VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste"

Transkriptio

1 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste Harri Sinkko

2 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan kaupunki. Tietopalvelu A2 : 2018 ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) ISBN

3 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Vuoden 2015 ennusteen toteutuminen 2 3 Koko kaupungin ennusteen oletukset 3 4 Suuralueiden ennusteen oletukset 5 5 Koko kaupungin ruotsinkielisen väestön kehitys Suuralueiden ruotsinkielisen väestön kehitys Liitetaulukko 1. Vantaan ruotsinkielinen väestö iän mukaan Liitetaulukko 2. Vantaan ruotsinkielinen väestö suuralueittain ja ikäryhmittäin

4 2 1 Johdanto Vantaan ruotsinkielisen väestön väestöennuste perustuu samaan menetelmään kuin koko Vantaan väestöennustekin 1. Ennuste sisältää kaksi osaa, koko kaupungin ennusteen (vuodet ) ja osa-alueittaisen ennusteen (vuodet ). Osa-alueina käytetään Vantaan suuralueita, koska ruotsinkielisen väestön määrä ja siinä tapahtuvat väestömuutokset ovat ennusteen tekemisen kannalta kaupunginosatasolla liian pieniä. Edellinen ennuste on laadittu vuonna Ruotsinkielisen väestön väestöennusteessa käytetään lähtöväestönä ja väestömuutosten oletusten pohjana pääsääntöisesti ruotsinkielisen väestön tilastoja. Vantaan väestöennusteesta poiketen tulo-, lähtö- ja nettomuuton oletuksissa ei eroteta koti- ja ulkomaan muuttoa toisistaan, vaan oletukset tehdään kaikille muutoille yhteensä. Hedelmällisyysoletuksessa on huomioitu se, että osalle syntyneistä lapsista on valittu äidinkieleksi ruotsi, vaikka äidin kieli olisikin ollut jokin muu kuin ruotsi. Kuolemanvaaralukuina käytetään koko Vantaan aineistosta laskettuja kuolemanvaaralukuja, joita on korjattu koko väestön ja ruotsinkielisen väestön elinajanodotteen erolla. Osa-alueittaisessa ennusteessa uudisrakentamisen myötä tulevien väestömuutosten laskentaan käytetään koko kaupungin ennustetta varten tehtyä asuntorakentamisennustetta. Ennusteessa käytettävät oletukset kuvataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa. 2 Vuoden 2015 ennusteen toteutuminen Vuonna 2015 ennustettiin ruotsinkielisen väestön määrän jatkavan laskuaan, joka on ollut lähes yhtämittaista vuodesta 1982 asti 2. Vuoden 2018 alussa Vantaalla oli ruotsinkielistä asukasta, kun vuoden 2015 ennusteessa määräksi ennustettiin asukasta, joten virheeksi tuli 66 henkeä (ennuste - todellinen). Alle kouluikäisten, vuotiaiden, ryhmässä ennusteen virhe oli 5 lasta, kouluikäisissä vuotiaissa 4 lasta, työikäisissä vuotiaiden ryhmässä 41 henkeä ja 65 vuotta täyttäneiden ryhmässä 15 henkeä. Suuralueiden ruotsinkielisen väestön määrät vaihtelivat Kivistön 439 hengestä Myyrmäen henkeen. Vuoden 2015 ennusteen suurin suhteellinen virhe oli Korson suuralueella, noin 9 prosenttia, ja pienin Tikkurilan suuralueella, alle 1 prosentti. Henkilömääräiset virheet olivat yhdestä hengestä reiluun 40 henkeen. Näissä ei ole huomioitu vailla vakinaista osoitetta olevien aluetta Muu. (Kuvio 1). Kuvio 1. Vuoden 2015 ennusteen ennustevirheet (prosenttia (akseli)/ henkilöä (luvut)) suuralueittain

5 3 Kuvio 2. Vuoden 2015 ennusteen virheet (prosenttia (akseli)/henkilöä (luvut)) viisivuotisikäluokittain Ruotsinkielisen väestön pieni määrä tuo haasteita ennusteen tekemiselle. Tästä huolimatta vuoden 2015 ennuste onnistui kohtuullisen hyvin, kun huomioidaan kolmen vuoden aikaperiodi. Palveluiden kannalta tärkeiden ikäryhmien, päivähoitoikäisten ja kouluikäisten määrässä virhettä oli vain muutaman lapsen verran. Suurimmat virheet henkilömäärällisesti olivat nuorten työikäisten, vuotiaiden ryhmissä. Vanhimpien ikäryhmien osalta suhteelliset virheet olivat suuria, mutta kuitenkin henkilömäärällisesti pieniä. (Kuvio 2). 3 Koko kaupungin ennusteen oletukset Ennusteen lähtöväestönä käytetään Vantaan vuoden 2018 alun ruotsinkielistä väestöä. Ennustekauden oletukset hedelmällisyydestä, muuttoliikkeestä ja kuolevuudesta perustuvat menneiden vuosien kehitykseen. Näiden oletusten onnistumisesta riippuu, kuinka hyvin tulevien vuosien väestömäärät ja -rakenteet pystytään ennustamaan. Jos ko. väestömuutostekijöissä tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia, jotka poikkeavat menneen ajan kehityksestä ja siten myös oletuksista, virheet väestön määrässä ja ikärakenteessa kasvavat. Vuosittain syntyvien lasten määrä riippuu sekä hedelmällisyysikäisten, vuotiaiden, naisten määrästä että ikäluokittaisista hedelmällisyyksistä. Lähtökohtana ikäluokittaisten hedelmällisyyslukujen laskennassa on käytetty ruotsinkielisten naisten vuosien keskiarvoja. Koska myös osa suomen- ja vieraskielisten äitien lapsista rekisteröidään ruotsinkielisiksi, on hedelmällisyyslukuja korotettu kertoimella, joka huomioi myös tämän vaikutuksen. Saatuja hedelmällisyyslukuja pidetään koko ennustekauden vakiona, koska hedelmällisyydessä ei havaittavissa selkeää nousevaa tai laskevaa trendiä. Ikäluokittaisista hedelmällisyysluvuista saadaan summaamalla kokonaishedelmällisyysluku, joka on esittämisen kannalta havainnollisempi tunnusluku. Kokonaishedelmällisyysluku kuvaa naisten synnyttämien lasten määrää elämänsä aikana, jos ko. vuoden ikäluokittaiset hedelmällisyysluvut pysyisivät vakiona. Kuviossa 3 on esitetty vuosien havaitut kokonaishedelmällisyysluvut sekä ilman edellä mainittua korjausta että korjauksen kanssa ja ennustekauden ajaksi oletettu kokonaishedelmällisyys.

6 4 Kuvio 3. Ruotsinkielisten naisten kokonaishedelmällisyys (lasta /1000 naista) ja korjattu kokonaishedelmällisyys vuosina sekä oletus vuosille Ruotsinkielisen väestöennusteen muuttoliikeoletuksissa pidetään koti- ja ulkomaan muuttoliike yhtenä kokonaisuutena, sillä muuttoliikkeen kokonaismäärä on suhteellisen pientä. Koti- ja ulkomaan muuttoliikkeen erottaminen koko kaupungin ennusteen mukaisesti ei sen vuoksi ole mielekästä. Vuosien välinen vaihtelu on ollut menneinä vuosina suhteellisen suurta, mikä tuo oman haasteensa oletusten tekemiseen. Kymmenvuotiskaudella ruotsinkielisen väestön muuttoliike on ollut lähes 20 henkeä tappiollista, ts. Vantaalta poismuuttaneita on ollut kaupunkiin muuttaneita enemmän. Tämän vuoksi nettomuutto-oletuksessa ennustekauden alkuvuodet on asetettu -20 henkeen, mutta ennustekauden kuluessa nettomuuton määrä lähestyy asteittain nollaa. (Kuvio 4). Kuvio 4. Ruotsinkielisen väestön tulo-, lähtö- ja nettomuutto vuosina ja oletukset vuosille

7 5 Miesten ja naisten ikäluokittaisina kuolemanvaaralukuina käytetään Vantaan koko kaupungin väestöennusteessa lasketettuja kuolemanvaaralukuja, joita on korjattu ruotsinkielisen väestön elinajanodotteen ja koko väestön elinajanodotteen välisen eron huomioivalla kertoimella. Sekä kuolemanvaaralukujen että edellä mainitun kertoimen laskennassa käytettiin kymmenvuotiskautta Jaksolta laskettu keskimääräinen elinajanodote oli ruotsinkielisille miehille 79,2 ja naisille 84,7 vuotta ja kaupungin koko väestölle 78,2 ja 83,7 vuotta, joten ruotsinkielisellä väestöllä on hieman korkeampi odotettu elinikä syntymähetkellä. Laskettuja kuolemanvaaralukuja alennettiin lisäksi Tilastokeskuksen estimoimilla kuolemanvaaran alenemiskertoimilla, kuten on tehty Vantaan koko kaupungin ennusteessakin. Alenemiskertoimien avulla huomioidaan väestön elinajanodotteen ennustettu pidentyminen tulevaisuudessa. 4 Suuralueiden ennusteen oletukset Suuralueiden väestöennuste poikkeaa joiltakin osin koko kaupungin ennusteesta. Osa-alueittaisessa ennusteessa lasketaan uudisrakentamisen vaikutus ja vanhassa asuntokannassa tapahtuvat väestömuutokset erikseen. Uudisasunnoiksi lasketaan ennustevuotena valmistuneet asunnot ja vanhaan asuntokantaan kuuluvat taas kaikki ennen ennustevuotta valmistuneet asunnot. Ennusteen lähtöväestö on Vantaan ruotsinkielinen väestö sukupuolen, iän ja suuralueen mukaan Osa-alueittaisina hedelmällisyyslukuina käytetään aiemmin laskettuja koko kaupungin ikäluokittaisia hedelmällisyyslukuja (luku 3), joita on korjattu suuralueittaisin korjauskertoimin. Korjauskertoimet on laskettu vuosien perusteella. Saatuja ikäluokittaisia hedelmällisyyslukuja pidetään vakiona koko ennustekauden ajan. Uudisrakentamisen vaikutus ruotsinkielisen väestön määrään ja rakenteeseen lasketaan kaupungin sisäisenä työnä tehdyn asuntorakentamisennusteen ja uudisasuntoihin muuttaneen ruotsinkielisen väestön osuuden avulla. Osuus laskettiin vuosien keskiarvona. Muut uudisasuntoihin muuttaneiden tiedot laskettiin Vantaan väestöennusteen tietojen perusteella. Asuntorakentamisennusteen osa-aluetasoiset ja talotyypittäiset kerrosalat muutettiin asuinhuoneistoalaksi käyttäen vuosien keskiarvoja. Asumisväljyys (huoneisto-m 2 /asukas) vuodelle 2018 laskettiin samoilta vuosilta. Asumisväljyyden kehitys oletettiin muuttuvan siten, että vuonna 2028 uudisasuntojen asumisväljyys kerrostaloissa on 38 m 2, rivitaloissa 39 m 2 ja pientaloissa 40 m 2. Uudisasuntoihin muuttaneiden ikärakenne oletettiin pysyvän samana kuin vuosien keskiarvo. Tässä oletuksena on siis se, ettei ruotsinkielinen väestö poikkea Vantaan koko väestöstä uudisasuntoihin muuttaneen väestön osalta. Osa-alueilla tapahtuvan muuttoliikkeen ja kuolemien vaikutus väestön määrään ja rakenteeseen vanhassa asuntokannassa lasketaan ns. nettomuutoskertoimen avulla. Ykkösen molemmin puolin vaihtelevan kerroin kuvaa ikäluokan koon lisääntymistä tai vähenemistä vuodenvaihteesta toiseen. Kertoimien arvot laskettiin ruotsinkielisestä väestöstä suuralueittain ja ikäluokittain (0 6-, 7 12-, , , , , , , ja 75+vuotiaat) vuosien keskiarvoina ja niiden oletetaan pysyvän vakioina koko ennustejakson ajan. Osa-aluetasoinen ennuste sisältää useita epävarmuustekijöitä. Vanhassa asuntokannassa tapahtuvien muutosten arvioiminen on haasteellista erityisesti niillä alueilla, joihin tulee tulevina vuosina runsaasti asuntorakentamista. Uusien asuntojen mukanaan tuoma väestö saattaa olla ikärakenteeltaan ja muuttoalttiudeltaan erilaista kuin nykyinen väestö. Lisäksi uusiin asuntoihin muuttavien ikärakenne saattaa vaihdella alueittain paljonkin. On myös huomattavaa, että suuralueiden ikäryhmien koot ovat pieniä, mikä taas aiheuttaa suurta vuosittaista satunnaisvaihtelua. Ennusteen virheiden voi olettaa olevan pienempiä jakson alkuvuosina ja suurenevan jakson loppua kohden. Tästä johtuen ennusteen tekeminen riittävän usein antaa parhaan arvion tulevaisuudesta ja sen myötä työkaluja kaupungin ruotsinkielisen väestön toimintojen suunnitteluun.

8 5 Koko kaupungin ruotsinkielisen väestön kehitys Vantaan ruotsinkielisen väestön määrä on laskenut 1980-luvulta saakka muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta luvulla väestön määrä on pudonnut hengestä alle henkeen. Uuden ennusteen mukaan ruotsinkielisen väestön määrä laskee edelleen siten, että vuonna 2025 heitä olisi ja vuonna 2035 alle henkeä. Ennustekauden alkuvuosina ruotsinkielinen väestö vähenee noin 0,5 prosenttia vuodessa, mutta väheneminen tasaantuu siten, että vuonna 2035 väheneminen on enää 0,1 prosenttia vuodessa. Sekä nettomuuton että luonnollisen väestönkasvun henkilömäärät ovat varsin pieniä. (Taulukko 1). Taulukko 1. Vantaan ruotsinkielisen väestön toteuma ja ennuste Väestö Syntyneet, Kuolleet, Syntyneiden Netto- Väestön- Kasvu 1.1., hlöä hlöä hlöä enemmyys, hlöä muutto, hlöä muutos, hlöä % , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Ruotsinkielisten alle kouluikäisten ja kouluikäisten määrät pysyvät lähes samalla tasolla koko ennustejakson ajan. Alle kouluikäisten osuus koko ruotsinkielisestä väestöstä lisääntyy vajaalla prosenttiyksiköllä, kun kouluikäisten osuus on ennustekauden lopulla lähes sama kuin alussakin. Työikäisten määrä kokonaisuutena pysyy lähes samalla tasolla, mutta ryhmän sisällä vuotiaitten määrä kasvaa lähes 200 hengellä, kun taas vuotiatten määrä laskee yli 150 hengellä. Työikäisten osuus väestöstä kasvaa 54,4 prosentista 57,0 prosenttiin vuotiaiden määrä laskee kauden aikana 400 hengellä, kun taas 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vajaalla 150 hengellä. (Taulukko 2, Kuvio 5). Taulukko 2. Vantaan ruotsinkielisen väestön ikärakenne vuosina Ikä hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Yhteensä , , , ,0

9 7 Kuvio 5. Ruotsinkielisen väestön ikärakenne vuosina ja ennuste vuosille Ruotsinkielisen väestön osuus koko väestöstä oli 2,5 prosenttia vuoden 2018 alussa. Ennustekauden loppuun mennessä osuus laskee koko Vantaan ja Vantaan ruotsinkielisen väestön ennusteiden perusteella 1,8 prosenttiin. Ikäluokkien osuuksissa suurimmat erot koko väestöön ovat työikäisessä ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä. Työikäisten osuus oli ruotsinkielisessä väestössä 54,4 prosenttia vuonna 2018, kun koko väestössä osuus oli 66 prosenttia. Ruotsinkielisessä väestössä työikäisten osuus kasvaa 2,5 prosenttiyksikköä, kun koko väestössä osuus laskee vajaat 2,0 prosenttiyksikköä vuoteen 2045 mennessä. 65 vuotta täyttäneiden ryhmässä ruotsinkielisten ryhmässä osuus laskee 27,4 prosentista 23,9 prosenttiin, kun koko väestössä osuus kasvaa 15,2 prosentista 19,5 prosenttiin.

10 6 Suuralueiden ruotsinkielisen väestön kehitys Vuoden 2018 alussa eniten ruotsinkielistä väestöä asui Myyrmäen suuralueella, noin henkeä (29,9 % ruotsinkielisestä väestöstä). Alueen ruotsinkielinen väestö vähenee reilulla 70 hengellä kymmenvuotiskaudella Toiseksi suurin alue on Tikkurilan suuralue, jossa vähenemistä on 20 henkeä nykyisestä hengestä (21,0 %) ja kolmanneksi suurin Hakunila, jossa määrä vähenee nykyisestä 750 hengestä (13,4 %) 600 henkeen. Muiden suuralueiden väestömäärät olivat 440 hengestä 535 henkeen vuonna 2018 ja niiden osuudet ruotsinkielisestä väestöstä vajaasta 8 prosentista hieman yli 9,5 prosenttiin. Näistä alueista suurin muutos tapahtuu Kivistön suuralueella, missä ruotsinkielinen väestö lisääntyy noin 60 hengellä. (Taulukko 3, Kuvio 6). Taulukko 3. Suuralueiden ruotsinkielinen väestö vuosina ja osuudet Vantaan ruotsinkielisistä väestöstä Muutos Alue hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % Myyrmäki , , , ,6 Kivistö 439 7, , , ,0 Aviapolis 535 9, , , ,0 Tikkurila , , , ,0 Koivukylä 492 8, , ,1-1 -0,2 Korso 458 8, , ,1 37 8,1 Hakunila , , , ,7 Muu 111 2, , ,1 5 4,5 Vantaa , , , ,1 Kuvio 6. Ruotsinkielisen väestön määrän kehitys suuralueille ja ennuste Vuonna 2018 alle kouluikäisten suhteellinen osuus oli suurin Tikkurilan suuralueella. Ennustejakson aikana ryhmän osuus kasvaa suurimmaksi Kivistön suuralueella. Määrällisesti eniten alle 7-vuotiaita on koko jakson ajan Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla. Myymäessä ikäryhmän koko on hieman yli ja Tikkurilassa hieman alle 100 lasta. Muilla suuralueilla 0 6 -vuotiaiden määrät ovat selvästi pienemmät. (Kuvio 7, Kuvio 8, Liitetaulukko 2).

11 9 Peruskouluikäisten määrät ovat suurimmat Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla. Vuonna 2028 kouluikäisiä ko. alueilla on lähes sama määrä, hieman alle 150 lasta. Vuonna 2018 suhteellisesti eniten kouluikäisiä oli Aviapoliksen suuralueella, mutta jakson aikana ryhmän osuus kasvaa suurimmaksi Tikkurilan ja Kivistön suuralueilla. Työikäisten henkilömäärä on koko ennustejakson ajan suurin Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla, mutta suhteellisesti vuotiaita on eniten Korsossa. Ikäryhmän koossa ei tapahdu millään suuralueella suuria muutoksia. 65 vuotta täyttäneiden määrä pysyy kaikilla suuralueilla kohtuullisen stabiilina. Suuralueista heitä on sekä määrällisesti että suhteellisesti katsottuna eniten Myyrmäen suuralueella. Suhteellisesti tarkasteltuna suurin muutos tapahtuu Aviapoliksen alueella, missä ryhmän osuus kasvaa selvästi. Alueen Muu alue 65 vuotta täyttäneiden suhteellisen osuuden suuruutta selittää se, että alueelle kirjataan henkilöitä, jotka ovat laitoksissa. Kuvio 7. Suuralueiden ruotsinkielisen väestön määrä ikäluokittain

12 Kuvio 8. Suuralueiden ikäryhmien osuudet alueen ruotsinkielisestä väestöstä

13 11 Liite 1

14 12 Liitetaulukko 1. Vantaan ruotsinkielinen väestö iän mukaan Ikäryhmä % 1, ,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1, % 2,3 2,3 2,1 2 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6 2,6 2, % 3,3 3,4 3,5 3,3 3, ,3 3,6 3,7 3, % 1 0,9 1 1,3 1 1,1 0,9 1 1,1 1,2 1, % 4,6 4,7 4,4 4,2 4,3 4,3 4,5 3,8 4,3 4,6 4, % 2,6 2,3 2,3 2,4 2,5 2, ,3 2, % 3,2 3,5 3,8 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 2,9 3,2 3, % 3,1 3 3,2 3,3 3,6 3,9 3,7 3,1 3,2 3,1 3, % 6 5,9 5,7 5,9 5,7 5,8 6,2 7,2 6,6 5, % 21,1 21,5 21,7 21,8 21,9 21,8 22,1 23,1 24,9 25,5 25, % 24,2 23,7 23,5 23,3 23,2 23,2 22,8 21,8 20,9 21,5 21, % 15,6 15,3 14, ,9 12,1 10,9 10,1 9,9 9, % 8,7 9, ,8 11,9 12,6 13,1 11,7 8,9 8,4 8, % 3, ,1 3,1 3,3 3,9 5,6 7,8 7,2 6,5 Yhteensä % 7,8 7,7 7,7 7,7 7,3 7,3 7,2 8,1 8,6 8,7 8, % 7,2 7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,4 5,8 6,4 6,9 7,1

15 13 Liitetaulukko 2. Vantaan ruotsinkielinen väestö suuralueittain ja ikäryhmittäin Vantaa Ikäryhmä % 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1, % 2,3 2,3 2,1 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2, % 3,3 3,4 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 3,0 3,0 3,1 3, % 1,0 0,9 1,0 1,3 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1, % 4,6 4,7 4,4 4,2 4,3 4,3 4,5 4,5 4,1 4,0 3, % 2,6 2,3 2,3 2,4 2,5 2,3 2,0 2,0 2,4 2,4 2, % 3,2 3,5 3,8 3,5 3,6 3,4 3,7 3,5 3,3 3,0 3, % 3,1 3,0 3,2 3,3 3,6 3,9 3,6 3,7 3,5 3,8 3, % 6,0 5,9 5,7 5,9 5,7 5,8 6,1 6,2 6,7 6,6 7, % 21,1 21,5 21,7 21,8 21,9 21,8 21,7 22,1 22,2 22,6 22, % 24,2 23,7 23,5 23,3 23,2 23,2 23,2 22,8 22,5 22,4 22, % 15,6 15,3 14,7 14,0 12,9 12,1 11,3 10,9 10,6 10,1 10, % 8,7 9,3 10,0 10,8 11,9 12,6 13,1 13,1 13,1 12,8 12, % 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,5 3,9 4,2 4,7 4,9 Yhteensä % 7,8 7,7 7,7 7,7 7,3 7,3 7,2 7,2 7,4 7,6 7, % 7,2 7,0 6,6 6,7 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,0

16 14 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Myyrmäen suuralue Ikäryhmä % 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1, % 2,5 2,5 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2, % 3,1 3,3 3,6 3,6 3,4 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3, % 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1, % 4,4 4,2 4,0 4,2 3,8 4,1 4,6 4,6 4,4 4,3 3, % 2,6 2,4 1,9 1,9 2,4 2,2 1,6 1,9 2,1 2,1 2, % 3,1 3,2 3,4 3,3 3,2 2,6 3,2 2,9 2,9 2,5 2, % 2,6 2,5 2,8 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 2,5 3,1 2, % 5,7 5,9 5,3 5,0 5,2 5,8 5,8 5,8 6,3 6,4 6, % 20,1 20,4 21,4 21,3 21,0 20,7 20,4 21,0 21,0 21,1 20, % 21,0 20,2 19,7 19,7 19,9 19,8 20,1 19,5 19,4 19,5 20, % 17,7 17,0 16,0 15,2 13,5 12,3 11,6 10,7 10,1 9,5 9, % 12,4 13,2 14,2 14,9 16,6 17,7 17,4 17,7 17,5 16,7 16, % 3,2 3,5 3,6 3,9 4,0 4,2 5,0 5,8 6,5 7,5 8,0 Yhteensä % 7,3 7,6 7,7 7,6 7,5 7,4 7,0 7,0 7,2 7,3 7, % 7,0 6,5 6,0 6,1 6,2 6,3 6,2 6,5 6,5 6,4 6,3

17 15 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Kivistön suuralue Ikäryhmä % 1,6 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1, % 2,5 2,9 3,0 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3, % 2,7 3,8 3,8 4,6 4,5 4,7 4,5 4,7 4,9 5,1 5, % 1,6 0,5 1,5 1,1 1,5 1,5 1,9 1,5 1,6 1,7 1, % 3,4 4,5 3,8 4,1 4,4 4,4 5,2 5,7 5,9 5,9 6, % 2,5 1,6 1,6 2,1 1,7 2,1 1,9 1,8 2,3 2,3 2, % 5,0 4,7 3,7 2,6 2,4 2,4 2,6 2,9 2,4 2,8 2, % 5,2 4,8 5,0 4,4 4,2 3,3 2,4 2,2 2,2 2,3 2, % 5,9 5,0 5,8 5,6 5,1 5,2 4,9 4,5 4,0 3,3 3, % 17,5 20,6 20,5 22,4 23,8 24,7 25,5 26,4 26,7 27,3 27, % 29,6 28,8 28,7 27,7 27,1 26,8 26,5 25,7 25,4 25,3 23, % 13,0 12,3 12,4 11,5 10,3 9,8 9,1 9,4 9,5 9,1 9, % 6,8 6,6 6,3 6,8 7,9 7,8 8,2 8,1 7,5 7,4 7, % 2,5 2,6 2,8 2,9 2,6 2,8 2,6 2,3 2,6 2,4 2,2 Yhteensä % 8,4 8,5 9,5 9,8 10,4 10,7 11,1 11,0 11,5 11,8 12, % 5,9 6,1 5,4 6,2 6,2 6,5 7,1 7,5 8,2 8,3 8,7

18 16 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Aviapoliksen suuralue Ikäryhmä % 1,9 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1, % 2,6 2,8 2,8 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1, % 3,4 2,9 3,2 3,5 3,1 3,0 2,6 2,5 2,4 2,3 2, % 0,7 1,5 0,5 0,9 1,1 0,8 1,1 0,7 0,7 0,7 0, % 8,0 6,7 6,0 4,1 3,8 4,1 3,3 3,9 3,7 3,4 3, % 4,5 4,4 4,7 5,0 3,9 2,1 2,5 2,2 1,6 2,1 1, % 4,7 6,0 5,8 6,8 6,7 7,2 6,0 4,5 3,6 3,0 3, % 3,2 3,6 4,9 4,7 6,0 5,8 6,7 6,6 7,0 5,9 4, % 5,4 4,7 4,6 5,6 5,9 7,3 7,6 9,2 10,3 11,0 12, % 26,2 25,7 24,1 23,0 21,2 20,1 19,0 17,9 17,2 17,7 17, % 23,9 23,4 24,1 23,7 24,3 25,1 25,5 26,5 26,7 26,7 26, % 9,3 10,4 10,5 10,9 11,5 10,8 10,9 10,4 10,1 9,3 10, % 5,0 5,5 6,5 7,5 7,7 9,0 9,8 10,2 11,1 11,3 10, % 1,1 1,1 1,1 1,0 1,5 1,6 1,9 2,4 2,6 3,7 4,1 Yhteensä % 8,6 8,5 7,6 7,7 7,4 6,9 6,7 6,2 6,1 6,0 5, % 12,5 11,1 10,7 9,0 7,7 6,2 5,8 6,1 5,3 5,5 5,3

19 17 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Tikkurilan suuralue Ikäryhmä % 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1, % 2,6 2,3 2,4 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2, % 3,9 4,5 4,2 3,7 3,1 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1 3, % 1,2 0,8 1,3 1,6 1,5 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 1, % 3,6 3,9 4,2 4,7 5,3 5,6 5,7 5,6 4,8 4,3 4, % 2,2 2,3 1,8 1,8 2,3 2,8 2,5 2,5 3,5 3,7 2, % 3,2 3,1 3,7 3,5 3,3 3,0 3,3 4,0 4,0 4,2 4, % 2,6 3,0 3,2 3,6 3,6 4,2 3,9 3,7 3,3 3,7 4, % 7,2 7,1 6,9 7,1 6,8 6,6 6,9 7,2 8,0 8,0 7, % 21,5 22,3 22,2 22,1 23,2 23,2 23,3 23,2 23,2 23,3 22, % 22,3 21,7 21,5 21,4 20,4 20,5 20,5 20,1 19,4 19,3 19, % 14,7 14,2 13,5 12,8 12,0 11,3 10,4 10,2 10,2 10,0 9, % 9,7 10,2 10,6 10,9 11,6 11,7 12,2 11,8 11,5 11,1 11, % 3,8 3,4 3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 4,3 4,4 4,6 4,6 Yhteensä % 9,1 8,8 8,9 8,6 7,9 7,4 7,5 7,4 7,6 7,8 8, % 5,8 6,2 6,0 6,5 7,6 8,4 8,2 8,1 8,3 8,0 7,1

20 18 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Koivukylän suuralue Ikäryhmä % 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1, % 2,0 2,2 1,9 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2, % 4,5 3,2 3,9 2,7 3,0 2,8 3,1 3,2 3,3 3,4 3, % 1,2 1,8 0,6 1,9 0,6 1,2 0,7 0,9 1,0 1,0 1, % 5,1 4,8 5,0 4,5 5,1 4,5 4,0 4,1 3,3 3,6 3, % 1,0 2,0 2,8 2,3 2,1 2,1 2,6 2,0 2,2 2,2 1, % 2,8 2,9 2,7 2,4 3,4 3,7 3,4 3,1 3,6 3,0 3, % 2,2 1,7 1,5 3,0 3,1 2,8 2,6 3,5 3,8 3,5 3, % 7,3 6,1 6,2 4,8 4,4 4,5 5,2 4,6 4,3 5,1 5, % 23,6 24,5 25,0 26,2 25,7 25,7 25,8 26,2 26,8 26,8 26, % 24,2 24,8 25,1 24,1 24,6 24,3 24,2 23,6 22,6 22,1 22, % 16,9 16,3 14,7 13,9 12,5 11,5 9,4 9,5 9,7 9,6 9, % 5,7 6,1 6,7 8,3 9,7 10,7 13,0 12,9 12,8 12,9 12, % 2,6 2,4 2,7 2,3 2,4 2,6 2,5 2,7 2,9 3,0 2,9 Yhteensä % 8,5 8,3 7,5 7,9 7,1 7,6 7,5 7,8 8,0 8,2 8, % 6,1 6,8 7,8 6,8 7,2 6,6 6,6 6,2 5,5 5,8 5,1

21 19 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Korson suuralue Ikäryhmä % 0,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1, % 1,7 0,8 0,9 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2, % 2,2 2,2 2,2 1,5 1,5 1,7 2,2 2,3 2,4 2,5 2, % 1,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,2 0,6 0,7 0,7 0, % 5,5 5,8 4,7 3,3 3,2 2,6 2,7 2,3 2,2 2,2 2, % 2,8 2,8 2,6 3,6 2,7 2,0 1,8 1,3 1,4 1,4 1, % 2,2 2,5 3,9 3,9 4,8 4,6 4,6 4,0 2,8 2,5 2, % 3,9 3,9 3,8 2,5 2,8 4,3 4,3 5,2 5,0 4,9 4, % 6,6 6,1 6,2 7,4 6,7 5,8 6,1 6,4 7,8 6,9 8, % 20,5 19,8 19,5 19,9 20,3 20,7 20,9 21,9 22,9 25,0 25, % 31,4 32,3 32,1 31,2 31,1 31,1 30,2 28,7 27,6 26,4 26, % 13,8 13,2 13,5 13,0 11,8 11,5 10,1 10,2 10,3 10,5 10, % 7,0 7,4 7,8 8,4 9,9 10,5 11,7 11,5 11,6 10,5 9, % 1,1 1,5 1,3 1,7 1,7 1,6 1,9 2,3 2,0 2,8 3,3 Yhteensä % 5,2 4,6 4,7 4,9 5,1 5,3 5,7 6,3 6,6 6,9 7, % 8,3 8,6 7,3 6,9 5,9 4,7 4,5 3,5 3,6 3,6 3,6

22 20 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Hakunilan suuralue Ikäryhmä % 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1, % 2,0 2,5 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2, % 3,5 3,4 3,7 2,8 3,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2, % 0,9 0,5 1,0 1,8 0,5 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0, % 4,1 4,7 3,9 3,8 4,2 3,8 4,4 4,3 3,4 3,7 3, % 2,5 1,6 1,8 2,5 2,5 2,3 1,5 1,6 2,7 2,2 1, % 2,7 3,6 4,2 3,1 3,1 3,0 4,0 3,5 3,0 2,6 3, % 3,7 2,5 2,4 3,0 3,9 4,5 3,4 3,3 3,2 4,3 3, % 4,7 5,6 5,3 5,5 5,2 4,8 5,4 5,3 5,8 5,1 5, % 21,3 20,8 20,8 20,7 20,6 20,3 20,4 21,2 21,1 21,5 21, % 26,1 25,5 25,2 25,3 25,7 25,8 25,5 25,4 25,9 26,0 25, % 19,1 19,5 18,6 17,0 16,0 15,5 15,6 15,1 13,7 13,1 13, % 5,5 6,4 8,0 9,6 10,4 11,2 11,6 12,0 12,4 12,6 12, % 2,7 2,4 2,1 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 2,3 2,2 Yhteensä % 7,5 7,4 7,6 7,4 6,4 6,7 6,4 6,4 6,5 6,7 6, % 6,7 6,3 5,7 6,3 6,7 6,1 5,9 5,9 6,1 5,9 5,1

23 21 Liitetaulukko 2. Vantaan väestö iän mukaan suuralueittain Muu alue Ikäryhmä % 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0, % 0,0 0,0 0,5 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0, % 1,8 0,9 0,0 0,0 0,5 0,9 1,3 1,2 1,1 1,1 1, % 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0, % 5,4 6,6 4,9 6,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,5 0,9 1, % 1,8 0,0 3,0 3,1 3,2 4,4 2,2 2,1 1,0 0,0 0, % 0,9 2,8 3,0 2,1 3,2 3,4 6,8 4,5 5,8 3,4 2, % 4,5 2,9 3,0 1,1 3,3 3,4 2,4 3,6 3,8 7,5 4, % 2,7 4,5 3,5 6,7 6,4 4,8 6,1 6,8 6,8 3,4 7, % 11,7 12,1 13,5 13,8 13,0 15,0 15,2 16,2 14,4 15,9 15, % 27,0 26,4 24,4 24,1 24,9 25,5 25,1 26,5 27,0 28,4 29, % 13,5 15,8 18,1 18,5 17,9 16,0 17,2 15,3 14,4 13,5 11, % 13,5 12,6 11,8 11,0 12,1 11,5 9,9 11,1 13,3 14,6 16, % 16,2 13,9 13,0 12,3 11,2 11,8 11,8 10,9 10,4 9,9 9,3 Yhteensä % 2,7 2,3 1,9 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 2,6 2,5 2, % 7,2 6,6 7,9 9,1 6,2 6,4 3,2 2,1 1,5 0,9 1,3

24

25 TEYSTIEDOT Vantaan kaupunki Kaupunginjohtajan toimiala Tietopalveluyksikkö Asematie 7, Vantaa Puhelin (vaihde)

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö. Koko kaupungin ennuste Suuralueiden ennuste

Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö. Koko kaupungin ennuste Suuralueiden ennuste Vantaan väestöennuste 2012 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2013 2040 Suuralueiden ennuste 2013 2022 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2017

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2017 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2017 Koko kaupungin ennuste 2018-2045 Osa-alue-ennuste 2018-2027 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Joel Haapamäki, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2016

Vantaan väestöennuste 2016 Vantaan väestöennuste 2016 Koko kaupungin ennuste 2017-2040 Osa-alue-ennuste 2017-2026 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Länsimäki-Rajakylä-Vaarala Vanhempainyhdistys

Länsimäki-Rajakylä-Vaarala Vanhempainyhdistys Länsimäki-Rajakylä-Vaarala Vanhempainyhdistys 3.10.2017 Väestöennuste yleistä Ennuste tehdään vuosittain Ennuste tehdään erikseen koko kaupungin tasolla ja osa-aluetasolla, MUTTA... Osa-aluetason ennuste

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2013. Koko kaupungin ennuste 2014 2040 Osa-alue-ennuste 2014 2023

Vantaan väestöennuste 2013. Koko kaupungin ennuste 2014 2040 Osa-alue-ennuste 2014 2023 Vantaan väestöennuste 2013 Koko kaupungin ennuste 2014 2040 Osa-alue-ennuste 2014 2023 Julkaisija Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Pekka Turtiainen Paino Vantaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

VÄESTÖ- SKENAARIOT 2050

VÄESTÖ- SKENAARIOT 2050 VÄESTÖ- SKENAARIOT 2050 24.10.2017 VANTAAN YLEISKAAVA 2020 1. Väestöskenaarioiden tausta ja tarkoitus Vantaalla väestöennusteilla on pitkät perinteet jo 1970-luvulta lähtien. Ennusteet perustuvat väestömuutoksista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2008-2017 Teija Jokiranta ESPOON KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRYHMÄ Esbo stads utvecklings och utrednings grupp City of Espoo Research and Development 2007 Espoon

Lisätiedot

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012

HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012 Ennusteiden laadinta Helsingin, Espoon ja koko Helsingin seudun väestöennusteiden laadintaan käytetään

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999

Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999 Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999 Sisältäen: Espoon ruotsinkielinen väestö vs. Helsingin ruotsinkielinen väestö. Olennaiset erot väestön kehityksessä. Lasten lukumäärän

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2003

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2003 Vantaan kaupunki A 7 : 2003 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2003 Koko kaupungin ennuste 2004-2030 Osa-alueiden ennuste 2004-2010 12.5.2003 3 Sisällysluettelo SAATTEEKSI 1 VANTAAN VÄESTÖKEHITYKSEN

Lisätiedot

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari, Seinäjoki 9.3.212 Jari Tarkoma Esityksen sisältö Väestönkehitys

Lisätiedot

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Tilastokeskuspäivä 4.11.2008 Yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni! Hieman historiaa! Miksi ennusteita laaditaan! Tilastokeskuksen väestöennusteen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 13j. Vihdin. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / LIITE 13j. Vihdin. väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13j Vihdin väestöennuste Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste

Vantaan väestöennuste Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste Vantaan väestöennuste 2012 Koko kaupungin ennuste 2013 2040 Osa-alue-ennuste 2013 2022 Julkaisija Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Pekka Turtiainen Paino Vantaan kaupungin

Lisätiedot

PORNAISTEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13g

PORNAISTEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13g PORNAISTEN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13g Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13a

HYVINKÄÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13a HYVINKÄÄN kuntien väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / Liite 13a Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 13h SIPOON. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / LIITE 13h SIPOON. väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13h SIPOON väestöennuste Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE13e

MÄNTSÄLÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE13e MÄNTSÄLÄN kuntien väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE13e Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Espoon väestöennusteet. Konserniesikunta/ Strategiayksikkö Teija Jokiranta

Espoon väestöennusteet. Konserniesikunta/ Strategiayksikkö Teija Jokiranta Konserniesikunta/ Strategiayksikkö 20.2.2018 Teija Jokiranta Ennustekokonaisuus sisältää: Helsingin seudun väestöennusteet (14 kuntaa) (vuoteen 2050) Helsinki, Espoo, Vantaa (erikseen) + Muu seutu ja Kauniainen

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

KERAVAN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13c

KERAVAN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13c KERAVAN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13c Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

NURMI- JÄRVEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13f

NURMI- JÄRVEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13f NURMI- JÄRVEN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13f Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 13i TUUSULAN. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / LIITE 13i TUUSULAN. väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13i TUUSULAN väestöennuste Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Väestöennusteet. Konserniesikunta, Strategiayksikkö Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso 24.4.

Toimintaympäristön tila Espoossa Väestöennusteet. Konserniesikunta, Strategiayksikkö Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso 24.4. Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestöennusteet Konserniesikunta, Strategiayksikkö Kaupunkitutkimus TA Oy, Seppo Laakso 24.4.2018 Väestöennusteet Sisällys: Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Vantaan kaupunki A 4 : 2009 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Koko kaupungin ennuste 2010-2040 Osa-alue-ennuste 2010-2019 A4:2009 ISBN 978-952-443-292-4 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Taustatietoja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13b

JÄRVENPÄÄN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13b JÄRVENPÄÄN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / Liite 13b Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

KIRKKO- NUMMEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13d

KIRKKO- NUMMEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13d KIRKKO- NUMMEN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13d Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Turun kaupungin alueelliset väestöprojektiot

Turun kaupungin alueelliset väestöprojektiot Turun kaupungin alueelliset väestöprojektiot 2011 2031 Toimeksiantaja: Turun kaupunginkanslia Tilastot ja tutkimukset Tekijä: Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy 02/2012 2 1 Tausta ja toteutus Väestörakenne

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040

Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Helsingin väestöennuste 1.1.2009-2040 Pekka Vuori, tilastot ja tietopalvelu Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Väkiluvun muutos alueittain Helsingin seudulla (14 kuntaa) 1995 2008* 20 000 18 000 16 000

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / Liite 13l. KUUMA kuntien. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / Liite 13l. KUUMA kuntien. väestöennuste KUUMA kuntien väestöennuste 2018-2040 KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / Liite 13l Väestönlisäystä saaneet kaupunkiseudut (19/70) vuosina 2010-2017 + 141 361 + 31 949 + 23 591 + 7 090 + 4 305 + 19 087 + 12

Lisätiedot

Porvoon. kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

Porvoon. kaupungin väestöennuste vuoteen 2040 Porvoon kaupungin väestöennuste vuoteen 2040 Maakuntien väestöennuste 2017-2040 ja Uusimaa Uudenmaan maakunnan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Uudenmaan väestö kasvaa vuosien 2017-2040 aikana: +292 622

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Lähde: Tilastokeskus 5.4.2019 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitu kehitys Suomessa

Sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitu kehitys Suomessa Sosiaali- ja terveysmenojen ennakoitu kehitys Suomessa Suomen väestön ikärakenne on muuttumassa Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan jopa aiemmin ennustettua nopeammin. Kun sosiaali- ja terveysmenojen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Väestöennuste 2009 2060

Väestöennuste 2009 2060 Väestö 2009 Väestöennuste 2009 2060 Väestöennuste 2009 2060 Suomen väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Maamme väkiluku ylittää 6 miljoonan asukkaan rajan vuonna 2042, jos väestökehitys jatkuu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia avaukset Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia Kalle elo Seuraavien noin 20 vuoden aikana Suomessa on odotettavissa väestön nopea ikääntyminen, sillä sotien jälkeen syntyneet ikäluokat

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Väestörakenne 2016/2017 ja väestönmuutokset 2016

Väestörakenne 2016/2017 ja väestönmuutokset 2016 Väestörakenne 216/217 ja väestönmuutokset 216 Tietoisku 2/218 Kuva: Taru Turpeinen Espoon väkiluku oli 274 583 henkeä vuodenvaihteessa 216/217. Vuonna 216 Espoo sai väestönlisäystä 4 781 henkeä eli 1,8

Lisätiedot

Miten väestöennuste toteutettiin?

Miten väestöennuste toteutettiin? Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus, 2) kuntien väliseen nettomuuttoon

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste

Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Asuntoyksikkö 5.8.2016 Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015-2050 Kaupunkitutkimus

Lisätiedot

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiaa ja taustaa Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta Kuolleisuuslaskelmat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestöennuste

Pohjois-Savon väestöennuste Pohjois-Savon väestöennuste 260000 MDI:n ennuste MDI:n ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan asukasluku vähenee vuosien 2017-2040 aikana: -17 159 asukkaalla -7 prosentilla 250000 240000 MDI:n ennusteen

Lisätiedot

Väestöennusteet suunnittelun välineenä

Väestöennusteet suunnittelun välineenä et suunnittelun välineenä Tilastokeskuksen väestöennusteen luonne ja tulkinta Ennakoinnin ajokortti -koulutus 25.9.2012 Marja-Liisa Helminen, yliaktuaari Tilastokeskus Esityksessäni Hieman väestöennusteiden

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Maakunnittaiset ennusteet

Maakunnittaiset ennusteet versio 1 Maakunnittaiset ennusteet Kooste MDI:n maakuntien väestöennusteesta vuoteen 2040 Keskeisimmät nostot maakuntien ennusteista 1. MDI:n ennusteen mukaan vain neljän maakunnan väkiluku kasvaa vuosien

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät Tästä julkaisusta puuttuu Suomen kansalaisuuden saaneet. Kansalaisuuden saaneita koskeva tilasto ilmestyy syyskuussa, jonka jälkeen Vantaan väestö 218/219 -julkaisusta tehdään lopullinen, taitettu versio.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA Tilastokeskus laatii noin kolme vuoden välein ns. trendilaskelman. Laskelmassa arvioidaan väestönkehitystä noin 30 vuotta eteenpäin. Tuoreimman

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot