PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso"

Transkriptio

1 PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen

2 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu, kaupunki sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta. Lomake suunniteltiin kaupunkien yhteistyönä vastaamaan arvioinnin tarpeita. Kyselyn sisältö johdettiin perusopetuslaista (/) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (00). Arvioitavat palvelualueet ovat perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle asetettuja keskeisiä palvelutehtäviä, joiden toteuttamiselle on määritetty tavoitteet opetussuunnitelman perusteissa. Kysely toteutetaan luokilla, ja sekä lukioiden toisella vuosikurssilla seuraavan aikataulun mukaan: v. 00. lk v. 00. lk v. 0. lk v. 0 lukioiden toinen vuosikurssi v. 0 lk jne. Kyselyn toinen vaihe eli kysely. luokilla toteutettiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ylläpitämien suomen ja ruotsinkielisten peruskoulujen sekä Helsingin sopimuskoulujen. luokilla marras joulukuussa 00. Kysely suunnattiin oppilaille ja heidän huoltajilleen, vastaaminen tapahtui sähköisesti. Koulut lähettivät osallistumiskutsun kyselyyn ja vastauslinkin sähköpostitse niille vanhemmille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Tämän lisäksi koulut toimittivat osallistumiskutsun huoltajille oppilaiden kautta. Paperilla toimitettavassa kutsussa oli ohjeet vastaamiseen, sähköpostiviestissä linkit olivat suoraan webropollomakkeille. Raportointi Aineistosta on tuotettu koko pääkaupunkiseutua käsittelevä raportti ja lisäksi kullekin kaupungille omat raporttinsa. Koulut saavat omat tuloksensa, jos vastauksia on vähintään ja vastausprosentti on vähintään 0.

3 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vastaukset Kyselyn vastausaktiivisuus jäi melko alhaiseksi, kokonaisuudessaan %:iin. Verkon kautta tehtävissä huoltajakyseyissä tämä on kuitenkin tavanomainen taso. Vastaukset lomakkeen kielen mukaan Vastaukset Oppilaat Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki % Kauniainen % Vantaa 0 % Yhteensä % Vastausaktiivisuudessa oli suuria eroja koulujen välillä. Vastausten määrät kouluittain on esitetty tämän raportin liitteessä. Raportissa esitettyihin Helsingin tuloksiin sisältyy kunnan koulujen ja sopimuskoulujen (+Viikin normaalikoulu) vastaukset. Muut Helsingissä sijaitsevat koulut eivät sisälly Helsingin kaupunkitason tuloksiin, ne ovat kuitenkin mukana PKS yhteistuloksissa. Tulosten luotettavuudesta Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa tässä kyselyssä lähinnä kaksi asiaa:. Saatujen vastausten määrä, jonka perusteella voidaan laskea luottamusvälit (esim. tyytyväisiä oli 0 ± 0 %). Vastauskato Vastauksia saatiin määrällisesti paljon, joten kaupunkitasolla tulosten virhemarginaali on pieni. Vastauskato on melko suuri, mutta se on eri kaupungeissa samankaltainen, joten eroja kaupunkien välillä voidaan pitää todellisina siinä määrin kuin raportissa ilmoitetut luottamusvälit kertovat.

4 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Kyselyn taustaa Yhteenveto tuloksista Palvelukyvyn arviointi osana koulun arviointia Palvelukyky on onnistumista riittävän, oikean ja laadukkaan palvelun tuottamisessa. Koulun palvelujen sisältö on määritelty perusopetuslaissa asetuksessa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman perusteissa ja opetusministeriön laatukriteereissä on asetettu myös tavoitteita palvelukyvylle. Tässä raportissa esitettyjen palvelukykytulosten ohella arvioinnin kokonaisuuteen sisältyy esim. koulujen itsearviointi, kouluterveyskyselyn tulokset ja oppimistulokset, joita kaikkia täytyy tarkastella myös rinnakkain. Tulosten käytettävyydestä Lomake pyydettiin täyttämään yhdessä lapsen kanssa, joten tulokset kuvaavat toisaalta huoltajien mielikuvia ja näkemyksiä ja toisaalta lasten kokemuksia koulusta. Jos kouluilla koetaan, että vastaukset poikkeavat opettajien näkemyksistä, kannattaisi pohtia, mistä erot voivat johtua ja voitaisiinko esimerkiksi viestintää kotien kanssa kehittää. Vastauksia saatiin määrällisesti paljon, joten kaupunkitasolla tulosten virhemarginaali on pieni. Koulutasolla vastauksia oli joskus vähän, mutta koulut voivat tällöinkin hyödyntää tuloksia toiminnan kehittämisessä yhdessä muiden arviointitietojen kanssa. Parhaiten toteutuvat asiat Jotkut tavoitteiksi asetetut asiat toteutuvat vastaajien mielestä lähes aina. Parhaiten toteutuu tavoite, että lapsella on koulussa vähintään yksi kaveri. Tuloksia voidaan tulkita siten, että vain alle %:lla lapsista ei ole koulussa yhtään kaveria. Tämä tarkoittaa, että heitä olisi pääkaupunkiseudun kymmenentuhannen. luokkalaisen joukossa noin 00. Joskus kaverin puute voi johtua koulun vaihtumisesta kesken lukukauden. Hyvin usein toteutuu myös mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ( % osittain tai täysin samaa ). Ruotsinkielisissä kouluissa tämä toteutuu kuitenkin huonommin kuin suomenkielisissä kouluissa, mihin selityksenä on ruotsinkielisten koulujen harvempi verkko. Lapset myös kokevat yleensä olonsa koulussa yleensä turvalliseksi, heidän kykyihinsä luotetaan ja heitä tuetaan aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Eroja näissäkin asioissa kuitenkin oli, esimerkiksi turvallisuus koettiin ruotsinkielisissä kouluissa hieman paremmaksi kuin suomenkielisissä kouluissa. Lapset selviytyvät kotitehtävistä yleensä kohtuullisessa ajassa. Monessa muussakin asiassa tyytyväisten osuus oli suuri. Esimerkiksi yli 0 % vastaajista oli täysin tai osittain sitä, että lapsi pitää koulunkäynnistä. Yhtä yleisesti koettiin, että lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin.

5 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Pohdinnan paikkoja Vaikka vastaajien enemmistön mielestä kaikki lomakkeella esitetyt koulun toiminnan tavoitteet toteutuvat ainakin osittain, esille nousee useita pohdintaa vaativia asioita. Tietotekniikan käyttö opetuksen tukena on tavoite, joka ei toteudu joka viidennen vastaajan mielestä. Koulujen väliset erot olivat suuria. Espoon ja Kauniaisten koulut saivat keskimäärin hieman paremmat arviot kuin Helsingin ja Vantaan koulut. Myös koulujen erot tietoteknisessä varustuksessa olivat vastausten perusteella suuria. Jonkin verran nähtiin puutteita mahdollisuudessa osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Näin koki % vastaajista. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että syynä voi olla myös oma ajanpuute ja valinnat. Perusopetuksen tavoitteiden mukaan koulun toimintakulttuuri (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa. Tämä toteutuu täysin tai osittain vain % mielestä, joten parannettavaa näyttäisi vielä olevan. Mahdollisuuksia hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun pidettiin joskus riittämättöminä. Helsingissä asiaan oltiin hieman tyytyväisempiä kuin muissa kaupungeissa. Tyttöjen ja poikien eroja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (00) todetaan, että tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon työtavoissa. Kyselyssä tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset poikkesivat toistaan muutamissa asioissa. Kun eroja oli, asioiden arvioitiin toteutuvan paremmin tyttöjen osalta. Sangen usein vastaajat kokivat, että tyttöjen ja poikien erilaisuutta ei oteta riittävästi huomioon opetuksessa ( % vastaajista). Poikien vanhemmat kokivat näin hieman useammin kuin tyttöjen vanhemmat. Tämä oli myös asia, johon ei usein osattu ottaa kantaa, joten asian käsittelylle lienee tämänkin vuoksi tarvetta. Tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset poikkesivat eniten toisistaan väittämässä Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä. Täysin samaa oli tyttöjen osalta % ja poikien osalta % vastaajista. Ero oli kuitenkin pienempi täysin eri olevien suhteen (tytöt % ja pojat %). Pojatkin siis pääsääntöisesti viihtyvät koulussa, vaikka eivät aina niin hyvin kuin tytöt. Toiseksi eniten tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset erosivat vastaajien arvioidessa oppilaiden työskentelyä yhdessä ja toistensa tukemista ja auttamista. Poikien osalta tämän koki toteutuvan täysin % vastanneista ja tyttöjen osalta %. Tyttöjen ja poikien ero oli melko suuri myös työtapojen sopivuudessa. Vastausten perusteella työtavat sopivat täysin %:lle tytöistä ja %:lle pojista. Pieniä eroja tyttöjen hyväksi oli myös kokemuksissa lapsen oikeudenmukaisessa ja yhdenvertaisessa kohtelussa, koulun toimintakulttuurin luomisessa yhdessä lapsen kanssa, tietotekniikan hyödyntämisessä sekä turvallisuudessa. Muissa asioissa tyttöjen ja poikien eroja ei ollut tai ne olivat vain pieniä.

6 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Lapsen hyvinvointi Lapsen hyvinvointi koulussa voidaan jakaa koulun olosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamiseen ja terveydentilaan. Lapsen hyvinvointiin liittyviä asioita lomakkeella ovat seuraavat asiat : Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa ( % samaa ) Koulussa ei suvaita kiusaamista ( %) Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat toisiaan ( %) Lapsella on koulussa ainakin yksi kaveri ( %) Kaikissa asioissa vähintään % oli siis väitteiden kanssa täysin tai lähes samaa. Näillä hyvinvointiin liittyvillä asioilla oli melko heikko korrelaatio kodin ja koulun yhteystyöhön liittyviin asioihin, vaikkakin riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä. Myöskään muita vahvoja riippuvuuksia lapsen hyvinvointiin liittyvien asioiden ja koulun toiminnan (esim. työtapojen) kanssa ei noussut esille. Oppiminen koulussa Oppimiseen liittyviä asioita lomakkeella olivat seuraavat¹: Koulun työtavat sopivat lapsen tapaan oppia ( %) Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin ( %) Lapsi selviytyy kotitehtävistä kohtuullisessa ajassa ( %) Lapsi saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko opintoihin ( %) Anne Konu: Oppilaiden hyvinvointi koulussa, Tampereen yliopisto, 00 pääkomponettianalyysi korrelaatiokertoimet (Spearman) 0, 0, ja p=0,00. Koulun työtapojen koettiin sopivan lapsen tapaan oppia etenkin silloin kun koulu tukee lasta aktiivisuuteen omassa oppimisessa, lapsen kykyihin luotetaan ja lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen (korrelaatiot 0,0 0, ja p=0,00). Oppimaan oppimisen taidot Oppimaan oppimisella tarkoitetaan esimerkiksi että koululainen tunnistaa millä tavoin hän oppii tehokkaasti ja pystyy käyttämään opiskelussaan eri menetelmiä. Koulussa opetetaan riittävästi tai lähes riittävästi oppimaan oppimisen taitoja % mielestä, %:n mielestä tässä on puutteita. Kyselyn tuloksien perusteella lapsi oppii riittävästi oppimista edistäviä taitoja silloin, kun työtavat ovat monipuolisia ja lapselle sopivia, kun lapsi saa apua ja tukea oppitunneilla ja lasta tuetaan aktiivisuuteen oppimisessa. Kun oppimaan oppimiseen ollaan tyytyväisiä, lapsen koetaan saavan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jatko opintoihin (korrelaatiot 0, 0, ja p=0,00). Tieto- ja viestintätekniikka Edellä on jo todettu, että tietotekniikan käyttö opetuksen tukena ei toteudu joka viidennen vastaajan mielestä ja myös koulujen erot tietoteknisessä varustuksessa ovat vastausten perusteella suuria. Arvio tietotekniikan käytöstä opetuksessa oli sitä myönteisempää, mitä paremmaksi koulun tietotekninen varustus arvioitiin (korrelaatio 0,,

7 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO p=0,0). Tulosten perusteella näyttäisi siis siltä, että tietoteknisen varustuksen tasoa kannattaisi kohentaa etenkin Helsingissä ja Vantaalla, joissa tietotekniikan käytössä oli vastaajien mielestä useimmin puutteita. Toisaalta myös sellaisissa kouluissa, joissa asia on nyt kunnossa, varustusta täytyy jatkuvasti päivittää tarpeiden muuttuessa. Oppimiskäsitys Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan, lapsen kykyihin luetetaan ja lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen. Täysin tai osittain näin koki noin 0 % vastaajista. Tyttöjen osalta nämä asiat toteutuivat hieman useammin täysin. Tulokset teemoittain Lomakkeen asiaa jaettiin yhdeksään osa alueeseen. Tuloksia käsitellään seuraavassa tämän jaottelun mukaisesti. Lomakkeen sisältö ja jaottelu ilmenevät raportin lopussa olevasta lomakkeesta. Koulupaikan määräytyminen Esitetyistä asiasta toiseksi yleisimmin. luokalla toteutui mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa, % vastaajista oli täysin tai lähes tätä. Ruotsinkielisissä kouluissa asia toteutuu kuitenkin huonommin kuin suomenkielisissä kouluissa, mihin selityksenä on ruotsinkielisten koulujen harvempi verkko. Sen sijaan mahdollisuuksia hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun piti noin joka 0. vastaaja riittämättöminä. Helsingissä asiaan oltiin hieman tyytyväisempiä kuin muissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla oppilaaksiotto lähtee kaikissa kaupungeissa perusopetuslain mukaisesti lähikouluperiaatteesta. Oppilaaksioton periaatteissa sekä kouluverkon rakenteissa on kuitenkin eroja, jotka osaltaan selittävät kuntien välisiä eroja tuloksissa. Oppimisympäristö Oppimisympäristöön liittyvissä asioissa useimmin toteutui turvallisuus.. luokan lapsista 0 % koki olonsa koulussa täysin ja % lähes turvalliseksi. Tytöt kokevat vastausten perusteella olonsa turvalliseksi hieman useammin kuin pojat. Koulutiloja piti täysin tai lähes toimivina % vastaajista. Koulujen väliset erot olivat tässä asiassa kaikkein suurimmat. Oppimateriaaleihin oli täysin tai lähes tyytyväisiä % vastaajista. Lähes yhtä moni oli tyytyväinen koulun tietekniseen varustukseen, mutta tietotekniikan monipuoliseen käyttöön oppimisen tukena tyytyväisten osuus oli vain %. Toimintakulttuuri Vastaajien suuren enemmistön mielestä lasta kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ( % täysin tai lähes tätä ). Kouluissa ei yleensä suvaita kiusaamista ( % täysin tai lähes tätä ). Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa toisaalta vain %:n mielestä.

8 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Edellä on jo todettu, että oikeudenmukaisuudessa ja toimintakulttuurin luomisessa tyttöjen koulunkäyntiä arvioitiin hieman myönteisemmin kuin poikien. Näkemyksissä kiusaamisen suvaitsemisesta ei sen sijaan ollut merkittävää eroa. Työtavat Lähes 0 % oli täysin tai lähes sitä, että lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa. Yleensä myös muita koulun työtapoja pidettiin monipuolisina ja ne sopivat lapsen tapaan oppia. Edellä on kuitenkin jo todettu, että tyttöjen ja poikien ero oli melko suuri työtapojen sopivuudessa. Opetuksen tahti on viidennellä luokalla vastausten perusteella täysin tai lähes sopiva / lapsista. Kahdelle oppilaalle sadasta tahti ei sovi lainkaan, ja seitsemälle sadasta melko huonosti. Vastausten perusteella viidesluokkalaiset työskentelevät yleensä yhdessä ja tukevat toisiaan. % vastanneista oli täysin tai lähes tätä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Yhteistyön osalta tyytyväisyys oli suurinta vuorovaikukseen luokanopettajan ja huoltajien välillä, jota piti täysin tai lähes hyvänä yhdeksän vastaajaa kymmenestä. Eniten puutteita yhteistyössä nähtiin mahdollisuudessa osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista, johon lähes tai täysin tyytymättömiä oli % vastaajista. Tästä huolimatta suurin osa oli kuitenkin tyytyväisiä asiaan. Oppiainevalintoihin oli saanut täysin riittävästi tietoa puolet vastaajista ja lisäksi kolmas osa lähes riittävästi. Täysin riittämättömästi tietoa oli saanut vain %. Ohjauksen järjestäminen Koulussa opetetaan yleensä riittävästi oppimaan oppimisen taitoja ( % täysin tai lähes samaa ), mutta noin joka kuudennen mielestä tässä on puutteita. Viidesluokkalaisilla on vastaajien mielestä yleensä mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa. Vain % oli osittain tai täysin eri tästä. Oppilashuolto Viidennellä luokalla suurimmalla osalla lapsista on koulussa vähintään yksi kaveri ( % täysin tai lähes samaa ). Suurimmalla osalla on koulussa myös ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä ( %). Yli 0 % oli täysin tai lähes sitä siitä, että lapsella on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon ja kuraattorin tai psykologin apua. Arviointi Oppilaan osaamisesta ja edistymisestä on saatu yleensä riittävästi tietoa ( % täysin tai lähes samaa ), samoin oppilaan saama palaute koulutyöstä on yleensä kannustavaa ( %). Koulu kannustaa koteja yhteistyöhön ja koululla on toimivat käytänteet yhteistyön toteuttamiseen (yli 0 % täysin tai lähes samaa ).

9 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot pääkaupunkiseudulla yhteensä Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin koko pääkaupunkiseudulla yhteensä, mukana ovat siis kaikki vastaukset (N=). Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näidenn alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= PKS:n. luokat 00,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,0,,,,,0,0,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,0,,0,,0,,

10 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Espoon. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,,0,,,,,0,,0,0,0,,,,,,,0,,,0,,,,,,,,,0

11 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Helsingin. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,, 0

12 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Kauniaisissa ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Kauniaisten. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,0,,0,,,0,,,,,,,,,,,0,,,,0,,,,,,,,,

13 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Vantaalla ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Vantaan. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,0,0,,,,,,,0,0,0,,0,0,0,,,0,,,,,,,0,,,,0,

14 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvojen hajonta kouluissa Seuraavassa tarkastellaan kaikkien neljän kaupungin koulujen välistä hajontaa. Mukana ovat koulut, joista vastauksia tuli vähintään ja vastausprosentti oli vähintään 0 %. Kuviossa alakvartilli tarkoittaa tulosta, jonka / kouluista alitti ja yläkvartilli tulosta, jonka / kouluista ylitti (keskiarvo asteikolla =täysin eri, = täysin samaa ). Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkees. Väittämien keskiarvot Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ,0,,0,,0,,0, Keski,0 hajonta Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä tyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen tekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria uria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat at sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi tävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus us oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun un tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa toa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus us saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada a kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme me on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

15 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Tulokset väittämäryhmittäin kaupunkitasolla ja taustaryhmissä Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät on esitetty edellisen sivun kuvassa. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Hajonta kaupunkien ja taustaryhmien välillä oli suurin koulupaikkaa ja oppilashuoltoa koskevissa väittämäryhmissä, pienin oppimiskäsityksessä ja toimintakulttuurissa. Tulosten perusteella koko pääkaupunkiseudulla p parhaiten näyttäisi toteutuvan asiat, joissa hajonta on suurin, eli koulupaikka ja oppilashuolto. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Espoo, n=0 ¹ ¹,,,0 0,,0 0,,0 0,,, Helsinki, n= ¹ Kauniainen, i n= ¹ ¹, 0,0,,,,,,0 0,0,,,,0,,,,,,, Vantaa, n= 0¹,,0,,,0,,,,, Tyttö, n= ¹,,,0,,0,0,0,,,0 Poika, n=0 ¹,,,,0,0,,0,,, PKS yhteenä Suomi, n=0 ¹,,,0,,0,,0,,,0 Ruotsi, n= ¹,,,0,,0,,,,, Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

16 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Espoon tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Espoo, n=0 ¹,,,0,,0,,0,,, Tytöt, n= 0¹,,,,,0,,0,,,0 Espoo Pojat, n= ¹,,,0,0,0,0,0,,, Suomenkielinen, n= ¹,,,,,0,,0,,,0 Ruotsinkielinen, n= 0¹,,,00,,0,,0,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

17 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Helsingin tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Helsinki, n= ¹,,,,,0,,0,,, Tytöt, n= ¹,,,00,,,,,,, Helsinki Pojat, n= ¹,,,,0,0,,0,,, Suomenkielinen, n= ¹,,,,,0,,0,,, Ruotsinkielinen, n= ¹,0,,,,0,,,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

18 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Kauniaisten tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Kauniainen, n= ¹,0,,,0,,,,,, Kauniainen ainen Tytöt, n= ¹ ¹,,,,,,,,,, Pojat, n=0 0¹,,,,,,,,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

19 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vantaan tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Vantaa, n= 0¹,,0,,,0,,,,, Tytöt, n= ¹,,,0,,0,,0,,, Vantaa aa Pojat, n= ¹,,,,,0,0,,,0, Suomenkielinen, n= ¹,,0,,,0,,,,, Ruotsinkielinen, n= ¹,,,,,0,,,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

20 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Pääkaupunkiseudun tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: PKS, kaikki. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa, %, %, % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, % 0, %, %, %, %, %, %, % 0, %, %, %

21 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tulokset ryhmässä: PKS, kaikki. luokat Täysin tai osittain samaa % Pks koulujen PKS kaikki paras / Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa % 00 % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 0 % % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja % % Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa % 0 % Osallistuminen keskusteluun k tavoitteista ja toimintatavoista % 0 % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % 00 % Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. % % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % 00 % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen % % 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja 0 % % 0

22 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Espoon tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: Espoo kaikki. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa, %, %,0 % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 % 0, % 0, %,0 %, %, %, % 0, %, %, %, %, %

23 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tuloksia voidaan käyttää keskustelun pohjana arvioitaessa koulun toimintaa ja sitä, miten vanhempien mielikuvat vastaavat koulun omaa arviota. Tulokset ryhmässä: Espoo kaikki. luokat Täysin tai osittain samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Espoo. luokka PKS kaikki Pks koulujen paras / Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa % % 00 % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 0 % 0 % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Koulun toimintakulttuuria i i luodaan yhdessä lasten kanssa % % 0 % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 % % % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % 0 % Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista % % % Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin % % % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 0 % 0 % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % % Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % % % Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin % % % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % 0 % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % %

24 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Helsingin tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: Helsinki kaikki. luokat (kaupungin koulut ja sopimuskoulut) n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa, %, % 0, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %, %,0 %, % 0, % 0, % 0, %, %,0 %, %, %, % 0, % 0, %,0 %, %

25 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tuloksia voidaan käyttää keskustelun pohjana arvioitaessa koulun toimintaa ja sitä, miten vanhempien mielikuvat vastaavat koulun omaa arviota. Tulokset ryhmässä: Helsinki kaikki. luokat (kaupungin koulut ja sopimuskoulut) Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Täysin tai osittain samaa % Helsinki. luokka PKS kaikki Pks koulujen paras / Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa 0 % % 00 % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan % 0 % % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Koulun toimintakulttuuria i i luodaan yhdessä lasten kanssa % % 0 % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % 0 % Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja 0 % % % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % % 00 % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % % Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % % % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % % Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen % % % Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin % % 0 % 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja 0 % 0 % %

26 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Kauniaisten tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: Kauniainen kaikki. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Täysin tai lähes samaa 00,0 %,0 %,0 %, %, %, %, %, % 0, % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, % 0, % 0, %, %,0 %, %, %

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kysely toteutettiin osana opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman valmistelua marras-joulukuussa

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Elina Harjunen Elina Harjunen

Elina Harjunen Elina Harjunen Elina Harjunen 28.4.2015 Elina Harjunen 28.4.2015 Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan oppimistulosten arviointi vuonna 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen Kielentuntemuksen viitekehys

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kevät 2013 Perusopetuksen päättövaihe Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta, joista 1. tyttöjä 1 754 (48,0 %)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147 Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu Kevät 2018 N = 147 Osa-alueiden keskiarvot järjestyksessä 10 9 8,92 8 7 6 5 4 3 2 1 5,35 5,34 5,28 5,2 5,12 5,01 4,95 4,9 4,81 4,66 4,57 5,02 *Kouluarvosana ei ole

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion rehtori

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seurantaarviointi

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seurantaarviointi Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seurantaarviointi keväällä 2010 Utvärderingen av inlärningsresultat i modersmål och litteratur våren 2010 Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset 9.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 06 Vastauksia kyselyyn vastausprosentti n. 0,% Vastaaja: Vastaajien jakautuminen oppilaita 6,% (886) vanhempia 9,% () henkilökuntaa 9,% () 9% 9% oppilas vanhempi 6% henkilökunta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista 19.4.2018 Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2019

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2019 August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 019 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN AUGUST-KODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET.1 Fyysiset ja aineelliset olosuhteet..

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 1. Vastaajan sukupuoli 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Nainen 84% Mies 14% En halua sanoa 2% 2. Valitse koulu, jota oppilas käy

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot