Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01

2 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä lukiokohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset osuudet. Kysely suunnattiin lukion. vuosikurssin opiskelijoille. Vastaaminen kyselyyn tapahtui internetlinkistä, josta tiedotettiin oppilashallinnon Wilma -liittymän kautta. Lukiot lähettivät tiedon kyselystä opiskelijoille ja vastaaminen oli mahdollista suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Ennakkotieto kyselystä lähetettiin lukioille viikolla 7 / 01. Lukioille lähetettiin tiedote ja linkit kyselyyn Lukiot lähettivät viestin opiskelijoille pääsääntöisesti.-.10 välisenä aikana. Opiskelijat ohjeistettiin vastaamaan kyselyyn välisenä aikana. Vastausaikaa jatkettiin saakka. Tulokset raportoidaan koko pääkaupunkiseutu yhteensä raportissa sekä kaupungeittain. Lukiokohtaiset raportit toimitetaan, mikäli lukiosta on saatu vastauksia vähintään 10 oppilaalta. Tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 01 toteutetun lukion. vuosikurssin vastaavaan tutkimuksen tuloksiin. Lukiokohtaisissa raporteissa tuloksia verrataan pääkaupunkiseudun ja kaupungin tulosten lisäksi lukion omiin vuoden 01 tuloksiin, mikäli tulokset ovat saatavilla. Kyselyä on toteutettu seuraavan vuosisuunnitelman mukaan: Luokka-aste Alakoulu.lk. Alakoulu.lk. Yläkoulu.lk. Lukio.lk. Toteutusvuosi: v. 0 v. 010 v. 00 v. 01 Toteutusvuosi: v. 01 v. 01 v. 01 v. 01

3 Tulosten esittämisestä Tuloksia esitetään väittämien jakaumina sekä keskiarvoina. Osa-alueiden indeksitulokset on laskettu kyseenomaisen osa-alueen väittämien keskiarvojen keskiarvona. Väittämien koulukohtaisina minimi- ja maksimituloksina on esitetty tuloksia vain niiden koulujen osalta, joissa vastaajia on ollut vähintään 10. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on %-jakaumatuloksille sekä keskiarvotuloksille alla olevan taulukossa esitettyjen lukuarvojen mukainen. %-jakaumatuloksille tuloksille V. 01 tuloksien osalta Vuosivertailu 01 vs. 01 V. 01 tuloksien osalta Vuosivertailu 01 vs. 01 %-yksikköä %-yksikköä Asteikkoarvoa Asteikkoarvoa Kokonaisaineisto + 1, +, + 0,0 + 0,10 Helsinki +,7 +, + 0, + 0,1 Espoo +, +, + 0,1 + 0,1 Kauniainen + 7, +,0 + 0,0 + 0, Vantaa +, +, + 0,17 + 0,1

4 Vastaajamäärät Tutkimukseen vastattiin kohtalaisen hyvin. Koko pääkaupunkiseudun vastausprosentti oli tällä kertaa 1, prosenttiin. Vastausaktiivisuudessa on huomattavia lukiokohtaisia eroja. Alla taulukossa on esitetty vastaajamäärät kyselyyn vastanneiden äidinkielen mukaan sekä vastausaktiivisuus kaupungeittain. Vastauksia Kaikki Vastauskieli Suomi Ruotsi 1 Englanti + muut Vastauksia Oppilasmäärä Vastaus-% Kaikki 1 1, % Espoo 1, % Helsinki 1 1, % Kauniainen , % Vantaa, %

5 Yhteenveto tuloksista

6 Yhteenveto tuloksista - Parhaiten toteutuvat asiat Toisen vuosikurssin opiskelijoista lähes kaikki kokee olonsa turvalliseksi lukiossaan. Valtaosa saa huoltajiltaan tukea ja kannustusta opinnoissa sekä kokee opettajien kohtelevan reilusti ja oikeudenmukaisesti. Tavoitteista toteutuu myös erittäin hyvin mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan, tietämys mistä tietolähteistä saa opiskelua koskevaa ajankohtaista tietoa sekä saa opiskelijaterveydenhuollon palveluita. Opiskelijat kertovat viihtyvänsä hyvin lukiossaan ja valtaosa arvioi ettei hänen lukiossaan suvaita kiusaamista. Alla on listattu erityisen hyvin toteutuvat asiat: 01 Täysin +lähes samaa mieltä % 1. Koen oloni turvalliseksi lukiossani,. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani, 1 1. Lukiossani ei suvaita kiusaamista, Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan,. Viihdyn lukiossani, 1. Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa, 0. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa,0 7. Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti, 1 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri),

7 Yhteenveto tuloksista - Heikoiten toteutuvat asiat Vaikka vastaajien enemmistön mielestä opiskelun ja lukion toiminnan tavoitteet toteutuvat hyvin, löytyy toiminnasta myös selkeitä kehittämiskohteita. Alle puolet opiskelijoista arvioi ettei lukio-opiskelussa hyödynnetä monipuolisesti muita kuin lukion omia tiloja. Mahdollisuutta verkkokurssien suorittamiseen kokee tarjottavan selkeästi alle puolet opiskelijoista. Jossain määrin kritiikkiä annetaan myös ohjauksen saamisessa urasuunnitelmien tekemiseen. Parantamisen varaa tai lukiokohtaisissa tuloksissa on suurta hajontaa mm. hyvässä sisäilmassa, tyytyväisyydessä kouluruokailuun sekä opetusryhmien koossa. Selvästi alle kolmannes opiskelijoista on kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa. Alla on listattu heikoiten toteutuvat asiat:. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos tms.) osana lukio-opintojani. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja 01 Täysin +lähes samaa mieltä %,,. Saan lukiostani ohjausta urasuunnitelmani tekemiseen,7. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,7. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,1. Olen tyytyväinen kouluruokailuun,. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,7. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,0 70. Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,0 7

8 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin lukion. vuosikurssin opiskelijoiden (vuoden 01) tuloksiin tulokset parantuneet merkittävästi Opiskelijat ovat nyt aiempaa selvästi tyytyväisempiä neuvojen saamiseen opintososiaalisissa asioissa sekä avun saamisessa tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa. Myös mahdollisuutta opiskella toisen oppilaitoksen kursseja, verkkokurssien suorittamista sekä elämäntilanteen vaatimia joustavia järjestelyjä arvioidaan nyt myönteisemmin kuin aiemmin. Oppitunneilla käytettävät sähköiset oppimisympäristöt ja avun saamista oppimisvaikeuksissa saavat niin ikään positiivisemmat arviot kuin vuonna 01. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset positiiviseen suuntaan: Lukion. vuosikurssi 01, n= Lukion. vuosikurssi 01, n=00 Ero Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa *),07,1 0, Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,0, 0, Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa,1, 0, Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,1, 0, Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media) *),07, 0,,, 0, Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa,, 0,1 *) Muotoilu muuttunut asteikolla 1-, missä 1=heikoin ja =paras arvosana

9 Yhteenveto tuloksista - Tulosten vertailu edellisiin lukion. vuosikurssin opiskelijoiden (vuoden 01) tuloksiin tulokset heikentyneet merkittävästi Tulokset ovat heikentyneet selvästi vain muutaman ominaisuuden suhteen. Eniten tulos on laskenut arvioissa lukio-opiskelun työmäärän kohtuullisuudesta. Lukion langattoman verkon toimivuutta arvioidaan myös kriittisemmin, mutta tämän kysymyksen osalta kysymysmuotoilu muuttui selvästi aiemmasta. Lukion hyvä sisäilma, eteneminen itselle sopivaan tahtiin sekä opetusryhmien koko saa aiempaa kielteisemmät arviot. Myös kiinnostus suorittaa muiden oppilaitoksen kursseja on nyt vähäisempää. Alla olevassa taulukossa on esitetty suurimmat muutokset negatiiviseen suuntaan: Lukion. vuosikurssi 01, n= Lukion. vuosikurssi 01, n=00 Ero Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,,1-0, Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko *),0,7-0, Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,7, -0,1 Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin,0, -0,1 Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani,,7-0,1 Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,0,0-0,1 asteikolla 1-, missä 1=heikoin ja =paras arvosana *) Muotoilu muuttunut

10 Yhteenveto tuloksista Suurimmat lukiokohtaiset erot (keskiarvoero parhaan ja heikoimman lukiotuloksen kesken sekä lukiotulosten keskihajonta). Joidenkin kysymysten osalta lukiokohtaiset tulokset poikkeavat todella paljon. Suurimmat erot lukiokohtaisissa tuloksissa ovat mahdollisuudessa suorittaa verkkokursseja sekä arviossa hyvästä lukion sisäilmasta. Alla on listattu suurimmat lukiokohtaiset erot: ero Keskihajonta Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen, 0,7 Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma 1,0 0,0 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja 1, 0, Olen tyytyväinen kouluruokailuun 1,1 0, Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media) Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, liikunta- ja muut teemapäivät, retket) 1, 0, 1, 0, Lukioni tilat edistävät oppimista 1, 0, Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen 1, 0, Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa 1, 0, Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja 1,0 0,

11 Väittämät koko pääkaupunkiseudulla

12 Oppimisympäristö Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 1. Lukioni tilat edistävät oppimista,0,1. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma 1,7,. Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko* 1,0,7. Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät 1 1,0,1. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja Ei mukana 01,,1. Lukiossani on hyvä yhteishenki, *Muotoilu muuttunut verrattuna % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Lukioluokat 01, n= 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 Lukioluokat 01, n=0 1 Minimi Maksimi Ka 1-

13 Toimintakulttuuri 7. Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani. Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa 10. Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin. Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa 1. Lukiossani ei suvaita kiusaamista 1. Koen oloni turvalliseksi lukiossani 1. Koen että minusta välitetään lukiossani 1. Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle 1. Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ova osa lukioni toimintaa 1. Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 1. Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, teemapäivät, retket) Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä,,,,,1,17,1,0,0,,7,,,7,1,,7,0,,77,,1,,,1,7 Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 0 0 % Minimi Maksimi Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Lukioluokat 01, n= Ka 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1-1 Lukioluokat 01, n=0

14 Oppiminen Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 0. Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja 1,0,0 1. Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä 7 1,0,17. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti 1 0 1,1,10. Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet Ei mukana 01,10. Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita 1,1,. Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin 1,0,. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa 1,0, 7. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani 1,0,1. Saan opettajiltani kannustavaa palautetta 7 1 7,, 0 0 % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Lukioluokat 01, n= 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 Lukioluokat 01, n=0 1 Minimi Maksimi Ka 1-

15 Opetuksen järjestäminen Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä. Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen,0, 0. Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen 0 1,,17 1. Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen ,,0. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen 1,,1. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä 7 1,0,0. Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppismisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media)*. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani ,,7,,. Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja 1 1,0, 7. Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa 7,,07 *Muotoilu muuttunut verrattuna % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Lukioluokat 01, n= 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 Lukioluokat 01, n=0 1 Minimi Maksimi Ka 1-

16 Ohjausjärjestelmä Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä. Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa 1,1,. Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen,,7 0. Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä 7 1,1,0 1. Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani 1,17,0. Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta 17 7,0,0. Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun 1 1,0,1. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista 0,7,1. Saan lukiostani ohjausta urasuunnittelmani tekemiseen* 0 1,7, *Muotoilu muuttunut verrattuna % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Lukioluokat 01, n= 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 Lukioluokat 01, n=0 1 Minimi Maksimi Ka 1-

17 Hyvinvointi Kaikki n=: Väittämien jakaumat Vuosivertailu: 1- / väittämä Koulukohtaiset: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä. Viihdyn lukiossani,, 7. Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen 1,,1. Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa 7 1,,. Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa 10 7,,1 0. Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen)* 10 0,1,07 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri) 0 7 7,,. Olen tyytyväinen kouluruokailuun 7 1 1,,7 *Muotoilu muuttunut verrattuna % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Lukioluokat 01, n= 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 17 Lukioluokat 01, n=0 1 Minimi Maksimi Ka 1-

18 Väittämät - vuosivertailu

19 Oppimisympäristö =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v Lukioni tilat edistävät oppimista,0,1. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,7,. Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko (01 Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani)*,0,7. Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppismismenetelmät,0,1. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja Ei mukana 01,. Lukiossani on hyvä yhteishenki *Muotoilu muuttunut verrattuna 01 1,1, Lukioluokat 01, n= Lukioluokat 01, n=0 1

20 Toimintakulttuuri =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani. Huoltajieni ja lukion välinen yhteistyö on toimivaa 10. Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin. Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa 1. Lukiossani ei suvaita kiusaamista 1. Koen oloni turvalliseksi lukiossani 1. Koen että minusta välitetään lukiossani 1. Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle 1. Tiedän mistä tietoläheistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa 1. Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 1. Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, teemapäivät, retket),,,,,1,17,1,0,0,,7,,,77,,7,1,,,1,7,0,,,1,7 1 Lukioluokat 01, n= Lukioluokat 01, n=0 0

21 Oppiminen =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja 1. Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti. Lukioni antaa minule sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet. Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita Ei mukana 01,0,0,0,17,1,10,10,1,. Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa,0,,0, 7. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani. Saan opettajiltani kannustavaa palautetta,0,1,, 1 Lukioluokat 01, n= Lukioluokat 01, n=0 1

22 Opetuksen järjestäminen =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v. 01. Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen 0. Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen,0,,,17 1. Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen,0,. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä. Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media (01 Opit))*. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani. Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,,,7,,1,0,0,,0, 7. Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa,,07 *Muotoilu muuttunut verrattuna 01 1 Lukioluokat 01, n= Lukioluokat 01, n=0

23 Ohjausjärjestelmä =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v. 01. Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa. Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen 0. Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä 1. Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani. Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta. Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista. Saan lukiostani ohjausta (01 tietoa) urasuunnittelmani tekemiseen* *Muotoilu muuttunut verrattuna 01,1,,,7,1,0,17,0,0,0,0,1,7,1,7, 1 Lukioluokat 01, n= Lukioluokat 01, n=0

24 Hyvinvointi =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v. 01. Viihdyn lukiossani,, 7. Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,,1. Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa,,. Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa 0. Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja (01 apua) opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen)*,1,,1,07 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri),,. Olen tyytyväinen kouluruokailuun *Muotoilu muuttunut verrattuna 01 1,,7 Lukioluokat 01, n= Lukioluokat 01, n=0

25 Väittämät taustaryhmittäin

26 Oppimisympäristö 1. Lukioni tilat edistävät oppimista Kaikki, n=,0 Suomenkielinen, n=,0 Ruotsinkielinen, n=1 1, Espoo, n=1 7 7,1 Helsinki, n=1 1 1,00 Kauniainen, n=17 7 1, Vantaa, n= 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

27 Oppimisympäristö. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma Kaikki, n= 1,7 Suomenkielinen, n= 1,7 Ruotsinkielinen, n= , Espoo, n=1 1,0 Helsinki, n=1 1 1, Kauniainen, n= ,0 Vantaa, n= 1 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

28 Oppimisympäristö. Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko Kaikki, n= 1,0 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 17,07 Espoo, n=1 0 1,1 Helsinki, n=1 1,07 Kauniainen, n= ,1 Vantaa, n= 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

29 Oppimisympäristö. Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät Kaikki, n= 1 1,0 Suomenkielinen, n= 1 1,07 Ruotsinkielinen, n=1 0 0,01 Espoo, n=1 0 1,1 Helsinki, n= , Kauniainen, n=17 1, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

30 Oppimisympäristö. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja Kaikki, n= 1 0 1, Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= , Espoo, n=1 1, Helsinki, n=1 1 1,0 Kauniainen, n=17 17, Vantaa, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 0 1

31 Oppimisympäristö. Lukiossani on hyvä yhteishenki Kaikki, n=,1 Suomenkielinen, n= 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 0 1, Espoo, n=1 7 1, Helsinki, n=1 0, Kauniainen, n=17 7, Vantaa, n= 1 10, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 1

32 Toimintakulttuuri 7. Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti Kaikki, n= 7 1, Suomenkielinen, n= 1, Ruotsinkielinen, n= ,0 Espoo, n=1 1, Helsinki, n=1 1,1 Kauniainen, n=17 1,7 Vantaa, n= 0 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

33 Toimintakulttuuri. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Kaikki, n= 7 1, Suomenkielinen, n= 7 1, Ruotsinkielinen, n= , Espoo, n=1 1,1 Helsinki, n=1, Kauniainen, n= ,7 Vantaa, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

34 Toimintakulttuuri. Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Kaikki, n= 1,1 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 1, Espoo, n=1 1 1, Helsinki, n=1 7 1, Kauniainen, n=17 7 1, Vantaa, n= 7 0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

35 Toimintakulttuuri 10. Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin Kaikki, n= 1 7 1,1 Suomenkielinen, n= 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1,1 Espoo, n=1 7 1,0 Helsinki, n=1,1 Kauniainen, n=17 7, Vantaa, n= 0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

36 Toimintakulttuuri. Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa Kaikki, n= 1 10,0 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 1, Espoo, n=1 7 1,0 Helsinki, n=1 1 1, Kauniainen, n=17 1 7,1 Vantaa, n= 1 10, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

37 Toimintakulttuuri 1. Lukiossani ei suvaita kiusaamista Kaikki, n= 0 0 1,7 Suomenkielinen, n= 1 1,7 Ruotsinkielinen, n=1 1,1 Espoo, n=1 1 7, Helsinki, n=1 1 1, Kauniainen, n=17 1,0 Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

38 Toimintakulttuuri 1. Koen oloni turvalliseksi lukiossani Kaikki, n= 7 1, Suomenkielinen, n= 7 1, Ruotsinkielinen, n=1 7 1, Espoo, n=1 71 1,7 Helsinki, n= , Kauniainen, n= ,0 Vantaa, n= 70 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

39 Toimintakulttuuri 1. Koen että minusta välitetään lukiossani Kaikki, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=1 1,0 Espoo, n=1,1 Helsinki, n=1,1 Kauniainen, n=17 7 1, Vantaa, n= 1 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

40 Toimintakulttuuri 1. Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle Kaikki, n= 1 1 1,1 Suomenkielinen, n= 0 1 1, Ruotsinkielinen, n= ,0 Espoo, n=1 1,1 Helsinki, n= ,10 Kauniainen, n=17 7, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 0 1

41 Toimintakulttuuri 1. Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa Kaikki, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=1 0 1, Espoo, n= , Helsinki, n=1 1, Kauniainen, n=17 1, Vantaa, n= 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 1

42 Toimintakulttuuri 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa Kaikki, n= 1 10,7 Suomenkielinen, n= 7 1,7 Ruotsinkielinen, n= , Espoo, n=1 1, Helsinki, n=1 1,7 Kauniainen, n=17 1, Vantaa, n= 7 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

43 Toimintakulttuuri 1. Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan Kaikki, n= 7 1, Suomenkielinen, n= 7 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 7, Espoo, n=1 7 1,7 Helsinki, n= ,0 Kauniainen, n=17 0 1,0 Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

44 Toimintakulttuuri 1. Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, liikunta- ja muut teemapäivät, retket) Kaikki, n= 1 1,1 Suomenkielinen, n= 1 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1 1,1 Espoo, n=1 17,0 Helsinki, n=1 1,1 Kauniainen, n=17 0 7, Vantaa, n= 7 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

45 Oppiminen 0. Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja Kaikki, n= 1,0 Suomenkielinen, n= 1,07 Ruotsinkielinen, n=1 1 1,1 Espoo, n= ,0 Helsinki, n= ,0 Kauniainen, n=17 0, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

46 Oppiminen 1. Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä Kaikki, n= 7 1,0 Suomenkielinen, n= 0 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 1,1 Espoo, n= ,0 Helsinki, n= ,01 Kauniainen, n=17 1 1, Vantaa, n= 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

47 Oppiminen. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti Kaikki, n= 1 0 1,1 Suomenkielinen, n= 1 0,1 Ruotsinkielinen, n=1 1 1,1 Espoo, n=1 0,0 Helsinki, n= ,1 Kauniainen, n=17 1 1, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

48 Oppiminen. Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet Kaikki, n= 1 1 1,10 Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n=1,0 Espoo, n=1 0 1,1 Helsinki, n=1 1 1,0 Kauniainen, n=17 1, Vantaa, n= 0 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

49 Oppiminen. Mielestäni lukiossa opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita Kaikki, n= 1,1 Suomenkielinen, n= 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1,1 Espoo, n=1 1,1 Helsinki, n=1 1,1 Kauniainen, n=17 7, Vantaa, n= 7 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

50 Oppiminen. Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin Kaikki, n= 1,0 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 17,10 Espoo, n=1 7 1,1 Helsinki, n=1 1 1,0 Kauniainen, n=17 1, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 0 1

51 Oppiminen. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Kaikki, n= 1,0 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n= ,1 Espoo, n=1 1, Helsinki, n=1,1 Kauniainen, n=17 0,0 Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 1

52 Oppiminen 7. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani Kaikki, n= 1,0 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 0 1,0 Espoo, n=1 1 1,0 Helsinki, n=1 17, Kauniainen, n=17 0 1,0 Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

53 Oppiminen. Saan opettajiltani kannustavaa palautetta Kaikki, n= 7 1 7, Suomenkielinen, n= 7 1, Ruotsinkielinen, n=1, Espoo, n=1 1, Helsinki, n=1 0, Kauniainen, n=17 0 1,1 Vantaa, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

54 Opetuksen järjestäminen. Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen Kaikki, n=,0 Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=1 7 1, Espoo, n=1 1,1 Helsinki, n=1 1 1, Kauniainen, n=17 7, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

55 Opetuksen järjestäminen 0. Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Kaikki, n= 0 1, Suomenkielinen, n= 0 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 7 1, Espoo, n=1 1,1 Helsinki, n=1 0 1,1 Kauniainen, n=17, Vantaa, n= 7 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

56 Opetuksen järjestäminen 1. Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen Kaikki, n= , Suomenkielinen, n= 7 1, Ruotsinkielinen, n=1 1 10,1 Espoo, n=1 1,0 Helsinki, n=1 1, Kauniainen, n=17,7 Vantaa, n= 17, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

57 Opetuksen järjestäminen. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen Kaikki, n= 1,1 Suomenkielinen, n= 1,7 Ruotsinkielinen, n= ,01 Espoo, n= , Helsinki, n=1 10 1, Kauniainen, n=17 1 7,7 Vantaa, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

58 Opetuksen järjestäminen. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä Kaikki, n= 7 1,0 Suomenkielinen, n= 7 1, Ruotsinkielinen, n= ,0 Espoo, n=1 17, Helsinki, n=1 1,1 Kauniainen, n=17 1 1,1 Vantaa, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

59 Opetuksen järjestäminen. Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media) Kaikki, n= 1, Suomenkielinen, n= 1, Ruotsinkielinen, n=1 1,1 Espoo, n=1 1 1, Helsinki, n= ,1 Kauniainen, n=17 1, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

60 Opetuksen järjestäminen. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani Kaikki, n= , Suomenkielinen, n= ,0 Ruotsinkielinen, n= , Espoo, n=1 1 0,1 Helsinki, n= ,1 Kauniainen, n= , Vantaa, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 0 1

61 Opetuksen järjestäminen. Halutessani voin helposti opiskella oppilaitoksen kursseja Kaikki, n= 1 1,0 Suomenkielinen, n= 1 0 1, Ruotsinkielinen, n= ,0 Espoo, n= ,00 Helsinki, n= , Kauniainen, n= ,01 Vantaa, n= 1 1 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1 1

62 Opetuksen järjestäminen 7. Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa Kaikki, n= 7,07 Suomenkielinen, n= 7,0 Ruotsinkielinen, n=1 7,0 Espoo, n=1 10,0 Helsinki, n=1 7 10,1 Kauniainen, n= , Vantaa, n= 1 1 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

63 Ohjausjärjestelmä. Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Kaikki, n= 1,1 Suomenkielinen, n= 0 10,0 Ruotsinkielinen, n=1 10 1, Espoo, n=1 10, Helsinki, n= ,0 Kauniainen, n=17 7 1,1 Vantaa, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

64 Ohjausjärjestelmä. Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun tai oppimiseen Kaikki, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n=1 7 1,7 Espoo, n= , Helsinki, n=1 7, Kauniainen, n=17 1 1, Vantaa, n= 1 1 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

65 Ohjausjärjestelmä 0. Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä Kaikki, n= 7 1,1 Suomenkielinen, n= 10 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1,1 Espoo, n= , Helsinki, n=1 1 1, Kauniainen, n=17 7,7 Vantaa, n= 10 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

66 Ohjausjärjestelmä 1. Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani Kaikki, n= 1,17 Suomenkielinen, n= 10 1,1 Ruotsinkielinen, n=1 1, Espoo, n= , Helsinki, n=1 1,1 Kauniainen, n=17 0 1, Vantaa, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

67 Ohjausjärjestelmä. Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta Kaikki, n= 17 7,0 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 7 1,0 Espoo, n=1 0 1,0 Helsinki, n=1 17,0 Kauniainen, n=17 1 1, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

68 Ohjausjärjestelmä. Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun Kaikki, n= 1 1,0 Suomenkielinen, n= 1,0 Ruotsinkielinen, n=1 1,1 Espoo, n=1 1,0 Helsinki, n=1 1,07 Kauniainen, n=17 0, Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

69 Ohjausjärjestelmä. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista Kaikki, n= 0,7 Suomenkielinen, n= 0 1,0 Ruotsinkielinen, n= , Espoo, n=1 1 7,1 Helsinki, n= ,7 Kauniainen, n= ,1 Vantaa, n= 17, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1

70 Ohjausjärjestelmä. Saan lukiostani ohjausta urasuunnitelmani tekemiseen Kaikki, n= 0 1,7 Suomenkielinen, n= ,7 Ruotsinkielinen, n= , Espoo, n=1 0,7 Helsinki, n= ,7 Kauniainen, n= , Vantaa, n= 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 70 1

71 Hyvinvointi. Viihdyn lukiossani Kaikki, n=, Suomenkielinen, n=, Ruotsinkielinen, n= ,1 Espoo, n=1 1, Helsinki, n=1, Kauniainen, n=17 7,71 Vantaa, n= 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 71 1

72 Hyvinvointi 7. Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen Kaikki, n= 1, Suomenkielinen, n= 1, Ruotsinkielinen, n= ,10 Espoo, n=1 0 1, Helsinki, n=1 7 1, Kauniainen, n=17 1 1, Vantaa, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

73 Hyvinvointi. Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa Kaikki, n= 7 1, Suomenkielinen, n= 1, Ruotsinkielinen, n=1, Espoo, n=1 0 0,1 Helsinki, n=1 0, Kauniainen, n=17 1, Vantaa, n= 10 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

74 Hyvinvointi. Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa Kaikki, n= 10 7,1 Suomenkielinen, n= 10 7, Ruotsinkielinen, n=1 10,17 Espoo, n=1 0,0 Helsinki, n=1,1 Kauniainen, n=17 0 1,1 Vantaa, n= 7, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

75 Hyvinvointi 0. Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen) Kaikki, n= 10 0,07 Suomenkielinen, n= 10 0,0 Ruotsinkielinen, n=1 1 10, Espoo, n=1 1,0 Helsinki, n= ,0 Kauniainen, n=17 1,1 Vantaa, n= 1 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

76 Hyvinvointi 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri) Kaikki, n= 0 7 7, Suomenkielinen, n= 7, Ruotsinkielinen, n=1 7, Espoo, n=1 1, Helsinki, n=1 7 7, Kauniainen, n=17,7 Vantaa, n= 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 1

77 Hyvinvointi. Olen tyytyväinen kouluruokailuun Kaikki, n= 7 1 1, Suomenkielinen, n= ,0 Ruotsinkielinen, n= ,0 Espoo, n= , Helsinki, n=1 1 1, Kauniainen, n=17 1 1, Vantaa, n= 1 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 77 1

78 Väittämien toteutumisjärjestys

79 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n= Ei osaa sanoa 1. Koen oloni turvalliseksi lukiossani Lukiossani ei suvaita kiusaamista 1. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani 1 7. Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti 1. Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa 1. Viihdyn lukiossani 1. Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 1. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri). Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media) Lukiossani on hyvä yhteishenki. Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen 7. Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa 10 0 % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 7

80 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n= Ei osaa sanoa. Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Koen että minusta välitetään lukiossani 0. Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen. Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen. Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa 1. Lukioni tilat edistävät oppimista. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti 0. Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja 1. Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen 10. Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin 1. Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä 1. Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle. Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 0

81 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n= Ei osaa sanoa 1. Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä 1 1. Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa. Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät. Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa 7. Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa 1. Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, retket). Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin 0. Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo). Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet 7. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani. Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko 1 0 % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 1

82 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Kaikki vastaajat, n= Ei osaa sanoa. Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen 7 1. Saan opettajiltani kannustavaa palautetta 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä. Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista. Olen tyytyväinen kouluruokailuun. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma. Saan lukiostani ohjausta urasuunnitelmani tekemiseen. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa osana lukio-opintojani % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä

83 indeksit

84 Ominaisuuksien vuosivertailu lukion oppilaat 01 vs. 01 asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) OPPIMIS- YMPÄRISTÖ TOIMINTA- KULTTUURI OPPIMINEN 01, n= 01, n=0 Lukioni tilat edistävät oppimista,0,1 Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,7, Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko**,0,7 Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät,0,1 Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja, * Lukiossani on hyvä yhteishenki,1, Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti,, Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani,, Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa,1,17 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin,1,0 Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa,0, Lukiossani ei suvaita kiusaamista,7, Koen oloni turvalliseksi lukiossani,,77 Koen että minusta välitetään lukiossani,,7 Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle,1, Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa,,1 Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa,7,0 Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan,, Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, teemapäivät, retket),1,7 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja,0,0 Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä,0,17 Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti,1,10 Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet,10 * Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita,1, Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin,0, Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa,0, Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani,0,1 Saan opettajiltani kannustavaa palautetta,, *) Ei mukana 01 **) Muotoilu muuttunut asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) OPETUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN OHJAUS- JÄRJESTELMÄ HYVINVOINTI 01, n= 01, n=0 Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen,0, Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,,17,,0,1, Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,0,0 Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media)** Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa,,,,7,0,,07, Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa,1, Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen,,7 Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä,1,0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani,17,0 Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta,0,0 Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,0,1,7,1 Saan lukiostani ohjausta urasuunnitelmani tekemiseen**,7, Viihdyn lukiossani,, Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,,1 Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa** Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen) Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri),,,1,,07,1,, Olen tyytyväinen kouluruokailuun,,7

85 Väittämäryhmät taustaryhmittäin 01 Kaikki vastaajat t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä Kaikki n= Suomenkielinen n= Ruotsinkielinen n=1 Espoo n=1 Helsinki n=1 Kauniainen n=17 Vantaa n= Oppimisympäristö,7,,,0,1,17,0 Toimintakulttuuri,,,,,,, Oppiminen,,,1,1,07,,0 Opetuksen järjestäminen,00,,0,,0,, Ohjausjärjestelmä,0,0,0,0,07,,0 Hyvinvointi,1,1,,,1,1,0 = Osa-alueen paras tulos = Osa-alueen heikoin tulos

86 Väittämien keskiarvojen erotukset

87 Väittämäryhmät taustaryhmittäin - erotus vuosivertailu 01 vs. 01 KAIKKI LUKIOLUOKAT t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä *) vuoden 01 n-luvut Kaikki n= *n=0 Espoo n=1 *n=10 Helsinki n=1 *n= Kauniainen n=17 *n=1 Vantaa n= *n=10 Oppimisympäristö -0, -0, -0, -0,01-0,1 Toimintakulttuuri 0,01 0,0-0,01 0, -0,0 Oppiminen -0,0-0,0-0,1 0,1-0,1 Opetuksen järjestäminen 0, 0, 0,1 0,1 0, Ohjausjärjestelmä 0,0 0,01 0,01 0, -0,0 Hyvinvointi 0,1 0,1 0,17 0,1 0,1 = Parantunut = Pysynyt ennallaan = Heikentynyt 7

88 Parhaiten ja heikoiten toteutuvat asiat

89 Parhaiten toteutuvat asiat Kaikki vastaajat, n= 1. Koen oloni turvalliseksi lukiossani, Täysin+ Täysin+ lähes lähes samaa eri mieltä mieltä % %. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani, 1 1. Lukiossani ei suvaita kiusaamista, Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan. Viihdyn lukiossani,, 1. Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa 7. Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri),,0,, =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

90 Heikoiten toteutuvat asiat Kaikki vastaajat, n=. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos tms.) osana lukio-opintojani. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja,, Täysin+ Täysin+ lähes lähes samaa eri mieltä mieltä % % 1. Saan lukiostani ohjausta urasuunnitelmani tekemiseen,7. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,7. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,1. Olen tyytyväinen kouluruokailuun, 1. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,7. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä, Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja, =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä 0

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 165 137 93 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 219 176 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100%

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100% OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) UUSIMAA_ LANU 28. Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena (u) 4,6 vastaus%=100% AIPAL/ HAKUVAIHE HAKEUTUMISVAIHEEN KYSELY

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) - Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyllä kerätään asiakaspalautetta yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Abien päättökysely. Lukuvuosi

Abien päättökysely. Lukuvuosi Abien päättökysely Lukuvuosi 13-14 Viisiportaisissa kysymyksissä skaala on seuraava; 1 väitteen kanssa täysin eri mieltä 2 väitteen kanssa eri mieltä 3 ei eri mieltä eikä samaa mieltä 4 väitteen kanssa

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2017 Vastausprosentti: 81,1 % I Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 I Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukysely 2019

Perusopetuksen laatukysely 2019 Perusopetuksen laatukysely 2019 Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastanneet 2. Kyselyn tulokset Koulun johtaminen Henkilöstö ja talous Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaava vaikutus

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille 2019 Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden huoltajille

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso Liite 4: Ohjaussuunnitelma 1. OHJAUSSUUNNITELMA Lukion ohjaustoiminnan tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa, tukea häntä oppimisen taitojen kehittämisessä

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147 Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu Kevät 2018 N = 147 Osa-alueiden keskiarvot järjestyksessä 10 9 8,92 8 7 6 5 4 3 2 1 5,35 5,34 5,28 5,2 5,12 5,01 4,95 4,9 4,81 4,66 4,57 5,02 *Kouluarvosana ei ole

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen.

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen. OPISKELIJAPALAUTEKYSELYT 2018 1(7) Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 415/2018 ja päätöksen mukaiset opiskelijapalautekyselyt, jotka otetaan käyttöön 1.7.2018 alkaen. Vastausasteikko: (5) täysin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kevät 2013 Perusopetuksen päättövaihe Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta, joista 1. tyttöjä 1 754 (48,0 %)

Lisätiedot

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty.

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. OPISKELIJAPALAUTEKYSYMYKSET 2018 1(6) Vastausasteikko: (5) täysin samaa mieltä (4) jokseenkin samaa mieltä (3) osin samaa osin eri mieltä (2) jokseenkin eri mieltä (1) täysin eri mieltä Punaisella kirjoitettuja

Lisätiedot

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Miten tunnistat opiskelijan kannalta olennaiset asiat? Miten osaisit tukea hänen ammatillista kasvuaan asiantuntijana kohti työelämää? 22.3.2018 Arto Saloranta 1

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Marraskuu 2017 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähkön siirtoyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti syksyllä 2017 Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2018 Palveluvaliokunta 29.5.2018 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhti-toukokuun 2018 aikana Vastauksia yht. 1055 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Joustavasti verkossa ERIVERIA.FI

Joustavasti verkossa ERIVERIA.FI Joustavasti verkossa Kuva Verkko-opiskelun ohjaus Sisältö 1. Opiskelu verkossa 2. Kuka ohjaa? 3. Miten ohjataan? Kuva Opiskelu verkossa Yleistä verkko-opiskelusta > Opinnot ja niiden ohjeet on laadittu

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018 Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet Mika Sutela Kesäkuu 2018 Opiskelijapalautteet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/sivut/opiskelijapalaute.aspx)

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Huoltajakyselyn tuloksia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 16.4.2019 Toisen vuosikurssin

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lahden työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Yhteisen määritelmän muodostaminen yleissivistykselle

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017

NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 1 NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 Vastausprosentti 80,9 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi opintojen päättyessä?

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta 57 17.08.2015. Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2014-2015 911/12.00.00.03/2015 KOLA 57

Kasvatus- ja opetuslautakunta 57 17.08.2015. Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2014-2015 911/12.00.00.03/2015 KOLA 57 Kasvatus- ja opetuslautakunta 57 17.08.2015 Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2014-2015 911/12.00.00.03/2015 KOLA 57 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2018 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Jani Tervo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot