YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (014) Telefax: Faksi (014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (014) 2667010 Telefax: Faksi (014) 2667003"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Huumevieroitusosasto Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Keskussairaalantie 20 b Jyväskylä Puhelin: (014) Telefax: (014) Sähköposti: Internet: Kuntouttava laitoshoito Katkaisu-/vieroitushoito Asumispalvelu Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Keskussairaalantie 20 b Jyväskylä Puhelin: (014) Telefax: Faksi (014) Sähköposti: Internet: Vastuuhenkilö Nimi: Aimo Hiltunen Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) osastonhoitaja Sairaanhoitaja(sisätauti-kirurginen sairaanhoito) 1998, psykiatrinen sairaanhoito 1999, Huumetyön erikoistumisopinnot 30 op 2002 amk, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen erikoistumisopinnot 60 op 2006 amk, strateginen henkilöstöjohtaminen täydennyskoulutus 8 op 2008 amk Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Päihdealan työkokemus (vuosina) 9 Muu sosiaali- tai terveysalan työkokemus 10 (vuosina): Länsisuomen lääninhallitus 2003 YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT Toiminta-ajatus Huumevieroitusosasto on tarkoitettu vieroitusoireissa hoitoon hakeutuville huumausaineiden käyttäjille sekä päihteiden sekakäyttäjille. Hoidon tavoitteena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, sitoutuminen päihdeongelman käsittelyyn sekä motivointi jatkokuntoutukseen.

2 Kohderyhmät Paikkaluku Vieroitusoireissa hoitoon hakeutuville huumausaineiden käyttäjille sekä päihteiden sekakäyttäjille. Opioidiriippuvaisten vieroitus-,korvaushoidon aloitusta tarvitsevat potilaat. Osastolla on 6 vuodepaikkaa Käyttöaste Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä 1572/78 Keskimääräinen hoitojakso 14.8 Palvelukielet suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: onko mahdollista saada tulkkipalveluja kyllä missä kielissä: järjestetään tarpeen mukaan ei Muut tukipalvelut Tulkkipalveluja on mahdollisuus käyttää hoidon aikana. Osastolla on NA-info 1-2 kertaa kuukaudessa. Sielunhoitopalveluja pyydetään tarvittaessa Jyväskylän kaupunkiseurakunnasta. Asiakkaiden läheisille tarjotaan tukikäyntejä sekä ohjataan vertaisryhmiin. Vankilasta vapautuvia ohjataan Kris vertaistukitoimintaan. Asiakkaita ohjataan A-kiltaan, raskaana olevien naisten tukiryhmään, Katulähetyksen perheryhmään. HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Vieroitushoitoon hakeutuminen tapahtuu Matalan-kynnyksen palveluyksikkö Pointin päihdepäivystyksen kautta ma - pe klo 9-12 puh. (014) tai yhteistyössä oman alueen päihdeklinikan tai sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Hoitoon voi hakeutua kotipaikkakunnasta riippumatta. Edellytyksenä on kunnan maksusitoumus tai ostopalvelusopimus päihdepalvelusäätiön kanssa. Hoitoon hakeudutaan, kun fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet edellyttävät ympärivuorokautista laitoshoitoa Osastolle hakeudutaan arkisin klo 9-12 Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointin kautta, Päivystyspuhelin ( 014) Pointissa arvioidaan asiakkaan hoidon tarve. Pointti kutsuu asiakkaan osastolle hoitoon, kun paikkoja vapautuu. Osastolle hakeudutaan arkisin klo 9-12 Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointin kautta. Päihtyneenä voi tulla hoitoon. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointin päivystysasiakkaille sekä liikkuvan päihdepalvelun asiakkaille tehdään aina kirjallinen palvelun tai hoidon tarpeen arvio yhden tai useamman käynnin perusteella. Arviointiin osallistuu moniammatillinen työryhmä ja tarvittaessa sitä jatketaan päihdepalvelusäätiön huumevieroitusosastolla. Matalankynnyksen palveluyksikön Pointin sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät tekevät kirjallisen asiakkaiden elämäntilanteen ja päihteidenkäytön ensikartoituksen säätiön potilastietojärjestelmään. Mittareina käytetään Audit, SDS, EuroAdad, DAST, BDI, SIWA-B, ADS. Huumevieroituksen työryhmä jatkaa Pointin tekemää kartoistusta yhdessä päihdelääkärin kanssa. Huumevieroitus toimii aina yhteistyössä lastensuojelun kanssa ja palvelut ovat osa lastensuojelun tukitoimia. Lastensuojeluilmoitukset tehdään kyseisen kunnan lastensuojelutyöntekijälle suullisesti tai kirjallisesti.

3 Hoitosuunnitelma Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan kanssa kanssa huumevieroituksen moniammatillista työryhmää hyödyntäen hoitokokouksessa sekä tarvittaessa verkostokokouksessa, johon kutsutaan asiakkaan kanssa sovitut läheiset sekä viranomaiset. Asiakkaat ohjataan ja tarvittaessa saatetaan jatkohoitoon. Hoidon tavoitteet ja sen kesto suunnitellaan asiakkaan kanssa ja muut mahdolliset hoidot, kuntoutus ja erityistarpeet otetaan huomioon hoidon tarvetta ja jatkohoitopaikkaa arvioitaessa. Hoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan ja tarkistetaan asiakkaan hoito ja verkostokokouksessa. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma liite 2 Viikko-ohjelma liite 3 Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäripalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Loma-ajat ja vierailut Jokaisella asiakkaalla on kaksi omaa hoitajaa. Kahden omanhoitajan järjestelmällä varmistetetaan kahdenkeskisten keskustelujen saatavuus riittävän usein. Keskustelujen pituus noin tunti. Jamkin fysiterapiaosasto liikuntaryhmä kerran viikossa. Rentoutus ja korvaakupunktiohoito ryhmät seitsemänä päivänä viikossa Ei varsinaista yhteisöhoitomenetelmää, mutta hoidossa on yhteisöllisiä elementtejä. Aamukokouksissa käydään läpi päiväohjelmaa ja "puidaan" mahdolliset ongelmat. Viikottain valitaan vastuualueiden hoitajat mm. kauppavastaava, päiväsalivastaava, pyykkihuonevastaava sekä tupakkahuonevastaava. Perhehoitoa ei ole saatavilla. Hoidontukena käytetään lääkehoitoa mm. bentsodiatsepiini, antipsykootit ja unilääkkeet. Perussairauksien lääkehoito määräysten mukaan. Opioidiriippuvaisten vieroitushoitoa hoidetaan lofeksidiinilla ja buprenorfiinilla. Korvaus ja ylläpitohoidoissa käytetään metadonia. Akupunktio ja rentoutus. Läheiset osallistuvat hoitoon tarvittaessa verkostokokouksissa tai heihin ollaan yhteydessä puhelimitse. Vertaistukea hyödynnetään päivittäisissä kokouksissa ja ryhmissä. Päihdelääketieteeseen erikoistunut psykiatri käy osastolla arkipäivisin 1½ - 2 tuntia. Pitempiaikaiset fyysiset ongelmat hoidetaan omalääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa. Kaikilta, joille tehdään hoidon tarpeen arvio päivystyksessä, otetaan huumeseula valvotusti sekä puhallutetaan alkometrillä. Osastolla käytetään valvotusti Labeman huumepikaseuloja ja seula lähetetään tarvittaessa varmennukseen Yhtyneisiin laboratorioihin. Lastensuojelutapauksissa lähetetään aina positiiviset pikaseulat varmennukseen. Liikuntaryhmä kokoontuu joka päivä. Päihdepalvelukeskuksessa on oma kaupungin ylläpitämä kirjastokaappi. Osastolla ei ole lomia eikä vierailuja. Alaikäisten huolettavien tapaaminen järjestetään hoidon aikana yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa. Joidon aikana järjestetään verkostokokou, jolloin voi valvotusti tavata läheisiään. Yksikön säännöt Yksikön hoitosopimus liitteenä. Hoito tapahtuu hoitosopimukseen perustuen vapaaehtoisesti suljettuna hoitona. Vierailu ja loma oikeuksia ei ole. Omia puhelimia ei sallita hoidon aikana. Puhelut kahteen läheiseen tapahtuvat arkisin valvotusti. Kirjeet tarkistetaan mutta ei lueta hoitosopimuksen mukaisesti. Sääntörikkomukset käsitellään työvuorossa yhdessä potilaan ja työryhmän kanssa. Osastolla käytetään kirjallisia, suullisia varoituksia sekä uloskirjoituksia. Suulliset / kirjalliset varoitukset ja uloskirjoitukset kirjataan myös potilastietojärjestelmään. Porttikieltoja ei ole. Potilaille pyritään tekemään jatkosuunnitelma mahdollisen uloskirjoittamisen yhteydessä.

4 Ateriapalvelut Potilaat saavat aamupala,lounaan, kahvipalan, päivällisen sekä iltapalan Ateriat tuodaan päihdepalvelukeskuksen jakelukeittiön kautta. Ateriat valmistetaan keski-suomen sairaanhoitopiirin keskuskeittiössä. Kuljetus tapahtuu lämpö/kylmälaatikoissa jakeluautolla. Erityisruokavaliot pystytään toteuttamaan. JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle sekä asiakkaalle Jatkohoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, jatkohoitotahon ja maksusitoomuksista vastaavien viranomaisten kanssa. Jatkohoitopaikka valitaan yksilöllisesti asiakkaan tilanne ja tarpeet huomioiden. Hoidon tarpeen arvointi tehdään aina kirjallisesti ja se on sisällöltään hoitoyhteenveto, joka toimitetaan aina jatkohoitopaikkaan ja annetaan asiakkaalle itselleen hänen niin halutessa. HENKILÖKUNTA Henkilökunta Henkilökunnan vaihtuvuus Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus vastataan erillisellä liitteellä, liite 1 henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan tai käyttäytymistieteiden koulutuksen ½ saaneet terveydenhuollon koulutuksen saaneet 8 muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta (muut kuin hoitohenkilökunta) 1 henkilöstö yhteensä 9 yksikön paikkaluku 6 Vaihtuuvuutta ei juuri ole. Sijaisrekisteriä kehitetetään jatkuvasti. Sijaisia käytetään tarvittaessa. Opiskelijoita yksi kerrallaan. Työvuorot toimivat 2-3 työntekijää aamussa, kaksi illassa ja yksi yössä yhdessä a yhteisön hoitajan kanssa. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Täydennyskoulutus Työnohjaus Konsultointi Kehityskeskustelu Motivoivan haastattelun koulutus Yksiköllä on kirjallinen koulutussuunnitelma Ensiapukoulutus, turvallisuuskoulutus, Atk- koulutus ja päihde-ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen 2 v. Työryhmä osallistuu ryhmätyönohjaukseen kerran kuukaudessa. Laitoshoidonjohtaja osallistuu esimiesten työnohjaukseen kerran kuussa. Ohjaajat tulevat työyhteisön ulkopuolelta. Konsultointi järjestetään tarvittaessa. Kehityskeskustelut ovat kerran vuodessa.

5 Työterveyshuolto Työsuojelu Työterveys on järjestetty Jyväskylän seudun työterveydessä Säätiöllä on työsuojelupäällikkö, työsuojeluasiamies sekä työsuojeluryhmä TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Asiakaskysely ja sidosryhmäanalyysi tehty v Toiminnan arviointia tehdään oman osaston suunnittelupäivinä, työnohjauksissa, Yksikön toiminnasta tehty opinnäytetöitä. Sidos ja asiakasryhmän palautteet olivat hyvät Toiminnan kehittäminen Toiminnan kehittämistä tehdään ensisijaisesti osaston suunnittelupäivinä, joita on vuodessa keksimäärin 3-4. Lisäksi osastojen yhteisissä kehittämispäivissä arvioidaan eri yksiköiden toiminnan muutostarpeita. Ryhmätyönohjaus kerran kuukaudessa keskittyy työryhmätyöskentelyn tarkasteluun ja sitä kautta toiminna arviointiin ja kehittämiseen Asiakaspalaute Yksiköllä on asiakaspalautelomake joka otettu käytöön keväällä Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Palaute käsitellään johtoryhmässä sekä yksikön sisällä. v asikastyytyväisyyskysely koskee koko organisaatiota ja analyysin pohjalta arvioidaan koko säätiön kehitystarpeita ja myös osastokohtaisia erityistarpeita. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Laitoshoitopalvelut: Hinnat: Huumevieroitushoito 297 vrk Opioidiriippuvaisten vieroitushoito, korvaus- ja ylläpitohoidon tarpeen arviointi ja aloitus 307 vrk Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Huumeiden käyttäjien katkaisu- ja vieroitushoito toteutetaan ympärivuorokautisessa laitoshoidossa. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen ja toteutetaan suljetussa yhteisössä. Asiakas sitoutuu hoitoyksikön sääntöihin ja hoito-ohjelmaan kirjallisella sopimuksella. Hoitoaika on 2-4 viikkoa. Hoidon aikana asiakkaan ja hänen asioistaan vastaavien viranomaisten kanssa pidetään verkostotapaaminen hoitoyksikössä. Opioidiriippuvaisten korvaus-hoidon arviointi- ja aloitusjakso sekä bubrenorfiinilla tapahtuva vieroitushoito toteutetaan huumevieroitusosastolla. Hoidon pituus on neljä viikkoa. Tarvittaessa hoitoaikaa voidaan pidentää tai jatkaa yksilöllisellä kuntoutusohjelmalla. Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus Jyväskylän kaupunki

6 Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset ei ole Saa tarvittaessa Asiakkaat,tilat ja henkilökunta on vakuutettu TOIMITILAT Huonetilat Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Kuntokartoitus Kahdeksan kpl yhden hengen huoneita. Huoneet neliötä Huoneissa omat vc:t. Käytävällä kaksi suihkua. Saunatilat sijaitsevat rakennuksessa. Yksikössä on kaksi oleskelutilaa Yksikössä on yksi invahuone varustettuna kylpyhuoneella. Sähköpyörätuoli mahtuu hissiin. Yksiköllä on viranomaisten hyväksymä turvallisuussunnitelma. palotarkastus on tehty 4/2010. Terveystarkastus 2010 Rakennus valmistunut Takuu ja kuntotarkastus joka vuosi Jyväskylän kaupungin toimesta.