Työryhmän väliraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmän väliraportti"

Transkriptio

1 Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely... 3 Suhde muiden ryhmien töihin ja koordinointi Keskeiset huomiot Henkilöstön nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöhallinnon järjestäminen kaupunkiseudulla... 6 Henkilöstöpolitiikan kuvaukset koko kunnan tasolla Henkilöstöprosessien nykytilan kuvaus Henkilöstön rekrytointitarpeet Henkilöstöhallinnon kriittiset menestystekijät missä meidän pitää onnistua... 8 Liitteet

3 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Pori, pj Nina Merilahti Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti Aki Ruotsala Siikainen Matti Sjögren Nakkila Anna-Mari Plaami Anne-Riitta Tuominen Ulvila Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo Johanna Järvensivu Lavia Pekka Heinonen Marketta Toivonen Merikarvia Seija Sillman-Leppänen Päivi Alho (Pori) Heidi Suominen Henkilöstön edustaja Pori, sihteeri 1.1 Toimeksianto Toimeksiannossa henkilöstöä ja henkilöstöhallintoa koskeva selvitysvelvollisuus on määritelty seuraavasti: Kuntien henkilöstön nykytila ja henkilöstöpolitiikka (koko kunnan tasolla) ja tulevaisuuden näkymät (esim. onko kuntaliitoksen näkökulmasta kriittisiä huomioita, esim. suuria eläköitymismääriä joita voi hyödyntää) Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely Työryhmän nimi henkilöstöprosessit -työryhmä viittaa siihen, että työryhmä käsittelee sekä sitä, miten henkilöstöhallinto on järjestetty että toimeksiannon sanamuodon mukaisesti kuntien henkilöstön nykytilaa (koko kunnan tasolla) ja tulevaisuuden näkymiä ottaen huomioon mm. eläköityminen. Tässä raportissa esitetään henkilöstöä koskevia tunnuslukuja kuntatasolla. Edelleen tässä raportissa esitetään, miten henkilöstöhallinto on organisoitu ja miten henkilöstöhallinnon prosessit on järjestytty kuntatasolla sekä miten henkilöstöpolitiikkaa hoidetaan. Henkilöstöprosesseilla tarkoitetaan niitä toimia, joiden avulla työnantaja huolehtii lakisääteisistä ja hyvän työnantajan toimintaperiaatteiden mukaisista työnantajavelvoitteistaan. Näitä ovat lisäksi henkilöstövoimavarojen kehittäminen, organisaation kyky toimia ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä seuranta. Henkilöstöhallintoon, henkilöstöprosesseihin liittyy kaikissa organisaatioissa johtosäännöin tai muissa päätöksissä määritelty toimivalta ja vastuu henkilöstöön liittyvissä menettelyissä. Työryhmän jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että ryhmän työskentely muodostuu oleelliseksi seuraavassa vaiheessa. Uuden Kunnan toiminnan käynnistymisen kannalta ovat keskeisen tärkeitä ne menettelyt, joilla Uuden Kunnan henkilöstö ja tehtävät määritellään sekä ne menettelyt, joilla Uuteen Kuntaan siirrytään. Henkilöstön määrää ja rakennetta tarkasteltaessa keskeisiä ovat palveluiden järjestämistapa, palveluiden laatu ja laajuus, joihin tämä työryhmä ei voi ottaa kantaa. Työryhmä kokosi kaikista kunnista keskeisiä tietoja henkilöstöstä sekä kuvaukset henkilöstöhallinnosta (LIITE 1) 3

4 Suhde muiden ryhmien töihin ja koordinointi Henkilöstöprosessit -työryhmä lähetti muille työryhmille kyselyn siitä, mitä erityistä henkilöstöön tai henkilöstöhallintoon liittyvää on tullut esille työryhmien työskentelyssä. Työryhmä arvioi, että hallinnonalakuntakohtainen, toimintokohtainen henkilöstön määrää ja rakennetta koskeva erittely sekä nykytilan, poistuman että tavoitteiden osalta tulisi esittää palvelualuekohtaisissa raporteissa, yhdistettynä arvioon/suunnitelmaan palveluiden tuottamisesta ja toimintojen järjestämisestä, niiden laadusta ja laajuudesta. 1.2 Keskeiset huomiot Kuntien henkilöstön tilaa kuvaavien tunnuslukujenlukujen esittäminen ja erityisesti niiden arviointi on tulkinnanvaraista, koska kuntien tehtävistä merkittäviä osia hoidetaan erilaisin yhteistoimintasopimuksin tai ostopalveluin. Lisäksi kuntien organisaatiot ovat erilaisia. Kattavan kokonaiskuvan muodostaminen siitä, millaisilla resursseilla erilaisia palveluja eri kunnissa tuotetaan, ei ole ollut mahdollista tämän selvitystyön aikana. Yhteistoimintasopimuksin järjestetystä toiminnasta on laadittu suuntaa antava yhteenveto. Eritasoisia yhteistyösopimuksia on kaikissa kunnissa tehty perusterveydenhuollosta. Yhteistyösopimuksin hoidetaan myös sosiaalipalveluja kokonaan tai merkittäviltä osin. Samoin useat sellaiset tehtäväalueet, joissa tarvitaan erityistä asiantuntemusta. Merkittäviä yhteistoiminnallisia kohteita ovat myös hankkeet, joihin sitoutuu uutta teknologiaa ja pääomaa, kuten vesihuolto/jäteveden puhdistaminen. (LIITE 2). Ostopalveluiden määrää ja sitä, paljonko ostopalveluilla korvataan kuntien henkilöstöresurssia, ei ole selvitetty. Asukaslukuun suhteutetut määräluvut tai vastaavaa tarkastelua ei ole tehty, koska se ei anna oikeaa kuvaa resurssien kohdentamisesta. Tästä syystä tässä raportissa esitetään vain henkilöstöä koko kunnan tasolla kuvaavia lukuja. Erot henkilöstöprosesseihin liittyvissä menettelyissä ovat suuria ja johtuvat ennen muuta kuntien kokoeroista. 2 Henkilöstön nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus Alueen kuntien lakisääteiset palvelut pystytään tällä hetkellä tuottamaan määräysten edellyttämällä tavalla. Erityisasiantuntemusta vaativissa palveluissa, esimerkiksi lupaviranomaistehtävissä selkeä ongelma on se, jos kunnassa tehtävistä vastaa vain yksi asiantuntija. Yleisesti palvelujen tuotannon tasoon kunnissa vaikuttaa enemmän taloudellinen tilanne kuin henkilöstön saatavuus. Henkilöstön saatavuusongelmat kohdistuvat lähinnä korkeasti koulutettuihin erityisasiantuntijoihin. Toisaalta myös sellaisissa henkilöstöryhmissä, joita tarvitaan paljon kuten erilaista hoitohenkilökuntaa tai esim. laitoshuoltajia on ajoittaisia rekrytointiongelmia. Koska varsin huomattava määrä palveluita tuotetaan yhteistoimintasopimuksin, on vaikea edes arvioida voitaisiinko, miten ja millä hinnalla palvelut voitaisiin tuottaa erikseen kaikissa kunnissa. Yhteistyöstä on monessa tapauksessa usean vuoden kokemukset. Yhteistyö perustuu siihen, että yhteistoiminnassa tehtävät saadaan järjestettyä tehokkaammin ja/tai ta- 4

5 loudellisemmin. Eräillä aloilla henkilöstön saatavuus on ollut jo pitkään vaikeaa eikä ole ollut perusteltua yrittääkään kuntakohtaisesti järjestää palveluita, joiden järjestämisen tiedetään olevan ongelmallista laajemmallakin alueella. Asukkaiden ikärakenteen muutos vaikuttaa asukkaiden palvelutarpeeseen ja edelleen henkilöstön määrään ja rakenteeseen. Kuntia koskevien valtakunnallisten rakennemuutosten odottaminen on lykännyt kuntien halukkuutta ja valmiutta kehittää ja suunnitella omaa palvelurakennettaan ja sitä kautta tehdä varteenotettavaa, pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua. Henkilöstön määrä Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Yhteensä 312, Vakinaiset 293, Henkilöstön korkeahko keski-ikä yhdistettynä fyysisesti vaativiin perustehtäviin pitää kuntien sairauspoissaolot korkealla tasolla. Edelleen korkean keski-iän takia eläkepoistuma on huomattavan suurta vielä usean vuoden ajan. Eläkepoistumaa ei pystytä henkilöstön määrää alentavasti käyttämään hyväksi kuin osittain, koska poistuma on suurinta niissä henkilöstöryhmissä, joita tarvitaan palveluiden tuottamiseen esim. opettajat ja erilaiset hoitajat. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä ,50 45,25 48,30 48,64 49,50 46,00 47,50 47,95 49,10 48,30 Henkilöstöhallintoon kohdistuu jatkuvasti uusia vaatimuksia. Henkilöstön tilaa, työhyvinvointia, osaamista ja kehittämistarpeita tulee suunnitella, seurata ja kehittää. Talous asettaa jatkuvia paineita kehittää toimintoja ja tuloksellisuutta. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa kehitettäessä, seurattaessa ja verrattaessa henkilöstöä koskevia tunnuslukuja systemaattisesti. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmissä on paljon kehitettävää ja yhtenäistettävää. 5

6 2.1 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöhallinnon järjestäminen kaupunkiseudulla Henkilöstöpolitiikan kuvaukset koko kunnan tasolla Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan niitä periaatteita, jotka kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto on hyväksynyt henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi ja päätösvallan järjestämiseksi. Taustalla on kunnissa kuntastrategia, jossa on määritelty kunnan toiminnan arvot sekä yksittäisiä päätöksiä. Henkilöstöpolitiikkaa täydentävät kunnissa talousarvioon liittyvä ohjaus ja vaihtelevasti erillinen henkilöstöhallinnon ohjeistus. Kunnan koko vaikuttaa ohjausmekanismeihin. Kaikkien tavoitteena, on että kunta nähdään yhtenä työnantajana, jossa yhdenmukaiset menettelyt varmistavat työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasavertaisen kohtelun. Kunnat ovat sitoutuneet kehittämään avointa ja osallistavaa työkulttuuria, työhyvinvointia ja osaamista. Henkilöstöasioita hoidettaessa kunnissa noudatetaan lainsäädäntöä, kunnallisia virka ja työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Hyvän henkilöstöhallinnon menettelytapoja on erikseen kirjoitettu vaihtelevasti ohjeiksi ja malleiksi. Henkilöstön edustus on kaikissa kunnissa järjestetty virallisessa ytelimessä. Lisäksi henkilöstön edustus on joissain kunnissa johtoryhmissä ja/tai otetaan huomioon laajemmissa kehittämishankkeissa. 2.2 Henkilöstöprosessien nykytilan kuvaus Selvityksen alaisissa kunnissa on tunnistettu keskeiset henkilöstöprosessit. Prosesseja johdetaan systemaattisesti vain osittain. Kokonaisvaltaista HRjärjestelmää ei ole käytössä. Erillinen henkilöstöhallinnon organisaatio on vain Ulvilassa ja Porissa. Leimallista on resurssien niukkuus ja toiminnan hajanaisuus. Muissa kunnissa henkilöstöhallintoa hoitavat kunnansihteeri, hallintopäällikkö tai hallintojohtaja sekä esimiehet. Lisäksi kaikissa kunnissa on palkanlaskentaan erikoistuneita henkilöitä. Kuudessa kunnassa palkat lasketaan kunnassa, kolmessa kunnassa palkanlaskenta on ulkoistettu KunTaPro OY:öön ja yhdessä kunnassa perusturvan osalta Sastamalan Tukipalvelu Oy:öön. Henkilöstöhallinnon prosessit on ohessa nimetty käynnissä olevan kuntasektorin yhteisen Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuurityöryhmän mukaisesti. Seuraavien nimettyjen prosessien lisäksi johtaminen ja esimiestyö määrittävät henkilöstötyön onnistumista. Nämä puolestaan edellyttävät ajantasaista ja selkeää raportointia. Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Organisaatiotietojen hallinta Palvelussuhteen hallinta Henkilön perustietojen hallinta Työajan hallinta Palkkaus ja palkitseminen Suorituksen johtaminen Työhyvinvoinnin hallinta Palkanlaskenta Matkahallinta Osaamisen ylläpito ja kehittäminen 6

7 2.3 Henkilöstön rekrytointitarpeet Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa lähivuosina työvoiman määrään kaikissa kunnissa. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle kasvattaa työvoiman poistumista työmarkkinoilta. Toisaalta työvoimavarat vähenevät koko Suomessa ja myös Satakunnassa, joka on useiden kuntien osalta muuttotappioaluetta. Alueen kunnat eivät todennäköisesti onnistu rekrytoimaan tarvitsemaansa henkilöstöä enää 2020-luvulla. Huomionarvoista on, että aikajänteellä alueen henkilöstöstä KEVA:n ennusteen mukaan vaihtuu jopa puolet. Ennusteessa on otettu huomioon vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvät. Tarkkoja lukuja ei tähän väliraporttiin saatu. Kunta-alan eläkepoistuma Henk. % Henk. % Henk. % Harjavalta 98 23, , ,3 Kokemäki 79 20, , ,6 Lavia 22 15, , ,4 Luvia 28 20, , ,6 Merikarvia 48 17, , ,9 Nakkila 68 20, , ,5 Pomarkku 5 5, , ,0 Pori , , ,9 Siikainen 28 27, , ,7 Ulvila , , ,7 Yhteensä Lähde: Keva Rekrytointiongelmia on jo tällä hetkellä eri alojen asiantuntijoista ja näiden osalta tilanne tulee edelleen hankaloitumaan. Henkilöstöpulaa alkaa ilmetä enenevässä määrin esim. hoitohenkilökunnasta. Poistumaa tarkasteltiin myös ammattiryhmittäin. Taulukossa ei ole mukana kaikkien kuntien lukuja. Ammattiryhmittäistä poistumataulukkoa tarkasteltaessa havaitaan, että poistuma on luonnollisesti määrällisesti suurinta suurissa ammattiryhmissä. Organisaatioiden toiminnan kannalta ongelmallisia tilanteita muodostuu myös toiminnan kannalta olennaisen yhden asiantuntijan poistuessa. Toisaalta henkilöstön poistuma antaa organisaatiolle mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa ja määritellä toiminnan painopisteet uudelleen. Valmistelussa olevan kelpoisuusehtojen laajentamisen arvioidaan helpottavan rekrytointiongelmia erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. 7

8 Porin seutukunta, eläkepoistuma 10 suurimman ammattiryhmän osalta Vak. Henk henk henk henk Perushoitajat ja lähihoitajat Aineen opettajat ja lehtorit Siivoojat Sairaanhoitajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Kodinhoitajat ja kotiavustajat Luokanopettajat Palomiehet Lastentarhanopettajat Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat (Lähde: Keva, taulukon luvut ovat pääosin Porin kaupungin lukuja) Kunnan elinvoimalla ja kilpailukyvyllä, alueen yleisellä kiinnostavuudella ja maineella on merkitystä erityisesti korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Sekä julkisten että yksityisten palveluiden monipuolisuus ja saatavuus luovat turvallisuutta ja tasavertaisuutta. 2.4 Henkilöstöhallinnon kriittiset menestystekijät missä meidän pitää onnistua Hyvin järjestetty ja resursoitu henkilöstöhallinto auttaa Uutta Kuntaa saavuttamaan tavoitteensa ja mahdollistaa tuloksellisen toiminnan. Tavoitteena tulee olla organisaatio, joka on tarkoituksenmukainen, hyvin johdettu ja jonka voimavarana on työyhteisöjen sosiaaliseen pääoma, yhteisöllisyys, luottamus ja vastavuoroisuus. Uuden Kunnan hyvän työnantajamaineen rakentaminen tulee olla kaikkien osapuolien tehtävä. Uuteen Kuntaan liittyvää valmistelutyötä jatkettaessa, tulee henkilöstöhallinnon osalta ottaa huomioon seuraavien asiakokonaisuuksien valmistelu. Valmistelu edellyttää riittävää aikaa, riittävää henkilöstöresurssia sekä yhteistoiminnallisuutta onnistumisen takaamiseksi. Henkilöstöön liittyvien prosessien ratkaiseminen onnistuneesti voimistaa muutosta. Henkilöstöstrategian/henkilöstösuunnitelman laatiminen, sopiminen mm. välivaiheen rekrytoinneista, Henkilöstöhallinnon organisointi toimivalla tavalla o Henkilöstöhallinnon resurssien turvaaminen siten, että keskeisiä henkilöstöprosesseja johtavat asiantuntijat o Erityistä huomiota kiinnitetään johtamisen ja esimiestyön järjestämiseen organisaatioissa Uuden kunnan henkilöstön valinta, o Johtavien viranhaltijoiden valinta Päätös mahdollisista osaamiskartoituksista o Valintaprosessin pitää olla avoin ja tiedetty Henkilöstön tehtävän kuvausten päivittäminen, realistiset tehtävän kuvat, joissa yksilön osaaminen, työn vaativuus ja organisaation tavoitteet sovitetaan yhteen Palkkoihin liittyvä selvittelytyö sopimusaloittain 8

9 o Uusien palkkausjärjestelmien tekeminen o Suunnitelma palkkojen harmonisoinnista Muutoskoulutusta esimiehille ja koko henkilöstölle Monipuolista sisäistä viestintää ja tiedottamista monen eri kanavan kautta siten, että viesti tavoittaa koko muutoksen alaisen henkilöstön Edustuksellisen yhteistoimintaorganisaation luominen ml. työsuojelu Henkilöstöpalveluista sopiminen mm. työterveyshuolto Toimivien henkilöstöhallinnon IT-järjestelmien hankinta o Palkkaohjelma ja siihen liittyvä, sen tietoja hyväksi käyttävä HRjärjestelmä, joka kattaa keskeiset henkilöstöprosessit sekä raportoinnin Henkilöstöprosessit työryhmä Bella Ahto Nina Merilahti Matti Sjögren Päivi Alho Helena Metsälä Marketta Toivonen Johanna Järvensivu Marianne Mäkelä Anne-Riitta Tuominen Olli Luoma Aki Ruotsala Heidi Suominen, sihteeri Liitteet Liite 1: Yhteenveto Liite 2: Yhteistoimintasopimuksin hoidettavat tehtävät 9

10 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Asukkaita Henkilöstömäärä yhteensä 312, per 1000 asukasta kohden 41,7 47,9 76,7 49,7 43,4 51,3 41,7 81,6 39,5 37,3 - vakinaiset 293, määräaikaiset (- työllistetyt) (sijaisia vuodessa 16,91%) ei sijaisia Vakinaisen henkilöstön keski-ikä ,5 45,25 48,3 48,64 49, ,5 47,95 49,1 48,3 Top 5 nimikettä, joissa eniten henkilöstöä ja henkilöstömäärät Henkilökohtaiseen eläkeikään tulevien määrä lähihoitaja 42 opettajat, lehtorit ja rehtorit lähihoitaja 24 lähihoitaja 19 laitoshuoltaja 24 lähihoitaja 41 perhepäivähoitaja 12 perushoitaja 338 luokanopettaja 7 peruskoulun luokanopettaja perhepäivähoitaja 21 laitoshuoltajat ja perhepäivähoitaja 11 luokanopettaja 14 lehtori 16 luokanopettaja 21 siivooja 10 sairaanhoitaja 289 keittäjä 6 lastentarhanopettaja osastoapulaiset 29 aineenopettaja 16 ruokapalveluhenkilöstö 29 laitoshuoltaja 10 perhepäivähoitaja 12 luokanopettaja 13 perhepäivähoitaja 17 lehtori 10 lastenhoitaja 239 laitoshuoltaja 4 lastenhoitaja luokanopettaja 16 perhepäivähoitajat 28 tuntiopettaja 9 lastenhoitaja 12 ruokapalvelutyöntekijä 10 lastenhoitaja 13 luokanopettaja 6 hoitaja 203 ryhmäperhepäivä-hoitaja perhepäivähoitaja siivooja 12 hoitajat (kotipalvelu) 28 sairaanhoitaja 7 laitoshuoltaja 10 kanslisti 6 / lastenhoitaja 6 laitoshuoltaja 13 kokki 5 peruopetuksen luokanopettaja osastosihteeri 2 peruskoulun lehtori (kevi 1, vanhainkoti 2, 0 1:palvelupäällikkö v.2013 kotipalvelu 1, tekniset palvelut 2) 6 (kevi 1, perhepäivähoito 4, 7 2: kanslisti /laitoshuoltaja vanhanikoti 1, ruokahuolto v ) v v (kevi 1, päiväkoti 1, perhepäivähoito 2, tekniset palvelut 1, vesilaitos 1) 8 (rato 1, kotip. 2, museo 1, siivous 1, perhep.hoito 1, vanhaink. 1, päiväk. 1) 10 (vanhaink. 1, kotip. 1, yhdysk.suunn. 1, rato 1, tekniset palv. 1, tilap. 1, siivous 4) 10 5:laskentasihteeri/kehittämisjohtaja/la stenhoitaja/kirjastonjohtaja/kunnalliste kniikan työntekijä henkilöä: palkkasihteeri,lastenhoitaja,ruokapalve lutyöntekijä/laitosmies/kanslisti henkilöä: ruokapalveluvastaava, ruokapalvelutyöntekijä, lastentarhanopettaja, laitoshuoltaja, kanslisti, kunnanjohtaja, 2 luokanopettajaa v (siivous 2, perhep. Hoito 1, museo 1, kotip. 2, vanhaink. 1, ymp.toimi 1, rato 1, päiväk. 2) v.2018 Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä v. 64 v. 62,5 v. 0 hlö (2013:2 hlö 64,17 v., 2011: 3hlö 61,58 v.) henkilöä: laitoshuoltaja, lehtori ,42 v. ka n v, sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on siirtynyt Porin/Posan henkilökuntaan, 2013 eläkkeelle siirtynyt 1 henkilö, ikä 64 v. 63,5 v. 63,5v 63,5 v. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä / % - 1 hlö (60 v.) - vakituisista vuosina v. ja v. : 2 henkilöä 47,5 v. keskiikä _ n. 55 v 58,9 v. x 60,2 v. 2,04% / 2,39% 20 2 hlö 9 hlö, 4,97% 3 hlö, vakinaisista 2,65% 5 hlö, 1,7% 1 hlö osatyökyvyttömyyseläkkeellä hlö, eläkkeelle 2/3% 17 hlö/4,2% vakinaisesta jääneistä 4,3% ja 13,9% henkilöstöstä HENKILÖSTÖMÄÄRÄT TOIMIALOITTAIN Talous ja hallinto Perusturva / Sosiaali- ja perusterveydenhuolto 73, Porin Perusturva ostopalveluna POSALTA. Aikaisemmin Porin Perusturvalta Sosiaali- ja terveyspalvelut ostetaan Porista Perus- ja lukiokoulutus Varhaiskasvatus Tekniset palvelut (tiet, kadut, rakentaminen, kaavoitus, kiinteistöhuolto) 31, , Kulttuuri ja vapaa-aika Ympäristöasiat (rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto, lupa-asiat) (rakennustarkastaja 2 pv /viikko, toimistov. 50%), Ympäristösihteeripalvelut ostetaan Porilta 1 pv /vk. Ympäristöterv.huolto ostopalveluna POSALTA , Ympäristöterveydenhuolto ostetaan Porista Ateriapalvelut Puhtauspalvelut 32, , *ateria- ja puhtauspalvelut yhdistyi

11 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Vesihuolto , Muut (Porissa esim. Satama, Pelastuslaitos) 2 Pelastuslaitos/ Maaseutuhallinto 1 Maataloussihteeri jäänyt keväällä 2013 eläkkeelle. Maataloussiht. Palvelut ostetaan Kankaanpäästä 1 pv /vk. Satakunnan Pelastuslaitos 252, Porin seudun kansalaisopisto 8, Palmgren konservatorio 35, Porin Satama 55, Satakunnan Työterveyspalvelut 44, Porin Jätehuolto 15, Tarkastustoimi 4 Maatalous-, pelastus-, kansalaisopisto- ja työterveyspalvelut ostetaan Porista HENKILÖSTÖHALLINTO Kuvaus henkilöstöhallinnon organisaatiosta, päätöksenteosta Kaupungin henkilöstöasioiden tukipalvelut on keskitetty keskushallintoon. Kaupunginhallituk-sella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstöjaostolle asiat esittelee hallintojohtaja. Kaupungin henkilöstöasioiden tukipalvelut on keskitetty keskushallintoon. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee 5 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstöjaostolle asiat esittelee hallintojohtaja. Henkilöstöasiainhoitajana/palkkaasiamiehenä on toiminut v kirjastonjohtaja Tarja Jansson. Palkkahallinnosta vastaa kunnansihteeri. Ei erillista organisaatiota, päävastuu hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella, lautakunnat päättävät oman hallinnonalansa henkilöstöasioista, palkka-asiamies (kunnanjohtaja) päättää kaikista palkoista Kunnanhallitus päättää henkilöspolitiikasta. Ei erillistä henkilöstöäjaostoa eikä henkilöstösihteeriä. Kunnanhallitus päättää henkilöspolitiikasta. Ei erillistä henkilöstöäjaostoa eikä henkilöstösihteeriä. Keskitetty henkilöstöhallinto Palkanlaskenta KuntaPro:ssa. Hallintokunnissa päälliköt + henkilöstöasianhoitajat Kunnanhallitus päättää henkilöspolitiikasta. Ei erillistä henkilöstöäjaostoa eikä henkilöstösihteeriä. Kaupunginhallitus päättää henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöhallinnossa henkilöstöpäällikkö, talous- ja hallinto-osastolla yksi palkkasihteeri, palkanlaskenta hoidetaan KuntaProssa, hallintokunnissa esimiehet + toimistotyöntekijät Kuka päättää - viranhaltijoiden valinnoista? Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Kaupunginhallitus valitsee tulosaluejohtajina toimivat viranhaltijat sekä muun alaisensa virkasuhteisen henkilöstön. Asianomainen lautakunta valitsee muun alaisensa virkasuhteisen henkilöstön. lautakunnat/ kaupunginhallitus/ kaupunginvaltuusto Määritelty hallintosäännössä ja johtösäännöissä. lautakunnat, kunnanhallitus (alaisensa viranhaltijat), valtuusto (johtavat viranhaltijat) lautakunta/kunnanhallitus/valtuusto Kunnanhallitus ja lautakunnat Kunnanvaltuusto: kunnanjohtaja, kunnansihteeri, sivistystoimenjohtaja, kunnan rakennusmestari. Kunnanhallitus muut johtavassa asemassa olevat viranhaltijat. KV valitsee ylimmät viranhaltijat. KH ja lautakunnat valitsevat toimialueensa viranhaltijat kh, siv.ltk KV: kaupunginjohtaja KH: osastopäälliköt, 1.rakennustarkastaja KJ: Muut johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lukuun ottamatta opetusta ja varhaiskasvatusta. Opetus- ja kasvatusltk: Koulun rehtorit ja varh.kasv.koordinaattori, Sivistysjohtaja: päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat, Koulun rehtorti: vakinaiset viranhaltijat - työntekijöiden valinnoista? Toimialajohtaja valitsee alaisensa työsopimusuhteisen henkilöstön. Toimialajohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. lautakunnat/ kaupunginhallitus/ kaupunginvaltuusto Määritelty hallintosäännössä ja johtösäännöissä. lautakunnat, määräaikaiset / tilapäiset / sijaiset lähiesimiehet tai osastopäälliköt lautakunnat => kunnanhallitus Osatopäälliköt Kunnanhallitus ja lautakunnat, osastopääl. Alle vuoden viran- ja tehtävien hoitajien valinnoista sekä tilapäistyöntekijät. Työntekijät valitaan nk. yhden yli periaatteella esimiehet Vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehet - tehtäväkohtaisista palkoista? henkilöstöjaosto. henkilöstöjaosto Vakituisten palkat vahvistaa kunnanhallitus. palkka-asiamies (kunnanjohtaja) kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus (mikäli poikkeamia) Henkilöstöjaosto kh. kj. Henkilöstöhallinto linjaa tvapalkat, päätöksen tekee valinnasta päättävä toimielin/virkamies HENKILÖSTÖPOLITIIKKA (kyllä/ei) Henkilöstöstrategia ei valmisteilla ei ei ei ei Kuntastrategiaan sisältyvä. kyllä ei ei Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Työhyvinvointiohjelma kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Henkilöstösuunnitelma kyllä, talousarvion kyllä, talousarvion yhteydessä ei ei kyllä, talousarvion yhteydessä ei kyllä, kuntastrategian yhteydessä kyllä ei Tehdään parhaillaan vuosille yhteydessä Henkilöstökertomus kyllä kyllä vuosittain vuosittain kyllä Kommentit - tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma tekeillä Tasa-arvo - ja yhdenvertaisuus -ohjelmaa päivitetään parhaillaan. Hesut valmisteilla hallintokunnissa. henkilöstösuunni-telma tavallaan käsitellään talousarvion yhteydessä

12 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila PALKKAUS Tähän voit lisätä haluamasi kommentin palkkauksesta. Oletus on, että kaikilla on TVAjärjestelmä ja henkilökohtaiset lisät maksussa. Harjavallan kaupungissa on käytössä työn vaativuuden kokonaisarviointiin perustuva palkkausjärjestelmä. Tva-järjestelmä TVA-järjestelmä ja TVA:t ja henkilökohtaiset lisät käytössä. Järjestelyerät henkilökohtaiset lisät kunnossa maksussa käytetty sekä tva:n mukaiseen palkkojen harmonisointiin että henk.koht. lisiin kuten työehtosopimuksissa edellytetään. TVA on käytössä ja henkilökohtaiset palkanlisät, ei muita järjestelmiä TVA-järjestelmä on tehty ja otettu käyttöön v KVTES/TVA uudistettu kokonaisarviointiin perustuvaksi. Edelleen vireillä joidenkin hinnoittelukohtien TVA-tarkastelu. TS uudistuksen tarpeessa, LS vaatii tarkennuksia TS/tva päivitys 2014, Ulvilassa ei ole tällä hetkellä käytössä mitään ns. kannustavaa palkitsemisvälinettä Palkanlaskenta (hoidetaan itse, millä järjestelmällä? / ulkoistettu, mihin?) Itse (2 palkkasihteeriä) / Pegasos-henkilöstöhallinto itse CGI / Status -ohjelma Perusturvatoimen palkanlaskenta ostetaan Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä. Muuten hoidetaan itse. Itse / Pegasoshenkilöstöhallinto, omat palkkasihteerit (1½ työntekijää) itse/ CGI Status itse / Pro economica ohjelmistolla, resurssi 2 henkilötyövuotta Ulkoistettu KuntaPro Oy Ulkoistettu KuntaPro Oy, ESS Itse / Pegasoshenkilöstöhallinto Ulkoistettu KuntaPro Oy OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN (kyllä/ei) Suunnitelmallisia osaamiskartoituksia tehty Ei. Toteutetaan syksyllä 2013 aloitettavan koulutussuunnitelman laadinnan yhteydessä. kyllä ei ei ei ei ei ei, kokeiluja ja yksittäisiä hankkeita (opetushenkilöstö, kirjasto, palveluliikelaitos, petun vanhuspalvelut) opetushenkilöstön osalta Vuoteen 2012 osaamista pidetty osaava pohjois-satakuntahankkeen yhteydessä, parhaillaan mietinnässä yllä Sympa Oy:n ohjelmalla, mahdollisesti uuteen muuten ei järjestelmään siirtyminen Kehityskeskustelut käydään kaikilla työpaikoilla kyllä tavoitteena tavoitteena kyllä kyllä kyllä Kaikissa yksiköissä ei käydä. tavoitteena kyllä Oletus kyllä, asiaa ei systemaattisesti seurata, esimiehillä velvollisuus käydä myös ikäpainoitteiset keket Koulutussuunnitelma Ei. Koulutussuunnitel-man laadinta aloitetaan syksyllä ei ei ei ei / henkilöstöraportin yhteydessä henkilöstön käymät koulutukset raportoidaan ei ei osassa hallintokuntia on, osassa ei. Ei kaupunkitasoista yhteenvetoa. ei Vudelle 2014 laaditaan koulutussuunnitelma osana henkilöstö- ja osaamisen kehittämissuunnitelmaa TYÖHYVINVOINTI Lyhyt kuvaus tyhy/tyky-toiminnan järjestämisestä Kaupunkitasoisen Työhyvinvointisuun-nitelma, kehittämissuunnitelman liikunta- ja kulttuurisetelit, mukaisesti henkilöstön virkistyspäivät, tyhy/tyky/virkistäytymistoimintaan on varattu (uimahallikäynnit + liikuntamahdollisuudet määrärahaa fysiojumppa), fysioterapia 100 /vakinainen työntekijä, josta 1/3 on tarkoitettu koko kaupungin henkilöstön virkistäytymiseen ja 2/3 käytetään työyksiköissä. Henkilöstö saa myös kaupungin liikunta- ja uimahallin kertamaksusta alennusta 2 /käyntikerta. Vuosittainen tyhy-raha on v /työntekijä. tyky-toimikunta hallinnoi toimintaa TA määrärahan puitteissa, käytössä TYKYsetelit Uimahallin ja kuntosalin maksuton Kunnassa on käyttöoikeus,ilmainen työhyvinvointiryhmä, joka seuraa kansalaisopiston aktiivikortti,jolla tilanetta ja tekee ehdotuksia. Työhyvinvointiryhmä on laatinut voi osallistua rajoituksetta ja varhaisen puuttumisen maksutta kansalaisopiston piireihin toimintaohjeen ja Kevan (s 50 ja k 55 ),sykettä työhön ja projektissa on laadittu elämään (50+)-kurssi, palkallinen työhyvinvointiohjelma KELA/KEVA:n hyväksymä kuntoutus Henkilöstön virkistysraha v.2013 on 20 /henkilö. Yhteisesti järjestetään tyhy/tyky toimintaa sekä hallinnonaloittain omia tykypäiviä. Mm. teatteri, tutustumiskäynnit. Tuetut kuntosalikäynnit 8krt/kk, maksuton myötätuulen viikkomenu, uimahallin kertamaksusta alennusta 1 /käyntikerta, alennuksia museoihin ja teatteriin Tyky-seteli, Maksuton uinti ja kuntosalin liikuntailtapäivät, yhteisiä käyttö Kaskelotissa (kork. tapahtumia 3xvko), tiettyihin liikuntaryhmiin 3 alennus, kaupungin liikuntatoimen järjestämiä startti- /teemakursseja, 10-Kortit, joista kaupunki kompensoi ostohintaa 25 %, kaksi henkilöstön sählyä

13 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila MUISTAMINEN Selvitys, miten työnantaja muistaa merkkipäivinä ja palvelusvuosista Merkkipäivien osalta ei ole vakiintunutta käytäntöä. Palvelusvuosista Suomen Kuntaliiton hopeisten ja kultaisten ansiomerkkien hakeminen. Työntekijöille haetaan myös Suomen Valkoisen Ruusun ja/tai Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkejä. Uudet henkilöstöperiaatteet Tervehdyksiä koskeva astuvat voimaan alkaen. yleisohje (hyv. Kh Kaupungin henkilöstöä ). muistetaan 50- ja 60- vuotismerkkipäivien yhteydessä lahjakortilla, jonka arvo määräytyy työssäoloajan perusteella, samoin eläkkeelle siirryttäessä tai muun palveluksesta poistumisen yhteydessä. Yli viisi vuotta kaupungin palveluksessa olleelle annetaan lahjan lisäksi kaupungin viiri. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, KH:n puheenjohtajille ja jäsenille sekä lautakuntien puheenjohtajille luovutetaan 50- ja 60- vuotismerkkipäivien yhteydessä kaupungin viiri ja/tai kukkavihko. Muiden luottamushenkilöiden muistamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. kunnanjohtajan päätöksen mukaisesti lahjalla (lahjan arvoon vaikuttavat palvelusvuosien määrä ja mikä merkkipäivä on kyseessä) 50- ja 60-vuotispäivinä sekä eläkkeelle lähtiessä 175 lahjakortti, 30-vuotis ja 40-vuotis oman kunnan palvelusta 1 viikon palkallinen loma tai kylpyläviikonloppu kunnan osoittamassa kylpylässä ( 500 ) Muistaminen toteutetaan laaditun merkkipäiväohjeen mukaisesti. Muistamispäivät ovat eläkkeelle siirtyminen, ikämerkkipäivät ja palvelusvuosimerkkipäivät Syntymäpäivät 50-vuotispäivästä lähtien. Lahjan arvo euroa riippuen palvelusajasta. Muistetaan eläkkeelle jääviä ja yli 5 vuotta palvelleet. 20 vuoden ja 30 vuoden Muistamisohje 50- ja 60-v, eläkkeelle jäänti ja palveluksesta annetaan joko Kuntaliiton ansiomerkki tai vaihtoehtoisesti vastaavanhintainen esinelahja. 40 v:n palveluksesta annetaan Kuntaliiton ansiomerkki ja kahden viikon palkallinen loma. 50 vuotislahja riippuen palvelusvuosista lahjan arvo , 60 vuotislahja hyväksytty, kj:n vastuulla. eroaminen: 5-9 vuotta 100 e, v 150 e, v 200 e, v 250 e ja yli 35 v 300e. 20 vuotta Ulvilan kaupungin palvelusta: kello, 30 vuotta kunnallista palvelua: Kuntaliiton kultainen ansiomerkki, 40 vuotta Ulvilan kaupungin palelusta: 200 euron suuruinen lahja riippuen palvelusvuosista lahjan arvo Henkilön jäädessä vanhuuseläkkeelle hänelle järjestetään läksiäistilaisuus ja annetaan muistolahja, jonka arvo on 100 euroa. YHTEISTOIMINTA Yhteistoiminnan järjestäminen, sanallinen vastaus Harjavallan kaupungissa on yhteistyötoimikunta, työnantajan ja henkilöstön yhteistyöryhmät välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 14 :n tarkoittama yt-elin. Ytaelin koostuu TA:n ja henk. edustajista. TA nimeää ytelimeen 3 vars. edustajaa ja heille henk.koht. varaedustajat.ta ja henk. välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 19 :ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät kukin yhden varsinaisen ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan yt-elimeen. Lisäksi yt-elimeen kuuluu 2 työsuojeluvaltuutettua, joilla kummallakin on 2 henkilökohtaista varatyösuojeluvaltuutettua. Yt-neuvottelukunta YT-toimikunta (nykyinen kokoontuu noin kerran toimikausi ) kuussa. Puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen jäsen. Neuvottelukuntaan kuuluu lisäksi kaksi muuta kunnanhallituksen jäsentä. Sihteerinä toimii henkilöstöasiainhoitaja. Neuvottelikuntaan kuuluu x pääsopijajärjestöjen edustajaa. Kunnassa on organisoitu yt-ryhmä Henkilöstötoimikunta (johon kuuluvat myös työsuojeluvaltuutetut), joka kokoontuu säännöllisesti Yhteistyötoimikunnan kokoukset, työpaikkakohtaiset kokoukset (kahvipöytäkeskustelut) Ohje yhteistoiminnasta, kolmitasoinen (työpaikkataso, virasto/laitostaso ja kaupunkitaso), yhteistyötoimikuntia 12+1, toimivat lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina Yt-toimikunnan kautta Yhteistyötoimikunta, joka toimii myös työsuojelutoimikuntana; järjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa tehdään neljäksi vuodeksi kerrallaan erillinen yhteistoimintasopimus LUOTTAMUSMIEHET Sopimus ajan käytöstä ja määrästä (on/ei ole) ei ei ei ei on ei on on on on Kommentit paikallisesti ei ole sovittu luottamusmiesten ajankäytöstä Akavan luottamismiehelle maksetaan ajankäytöstä ja JHL:n luottamusmiehelle on vahvistettu viikottainen ajankäyttö Akavan luottamusmiehelle maksetaan ajankäytöstä, JHL:n ltm vahvistettu viikoittainen ajankäyttö ja Jytyn ltm tekee työaikansa puitteissa. Kaikkien pääsopija- järjestöjen plm:lla sovittua ajankäyttöä Kaikkien pääsopija- järjestöjen plm:lla sovittu ajankäyttö HENKILÖSTÖPALVELUT Työterveyshuollon järjestäminen, sanallinen vastaus (oma/ostettu ulkoa) Työterveyshuollon kustannusten jakautuminen prosentteina korvausluokissa I ja II Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä I 17,28 % ja II 82,72 % Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Työterveys Akaasia Satakunnan työterveyspalvelut Satakunnan Työterveyspalvelut Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä I: (51 %) ja II: (49 %) I 62,2 % ja II 37,8 % (v.2012) I 45,77% ja II 54,23% I 23844,14, hyväksytty 23803,64, II 56367, hyväksytty Satakunnan Työterveyspalvelut Satakunnan Työterveyspalvelut I 54,9% ja II 45,1% I (35%) ja II (65%) PoSa Satakunnan Työterveyspalvelut I 54,3 % ja II 45,7% I 41,5% ja II 58,5%

14 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Varhaisen puuttumisen ja uudelleen sijoituksen toimintamalli Toimintaohje voimassa. kyllä Varhaisen puuttumisen ohje kyllä kyllä/ uudelleen sijoittamisessa on pienen kunnan mahdollisuudet rajalliset Varhaisen puuttumisen toimintaohje Varhaisen tuen malli kyllä Työkyvyn tukemisen periaatteet Siikaisten kunnassa alkaen Aktiivisen aikaisen tuen (Aatu) ja vajaakuntoisuudesta johtuvan uudelleensijoituksen toimintamalli Työpaikkaruokailu Kaupungissa 3 toimipistettä, kyllä joissa työpaikkaruokailu on järjestetty. Henkilöstöjaosto vahvistaa vuosittain työpaikka-ateriasta perittävän hinnan (tuettua). omaa (2 koululla ja terveyskeskuksella) henkilökunnalla mahdollisuus syödä koulun ruokalassa, sekä ko. laitosten henkilökunnalla päiväkodissa ja Käenpesän palvelukeskuksessa) On järjestetty /virasto,vanhainkoti 5,37 /ateria, kouluilla 3,58 /ateria ja päiväkodissa 5,31 /ateria Järjestetty kunnan omien keittiöiden (2 kpl) yhteydessä ja kunnan keskustan kahdessa yksityisessä lounaspaikassa Kunnan tuki 0,75 euroa/ateria v paikalliset lounaspaikat. Talousarvioon v varattu 300 euroa. Porin kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus ruokailla kaupungin omissa laitoksissa kuten esim. kouluissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksen ruokalassa. Ruokailua ei tueta. Verohallinnon päätöksen mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,43 /ateria. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,54 /ateria. Työnantaja osallistuu yksityisen ruokalan ateriahintaan verotusarvon ylittävältä osalta Ulvilan kaupungin työntekijöillä mahdollisuus ruokailla terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, lounas 5,70 sekä kouluissa ja päiväkodeissa, lounas 4,90. TYÖSUOJELU Työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen Hoidetaan sivutoimisesti. Hoidetaan annetun työajan puittessa, työsuojelupäällikkönä toimii atk-suunnittelija päiviä per viikko Työsuojelupäällikkönä toimii kirjastonjohtaja Tarja Jansson. Ei ole määritelty. Tehtäviä hoidetaan tarpeen mukaan. Työsuojelupäällikkö toimii oman työajansa puitteissa/ korvaus 200 /kk Sivutoiminen työsuojelupäällikkö Arvio n. 1 viikko/vuosi Työhyvinvointipäällikkö Työsuojelun päälliköiden tehtävät teknisellä johtajalla oman työn ohella 1 päivä viikossa kokoaikainen 2 pv/vko n. 40 % henkilöstöpäällikön työajasta Työsuojelutoimikunta (erillinen/ yhdistetty ytt:aan/muuten?) Yhdistetty yt-elimeen. yhdistetty yhteistyötoimikuntaan Yhdistetty YTneuvottelukuntaan. erillinen työsuojelutoimikunta, kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa Yhdistetty yt-ryhmään Yhdistetty henkilötötoimikuntaan Yhdistetty yhteistyötoimikuntaan yhdistetty yhteistyötoimikuntaan yhdistetty ytt:aan Yhdistetty yhteistyötoimikuntaan Varsinaisten työsuojeluvaltuutettujen määrä työsuojeluvaltuutettua 2, varavaltuutetut (toimihenkilöt,toimistohenkilö stö ja opettajat) (työntekijät) Työsuojelun toimintaohjelma kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä hallintokunnittain kyllä kyllä Toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei kyllä kyllä, lisäksi ns. "reilun pelin säännöt" Päihdeohjelma kyllä kyllä kyllä on tehty kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä Savuton työpaikka Suositus tupakoimattomuudesta on, ei täydellistä kieltoa. kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei kyllä ei ole erityistä päätöstä kyllä TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT VUOSI 2012 Sairauspoissaolopäivät / HTV 14, / 17,1 HTV KALENTERIPÄIVÄÄ ,95 % 4,28 HTV ,96 6,4 työpv/hlö 19,7 pv / HTV 387 kalenteripv/ v.2012 (vakinainen henkilöstö) 9,4 tp Työtapaturmapoissaolopäivät / HTV 0,1 543 / 1,5 HTV 17 KALENTERIPÄIVÄÄ 78 0,20 % 0,05 HTV 177 0,62 1,3 työpv/hlö 0,8 pv / HTV 16 kalenteripv/ v (vakinainen henkilöstö) 0,7 tp Määräaikaiset kuntoutustukipäivät / HTV 0,1 40 / 0,1 HTV 390 KALENTERIPÄIVÄÄ 0,10 HTV 0,3 työpv/hlö 1,8 pv / HTV 1,2 tp Kaikki yhteensä prosentteina kokonaistyöajasta 6,70 %? 5,36 % 4,71 % 3,10 % 5,64 % 4,70 %

15 Yhteistoimintasopimuksin hoidettavat tehtävät Kunta Toiminto Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Porin hankintapalvelut Porin seudun jätehuolto Porin kasvatus- ja opetusvirasto ja muu koulutus kansalaisopisto Porin perusturva Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan työterveyspalvelut Akaasia työterveyspalvelut / Sastamala Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Porin tekninen palvelukeskus Porin TPK:n maatalous / lomitus maatalous maatalous Porin kaupunkisuunnittelu Porin Vesi jätevesi jätevesi ja osa talousvedestä jätevesi jätevesi Porin ympäristöterveydenhuolto Merikarvian ja Siikaisten kansalaisopisto Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/eläinlääkärip Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / ympäristöterveydenhuolto Sastamalan Tukipalvelu Oy / kirjanpito, perusturvatoimen palkat, ICT-palvelut Honkajoen kunta / lomituspalvelut Maaseutuhallinnon yhteistoimintaalue/kankaanpää

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS. Henkilöstön voimavarat työryhmän väliraportti

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS. Henkilöstön voimavarat työryhmän väliraportti 1 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS Henkilöstön voimavarat työryhmän väliraportti 20.1.2014 JOHDANTO Henkilöstön voimavarat työryhmän toimeksianto: 1. Henkilöstön nykytilan kuvaus kunnittain 1.1 Kuntien

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto. Työvaliokunta 16.5.2014. Työryhmän kokoonpano. Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen. Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo

Henkilöstöhallinto. Työvaliokunta 16.5.2014. Työryhmän kokoonpano. Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen. Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo Henkilöstöhallinto Työvaliokunta 16.5.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Pori, pj Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo Johanna Järvensivu

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys - Henkilöstöhallinto. Henkilöstöhallinto. Työryhmän loppuraportti

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys - Henkilöstöhallinto. Henkilöstöhallinto. Työryhmän loppuraportti Henkilöstöhallinto Työryhmän loppuraportti 28.5.2014 Sisällysluettelo Työryhmän kokoonpano... 3 1. Johtopäätökset nykytilan arvioinnista... 3 2. Uuden Kunnan henkilöstöhallinnon ja prosessien kehittämisen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖT 1..1 Luokitus Luottamushenkilöt jaetaan tätä lahja- ja merkkipäiväsääntöä sovellettaessa kolmeen luokkaan seuraavasti: I II III kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet www.mustasaari.fi Muistamisohjeet Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on hyväksynyt ohjeet 15.12.2005. Ohjeet tulevat voimaan 1.2.2006. Päivitetty 23.3.2011 Sisällys Yleistä.....................................................................

Lisätiedot

ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA

ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA LIITE 8 ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA MERIKARVIA Ei vakinaista henkilökuntaa atk-puolella, ei koulussa eikä virastossa. Ongelma siinä, että hoidettavat työt, omien muiden töiden ohella,

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Henkilöstöetuudet 1. Omasta työkyvystään huolehtiminen Kaikilla vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa olevilla työntekijöillä sekä vähintään 6 kk:n määräaikaisessa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje

Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje Kannuksen kaupungin merkkipäiväohje Yt-toimikunta 22.8.2016 16 Kaupunginhallitus 6.9.2016 106 Merkkipäiväohje Sisällys Yleisohjeet... 1 Henkilöstö... 1 Luottamushenkilöt... 3 Kunniamerkit... 3 Kuolemantapaus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN

ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN Kunta/Kv/Säännöt/Henkilöstön ja luottamushenk huomioiminen Kh 27.06.2011/ 139 Kh 24.09.2012/ 163 ISOJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN 1. YLEISOHJEET Merkkipäiväsäännössä määritellään toimiohjeet työnantajan edustajalle tilanteisiin, joissa työntekijää

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta MUISTAMISSÄÄNTÖ Mynämäen kunta Kunnanhallitus hyväksynyt.. 2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1. HENKILÖKUNTA Syntymäpäivät Mynämäen kunnan palveluksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014

MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhal itus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ YT-toimikunta 4.10.2013 5 Kunnanhallitus 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 Voimaantulo: 1.1.2014 Luumäen kunta muistaa luottamushenkilöitään ja henkilöstöään heidän merkkipäivinään

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2013/2014 muutokset 1 Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen

Lisätiedot

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tämän täydennyskoulutuksen sopijapuolet ovat kunta ja Porin kaupunki. Tähän sopimukseen sitoutuneet kunnat ovat Pori, Ulvila, Nakkila,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 10 18.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa 13.2.2012 Henkilöstö- ja lakiasiat Jaana Sirkiä 13.2.2012 1 Helsingin yliopiston yhteistoimintasopimus Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tiivistää työnantajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Pomarkku Pori Ulvila Luvia Nakkila Kokemäki PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Kuntauudistukseen liittyvä kuntalaistilaisuus Luvia 5.3.2015 Porin selvitysalueen kuntajakoselvityksen vaiheet vuosina 2013-2015 KUNTARAKENNELAKI

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Työryhmän II-kokous 5.11.2013 Toimialakohtaisten toimitettujen aineistojen esittely Arttu Tuominen Tausta-aineisto Kunta Asukkaita v.2012 Maa-pinta-ala

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys

Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys Valtuustojen tahdonilmaisu Yhdistymisselvitysprosessin kuvaus Tilastoanalyysia -Talous -Toimintaympäristö -Väestö Taustoittamisen vaihe Lähtötilanne - Palvelurakenne

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot