AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Armas Launiksenkatu 10 B Espoo Puhelin: / Telefax: Sähköposti: Internet: Palvelumuoto Polikliininen palvelu Tuettu asuminen Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta Päiväkeskus Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Espoon Diakoniasäätiö Katuosoite: Suomalaistentie 1-3 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Espoo Vastuuhenkilö Nimi: Pilvi Osara Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) Päihdealan työkokemus (vuosina) Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus (vuosina): Kyllä YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Asumispalvelupäällikkö Psykiatrinen sh, erityistason perheterapeutti, JET Toiminta-ajatus Tarjottavat palvelut Tuettu asumisyhteisö. Asukkaat pääasiassa huumekuntoutujia. Tukea ja ohjausta annetaan päihdeongelmasta sekä muista riippuvuuksista ja mielenterveysongelmista kuntoutumiseen. Tavoitteena ennen omaan asuntoon muuttamista on päihteettömän elämäntavan omaksuminen ja ylläpitäminen. Kivitaskussa annetaan psykososiaalista tukea ja neuvontaa, tuetaan arjen askareissa, asumisessa ja ohjataan asukkaita yksilöllisesti päihdehoitoihin, opiskelemaan ja kohti työelämää. Asukkaalle tarjotaan kuntouttava asumisen polku, tuetusta yhteisöstä kohti itsenäistä asumista. 12 tuetun asumisen paikkaa. Asuminen yhteisössä porrastettu kohti itsenäisempää asumista; 1) Asumisharjoittelu, toteutetaan asukkaan vielä ollessa päihdekuntoutuksessa. Asukas käy tutustumassa yhteisöön ja yksilöllisen suunnitelman mukaan harjoittelee asumista yhteisössä 1-7vrk, palaa vielä takaisin hoitopaikkaan. Tässä vaiheessa suoritetaan asukashaastattelu, jossa valintakriteereinä ovat: halu elää päihteetöntä elämää ja hoitaa päihdeongelmaa, edellytykset sopeutua yhteisöön,

2 Kohderyhmät (ikärajat) laitoskuntoutushoito takana, jos lääkitystä, ei voimakasta riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä käytössä. Asumisjaksoon tarvitaan maksusitoumus omalta paikkakunnalta. 2) Tasku-vaihe; asumisessa painottuu yhteisöllisyys ja arkiaskareiden yhdessä tekeminen. Jokaisen asukkaan kanssa tehdään kuntoutussuunnitelma, jossa arjen hallinnan peruskartoitus, käydään läpi asukkaan valmiuksia hoitaa päihdeongelmaansa, raha-asioitaan, sosiaalisia suhteitaan, asioida virastoissa, laittaa ruokaa, huolehtia hygieniastaan jne. Kartoituksen perusteella työtekijät ja asukas luovat yhdessä tavoitteet, joiden toteutumista seurataan tiimeissä ja verkostoissa. Tiedot kirjataan asiakastietojärjestelmään. Yleistavoitteena on päihteetön elämä, mikä merkitsee asukkaille kokonaisvaltaista elämäntavan muutosta sekä uuden identiteetin etsimistä ja rakentamista. Ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä asukkaiden kanssa on yhdessä listattu kriteereitä, joiden tulee riittävässä määrin täyttyä, kuitenkin yksilölliset lähtökohdat ja eroavaisuudet huomioon ottaen. 3) Siipi-vaihe; asumisen toinen vaihe on melko itsenäistä asumista, jonka aikana Taskussa hankitut taidot sisäistetään osaksi elämäntapaa ja aletaan suuntautua yhä voimakkaammin ympäröivään yhteiskuntaan. Asukkaat huolehtivat itsenäisesti kaupassa käynneistään, ruokailuistaan ja vastaavat yhdessä siivouksesta. Vuorokautta pidemmät poissaolot sovitaan työntekijöiden kanssa, samoin yövieraat. Säännölliset tiimit ja verkostot jatkuvat, lisäksi Siivessä rakennetaan omaa yhteisöllisyyttä. Siivessä asuttaessa asukkailla on jo opiskelu-, työ- tai työharjoittelupaikka. Loppuaikana valmistaudutaan omaan asuntoon siirtymiseen, johon on laadittu oma mittaristo. 4) Itsenäisesti asumiseen on mahdollista siirtyä vaiheittain; vaiheet ovat avokotikuntoutus ( muutto Espoon Diakoniasäätiön omistamiin tukiasuntoihin tuki yhteisöllistä, tiivis kontakti Kivitaskun työntekijöihin, kotikäynnit, kriisi- ja puhelintuki ), jatkokontakti ( muutto vuokra- tai välivuokra-asuntoon, kestää max.6kk, tukikäynnit Kivitaskuyhteisössä ) ja itsenäinen asuminen. Täysi-ikäiset huume- ja mielenterveyskuntoutujat Aukioloajat Henkilökunta paikalla arkisin klo , viikonloppuisin klo Ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Vuosittainen asiakas- ja käyntimäärä Toteutumattomat hoitokäynnit v.2007 ka.11 / 3213 Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: ei Muut tukipalvelut toimintaterapia, taideterapia, akupunktio, työpajatoiminta PALVELUUN/HOITOON HAKEUTUMINEN Palveluun/hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Päihdehoitojaksolta, kotikunnan maksusitoumus tarvitaan Kuntoutujat otetaan jonoon hakeutumisjärjestyksessä Päihtyneiden palvelu PALVELUN/HOIDON SUUNNITTELU Palvelun/hoidon tarpeen arviointi Psykososiaalisen kuntoutuksen arviointi yhteistyössä kuntoutujan, hoitotahon, henkilökunnan ja kuntoutujan kotikunnan kanssa.

3 Tilannekartoitus Palvelu-/hoitosuunnitelma Asukashaastattelu. Asukkaan lisäksi moniammatillinen henkilökunta ja verkosto Jokaisella asukkaalla yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Ensimmäinen tehdään ensimmäisten viikkojen aikana, suunnitelmaa tarkastetaan 3kk välein ja seurataan eri vaiheeseen siirtymisen yhteydessä. Tavoitteita käydään läpi myös raporteilla ja verkostoissa. Seurannan tukena käytetään Sateenkaari-asiakastietojärjestelmää. PALVELUN/HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja Hoito-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Neuvonta- ja ohjauspalvelut Sosiaalinen verkosto ja tuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Yksikön säännöt Asukas nähdään psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena, joten päihdeongelman käsittelyssä ja kuntoutumisen tukemisessa nämä kaikki osa-alueet otetaan huomioon. Kuntoutujan psyykkisiä voimavaroja tuetaan erityisesti yksilöllisin menetelmin. Sosiaalista kuntoutumista puolestaan tuetaan erityisesti yhteisö- ja ryhmähoidon menetelmin. Fyysistä kuntoutumista tuetaan ohjaamalla terveisiin elämäntapoihin ja liikuntaryhmillä. Kuntoutujalla oltava yksilöllinen päihdehoito avohoidossa esim. a-klinikka, nuorisoasema, itseapuryhmä (NA) tai psykoterapia. Henkilökunta tukee hoidon onnistumista. Kivitaskuyhteisön ammatillinen henkilökunta keskustelee säännöllisesti kuntoutujien kanssa mm. tunteiden hallinnan, elämänsisällön löytämisen, harrastusten, opiskelun ja työelämään liittyvistä asioista. Lisäksi tuetaan yhteiskuntaan integroitumisessa. Erilaiset toiminnalliset ryhmät ja keskusteluryhmät Viikoittaiset yhteisökokoukset, päivittäiset aamukokoukset, yhteisön oma yhteisökokous, vastuualueet Järjestetään perhetapaamisia, ei perheterapiaa Sovitaan kuntoutussuunnitelmassa. Akupunktio, rentoutus, terveiden elämäntapojen edistäminen ruokavalion ja liikunnan kautta Mahdollisuus päivä- ja työtoiminnan järjestämiseen Ohjataan yhteiskunnan järjestämiin palveluihin, työntekijä tarvittaessa mukaan. Velka- ja kriminaalihuoltoneuvontaa. Tuetaan sosiaalisten suhteiden eheyttämistä järjestämällä tapaamismahdollisuuksia perheen ja ystävien kanssa. Tuetaan päihteettömyyttä tukevan sosiaalisen verkoston luomisessa. Ohjataan sidosryhmien toimintaan. Yksikössä ei ole lääkäripalveluita Huumesulat tarvittaessa, puhallutukset satunnaisesti Fyysinen ja henkinen väkivalta kielletty, päihteiden käyttö kielletty. Kuntoutussuunnitelmaan ja toimintapasopimukseen sitoutuminen edellytetään JATKOHOITO Hoidon päättäminen Jatkohoitoon ohjaaminen Hoidon yhteenveto Päättyy sovitusti, jatkohoito suunnitellaan yhteistyössä kuntoutujan, hoitotahon ja kotikunnan kanssa. Kriisitilanteissa kuntoutuja ohjataan hoitoon ja palaaminen asumispalveluun vielä mahdollista, suunnitellaan verkostossa Kaikki asukkaat ohjataan jatkohoitoon Kaikista asukkaista tehdään jakson yhteenveto, lähetetään sovitun sopimuksen mukaan esim. kotikuntaan HENKILÖKUNTA

4 Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus (vastataan erillisellä liitteellä, liite 1) henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen 1 saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 2 muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin 1 (asumispalvelupäällikkö) hoitohenkilökunta) henkilöstö yhteensä 4+1 yksikön paikkaluku 12 työsuhteiden keston ka 22kk Kaikki työsuhteet toistaiseksi voimassa olevia Yksikössä säännöllisesti sekä lähihoitaja- että sosionomiopiskelijoita. Sijaisia käytetään tarvittaessa, mahdollisuus myös käyttää ohjaajia muista säätiön asumisyhteisöistä 1-3 aamussa, 1-2 illassa, viikonloppuisin 1. Puhelintuki toisessa yksikössä ympärivuorokauden HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Työterveyshuolto Työsuojelu laaditaan vuosittain säätiön strategian pohjalta ryhmätyönohjaus kolmen viikon välein. tarvittaessa. Vuosittain asumispalvelupäällikön kanssa Diacor,3.tason palvelut. Työterveyslääkärin palvelut, toimenpiteet lähetteellä. Työhöntulotarkastus, rokotukset Vaalein valittu työsuojelutoimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Henkilökunnan ITE-arviointi. Verkostotapaamisissa pyydetään palautetta yhteistyötahoilta. Asiakkaille säännöllisesti asiakaspalaute kirjallisesti. Lisäksi toimintaa arvioidaan jatkuvasti työryhmässä ja asiakkaiden kuntoutumisen seurannan kautta. ITE- arvioinnin tulokset ja muut saadut palautteet kerätään yhteen ja tarkastellaan työryhmän kehittämispäivänä ( 2krt vuosi) ja suunnitellaan toiminnan muutokset. ITE-arvioinnin ja asiakaspalautteiden kautta tehdään kehittämissuunnitelma esille nousseista asioista. Edellisen vuoden toimintakertomukset ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat käydään läpi sekä koko säätiön että yksikön tasolla. Yksikkölle määritellään omat tavoitteensa, jonka toteutumista seurataan johtoryhmässä. Kerättään säännöllisesti vuosittain asiakkailta kirjallisesti. Kerätään myös verkostotapaamisissa ja kuntoutussuunnitelmien tarkistusten yhteydessä. Kirjallinen

5 palaute aina asumisjakson loppuarvioinnin yhteydessä. Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Käynti- /palvelumaksu(t) Muut maksut (jotka eivät sisälly käynti- /palvelumaksuun) Ulkopuolinen rahoitus Käsitellään omana osionaan muiden tulosten arvioinnin yhteydessä. Asukkaat saavat tiedot palautteista yhteisökokouksen yhteydessä. Säännöllinen seuranta itsenäisen asumisen vaiheesta riippuen Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä TALOUS vuonna ,85 /vrk tai ostopalvelusopimuksella ateriamaksu 204,00 /kk vuokra n.13,00 /m2 Ei TOIMITILAT Asiakastilat Yksityisyyden suoja Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus Kuntoutujilla käytössään yhden hengen huoneet, lisäksi yleiset tilat. Yleisiin tiloihin kuuluu keittiö, olohuone, wc-tilat, saunaosasto, kuntosali, tietokonehuone ja ryhmähuone. Jokaisella oma lukollinen huone palvelu ei sovellu liikuntavammaisille Yksikössä ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma sekä turvallisuusohjelma. Palovaroitinjärjestelmä ja vartiointipalvelu

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi. Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoondiakoniasaatio.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax:

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postinumero: 42120 Postitoimipaikka: Puhelin: 020 776 3461 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.11.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Jämsän A-klinikka Katuosoite: Sairaalantie 11 Postinumero: 42120

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: TUUSANKUJA 4 Postinumero: 08700 Postitoimipaikka: Puhelin: 040 416 1136 Telefax: 019 341 642 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: SANASKODIN LAITOSHOIDON YKSIKKÖ Palvelumuoto Katuosoite: TUUSANKUJA

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Myllymäen Hoitokoti (miehille) Katuosoite: Palkkikankaantie 1 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Kirjaskylän hoitokoti (naisille) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 1.11.2004 Kirjaskylän hoitokoti (naisille) Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan setlementti, Nurmijärven

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHKE

PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHKE PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 Yhteistyöllä tukea toipumisen tielle on päihdekuntoutujia tukemaan suunnattu hanke, jossa etsitään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot