Työryhmän väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmän väliraportti"

Transkriptio

1 Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely... 3 Suhde muiden ryhmien töihin ja koordinointi Keskeiset huomiot Henkilöstön nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöhallinnon järjestäminen kaupunkiseudulla... 6 Henkilöstöpolitiikan kuvaukset koko kunnan tasolla Henkilöstöprosessien nykytilan kuvaus Henkilöstön rekrytointitarpeet Henkilöstöhallinnon kriittiset menestystekijät missä meidän pitää onnistua... 8 Liitteet

3 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Pori, pj Nina Merilahti Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti Aki Ruotsala Siikainen Matti Sjögren Nakkila Anna-Mari Plaami Anne-Riitta Tuominen Ulvila Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo Johanna Järvensivu Lavia Pekka Heinonen Marketta Toivonen Merikarvia Seija Sillman-Leppänen Päivi Alho (Pori) Heidi Suominen Henkilöstön edustaja Pori, sihteeri 1.1 Toimeksianto Toimeksiannossa henkilöstöä ja henkilöstöhallintoa koskeva selvitysvelvollisuus on määritelty seuraavasti: Kuntien henkilöstön nykytila ja henkilöstöpolitiikka (koko kunnan tasolla) ja tulevaisuuden näkymät (esim. onko kuntaliitoksen näkökulmasta kriittisiä huomioita, esim. suuria eläköitymismääriä joita voi hyödyntää) Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely Työryhmän nimi henkilöstöprosessit -työryhmä viittaa siihen, että työryhmä käsittelee sekä sitä, miten henkilöstöhallinto on järjestetty että toimeksiannon sanamuodon mukaisesti kuntien henkilöstön nykytilaa (koko kunnan tasolla) ja tulevaisuuden näkymiä ottaen huomioon mm. eläköityminen. Tässä raportissa esitetään henkilöstöä koskevia tunnuslukuja kuntatasolla. Edelleen tässä raportissa esitetään, miten henkilöstöhallinto on organisoitu ja miten henkilöstöhallinnon prosessit on järjestytty kuntatasolla sekä miten henkilöstöpolitiikkaa hoidetaan. Henkilöstöprosesseilla tarkoitetaan niitä toimia, joiden avulla työnantaja huolehtii lakisääteisistä ja hyvän työnantajan toimintaperiaatteiden mukaisista työnantajavelvoitteistaan. Näitä ovat lisäksi henkilöstövoimavarojen kehittäminen, organisaation kyky toimia ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä seuranta. Henkilöstöhallintoon, henkilöstöprosesseihin liittyy kaikissa organisaatioissa johtosäännöin tai muissa päätöksissä määritelty toimivalta ja vastuu henkilöstöön liittyvissä menettelyissä. Työryhmän jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että ryhmän työskentely muodostuu oleelliseksi seuraavassa vaiheessa. Uuden Kunnan toiminnan käynnistymisen kannalta ovat keskeisen tärkeitä ne menettelyt, joilla Uuden Kunnan henkilöstö ja tehtävät määritellään sekä ne menettelyt, joilla Uuteen Kuntaan siirrytään. Henkilöstön määrää ja rakennetta tarkasteltaessa keskeisiä ovat palveluiden järjestämistapa, palveluiden laatu ja laajuus, joihin tämä työryhmä ei voi ottaa kantaa. Työryhmä kokosi kaikista kunnista keskeisiä tietoja henkilöstöstä sekä kuvaukset henkilöstöhallinnosta (LIITE 1) 3

4 Suhde muiden ryhmien töihin ja koordinointi Henkilöstöprosessit -työryhmä lähetti muille työryhmille kyselyn siitä, mitä erityistä henkilöstöön tai henkilöstöhallintoon liittyvää on tullut esille työryhmien työskentelyssä. Työryhmä arvioi, että hallinnonalakuntakohtainen, toimintokohtainen henkilöstön määrää ja rakennetta koskeva erittely sekä nykytilan, poistuman että tavoitteiden osalta tulisi esittää palvelualuekohtaisissa raporteissa, yhdistettynä arvioon/suunnitelmaan palveluiden tuottamisesta ja toimintojen järjestämisestä, niiden laadusta ja laajuudesta. 1.2 Keskeiset huomiot Kuntien henkilöstön tilaa kuvaavien tunnuslukujenlukujen esittäminen ja erityisesti niiden arviointi on tulkinnanvaraista, koska kuntien tehtävistä merkittäviä osia hoidetaan erilaisin yhteistoimintasopimuksin tai ostopalveluin. Lisäksi kuntien organisaatiot ovat erilaisia. Kattavan kokonaiskuvan muodostaminen siitä, millaisilla resursseilla erilaisia palveluja eri kunnissa tuotetaan, ei ole ollut mahdollista tämän selvitystyön aikana. Yhteistoimintasopimuksin järjestetystä toiminnasta on laadittu suuntaa antava yhteenveto. Eritasoisia yhteistyösopimuksia on kaikissa kunnissa tehty perusterveydenhuollosta. Yhteistyösopimuksin hoidetaan myös sosiaalipalveluja kokonaan tai merkittäviltä osin. Samoin useat sellaiset tehtäväalueet, joissa tarvitaan erityistä asiantuntemusta. Merkittäviä yhteistoiminnallisia kohteita ovat myös hankkeet, joihin sitoutuu uutta teknologiaa ja pääomaa, kuten vesihuolto/jäteveden puhdistaminen. (LIITE 2). Ostopalveluiden määrää ja sitä, paljonko ostopalveluilla korvataan kuntien henkilöstöresurssia, ei ole selvitetty. Asukaslukuun suhteutetut määräluvut tai vastaavaa tarkastelua ei ole tehty, koska se ei anna oikeaa kuvaa resurssien kohdentamisesta. Tästä syystä tässä raportissa esitetään vain henkilöstöä koko kunnan tasolla kuvaavia lukuja. Erot henkilöstöprosesseihin liittyvissä menettelyissä ovat suuria ja johtuvat ennen muuta kuntien kokoeroista. 2 Henkilöstön nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus Alueen kuntien lakisääteiset palvelut pystytään tällä hetkellä tuottamaan määräysten edellyttämällä tavalla. Erityisasiantuntemusta vaativissa palveluissa, esimerkiksi lupaviranomaistehtävissä selkeä ongelma on se, jos kunnassa tehtävistä vastaa vain yksi asiantuntija. Yleisesti palvelujen tuotannon tasoon kunnissa vaikuttaa enemmän taloudellinen tilanne kuin henkilöstön saatavuus. Henkilöstön saatavuusongelmat kohdistuvat lähinnä korkeasti koulutettuihin erityisasiantuntijoihin. Toisaalta myös sellaisissa henkilöstöryhmissä, joita tarvitaan paljon kuten erilaista hoitohenkilökuntaa tai esim. laitoshuoltajia on ajoittaisia rekrytointiongelmia. Koska varsin huomattava määrä palveluita tuotetaan yhteistoimintasopimuksin, on vaikea edes arvioida voitaisiinko, miten ja millä hinnalla palvelut voitaisiin tuottaa erikseen kaikissa kunnissa. Yhteistyöstä on monessa tapauksessa usean vuoden kokemukset. Yhteistyö perustuu siihen, että yhteistoiminnassa tehtävät saadaan järjestettyä tehokkaammin ja/tai ta- 4

5 loudellisemmin. Eräillä aloilla henkilöstön saatavuus on ollut jo pitkään vaikeaa eikä ole ollut perusteltua yrittääkään kuntakohtaisesti järjestää palveluita, joiden järjestämisen tiedetään olevan ongelmallista laajemmallakin alueella. Asukkaiden ikärakenteen muutos vaikuttaa asukkaiden palvelutarpeeseen ja edelleen henkilöstön määrään ja rakenteeseen. Kuntia koskevien valtakunnallisten rakennemuutosten odottaminen on lykännyt kuntien halukkuutta ja valmiutta kehittää ja suunnitella omaa palvelurakennettaan ja sitä kautta tehdä varteenotettavaa, pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua. Henkilöstön määrä Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Yhteensä 312, Vakinaiset 293, Henkilöstön korkeahko keski-ikä yhdistettynä fyysisesti vaativiin perustehtäviin pitää kuntien sairauspoissaolot korkealla tasolla. Edelleen korkean keski-iän takia eläkepoistuma on huomattavan suurta vielä usean vuoden ajan. Eläkepoistumaa ei pystytä henkilöstön määrää alentavasti käyttämään hyväksi kuin osittain, koska poistuma on suurinta niissä henkilöstöryhmissä, joita tarvitaan palveluiden tuottamiseen esim. opettajat ja erilaiset hoitajat. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä ,50 45,25 48,30 48,64 49,50 46,00 47,50 47,95 49,10 48,30 Henkilöstöhallintoon kohdistuu jatkuvasti uusia vaatimuksia. Henkilöstön tilaa, työhyvinvointia, osaamista ja kehittämistarpeita tulee suunnitella, seurata ja kehittää. Talous asettaa jatkuvia paineita kehittää toimintoja ja tuloksellisuutta. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa kehitettäessä, seurattaessa ja verrattaessa henkilöstöä koskevia tunnuslukuja systemaattisesti. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmissä on paljon kehitettävää ja yhtenäistettävää. 5

6 2.1 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöhallinnon järjestäminen kaupunkiseudulla Henkilöstöpolitiikan kuvaukset koko kunnan tasolla Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan niitä periaatteita, jotka kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto on hyväksynyt henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi ja päätösvallan järjestämiseksi. Taustalla on kunnissa kuntastrategia, jossa on määritelty kunnan toiminnan arvot sekä yksittäisiä päätöksiä. Henkilöstöpolitiikkaa täydentävät kunnissa talousarvioon liittyvä ohjaus ja vaihtelevasti erillinen henkilöstöhallinnon ohjeistus. Kunnan koko vaikuttaa ohjausmekanismeihin. Kaikkien tavoitteena, on että kunta nähdään yhtenä työnantajana, jossa yhdenmukaiset menettelyt varmistavat työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasavertaisen kohtelun. Kunnat ovat sitoutuneet kehittämään avointa ja osallistavaa työkulttuuria, työhyvinvointia ja osaamista. Henkilöstöasioita hoidettaessa kunnissa noudatetaan lainsäädäntöä, kunnallisia virka ja työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Hyvän henkilöstöhallinnon menettelytapoja on erikseen kirjoitettu vaihtelevasti ohjeiksi ja malleiksi. Henkilöstön edustus on kaikissa kunnissa järjestetty virallisessa ytelimessä. Lisäksi henkilöstön edustus on joissain kunnissa johtoryhmissä ja/tai otetaan huomioon laajemmissa kehittämishankkeissa. 2.2 Henkilöstöprosessien nykytilan kuvaus Selvityksen alaisissa kunnissa on tunnistettu keskeiset henkilöstöprosessit. Prosesseja johdetaan systemaattisesti vain osittain. Kokonaisvaltaista HRjärjestelmää ei ole käytössä. Erillinen henkilöstöhallinnon organisaatio on vain Ulvilassa ja Porissa. Leimallista on resurssien niukkuus ja toiminnan hajanaisuus. Muissa kunnissa henkilöstöhallintoa hoitavat kunnansihteeri, hallintopäällikkö tai hallintojohtaja sekä esimiehet. Lisäksi kaikissa kunnissa on palkanlaskentaan erikoistuneita henkilöitä. Kuudessa kunnassa palkat lasketaan kunnassa, kolmessa kunnassa palkanlaskenta on ulkoistettu KunTaPro OY:öön ja yhdessä kunnassa perusturvan osalta Sastamalan Tukipalvelu Oy:öön. Henkilöstöhallinnon prosessit on ohessa nimetty käynnissä olevan kuntasektorin yhteisen Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuurityöryhmän mukaisesti. Seuraavien nimettyjen prosessien lisäksi johtaminen ja esimiestyö määrittävät henkilöstötyön onnistumista. Nämä puolestaan edellyttävät ajantasaista ja selkeää raportointia. Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Organisaatiotietojen hallinta Palvelussuhteen hallinta Henkilön perustietojen hallinta Työajan hallinta Palkkaus ja palkitseminen Suorituksen johtaminen Työhyvinvoinnin hallinta Palkanlaskenta Matkahallinta Osaamisen ylläpito ja kehittäminen 6

7 2.3 Henkilöstön rekrytointitarpeet Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa lähivuosina työvoiman määrään kaikissa kunnissa. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle kasvattaa työvoiman poistumista työmarkkinoilta. Toisaalta työvoimavarat vähenevät koko Suomessa ja myös Satakunnassa, joka on useiden kuntien osalta muuttotappioaluetta. Alueen kunnat eivät todennäköisesti onnistu rekrytoimaan tarvitsemaansa henkilöstöä enää 2020-luvulla. Huomionarvoista on, että aikajänteellä alueen henkilöstöstä KEVA:n ennusteen mukaan vaihtuu jopa puolet. Ennusteessa on otettu huomioon vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvät. Tarkkoja lukuja ei tähän väliraporttiin saatu. Kunta-alan eläkepoistuma Henk. % Henk. % Henk. % Harjavalta 98 23, , ,3 Kokemäki 79 20, , ,6 Lavia 22 15, , ,4 Luvia 28 20, , ,6 Merikarvia 48 17, , ,9 Nakkila 68 20, , ,5 Pomarkku 5 5, , ,0 Pori , , ,9 Siikainen 28 27, , ,7 Ulvila , , ,7 Yhteensä Lähde: Keva Rekrytointiongelmia on jo tällä hetkellä eri alojen asiantuntijoista ja näiden osalta tilanne tulee edelleen hankaloitumaan. Henkilöstöpulaa alkaa ilmetä enenevässä määrin esim. hoitohenkilökunnasta. Poistumaa tarkasteltiin myös ammattiryhmittäin. Taulukossa ei ole mukana kaikkien kuntien lukuja. Ammattiryhmittäistä poistumataulukkoa tarkasteltaessa havaitaan, että poistuma on luonnollisesti määrällisesti suurinta suurissa ammattiryhmissä. Organisaatioiden toiminnan kannalta ongelmallisia tilanteita muodostuu myös toiminnan kannalta olennaisen yhden asiantuntijan poistuessa. Toisaalta henkilöstön poistuma antaa organisaatiolle mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa ja määritellä toiminnan painopisteet uudelleen. Valmistelussa olevan kelpoisuusehtojen laajentamisen arvioidaan helpottavan rekrytointiongelmia erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. 7

8 Porin seutukunta, eläkepoistuma 10 suurimman ammattiryhmän osalta Vak. Henk henk henk henk Perushoitajat ja lähihoitajat Aineen opettajat ja lehtorit Siivoojat Sairaanhoitajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Kodinhoitajat ja kotiavustajat Luokanopettajat Palomiehet Lastentarhanopettajat Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat (Lähde: Keva, taulukon luvut ovat pääosin Porin kaupungin lukuja) Kunnan elinvoimalla ja kilpailukyvyllä, alueen yleisellä kiinnostavuudella ja maineella on merkitystä erityisesti korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Sekä julkisten että yksityisten palveluiden monipuolisuus ja saatavuus luovat turvallisuutta ja tasavertaisuutta. 2.4 Henkilöstöhallinnon kriittiset menestystekijät missä meidän pitää onnistua Hyvin järjestetty ja resursoitu henkilöstöhallinto auttaa Uutta Kuntaa saavuttamaan tavoitteensa ja mahdollistaa tuloksellisen toiminnan. Tavoitteena tulee olla organisaatio, joka on tarkoituksenmukainen, hyvin johdettu ja jonka voimavarana on työyhteisöjen sosiaaliseen pääoma, yhteisöllisyys, luottamus ja vastavuoroisuus. Uuden Kunnan hyvän työnantajamaineen rakentaminen tulee olla kaikkien osapuolien tehtävä. Uuteen Kuntaan liittyvää valmistelutyötä jatkettaessa, tulee henkilöstöhallinnon osalta ottaa huomioon seuraavien asiakokonaisuuksien valmistelu. Valmistelu edellyttää riittävää aikaa, riittävää henkilöstöresurssia sekä yhteistoiminnallisuutta onnistumisen takaamiseksi. Henkilöstöön liittyvien prosessien ratkaiseminen onnistuneesti voimistaa muutosta. Henkilöstöstrategian/henkilöstösuunnitelman laatiminen, sopiminen mm. välivaiheen rekrytoinneista, Henkilöstöhallinnon organisointi toimivalla tavalla o Henkilöstöhallinnon resurssien turvaaminen siten, että keskeisiä henkilöstöprosesseja johtavat asiantuntijat o Erityistä huomiota kiinnitetään johtamisen ja esimiestyön järjestämiseen organisaatioissa Uuden kunnan henkilöstön valinta, o Johtavien viranhaltijoiden valinta Päätös mahdollisista osaamiskartoituksista o Valintaprosessin pitää olla avoin ja tiedetty Henkilöstön tehtävän kuvausten päivittäminen, realistiset tehtävän kuvat, joissa yksilön osaaminen, työn vaativuus ja organisaation tavoitteet sovitetaan yhteen Palkkoihin liittyvä selvittelytyö sopimusaloittain 8

9 o Uusien palkkausjärjestelmien tekeminen o Suunnitelma palkkojen harmonisoinnista Muutoskoulutusta esimiehille ja koko henkilöstölle Monipuolista sisäistä viestintää ja tiedottamista monen eri kanavan kautta siten, että viesti tavoittaa koko muutoksen alaisen henkilöstön Edustuksellisen yhteistoimintaorganisaation luominen ml. työsuojelu Henkilöstöpalveluista sopiminen mm. työterveyshuolto Toimivien henkilöstöhallinnon IT-järjestelmien hankinta o Palkkaohjelma ja siihen liittyvä, sen tietoja hyväksi käyttävä HRjärjestelmä, joka kattaa keskeiset henkilöstöprosessit sekä raportoinnin Henkilöstöprosessit työryhmä Bella Ahto Nina Merilahti Matti Sjögren Päivi Alho Helena Metsälä Marketta Toivonen Johanna Järvensivu Marianne Mäkelä Anne-Riitta Tuominen Olli Luoma Aki Ruotsala Heidi Suominen, sihteeri Liitteet Liite 1: Yhteenveto Liite 2: Yhteistoimintasopimuksin hoidettavat tehtävät 9

10 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Asukkaita Henkilöstömäärä yhteensä 312, per 1000 asukasta kohden 41,7 47,9 76,7 49,7 43,4 51,3 41,7 81,6 39,5 37,3 - vakinaiset 293, määräaikaiset (- työllistetyt) (sijaisia vuodessa 16,91%) ei sijaisia Vakinaisen henkilöstön keski-ikä ,5 45,25 48,3 48,64 49, ,5 47,95 49,1 48,3 Top 5 nimikettä, joissa eniten henkilöstöä ja henkilöstömäärät Henkilökohtaiseen eläkeikään tulevien määrä lähihoitaja 42 opettajat, lehtorit ja rehtorit lähihoitaja 24 lähihoitaja 19 laitoshuoltaja 24 lähihoitaja 41 perhepäivähoitaja 12 perushoitaja 338 luokanopettaja 7 peruskoulun luokanopettaja perhepäivähoitaja 21 laitoshuoltajat ja perhepäivähoitaja 11 luokanopettaja 14 lehtori 16 luokanopettaja 21 siivooja 10 sairaanhoitaja 289 keittäjä 6 lastentarhanopettaja osastoapulaiset 29 aineenopettaja 16 ruokapalveluhenkilöstö 29 laitoshuoltaja 10 perhepäivähoitaja 12 luokanopettaja 13 perhepäivähoitaja 17 lehtori 10 lastenhoitaja 239 laitoshuoltaja 4 lastenhoitaja luokanopettaja 16 perhepäivähoitajat 28 tuntiopettaja 9 lastenhoitaja 12 ruokapalvelutyöntekijä 10 lastenhoitaja 13 luokanopettaja 6 hoitaja 203 ryhmäperhepäivä-hoitaja perhepäivähoitaja siivooja 12 hoitajat (kotipalvelu) 28 sairaanhoitaja 7 laitoshuoltaja 10 kanslisti 6 / lastenhoitaja 6 laitoshuoltaja 13 kokki 5 peruopetuksen luokanopettaja osastosihteeri 2 peruskoulun lehtori (kevi 1, vanhainkoti 2, 0 1:palvelupäällikkö v.2013 kotipalvelu 1, tekniset palvelut 2) 6 (kevi 1, perhepäivähoito 4, 7 2: kanslisti /laitoshuoltaja vanhanikoti 1, ruokahuolto v ) v v (kevi 1, päiväkoti 1, perhepäivähoito 2, tekniset palvelut 1, vesilaitos 1) 8 (rato 1, kotip. 2, museo 1, siivous 1, perhep.hoito 1, vanhaink. 1, päiväk. 1) 10 (vanhaink. 1, kotip. 1, yhdysk.suunn. 1, rato 1, tekniset palv. 1, tilap. 1, siivous 4) 10 5:laskentasihteeri/kehittämisjohtaja/la stenhoitaja/kirjastonjohtaja/kunnalliste kniikan työntekijä henkilöä: palkkasihteeri,lastenhoitaja,ruokapalve lutyöntekijä/laitosmies/kanslisti henkilöä: ruokapalveluvastaava, ruokapalvelutyöntekijä, lastentarhanopettaja, laitoshuoltaja, kanslisti, kunnanjohtaja, 2 luokanopettajaa v (siivous 2, perhep. Hoito 1, museo 1, kotip. 2, vanhaink. 1, ymp.toimi 1, rato 1, päiväk. 2) v.2018 Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä v. 64 v. 62,5 v. 0 hlö (2013:2 hlö 64,17 v., 2011: 3hlö 61,58 v.) henkilöä: laitoshuoltaja, lehtori ,42 v. ka n v, sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on siirtynyt Porin/Posan henkilökuntaan, 2013 eläkkeelle siirtynyt 1 henkilö, ikä 64 v. 63,5 v. 63,5v 63,5 v. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä / % - 1 hlö (60 v.) - vakituisista vuosina v. ja v. : 2 henkilöä 47,5 v. keskiikä _ n. 55 v 58,9 v. x 60,2 v. 2,04% / 2,39% 20 2 hlö 9 hlö, 4,97% 3 hlö, vakinaisista 2,65% 5 hlö, 1,7% 1 hlö osatyökyvyttömyyseläkkeellä hlö, eläkkeelle 2/3% 17 hlö/4,2% vakinaisesta jääneistä 4,3% ja 13,9% henkilöstöstä HENKILÖSTÖMÄÄRÄT TOIMIALOITTAIN Talous ja hallinto Perusturva / Sosiaali- ja perusterveydenhuolto 73, Porin Perusturva ostopalveluna POSALTA. Aikaisemmin Porin Perusturvalta Sosiaali- ja terveyspalvelut ostetaan Porista Perus- ja lukiokoulutus Varhaiskasvatus Tekniset palvelut (tiet, kadut, rakentaminen, kaavoitus, kiinteistöhuolto) 31, , Kulttuuri ja vapaa-aika Ympäristöasiat (rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto, lupa-asiat) (rakennustarkastaja 2 pv /viikko, toimistov. 50%), Ympäristösihteeripalvelut ostetaan Porilta 1 pv /vk. Ympäristöterv.huolto ostopalveluna POSALTA , Ympäristöterveydenhuolto ostetaan Porista Ateriapalvelut Puhtauspalvelut 32, , *ateria- ja puhtauspalvelut yhdistyi

11 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Vesihuolto , Muut (Porissa esim. Satama, Pelastuslaitos) 2 Pelastuslaitos/ Maaseutuhallinto 1 Maataloussihteeri jäänyt keväällä 2013 eläkkeelle. Maataloussiht. Palvelut ostetaan Kankaanpäästä 1 pv /vk. Satakunnan Pelastuslaitos 252, Porin seudun kansalaisopisto 8, Palmgren konservatorio 35, Porin Satama 55, Satakunnan Työterveyspalvelut 44, Porin Jätehuolto 15, Tarkastustoimi 4 Maatalous-, pelastus-, kansalaisopisto- ja työterveyspalvelut ostetaan Porista HENKILÖSTÖHALLINTO Kuvaus henkilöstöhallinnon organisaatiosta, päätöksenteosta Kaupungin henkilöstöasioiden tukipalvelut on keskitetty keskushallintoon. Kaupunginhallituk-sella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstöjaostolle asiat esittelee hallintojohtaja. Kaupungin henkilöstöasioiden tukipalvelut on keskitetty keskushallintoon. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee 5 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstöjaostolle asiat esittelee hallintojohtaja. Henkilöstöasiainhoitajana/palkkaasiamiehenä on toiminut v kirjastonjohtaja Tarja Jansson. Palkkahallinnosta vastaa kunnansihteeri. Ei erillista organisaatiota, päävastuu hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella, lautakunnat päättävät oman hallinnonalansa henkilöstöasioista, palkka-asiamies (kunnanjohtaja) päättää kaikista palkoista Kunnanhallitus päättää henkilöspolitiikasta. Ei erillistä henkilöstöäjaostoa eikä henkilöstösihteeriä. Kunnanhallitus päättää henkilöspolitiikasta. Ei erillistä henkilöstöäjaostoa eikä henkilöstösihteeriä. Keskitetty henkilöstöhallinto Palkanlaskenta KuntaPro:ssa. Hallintokunnissa päälliköt + henkilöstöasianhoitajat Kunnanhallitus päättää henkilöspolitiikasta. Ei erillistä henkilöstöäjaostoa eikä henkilöstösihteeriä. Kaupunginhallitus päättää henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöhallinnossa henkilöstöpäällikkö, talous- ja hallinto-osastolla yksi palkkasihteeri, palkanlaskenta hoidetaan KuntaProssa, hallintokunnissa esimiehet + toimistotyöntekijät Kuka päättää - viranhaltijoiden valinnoista? Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Kaupunginhallitus valitsee tulosaluejohtajina toimivat viranhaltijat sekä muun alaisensa virkasuhteisen henkilöstön. Asianomainen lautakunta valitsee muun alaisensa virkasuhteisen henkilöstön. lautakunnat/ kaupunginhallitus/ kaupunginvaltuusto Määritelty hallintosäännössä ja johtösäännöissä. lautakunnat, kunnanhallitus (alaisensa viranhaltijat), valtuusto (johtavat viranhaltijat) lautakunta/kunnanhallitus/valtuusto Kunnanhallitus ja lautakunnat Kunnanvaltuusto: kunnanjohtaja, kunnansihteeri, sivistystoimenjohtaja, kunnan rakennusmestari. Kunnanhallitus muut johtavassa asemassa olevat viranhaltijat. KV valitsee ylimmät viranhaltijat. KH ja lautakunnat valitsevat toimialueensa viranhaltijat kh, siv.ltk KV: kaupunginjohtaja KH: osastopäälliköt, 1.rakennustarkastaja KJ: Muut johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lukuun ottamatta opetusta ja varhaiskasvatusta. Opetus- ja kasvatusltk: Koulun rehtorit ja varh.kasv.koordinaattori, Sivistysjohtaja: päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat, Koulun rehtorti: vakinaiset viranhaltijat - työntekijöiden valinnoista? Toimialajohtaja valitsee alaisensa työsopimusuhteisen henkilöstön. Toimialajohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. lautakunnat/ kaupunginhallitus/ kaupunginvaltuusto Määritelty hallintosäännössä ja johtösäännöissä. lautakunnat, määräaikaiset / tilapäiset / sijaiset lähiesimiehet tai osastopäälliköt lautakunnat => kunnanhallitus Osatopäälliköt Kunnanhallitus ja lautakunnat, osastopääl. Alle vuoden viran- ja tehtävien hoitajien valinnoista sekä tilapäistyöntekijät. Työntekijät valitaan nk. yhden yli periaatteella esimiehet Vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehet - tehtäväkohtaisista palkoista? henkilöstöjaosto. henkilöstöjaosto Vakituisten palkat vahvistaa kunnanhallitus. palkka-asiamies (kunnanjohtaja) kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus (mikäli poikkeamia) Henkilöstöjaosto kh. kj. Henkilöstöhallinto linjaa tvapalkat, päätöksen tekee valinnasta päättävä toimielin/virkamies HENKILÖSTÖPOLITIIKKA (kyllä/ei) Henkilöstöstrategia ei valmisteilla ei ei ei ei Kuntastrategiaan sisältyvä. kyllä ei ei Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Työhyvinvointiohjelma kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Henkilöstösuunnitelma kyllä, talousarvion kyllä, talousarvion yhteydessä ei ei kyllä, talousarvion yhteydessä ei kyllä, kuntastrategian yhteydessä kyllä ei Tehdään parhaillaan vuosille yhteydessä Henkilöstökertomus kyllä kyllä vuosittain vuosittain kyllä Kommentit - tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma tekeillä Tasa-arvo - ja yhdenvertaisuus -ohjelmaa päivitetään parhaillaan. Hesut valmisteilla hallintokunnissa. henkilöstösuunni-telma tavallaan käsitellään talousarvion yhteydessä

12 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila PALKKAUS Tähän voit lisätä haluamasi kommentin palkkauksesta. Oletus on, että kaikilla on TVAjärjestelmä ja henkilökohtaiset lisät maksussa. Harjavallan kaupungissa on käytössä työn vaativuuden kokonaisarviointiin perustuva palkkausjärjestelmä. Tva-järjestelmä TVA-järjestelmä ja TVA:t ja henkilökohtaiset lisät käytössä. Järjestelyerät henkilökohtaiset lisät kunnossa maksussa käytetty sekä tva:n mukaiseen palkkojen harmonisointiin että henk.koht. lisiin kuten työehtosopimuksissa edellytetään. TVA on käytössä ja henkilökohtaiset palkanlisät, ei muita järjestelmiä TVA-järjestelmä on tehty ja otettu käyttöön v KVTES/TVA uudistettu kokonaisarviointiin perustuvaksi. Edelleen vireillä joidenkin hinnoittelukohtien TVA-tarkastelu. TS uudistuksen tarpeessa, LS vaatii tarkennuksia TS/tva päivitys 2014, Ulvilassa ei ole tällä hetkellä käytössä mitään ns. kannustavaa palkitsemisvälinettä Palkanlaskenta (hoidetaan itse, millä järjestelmällä? / ulkoistettu, mihin?) Itse (2 palkkasihteeriä) / Pegasos-henkilöstöhallinto itse CGI / Status -ohjelma Perusturvatoimen palkanlaskenta ostetaan Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä. Muuten hoidetaan itse. Itse / Pegasoshenkilöstöhallinto, omat palkkasihteerit (1½ työntekijää) itse/ CGI Status itse / Pro economica ohjelmistolla, resurssi 2 henkilötyövuotta Ulkoistettu KuntaPro Oy Ulkoistettu KuntaPro Oy, ESS Itse / Pegasoshenkilöstöhallinto Ulkoistettu KuntaPro Oy OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN (kyllä/ei) Suunnitelmallisia osaamiskartoituksia tehty Ei. Toteutetaan syksyllä 2013 aloitettavan koulutussuunnitelman laadinnan yhteydessä. kyllä ei ei ei ei ei ei, kokeiluja ja yksittäisiä hankkeita (opetushenkilöstö, kirjasto, palveluliikelaitos, petun vanhuspalvelut) opetushenkilöstön osalta Vuoteen 2012 osaamista pidetty osaava pohjois-satakuntahankkeen yhteydessä, parhaillaan mietinnässä yllä Sympa Oy:n ohjelmalla, mahdollisesti uuteen muuten ei järjestelmään siirtyminen Kehityskeskustelut käydään kaikilla työpaikoilla kyllä tavoitteena tavoitteena kyllä kyllä kyllä Kaikissa yksiköissä ei käydä. tavoitteena kyllä Oletus kyllä, asiaa ei systemaattisesti seurata, esimiehillä velvollisuus käydä myös ikäpainoitteiset keket Koulutussuunnitelma Ei. Koulutussuunnitel-man laadinta aloitetaan syksyllä ei ei ei ei / henkilöstöraportin yhteydessä henkilöstön käymät koulutukset raportoidaan ei ei osassa hallintokuntia on, osassa ei. Ei kaupunkitasoista yhteenvetoa. ei Vudelle 2014 laaditaan koulutussuunnitelma osana henkilöstö- ja osaamisen kehittämissuunnitelmaa TYÖHYVINVOINTI Lyhyt kuvaus tyhy/tyky-toiminnan järjestämisestä Kaupunkitasoisen Työhyvinvointisuun-nitelma, kehittämissuunnitelman liikunta- ja kulttuurisetelit, mukaisesti henkilöstön virkistyspäivät, tyhy/tyky/virkistäytymistoimintaan on varattu (uimahallikäynnit + liikuntamahdollisuudet määrärahaa fysiojumppa), fysioterapia 100 /vakinainen työntekijä, josta 1/3 on tarkoitettu koko kaupungin henkilöstön virkistäytymiseen ja 2/3 käytetään työyksiköissä. Henkilöstö saa myös kaupungin liikunta- ja uimahallin kertamaksusta alennusta 2 /käyntikerta. Vuosittainen tyhy-raha on v /työntekijä. tyky-toimikunta hallinnoi toimintaa TA määrärahan puitteissa, käytössä TYKYsetelit Uimahallin ja kuntosalin maksuton Kunnassa on käyttöoikeus,ilmainen työhyvinvointiryhmä, joka seuraa kansalaisopiston aktiivikortti,jolla tilanetta ja tekee ehdotuksia. Työhyvinvointiryhmä on laatinut voi osallistua rajoituksetta ja varhaisen puuttumisen maksutta kansalaisopiston piireihin toimintaohjeen ja Kevan (s 50 ja k 55 ),sykettä työhön ja projektissa on laadittu elämään (50+)-kurssi, palkallinen työhyvinvointiohjelma KELA/KEVA:n hyväksymä kuntoutus Henkilöstön virkistysraha v.2013 on 20 /henkilö. Yhteisesti järjestetään tyhy/tyky toimintaa sekä hallinnonaloittain omia tykypäiviä. Mm. teatteri, tutustumiskäynnit. Tuetut kuntosalikäynnit 8krt/kk, maksuton myötätuulen viikkomenu, uimahallin kertamaksusta alennusta 1 /käyntikerta, alennuksia museoihin ja teatteriin Tyky-seteli, Maksuton uinti ja kuntosalin liikuntailtapäivät, yhteisiä käyttö Kaskelotissa (kork. tapahtumia 3xvko), tiettyihin liikuntaryhmiin 3 alennus, kaupungin liikuntatoimen järjestämiä startti- /teemakursseja, 10-Kortit, joista kaupunki kompensoi ostohintaa 25 %, kaksi henkilöstön sählyä

13 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila MUISTAMINEN Selvitys, miten työnantaja muistaa merkkipäivinä ja palvelusvuosista Merkkipäivien osalta ei ole vakiintunutta käytäntöä. Palvelusvuosista Suomen Kuntaliiton hopeisten ja kultaisten ansiomerkkien hakeminen. Työntekijöille haetaan myös Suomen Valkoisen Ruusun ja/tai Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkejä. Uudet henkilöstöperiaatteet Tervehdyksiä koskeva astuvat voimaan alkaen. yleisohje (hyv. Kh Kaupungin henkilöstöä ). muistetaan 50- ja 60- vuotismerkkipäivien yhteydessä lahjakortilla, jonka arvo määräytyy työssäoloajan perusteella, samoin eläkkeelle siirryttäessä tai muun palveluksesta poistumisen yhteydessä. Yli viisi vuotta kaupungin palveluksessa olleelle annetaan lahjan lisäksi kaupungin viiri. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, KH:n puheenjohtajille ja jäsenille sekä lautakuntien puheenjohtajille luovutetaan 50- ja 60- vuotismerkkipäivien yhteydessä kaupungin viiri ja/tai kukkavihko. Muiden luottamushenkilöiden muistamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. kunnanjohtajan päätöksen mukaisesti lahjalla (lahjan arvoon vaikuttavat palvelusvuosien määrä ja mikä merkkipäivä on kyseessä) 50- ja 60-vuotispäivinä sekä eläkkeelle lähtiessä 175 lahjakortti, 30-vuotis ja 40-vuotis oman kunnan palvelusta 1 viikon palkallinen loma tai kylpyläviikonloppu kunnan osoittamassa kylpylässä ( 500 ) Muistaminen toteutetaan laaditun merkkipäiväohjeen mukaisesti. Muistamispäivät ovat eläkkeelle siirtyminen, ikämerkkipäivät ja palvelusvuosimerkkipäivät Syntymäpäivät 50-vuotispäivästä lähtien. Lahjan arvo euroa riippuen palvelusajasta. Muistetaan eläkkeelle jääviä ja yli 5 vuotta palvelleet. 20 vuoden ja 30 vuoden Muistamisohje 50- ja 60-v, eläkkeelle jäänti ja palveluksesta annetaan joko Kuntaliiton ansiomerkki tai vaihtoehtoisesti vastaavanhintainen esinelahja. 40 v:n palveluksesta annetaan Kuntaliiton ansiomerkki ja kahden viikon palkallinen loma. 50 vuotislahja riippuen palvelusvuosista lahjan arvo , 60 vuotislahja hyväksytty, kj:n vastuulla. eroaminen: 5-9 vuotta 100 e, v 150 e, v 200 e, v 250 e ja yli 35 v 300e. 20 vuotta Ulvilan kaupungin palvelusta: kello, 30 vuotta kunnallista palvelua: Kuntaliiton kultainen ansiomerkki, 40 vuotta Ulvilan kaupungin palelusta: 200 euron suuruinen lahja riippuen palvelusvuosista lahjan arvo Henkilön jäädessä vanhuuseläkkeelle hänelle järjestetään läksiäistilaisuus ja annetaan muistolahja, jonka arvo on 100 euroa. YHTEISTOIMINTA Yhteistoiminnan järjestäminen, sanallinen vastaus Harjavallan kaupungissa on yhteistyötoimikunta, työnantajan ja henkilöstön yhteistyöryhmät välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 14 :n tarkoittama yt-elin. Ytaelin koostuu TA:n ja henk. edustajista. TA nimeää ytelimeen 3 vars. edustajaa ja heille henk.koht. varaedustajat.ta ja henk. välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 19 :ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät kukin yhden varsinaisen ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan yt-elimeen. Lisäksi yt-elimeen kuuluu 2 työsuojeluvaltuutettua, joilla kummallakin on 2 henkilökohtaista varatyösuojeluvaltuutettua. Yt-neuvottelukunta YT-toimikunta (nykyinen kokoontuu noin kerran toimikausi ) kuussa. Puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen jäsen. Neuvottelukuntaan kuuluu lisäksi kaksi muuta kunnanhallituksen jäsentä. Sihteerinä toimii henkilöstöasiainhoitaja. Neuvottelikuntaan kuuluu x pääsopijajärjestöjen edustajaa. Kunnassa on organisoitu yt-ryhmä Henkilöstötoimikunta (johon kuuluvat myös työsuojeluvaltuutetut), joka kokoontuu säännöllisesti Yhteistyötoimikunnan kokoukset, työpaikkakohtaiset kokoukset (kahvipöytäkeskustelut) Ohje yhteistoiminnasta, kolmitasoinen (työpaikkataso, virasto/laitostaso ja kaupunkitaso), yhteistyötoimikuntia 12+1, toimivat lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina Yt-toimikunnan kautta Yhteistyötoimikunta, joka toimii myös työsuojelutoimikuntana; järjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa tehdään neljäksi vuodeksi kerrallaan erillinen yhteistoimintasopimus LUOTTAMUSMIEHET Sopimus ajan käytöstä ja määrästä (on/ei ole) ei ei ei ei on ei on on on on Kommentit paikallisesti ei ole sovittu luottamusmiesten ajankäytöstä Akavan luottamismiehelle maksetaan ajankäytöstä ja JHL:n luottamusmiehelle on vahvistettu viikottainen ajankäyttö Akavan luottamusmiehelle maksetaan ajankäytöstä, JHL:n ltm vahvistettu viikoittainen ajankäyttö ja Jytyn ltm tekee työaikansa puitteissa. Kaikkien pääsopija- järjestöjen plm:lla sovittua ajankäyttöä Kaikkien pääsopija- järjestöjen plm:lla sovittu ajankäyttö HENKILÖSTÖPALVELUT Työterveyshuollon järjestäminen, sanallinen vastaus (oma/ostettu ulkoa) Työterveyshuollon kustannusten jakautuminen prosentteina korvausluokissa I ja II Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä I 17,28 % ja II 82,72 % Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Työterveys Akaasia Satakunnan työterveyspalvelut Satakunnan Työterveyspalvelut Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä I: (51 %) ja II: (49 %) I 62,2 % ja II 37,8 % (v.2012) I 45,77% ja II 54,23% I 23844,14, hyväksytty 23803,64, II 56367, hyväksytty Satakunnan Työterveyspalvelut Satakunnan Työterveyspalvelut I 54,9% ja II 45,1% I (35%) ja II (65%) PoSa Satakunnan Työterveyspalvelut I 54,3 % ja II 45,7% I 41,5% ja II 58,5%

14 Kunta Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Varhaisen puuttumisen ja uudelleen sijoituksen toimintamalli Toimintaohje voimassa. kyllä Varhaisen puuttumisen ohje kyllä kyllä/ uudelleen sijoittamisessa on pienen kunnan mahdollisuudet rajalliset Varhaisen puuttumisen toimintaohje Varhaisen tuen malli kyllä Työkyvyn tukemisen periaatteet Siikaisten kunnassa alkaen Aktiivisen aikaisen tuen (Aatu) ja vajaakuntoisuudesta johtuvan uudelleensijoituksen toimintamalli Työpaikkaruokailu Kaupungissa 3 toimipistettä, kyllä joissa työpaikkaruokailu on järjestetty. Henkilöstöjaosto vahvistaa vuosittain työpaikka-ateriasta perittävän hinnan (tuettua). omaa (2 koululla ja terveyskeskuksella) henkilökunnalla mahdollisuus syödä koulun ruokalassa, sekä ko. laitosten henkilökunnalla päiväkodissa ja Käenpesän palvelukeskuksessa) On järjestetty /virasto,vanhainkoti 5,37 /ateria, kouluilla 3,58 /ateria ja päiväkodissa 5,31 /ateria Järjestetty kunnan omien keittiöiden (2 kpl) yhteydessä ja kunnan keskustan kahdessa yksityisessä lounaspaikassa Kunnan tuki 0,75 euroa/ateria v paikalliset lounaspaikat. Talousarvioon v varattu 300 euroa. Porin kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus ruokailla kaupungin omissa laitoksissa kuten esim. kouluissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksen ruokalassa. Ruokailua ei tueta. Verohallinnon päätöksen mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,43 /ateria. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,54 /ateria. Työnantaja osallistuu yksityisen ruokalan ateriahintaan verotusarvon ylittävältä osalta Ulvilan kaupungin työntekijöillä mahdollisuus ruokailla terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, lounas 5,70 sekä kouluissa ja päiväkodeissa, lounas 4,90. TYÖSUOJELU Työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen Hoidetaan sivutoimisesti. Hoidetaan annetun työajan puittessa, työsuojelupäällikkönä toimii atk-suunnittelija päiviä per viikko Työsuojelupäällikkönä toimii kirjastonjohtaja Tarja Jansson. Ei ole määritelty. Tehtäviä hoidetaan tarpeen mukaan. Työsuojelupäällikkö toimii oman työajansa puitteissa/ korvaus 200 /kk Sivutoiminen työsuojelupäällikkö Arvio n. 1 viikko/vuosi Työhyvinvointipäällikkö Työsuojelun päälliköiden tehtävät teknisellä johtajalla oman työn ohella 1 päivä viikossa kokoaikainen 2 pv/vko n. 40 % henkilöstöpäällikön työajasta Työsuojelutoimikunta (erillinen/ yhdistetty ytt:aan/muuten?) Yhdistetty yt-elimeen. yhdistetty yhteistyötoimikuntaan Yhdistetty YTneuvottelukuntaan. erillinen työsuojelutoimikunta, kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa Yhdistetty yt-ryhmään Yhdistetty henkilötötoimikuntaan Yhdistetty yhteistyötoimikuntaan yhdistetty yhteistyötoimikuntaan yhdistetty ytt:aan Yhdistetty yhteistyötoimikuntaan Varsinaisten työsuojeluvaltuutettujen määrä työsuojeluvaltuutettua 2, varavaltuutetut (toimihenkilöt,toimistohenkilö stö ja opettajat) (työntekijät) Työsuojelun toimintaohjelma kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä hallintokunnittain kyllä kyllä Toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei kyllä kyllä, lisäksi ns. "reilun pelin säännöt" Päihdeohjelma kyllä kyllä kyllä on tehty kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä Savuton työpaikka Suositus tupakoimattomuudesta on, ei täydellistä kieltoa. kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei kyllä ei ole erityistä päätöstä kyllä TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT VUOSI 2012 Sairauspoissaolopäivät / HTV 14, / 17,1 HTV KALENTERIPÄIVÄÄ ,95 % 4,28 HTV ,96 6,4 työpv/hlö 19,7 pv / HTV 387 kalenteripv/ v.2012 (vakinainen henkilöstö) 9,4 tp Työtapaturmapoissaolopäivät / HTV 0,1 543 / 1,5 HTV 17 KALENTERIPÄIVÄÄ 78 0,20 % 0,05 HTV 177 0,62 1,3 työpv/hlö 0,8 pv / HTV 16 kalenteripv/ v (vakinainen henkilöstö) 0,7 tp Määräaikaiset kuntoutustukipäivät / HTV 0,1 40 / 0,1 HTV 390 KALENTERIPÄIVÄÄ 0,10 HTV 0,3 työpv/hlö 1,8 pv / HTV 1,2 tp Kaikki yhteensä prosentteina kokonaistyöajasta 6,70 %? 5,36 % 4,71 % 3,10 % 5,64 % 4,70 %

15 Yhteistoimintasopimuksin hoidettavat tehtävät Kunta Toiminto Harjavalta Kokemäki Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Ulvila Porin hankintapalvelut Porin seudun jätehuolto Porin kasvatus- ja opetusvirasto ja muu koulutus kansalaisopisto Porin perusturva Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan työterveyspalvelut Akaasia työterveyspalvelut / Sastamala Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Porin tekninen palvelukeskus Porin TPK:n maatalous / lomitus maatalous maatalous Porin kaupunkisuunnittelu Porin Vesi jätevesi jätevesi ja osa talousvedestä jätevesi jätevesi Porin ympäristöterveydenhuolto Merikarvian ja Siikaisten kansalaisopisto Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/eläinlääkärip Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / ympäristöterveydenhuolto Sastamalan Tukipalvelu Oy / kirjanpito, perusturvatoimen palkat, ICT-palvelut Honkajoen kunta / lomituspalvelut Maaseutuhallinnon yhteistoimintaalue/kankaanpää

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys - Henkilöstöhallinto. Henkilöstöhallinto. Työryhmän loppuraportti

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys - Henkilöstöhallinto. Henkilöstöhallinto. Työryhmän loppuraportti Henkilöstöhallinto Työryhmän loppuraportti 28.5.2014 Sisällysluettelo Työryhmän kokoonpano... 3 1. Johtopäätökset nykytilan arvioinnista... 3 2. Uuden Kunnan henkilöstöhallinnon ja prosessien kehittämisen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN 1. YLEISOHJEET Merkkipäiväsäännössä määritellään toimiohjeet työnantajan edustajalle tilanteisiin, joissa työntekijää

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Hyväksytty: PoSan jäsenkunnat: Honkajoen kunnanvaltuusto 30.3.2009 17 Jämijärven kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN MERKKIPAIVASAANTO Yhteistyotoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymahallitus 25.2.2016 1 (5) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA SELANTEEN HENKILOKUNNAN IA LUOTTAMUSHENKILOIDEN MERKKIPAIVASAANTO

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96

Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Tekninen lautakunta 9/2015 88 96 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää Susanna

Lisätiedot

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Tällainen on Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 25.8.2016 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6. 2016 kaupungin

Lisätiedot

Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE?

Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE? Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE? Tämä taustalla Alvar Aallon aluesuunnitelma Kokemäenjokilaaksosta 1940-luvulla Suomen ensimmäinen ylikunnallinen seutusuunnitelma

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1

SÄKYLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1 SÄKYLÄN KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1 KOKOUSKUTSU AIKA 09.11.2015 klo 16:30 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN Henkilöstöjaosto 2 27.04.2016 Yhteistyötoimikunta 14 03.05.2016 Kunnanhallitus 14 11.05.2016 14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN HENKJA 27.04.2016 2 Valmistelija: vt.hallintojohtaja

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMÄT

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMÄT KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMÄT Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki SELVITYKSEN ORGANISAATIO POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ Jokaisen mukana olevan kunnan / kaupungin valtuuston poliittisten

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot