Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0

2 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset osuudet. Kysely suunnattiin perusopetuksen. luokan oppilaiden huoltajille. Tarkoituksen oli, että oppilas vastaa tutkimukseen yhdessä huoltajan kanssa. Vastaaminen kyselyyn tapahtui internetlinkistä, josta tiedotettiin oppilashallinnon Wilma -liittymän kautta. Koulut lähettivät tiedon kyselystä huoltajille ja vastaaminen oli mahdollista suomen-, ruotsin-, englannin-, viron-, venäjän- tai somalinkielisenä. Ensimmäinen tutkimuskutsu lähetettiin huoltajille..0. Koulut lähettivät huoltajille sekä oppilaille muistutuksen kyselystä kahdesti marras- ja joulukuun aikana. Heikon vastausaktiivisuuden takia kyselyn vastausaikaa jatkettiin aina..0 saakka. Tulokset raportoidaan koko pääkaupunkiseutu yhteensä raportissa sekä kaupungeittain. Näissä raporteissa tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla sekä myös oppilaan sukupuolen ja äidinkielen mukaan (suomi ja ruotsi). Koulukohtaiset raportit toimitetaan, mikäli koulusta on saatu vastauksia vähintään 0 oppilaalta. Tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 00 toteutetun. luokkalaisten sekä vuonna 0 toteutetun. luokkalaisten vastaaviin tuloksiin. Koulukohtaisissa raporteissa tuloksia verrataan pääkaupunkiseudun ja kaupungin tulosten lisäksi koulun omiin vuoden 00 tuloksiin, mikäli tulokset ovat saatavilla. Kyselyä on toteutettu ja tarkoitus on toteuttaa seuraavan vuosisuunnitelman mukaan: Luokka-aste Alakoulu.lk. Alakoulu.lk. Yläkoulu.lk. Lukio.lk. Toteutusvuosi: v. 0 v. 00 v. 00 v. 0 Toteutusvuosi: v. 0 v. 0 v. 0 v. 0

3 Tulosten esittämisestä Tuloksia esitetään väittämien jakaumina sekä keskiarvoina. Osa-alueiden indeksitulokset on laskettu kyseenomaisen osa-alueen väittämien keskiarvojen keskiarvona. Väittämien koulukohtaisina minimi- ja maksimituloksina on esitetty tuloksia vain niiden koulujen osalta, joissa vastaajia on ollut vähintään 0. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on %-jakaumatuloksille sekä keskiarvotuloksille alla olevan taulukossa esitettyjen lukuarvojen mukainen. %-jakaumatuloksille tuloksille V. 0 tuloksien osalta Vuosivertailu 00 vs. 0 V. 0 tuloksien osalta Vuosivertailu 00 vs. 0 %-yksikköä %-yksikköä Asteikkoarvoa Asteikkoarvoa Kokonaisaineisto +,0 +, + 0,0 + 0,0 Helsinki +, +, + 0,0 + 0,0 Espoo +, +, + 0,0 + 0,0 Kauniainen +, +, + 0,0 + 0, Vantaa +, +, + 0,0 + 0,

4 Vastaajamäärät Tutkimukseen vastattiin varsin heikosti. Koko pääkaupunkiseudun vastausprosentti jää, prosenttiin. Vastausaktiivisuudessa on huomattavia koulukohtaisia eroja ja mm. ruotsinkieliset oppilaat ja huoltaja ovat vastanneet suomenkielisiä innokkaammin kyselyyn. Alla taulukossa on esitetty vastaajamäärät kyselyyn vastanneiden äidinkielen ja sukupuolen mukaan sekä vastausaktiivisuus kaupungeittain. Vastauksia Kaikki Vastauskieli Suomi 0 Ruotsi Englanti + muut Sukupuoli Tyttö Poika Vastauksia Oppilasmäärä Vastaus-% Kaikki 00, % Espoo 0, % Helsinki, % Kauniainen, % Vantaa, %

5 Yhteenveto tuloksista

6 Yhteenveto tuloksista - Parhaiten toteutuvat asiat Koko pääkaupunkiseudun tasolla parhaiten toteutuu tavoite, että lapsella on ainakin yksi kaveri koulussa. Kaikista viidesluokkalaisista prosenttia kokee omaavansa vähintään yhden kaverin. Oppilaiden ja vanhempien mielestä lapsilla on ollut mahdollisuus päästä turvallisen matkan päässä sijaitsevaan kouluun. Lapset kokevat myös olonsa turvalliseksi koulussa, vain neljä oppilasta sadasta kokee jossain määrin turvattomuutta. Oppilaista valtaosa selviää kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa, vuorovaikutuksen luokanopettajan tai -valvojan ja kodin välillä katsotaan toimivan hyvin ja lapsen kykyihin koulussa luotetaan. Koulun katsotaan kannustavan huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Vastaajista prosenttia ilmoittaa ettei lapsen koulussa suvaita kiusaamista ja vain prosenttia kokee, että tämä tavoite ei täysin toteudu. Monessa muussakin asiassa tavoitteet toteutuvat hyvin tai vanhempien ja oppilaiden tyytyväisyys on korkealla tasolla. Vastaajien enemmistö on täysin tai lähes samaa mieltä melkein kaikkien osatekijöiden kohdalla. Toki joidenkin asioiden suhteen on merkittäviä koulukohtaisia eroja.

7 Yhteenveto tuloksista - Heikoiten toteutuvat asiat Vaikka vastaajien enemmistön mielestä koulun toiminnan tavoitteet toteutuvat hyvin, löytyy toiminnasta myös selkeitä kehittämiskohteita. Heikoiten pääkaupunkiseudun kouluissa toteutuu mahdollisuus, että lapset pääsevät tutustumaan eri ammatteihin osana koulutyötä. Vain alle neljännes vastanneista ( %) arvioi ammatteihin tutustumisen toteutuvan hyvin. Myös tyttöjen ja poikien erilaisuuden huomioonottaminen oppimisessa saa kritiikkiä muita osa-alueita enemmän. Vaikka lähes puolet ( %) arvioi tavoitteen toteutuvan, prosenttia on väitteen kanssa eri mieltä. Vastaajakunnan mielipiteet jakautuvat seuraavissa asioissa: Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti Koulun tietotekninen varustus on nykyaikaista Lapselle opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa Edellä mainituissa asioissa väitteen kanssa samaa mieltä olevia on alle kaksi vastaajaa kolmesta, kuitenkin eri mieltä olevia on useampi kuin joka kymmennes vastaaja.

8 Yhteenveto tuloksista - Suurimmat poikkeamat/erot oppilaan kielen mukaan Tuloksia voidaan tarkastella suomen- ja ruotsinkielisten vastaajien mukaan. Suomenkieliset vastaajat ovat ruotsinkielisiä tyytyväisempiä erityisesti oppilaiden mahdollisuudessa tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä, mahdollisuudessa hakeutua muuhun kuin oman lähialueen kouluun, mahdollisuudessa osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista sekä päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa. Suomenkielisten oppilaat ja heidän huoltajansa arvioivat saavansa paremmin tietoa myös lapsen oppiainevalintoihin. Kokemus siitä, että lasta tuetaan koulussa omassa oppimisessa, on suomenkielisillä oppilailla yleisempää. Koulun tietoteknistä varustusta suomenkieliset oppilaat pitävät nykyaikaisempana ruotsinkielisiin oppilaisiin verrattuna. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisimmät erot suomen- ja ruotsinkielisten lasten tyytyväisyydestä eri asioihin. Taulukossa on lueteltu ne asiat, joihin suomenkieliset oppilaat suhtautuvat myönteisemmin kuin ruotsinkieliset oppilaat. Kaikki Suomi Ruotsi ERO N = 0. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä,,, 0,. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,,, 0,. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet),,, 0,. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan,,, 0,. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,,, 0,. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa,0,0, 0,,,, 0, asteikolla -, missä =heikoin ja =paras arvosana

9 Yhteenveto tuloksista - Suurimmat poikkeamat/erot oppilaan kielen mukaan Ruotsinkieliset vastaajat ovat selvästi suomenkielisiä tyytyväisempiä koulutilojen kuntoon ja toimivuuteen, oppimateriaaleihin ja lapsen turvallisuudentunteeseen. Ruotsinkieliset oppilaat kokevat hieman useammin työskentelevän yhdessä ja tukevan sekä auttavansa toisiaan, oppilaille opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja, vuorovaikutuksen luokanopettajan ja kodin välillä toimivan hyvin sekä lasta kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Myös kouluterveydenhoitajan palveluja ruotsinkieliset oppilaat kokevat saavansa paremmin ja lapset pitävät koulunkäynnistä tällä hetkellä suomenkielisiä oppilaita useammin. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskeisimmät erot suomen- ja ruotsinkielisten lasten tyytyväisyydestä eri asioihin. Taulukossa on lueteltu ne asiat, joihin ruotsinkieliset oppilaat suhtautuvat myönteisemmin kuin suomenkieliset oppilaat. Kaikki Suomi Ruotsi ERO N = 0. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,0,0, -0,. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja,0,, -0,. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,,, -0,,,, -0,,,, -0,0 0. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,,0, -0,. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin,00,, -0,. Koulutilat ovat toimivat,,, -0, 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,,0, -0,. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,, -0,. Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa,0,, -0, asteikolla -, missä =heikoin ja =paras arvosana

10 Yhteenveto tuloksista - Suurimmat poikkeamat/erot oppilaan sukupuolen mukaan Tytöt ja heidän huoltajansa arvioivat koulunkäyntikyselyn teemoja lähes kaikilta osin myönteisemmin kuin pojat ja heidän huoltajansa. Tyttöjen ja heidän huoltajiensa tyytyväisyys koulunkäyntiin ja koulun toimintaan on selvästi korkeampi poikiin verrattuna seuraavissa asioissa: Kaikki Tyttö Poika ERO N =. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,,, 0,0. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,0,0 0,. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti,,, 0,. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa,,0, 0,. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia,0,,0 0,. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,,, 0,. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,,, 0,. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,0,,0 0,. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,,, 0,. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,,,0 0,. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,,, 0,,,, 0,,,, 0, asteikolla -, missä =heikoin ja =paras arvosana

11 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 00) tuloksiin tulokset parantuneet merkittävästi Oppilaat ja huoltajat ovat nyt aiempaa selvästi tyytyväisempiä mahdollisuuteen osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista, kouluterveydenhoitajan palvelujen ja koulukuraattori- tai psykologiavun saamiseen. Myös käsityksiä, että oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan, koululla on toimivat käytänteet koulun ja kodin yhteistyön toteuttamiseen, koulutilat ovat toimivia, koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa ja koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön arvioidaan nyt myönteisemmin kuin aiemmin. Opettajien katsotaan antavan kannustavaa palautetta koulutyöstä nyt useammin ja mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun on paremmat kuin vuonna 00. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset positiiviseen suuntaan:. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. luokat 0, n=. luokat 00, n= Ero 0-00,0, 0,,,0 0,,, 0,. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,0, 0,. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,, 0,. Koulutilat ovat toimivat,, 0,. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,, 0,0,, 0,0,,0 0,0,,0 0,0 asteikolla -, missä =heikoin ja =paras arvosana

12 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 00) tuloksiin tulokset heikentyneet merkittävästi Tulokset ovat heikentyneet selvästi vain kahden ominaisuuden suhteen. Nyt koulujen tietoteknisen varustuksen nykyaikaisuutta arvioidaan selvästi kielteisemmin kuin aiemmin. Myös tietotekniikan käyttämistä monipuolisesti oppimisen tukena saa aiempaa kriittisemmät arviot. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset negatiiviseen suuntaan:. luokat 0, n=. luokat 00, n= Ero Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,, -0,0. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,,0-0, asteikolla -, missä =heikoin ja =paras arvosana

13 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 0) tuloksiin Vertailu vuoden 0 toisen luokan oppilaisiin on samalla vertailu nyt kohderyhmänä olevan saman ikäluokan eri luokka-asteen tuloksiin. Nyt. luokan oppilaat ovat arvioineet siis samoja asioita kolme vuotta aiemmin ollessaan toisella luokalla. Teoriassa vastaajajoukko on siis suurelta osin samoja oppilaita vuoden 0 ja 0 kyselyssä. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat poikkeamat arvioinnin tasossa. luokan oppilaat arvioineet myönteisemmin väittämiä:. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiaine- valintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet). Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. luokat 0, n=. luokat 0, n= Ero.lk. vs..lk.,,0 0,,, 0,,0, 0,0 asteikolla -, missä =heikoin ja =paras arvosana

14 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 0) tuloksiin Vertailu vuoden 0 toisen luokan oppilaisiin on samalla vertailu nyt kohderyhmänä olevan saman ikäluokan eri luokka-asteen tuloksiin. Nyt. luokan oppilaat ovat arvioineet siis samoja asioita kolme vuotta aiemmin ollessaan toisella luokalla. Teoriassa vastaajajoukko on siis suurelta osin samoja oppilaita vuoden 0 ja 0 kyselyssä. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat poikkeamat arvioinnin tasossa. luokan oppilaat arvioineet kielteisemmin väittämiä:. luokat 0, n=. luokat 0, n= Ero.lk. vs..lk.. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,,0-0,. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,, -0,. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa,, -0,. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,, -0,. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia,0,0-0, 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,, -0,. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,, -0,0. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin,00,0-0,0. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,, -0, asteikolla -, missä =heikoin ja =paras arvosana

15 Tulokset teemoittain Koulupaikan määräytyminen Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa; asia toteutuu erittäin hyvin, sillä % vastaajista on täysin tai lähes samaa mieltä väitteen kanssa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät on toteutunut % mielestä. Tuloksessa on melko suuria koulukohtaisia eroja. Oppimiskäsitys Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan, asia toteutuu %:lla vastaajista. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan hyvin yleisesti, % on täysin tai samaa mieltä. % oppilaista rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen. Oppimisympäristö Koulutilat ovat toimivat % mielestä. 0 % on tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin. % mielestä koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. Tuloksessa on melko suuria koulukohtaisia eroja. Tulos laskenut! Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti, yksi heikoimmista tuloksista, sillä vain % väitteen kanssa samaa mieltä ja reilu viidennes eri mieltä. %:a lapsista kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa, kahden oppilaan kohdalla kolmesta väite toteutuu, viidenneksellä ei. Erittäin suuria koulukohtaisia eroja tuloksissa. Toimintakulttuuri %:a oppilaista/lapsista kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa asia toteutuu kokonaisuudessaan kohtalaisen hyvin, % on täysin tai lähes samaa mieltä. Tuloksessa on melko suuria koulukohtaisia eroja. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista toteutuu hyvin, ( %).

16 Tulokset teemoittain Työtavat Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja -asia toteutuu hyvin, ( %). Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia toteutuu %:lla oppilaista. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin %:lla oppilaista. Valtaosa (0 %) lapsista selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa, vain %:lla vaikeuksia. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan melko yleisesti, sillä %:a oppilaista on samaa mieltä väitteen kanssa. Tulos parantunut! Suurin osa ( %) lapsista saa koulussa mielestään riittävästi apua ja tukea oppitunneilla. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon vain kohtalaisesti, alle puolet ( %) on väitteen kanssa samaa mieltä ja % eri mieltä. Koulun ja kodin välinen yhteistyö Kolmella lapsella/huoltajalla neljästä ( %) on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Tuloksessa on melko suuria koulukohtaisia eroja. Tulos parantunut selvästi! Koulu kannustaa hyvin ( %) huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Kouluilla katsotaan olevan hyvin ( %) toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Valtaosa ( %) katsoo, että vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Tuloksessa on melko suuria koulukohtaisia eroja. Myös suurin osa ( %) mieltää saavansa riittävästi tietoa lapsen oppiaine-valintoihin. Ohjauksen järjestäminen Heikoiten toteutuu tavoite, että lapsella on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä, % on samaa mieltä ja noin kolmannes ( %) eri mieltä väitteen kanssa. Koulukohtaiset erot ovat suurehkoja. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja kohtalaisen hyvin, lähes kaksi kolmannesta ( %) on samaa mieltä, mutta lähes viidennes ( %) on eri mieltä väitteen kanssa. Suuria koulukohtaisia eroja. %:a oppilaista ja huoltajista on sitä mieltä, että lapsella on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus).

17 Tulokset teemoittain Oppilashuolto Valtaosa ( %) huoltajista ilmoittaa, että lapsella on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Tuloksessa tosin jonkin verran koulukohtaisia eroja. Tavoite, että lapsella on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja toteutuu hyvin ( % täysin tai lähes samaa mieltä). Tulos parantunut! Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua toteutuu %:lla oppilaista. Tulos parantunut! Tavoite, että lapsella on koulussa ainakin yksi kaveri toteutuu lähes täydellisesti ( %), tosin yksi prosentti ei koe näen olevan. Huoltajista/oppilaista %:a on saanut tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista. Oppilaan arviointi opintojen aikana Tavoite, että huoltajat ovat saaneet riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä toteutuu hyvin ( %). Opettajan lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa, tavoite toteutuu %:lla oppilaista. Muut asiat Valtaosa lapsista pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä ( %). Lasten katsotaan saavan melko hyvin koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatkoopintoihin ( %).

18 Väittämät koko pääkaupunkiseudulla

19 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: - / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät 0,,,,0 OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen,,,,,, OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa % 00 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa *) Ei mukana 00,,,00,0,,0,,,,,0. luokat 0, n=. luokat 00, n= Minimi Maksimi Ka -

20 Toimintakulttuuri ja työtavat Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: - / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä TOIMINTAKULTTUURI. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa,,,,. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,, TYÖTAVAT. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,,. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 0,0,0. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 0,,0. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,0,. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 0,0, 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla,,. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon 0,, 0 0 % 00 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa 0. luokat 0, n=. luokat 00, n= Minimi Maksimi Ka -

21 Yhteistyö ja ohjaus Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: - / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 0,0,. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,,. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,,. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,,. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet),, OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 0, *) Ei mukana 00. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 0,0,. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) 0 0,, 0 0 % 00 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa. luokat 0, n=. luokat 00, n= Minimi Maksimi Ka -

22 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat OPPILASHUOLTO Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: - / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua 0,,,,0,,. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri,,0. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista 0 *) Ei mukana 00,0 OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,,. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa 0,,0 MUUT ASIAT. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 0,,. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,, 0 0 % 00 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa. luokat 0, n=. luokat 00, n= Minimi Maksimi Ka -

23 Väittämät - vuosivertailu

24 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Vuosivertailu: - / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 00 Tulos parantunut vs v. 00 KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa *) Ei mukana 00 ja 0,,,,,0,,,,,,,,,,,,,0,00,0,0,,0,,,,,,,0,0. luokat 0, n=. luokat 00, n=. luokat 0, n=

25 Toimintakulttuuri ja työtavat TOIMINTAKULTTUURI Vuosivertailu: - / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 00 Tulos parantunut vs v. 00. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,,,,,, TYÖTAVAT. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,,,,,0,0,,0,0,,0,,,. luokat 0, n=. luokat 00, n=. luokat 0, n=

26 Yhteistyö ja ohjaus Vuosivertailu: - / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 00 Tulos parantunut vs v. 00 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN,0,,,,,,,,,,,,,,0. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä *) Ei mukana 00 ja 0,. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.). Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.),0,,,,,. luokat 0, n=. luokat 00, n=. luokat 0, n=

27 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat OPPILASHUOLTO Vuosivertailu: - / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 00 Tulos parantunut vs v Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista *) Ei mukana 00 ja 0,,,,,0,,,,,0,,0, OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,,,,,0, MUUT ASIAT. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin *) Ei mukana 0,,,,,. luokat 0, n=. luokat 00, n=. luokat 0, n=

28 Väittämät taustaryhmittäin

29 Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä Koulupaikan määräytyminen. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n= 0,0 Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

30 Koulupaikan määräytyminen. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n= 0,0 Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n=,0 Tyttö, n=,0 Poika, n=, Suomenkielinen, n=,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 Täysin eri mieltä

31 Oppimiskäsitys. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

32 Oppimiskäsitys. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n= 0, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=,0 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

33 Oppimiskäsitys. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=,0 Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n= 0,0 Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

34 Oppimisympäristö. Koulutilat ovat toimivat * Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n= 0, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n= 0 0, Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä * Vuonna 00 Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät

35 Oppimisympäristö. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0,00 Tyttö, n= 0,0 Poika, n=,00 Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n= 0,0 Tyttö, n= 0,0 Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=,0 Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

36 Oppimisympäristö. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Tulos heikentynyt vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=0 0,0 Tyttö, n=,0 Poika, n=, Suomenkielinen, n=,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

37 Oppimisympäristö. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti Tulos heikentynyt vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=0, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

38 Oppimisympäristö 0. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0,0 Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

39 Oppimisympäristö. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa* Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=,0 Tyttö, n=,0 Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä * Ei mukana vuonna 00

40 Tulos parantunut vuodesta 00 Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Toimintakulttuuri. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=0, Tyttö, n=, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 Täysin eri mieltä

41 Toimintakulttuuri Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Tulos parantunut vuodesta 00. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n=,0 Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n= 0 0, Tyttö, n=00,0 Poika, n=, Suomenkielinen, n= 0 0, Ruotsinkielinen, n=0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

42 Toimintakulttuuri. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=0 0, Tyttö, n=, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n= 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

43 Työtavat. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n= 0,0 Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=0 0 0, Tyttö, n= 0 0, Poika, n=0 0,0 Suomenkielinen, n=0 0,0 Ruotsinkielinen, n=0 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

44 Työtavat. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0,0 Tyttö, n=, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=0 0,0 Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n= 0,0 Tyttö, n=, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=,0 Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

45 Työtavat. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n=0,0 Tyttö, n=0, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

46 Työtavat. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=,0 Tyttö, n=, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

47 Työtavat. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=,0 Tyttö, n=, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=0,0 Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=0,0 Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

48 Työtavat 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=0 0, Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n= 0 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

49 Työtavat. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n= 0 0, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n=0, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n= 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

50 Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=,0 Tyttö, n=,0 Poika, n= 0,00 Suomenkielinen, n=0,0 Ruotsinkielinen, n= 0,0 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n=0 0, Suomenkielinen, n= 0, Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 Täysin eri mieltä

51 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n= 0 0, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n= 0, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

52 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n= 0, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n=0 0, Poika, n=0 0,0 Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

53 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n=,0 Poika, n= 0, Suomenkielinen, n= 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

54 Kodin ja koulun välinen yhteistyö KAIKKI PKS. LUOKAT Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tulos parantunut vuodesta 00. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet) Kaikki, n= 0, Tyttö, n= 0, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0 0, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

55 Ohjauksen järjestäminen. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä* Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä * Ei mukana vuonna 00

56 KAIKKI PKS. LUOKAT Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Ohjauksen järjestäminen. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.) Kaikki, n=,0 Tyttö, n= 0, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n= 0, Poika, n=0, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

57 Ohjauksen järjestäminen. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n= 0,0 Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n= 0,0 Suomenkielinen, n= 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

58 Oppilashuolto 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0,0 Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n= 0 0, Suomenkielinen, n= 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

59 Oppilashuolto. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n= 0, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n= 0, Tyttö, n= 0,0 Poika, n=,0 Suomenkielinen, n= 0,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

60 Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Oppilashuolto. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0,0 Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=0 0, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n= 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 Täysin eri mieltä

61 Oppilashuolto. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=,0 Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

62 Oppilashuolto. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista* KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=,0 Tyttö, n=,0 Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=0,0 Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä * Ei mukana vuonna 00

63 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

64 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat Tulos parantunut vuodesta 00 KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=, 00 Kaikki, n=,0 Tyttö, n=, Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

65 Muut asiat. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= 0, Tyttö, n=,0 Poika, n= 0 0,0 Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n= 0, 00 Kaikki, n=, Tyttö, n= 0, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n= 0 0, Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

66 Muut asiat. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=,0 00 Kaikki, n=0 0, Tyttö, n=00 0, Poika, n=, Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

67 Väittämien toteutumisjärjestys

68 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa 0. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 0 % 0 00 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

69 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 0. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 0 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet). Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 0. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 0. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 0. Koulutilat ovat toimivat 0 0 % 0 00 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

70 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.). Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista. Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.). Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä % 0 00 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä Ei tunne 0 asiaa

71 indeksit

72 Ominaisuuksien vuosivertailu -. luokan oppilaat 0 vs. 00 asteikolla - (=täysin samaa mieltä, =täysin eri mieltä) KOULUPAIKAN MÄÄRÄY- TYMINEN OPPIMIS- KÄSITYS OPPIMIS- YMPÄRISTÖ TOIMINTA- KULTTUURI TYÖTAVAT. lk 0, n=. lk 00, n= Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa,, Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,,0 Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan,, Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,, Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseensa,, Koulutilat ovat toimivat,, Olemme tyytyv. koulun oppimateriaaleihin,00,0 Koulun tietotekninen varustus on nykyaik.,,0 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,, Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,, Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa,0 * Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvert.,, Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa,, Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,, Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,, Koulun työtavat sop. lapsemme tapaan oppia,0,0 Opetuks. edetään lapsellemme sopiv. tahtiin,, Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,0, Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,0, Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla,, Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,, *) Ei mukana 00 asteikolla - (=täysin samaa mieltä, =täysin eri mieltä) KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OHJAUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN OPPILAS- HUOLTO OPPILAAN ARVIOINTI MUUT ASIAT. lk 0, n=. lk 00, n= Meillä on ollut mahd. osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista,0, Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,, Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,, Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,, Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet),, Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä, * Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko jne.) Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki- ja erityisopetus, apuvälineet jne.),0,,, Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,, Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,,0 Lapsellamme on mahd. saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,, Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri,,0 Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista,0 * Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,, Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,,0 Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,, Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,, *) Ei mukana 00

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kevät 2013 Perusopetuksen päättövaihe Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta, joista 1. tyttöjä 1 754 (48,0 %)

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 1. Vastaajan sukupuoli 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Nainen 84% Mies 14% En halua sanoa 2% 2. Valitse koulu, jota oppilas käy

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta Käsityön Tutkimushanke 2013-2014 Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta www.helsinki.fi/yliopisto 21.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohtia Käsityön kansallinen arviointi 2010 Arviointitulosten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat 4-5lk Nurmijärvi,(vertailu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) vastaajia 1061/vastausprosentti 80 % Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Suurin osa on tyytyväinen elämäänsä(87,3 %, vähiten

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 Koulukokemusten kansainvälistä vertailua sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994- WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kysely toteutettiin osana opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman valmistelua marras-joulukuussa

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018 - Koonti: Arjen rutiinit tiimi, 30.10.2018 Tiedoksi hyvinvointilautakunnalle marraskuussa 2018 Tämän tasa-arvosuunnitelman pohjana on vuoden

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi oppimisen maailmankartalla Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, 7.8.2013, Helsinki, Opetushallitus Jorma Kauppinen Johtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta maailmalta. Why do Finland's

Lisätiedot

Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu :27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu :27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu 03.01.2017 12:27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet A Rehtorit 6 2 0 Parhalahti 32 14 14 Pirttikoski 18 11 10 Saari alakoululaiset 150 57

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukysely 2019

Perusopetuksen laatukysely 2019 Perusopetuksen laatukysely 2019 Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastanneet 2. Kyselyn tulokset Koulun johtaminen Henkilöstö ja talous Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaava vaikutus

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Elina Harjunen Elina Harjunen

Elina Harjunen Elina Harjunen Elina Harjunen 28.4.2015 Elina Harjunen 28.4.2015 Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan oppimistulosten arviointi vuonna 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen Kielentuntemuksen viitekehys

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa. Salla Venäläinen

Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa. Salla Venäläinen Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Salla Venäläinen Oppimistulosten arviointi Kansallinen koe 20-21.3.2014 (9.vuosiluokan oppilaille) Kynä-paperiosuus (Tehtävävihko, joka sisälsi

Lisätiedot

Miten sulla menee? Oulussa halutaan kuulla lapsia ja nuoria. Susanna Hellsten Arto Willman

Miten sulla menee? Oulussa halutaan kuulla lapsia ja nuoria. Susanna Hellsten Arto Willman Miten sulla menee? Oulussa halutaan kuulla lapsia ja nuoria. Susanna Hellsten Arto Willman Oppilaiden puhetta hyvinvoinnista Siksi en viittaa paljon mutta olen kehittynyt siinä ja en välitä vaikka moititaankin

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 138 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Valkeavuori (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 99 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Piispanlähde (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot