Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...52 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...53 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...54 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...56 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...93 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...97 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...98 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...99 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...103

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /47) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 47/2014 av den 20 januari 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) EJENDALS SUOMI OY, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 25 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ALPHA BEVERAGES (730) ALPHA BEVERAGES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) (730) WIZARD CO., INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 9, 12, 16, 35, 37, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) Noiseless Imaging (730) NOISELESS IMAGING OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Digiklinikka (730) DIGIKLINIKKA OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Life-Based Design (730) TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Espoo, Esbo, FI, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) POP-UP LAWYER (730) ASIANAJOTOIMISTO BORENIUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220) VALUEMANAGER (730) ARVOTIETO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on RELADROPS. - Translitteration av märket är RELADROPS. (511) 5, 29, 30

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on RELATABS. - Translitteration av märket är RELATABS. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on MELAREST. - Translitteration av märket är MELAREST. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on KESTOX. - Translitteration av märket är KESTOX. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on HEINIX. - Translitteration av märket är HEINIX. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on NOGASIN. - Translitteration av märket är NOGASIN. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on LACTRASE. - Translitteration av märket är LACTRASE. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (561) Merkin translitteraatio on MINISUN. - Translitteration av märket är MINISUN. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) UNLIMITED RACING (730) ULTIMATE-GT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) OMEPRATIO (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, harmaa, sininen, vihreä ja keltainen. - Märket utförs i rött, vitt, grått, blått, grönt och gult. (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOTEL SANTA CLAUS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 39, 43 (111) (210) T (220) (730) AM-TUOTANTO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 26, 44 (111) (210) T (220) (730) SAMI IN THE AIR OY, Kouvola, Kouvola, FI (740) Ilpo Laurila (591) Merkin värit ovat turkoosi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i turkos, svart och vitt. (511) 41, 42

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Työkykyhelppi (730) LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 45 (111) (210) T (220) Terveyshelppi (730) LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 45 (111) (210) T (220) KIRJA (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEZINA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin KONJAK Auttaa oikeasti laihtumaan. - Registreringen medför inte ensamrätt i märkets text KONJAK Auttaa oikeasti laihtumaan. (511) 5 (111) (210) T (220) (730) MEZINA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin sanaan KONJAK. - Registreringen medför inte ensamrätt i märkets ord KONJAK. (511) 5 (111) (210) T (220) Super vihannes (730) LED FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN PALOKALUSTOLIIKKEIDEN YHDISTYS SPLY RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, gult, vitt och svart. (511) 41 (111) (210) T (220) HK LIHAKOULU (730) HKSCAN FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 29, 40, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) ROADPIPE SUOMI OY, Tuusula, Tusby, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja musta. - Märket utförs i blått och svart. (511) 7, 19, 35, 37 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUPERCELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat punainen, tummanruskea, vaaleanruskea, keltainen ja kulta. - Märket utförs i rött, mörkbrunt, ljusbrunt, gult och guld. (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) VUOMET (730) VUOMET OY, Petäjävesi, Petäjävesi, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 8, 9, 39 (111) (210) T (220) FIBAN INSPIRING PRIVATE INVESTMENTS (730) FINNISH BUSINESS ANGELS NETWORK RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) INVENTION HUNT (730) TAMPEREEN PATENTTITOIMISTO OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 41, 45

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) taitoni.fi (730) PRO MEDICO, LÄÄKÄRIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) FINN ESKER (730) MARJA KURKI OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 9, 14 (111) (210) T (220) MediPassi (730) TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) A-Kuntoturva

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) A-KATSASTUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 42 (111) (210) T (220) LIKAVEX (730) MARKKINOINTI T.E.S.A. OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) JACKY JUGUPLUS (730) ORKLA FOODS FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) (730) VL-VENDING OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 10

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ANTENNI-IKKUNA (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) SiloMix (730) HIVEN OY, Paimio, Pemar, FI (511) 5, 31 (111) (210) T (220) (730) ILMAPALLOKESKUS BALLOON CENTER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TROPICANA FRUITAMINS (730) TROPICANA PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, Tukholma, Stockholm, SE (511) 9, 22, 25, 37, 41 (111) (210) T (220) TAIVAS + HELVETTI (730) ONE ON ONE PUBLISHING OY, Espoo, Esbo, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 16, 21, 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EPO FASHION CO.,LTD., Guangzhou city, Guangzhou city, CN (740) Boco IP Oy Ab (511) 18, 25, 35 (111) (210) T (220) BRAIN COOPER TEST (730) HELIN, PAAVO OLAVI, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220) (730) SORALAHTI, EERO, Espoo, esbo, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i mörkblått, vitt och svart. (511) 28 (111) (210) T (220) Örpe ja taikakirjaimet (730) MOMEO OY, Helsinki, Helsingfors, FI, SIROLA, KIIRA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Riemurumba (730) RUOTSALAINEN, SATU-MARIA MIA MARIIA, Espoo, Esbo, FI, KULLSTRÖM, MINNA MARITA, Vantaa, Vanda, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Safkatutka (730) SIRVIÖ, FREDRIK, Jokela, Jokela, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Kultabassokerho (730) OY BASSO MEDIA LTD., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) bttn

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) THE BUTTON CORPORATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) Ideat Kiertoon (730) SPINVERSE INNOVATION MILL OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) FIPROLINE (730) VIRBAC S.A., Carros, Carros, FR (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Culinary Arts (730) CAPTOL INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Avallan (730) MUOTO JA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Ammattilaisten asialla (730) TRAFFICA OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) VakioMitta (730) MARJAVASU OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 32 (111) (210) T (220) Noste-palopuhe (730) NOSTE OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SASTAMALAN RAVINNE OY, Sastamala, Sastamala, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, rött, vitt och grått. (511) 5 (111) (210) T (220) Body Plumber (730) BJURSTRÖM, MARCO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SANOMA LEHTIMEDIA OY, Kouvola, Kouvola, FI (740) Boco IP Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on FINTURIST. - Translitteration av märket är FINTURIST. (511) 9, 16, 35, 38, 41

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) JuguPro (730) ORKLA FOODS FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) Totintilan (730) MOISIO, MIKA, Nokia, Nokia, FI (511) 6, 29, 30, 31, 37 (111) (210) T (220) (730) HORECA EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ SCHIPHOL B.V., Schiphol, Schiphol, NL (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 43 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI LOCOID LIPID (730) ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden, Leiden, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) mllmtr (730) PÖLLÄNEN, SAMULI, Salo, Salo, FI (511) 20 (111) (210) T (220) TÄHKÄ (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) KENSET OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja vaaleanharmaa. - Märket utförs i svart, gult och ljusgrått. (511) 19 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) ChameTech (730) WIMACOR OY (2), Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Misli (730) HÄNNINEN, PETRA, Vantaa, Vanda, FI (511) 25

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ARMORIUM (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) Aucor Flight Manual (730) AUCOR OY, Turku, Åbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Huono Kokki (730) HUONO ÄITI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Huono Isä

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HUONO ÄITI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) VANHALA, TIIA-TERESA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen, punainen, vihreä, musta ja ruskea. - Märket utförs i orange, gult, rött, grönt, svart och brunt. (511) 14 (111) (210) T (220) Coaching Ajokortti (730) HEURISTICA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) STACKELBERG, HELENA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Kantri Ulkoakrylaatti (730) ESKARO GROUP AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) LASVET Patendibüroo OÜ (511) 2 (111) (210) T (220) Rustholli (730) ESKARO GROUP AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) LASVET Patendibüroo OÜ (511) 2 (111) (210) T (220) Ritari (730) ESKARO GROUP AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) LASVET Patendibüroo OÜ (511) 2 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EKENÄS BÅTVARV AB (TAMMISAAREN VENEVEISTÄMÖ OY), Raasepori, Raseborg, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, rött och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) Zapoleon (730) SAVOLAINEN, JUHA PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 27 (111) (210) T (220) (730) TACO NITO OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin väri on ruskea. - Märket utförs i brunt. (511) 43

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN SYDÄNLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 43, 44 (111) (210) T (220) Revontuli Bowling Diner (730) LOMAKESKUS REVONTULI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HAARANEN, MAIJA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, oranssi ja sininen. - Märket utförs i svart, vitt, orange och blått. (511) 41

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) COTICO OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 20, 37 (111) (210) T (220) LAXOSOFT (730) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am Rhein, Ingelheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) trip-dance (730) LAM CHAN HOA, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JUBILO OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 11 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) (730) EUROPRIS AS, Fredrikstad, Fredrikstad, NO (740) Papula Oy (511) 20, 24 (111) (210) T (220) Mil-safarit (730) MIL-SAFARIT OY, Pornainen, Borgnäs, FI (511) 12, 39, 41 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VECTATONE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) TAFFER FINLAND OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 25, 28 (111) (210) T (220) Kodinportti (730) IT-SALONEN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 6, 9, 35, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) OmShaka (730) JOKINIVA, MIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Rosalina (730) DELIVET OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 5 (111) (210) T (220) PiZZalada's (730) RAIKAMO, JYRKI ILARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) FINNHUOLTO OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 35

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LAATUTAKUU PALVELUT OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LAATUTAKUU PALVELUT OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 37 (111) (210) T (220) LÖYLY (730) NEVALAINEN, PASI, Vihti, Vichtis, FI (511) 28

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Kulkukoirat (730) MERCAVOX OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SIPPUS, HENNARIINA, Heinola, Heinola, FI (511) 24 (111) (210) T (220) The Story Comes Alive (730) VILLAHEVI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Sumeria (730) VILLAHEVI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) STUDIODENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 41, 44 (111) (210) T (220) Coverfield (730) POLVISALO, MIKA, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI, MONTIN, PEKKA, Seinäjoki, Seinäjoki, FI, HUOVINEN, KRISTIAN, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI, PAJUVIRTA, MIKKO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Helpie (730) MEDRIAN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 10

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PariTila (730) AAVALUOMA, SANNA KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (551) (730) RUOKATIETO YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 43 (111) (210) T (220) (730) VARPULA, MATTI, Paimio, Pemar, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart och vitt. (511) 18, 25, 31, 35

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Työyhteisötaitojen ajokortti (730) HEURISTICA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) OnniExpress (730) KESKIMATKAT OY, Pori, Björneborg, FI (511) 39 (111) (210) T (220) (730) HEISKANEN, SANNA, Nastola, Nastola, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja musta. - Märket utförs i ljusgrönt och svart. (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Tikkitaivas

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SNELLMAN, HELI, Vantaa, Vanda, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) (730) KURIKKA-LEHTI OY, Kurikka, Kurikka, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, musta, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i orange, svart, vitt och grått. (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) KAAKONKULMAN MAAHANMUUTTAJAT RODNIK RY, Hamina, Fredrikshamn, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, vihreä, valkoinen ja beessi. - Märket utförs i blått, ljusblått, grönt, vitt och beige. (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Noste-törmäystesti (730) NOSTE OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ORIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 5, 30 (111) (210) T (220) APTANY (730) SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD, Guangzhou, Guangzhou, CN (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 12 (111) (210) T (220) ARRIVER (730) SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD, Guangzhou, Guangzhou, CN (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 12

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ECO SENDERO (730) SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD, Guangzhou, Guangzhou, CN (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 12 (111) (210) T (220) Tapani Abjoy (730) HIETA, LAURI, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) R-KIOSKI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Fondia Oy (511) 30, 43 (111) (210) T (220) HYVÄN SÄÄN ARPA

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) ARTER (730) IMS BUSINESS SOLUTIONS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) KULTARYNTÄYS (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) INKOJEN KULTA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Kivan päivän kerä (730) KIVIVUORI, ANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SUPERCELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen, tummansininen, hopeanharmaa, valkoinen ja musta. - Märket utförs i ljusblått, blått, mörkblått, silvergrått, vitt och svart. (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, sininen, keltainen, vihreä, punainen, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i svart, blått, gult, grönt, rött, vitt och brunt. (511) 30, 32 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, sininen, keltainen, vihreä, punainen, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i svart, blått, gult, grönt, rött, vitt och brunt. (511) 30, 32 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, sininen, keltainen, vihreä, punainen, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i svart, blått, gult, grönt, rött, vitt och brunt. (511) 30, 32

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Takkamaa (730) ILKKA ALATARVAS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 6, 8, 11, 35, 37

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 28324, 28326, 28353, 28354, 37669, 48700, 56130, 56253, 57716, (730) ALLNEX GERMANY GMBH, Wiesbaden, Wiesbaden, DE (111) 43515, 52274, (730) HERAEUS MEDICAL GMBH, Wehrheim, Wehrheim, DE (111) , , , (730) LAVASDESIGN OY, Kerava, Kervo, FI (111) (730) ABB ASEA BROWN BOVERI LTD, Zürich, Zürich, CH (111) (730) REUSCH GMBH, Reutlingen, Reutlingen, DE (111) (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) GRAND OLE OPRY IP, LLC, Delaware, Delaware, US (111) , (730) OPUSCAPITA GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) UNIGRAFIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) JÄRVENPÄÄ, JUKKA, TOIMINIMEN BEST-USER HALTIJANA, Kuopio, Kuopio, FI

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) MIDSONA FINLAND OY, Salo, Salo, FI (111) (730) CITY KAUPPAPAIKAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SUOMEN ILMAILULIITTO - FINLANDS FLYGFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) LAMMINNIEMEN HYVINVOINTIKESKUS OY (2), Somero, Somero, FI (111) (730) ANDERSSON, KARL MAGNUS, TOIMINIMEN HOMMANÄS GÅRD KARTANOMATKAT HALTIJANA, Porvoo, Borgå, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (111)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 54 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /47) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 47/2014 av den 20 januari 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) LULINA (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 NCL(9) (111) (151) MAITALON (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 NCL(9) (111) (151) MIDIANA

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 NCL(9) (111) (151) (730) BRASSERIE PIETRA, Furiani, Furiani, FR (591) Merkin värit ovat harmaa, musta, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i grått, svart, vitt och blått. (511) 32 NCL(9) (111) (151) DAYLETTE (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 NCL(9) (111) (151) DROSINETTA (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 NCL(9)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) LUMA (730) MARCO TESSARO, Zürich, Zürich, CH, LUCAS OECHSLIN, Zürich, Zürich, CH (511) 29, 35, 43 NCL(9) (111) (151) (730) ATK RACE S.R.L., Fiorano Modenese (MO), Fiorano Modenese (MO), IT (511) 25, 28 NCL(9) (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) "VINPROM PESHTERA" S.A., Plovdiv, Plovdiv, BG (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat punainen ja hopeanharmaa. - Märket utförs i rött och silvergrått. (511) 32, 33 NCL(9) (111) (151) ARANKA (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 NCL(9) (111) (151) DERMATUDE (730) JEAN A.J.A. HOES, Weert, Weert, NL (511) 3, 8, 10, 41, 44 NCL(9) (111) (151) (730) QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD., Quanzhou City, Fujian Province, Quanzhou City, Fujian Province, CN (511) 25 NCL(9) (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ITALFARMACO, S.A., Alcobendas (Madrid), Alcobendas (Madrid), ES (511) 5 NCL(9) (111) (151) (320) (330) BX (310) PRONUTRA (730) N.V. NUTRICIA, Zoetermeer, Zoetermeer, NL (511) 29 (111) (151) (730) NAU S.P.A., Castiglione Olona (VA), Castiglione Olona (VA), IT (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 35 NCL(9) (111) (151) (320) (330) RU (310) BIOCAD (730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY "BIOCAD", Pietari, Sankt Peterburg, RU (511) 5, 42

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) DIESEL MARKET, Moskova, Moskva, RU (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 7, 9, 11, 12, 35 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) IMOSS AG, Heerbrugg, Heerbrugg, CH (511) 9, 37, 42 (111) (151) METAL EXPRESS (730) METAL EXPRESS OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (511) 35 (111) (151) (320) (330) PL (310) Z

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIRGO PROJECT SP. Z O.O., Wroclaw, Wroclaw, PL (591) Merkin värit ovat tummansininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, rött och vitt. (511) 1, 3, 5, 8, 16, 17 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) CERVA EXPORT IMPORT A.S., Hostivice, Hostivice, CZ (511) 21 (111) (151) (730) LAKECLIFF HOLDINGS, INC., Tortola Vritish, Tortola Vritish, VG (511) 9, 11, 35 (111) (151) (320) (330) CH (310)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning IMOSS (730) IMOSS AG, Heerbrugg, Heerbrugg, CH (511) 9, 37, 42 (111) (151) (730) ZHEJIANG WINSUN IMP.& EXP. CO., LTD., Jiaxing, Zhejiang Province, Jiaxing, Zhejiang Province, CN (511) 18 (111) (151) (320) (330) DE (310) /12 GHOST (730) GHOST-BIKES GMBH, Waldsassen, Waldsassen, DE (511) 12 (111) (151) (320) (330) RU (310)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY "BIOCAD", Pietari, Sankt Peterburg, RU (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, vaaleanvihreä ja musta. - Märket utförs i mörkgrönt, ljusgrönt och svart. (511) 1, 5, 10, 42, 44 (111) (151) (730) ZHEJIANG ROPAS RADIATOR CO.,LTD, Shaoxing, Shaoxing, CN (511) 7 (111) (151) (730) AKYIGIT MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI, Bagcilar-Istanbul, Bagcilar-Istanbul, TR (511) 3, 24, 35 (111) (151) (730) ARIKAN ITHALAT SAAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Eminonu Istanbul, Eminonu Istanbul, TR (511) 14

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) VIACCESS, Pariisi, Paris, FR (591) Merkki on värillinen - Märket utförs i färger (511) 9, 38, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) 12/ MIRIFIQUE (730) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Pariisi, Paris, FR (511) 3 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/01551 DBS CORE (730) GRIMALDI INDUSTRI AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12 (111) (151)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI EPIPEN JR. 2-PAK (730) MYLAN INC., Pennsylvania, Pennsylvania, US (511) 5, 10 (111) (151) EPIPEN 2-PAK (730) MYLAN INC., Pennsylvania, Pennsylvania, US (511) 5, 10 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 SureGrip (730) CARL ZEISS VISION GMBH, Aalen, Aalen, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) RU (310)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OBSCHESTVO S OGRANITCHCNNOI OTVETSTVENNOSTYOU "TRIUMPH", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, keltainen, oranssi, viininpunainen, ruskea ja beige. - Märket utförs i vitt, svart, gult, orange, vinrött, brunt och beige. (511) 3, 35 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) SHANGHAI JINGXUERUI INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD, Shanghai, Shanghai, CN (511) 41 (111) (151) (730) LAI GUO PING, Fujian province, Fujian province, CN (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 14 (111) (151) (320) (330) RS (310) Z-0539/2013

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AKCIONARSKO DRUSTVO METALNA INDUSTRIJA "ALFA PLAM" VRANJE, Vranje, Vranje, RS (591) Merkin värit ovat tummanharmaa, musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkgrått, svart, rött och vitt. (511) 11 (111) (151) MAINFREIGHT (730) MAINFREIGHT LTD, Auckland, Auckland, NZ (511) 35, 36, 39 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) EMMI AG, Luzern, Luzern, CH (511) 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) RU (310)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "MONTANITA ERA", Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat tummansininen, sininen, vaaleansininen, keltainen, oranssi, valkoinen ja musta. - Märket utförs i mörkblått, blått, ljusblått, gult, orange, vitt och svart. (511) 29, 31, 35, 39, 40 (111) (151) (320) (330) FR (310) NEXSHIELD (730) MERIAL, Lyon, Lyon, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) KR (310) Osaetuoikeus - Delprioritet SENTECH (730) SENTECH KOREA CORPORATION, Paju-si, Gyeonggi-do, Paju-si, Gyeonggi-do, KR (511) 9

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /35 (730) HAGEBAU HANDELSGESELLSCHAFT FÜR BAUSTOFFE MBH & CO. KG, Soltau, Soltau, DE (591) Merkin väri on harmaa. - Märket utförs i grått. (511) 35 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) JOEONE CO., LTD., Fujian Province, Fujian Province, CN (511) 25 (111) (151) (320) (330) BG (310)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST DJARMAN BALGERIAN BIZNES GRUP, Grad Sofia, Grad Sofia, BG (591) Merkin värit ovat punainen, tummanpunainen, keltainen, valkoinen, musta, ruskea ja vaaleanruskea. - Märket utförs i rött, mörkrött, gult, vitt, svart, brunt och ljusbrunt. (511) 1, 29, 30 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/30997 (730) CAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ, Rize, Rize, TR (511) 30 (111) (151) (320) (330) JP (310)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, vaaleanvihreä, keltainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkgrönt, ljusgrönt, gult, blått och vitt. (511) 6 (111) (151) (320) (330) AU (310) (730) TOURISM AUSTRALIA, Woolloomooloo, New South Wales, Woolloomooloo, New South Wales, AU (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 43 (111) (151) (320) (330) DE (310) /35 (730) HAGEBAU HANDELSGESELLSCHAFT FÜR BAUSTOFFE MBH & CO. KG, Soltau, Soltau, DE (511) 35

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (730) SHANDONG DAHAI GROUP CO., LTD., Dongying City, Shandong Province, Dongying City, Shandong Province, CN (511) 7, 9, 11, 40 (111) (151) (730) TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH SPOLKA AKCYJNA, Torun, Torun, PL (511) 5 (111) (151) ZELYS (730) SOGEVAL, Laval, Laval, FR (511) 5

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) CZ (310) ATOKINEX (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) EMERSENSE (730) AMRIL AG, Zug, Zug, CH (511) 1, 3 (111) (151) (730) PEOLEO SAS, Tourcoing, Tourcoing, FR (511) 9, 16, 28 (111) (151) (320) (330) FR (310) NEXGARD

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MERIAL, Lyon, Lyon, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2012/70799 (730) DAYTEKS TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, Güngören, Istanbul, Güngören, Istanbul, TR (511) 25, 35 (111) (151) (320) (330) CZ (310) SANNA (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) HELICOX

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) OMEXICAM (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) NO (310) DIAMORE (730) KAFFEHUSET FRIELE AS, Bergen, Bergen, NO (511) 30, 32, 43 (111) (151)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ, Rize, Rize, TR (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, grönt, vitt och svart. (511) 30 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) QUANU FURNITURE CO., LTD., Sichuan Province, Sichuan Province, CN (511) 20 (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (730) HUMOLED LIGHTING LIMITED, Zhongshan, Guangdong, Zhongshan, Guangdong, CN (511) 13, 22 (111) (151) MADE A MANO

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MADE A MANO APS, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (511) 11, 19, 20, 21 (111) (151) (730) FRITERM TERMIK CIHAZLAR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Tuzla - Istanbul, Tuzla - Istanbul, TR (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 11 (111) (151) (730) ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S., Sisli Istanbul, Sisli Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 39, 43 (111) (151) (730) DURMAZLAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Bursa, Bursa, TR (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 7

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) SOVINELLO (730) BINDERER ST. URSULA WEINKELLEREI GMBH, Bingen am Rhein, Bingen am Rhein, DE (511) 33 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "KAILAS", Moskova, Moskva, RU (511) 3, 5, 35, 44 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "KOMPANIYA PO DEVELOPMENTOU GORNOLYJNOGO KOURORTA "ROSA KHOUTOR", Moskova, Moskva, RU (511) 43 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO., LTD., Cixi City, Zhejiang Province, Cixi City, Zhejiang Province, CN (511) 9 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "PUBLISHING HOUSE EKSMO", Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on EKSMO. - Translitteration av märket är EKSMO. (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 9, 16, 41 (111) (151) (320) (330) CZ (310) MYBY (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) TADAGRAND

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 28.02.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot