Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt ja tulee voimaan Muutoksia KV , 49 6, 7 Muutoksia KV , 164 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voimaan Toiminta-ajatus Koulutuslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan sekä lautakuntien jaostojen alaisuudessa toimivan sivistyspalvelukeskuksen tehtävänä on edistää toimialojen strategista suunnittelua ja johtamista sekä talouden ohjausta. Sivistyspalvelukeskus huolehtii koulutuslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan sekä lautakuntien jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hallinto- ja tukipalveluista. 2 Tulosalueet ja tulosyksiköt Sivistyspalvelukeskuksen tulosalueita ovat koulutusosasto ja kulttuuriosasto. Koulutusosastossa ovat lukiokoulutuksen ja myyntitoiminnan, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja Kivalo-opiston tulosyksiköt. Kulttuuriosastossa ovat kulttuuripalvelujen, museotoimen, kirjaston, teatterin, liikuntapalvelujen, nuorisotyön, musiikkiopiston ja musiikkitoiminnan tulosyksiköt. 3 Johtaminen Sivistyspalvelukeskuksen johtajana toimii sivistystoimenjohtaja. Sivistyspalvelukeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa sivistyspalvelukeskusta, huolehtia talouden ja organisaation kehittämisestä samoin kuin yhteistyöstä muiden toimialojen ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Sivistyspalvelukeskuksen johtaja toimii sivistyspalvelukeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana ja toimii esittelijänä koulutuslautakunnassa, kulttuurilautakunnassa ja Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnassa ja lautakuntien jaostoissa koko toimialaa tai useampaa tulosaluetta koskevissa asioissa. Koulutusosastoa johtaa koulutoimenjohtaja.

2 Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 2(6) Kulttuuriosastoa johtaa kulttuuriosaston päällikkö, joka nimetään kulttuuriosaston tulosyksikköjen päälliköistä. Tulosyksiköiden päälliköt ovat: Lukiokoulutus ja myyntitoiminta - rehtori Perusopetus - koulutoimen johtaja Varhaiskasvatus - päivähoidon johtaja Kivalo-opisto - rehtori Kulttuuripalvelut - kulttuuriosaston päällikkö Museotoimi - museotoimenjohtaja Kirjasto - kirjastotoimenjohtaja Teatteri - teatterin johtaja Liikuntapalvelut - nuoriso- ja liikuntajohtaja Nuorisotyö - nuoriso- ja liikuntajohtaja Musiikkiopisto - rehtori Musiikkitoiminta - musiikinjohtaja Tulosalueen päällikkö vastaa tilauksessa asetettujen tuotannollisten tavoitteiden saavuttamisesta johtamalla ja kehittämällä tulosalueen toimintaa. Tulosyksikön päällikkö vastaa tilauksessa asetettujen tuotannollisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta johtamalla ja kehittämällä tulosyksikön toimintaa. 4 Tulosalueiden tehtävät Koulutusosasto huolehtii ja vastaa Lukiokoulutuksesta ja myyntitoiminnasta Perusopetuksesta Varhaiskasvatuksesta Vapaasta sivistystyöstä Kulttuuriosasto huolehtii ja vastaa Kulttuuripalveluista Museotoimen palveluista Kirjastopalveluista Teatteripalveluista Liikuntapalveluista Nuorisotyöstä Musiikinopetuksesta Musiikkitoiminnasta Tulosalueet suorittavat muut lautakuntiensa tai jaostojen määräämät tehtävät.

3 Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 3(6) 5 Tulosyksiköiden tehtävät Lukiokoulutus ja myyntitoiminta huolehtii ja vastaa - lukiokoulutuksesta ja myyntitoiminnasta Perusopetus huolehtii ja vastaa - perusopetuksen järjestämisestä - iltapäivätoiminnasta - oppilashuollosta Varhaiskasvatus huolehtii ja vastaa - päiväkotipalveluista - perhepäivähoidosta - esiopetuksesta - lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen maksamisesta - yksityisestä päivähoidosta Kivalo-opisto huolehtii ja vastaa - opetustoiminnasta - myyntitoiminnasta Kulttuuripalvelut huolehtii ja vastaa - lasten kulttuuritoiminnasta - yleisestä kulttuuritoiminnasta - käyttäjäpalveluista - kokous- ja kongressitoiminnasta - kulttuuripalvelujen tuottamisesta, markkinoinnista ja myynnistä Museotoimi huolehtii ja vastaa - kokoelmapalveluista - tallennus- ja arkistopalveluista - tutkimus- ja asiantuntijapalveluista - näyttelypalveluista Kirjasto huolehtii ja vastaa - kokoelmapalveluista - sähköisistä palveluista - asiantuntijapalveluista - tapahtumapalveluista ja yhteisöpedagogisista palveluista Teatteri huolehtii ja vastaa - tuotantojen suunnittelusta - tuotannoista

4 Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 4(6) - yhteisöpedagogisista palveluista Liikuntapalvelut huolehtii ja vastaa - liikuntapaikkojen käytöstä - terveysliikunnasta - soveltavasta liikunnasta - järjestöjen liikuntatoiminnan tukemisesta Nuorisotyö huolehtii ja vastaa - nuoren aktiivisen kansalaisuuden edistämisestä - nuoren sosiaalisesta vahvistamisesta - järjestöjen nuorisotoiminnan tukemisesta Musiikkiopisto huolehtii ja vastaa - musiikin opetuksesta/taiteen perusopetus laaja oppimäärä - konserttitoiminnasta - opetus- ja konserttitoiminnan tukipalveluista Musiikkitoiminta huolehtii ja vastaa - omista tuotannoista - vierailu tuotannoista - konserttitoiminnan tukipalveluista 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kuka asian ratkaisee, sivistyspalvelukeskuksen johtaja tai tulosalueen päällikkö määrää ratkaisijan tai ottaa asian itse ratkaistavakseen. Sivistyspalvelukeskuksen johtajan ratkaisuvaltaan toimialallaan kuuluu - hyväksyä koko sivistyspalvelukeskusta koskevat sopimukset ja sitoumukset lautakuntien ja jaostojen vahvistamissa rajoissa - hyväksyä koko sivistyspalvelukeskusta ja useampaa tulosaluetta koskevat laskut ja maksuasiakirjat - voi ottaa alaisensa viranhaltijan päätöksen lautakunnan tai jaoston käsiteltäväksi. - ratkaista tulosalueiden päälliköiden osalta henkilöstöasiat hallintosäännön 37 :n mukaisesti. Tulosalueen päällikön ratkaisuvaltaan toimialallaan kuuluu - määrätä joku tulosyksiköiden päälliköistä sijaisekseen ollessaan lomalla tai tilapäisesti estyneenä - hyväksyä koko tulosaluetta koskevat laskut - hyväksyä tulosyksiköiden päälliköiden laskut sekä hyväksyä tarvittaessa tulosyksiköiden laskut - tehdä tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset lautakunnan vahvistamissa rajoissa

5 Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 5(6) - ratkaista alaisensa henkilöstön osalta henkilöstöasiat hallintosäännön 37 :n mukaisesti - päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvien asioiden siirtämisestä alaisensa henkilöstön päätettäväksi. Tulosyksikön päällikön ja rehtorin/koulunjohtajan ratkaisuvaltaan toimialallaan kuuluu - päättää määrärahojen ja hankintarajojen puitteissa tarvittavista hankinnoista - päättää henkilöstön koulutuksesta - tehdä tulosyksikköä koskevat sopimukset ja sitoumukset - hyväksyä tulosyksikköä koskevat laskut - ratkaista alaisensa henkilöstön osalta henkilöstöasiat hallintosäännön 37 :n mukaisesti Päivähoidon johtaja voi delegoida päiväkodin johtajalle hallintosäännön 37 :n kohtien 1-3. ja kohdan 6. päätösvaltaa. Muiden viran- ja toimenhaltijoiden mahdollinen ratkaisuvalta määritellään tehtäväkuvissa. 7 Henkilöstön valinta Valtuusto valitsee sivistystoimen johtajan, joka toimii sivistyspalvelukeskuksen johtajana. Koulutuslautakunta ja kulttuurilautakunta valitsevat tulosalueidensa päälliköt sekä tulosyksiköidensä päälliköt. Koulutuslautakunta valitsee rehtorit ja koulunjohtajat. Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta valitsee tulosyksikköjensä päälliköt. Vapaan sivistystyön jaosto valitsee Kivalo-opiston rehtorin. Tulosyksiköiden päälliköt ja rehtori/koulunjohtaja valitsevat alaisensa henkilöstön. 8 Henkilöstön sijoittaminen Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstön siirtämisestä eri tulosalueelle päättää sivistyspalvelukeskuksen johtaja kuultuaan asianomaista henkilöä ja hänen esimiestään. Tulosalueen henkilöstön siirtämisestä eri tulosyksiköihin päättää tulosalueen päällikkö kuultuaan asianomaista henkilöä ja hänen esimiestään. 9 Päätösten allekirjoittaminen Päätökset ja sopimukset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

6 Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 6(6) 10 Johtoryhmä Sivistyspalvelukeskuksen johtaja valitsee johtoryhmäänsä tulosalueiden johtajat ja tulosyksiköiden päälliköitä. Henkilöstön edustaja kuuluu johtoryhmään. Johtoryhmä kokoontuu sivistyspalvelukeskuksen johtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa puheenjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä vastaa sivistyspalvelukeskuksen toimintojen yhteensovittamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä sisäisestä tiedottamisesta. 11 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan Tämä johtosääntö kumoaa kaupunginvaltuuston hyväksymän johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012 134 2 Poisto: yliviivaus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä. 1 RAISION KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 4 01 06 Kaupunginvaltuuston 21.3.2005 hyväksymä, voimaantulo 1.4.2005, valtuuston 20.10.2008 142 muuttama, muutos voimaan 1.1.2009, valtuuston 20.10.2008

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot