Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201

2 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset osuudet. Kysely suunnattiin perusopetuksen. luokan oppilaiden huoltajille. Tarkoituksen oli, että oppilas vastaa tutkimukseen yhdessä huoltajan kanssa. Vastaaminen kyselyyn tapahtui internetlinkistä, josta tiedotettiin oppilashallinnon Wilma - liittymän kautta. Koulut lähettivät tiedon kyselystä huoltajille ja vastaaminen oli mahdollista suomen-, ruotsin-, englannin-, viron-, venäjän- tai somalinkielisenä. Ensimmäinen tutkimuskutsu lähetettiin huoltajille Koulut lähettivät huoltajille sekä oppilaille muistutuksen kyselystä kahdesti marras- ja joulukuun aikana. Heikon vastausaktiivisuuden takia kyselyn vastausaikaa jatkettiin aina saakka. Tulokset raportoidaan koko pääkaupunkiseutu yhteensä raportissa sekä kaupungeittain. Näissä raporteissa tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla sekä myös oppilaan sukupuolen ja äidinkielen mukaan (suomi ja ruotsi). Koulukohtaiset raportit toimitetaan, mikäli koulusta on saatu vastauksia vähintään oppilaalta. Tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 20 toteutetun. luokkalaisten sekä vuonna 2011 toteutetun 2. luokkalaisten vastaaviin tuloksiin. Koulukohtaisissa raporteissa tuloksia verrataan pääkaupunkiseudun ja kaupungin tulosten lisäksi koulun omiin vuoden 20 tuloksiin, mikäli tulokset ovat saatavilla.

3 Tulosten esittämisestä Tuloksia esitetään väittämien jakaumina sekä keskiarvoina. Osa-alueiden indeksitulokset on laskettu kyseenomaisen osa-alueen väittämien keskiarvojen keskiarvona. Väittämien koulukohtaisina minimi- ja maksimituloksina on esitetty tuloksia vain niiden koulujen osalta, joissa vastaajia on ollut vähintään. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on %-jakaumatuloksille sekä keskiarvotuloksille alla olevan taulukossa esitettyjen lukuarvojen mukainen. %-jakaumatuloksille tuloksille V. 201 tuloksien osalta Vuosivertailu 20 vs. 201 V. 201 tuloksien osalta Vuosivertailu 20 vs. 201 %-yksikköä %-yksikköä Asteikkoarvoa Asteikkoarvoa Kokonaisaineisto + 2,0 + 2, + 0,0 + 0,0 Kauniainen + 11,9 + 1, + 0,20 + 0,28

4 Vastaajamäärät Tutkimukseen vastattiin varsin heikosti. Koko pääkaupunkiseudun vastausprosentti jää 22, prosenttiin. Kauniaisen osalta vastausprosentiksi muodostuu, %. Molemmista kouluista saatiin erittäin hyvin vastauksia. Vastausaktiivisuudessa on koko pääkaupunkiseudulla huomattavia koulukohtaisia eroja ja mm. ruotsinkieliset oppilaat ja huoltaja ovat vastanneet suomenkielisiä innokkaammin kyselyyn. Alla taulukossa on esitetty vastaajamäärät kyselyyn vastanneiden äidinkielen ja sukupuolen mukaan. Vastauksia koko PK-seutu Vastuksia Kauniainen Kaikki Vastauskieli Suomi Ruotsi 18 Englanti + muut 0 Sukupuoli Tyttö Poika 118 9

5 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu

6 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät 1 1 9,9,,,12 OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen ,9,28,,,, OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä,,99,8,00,19,,2,8,8,2,21,0 Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

7 Toimintakulttuuri ja työtavat TOIMINTAKULTTUURI Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa ,0,2,0,92 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista 1,2, TYÖTAVAT 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 1,0,1 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1 1,,09 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 1 9,18, Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,,0 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 2 11,, Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 19 11,9, Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon ,8, 0 0 % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

8 Yhteistyö ja ohjaus Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 9 1 1,1,0 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ,,8 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,1,2 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 9 1 1,2, 2. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) 21,,29 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä , 2,2 28. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 1 1,1, Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) 81 1,2,9 0 0 % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 8 Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

9 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä OPPILASHUOLTO 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua ,,2,9,2,1,9. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 9 1,9,89. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista 2,28,0 OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä 9 2 1,,2. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa ,,29 MUUT ASIAT. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 0,1,1 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin 2 1,1, % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

10 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v. 20 KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa *) Ei mukana 2011 ja 20,9,82,,,98,9,9,2,28,,,,,2,,,20,11,8,,1,19,02,00,2,,8,8,,0, luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91

11 Toimintakulttuuri ja työtavat TOIMINTAKULTTUURI 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista TYÖTAVAT Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä,1,0,98 Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v. 20,20,0,8,2,, 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,0,1,9,,1,0,18,,9,,2,,,2,11,9,,,8,82, luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91 11

12 Yhteistyö ja ohjaus Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v. 20 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 2. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN,1,1,8,,0,0,1,2,11,2,,8,,1,8 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 28. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 29. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) *) Ei mukana 2011 ja 20 2,,1,0,12,9,9, 1 2. luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91 12

13 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat OPPILASHUOLTO Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa MUUT ASIAT *) Ei mukana 2011 ja 20,,,,9,,,1,,1,9,98,9,28,18,22,2,,,. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin *) Ei mukana 2011,1,29,1,1, 1 2. luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91 1

14 Väittämät taustaryhmittäin

15 Koulupaikan määräytyminen 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 9,9 90,90 Poika, n=9 9,9 Suomenkielinen, n=1 90,90 Ruotsinkielinen, n= 9, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 % 1 2

16 Koulupaikan määräytyminen 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,12 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1, ,1 Poika, n= , Suomenkielinen, n= ,1 Ruotsinkielinen, n= 8 8 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

17 Oppimiskäsitys. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 1,28 Kauniainen yhteensä, n= ,9 2 1, Poika, n=9 1,1 Suomenkielinen, n=1, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

18 Oppimiskäsitys. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 8,,1 Poika, n=9 1,1 Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

19 Oppimiskäsitys. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 2 2, 28,2 Poika, n=9 21,2 Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n= 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

20 Oppimisympäristö. Koulutilat ovat toimivat Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 8,99 Kauniainen yhteensä, n=8 29 1, 2 1,28 Poika, n=9 2 28,1 Suomenkielinen, n= ,9 Ruotsinkielinen, n= 81 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

21 Oppimisympäristö. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 2,00 Kauniainen yhteensä, n=8 0,8 8 1,1 Poika, n=9 1, Suomenkielinen, n=1 8,2 Ruotsinkielinen, n= 2 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

22 Oppimisympäristö 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 8 1,19 1 8,00 Poika, n= , Suomenkielinen, n=1 9, Ruotsinkielinen, n= 9 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

23 Oppimisympäristö 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,8 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1,2 1 1,0 Poika, n=9 2 1,8 Suomenkielinen, n=1 2 9,2 Ruotsinkielinen, n= 2 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

24 Oppimisympäristö. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n=8 8 1,8 8, Poika, n=9 8 1,9 Suomenkielinen, n=1 8, Ruotsinkielinen, n= 8 11, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

25 Oppimisympäristö 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n=8 9, ,0 Poika, n=9 9, Suomenkielinen, n=1 1 1,1 Ruotsinkielinen, n= 22, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 % 1 2

26 Toimintakulttuuri 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 1,2 Kauniainen yhteensä, n= ,0 1,28 Poika, n=9 2 2, Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n= 0 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

27 Toimintakulttuuri 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,92 Kauniainen yhteensä, n= ,0 8 1,9 Poika, n=9 1 8, Suomenkielinen, n=1,1 Ruotsinkielinen, n= 8 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

28 Toimintakulttuuri 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 1,2 8,0 Poika, n=9 2, Suomenkielinen, n=1 1 2, Ruotsinkielinen, n= 1 0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

29 Työtavat 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,1 Kauniainen yhteensä, n=8 1,0 8 8, Poika, n=9 9 8, Suomenkielinen, n=1 2,2 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

30 Työtavat 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 1,09 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1, 8 1, Poika, n=9, Suomenkielinen, n=1 9,2 Ruotsinkielinen, n= 2, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 0 1 2

31 Työtavat 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,11 Kauniainen yhteensä, n=8 1 9, ,0 Poika, n=9 9 8,28 Suomenkielinen, n= ,9 Ruotsinkielinen, n= 9, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

32 Työtavat 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n=8, 1,2 Poika, n=9 8, Suomenkielinen, n=1 1 9,1 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

33 Työtavat 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,09 Kauniainen yhteensä, n= , 2, Poika, n=9 9 8,29 Suomenkielinen, n=1 2, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

34 Työtavat 20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,29 Kauniainen yhteensä, n= ,9 2 28,1 Poika, n=9 82 1,2 Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n= 8 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

35 Työtavat 21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n= , ,91 Poika, n= ,8 Suomenkielinen, n= ,00 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

36 Pojat tyytyväisempiä kuin tytöt Kodin ja koulun välinen yhteistyö 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n= , ,8 Poika, n=9,9 Suomenkielinen, n=1 2 9,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

37 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,8 Kauniainen yhteensä, n= , 2, Poika, n=9 9 28, Suomenkielinen, n=1 1,2 Ruotsinkielinen, n= 19, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

38 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n=8,1 8 1,2 Poika, n=9 2, Suomenkielinen, n= ,2 Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 8 1 2

39 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n= ,2 9 21, Poika, n=9 8,82 Suomenkielinen, n=1 81 1,8 Ruotsinkielinen, n= 8 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 9 1 2

40 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,29 Kauniainen yhteensä, n=8 21, 21, Poika, n=9 21 8, Suomenkielinen, n=1 2, Ruotsinkielinen, n= 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 0 1 2

41 Ohjauksen järjestäminen 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= , , Poika, n= ,8 Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= , Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 % 1 2

42 Pojat tyytyväisempiä kuin tytöt Ohjauksen järjestäminen 28. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,80 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1,1 1 1,9 Poika, n=9 9 1,2 Suomenkielinen, n=1 2,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

43 Ohjauksen järjestäminen 29. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n=8 81 1,9 2 1,8 Poika, n=9 8 8,8 Suomenkielinen, n=1 1,81 Ruotsinkielinen, n= 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

44 Oppilashuolto 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= , 2 2, Poika, n=9 2 18,1 Suomenkielinen, n=1 8 2,9 Ruotsinkielinen, n= 19, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

45 Oppilashuolto 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= ,9 21, Poika, n=9 2 2,9 Suomenkielinen, n=1 8 2,1 Ruotsinkielinen, n= 8 22, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

46 Oppilashuolto 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,9 Kauniainen yhteensä, n= , , Poika, n= , Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= 0 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

47 Oppilashuolto. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,89 Kauniainen yhteensä, n=8 9 1,9 9,90 Poika, n=9 9,9 Suomenkielinen, n=1 9,9 Ruotsinkielinen, n= 9, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä % 1 2

48 Oppilashuolto. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n=8 2,28 1 1,11 Poika, n=9 18,9 Suomenkielinen, n= ,11 Ruotsinkielinen, n= 9 0 8, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 8 % 1 2

49 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= , 28,8 Poika, n=9 2 2,2 Suomenkielinen, n=1 1 2,2 Ruotsinkielinen, n= 19, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 9 1 2

50 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,29 Kauniainen yhteensä, n= , 2 1, Poika, n=9 2 21, Suomenkielinen, n= ,81 Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 0 1 2

51 Muut asiat. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,1 Kauniainen yhteensä, n=8 0,1 2 1, Poika, n=9 9 8, Suomenkielinen, n=1 8,9 Ruotsinkielinen, n= 2, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

52 Muut asiat 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,28 Kauniainen yhteensä, n=8 2 1,1 8,0 Poika, n=9 18, Suomenkielinen, n=1 2, Ruotsinkielinen, n= 2 2, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

53 Väittämien toteutumisjärjestys

54 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kauniainen yhteensä, n=8 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 0. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1 1. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan 8 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 0 0 % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

55 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kauniainen yhteensä, n=8 20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 29. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista 1. Koulutilat ovat toimivat % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

56 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kauniainen yhteensä, n=8 11. Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 2. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 28. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista 21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

57 indeksit ja keskiarvojen muutokset kysymyksittäin

58 Keskeisimmät muutokset -. luokan oppilaat 201 vs. 20 Tulokset parantuneet eniten Kauniaisissa seuraavissa osa-alueissa: 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. luokat. luokat 201, n=8 20, n= Ero ,1,1 0,,1,2 0,9,0,1 0,2 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,2, 0,1 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,,0 0,1,,98 0, Tulokset heikentyneet eniten Kauniaisissa seuraavissa osa-alueissa (muutos ei til. merkittävä):. luokat. luokat 201, n=8 20, n= Ero Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin,18, -0,1 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,,2-0,1 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,2, -0,19 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,9, -0,2 8

59 Ominaisuuksien vuosivertailu -. luokan oppilaat 201 vs. 20 asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KOULUPAIKAN MÄÄRÄY- TYMINEN OPPIMIS- KÄSITYS OPPIMIS- YMPÄRISTÖ TOIMINTA- KULTTUURI TYÖTAVAT Kauniainen 201, n=8 Kauniainen 20, n= Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa,9,82 Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,,98 Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan,9,2 Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,, Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseensa,,2 Koulutilat ovat toimivat **,,20 Olemme tyytyv. koulun oppimateriaaleihin,8, Koulun tietotekninen varustus on nykyaik.,19,02 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,2, Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,8, Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa,21 * Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvert.,0,20 Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa,0,1 Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,2, Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,0,1 Koulun työtavat sop. lapsemme tapaan oppia,,1 Opetuks. edetään lapsellemme sopiv. tahtiin,18, Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,,2 Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,,2 Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla,9, Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,8,82 *) Ei mukana 20 **) 20 Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OHJAUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN OPPILAS- HUOLTO OPPILAAN ARVIOINTI MUUT ASIAT 9 Kauniainen 201, n=8 Kauniainen 20, n= Meillä on ollut mahd. osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista,1,1 Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,,0 Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,1,2 Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,2, Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet),,1 Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 2, * Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko jne.) Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki- ja erityisopetus, apuvälineet jne.),1,0,9,9 Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,, Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,9, Lapsellamme on mahd. saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,1, Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri,9,98 Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista,28 * Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,,18 Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,,2 Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,1,29 Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,1, *) Ei mukana 20

60 Väittämäryhmät taustaryhmittäin 201 Kaikki vastaajat t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä KAIKKI PKS 8. LUOKAT Kaikki n=211 Kauniainen yhteensä, n=8 Tyttö n=11 Poika n=118 Suomenkielinen n=2082 Ruotsinkielinen n=18 Koulupaikka,,9,,1,,2 Oppimiskäsitys,,0,8,28,,2 Oppimisympäristö,92,,9,90,90,12 Toimintakulttuuri,1,2,2,,1,2 Työtavat,09,,1,0,09,1 Yhteistyö,2,8,1,2,28,2 Ohjaus,1,8,,9,1,9 Oppilashuolto,8,2,1,,8, Arviointi,2,,,20,2, Muut,2,1,1,1,20,9 = Osa-alueen paras tulos = Osa-alueen heikoin tulos 0

61 Väittämäryhmät taustaryhmittäin 201 Kaikki vastaajat t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä KAUNIAINEN Kaikki n=211 Kauniainen yhteensä, n=8 Tyttö n=29 Poika n=9 Koulupaikka,,9,,1 Oppimiskäsitys,,0,, Oppimisympäristö,92,,2, Toimintakulttuuri,1,2,08,0 Työtavat,09,,29,8 Yhteistyö,2,8,,9 Ohjaus,1,8,,92 Oppilashuolto,8,2,, Arviointi,2,,, Muut,2,1,8,1 1

62 Väittämien keskiarvojen erotukset

63 Väittämäryhmät taustaryhmittäin - erotus vuosivertailu 201 vs. 20. LUOKAT *) vuoden 20 n-luvut Kaikki n=211 *n=2 Kauniainen yhteensä, n=8 *n= Tyttö n=29 *n= Poika n=9 *n=0 Koulupaikka 0,0 0,29 0,18 0,2 Oppimiskäsitys 0,0 0,2 0,22 0,21 Oppimisympäristö -0,09 0,18 0,02 0,0 Toimintakulttuuri 0,0 0,2-0,0 0,1 Työtavat 0,0 0,08 0,0 0,11 Yhteistyö 0, 0,1 0,11 0,90 Ohjaus -0,8-0,9-0, -0, Oppilashuolto 0,00-0,1-0,1-0,18 Arviointi 0,0 0, 0,18 0,0 Muut 0,01 0,18 0,09 0,2 = Parantunut = Pysynyt ennallaan = Heikentynyt

64 Parhaat ja huonoimmat

65 Parhaiten toteutuvat asiat Kauniainen yhteensä, n=8 Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Täysin+ samaa mieltä TOP-2 Täysin+ eri mieltä, Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.),9, Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,8 9 Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,2 9 Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,1 8 1 Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä, 9 Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen, =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

66 Heikoiten toteutuvat asiat Kauniainen yhteensä, n=8 Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 2, Täysin+ samaa mieltä TOP-2 20 Täysin+ eri mieltä Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin,8,0,1,1, Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,19 8 Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa, =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kevät 2013 Perusopetuksen päättövaihe Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta, joista 1. tyttöjä 1 754 (48,0 %)

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 1. Vastaajan sukupuoli 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Nainen 84% Mies 14% En halua sanoa 2% 2. Valitse koulu, jota oppilas käy

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukysely 2019

Perusopetuksen laatukysely 2019 Perusopetuksen laatukysely 2019 Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastanneet 2. Kyselyn tulokset Koulun johtaminen Henkilöstö ja talous Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaava vaikutus

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kysely toteutettiin osana opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman valmistelua marras-joulukuussa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Elina Harjunen Elina Harjunen

Elina Harjunen Elina Harjunen Elina Harjunen 28.4.2015 Elina Harjunen 28.4.2015 Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan oppimistulosten arviointi vuonna 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen Kielentuntemuksen viitekehys

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018 - Koonti: Arjen rutiinit tiimi, 30.10.2018 Tiedoksi hyvinvointilautakunnalle marraskuussa 2018 Tämän tasa-arvosuunnitelman pohjana on vuoden

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Nimi Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Kunta Utajärvi Koulu Utajärven yhtenäinen peruskoulu Hyväksymispäivämäärä SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 138 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Valkeavuori (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 99 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Piispanlähde (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut

Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut Mäntsälä n = 1613 Oletko kokenut, että seuraavia asioita on mielestäsi enemmän, saman verran tai vähemmän kuin Oppitunnilla istutaan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi oppimisen maailmankartalla Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, 7.8.2013, Helsinki, Opetushallitus Jorma Kauppinen Johtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta maailmalta. Why do Finland's

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 Koulukokemusten kansainvälistä vertailua sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994- WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Maaniitun koulun vanhempainilta klo

Maaniitun koulun vanhempainilta klo Maaniitun koulun vanhempainilta 24.1.2019 klo 18.00 19.00 1 Illan aiheita Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaiden kielivalinnat Kirkonkylän alueen alkuluokkasuunnitelmat Oppimisen etenemisen arvioinnista

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot