10. luokkalaisille ns. OSUKO-suunnitelma(=oppilaan suunnitelmallinen kotiuttaminen). Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään hoitoryhmän ja nuoren yhteisissä palavereissa väliarviointilomakkeistoa hyväksi käyttäen. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Ydinosaamisalueita ovat lastensuojelu- ja päihdetyö. Viikko-ohjelma liitteenä.

3 Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Koulunkäynti Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäri- /psykoterapiapalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Asiakkaan rajoittaminen ja eristäminen Ateriapalvelut Kognitiiviset ja ratkaisukeskeiset yksilökeskustelut, motivoiva haastattelu. Omahoitaja, oma erityistyöntekijä, oma opettaja = oma hoitoryhmä. Keskustelut viikoittain. Teemaryhmätyöskentely kolmen viikon välein. Musiikkiterapeuttinen työskentely. Elämyspedagoginen työskentely. Liikunta. Aamukokoukset, viikkokokoukset. Yhteiset siivoukset ja ruoanlaitot. Erityistason perheterapeutti. Omahoitaja yhteydessä läheisiin viikoittain. Omahoitaja toimittaa vanhemmille kuukausiraportin. Neuvottelut. Läheisillä mahdollisuus vierailla Koivikossa majoittuen vierasasunnoille. Ei bentsodiatsepiinihoitoa ja muutenkin pyrimme mahdollisimman vähäiseen lääkkeiden käyttöön. Akupunktio. Elämänkertaketju-työskentely. Musiikkiterapeuttinen työskentely. Tarvittaessa järjestetään muu tarpeellinen laitoksen ulkopuolinen terapia. Perusopetuksen mukaista opetusta kaikilla peruskoulun luokkatasoilla. Opetus tarvittaessa mukautettua. Oma erityisopettaja 4:lle lapselle. Ohjaajat koulunkäyntiavustajina Keltaisen Talon ryhmässä. Lapsen sijoitusvaiheessa kartoitetaan jo paljon asioita sijoittajilta ja lapsen läheisiltä. Tulohaastattelussa kartoitetaan läheisimmät sukulaisuussuhteet ja kaveripiiri. Yhteydenpito sukulaisiin ja läheisiin. Tapauskohtainen tukeminen lapsen käynteihin kotonansa tai vastaavissa paikoissa. Verkostotapaamisia järjestetään tarvittaessa. Teemaryhmissä syntyvissä keskusteluissa. Aamu- ja viikkokokouksissa. Oma lääkäri sekä kouluterveyden hoitaja Mikkelin terveyskeskuksessa. Ostopalveluna oma vastuulääkärinä toimiva nuorisopsykiatri. Erityistyöntekijänä psykoterapeutti. Seuloja otetaan valvotusti säännöllisen epäsäännöllisesti(viikoittain). Talossa oma seulakone ja testereitä, tarvittaessa näytteet toimitetaan Keskussairaalan laboratorioon tai Helsingin oikeuslääketieteelliseen laboratorioon. Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen voidaan todeta omalla alkometrillä. Positiiviset näytteet tai päihtymystapaukset käsitellään nuoren kanssa hoitoryhmässä ja omahoitajakeskusteluissa. Päihdetapaukset vaikuttavat ehdottomasti mahdollisiin kotivierailuihin. Keltaisella Talolla omia soittimia opetustaitoisine ohjaajineen. Koivikossa bändikämppä soittimineen ja oma digitaalinen studio. Oma liikuntasali, kuntosali ja painisali. Oma jalkapallokenttä ja skeittiramppi. Paljon eri liikuntavälineitä. Omia motocrosspyöriä ja mopoja. Mikkelin liikuntapalvelut laskettelurinteineen ja uimahalleineen. Oma 16:lle rekisteröity moottoroitu huvijahti. Lapissa mökki laskettelurinteiden läheisyydessä. Liikuntataitoisia ohjaajia. Koulun teknisten- ja tekstiilitöiden tilat ja atk-luokka käytössä. Hoidossa riittävästi edenneillä mahdollisuus aloittaa joku säännöllinen laitoksen ulkopuolinen harrastus Mikkelissä. Lapsella on ensimmäisen kerran mahdollisuus kotona käyntiin aikaisintaan kahden kuukauden jälkeen sijoituksen alusta. Läheisten vierailut Koivikossa ovat toivottuja(vierasasuntoja). Läheisten majoitus on maksuton ja sisältää ruoat. Läheisten matkakustannuksia korvataan tarvittaessa. Hoidon edetessä lapsen mahdollisuudet kotona tai vastaavissa paikoissa käynteihin lisääntyvät ja lomailujaksot saattavat pidentyä. Kotona käynneille laaditaan aina omahoitajan ja läheisten kanssa yhdessä säännöt. Tarvittaessa lapsi saatetaan Koivikosta aina kotiin asti ja haetaan pois. Omahoitaja ja erityistyöntekijä sekä opettaja vierailevat lapsen kotona vähintään yhden kerran hoitojakson aikana(yleensä ainakin alussa). Omahoitaja käy lomapaikan ihmisten kanssa tiiviit keskustelut ennen ja jälkeen loman. Keltaisessa Talossa toimitaan valtion koulukotien mallisääntöjen mukaan. Määräaikaiset ja pysyvät rajoittamispäätökset tekee Kasvun Yhteisöjen johtaja. Akuutit rajoittamispäätökset tekee Koivikon vastuuvuorossa oleva henkilö. Koivikolla on oma eristyshuone ja eristystä valvovat ohjaajat. Päätöksistä ollaan aina yhteydessä kunnan sosiaalityöntekijään ja omaisiin. Keltaisen Talon hoito on aina intensiivi- ja vierihoitoa. Kouluaikaan ruokailut Koivikon ruokalassa. Aamupalat, päivällinen, iltapalat, viikonloppujen ja koululomien ruokailut Keltaisessa Talossa. Nuoret valmistavat päivälliset ohjaajien opastuksella Keltaisessa Talossa. Erityisruokavaliot

4 huomioidaan. JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle Jatkohoitosuunnitelma tehdään yhdessä nuoren, sosiaalityöntekijän ja vanhempien/huoltajien kanssa sijoituksen loppuvaiheen huoltosuunnitelmaneuvotteluissa. Sitä pohjustetaan sijoituksen alusta asti ko. tahojen kanssa. Jatkohoitosuunnitelman allekirjoittavat sosiaalityöntekijä, nuori ja mahdollisesti hänen vanhempansa/huoltajansa. Nuori siirtyy Keltaisesta talosta pois aina suunnitellusti ja saatetusti. Koivikolla on tarjota myös omia tukiasumispalveluja. Keltaisella Talolla on ollut myös yhteistyötä Mikkelin Nuorten Tukikoti ry:n kanssa. Sijoittaneen kunnan sosiaalityöntekijälle ja vanhemmille/huoltajille annetaan hoidon päättyessä kirjallinen yhteenveto. Kuukausiraportit myös ko. tahoille. Sijoittajalle ja vanhemmille lähetetään palutelomake Koivikon toiminnan kehittämistä varten. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus (vastataan erillisellä liitteellä, liite 1) henkilökunnan lukumäärä, ohjaajat ja valvojat henkilötyövuodet sosiaalialan koulutuksen saaneet 4 terveydenhuollon koulutuksen saaneet 2 + ett(30 % työajasta) muu hoitohenkilökunta(nuoriso- ja 3 kasvatusk.+muut) tukipalveluhenkilökunta henkilöstö yhteensä 9 yksikön paikkaluku 4 Vanhempain lomia, muutamia virkavapaita viimeisen kahden vuoden aikana. Pätevyysehdot täyttäviä kokeneita henkilöitä, jos paikkoja avautuu. Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Yksikköön voidaan ottaa yksi opiskelija kerrallaan. Yksiköllä on lupa palkata tarvittaessa sijaisia. Kasvun Yhteisöissä henkilöstöä siirretään tarvittaessa yksiköstä toiseen. Resursointi työvuoroissa Aamuvuoroissa 2 ohjaajaa + opettaja. Iltavuoroissa 2-3 ohjaajaa. Yövuoroissa 1 valvoja. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Koulutuksia jokin aika sitten loppunut. Koivikon koulutussuunnitelma työn alla. Yksikkö kuuluu osana Koivikon koulutussuunnitelmaan. Yksikössä tehty omaa koulutustarvearviointia. Yksi ohjaaja juuri lopettanut täydennyskoulutuksen. Ei uusia tällä hetkellä. Ohjaajilla ryhmätyönohjaus ostopalveluna 3 viikon välein. Ko. ohjaukseen osallistuvat myös yksikön erityistyöntekijä ja opettaja, joilla on myös omat työnohjaukset oman ammattiryhmänsä kanssa. Mahdollisuus nuorisopsykiatrin konsultaatioon. Kriisitilanteissa debriefingkonsultaatio laitoksen ulkopuoliselta taholta. Vuosittain asumispalveluiden esimiehen vetämänä.

5 Työterveyshuolto Oma sairaanhoitaja sekä sopimus työterveyshuollosta Medivireen kanssa. Sopimus sisältää työterveyslääkärin, -hoitajan ja rokotuspalvelut, mutta ei kuntoutusta. Hoitoonohjauksesta on ohjeet kriisivalmiussuunnitelmassa. Työsuojelu Kasvun Yhteisöissä on työsuojelutoimikunta. Ohjeet mm. henkisestä työsuojelusta löytyvät kriisivalmiussuunnitelmasta(käytettävissä Mikkelin kriisiryhmän palvelut). TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Yksikkö on ollut mukana laadun kehittämisprojektissa(ella-projekti), jossa luodaan yksikölle omia laatuindikaattoreita. Tällä hetkellä toiminnan laatua arvioidaan oppilashaastatteluissa ja kirjallisessa palautteessa sijoittajalta ja vanhemmilta. Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan hoitojakson aikana myös arkikokemuksen myötä. Tavoitteena on tulevaisuudessa järjestää toiminnan ulkoinen auditointi. Laatuprojektin loputtua toimintaa kehitetään Keltaisen Talon omilla kehittämispäivillä sekä viikoittaisissa tiimipalavereissa. Kirjallinen palaute sijoittajilta, vanhemmilta ja nuorilta. Hoidon aikana nuoren ja vanhempien suullista palautetta kirjataan. Oppilailta kerätään palautetta myös n. puolitoista vuotta sijoituksen päättymisestä. Kirjallista palautetta tilastoidaan ja esitellään henkilökunnalle Kasvun Yhteisöjen kehittämis- ja koontipäivillä. Palautteesta keskustellaan. Oppilaista seurantakysely puhelimitse n. puolitoista vuotta sijoituksen päättymisestä. Nuoret ovat usein itse yhteydessä jälkeen päin. Sijoittajilta tulee usein palautetta vielä myöhemminkin. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus (päihdehoitoyksiköt) Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset Hoitomaksu v.2004 on 356 /vuorokausi. Koulumaksu 45 /koulupäivä. Maksut määrittelee Kasvun Yhteisöjen johtokunta kalenterivuosittain. Hoitomaksu sisältää hoidon, asumisen, ruoat, harrastukset, somaattisen sairaanhoidon, nuorisopsykiatrian palvelut ja yleensä lähes kaikki nuoren tarpeet hoidon aikana. Koulumaksu sisältää opetuksen ja oppimateriaalin. Joissain tapauksissa on mahdollista, että koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen pyydetään osallistumaan kotikunnan koulutoimea. Jos lapsen äidinkieli on jokin muu kuin suomi, voidaan myös äidinkielen opetuksen järjestämisestä koituvia kuluja siirtää kotikunnalle. Mahdollisesti joku ulkopuolinen terapia; kuitenkin aina erillisen sopimuksen mukaisesti. Ei ole. Ei koske. Ei ole. Keltainen Talo on Kasvun Yhteisöiden yksi hoitoyksikkö. Kasvun Yhteisöt on puolestaan valtion omistama koulukoti. Tilintarkastuksen suorittaa STAKES. Valtionkonttori TOIMITILAT Huonetilat Jokaisella oppilaalla on oma huone. Huoneiden koko on neliömetriä.

6 Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kahta nuorta kohden on yksi WC- ja suihkutila. Oppilashuoneiden ovissa ei ole lukkoja, eikä lukollisia kaappeja. Arvoesineet, kuten rahat ja kännykät, säilytetään aikuisten lukollisessa toimistossa. Keltaiseen Taloon odotetaan peruskorjausta vuonna Talo on toiminut aikaisemmin henkilökunnan asuntona ja perhekotina, joten se on muutoin tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Keltaisella Talolla ovat käytössä kaikki Kasvun Yhteisöt Koivikon yhteiset toimitilat. Ei tällä hetkellä sovellu liikuntaesteisen hoitopaikaksi. Kasvun Yhteisöissä yhteinen viranomaisten hyväksymä turvallisuussuunnitelma. Palotarkastus ja terveystarkastus suoritettu Kuntokartoitus Kuntokartoitus tehty. Remontti tulossa 2005.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 1.11.2004 Kirjaskylän hoitokoti (naisille) Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA)

SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA) SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA) 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mehiläinen Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pajatupa Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

Perhekoti Otto- Onnin

Perhekoti Otto- Onnin Kuvassa Otto ja Onni Perhekoti Otto- Onnin LAATUA LAPSEN JA NUOREN ARKEEN - laatuajattelun lähtökohdista luodun toimintasuunnitelman toteutumisen arviointia käytännön kokemusten pohjalta Sisällys 1. Taustaa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot