Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01

2 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset osuudet. Kysely suunnattiin perusopetuksen. luokan oppilaiden huoltajille. Tarkoituksen oli, että oppilas vastaa tutkimukseen yhdessä huoltajan kanssa. Vastaaminen kyselyyn tapahtui internetlinkistä, josta tiedotettiin oppilashallinnon Wilma - liittymän kautta. Koulut lähettivät tiedon kyselystä huoltajille ja vastaaminen oli mahdollista suomen-, ruotsin-, englannin-, viron-, venäjän- tai somalinkielisenä. Ensimmäinen tutkimuskutsu lähetettiin huoltajille..01. Koulut lähettivät huoltajille sekä oppilaille muistutuksen kyselystä kahdesti marras- ja joulukuun aikana. Heikon palautuman johdosta vastausaikaa jatkettiin aina saakka. Tulokset raportoidaan koko pääkaupunkiseutu yhteensä raportissa sekä kaupungeittain. Näissä raporteissa tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla sekä myös oppilaan sukupuolen ja äidinkielen mukaan (suomi ja ruotsi). Koulukohtaiset raportit toimitetaan, mikäli koulusta on saatu vastauksia vähintään ja oppilaista vähintään 1 prosenttia vastasi kyselyyn. Tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 00 toteutetun. luokkalaisten sekä vuonna 0 toteutetun. luokkalaisten vastaaviin tuloksiin. Koulukohtaisissa raporteissa tuloksia verrataan pääkaupunkiseudun ja kaupungin tulosten lisäksi koulun omiin vuoden 00 tuloksiin, mikäli tulokset ovat saatavilla.

3 Tulosten esittämisestä Tuloksia esitetään väittämien jakaumina sekä keskiarvoina. Osa-alueiden indeksitulokset on laskettu kyseenomaisen osa-alueen väittämien keskiarvojen keskiarvona. Väittämien koulukohtaisina minimi- ja maksimituloksina on esitetty tuloksia vain niiden koulujen osalta, joissa vastaajia on ollut vähintään ja vastausprosentti vähintään 1 %. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on %-jakaumatuloksille: Vuoden 01 tuloksien osalta Vuosivertailu 00 vs. 01 Kokonaisaineistolle +,1 %-yksikköä +,0 %-yksikköä Helsinki +,1 %-yksikköä +, %-yksikköä Espoo +, %-yksikköä +, %-yksikköä Kauniainen +, %-yksikköä + 1, %-yksikköä Vantaa +,1 %-yksikköä +, %-yksikköä

4 Vastaajamäärät Tutkimukseen vastattiin varsin heikosti. Koko pääkaupunkiseudun vastausprosentti jää prosenttiin, mutta vastausaktiivisuudessa on syytä huomioida kohderyhmä, vastaamistapa ja -ajankohta sekä tutkimuksen aihe. Vastausaktiivisuuteen on voinut vaikuttaa se, että kyselyyn pyydettiin vastaamaan oppilas ja huoltaja yhdessä, perinteisesti kahdeksasluokkalaisen iässä olevat vastaavat heikosti lähes kaikkiin kyselyihin ja he hyvin usein eivät koe tämän tyyppisten tutkimusten aihepiiriä mielenkiintoiseksi. Vastausaktiivisuudessa on huomattavia koulukohtaisia eroja ja mm. ruotsinkieliset oppilaat ja huoltaja ovat vastanneet suomenkielisiä innokkaammin kyselyyn. Alla taulukossa on esitetty vastaajamäärät kyselyyn vastanneiden äidinkielen ja sukupuolen mukaan sekä vastausaktiivisuus kaupungeittain. Vastauksia Kaikki 1 Vastauskieli Suomi 0 Ruotsi 1 Englanti Eesti Somali 0 Venäjä 1 Sukupuoli Tyttö Poika 10 Vastauksia Oppilasmäärä Vastaus-% Kaikki 1,0 % Espoo 0, % Helsinki 1,1 % Kauniainen 1 1, % Vantaa 0 1, %

5 Yhteenveto tuloksista

6 Yhteenveto tuloksista - Parhaiten toteutuvat asiat Koko pääkaupunkiseudun tasolla parhaiten toteutuu tavoite, että lapsella on ainakin yksi kaveri koulussa. Kaikista kahdeksanluokkalaisista prosenttia kokee omaavansa vähintään yhden kaverin. Oppilaiden ja vanhempien mielestä lapsilla on ollut mahdollisuus päästä turvallisen matkan päässä sijaitsevaan kouluun. Lapset kokevat myös olonsa turvalliseksi koulussa, vain viisi oppilasta sadasta kokee jossain määrin turvattomuutta. Oppilaista valtaosa selviää kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa, vuorovaikutuksen luokanopettajan tai -valvojan ja kodin välillä katsotaan toimivan hyvin ja lapsen kykyihin koulussa luotetaan. Vastaajista prosenttia ilmoittaa ettei lapsen koulussa suvaita kiusaamista ja vain prosenttia kokee ettei tämä tavoite täysin toteudu. Monessa muussakin asiassa tavoitteet toteutuvat hyvin tai vanhempien ja oppilaiden tyytyväisyys on korkealla tasolla. Vastaajien enemmistö on täysin tai lähes samaa mieltä melkein kaikkien osatekijöiden kohdalla. Toki joidenkin asioiden suhteen on merkittäviä koulukohtaisia eroja.

7 Yhteenveto tuloksista - Heikoiten toteutuvat asiat Vaikka vastaajien enemmistön mielestä koulun toiminnan tavoitteet toteutuvat hyvin, löytyy toiminnasta myös selkeitä kehittämiskohteita. Heikoiten pääkaupunkiseudun kouluissa toteutuu tyttöjen ja poikien erilaisuuden huomioonottaminen oppimisessa. Vaikka reilu kolmannes arvioi tavoitteen toteutuvan lähes viidennes on väitteen kanssa eri mieltä. Reilusti alle puolet vastanneista ( %) arvioi myös, että lapsilla on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä. Vastaajakunnan mielipiteet jakautuvat seuraavissa asioissa: Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti Lapselle opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa Edellä mainituissa asioissa väitteen kanssa samaa mieltä olevia on yli puolet tai alle / osaa ja eri mieltä olevia yli viidennes. Myös koulun tietoteknisen varustuksen nykyaikaisuutta kritisoidaan jonkin verran.

8 Yhteenveto tuloksista - Suurimmat poikkeamat/erot oppilaan kielen ja sukupuolen mukaan Tuloksia voidaan tarkastella suomen- ja ruotsinkielisten vastaajien mukaan. Ruotsinkieliset vastaajat ovat suomenkielisiä tyytyväisempiä erityisesti koulutilojen toimivuuteen, kuinka oppilas kokee olonsa turvalliseksi koulussa, riittävän tiedon saamiseen lapsen oppiainevalintoihin sekä kokemukseen kuinka lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä. Jonkin verran tyytyväisempiä ruotsinkieliset oppilaat ovat siihen, että koulun tilat ovat hyvässä kunnossa, koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön sekä oppilashuollossa lapsen mahdollisuuteen saada kouluterveydenhuollon palveluja. Myös kokemus siitä, että koulussa on ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen on helppo kääntyä, on ruotsinkielisillä oppilailla yleisempää. Vastaavasti selvästi tyytymättömämpiä ruotsinkieliset vastaajat ovat mahdollisuuteen päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa sekä mahdollisuudessa hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun. Myös koulun tietoteknisen varustuksen nykyaikaisuutta kritisoidaan selvästi useammin ruotsinkielisten vastaajien joukossa. Jonkin verran tyytymättömämpiä ruotsinkieliset ovat mm. siihen, kuinka lasta tuetaan aktiivisuuteen omassa oppimisessa sekä mahdollisuuteen osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Ruotsinkieliset oppilaat kokevat hieman vähemmän saavansa riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä. Poikien ja heidän huoltajiensa tyytyväisyys koulun toimintaan on korkeampi tyttöihin verrattuna seuraavissa asioissa: Koulun tilat ovat toimivat Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Vuorovaikutus luokanopettajan tai valvojan ja kodin välillä toimii hyvin Lapsellamme on mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Vastaavasti tyttöjen ja heidän huoltajiensa tyytyväisyys koulun toimintaan on korkeampi poikiin verrattuna seuraavissa asioissa: Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä

9 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 00) tuloksiin tulokset parantuneet/heikentyneet merkittävästi Oppilaat ja huoltajat ovat nyt aiempaa selvästi tyytyväisempiä merkittävään osaan kysytyistä asioista. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset positiiviseen suuntaan:. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.),1, 0,. Koulutilat ovat toimivat,, 0, 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla,0, 0,. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista,, 0,. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,0, 0,1. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja,1,1 0,0 1. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,,0 0,1 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti,, 0,1. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen,1,00 0,1. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan,1, 0,1. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,,0 0,1. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,1,0 0,1. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,1,0 0,1 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,,1 0,1. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin,1, 0,1 Ero Oppilaat ja huoltajat ovat nyt aiempaa selvästi tyytymättömämpiä koulujen tietotekniseen varustukseen, keskiarvon ollessa nyt, kun vuonna 00 vastaava lukuarvo oli,. Myös tietotekniikan käyttämistä monipuolisesti oppimisen tukena arvioidaan nyt kriittisemmin.

10 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin. luokan oppilaiden (vuoden 0) tuloksiin tulokset parantuneet/heikentyneet merkittävästi Vertailu vuoden 0 viidennen luokan oppilaisiin on samalla vertailu saman ikäluokan eri luokkaasteen tuloksiin. Nyt. luokan oppilaat ovat arvioineet samoja asioita kolme vuotta aiemmin ollessaan viidennellä luokalla. Teoriassa vastaajajoukko on siis suurelta osin samoja oppilaita vuoden 0 ja 01 kyselyssä. Oppilaiden ja huoltajien arvioit ovat nyt lähes kaikilta osin kielteisemmät kuin vuonna 0 viidennellä luokalla annetuissa arvioinneissa. Ainoastaan lapsen mahdollisuutta saada koulussa tarvittaessa koulukuraattorin- ja/tai psykologiapua, mahdollisuutta hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun sekä lapsen mahdollisuutta saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja arvioidaan nyt viidennen luokan tuloksiin verrattuna jonkin verran myönteisemmin. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset negatiiviseen suuntaan:. luokat 01,. luokat 0, n=1 n= Ero 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit) luodaan yhd. lasten kanssa,, -0,. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,,0-0,. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,1-0, 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,, -0, 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,0, -0, 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,, -0,. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,, -0,. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä,1, -0,. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja,1,1-0, 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia,0,0-0,1 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin,1, -0,1. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,, -0,1

11 Tulokset teemoittain Koulupaikan määräytyminen Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa; asia toteutuu erittäin hyvin, sillä % vastaajista on täysin tai lähes samaa mieltä väitteen kanssa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät on toteutunut % mielestä. Tuloksessa on melko suuria koulukohtaisia eroja. Oppimiskäsitys Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan, asia toteutuu %:lla vastaajista. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan melko yleisesti, % on täysin tai samaa mieltä. % oppilaista rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen. Oppimisympäristö Koulutilat ovat toimivat % mielestä, suuria koulukohtaisia eroja tuloksissa. % on tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin. % mielestä koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti, yksi heikoimmista tuloksista, sillä vain % väitteen kanssa samaa mieltä ja neljännes eri mieltä. 0 %:a lapsista kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa, kahden oppilaan kohdalla kolmesta väite toteutuu, lähes neljänneksellä ei. Suuria koulukohtaisia eroja tuloksissa. Toimintakulttuuri %:a oppilaista/lapsista kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa asia toteutuu kokonaisuudessaan varsin heikosti, % on täysin tai lähes samaa mieltä ja reilu viidennes täysin tai lähes eri mieltä. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista toteutuu hyvin, ( %) ja koulukohtainen heikoin tuloskaan ei ole kovinkaan matalalla tasolla.

12 Tulokset teemoittain Työtavat Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja -asia toteutuu melko hyvin, ( %). Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia kolmella oppilaalla neljästä. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin kolmen oppilaan kohdalla neljästä. Valtaosa ( %) lapsista selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan melko yleisesti, sillä 0 %:a oppilaista on samaa mieltä väitteen kanssa. Suurin osa ( %) lapsista saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon vain kohtalaisesti, reilu kolmasosa ( %) on väitteen kanssa samaa mieltä ja lähes viidennes (1 %) eri mieltä. Koulun ja kodin välinen yhteistyö Reilulla kahdella lapsella/huoltajalla kolmesta ( %) on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Koulu kannustaa hyvin ( %) huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Kouluilla katsotaan olevan melko hyvin ( %) toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Valtaosa ( %) katsoo, että vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Myös suurin osa ( %) mieltää saavansa riittävästi tietoa lapsemme oppiaine-valintoihin. Ohjauksen järjestäminen Hieman heikommin toteutuu tavoite, että lapsella on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä, % on samaa mieltä ja noin neljännes ( %) eri mieltä väitteen kanssa. Koulukohtaiset erot ovat suuria. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja kohtalaisen hyvin, lähes kaksi kolmannesta ( %) on samaa mieltä, mutta reilu viidennes (1 %) on eri mieltä väitteen kanssa. 1 %:a oppilaista ja huoltajista on sitä mieltä, että lapsella on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus).

13 Tulokset teemoittain Oppilashuolto 1 %:a huoltajista ilmoittaa, että lapsella on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Tavoite, että lapsella on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja toteutuu hyvin ( % täysin tai lähes samaa mieltä). Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua toteutuu 1 %:lla oppilaista. Tavoite, että lapsella on koulussa ainakin yksi kaveri toteutuu lähes täydellisesti ( %), tosin yksi prosentti ei koe näen olevan. Reilu kaksi huoltajaa/oppilasta kolmesta ( %) on saanut tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista. Oppilaan arviointi opintojen aikana Tavoite, että huoltajat ovat saaneet riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä toteutuu hyvin ( %). Kolmessa tapauksessa neljästä ( %) opettajan lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa. Muut asiat Valtaosa lapsista pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä ( %). Lapsen katsotaan saavan melko hyvin koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatkoopintoihin ( %).

14 Väittämät koko pääkaupunkiseudulla

15 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Kaikki n=1: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät 1 1,,,1, OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen ,1,,1,0,1,00 OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1,,,1,,,,,,,,1 *) Ei mukana luokat 01, n=1. luokat 00, n=1 1 Minimi Maksimi Ka 1-

16 Toimintakulttuuri ja työtavat Kaikki n=1: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä TOIMINTAKULTTUURI 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti,, 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa 1 1 1,, 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista 1,0,1 TYÖTAVAT 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 1,,0 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1 1,0,1 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 0,1, 1. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,1, 1. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 1 1,,0 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 1,0, 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon 1 1 1,,1 0 0 % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1 1 Minimi Maksimi Ka 1-

17 Yhteistyö ja ohjaus Kaikki n=1: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 1,,. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,,0. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 0 1,0,01. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 1,,1. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet),1,1 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä ,1,1. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 1 1,1,1. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.),1, 0 0 % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1 1 Minimi Maksimi Ka 1-

18 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat OPPILASHUOLTO Kaikki n=1: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1,0, 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 0,1,1. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua 1 1,,. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 1,,. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista 1 *) Ei mukana 00, OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,1,0. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa 1,0, MUUT ASIAT. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,,0 0 0 % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1 1 Minimi Maksimi Ka 1-

19 Väittämät - vuosivertailu

20 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Vuosivertailu: 1- / väittämä KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa *) Ei mukana 00 ja 0,,,,1,,0,1,,,1,0,1,1,00,,,,,1,,0,,,0,,,,,,,1 1. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1. luokat 0, n= 0

21 Toimintakulttuuri ja työtavat Vuosivertailu: 1- / väittämä TOIMINTAKULTTUURI 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista TYÖTAVAT,,,,,1,,0,1, 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 1. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 1. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,,0,,0,1,0,1,,1,1,,,,0,,0,,,,1, 1. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1. luokat 0, n= 1

22 Yhteistyö ja ohjaus Vuosivertailu: 1- / väittämä KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet),,,,,0,,0,01,1,,1,,1,1,1 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.). Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) *) Ei mukana 0,1,1,1,1,1,,1, 1. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1. luokat 0, n=

23 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat Vuosivertailu: 1- / väittämä OPPILASHUOLTO 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista *) Ei mukana 00 ja 0,0,,,1,1,1,,,,,,, OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,1,0,1,0,, MUUT ASIAT. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,,,1,,0, 1. luokat 01, n=1. luokat 00, n=1. luokat 0, n=

24 Väittämät taustaryhmittäin

25 Koulupaikan määräytyminen 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1, Tyttö, n= 1 1, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1 1, Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n=01 1, Tyttö, n= 1, Poika, n= 1, Suomenkielinen, n=10 1, Ruotsinkielinen, n=1 0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

26 Koulupaikan määräytyminen. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1,1 Tyttö, n=, Poika, n=10 1,1 Suomenkielinen, n=0 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1, 00 Kaikki, n=01 1, Tyttö, n= 0,1 Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=10 0 1,1 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

27 Oppimiskäsitys. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1,1 Tyttö, n= 1,1 Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1, 00 Kaikki, n=01 1, Tyttö, n=, Poika, n= 1 1, Suomenkielinen, n=10 1 1, Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

28 Oppimiskäsitys. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1,1 Tyttö, n= 1 1, Poika, n=10 1,1 Suomenkielinen, n=0 1 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1, 00 Kaikki, n=01 1,0 Tyttö, n=, Poika, n= 1 1 1, Suomenkielinen, n=10 1,0 Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

29 Oppimiskäsitys. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1,1 Tyttö, n= 1,1 Poika, n=10 1,1 Suomenkielinen, n=0 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1,1 00 Kaikki, n=01 1,00 Tyttö, n= 1,0 Poika, n= 1, Suomenkielinen, n=10 1,01 Ruotsinkielinen, n=1 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

30 Oppimisympäristö. Koulutilat ovat toimivat * KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 0 1, Tyttö, n= 1,1 Poika, n=10 1,1 Suomenkielinen, n=0 0 1, Ruotsinkielinen, n=1,0 00 Kaikki, n= , Tyttö, n= 1 1 1, Poika, n= 1 1 1, Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 * Vuonna 00 Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät 1

31 Oppimisympäristö. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1,1 Tyttö, n=, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1,1 Ruotsinkielinen, n= , 00 Kaikki, n=01 0 1, Tyttö, n= 1 1,1 Poika, n= 0 1, Suomenkielinen, n=10 1 1, Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1

32 Oppimisympäristö. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1, Tyttö, n= 1 1, Poika, n=10 1 1, Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n=1 1 1, 00 Kaikki, n=01 1 1, Tyttö, n= 1 1 1,0 Poika, n= 0 1,1 Suomenkielinen, n=10 1 1,01 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

33 Oppimisympäristö. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Tyttö, n= 1 1 1,0 Poika, n= , Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= , 00 Kaikki, n= , Tyttö, n= 1 1, Poika, n= 1 1 1, Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

34 Oppimisympäristö. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1, Tyttö, n= 1 1, Poika, n=10, Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n= , 00 Kaikki, n=01, Tyttö, n=, Poika, n=, Suomenkielinen, n=10, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

35 Oppimisympäristö. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa* KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1,1 Tyttö, n= 1 1 1,1 Poika, n= , Suomenkielinen, n=0 1, Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä * Ei mukana vuonna 00 1

36 Toimintakulttuuri 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1, Tyttö, n=, Poika, n=10, Suomenkielinen, n=0 0, Ruotsinkielinen, n=1 1 1,1 00 Kaikki, n=01, Tyttö, n=, Poika, n=,0 Suomenkielinen, n=10, Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

37 Toimintakulttuuri 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Tyttö, n= 1 0 1, Poika, n= , Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= , 00 Kaikki, n=01 1 1, Tyttö, n= 1 1, Poika, n= 1 1, Suomenkielinen, n=10 1 1, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

38 Toimintakulttuuri 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1,0 Tyttö, n= 1, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 0 1, Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n=01,1 Tyttö, n=,1 Poika, n= 0, Suomenkielinen, n=10,1 Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

39 Työtavat 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1, Tyttö, n= 1, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1, Ruotsinkielinen, n=1 1 1, 00 Kaikki, n= ,0 Tyttö, n= 0 1,1 Poika, n= , Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n=1 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

40 Työtavat 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1,0 Tyttö, n= 1 1, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 1,0 00 Kaikki, n=01 1,1 Tyttö, n= 0 1, Poika, n= 1 1, Suomenkielinen, n=10 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 1

41 Työtavat 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 0,1 Tyttö, n=, Poika, n=10, Suomenkielinen, n=0 1,1 Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n=01 1, Tyttö, n= 1, Poika, n= 1, Suomenkielinen, n=10 1, Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1

42 Työtavat 1. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1,1 Tyttö, n= 1,0 Poika, n=10, Suomenkielinen, n=0, Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n=01, Tyttö, n= 0,1 Poika, n=, Suomenkielinen, n=10, Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

43 Työtavat 1. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1, Tyttö, n= 1, Poika, n=10 0 1, Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n=1 1, 00 Kaikki, n=01 0,0 Tyttö, n= 1, Poika, n= 1, Suomenkielinen, n=10 1 0, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

44 Työtavat 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 0 1,0 Tyttö, n= 0 1,0 Poika, n=10 1,1 Suomenkielinen, n= ,0 Ruotsinkielinen, n=1 0,0 00 Kaikki, n=01 1, Tyttö, n= 1, Poika, n= 1 1 1, Suomenkielinen, n=10 1, Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

45 Työtavat 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Tyttö, n= ,1 Poika, n= , Suomenkielinen, n= ,1 Ruotsinkielinen, n=1 1, 00 Kaikki, n= ,1 Tyttö, n= 1 0 1, Poika, n= 1 0 1,1 Suomenkielinen, n= ,0 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

46 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1, Tyttö, n= 1, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1,0 Ruotsinkielinen, n= , 00 Kaikki, n=01 1 1, Tyttö, n= 1,0 Poika, n= 1 1, Suomenkielinen, n=10 1 1, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

47 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1, Tyttö, n=,1 Poika, n=10 0, Suomenkielinen, n=0 1,1 Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n=01 1 1,0 Tyttö, n= 1 1, Poika, n= 0 1,01 Suomenkielinen, n=10 0 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

48 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 0 1,0 Tyttö, n= 0 1,0 Poika, n= ,0 Suomenkielinen, n=0 0 1,0 Ruotsinkielinen, n=1,1 00 Kaikki, n=01 1 1,01 Tyttö, n= 1,0 Poika, n= 0 1,00 Suomenkielinen, n=10 1,0 Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

49 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1, Tyttö, n= 1, Poika, n=10 1 1, Suomenkielinen, n=0 1, Ruotsinkielinen, n=1 0, 00 Kaikki, n=01 1,1 Tyttö, n= 1,1 Poika, n=,1 Suomenkielinen, n=10 1,1 Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

50 Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1,1 Tyttö, n=,1 Poika, n=10 1,1 Suomenkielinen, n=0,1 Ruotsinkielinen, n=1 1 1,0 00 Kaikki, n=01,1 Tyttö, n=,0 Poika, n=, Suomenkielinen, n=10,1 Ruotsinkielinen, n=1 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 1

51 Ohjauksen järjestäminen. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,1 Tyttö, n= 1 1 1,1 Poika, n= , Suomenkielinen, n= ,1 Ruotsinkielinen, n= ,0 00 Kaikki, n=01 1 1,1 Tyttö, n= 1 1,1 Poika, n= 1 1 1,0 Suomenkielinen, n= ,1 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1

52 Ohjauksen järjestäminen. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1,1 Tyttö, n= 1 1, Poika, n=10 1 1,0 Suomenkielinen, n=0 1 1, Ruotsinkielinen, n=1 0 1, 00 Kaikki, n= ,1 Tyttö, n= 1 1, Poika, n= 1 1 1, Suomenkielinen, n= ,1 Ruotsinkielinen, n=1 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

53 Ohjauksen järjestäminen. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1,1 Tyttö, n= 1 0, Poika, n=10,1 Suomenkielinen, n=0 0,1 Ruotsinkielinen, n=1,1 00 Kaikki, n=01 1 1, Tyttö, n= 1, Poika, n= 1 1 1, Suomenkielinen, n=10 1, Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

54 Oppilashuolto 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1,0 Tyttö, n=,0 Poika, n=10 1,0 Suomenkielinen, n=0 1,01 Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n=01 1, Tyttö, n= 0 1, Poika, n= 1,0 Suomenkielinen, n=10 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

55 Oppilashuolto 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 0,1 Tyttö, n= 0 1,1 Poika, n=10 0, Suomenkielinen, n=0 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1 1, 00 Kaikki, n=01,1 Tyttö, n=,1 Poika, n=,1 Suomenkielinen, n=10,1 Ruotsinkielinen, n=1 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

56 Oppilashuolto. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1 1, Tyttö, n= 1 1, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1 1, Ruotsinkielinen, n=1 1 1, 00 Kaikki, n=01, Tyttö, n= 1 1, Poika, n=, Suomenkielinen, n=10 1 1, Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

57 Oppilashuolto. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1, Tyttö, n= 1, Poika, n=10 1 1, Suomenkielinen, n=0 1, Ruotsinkielinen, n=1 1, 00 Kaikki, n=01 1 1, Tyttö, n= 1 1, Poika, n= 1, Suomenkielinen, n=10 1 1, Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

58 Oppilashuolto. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista* KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1, Tyttö, n= 1, Poika, n=10 1, Suomenkielinen, n=0 1, Ruotsinkielinen, n=1 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä * Ei mukana vuonna 00 1

59 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1,1 Tyttö, n=,1 Poika, n=10, Suomenkielinen, n=0,1 Ruotsinkielinen, n= , 00 Kaikki, n=01 0 0,0 Tyttö, n= 1,0 Poika, n= 1, Suomenkielinen, n=10 0 0,0 Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

60 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1 1,0 Tyttö, n= 1,1 Poika, n=10 1 1, Suomenkielinen, n=0 1,0 Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n= , Tyttö, n= 1 1,0 Poika, n= 0 1, Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n=1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 0 1

61 Muut asiat. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1, Tyttö, n= 1, Poika, n=10 1,0 Suomenkielinen, n=0 0 1, Ruotsinkielinen, n=1, 00 Kaikki, n=01 1 1, Tyttö, n=,01 Poika, n= 1, Suomenkielinen, n=10 0 1, Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 1

62 Muut asiat. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=1, Tyttö, n= 0,1 Poika, n=10 0 1, Suomenkielinen, n=0,1 Ruotsinkielinen, n=1 1 1, 00 Kaikki, n=01 1,0 Tyttö, n= 1 1, Poika, n= 1,0 Suomenkielinen, n=10 1,0 Ruotsinkielinen, n=1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1

63 Väittämien toteutumisjärjestys

64 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=1. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 1 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa 1. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 1. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista 1 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet). Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

65 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=1 1. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan 0. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 1 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 0. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1 1. Koulutilat ovat toimivat 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua 0 0 % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

66 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n=1 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) 1. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 1 1. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.). Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 1. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

67 indeksit

68 Ominaisuuksien vuosivertailu -. luokan oppilaat 01 vs. 00 asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KOULUPAIKAN MÄÄRÄY- TYMINEN OPPIMIS- KÄSITYS OPPIMIS- YMPÄRISTÖ TOIMINTA- KULTTUURI TYÖTAVAT. lk 01, n=1. lk 00, n=1 Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa,, Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,1, Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan,1, Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,1,0 Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseensa,1,00 asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ. lk 01, n=1. lk 00, n=1 Meillä on ollut mahd. osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista,, Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,,0 Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,0,01 Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,,1 Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, Koulutilat ovat toimivat,,,1,1 valinnaisaineet ja katsomusaineet) Olemme tyytyv.ä koulun oppimateriaaleihin,1, Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri Koulun tietotekninen varustus on nykyaik.,, ammatteihin osana koulutyötä,1,1 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,, OHJAUKSEN Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, JÄRJESTÄ-,1,1 Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,, tuntityöskentely, läksyjen teko jne.) MINEN Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa,1 * tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki- ja,1, Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvert.,, erityisopetus, apuvälineet jne.) Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa,, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,0, Lapsellamme on mahdollisuus saada Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,0,1 tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,1,1 OPPILAS- Lapsemme opetuksessa käytetään Lapsellamme on mahd. saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,, monipuolisia työtapoja,,0 HUOLTO Koulun työtavat sop. lapsemme tapaan oppia,0,1 Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri,, Olemme saaneet tarpeeksi tietoa Opetuks. edetään lapsellemme sopiv. tahtiin,1, oppilashuollon palveluista, * Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,1, Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme OPPILAAN osaamisesta ja edistymisestä,1,0 Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,,0 ARVIOINTI Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,0, Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä tukea oppitunneilla,0, hetkellä,, MUUT ASIAT Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja otetaan huomioon,,1 taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,,0 *) Ei mukana 00 *) Ei mukana 00

69 Väittämäryhmät taustaryhmittäin 01 Kaikki vastaajat t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki n=1 Tyttö n= Poika n=10 Suomenkielinen n=0 Ruotsinkielinen n=1 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut,,,0,0,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,00,0,,1,,,1,,1,1,1,,,,,,,,,,,,1,0,,,,0,,,0 = Osa-alueen paras tulos = Osa-alueen heikoin tulos

70 Väittämien keskiarvojen erotukset

71 Väittämäryhmät taustaryhmittäin - erotus vuosivertailu 01 vs. 00 t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä KAIKKI PKS. LUOKAT *) vuoden 00 n-luvut Kaikki n=1 *n=0 Tyttö n= *n= Poika n=10 *n=0 Suomenkielinen n=0 *n=1 Ruotsinkielinen n=1 *n=1 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut 0,01-0,0 0,0-0,01-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0-0,0-0,0 0,0-0,0 0,00 0, 0,0 0,1 0, 0, 0,1 0,0 0,1 0, 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0-0,0 0,0 0,0-0,0 = Parantunut = Pysynyt ennallaan = Heikentynyt 1

72 Parhaiten ja heikoiten toteutuvat asiat

73 Parhaiten toteutuvat asiat Kaikki vastaajat Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Täysin+ Täysin+ samaa eri mieltä mieltä % %, Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa, Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa, 0 Lapsellamme on mahd. saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua, 1 Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,1 Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,0 Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin, Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön, 1=Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

74 Heikoiten toteutuvat asiat Kaikki vastaajat Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä,1 Täysin+ Täysin+ samaa eri mieltä mieltä % % Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon, 1 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti, Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa, Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa,1 Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko jne.),1 1 Koulun tietotekninen varustus on nykyaik., 1 Koulutilat ovat toimivat, 1 1=Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kevät 2013 Perusopetuksen päättövaihe Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta, joista 1. tyttöjä 1 754 (48,0 %)

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 1. Vastaajan sukupuoli 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Nainen 84% Mies 14% En halua sanoa 2% 2. Valitse koulu, jota oppilas käy

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukysely 2019

Perusopetuksen laatukysely 2019 Perusopetuksen laatukysely 2019 Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastanneet 2. Kyselyn tulokset Koulun johtaminen Henkilöstö ja talous Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaava vaikutus

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu :27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu :27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely oppilaiden vanhemmille 2016 RTF Report - luotu 03.01.2017 12:27 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet A Rehtorit 6 2 0 Parhalahti 32 14 14 Pirttikoski 18 11 10 Saari alakoululaiset 150 57

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseutu. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO

Pääkaupunkiseutu. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO Pääkaupunkiseutu Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO 20.12.2017 Taustaa ja menetelmiä AJANKOHTA Loka-Marraskuu 2017 - kysely oli avoinna 20.10.-12.11.2017 - kyselykielet: suomi, ruotsi,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kysely toteutettiin osana opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman valmistelua marras-joulukuussa

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kysely huoltajille Järvenpään perusopetuspalveluista 2018

Kysely huoltajille Järvenpään perusopetuspalveluista 2018 Kysely huoltajille Järvenpään perusopetuspalveluista 2018 1. Lapseni koulu? Anttilan koulu Haarajoen koulu 100% Harjulan koulu (sis.vihtakadun yksikkö) Juholan koulu Järvenpään Yhteiskoulu Kartanon koulu

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 Koulukokemusten kansainvälistä vertailua sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994- WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Elina Harjunen Elina Harjunen

Elina Harjunen Elina Harjunen Elina Harjunen 28.4.2015 Elina Harjunen 28.4.2015 Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan oppimistulosten arviointi vuonna 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen Kielentuntemuksen viitekehys

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat 4-5lk Nurmijärvi,(vertailu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) vastaajia 1061/vastausprosentti 80 % Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Suurin osa on tyytyväinen elämäänsä(87,3 %, vähiten

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2017 jälkeen. Erityistä tässä kouluvuodessa on ollut

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Miten sulla menee? Oulussa halutaan kuulla lapsia ja nuoria. Susanna Hellsten Arto Willman

Miten sulla menee? Oulussa halutaan kuulla lapsia ja nuoria. Susanna Hellsten Arto Willman Miten sulla menee? Oulussa halutaan kuulla lapsia ja nuoria. Susanna Hellsten Arto Willman Oppilaiden puhetta hyvinvoinnista Siksi en viittaa paljon mutta olen kehittynyt siinä ja en välitä vaikka moititaankin

Lisätiedot

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Nimi Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Kunta Utajärvi Koulu Utajärven yhtenäinen peruskoulu Hyväksymispäivämäärä SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018 - Koonti: Arjen rutiinit tiimi, 30.10.2018 Tiedoksi hyvinvointilautakunnalle marraskuussa 2018 Tämän tasa-arvosuunnitelman pohjana on vuoden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot