Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016

2 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä lukiokohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset osuudet. Kysely suunnattiin lukion. vuosikurssin opiskelijoille. Vastaaminen kyselyyn tapahtui internetlinkistä, josta tiedotettiin oppilashallinnon Wilma -liittymän kautta. Lukiot lähettivät tiedon kyselystä opiskelijoille ja vastaaminen oli mahdollista suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Ennakkotieto kyselystä lähetettiin lukioille viikolla 37 / 016. Lukioille lähetettiin tiedote ja linkit kyselyyn Lukiot lähettivät viestin opiskelijoille pääsääntöisesti välisenä aikana. Opiskelijat ohjeistettiin vastaamaan kyselyyn välisenä aikana. Vastausaikaa jatkettiin saakka. Tulokset raportoidaan koko pääkaupunkiseutu yhteensä raportissa sekä kaupungeittain. Lukiokohtaiset raportit toimitetaan, mikäli lukiosta on saatu vastauksia vähintään 10 oppilaalta. Tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 01 toteutetun lukion. vuosikurssin vastaavaan tutkimuksen tuloksiin. Lukiokohtaisissa raporteissa tuloksia verrataan pääkaupunkiseudun ja kaupungin tulosten lisäksi lukion omiin vuoden 01 tuloksiin, mikäli tulokset ovat saatavilla. Kyselyä on toteutettu seuraavan vuosisuunnitelman mukaan: Luokka-aste Alakoulu.lk. Alakoulu.lk. Yläkoulu 8.lk. Lukio.lk. Toteutusvuosi: v. 0 v. 010 v. 009 v. 01 Toteutusvuosi: v. 01 v. 01 v. 0 v. 016

3 Tulosten esittämisestä Tuloksia esitetään väittämien jakaumina sekä keskiarvoina. Osa-alueiden indeksitulokset on laskettu kyseenomaisen osa-alueen väittämien keskiarvojen keskiarvona. Väittämien koulukohtaisina minimi- ja maksimituloksina on esitetty tuloksia vain niiden koulujen osalta, joissa vastaajia on ollut vähintään 10. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on %-jakaumatuloksille sekä keskiarvotuloksille alla olevan taulukossa esitettyjen lukuarvojen mukainen. %-jakaumatuloksille Keskiarvotuloksille V. 016 tuloksien osalta Vuosivertailu 01 vs. 016 V. 016 tuloksien osalta Vuosivertailu 01 vs. 016 %-yksikköä %-yksikköä Asteikkoarvoa Asteikkoarvoa Kokonaisaineisto + 1,8 +, + 0,08 + 0,10 Espoo + 3, +, + 0,1 + 0,19

4 Vastaajamäärät Tutkimukseen vastattiin kohtalaisen hyvin. Koko pääkaupunkiseudun vastausprosentti oli tällä kertaa 1, prosenttiin. Espoon osalta vastausprosentti oli hieman parempi, 3, prosenttia. Vastausaktiivisuudessa on huomattavia lukiokohtaisia eroja. Vastauksia Oppilasmäärä Vastaus-% Kaikki , % Espoo , %

5 Väittämät / Espoo vs. koko pk-seutu

6 Oppimisympäristö Espoo, n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Espoo vs. kaikki: Keskiarvo 1- / väittämä Espoon koulut: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 1. Lukioni tilat edistävät oppimista ,1 3,09. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma 33 1,7 3,08 3. Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko ,1 3,0. Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät ,1 3,06. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja ,, 6. Lukiossani on hyvä yhteishenki , 3, % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 6 Espoo 016, n=81 Lukioluokat 016, n= Minimi Maksimi Ka 1-

7 Toimintakulttuuri 7. Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti 8. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani 9. Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa 10. Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin. Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa 1. Lukiossani ei suvaita kiusaamista. Koen oloni turvalliseksi lukiossani 1. Koen että minusta välitetään lukiossani 1. Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle 16. Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ova osa lukioni toimintaa 18. Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 19. Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, teemapäivät, retket) Espoo, n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Espoo vs. kaikki: Keskiarvo 1- / väittämä 3,39 3,39 3,61 3,8 3,33 3,31 3,09 3,16 3,0 3,09 3, 3,7 3,31 3,3 3,18 3,,98,97 3,67 3,69 3, 3,3 3,7 3,9 3,08 3,18 Espoon koulut: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 0 0 % Minimi Maksimi Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Espoo 016, n=81 Ka 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 1-7 Lukioluokat 016, n=83

8 Oppiminen Espoo, n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Espoo vs. kaikki: Keskiarvo 1- / väittämä Espoon koulut: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 0. Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja ,08 3,08 1. Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä ,06 3,0. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti ,0 3,16 3. Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet ,16 3,10. Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita 3 8 3,1 3,. Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin ,1 3,09 6. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa ,6 3,0 7. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani ,09 3,0 8. Saan opettajiltani kannustavaa palautetta ,9, % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 8 Espoo 016, n=81 Lukioluokat 016, n= Minimi Maksimi Ka 1-

9 Opetuksen järjestäminen Espoo, n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Espoo vs. kaikki: Keskiarvo 1- / väittämä Espoon koulut: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 9. Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen ,19 3, Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen ,1 3,3 31. Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen ,0 3, 3. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen ,, Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä ,98,90 3. Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppismisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media) 3. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani ,, 3,6 3,3 36. Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja ,00, Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa ,0 3, % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 9 Espoo 016, n=81 Lukioluokat 016, n= Minimi Maksimi Ka 1-

10 Ohjausjärjestelmä Espoo, n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Espoo vs. kaikki: Keskiarvo 1- / väittämä Espoon koulut: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 38. Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa , 3, Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen , 3, 0. Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä , 3,1 1. Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani , 3,17. Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta ,0 3,0 3. Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun 3 3,09 3,08. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista ,91,87. Saan lukiostani ohjausta urasuunnittelmani tekemiseen 0 36,73, % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa 10 Espoo 016, n=81 Lukioluokat 016, n= Minimi Maksimi Ka 1-

11 Hyvinvointi Espoo, n=81: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Espoo vs. kaikki: Keskiarvo 1- / väittämä Espoon koulut: minimi, maksimi ja keskiarvo / väittämä 6. Viihdyn lukiossani ,39 3, 7. Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen ,9,96 8. Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa ,19 3, 9. Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa ,06 3,1 0. Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen) ,03 3,07 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri) ,3 3,38. Olen tyytyväinen kouluruokailuun ,86,8 0 0 % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa Espoo 016, n=81 Lukioluokat 016, n= Minimi Maksimi Ka 1-

12 Väittämät - vuosivertailu

13 Oppimisympäristö =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Vuosivertailu Espoo: Keskiarvo 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v Lukioni tilat edistävät oppimista 3,1 3,1. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma 3,08 3,03 3. Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko (01 Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani)* 3,1 3,1. Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppismismenetelmät 3,1 3,. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja Ei mukana 01, 6. Lukiossani on hyvä yhteishenki *Muotoilu muuttunut verrattuna , 3,31 Lukioluokat 016, n=81 Lukioluokat 01, n=106

14 Toimintakulttuuri =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä 7. Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti 8. Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani 9. Huoltajieni ja lukion välinen yhteistyö on toimivaa 10. Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin. Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa 1. Lukiossani ei suvaita kiusaamista. Koen oloni turvalliseksi lukiossani 1. Koen että minusta välitetään lukiossani 1. Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle 16. Tiedän mistä tietoläheistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa 18. Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 19. Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, teemapäivät, retket) Vuosivertailu Espoo: Keskiarvo 1- / väittämä 3,09 3,00 3,0,89,98,97 3,39 3,3 3,33 3,16 3,31 3,36 3,18 3,6 3,1 3,08 3,19 Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v. 01 3,3 3, 3,61 3,63 3, 3, 3,7 3,67 3, Lukioluokat 016, n=81 Lukioluokat 01, n=106 1

15 Oppiminen =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Vuosivertailu Espoo: Keskiarvo 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja 1. Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti 3. Lukioni antaa minule sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet. Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita. Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin Ei mukana 01 3,08 3,16 3,06 3,1 3,0 3,08 3,16 3,1 3,0 3,1 3,7 6. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani 3,6 3,0 7. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani 8. Saan opettajiltani kannustavaa palautetta 3,09 3,17,9, Lukioluokat 016, n=81 Lukioluokat 01, n=106 1

16 Opetuksen järjestäminen =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä 9. Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen 30. Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Vuosivertailu Espoo: Keskiarvo 1- / väittämä 3,08 3,19 3,1 Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v. 01 3, Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen 3,00 3,0 3. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen 1,93, 33. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä 3. Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media (01 Opit))* 3. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani 36. Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,,6,7,7,98 3,0 3,00 3,6 37. Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa, 3,0 *Muotoilu muuttunut verrattuna Lukioluokat 016, n=81 Lukioluokat 01, n=106 16

17 Ohjausjärjestelmä =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä 38. Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa 39. Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen 0. Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä 1. Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani. Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta 3. Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista. Saan lukiostani ohjausta (01 tietoa) urasuunnittelmani tekemiseen* Vuosivertailu Espoo: Keskiarvo 1- / väittämä,73,68,91 3,00,9,9 3, 3, 3,0 3,16 3,09 3, 3, 3,1 3,7 3,1 Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v. 01 *Muotoilu muuttunut verrattuna Lukioluokat 016, n=81 Lukioluokat 01, n=106 17

18 Hyvinvointi =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä 6. Viihdyn lukiossani Vuosivertailu Espoo: Keskiarvo 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 01 Tulos parantunut vs v. 01 3,39 3,3 7. Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,9 3,0 8. Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa,80 3,19 9. Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa 0. Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja (01 apua) opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen)*,,38 3,06 3,03 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri) 3,17 3,3. Olen tyytyväinen kouluruokailuun,86 3,00 *Muotoilu muuttunut verrattuna Lukioluokat 016, n=81 Lukioluokat 01, n=106 18

19 Väittämien toteutumisjärjestys

20 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Espoo yhteensä, n=81 Ei osaa sanoa. Koen oloni turvalliseksi lukiossani Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Lukiossani ei suvaita kiusaamista Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti 1. Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita 18. Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 16. Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa Viihdyn lukiossani Koen että minusta välitetään lukiossani 8 9. Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen Lukioni tilat edistävät oppimista % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 0

21 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Espoo yhteensä, n=81 0. Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja Ei osaa sanoa 38. Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti 8. Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa 31. Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen 3. Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, 6. Lukiossani on hyvä yhteishenki 1. Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä 30. Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen 9. Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen 3. Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko. Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä 1

22 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Espoo yhteensä, n= Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin. Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin. Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita 7. Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani 0. Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä 3. Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet 37. Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa 9. Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa 3. Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun 1. Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani. Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa. Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma 0. Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa

23 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+lähes samaa mieltä summaluvun mukaan Espoo yhteensä, n=81 Ei osaa sanoa. Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja 19. Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, liikunta- ja muut Saan opettajiltani kannustavaa palautetta Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista. Olen tyytyväinen kouluruokailuun. Saan lukiostani ohjausta urasuunnitelmani tekemiseen. Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja 3. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen 3. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, % Täysin samaa mieltä 3 Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä

24 Keskiarvoindeksit

25 Ominaisuuksien vuosivertailu lukion oppilaat 016 vs. 01 Espoo Keskiarvo asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) OPPIMIS- YMPÄRISTÖ TOIMINTA- KULTTUURI OPPIMINEN 016, n=81 01, n=106 Lukioni tilat edistävät oppimista 3,1 3,1 Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma 3,08 3,03 Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko** 3,1 3,1 Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät 3,1 3, Lukio-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti myös muita kuin lukioni omia tiloja, * Lukiossani on hyvä yhteishenki 3, 3,31 Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti 3,39 3,3 Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani 3,61 3,63 Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa 3,33 3,16 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin 3,09 3,00 Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa 3,0,89 Lukiossani ei suvaita kiusaamista 3, 3,3 Koen oloni turvalliseksi lukiossani 3,67 3,77 Koen että minusta välitetään lukiossani 3,31 3,36 Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle 3,18 3,6 Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa 3, 3, Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ovat osa lukioni toimintaa,98,97 Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 3,7 3,1 Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, teemapäivät, retket) 3,08 3,19 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja 3,08 3,16 Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä 3,06 3,1 Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti 3,0 3,08 Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet 3,16 * Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita 3,1 3,0 Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin 3,1 3,7 Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa 3,6 3,0 Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani 3,09 3,17 Saan opettajiltani kannustavaa palautetta,9,96 *) Ei mukana 01 **) Muotoilu muuttunut Keskiarvo asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) OPETUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN OHJAUS- JÄRJESTELMÄ HYVINVOINTI 016, n=81 01, n=106 Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen 3,19 3,31 Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen 3,1 3,08 3,0 3,00, 1,93 Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,98 3,0 Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media)** Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa (toinen lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tms.) osana lukio-opintojani 3,6,7,,6 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen 3,00,7 kursseja Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa 3,0, Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa 3, 3,16 Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen 3, 3,7 Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä 3, 3,00 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani 3,,9 Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta 3,0 3,1 Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista 3,09 3,1,91,9 Saan lukiostani ohjausta urasuunnitelmani tekemiseen**,73,68 Viihdyn lukiossani 3,39 3,3 Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,9 3,0 Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa** Lukiossani saan tarvittaessa neuvoja opintososiaalisissa asioissa (esim. opintotuki, toimeentulo, asuminen) Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri) 3,19,80 3,06,38 3,03, 3,3 3,17 Olen tyytyväinen kouluruokailuun,86 3,00

26 Parhaiten ja heikoiten toteutuvat asiat

27 Parhaiten toteutuvat asiat Espoo yhteensä, n=81. Koen oloni turvalliseksi lukiossani 3,67 Täysin+ Täysin+ lähes lähes samaa eri mieltä mieltä % % Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani 3, Lukiossani ei suvaita kiusaamista 3, Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 3, Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa 3, Tiedän mistä tietolähteistä (opo, netti jne.) saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa 3, Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti 3, Viihdyn lukiossani 3, Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa 3, Keskiarvo =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä 7

28 Heikoiten toteutuvat asiat Espoo yhteensä, n=81 3. Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa osana lukio-opintojani, Täysin+ Täysin+ lähes lähes samaa eri mieltä mieltä % % 9 3. Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen. Lukio-opiskelussa hyödynn. monipuol.myös muita kuin lukioni omia tiloja,, Saan lukiostani ohjausta urasuunnittelmani tekemiseen, Olen tyytyväinen kouluruokailuun. Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,86, Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen, Saan opettajiltani kannustavaa palautetta 17. Yhteydet työelämään (yritysvierailut, luennoitsijavieraat jne.) ova osa lukioni toimintaa 33. Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,9,98, Keskiarvo =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä 8

29 Suurimmat poikkeamat koko Pääkaupunkiseudun tuloksiin

30 Pääkaupungin tulosta selvästi paremmat tulokset =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Keskiarvo 1- / väittämä Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,7 3,08 Lukiossani on käytössäni toimiva langaton verkko 3,0 3,1 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,90 3,00 Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,90,98 Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät 3,1 3,06 Lukioni antaa minulle sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat valmiudet 3,16 3,10 Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa 3,6 3,0 1 3 Espoo 016 Koko PK-seutu

31 Pääkaupungin tulosta selvästi heikommat tulokset =Täysin samaa mieltä 1=Täysin eri mieltä Keskiarvo 1- / väittämä Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani Viihdyn lukiossani Lukiossani saan tarvittaessa apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita (terveydenhoitaja, lääkäri) Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Fronter, Moodle, sosiaalinen media) Lukiossani on hyvä yhteishenki Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia (esim. juhlat, retket) Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,,81 3, 3,17 3,39 3, 3,06 3,1 3,3 3,38 3, 3,31 3,09 3,16 3,6 3,3 3, 3,31 3,08 3,18 3,19 3,30 3,1 3,3 1 3 Espoo 016 Koko PK-seutu

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 165 137 93 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 219 176 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) - Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyllä kerätään asiakaspalautetta yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100%

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100% OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) UUSIMAA_ LANU 28. Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena (u) 4,6 vastaus%=100% AIPAL/ HAKUVAIHE HAKEUTUMISVAIHEEN KYSELY

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2017 Vastausprosentti: 81,1 % I Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 I Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille 2019 Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2018 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2018 Palveluvaliokunta 29.5.2018 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhti-toukokuun 2018 aikana Vastauksia yht. 1055 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk)

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147 Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu Kevät 2018 N = 147 Osa-alueiden keskiarvot järjestyksessä 10 9 8,92 8 7 6 5 4 3 2 1 5,35 5,34 5,28 5,2 5,12 5,01 4,95 4,9 4,81 4,66 4,57 5,02 *Kouluarvosana ei ole

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukysely 2019

Perusopetuksen laatukysely 2019 Perusopetuksen laatukysely 2019 Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastanneet 2. Kyselyn tulokset Koulun johtaminen Henkilöstö ja talous Opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaava vaikutus

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden huoltajille

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso Liite 4: Ohjaussuunnitelma 1. OHJAUSSUUNNITELMA Lukion ohjaustoiminnan tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa, tukea häntä oppimisen taitojen kehittämisessä

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Abien päättökysely. Lukuvuosi

Abien päättökysely. Lukuvuosi Abien päättökysely Lukuvuosi 13-14 Viisiportaisissa kysymyksissä skaala on seuraava; 1 väitteen kanssa täysin eri mieltä 2 väitteen kanssa eri mieltä 3 ei eri mieltä eikä samaa mieltä 4 väitteen kanssa

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty.

ALOITUSKYSELY Kysytään viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on hyväksytty. OPISKELIJAPALAUTEKYSYMYKSET 2018 1(6) Vastausasteikko: (5) täysin samaa mieltä (4) jokseenkin samaa mieltä (3) osin samaa osin eri mieltä (2) jokseenkin eri mieltä (1) täysin eri mieltä Punaisella kirjoitettuja

Lisätiedot

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Miten tunnistat opiskelijan kannalta olennaiset asiat? Miten osaisit tukea hänen ammatillista kasvuaan asiantuntijana kohti työelämää? 22.3.2018 Arto Saloranta 1

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen.

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen. OPISKELIJAPALAUTEKYSELYT 2018 1(7) Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 415/2018 ja päätöksen mukaiset opiskelijapalautekyselyt, jotka otetaan käyttöön 1.7.2018 alkaen. Vastausasteikko: (5) täysin

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lahden työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Yhteisen määritelmän muodostaminen yleissivistykselle

Lisätiedot

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Tulokset 1.7.2018-30.6.2019 Opiskelijapalaute - Amispalautekyselyt Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen,

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017

NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 1 NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 Vastausprosentti 80,9 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi opintojen päättyessä?

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Abiturienttien käsityksiä lukiosta: tutkimus keväältä 2009 Simo Veistola

Abiturienttien käsityksiä lukiosta: tutkimus keväältä 2009 Simo Veistola Abiturienttien käsityksiä lukiosta: tutkimus keväältä 9 Simo Veistola 11.1.1 1. Johdanto Koulutuksen arviointineuvosto teki keväällä 9 tutkimuksen lukiolaisten mielipiteistä lukion arjessa (Valijärvi ym.

Lisätiedot

Savonian suomen opinnot

Savonian suomen opinnot Savonian suomen opinnot Mavasuomi B1.2 Muut suomen kurssit suomi Työelämän suomi B1.1 Suullinen suomi suomi B1.2 Pääsykoevalmennus suomi B2 Työkokeilu Suullinen suomi B2 suomi C1 Sairaanhoitajan suomi

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti syksyllä 2017 Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta ammatillisessa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Suomen opinto-ohjaajat ry: opinto-ohjaajan työtehtävät eri kouluasteilla

Suomen opinto-ohjaajat ry: opinto-ohjaajan työtehtävät eri kouluasteilla Suomen opinto-ohjaajat ry: opinto-ohjaajan työtehtävät eri kouluasteilla Perusopetus 1. Henkilökohtainen ohjaus o oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvä ohjaus o oppimaan oppimisen, tavoitteellisuuden

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio. Rehtori Eija Kumpulainen

Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio. Rehtori Eija Kumpulainen Norssi eli Oulun normaalikoulun lukio Rehtori Eija Kumpulainen Norssissa on perusaste ja lukio, yhteensä noin 1160 oppilasta ja opiskelijaa Alakoulut Linnamaalla ja Koskelassa, 641 oppilasta Yläkoulu ja

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot