Henkilöstöhallinto. Työvaliokunta Työryhmän kokoonpano. Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen. Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöhallinto. Työvaliokunta 16.5.2014. Työryhmän kokoonpano. Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen. Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo"

Transkriptio

1 Henkilöstöhallinto Työvaliokunta Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Pori, pj Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Marianne Mäkelä Kokemäki Sirkka Vanhatalo Johanna Järvensivu Lavia Pekka Heinonen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti Marketta Toivonen Merikarvia Seija Sillman-Leppänen Matti Sjögren Nakkila Anna-Mari Plaami Nina Merilahti Aki Ruotsala Anne-Riitta Tuominen Päivi Alho (Pori) Heidi Suominen Pomarkku Siikainen Ulvila Henkilöstön edustaja sihteeri

2 Johtopäätökset nykytilan arvioinnista 1/2 Kuntien henkilöstön tilaa kuvaavien tunnuslukujenlukujen esittäminen ja erityisesti niiden arviointi on tulkinnanvaraista, koska kuntien tehtävistä merkittäviä osia, mm. perusturva, ympäristöterveydenhuolto, työterveys, veden puhdistus hoidetaan erilaisin yhteistoimintasopimuksin. Lisäksi kunnat hoitavat asiantuntijatehtäviä merkittävästi ostopalveluin. Kattavan kokonaiskuvan muodostaminen siitä, millaisilla resursseilla erilaisia palveluja eri kunnissa tuotetaan, ei ole ollut mahdollista tämän selvitystyön aikana. Asukaslukuun suhteutetut määräluvut tai vastaavaa tarkastelutapaa ei ole tehty, koska se ei anna oikeaa kuvaa resurssien kohdentamisesta. Erot henkilöstöprosesseihin liittyvissä menettelyissä ovat suuria ja johtuvat ennen muuta kuntien kokoeroista. Palvelujen tuotannon tasoon ja henkilöstön määrään ja rakenteeseen kunnissa vaikuttaa tällä hetkellä enemmän yleinen taloudellinen tilanne kuin henkilöstön saatavuus. Johtopäätökset nykytilan arvioinnista 2/2 Asukkaiden ikärakenteen muutos vaikuttaa asukkaiden palvelutarpeeseen ja edelleen henkilöstön määrään ja rakenteeseen koko alueella. Korkean keski-iän takia eläkepoistuma on huomattavan suurta vielä usean vuoden ajan. Eläköityminen ei vähennä henkilöstön määrää kuin osittain, koska poistuma on suurinta niissä henkilöstöryhmissä, joita tarvitaan palveluiden tuottamiseen. Mahdollisuudet käyttää eläkepoistumaa hyväksi edellyttävät kaikissa tehtävissä palvelurakenteen ja toimintatapojen muuttamista. Henkilöstöhallintoon, henkilöstöjohtamiseen kohdistuu jatkuvasti uusia vaatimuksia. Työurien pidentämiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät tavoitteet edellyttävät kehittyneitä henkilöstöjohtamisen menettelyitä. Tietojärjestelmissä on paljon kehitettävää ja yhtenäistettävää.

3 Kuntatyönantajan tulevaisuuden näkymiä Ketkä tekevät meidän työmme? Ketkä lähtevät Mitä Ketkä jäävät Miten Ketä haluamme Ketä tarvitsemme Henkilökohtaiseen eläkeikään vuosina tulevien määrä ja palkkasumma (laskettu huhtikuun 2014 palkan mukaan) Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

4 Keskeiset henkilöstöprosessit Johtaminen Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Organisaatiotietojen hallinta Palvelussuhteen hallinta Henkilön perustietojen hallinta Työajan hallinta Palkkaus ja palkitseminen Suorituksen johtaminen Työhyvinvoinnin hallinta Palkanlaskenta Matkahallinta Osaamisen ylläpito ja kehittäminen Uuden Kunnan henkilöstöhallinnon ja prosessien kehittämisen periaatteet Laaditun henkilöstöstrategian toteuttamiseksi määritellään henkilöstöpolitiikka sekä laaditaan ohjelmia, joilla tuetaan niiden toteuttamista. esim. kannustamisesta ja palkitsemisesta, työelämän laadun jatkuvasta parantamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Organisaatio on selkeä, matala ja yksinkertainen. myös johtaminen järjestetään samoin periaattein Henkilöstöä koskevat strategiset linjaukset ovat poliittista päätöksentekoa. Henkilöstöjohtaminen ymmärretään virkamiesjohdon tehtäväksi. Päivittäisjohtaminen perustuu siihen, että lähiesimiehet: voivat aidosti johtaa alaisiaan työntekijöitä toimintatapojen muutokseen pitää huolta työelämän laadusta kehittää omaa työyhteisöään Uuden Kunnan tavoitteiden suuntaisesti. Henkilöstö otetaan mukaan oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

5 Henkilöstöjohtamisen tavoitteet Lähialueen sekä kokonsa vertaisryhmässä houkuttelevin työpaikka. Tavoitteena on valtakunnallisesti olla työhyvinvoinnin edellä kävijä ja työelämän uudistaja. Varmistaa halutun toiminnan edellyttämä henkilöstön määrä, resurssien oikea kohdentuminen, osaaminen ja hyvinvointi. Organisaatio, joka on tarkoituksenmukainen ja hyvin johdettu. Uuden Kunnan voimavarana on työyhteisöjen sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys, yhteistyö ja luottamus sekä uudistuminen ja osaamisen kehittyminen. Henkilöstöprosesseja johdetaan sovittujen toimintatapojen mukaisesti ajanmukaisin tietoteknisin välinein ja ohjelmin. Mitkä muutostoimenpiteet tulisi toteuttaa henkilöstöasioissa nykytilan kehittämistarpeiden pohjalta? Henkilöstöjohtamisen strategista otetta tulee voimistaa. HR-osaamista tulee kehittää organisaation kaikilla tasoilla lisäämällä HR-toiminnon resursseja. Henkilöstöhallinnon prosessit tulee kirkastaa ja määritellä henkilöstöhallinnon organisaatio ja tehtävät eri tasoilla sovittujen prosessien mukaisesti. HR-prosesseihin liittyvät tietotekniset järjestelmät tulee yhdenmukaistaa ja ottaa käyttöön ajanmukaiset järjestelmät.

6 Henkilöstön huomioiminen kuntaliitoksessa Uuden Kunnan toiminnan avaamiseen ja uusien toimintatapojen läpikäymiseen tulee varata riittävästi aikaa. Toiminnan muutoksia koskevien viestien tulee olla päättäjien ja johdon taholta yhdensuuntaisia. Osana päätöksenteon valmistelua sovitaan päätösten toimeenpanon aikataulusta, vastuista ja menettelyistä. Henkilöstö tulee ottaa mukaan toiminnan kehittämiseen avoimen valmistelun kautta. Muutokset tulee aina ensisijaisesti käsitellä yhteistyötoimikunnissa ja työpaikkakokouksissa. Henkilöstölle avataan uusia osallistumismahdollisuuksia esim. Intranetiin. Kannustavaa aloitteellisuutta tulee tukea myös rahallisesti Kohdennettua, pitkäkestoista muutostukea tarvitaan erityisesti niissä prosesseissa, joissa toimintatavat muuttuvat eniten. Tällöin tulee olla taloudellisesti mahdollista ostaa ulkopuolisilta asiantuntijoilta riittävästi muutostukea, työnohjausta tai muita tukitoimia. Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus myös nopeaan henkilökohtaiseen tukeen, esim. työterveyshuollon palveluiden kautta. Erityisesti lähiesimiesten koulutukseen tulee panostaa muutosvaiheessa. Henkilöstön huomioiminen kuntaliitoksessa Uuden Kunnan henkilöstön osaaminen kartoitetaan. Jatkossa henkilöstösuunnittelun, kehityskeskustelujen ja koulutussuunnitelmien avulla varmistetaan osaamisen kehittyminen. Tiedot talletetaan, niitä suunnitellaan ja seurataan HR-järjestelmässä. Henkilöstön sisäistä siirtymistä ja työkiertoa tuetaan aina kun se on toiminnan kannalta järkevää. Suuressa organisaatiossa avautuu koko ajan tehtäviä, jotka ovat haettavissa ja mahdollistavat uralla etenemisen.

7 Edut ja vahvuudet +seudun vahvin työnantaja + valtakunnallisesti asema kuntatyönantajana vahvistuu +suuri työnantaja on pientä houkuttelevampi työnantaja + koko henkilöstön osaamisen laajuus on vahvuus. +nykyiset kunnanvirastot voivat toimia hyvinä asiakaspalvelupisteinä ja muodostaa kattavan palveluverkon. +nykyisen henkilöstöhallinnon hyvä taso on vahva perusta Uudelle Kunnalle Haitat ja uhat muutosvastarintaa henkilöstön keskuudessa ei pystytä hoitamaan, mahdollisuus, että henkilöstö saa väärää viestiä tai henkilöstö kokee jäävänsä pimentoon asioiden kulusta henkilöstötyöhön kohdistuu jatkuvasti uusia tehtäviä, joiden hoitamiseen pitäisi pystyä erikoistumaan ja/tai osoittamaan uusia resursseja. Mikäli näin ei voida toimia, jää Uuden Kunnan henkilöstöhallinto liian ohueksi eikä Uusi Kunta voi kehittyä houkuttelevaksi työnantajaksi. henkilöstötietojärjestelmien kirjavuus, ajantasaisten, yhtenäisten HR-järjestelmien puute tekee henkilöstötyöstä hidasta ja vanhanaikaista sekä sitoo liikaa esimiestyötä Edut ja vahvuudet + mahdollisuus kehittää hyviä henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja parhaita käytäntöjä + työssä jatkamisen tukeminen, osatyökyisten työssä jatkamisen mahdollistaminen, kehittynyt ja ajanmukainen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtaminen saadaan kattavaksi toimintatavaksi. + Mahdollisuus käyttää täysimääräisesti hyväksi seudun kuntien eläköityminen, tiivistää ja kehittää organisaatiota sekä saada taloudellista etua jättämällä tehtäviä täyttämättä. Samalla poistetaan pienten kuntien haavoittuvuus henkilöstön saatavuuden ja asiantuntijoiden sijaisuuksien suhteen. + suuressa henkilöstömäärässä on helpompi ennakoida tulevia palvelutarpeita, siirtää ja kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin. Pienempien kuntien moniosaajat ovat rikkaus Uudessa Kunnassa. + mahdollisuus yhdenmukaistaa palkkausjärjestelmät ja vähentää alueellista kilpailua. Haitat ja uhat tehtäväkuvausten vertailu ja niiden pohjalta tehtävä palkkojen harmonisointi tulee tehdä nopeasti, jotta henkilöstö eri kunnissa tuntee tulleensa kohdelluksi tasa-arvoisesti. pienistä kunnista tulevat työntekijät saattavat kokea arvostuksen puutetta. miten varmistetaan kuntien parhaiden käytäntöjen huomioon ottaminen tasavertaisesti suunniteltaessa ja uudistettaessa Uuden Kunnan toimintatapoja? henkilöstöhallinnon organisointi on vaativa tehtävä. Esimiehiltä vaaditaan johdonmukaista ja tasapuolista henkilöstöjohtamista, koska alaisten määrä kasvaa. Myös muut esimiestaitovaatimukset kasvavat.

8 Uuden Kunnan toiminnan käynnistäminen Riittävästi aikaa asenteiden muokkaamiseen organisaatioiden muodostamiseen toiminnan suunnitteluun yhteisen henkilöstötarpeen arviointiin ja rekrytointiin yhteisten palkkausperusteiden ja palkkauksen selvittämiseen uusien palkkausjärjestelmien tekemiseen yhteisen eläköitymisen ennakointiin ja sen huomioon ottamiseen palvelurakenteiden kehittämisessä Perustamiseen tulee liittymään ristiriitaisia odotuksia, epävarmuutta ja erilaisia vaiheita, jolloin asioiden koetaan olevan sekaisin. Yhdensuuntainen, positiivinen ja tosiasioihin perustuva monikanavainen ja ajantasainen viestintä on keskeistä. Yhden henkilön kannalta koettu epävarmuus jatkuu niin kauan, kun hän saa vastauksen kysymykseen, miten minulle käy?

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit 14.1.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön strategiset tavoitteet vuosille 2012-2020... 5 3 Kittilän

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2014 HPär 12.8.2014 Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lisätiedot

Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä?

Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä? ANNI HAGGRÉN - ESSI LOVÉN Anne Haggrén toimii Virvo Oy:n toimitusjohtajana. KTM Essi Loven työskentelee henkilöstökonsulttina Manpowerilla. Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä? Ulkoistamisen

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot