Mielenterveys ja työkyvyttömyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveys ja työkyvyttömyys"

Transkriptio

1 Mielenterveys ja työkyvyttömyys huhtikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry Keva

2 1 (5) Mielenterveys ja työkyvyttömyys Tämän mielenterveysaineiston tarkoituksena on toimia heräte- ja keskusteluaineistona kun kunnissa ja kuntayhtymissä suunnitellaan toimenpiteitä henkilöstön työurien tukemiseksi ja jatkamiseksi. Katso myös aiempi tuki- ja liikuntaelinten sairauksia koskeva tietoisku KT:n nettisivuilla. Aineisto täydentää KT:n yleiskirjettä 13/2011 Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä ja sen liitteenä olevaa muistiota. Aineiston kohderyhminä ovat työnantajan edustajat (esimiehet, johto, päättäjät) sekä henkilöstön edustajat. Aineisto on valmisteltu KT Kuntatyönantajien, pääsopijajärjestöjen ja Kevan yhteistyönä. KT on käsitellyt asiaa myös Tehyn kanssa. Aineistoa täydentää diasarja, joka löytyy KT:n nettisivuilla 1. Mitä masennus on? Masennus tai masentuneisuus on, silloin kun se esiintyy ohimenevänä mielialan laskuna, luonnollinen reaktio erilaisiin pettymyksiin, menetyksen tai saavuttamattomuuden kokemuksiin. Masentuneisuuden jatkuessa pidempään se voi olla oire sairaudesta, masennustilasta, jossa ihmisen toiminta- ja työkyky ja elämänlaatu ovat merkittävästi alentuneet. Masennustilan vaikeusasteina ovat lievä masennustila (jolloin henkilö usein on työkykyinen), keskivaikea masennustila (jolloin henkilö usein on työkyvytön) sekä vaikea masennustila (jolloin henkilö usein on sairaalahoidon tarpeessa). Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan masennuksen perusteella myönnettyjen eläkkeiden lukumäärän puolittaminen nostaisi eläkkeelle siirtymisikää noin 0.3 vuotta. Työnantajalle kannustimena työssä jatkamisen järjestämiseen on sekin, että osatyökyvyttömyyseläkekin säästäisi työnantajan täyden työkyvyttömyyseläkkeen varhemaksulta. Kunnissa jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 53,9-vuotiaana ja mielenterveysperustein 49,3-vuotiaana. Seuraavassa taulukossa on tarkempia tietoja vuonna 2011 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä kuntasektorilla.

3 2 (5) Taulukko 1: KuEL-työkyvyttömyyseläkkeille vuonna 2011 siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen syyn mukaan Työkyvyttömyyden pääasiallinen syy Lukumäärä Muutos edellisvuodesta, % Osuus kaikista, % Keski-ikä, vuotta Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yms ,6 43,2 56,5 Mielenterveyden häiriöt yms ,4 25,9 49,3 Kasvaimet 351-2,5 6,5 53,7 Hermoston sairaudet 324 4,2 6,0 51,7 Verenkiertoelinten sairaudet ,9 56,7 Vammat, myrkytykset yms ,8 4,7 53,6 Muut syyt yhteensä 429-3,4 7,9 55,3 Kaikki , ,9 Lähde: Keva Vuonna 2011 mielenterveyden häiriöiden vuoksi joutui työkyvyttömyyseläkkeelle kunta-alalla henkilöä, eli 26 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä. Mielenterveyden ryhmässä työkyvyttömyyden yleisin syy oli masennus (66 % mielenterveysperustein työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä). Sairastumisen polku Koko työmarkkinakenttää koskevan selvityksen mukaan asiantuntijatehtävissä masennus korostuu työkyvyttömyyseläkkeen perusteena muita syitä enemmän. Työntekijäammateissa masennuksen rinnalla muut sairaudet ovat merkittävä työkyvyttömyyden syy. Ammattiryhmittäiset erot johtuvat ammattien erilaisesta kuormittavuudesta ja henkilöiden voimavaratekijöistä, esim. erot työn vaatimuksissa, työhyvinvointitoiminnassa ja muiden sosiaaliturvamuotojen käytössä. Lisäksi erot voivat johtua muista sairauksista, esim. tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Mielenterveydellisistä syistä sairastumisprosessi on yleensä ollut pitkä ja siihen on saattanut liittyä päihdeongelma. Sairastumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten persoonallisuus ja halu tehdä työ hyvin, lisääntynyt työmäärä tai ylisuuret työn vaatimukset, sosiaalisen osaamisen haasteet, ongelmat työyhteisön ilmapiirissä sekä henkilökohtainen elämän tilanne. Myös muu sairaus tai sen hoitamattomuus altistaa mielenterveydellisille ongelmille, kuten kipu tai tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Hyvällä työllä voi olla työkykyä tukeva merkitys. 2. Hyvät käytännöt ja kehittämistoimenpiteet Työkalut Masennusoireiden tunnistaminen on vaikeaa, joten esimiehen ja työyhteisön aikainen reagointi on tarpeen jos työkyvyn heikentymistä havaitaan. Aikainen reagointi on hyödyllistä myös työyhteisön kannalta. Puheeksi ottamisen ja varhaisen tuen tarkoituksena on auttaa työntekijää jaksamaan työssä ja selvitellä mahdollisuuksia parantaa työkykyisyyttä työssä jatkamiseksi. Työtovereidenkin tulisi osata ot-

4 3 (5) taa oikealla tavalla puheeksi havaintonsa työstä selviytymisestä ja jaksamisongelma tilanteissa. Aikaisella puuttumisella voidaan ehkäistä tilanteen kehittyminen työkyvyttömyydeksi. Työterveyshuollon rooli keskeinen Varhaisessa vaiheessa työterveyshuollon palvelujen piiriin tulevia voidaan auttaa parhaiten. Tilanteeseen tulisi tarttua viivytyksettä ja mahdolliset hoitotoimet aloittaa ajoissa, jolloin sairaus ei pitkity ja työ- ja toimintakyky voidaan palauttaa. On tärkeää, että mielenterveyssairauksista kuntoutuneet saavat yhteyden työpaikkaan ja tukiverkostoihin. Ongelmana on usein se, että mielenterveyshuollon aktivoivat toimet eivät jatku ammatillisena kuntoutuksena vaan henkilö jää vaille aktiivisia toimia. Mielenterveyssairauksia sairastavien tukiverkostoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota työssä jaksamisen edistämiseksi. KUVIO 1 Työikäisten mielenterveyden ja työkyvyn tukeminen (Teija Honkonen 2012) Kuten yllä olevasta kuvasta käy ilmi koko työikäinen väestö on työhyvinvoinnin ja mielenterveyden palvelujen piirissä: työikäisten mielenterveyden ja työkyvyn tukeminen edellyttää kohderyhmäajattelua, jolloin mielenterveyspalvelut suunnataan kunkin kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Koko työikäisen väestön työhyvinvointia ja mielenterveyttä tulisi edistää monin erilaisin toimenpitein. Mielenterveyden kannalta riskiryhmiin kohdistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Varhaisen tunnistamisen ja hoidon keinoin pyritään tukemaan mielenterveystauteihin sairastuneita henkilöitä. Masennustoipilaita tuetaan kuntoutuksen ja työhön paluun erilaisin keinoin.

5 4 (5) Työhön paluuta tukeva toiminta Mielenterveyspotilaan työhön paluun tulisi tapahtua viimeistään 3-4 kuukauden kuluttua sairausloman alkamisesta. Paluutavoite integroidaan koko hoitoprosessiin. Työkuormitusta arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa sairauspoissaolon jälkeen. Työaikajärjestelyt ovat yleisimpiä työelämän sopeutuskeinoja mielenterveyden häiriöisten kohdalla. Mallit, jossa henkilö työskentelee muutamana päivänä viikoittain tai lyhennettyä työaikaa päivittäin tukevat työssä jaksamista parhaiten. Kuormittumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota mielenterveydellisistä häiriöistä sairastuneiden kohdalla. Paluun yksilöllinen tuki räätälöidään paluuvaiheiden tarpeiden mukaan kuormituksen vähentämiseksi. Työjärjestelyjä, työtehtävien muutoksia ja mahdollisia uudelleen sijoitustoimia tulee kehittää ja varautua muutoksiin. Järjestelyissä tulee huomioida työntekijän ikä, kouluttautumismahdollisuudet, osaamistaso ja motivoituminen uusiin tehtäviin. Tärkeää on, että esimies seuraa työntekijän selviytymistä työssä ja että työntekijä kokee arvostusta ja haastetta, mutta ei liian haastavaksi yli voimavarojen. Onnistumisen edellytyksenä on, että työntekijä tuntee hyväksytyksi tulemisen kokemusta työyhteisössä, eikä vain välttämättömänä pahana ja kulueränä olemista. 3. Masennuksen hoito ja kuntoutus ajoissa kannattaa Mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyyden uhka ja kuntoutuksen tarve jäävät edelleen usein havaitsematta. Mielenterveyskuntoutus alkaa usein vasta silloin, kun työkyvyttömyyden uhka on jo toteutunut eli henkilö on siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Koska mielenterveysongelmat ovat merkittävä työkyvyttömyyden syy, niistä kärsivien varhaisella kuntouttamisella on iso vaikutus. Oikea-aikaisella, aktiivisella ja monipuolisella hoidolla voidaan tukea työ- ja toimintakykyä. Valtaosa masennusta sairastavista hyötyy hoidosta merkittävästi. Lääkinnällisellä kuntoutuksella mahdollistetaan työhönpaluu. Pelkällä sairauslomalla ei ole masennuksenhoidossa toivottuja vaikutuksia työhön paluun edistäjänä. Sairauslomaa tarvitaan akuutin tilanteen hallintaan, mutta pitkittyessä se voi johtaa ajopuuna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Ammatillisena kuntoutuksena korvataan mm. työkokeiluja, uudelleen koulutusta, työhönvalmennusta sekä avustetaan kuntoutussuunnitelman laadinnassa. Kaikista mielenterveyskuntoutujista 60 % on työelämässä vielä viisi vuotta kuntoutusprosessin päättämisestä, jota on pidettävä merkittävänä kokonaistyöllistymisen kannalta.

6 5 (5) Lisätietoja: Ahola, Kirsi: Tue työkykyä. Käsikirja esimiestyöhön. Työterveyslaitos. Helsinki 2011 Gould, Raija ym. Toimiiko työeläkekuntoutus? Eläketurvakeskus Tuisku, Katinka, Rossi H.: Masennuksen ehkäisy ja hoito- työkaluja ja toimintamalleja työterveyshuoltoon. Työterveyslaitos, Helsinki 2011 Mattila, Leena Rauramo, Päivi: Varhainen tuki työkyvyn edistämisessä. Työturvallisuuskeskus Ojanen, Päivi - Tarkkonen, Juhani: Psykososiaalinen kuormitus ja sen hallinta työssä. Työturvallisuuskeskus Pensola, T. ym.: Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet. Masennukseen, muihin mielenterveyden häiriöihin sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvat eläkkeet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:16. Helsinki Suomen Lääkärilehti nro 10/2011, 43/2011 JA 44/2011

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu 05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria Rekisteripohjainen tarkastelu Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria

Johda työkykyä, pidennä työuria Johda työkykyä, pidennä työuria Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen -seminaari Tampere 8.5.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot