Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01

2 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset osuudet. Kysely suunnattiin perusopetuksen luokan oppilaiden huoltajille. Tarkoituksen oli, että oppilas vastaa tutkimukseen yhdessä huoltajan kanssa. Vastaaminen kyselyyn tapahtui internetlinkistä, josta tiedotettiin oppilashallinnon Wilma -liittymän kautta. Koulut lähettivät tiedon kyselystä huoltajille ja vastaaminen oli mahdollista suomen-, ruotsin-, englannin-, viron- tai somalinkielisenä. Ennakkotieto kyselystä lähetetään kouluille Kouluille lähetetään tiedote ja linkit kyselyyn Koulut lähettivät huoltajille sekä oppilaille muistutuksen kyselystä kaksi - kolme kertaa marras- ja joulukuun aikana. Heikon vastausaktiivisuuden takia kyselyn vastausaikaa jatkettiin aina saakka. Tulokset raportoidaan koko pääkaupunkiseutu yhteensä raportissa sekä kaupungeittain. Näissä raporteissa tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla sekä myös oppilaan sukupuolen ja äidinkielen mukaan (suomi ja ruotsi). Koulukohtaiset raportit toimitetaan, mikäli koulusta on saatu vastauksia vähintään 10 oppilaalta. Tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 011 toteutetun. luokkalaisten. Koulukohtaisissa raporteissa tuloksia verrataan pääkaupunkiseudun ja kaupungin tulosten lisäksi koulun omiin vuoden 011 tuloksiin, mikäli tulokset ovat saatavilla. Kyselyä on toteutettu ja tarkoitus on toteuttaa seuraavan vuosisuunnitelman mukaan: Luokka-aste Alakoulu.lk. Alakoulu.lk. Yläkoulu 8.lk. Lukio.lk. Toteutusvuosi: v. 011 v. 010 v. 009 v. 01 Toteutusvuosi: v. 01 v. 01 v. 01 v. 01

3 Tulosten esittämisestä Tuloksia esitetään väittämien jakaumina sekä keskiarvoina. Osa-alueiden indeksitulokset on laskettu kyseenomaisen osa-alueen väittämien keskiarvojen keskiarvona. Väittämien koulukohtaisina minimi- ja maksimituloksina on esitetty tuloksia vain niiden koulujen osalta, joissa vastaajia on ollut vähintään 10. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on %-jakaumatuloksille sekä keskiarvotuloksille alla olevan taulukossa esitettyjen lukuarvojen mukainen. %-jakaumatuloksille tuloksille V. 01 tuloksien osalta Vuosivertailu 011 vs. 01 V. 01 tuloksien osalta Vuosivertailu 011 vs. 01 %-yksikköä %-yksikköä Asteikkoarvoa Asteikkoarvoa Kokonaisaineisto + 1,9 +, + 0,08 + 0,10 Helsinki +, +, + 0,11 + 0,1 Espoo +, +, + 0,1 + 0,18 Kauniainen + 1,7 + 17,0 + 0, + 0,70 Vantaa +, +, + 0,17 + 0,

4 Vastaajamäärät Tutkimukseen vastattiin kohtalaisesti. Koko pääkaupunkiseudun vastausprosentti oli tällä kertaa,1 prosenttiin. Vastausaktiivisuudessa on huomattavia koulukohtaisia eroja. Alla taulukossa on esitetty vastaajamäärät kyselyyn vastanneiden äidinkielen ja sukupuolen mukaan sekä vastausaktiivisuus kaupungeittain. Vastauksia Kaikki 81 Vastauskieli Suomi 91 Ruotsi 19 Englanti + muut 9 Sukupuoli Tyttö 19 Poika 10 Vastauksia Oppilasmäärä Vastaus-% Kaikki ,1 % Espoo 88,0 % Helsinki ,7 % Kauniainen 1 19,7 % Vantaa 0,7 %

5 Yhteenveto tuloksista

6 Yhteenveto tuloksista - Parhaiten toteutuvat asiat Koko pääkaupunkiseudun tasolla parhaiten toteutuu tavoite, että lapsella on ainakin yksi kaveri koulussa. Oppilaiden ja vanhempien mielestä lapsilla on ollut mahdollisuus päästä turvallisen matkan päässä sijaitsevaan kouluun. Oppilaista valtaosa selviää kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa, vuorovaikutuksen luokanopettajan tai - valvojan ja kodin välillä katsotaan toimivan hyvin ja lapsen kykyihin koulussa luotetaan. Monessa muussakin asiassa tavoitteet toteutuvat hyvin tai vanhempien ja oppilaiden tyytyväisyys on korkealla tasolla. Vastaajien enemmistö on täysin tai lähes samaa mieltä suurimmassa osassa kyselyn väittämistä. Toki joidenkin asioiden suhteen on merkittäviä koulukohtaisia eroja. Alla on listattu erityisen hyvin toteutuvat asiat:. luokat 01, n=81. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri,89 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,8 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,7. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen,. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin, 7. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,7

7 Yhteenveto tuloksista - Heikoiten toteutuvat asiat Vaikka vastaajien enemmistön mielestä koulun toiminnan tavoitteet toteutuvat hyvin, löytyy toiminnasta myös selkeitä kehittämiskohteita. Heikoiten pääkaupunkiseudun kouluissa toteutuu mahdollisuus, että lapset pääsevät tutustumaan eri ammatteihin osana koulutyötä. Tietotekniikan käyttämistä monipuolisesti oppimisen tukena toivotaan lisää. Myös tyttöjen ja poikien erilaisuuden huomioonottaminen oppimisessa saa kritiikkiä muita osa-alueita enemmän. Jossain määrin kritiikkiä annetaan myös seuraavissa asioissa: Koulun tietotekninen varustus on nykyaikaista Lapselle opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa Mahdollisuus hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun Tiedon saaminen oppilashuollon palveluista sekä lapsen oppiainevalinnoista Alla on listattu heikoiten toteutuvat asiat:. luokat 01, n=81 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,99. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet). Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista,98. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät, Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa,90 8. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.) 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,7 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,8 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä,0,98,8

8 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 011) tuloksiin tulokset parantuneet merkittävästi Oppilaat ja huoltajat ovat nyt aiempaa selvästi tyytyväisempiä mahdollisuuteen osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista ja koulukuraattori- tai psykologiavun saamiseen. Myös käsitystä, että oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan, arvioidaan nyt myönteisemmin kuin aiemmin. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset positiiviseen suuntaan:. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 Ero ,1,9 0,18,, 0,1 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,,1 0,10 asteikolla 1-, missä 1=heikoin ja =paras arvosana

9 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 011) tuloksiin tulokset heikentyneet merkittävästi Tulokset ovat heikentyneet selvästi vain kahden ominaisuuden suhteen. Nyt koulujen tietoteknisen varustuksen nykyaikaisuutta arvioidaan selvästi kielteisemmin kuin aiemmin. Myös käsitys, että lapselle opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja saa aiempaa kriittisemmät arviot. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset negatiiviseen suuntaan: 8. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely jne.). luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 Ero ,8,9-0,11 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,99,1-0,17 asteikolla 1-, missä 1=heikoin ja =paras arvosana

10 Yhteenveto tuloksista - Suurimmat poikkeamat/erot oppilaan sukupuolen mukaan Tytöt ja heidän huoltajansa arvioivat koulunkäyntikyselyn teemoja lähes kaikilta osin myönteisemmin kuin pojat ja heidän huoltajansa. Tyttöjen ja heidän huoltajiensa tyytyväisyys koulunkäyntiin ja koulun toimintaan on selvästi korkeampi poikiin verrattuna seuraavissa asioissa: Kaikki Tyttö Poika ERO N = Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen,,9,7 0,1 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,9,, 0,1 7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin,,1,8 0,1 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä,0,1,9 0,1 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia,1,9, 0,1 10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,9,7, 0,1. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,,1, 0,1 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,,,8 0,17,0,8,1 0, Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,,1,1 0,19. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet),98,08,89 0,19 7. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,,1 0,1 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,7,8, 0,1 asteikolla 1-, missä 1=heikoin ja =paras arvosana

11 Väittämät koko pääkaupunkiseudulla

12 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Kaikki n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät ,7,7,90,9 OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen ,,,,,,8 OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat 7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa % 100 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa 1 *) Ei mukana 011,1,08,,9,99,1,8,7,9,0,90. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 Minimi Maksimi Ka 1-

13 Toimintakulttuuri ja työtavat Kaikki n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä TOIMINTAKULTTUURI 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa ,,,1,1 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista 7 1 1,9, TYÖTAVAT 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 7 8 1,,0 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 9 8 1,1,0 17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 9 8,, 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 70 1,8, 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan ,,1 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 9 9 1,,1 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon ,7,7 0 0 % 100 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa 1. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 Minimi Maksimi Ka 1-

14 Yhteistyö ja ohjaus Kaikki n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 11 7,1,9. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 0 9 1,,. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 8 9 1,7,. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 7 1,,. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) 1 17,98,90 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä ,0 *) Ei mukana Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) ,8,9 9. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) ,7, 0 0 % 100 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa 1. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 Minimi Maksimi Ka 1-

15 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat OPPILASHUOLTO Kaikki n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua ,7,,,,,. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 9 1,89,9. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista *) Ei mukana 011,98 OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä 9 7,1,1. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa 1,0,1 MUUT ASIAT 7. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 7 1,,7 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin 9 10 *) Ei mukana 011, 0 0 % 100 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa 1. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 Minimi Maksimi Ka 1-

16 Väittämät - vuosivertailu

17 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Vuosivertailu: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 011 Tulos parantunut vs v Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen OPPIMISYMPÄRISTÖ,90,9,7,7,,,,,,8. Koulutilat ovat toimivat 7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa *) Ei mukana 011,1,08,,9,99,1,8,7,9,0,90. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 17

18 Toimintakulttuuri ja työtavat TOIMINTAKULTTUURI 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista TYÖTAVAT Vuosivertailu: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 011 Tulos parantunut vs v. 011,1,1,,,9, 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,7,7,,0,1,0,,,8,,,1,,1. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 18

19 Yhteistyö ja ohjaus Vuosivertailu: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 011 Tulos parantunut vs v. 011 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet),1,9,,,7,,,,98,90 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä *) Ei mukana 011,0 8. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.),8,9 9. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.),7,. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 19

20 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat OPPILASHUOLTO Vuosivertailu: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 011 Tulos parantunut vs v Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA *) Ei mukana 011,98,7,,,,,,89,9. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,1,1,0,1 MUUT ASIAT 7. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin *) Ei mukana 011,,7,. luokat 01, n=81. luokat 011, n=9 0

21 Väittämät taustaryhmittäin

22 Koulupaikan määräytyminen 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa , , , ,8 7 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

23 Koulupaikan määräytyminen. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

24 Oppimiskäsitys. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan 8 1, 7, ,7 9 1,1 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

25 Oppimiskäsitys. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 1 1, 9 1,1 1, 0 1, 9 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

26 Oppimiskäsitys. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 8 1, 1, ,7 9 1, 71 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

27 Oppimisympäristö. Koulutilat ovat toimivat Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä 1 8 1,1 1 8,1 9 9,09 0 9,10 9 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 7 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

28 Oppimisympäristö 7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 0 0, 8,1 1,8 9 0, 0 0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 8 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

29 Oppimisympäristö 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 9 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

30 Oppimisympäristö 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

31 Oppimisympäristö 10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 8 1,9 8 1, , 8 1,8 78 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

32 Oppimisympäristö 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

33 Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Toimintakulttuuri 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 0 1 1, 8 1, 1,8 9 1, , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

34 Toimintakulttuuri 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa 1 10,1 11 1, , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

35 Toimintakulttuuri 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 7 1 1, , 1 1, 7 1,8 7 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

36 Työtavat 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä 7 8 1, 9 8 1, , , 1 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

37 Työtavat 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 9 8 1, , , 8 9 1,0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 7 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

38 Työtavat 17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä 9 8, 0 7 1, ,18 8 8, , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 8 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

39 Työtavat 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 70 1,8 7, 7 1, 9 1,8 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 9 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

40 Työtavat 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat , 7 8, ,1 10 1,1 0 9, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

41 Työtavat 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 9 9 1, 7 1,1 0 1, , 7 9 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

42 Työtavat 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat ,7 0 7, , 1 0 8,7 17 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

43 Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 11 7,1 11, , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

44 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 0 9 1, 1 8 1, 9 9,0 9 9, , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

45 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 8 9 1, , 7 10, 7 9, 9 9, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

46 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 7 1, 70 1,8,7 7 1, 9, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

47 Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet) 1 17, , , ,97 0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 7 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

48 Ohjauksen järjestäminen 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 8 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

49 Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Ohjauksen järjestäminen 8. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.) , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 9 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

50 Ohjauksen järjestäminen 9. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen) , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

51 Oppilashuolto 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä , , 7 1, , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

52 Oppilashuolto 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 1, 1 7 1, 0, 1 7, 9, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

53 Oppilashuolto. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua , , , , 9 19, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

54 Oppilashuolto. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 9 1,89 9 1,90 9 1,88 9 1, , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

55 Oppilashuolto. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista , , , , , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

56 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä 9 7,1 1 7, ,1 8 8,19 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

57 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 1,0 9 1, ,1 1,9 7 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 7 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

58 Muut asiat 7. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat 7 1, 70 1, 9 0 1,1 8 1, , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 8 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

59 Muut asiat 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin 9 10, 7 8 9, , ,, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 9 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

60 Väittämät taustaryhmittäin

61 Koulupaikan määräytyminen 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa Koulupaikan määräytyminen. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,7,7,90,9,8,8,9,00,,,8,9,8,9,9,99,0,8,8, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

62 Oppimiskäsitys. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Oppimiskäsitys. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,,,,,7,0,1,,7,,,1,1,8,,7,,,, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

63 Oppimiskäsitys. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Oppimisympäristö. Koulutilat ovat toimivat *,,8,1,08,9,,1,0,7,,09,09,,8,10,09,,,89, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä * Vuonna 011 Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät

64 Oppimisympäristö 7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Oppimisympäristö 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,,9,99,1,1,9,98,1,8,0,99,0,,1,97,19,,,99, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

65 Oppimisympäristö 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti Oppimisympäristö 10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,8,7,9,0,7,9,7,,70,81,,,,77,8,9,71,,7, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

66 Oppimisympäristö 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa* Toimintakulttuuri 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti,90,,,89,,0,91,8,,87,,,,, 01 * Ei mukana vuonna 011 =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

67 Toimintakulttuuri 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa Toimintakulttuuri 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,1,1,9,,1,17,,0,10,09,,,1,1,8,,1,0,, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

68 Työtavat 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Työtavat 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia,,0,1,0,8,1,9,,9,0,,,,1,0,1,,,8, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

69 Työtavat 17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Työtavat 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,,,8,,7,,,1,18,0,,1,1,,8,7,,1,7, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

70 Työtavat 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Työtavat 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla,,1,,1,1,0,1,7,1,0,0,7,1,1,,,,0,, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

71 Työtavat 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista,7,7,1,9,8,81,1,9,,7,10,9,7,7,1,9,9,,9, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

72 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,,,7,,,,,,0,,,,1,,,,,7,, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

73 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet),,,98,90,8,,08,87,7,,89,91,,,97,90,,,99, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

74 Ohjauksen järjestäminen 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä* Ohjauksen järjestäminen 8. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.),0,8,9,10,90,99,9,79,9,99,8,9,8,0,0 01 * Ei mukana vuonna 011 =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

75 Ohjauksen järjestäminen 9. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen) Oppilashuolto 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,7,,7,,8,,,,7,,,0,7,,7,,,,71, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

76 Oppilashuolto 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja Oppilashuolto. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,,,,,,,,,,7,,,,,,,0,,0, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

77 Oppilashuolto. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Oppilashuolto. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista*,89,9,98,90,9,01,88,91,9,88,9,98,9,9, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä * Ei mukana vuonna 011

78 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä Oppilaan arviointi opintojen aikana. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,1,1,0,1,7,1,8,7,1,17,1,,19,1,9,1,,1,0, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä

79 Muut asiat 7. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Muut asiat 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatkoopintoihin*,,7,,,0,8,1,,1,1,,,0,1, =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä * Ei mukana vuonna 011

80 Väittämien toteutumisjärjestys

81 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=81 Ei tunne asiaa. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan 1. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 81

82 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=81 Ei tunne asiaa 7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 8

83 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n= Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Ei tunne asiaa 7. Koulutilat ovat toimivat Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) 8. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen,. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 8

84 indeksit

85 Ominaisuuksien vuosivertailu -. luokan oppilaat 01 vs. 011 asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KOULUPAIKAN MÄÄRÄY- TYMINEN OPPIMIS- KÄSITYS OPPIMIS- YMPÄRISTÖ TOIMINTA- KULTTUURI TYÖTAVAT. lk 01, n=81. lk 011, n=9 Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa,7,7 Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,90,9 Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan,, Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,, Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseensa,,8 Koulutilat ovat toimivat,1,08 Olemme tyytyv. koulun oppimateriaaleihin,,9 Koulun tietotekninen varustus on nykyaik.,99,1 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,8,7 Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,9,0 Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa,90 * Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvert.,, Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa,1,1 Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,9, Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,,0 Koulun työtavat sop. lapsemme tapaan oppia,1,0 Opetuks. edetään lapsellemme sopiv. tahtiin,, Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,8, Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,,1 Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla,,1 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,7,7 *) Ei mukana 011 asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OHJAUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN OPPILAS- HUOLTO OPPILAAN ARVIOINTI MUUT ASIAT 8. lk 01, n=81. lk 011, n=9 Meillä on ollut mahd. osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista,1,9 Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,, Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,7, Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,, Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet),98,90 Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä,0 * Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko jne.) Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki- ja erityisopetus, apuvälineet jne.),8,9,7, Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,7, Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,, Lapsellamme on mahd. saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,, Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri,89,9 Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista,98 * Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,1,1 Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,0,1 Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,7 Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin, * *) Ei mukana 011

86 Väittämäryhmät taustaryhmittäin 01 Kaikki vastaajat t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä Kaikki n=81 Tyttö n=19 Poika n=10 Suomenkielinen n=91 Ruotsinkielinen n=19 Koulupaikka,9,,,0,09 Oppimiskäsitys,9,,,9, Oppimisympäristö,09,11,07,07,1 Toimintakulttuuri,,0,7,,8 Työtavat,,,0,, Yhteistyö,,,,, Ohjaus,7,79,71,7,78 Oppilashuolto,7,9,,,7 Arviointi,,,9,, Muut,9,,1,8, = Osa-alueen paras tulos = Osa-alueen heikoin tulos 8

87 Väittämien keskiarvojen erotukset

88 Väittämäryhmät taustaryhmittäin - erotus vuosivertailu 01 vs. 011 t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä *) vuoden 011 n-luvut Kaikki n=81 *n=7 Tyttö n=19 *n=08 Poika n=10 *n=10 Suomenkielinen n=91 *n=890 Ruotsinkielinen n=19 *n=80 Koulupaikka -0,0-0,0-0,0-0,0 0,11 Oppimiskäsitys 0,0 0,08 0,0 0,0 0,1 Oppimisympäristö -0,09-0,0-0,1-0,1 0,1 Toimintakulttuuri 0,00 0,01-0,0-0,01 0,0 Työtavat 0,0 0,0 0,01 0,0 0,1 Yhteistyö 0,09 0,1 0,0 0,09 0,07 Ohjaus -0, -0, -0,7-0,7-0, Oppilashuolto -0,07-0,07-0,09-0,08-0,0 Arviointi 0,07 0,11 0,0 0,0 0,1 Muut 0,01-0,0 0,0 0,01-0,0 = Parantunut = Pysynyt ennallaan = Heikentynyt 88

89 Parhaiten ja heikoiten toteutuvat asiat

90 Parhaiten toteutuvat asiat Kaikki vastaajat. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Täysin+ Täysin+ lähes lähes samaa eri mieltä mieltä % %, Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,7, Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,7 91. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan, 9. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen, Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä, 9. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin, 91 =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä 90

91 Heikoiten toteutuvat asiat Kaikki vastaajat 7. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä,0 Täysin+ Täysin+ lähes lähes samaa eri mieltä mieltä % % 0 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti, Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon 8. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon,7, Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa, Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät, Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiaine- valintoihin (esim. kielet, valinnais- /katsomusaineet),98, Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,99 1 =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä 91

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 1. Vastaajan sukupuoli 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Nainen 84% Mies 14% En halua sanoa 2% 2. Valitse koulu, jota oppilas käy

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kevät 2013 Perusopetuksen päättövaihe Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta, joista 1. tyttöjä 1 754 (48,0 %)

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta Käsityön Tutkimushanke 2013-2014 Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta www.helsinki.fi/yliopisto 21.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohtia Käsityön kansallinen arviointi 2010 Arviointitulosten

Lisätiedot

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018 - Koonti: Arjen rutiinit tiimi, 30.10.2018 Tiedoksi hyvinvointilautakunnalle marraskuussa 2018 Tämän tasa-arvosuunnitelman pohjana on vuoden

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukysely 2019

Perusopetuksen laatukysely 2019 Perusopetuksen laatukysely 2019 Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastanneet 2. Kyselyn tulokset Koulun johtaminen Henkilöstö ja talous Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaava vaikutus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 Koulukokemusten kansainvälistä vertailua sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994- WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kysely toteutettiin osana opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman valmistelua marras-joulukuussa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Elina Harjunen Elina Harjunen

Elina Harjunen Elina Harjunen Elina Harjunen 28.4.2015 Elina Harjunen 28.4.2015 Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan oppimistulosten arviointi vuonna 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen Kielentuntemuksen viitekehys

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi oppimisen maailmankartalla Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, 7.8.2013, Helsinki, Opetushallitus Jorma Kauppinen Johtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta maailmalta. Why do Finland's

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Marraskuu 2017 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähkön siirtoyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa. Salla Venäläinen

Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa. Salla Venäläinen Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Salla Venäläinen Oppimistulosten arviointi Kansallinen koe 20-21.3.2014 (9.vuosiluokan oppilaille) Kynä-paperiosuus (Tehtävävihko, joka sisälsi

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 138 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Valkeavuori (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 99 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Piispanlähde (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut

Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut Mäntsälä n = 1613 Oletko kokenut, että seuraavia asioita on mielestäsi enemmän, saman verran tai vähemmän kuin Oppitunnilla istutaan

Lisätiedot

Aarnivalkean koulun opetussuunitelmamuutokset LIITE 1

Aarnivalkean koulun opetussuunitelmamuutokset LIITE 1 Aarnivalkean koulun opetussuunitelmamuutokset 1.8.2018- LIITE 1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 9.4.18 ylimääräisessä kokouksessaan, että varhennettu kieli aloitetaan kaikissa Espoon kouluissa

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot