Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (561) translitteraatio (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (561) translitteration (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...18 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur rekistret avförda varumärken...21 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...23 Oikaisuja Rättelser Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...40 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...41 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 42

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) PRESIDENTTI (730) SOKOTEL OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (151) (210) T (220) EcoferDropper (730) ECOFER OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 7, 11 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) POSTEN ÅLAND AB, Jomala, Jomala, FI (511) 16, 39 (111) (210) T (220) (730) POSTEN ÅLAND AB, Jomala, Jomala, FI (511) 16, 39 (111) (151) (210) T (220) (730) LINDSTRÖM INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LINDSTRÖM INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Pohjola Sairaala (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Sjukhus (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Hospital (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Työterveys

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Företagshälsovård (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Arbetshälsa (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Occupational Health (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Hyvinvointi (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Pohjola Välmående (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) Pohjola Wellbeing (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 36, 44 (111) (210) T (220) (730) VUOKRATURVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) vihreä, sininen - grönt, blått (511) 36 (111) (151) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SATA-LIHA OY, Ulvila, Ulvsby, FI (591) musta, valkoinen, punainen - svart, vitt, rött (511) 29 (111) (210) T (220) (730) LAATU SANEERAUS HASSINEN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 20 (111) (210) T (220) CARBALAN (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) AMVXP

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PATRIA LAND SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 13 (111) (210) T (220) PRAVORION (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) SYNORION (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) SONY CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 12 (111) (210) T (220) VIENTO LATINO

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS S.A., Mendoza, Mendoza, AR (740) Papula Oy (511) 33 (111) (151) (210) T (220) FasciaTraining (730) PURANEN, ANNE-MAARIT, Mäntsälä, Mäntsälä, FI, VARONEN, HENNA MARITTA, Tuusula, Tusby, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN MEHILÄISHOITAJAIN LIITTO SML RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) sininen, oranssi, keltainen, musta, valkoinen - blått, orange, gult, svart, vitt (511) 30 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN MEHILÄISHOITAJAIN LIITTO SML RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) vihreä, oranssi, keltainen, valkoinen, musta - grönt, orange, gult, vitt, svart (511) 30

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) (730) PISTOKE RES OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37, 42 (111) (210) T (220) Kirahvi (730) KIRAHVI-DOMAINIT OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (151) (210) T (220) BlueCommerce (730) HENRIKSSON, HENRIK, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 36 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VISUAL COMPONENTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) keltainen, valkoinen, musta - gult, vitt, svart (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY, Pyhäntä, Pyhäntä, FI (591) Musta, Tummanpunainen, Valkoinen - Svart, Mörkrött, Vitt (511) 19, 37 (111) (210) T (220) Temployer (730) FLYVICE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 42 (111) (151)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (210) T (220) (730) PULS NUTRITION OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) Suorituksesi huipulle (730) BLISS CLINIC OY, Turku, Åbo, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) (730) EROMA, VALTTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (151) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WISSUN INTERNATIONAL NUTRITION GROUP CO., LTD., Fuzhou city, Fujian province, Fuzhou city, Fujian province, CN (740) Boco IP Oy Ab (511) 5 (111) (151) (210) T (220) NIDABA (730) INEL, TIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 24, 25, 42 (111) (210) T (220) Hapert (730) MASETTI OY, Rauma, Raumo, FI (511) 12 (111) (210) T (220) DIF-Tietopankki (730) BOARDVIEW OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (210) T (220) Nosta kissa pöydälle (730) KAIKKONEN, MAIJA, TOIMINIMEN MAIJA KAIKKONEN HALTIJANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 28 (111) (210) T (220) Raseborgs slottsöl (730) WICKSTRÖM, THONY, Raasepori, Raseborg, FI (511) 32 (111) (210) T (220) FORTUM (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) AINOKII (730) MAIKOS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning FreMo (730) PALMUNEN, TANJA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) MAYER, JARI, Järvenpää, Träskända, FI (591) musta, valkoinen - svart, vitt (511) 16, 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Onnenkulkurit (730) ESKELINEN, JUKKA, Tuusula, Tusby, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AVRIMONT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) PANCHO VILLA FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Keltainen, Punainen, Vihreä, Musta - Gult, Rött, Grönt, Svart (511) 43 (111) (210) T (220) PikaPalkka (730) SUORATYÖ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 37, 42 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) ACTAVIS GROUP EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (111) (730) RECKITT BENCKISER (BRANDS) LIMITED, Slough, Berkshire, Slough, Berkshire, GB (111) (730) VEXVE OY (2), Sastamala, Sastamala, FI (111) 63119

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GESELLSCHAFT M.B.H., Wien, Wien, AT (111) (730) LSI - LUXEMBOURG SARL, Luxembourg, Luxemburg, Luxembourg, Luxemburg, LU (111) (730) CONTITECH AKTIENGESELLSCHAFT, Hannover, Hannover, DE (111) (730) KOKKOLAN HALPA-HALLI OY, Kokkola, Karleby, FI (111) (730) SERAMIS GMBH, Mogendorf,, DE (111) (730) SERAMIS GMBH, Mogendorf, Mogendorf, DE (111) (730) VALMET AKTIEBOLAGET, Sundsvall, Sundsvall, SE (111) (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ARCSERVE (USA) LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) FYSIOLINE OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) CPR CONSEPTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ROADNET TECHNOLOGIES, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ROADNET TECHNOLOGIES, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ROADNET TECHNOLOGIES, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ISSAM BOURGI TOIMINIMEN OMEGA FOODS HALTIJANA (111) (730) POHJOLA PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RECKITT BENCKISER (BRANDS) LIMITED, Slough, Berkshire, Slough, Berkshire, GB (111) (730) CAP-KOULUTUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) PWT A/S, Aalborg, Aalborg, DK (111) (730) KILOSOFT GROUP OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) KOKKOLAN HALPA-HALLI OY, Kokkola, Karleby, FI (111) (730) PWT A/S, Aalborg, Aalborg, DK (111) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CPR CONSEPTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CPR CONSEPTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CPR CONSEPTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CPR CONSEPTOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PWT A/S, Aalborg, Aalborg, DK (111) (730) SNOWBIRD GROUP OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) PULS NUTRITION OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (111) (730) FINNWIND OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REKISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta ANLEDNING: Följande registreringar

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AIHE: Tuomioistuimen päätöksellä ANLEDNING: Domstolens beslut (111) AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) MEDA OTC AB, Tukholma, Stockholm, SE UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISUJA: RÄTTELSER: OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 5/2015 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 5/2015 (111) (151) (210) T (220) (730) HEIKKI SAINIO INTERNATIONAL KY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 35 Kuulutuksesta puuttui väriselityksestä valkoinen. Vid kungörelsen saknades i färgbeskrivningen vitt. OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 5/2015 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 5/2015 (111) (151) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUPEROPERATOR OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 7, 9, 37, 38, 42 Kuulutuksessa virhe haltijan nimessä. Vid kungörelsen angavs innehavarens namn felaktigt. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) Sportex (730) OCKERT GMBH, Puchheim, Puchheim, DE (111) (151)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DRM, DR. MÜLLER AG, Männedorf, Männedorf, CH (511) 11 NCL(8) (111) (151) mirage (730) CLEVER S.R.L., Verona, Verona, IT (511) 13 NCL(6) (111) (151) KID'SLEEP (730) CLAESSENS ' KIDS SARL, Villars-sur-Yens, Villars-sur-Yens, CH (511) 9, 14, 28 NCL(8) (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. Märket avser utstyrseln. (511) 3 NCL(9) (111)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (151) Berning's CARIBIC (730) GUSTAV BERNING GMBH & CO. KG, Georgsmarienhütte, Georgsmarienhütte, DE (511) 30 NCL(9) (111) (151) (730) PADIDE SHIMI PAYDAR COMPANY, Teheran, Teheran, IR (511) 3 NCL(9) (111) (151) SEPTANAZAL (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 NCL(9) (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 SEPURAN (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 17 NCL(9) (111) (151)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MODULEX INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 11 (111) (151) (320) (330) CH (310) ASCOM (730) ASCOM HOLDING AG, Bern, Bern, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 10, 37, 38, 42, 44 (111) (151) HYPNOS (730) HYPNOS LIMITED, Princess Risborough, Buckinghamshire, Princess Risborough, Buckinghamshire, GB (511) 20, 24 (111) (151) (320) (330) FR (310) GRANDIOSE (730) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (151) (320) (330) FR (310) SERVICEVIEW (730) ALCATEL LUCENT, Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt, FR (511) 9, 38, 42 (111) (151) (730) ICONTO LIMITED, Nicosia, Nicosia, CY (561) Merkissä olevien kyrillisten sanojen translitteraatio on Kogda dengi vozvrashayutsya. - Translitterationen av de kyrilliska orden i märket är Kogda dengi vozvrashayutsya. (511) 9, 35, 36, 38, 42 (111) (151) (730) GUANGZHOU XINYEYU SPORTING GOODS CO., LTD., Guangzhou, Guangdong, Guangzhou, Guangdong, CN (511) 18, 22, 25 (111) (151)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAG. VURAL ILTAR, Wien, Wien, AT (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) IL (310) (730) CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., Menashe, Menashe, IL (511) 19 (111) (151) (320) (330) AU (310) WINESMITHS (730) S SMITH & SON PTY LTD, Angaston, South Australia, Angaston, South Australia, AU (511) 33 (111) (151) (320) (330) BX (310)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (591) keltainen, harmaa, punainen, valkoinen, musta - gult, grått, rött, vitt, svart (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) ES (310) (730) INTERSKOL POWER TOOLS, S.L., Ripoll, Girona, Ripoll, Girona, ES (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 7, 8, 9 (111) (151) FISSMAN BIOECOLISTIC (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "FISSMAN BIOECOLISTIK", Moskova, Moskva, RU (511) 8, 21, 35 (111) (151) (320) (330) CH (310) EMERLUX

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AMRIL AG, Zug, Zug, CH (511) 1, 3 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/04471 (730) GETSWISH AB, Tukholma, Stockholm, SE (591) purppura, sininen, vihreä, punainen, vaaleanpunainen, oranssi, keltainen - purpur, blått, grönt, rött, rosa, orange, gult (511) 36 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (591) harmaa, punainen, musta - grått, rött, svart (511) 3

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 Solcutan (730) DERMAPHARM AG, Grünwald, Grünwald, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 Solatop (730) DERMAPHARM AG, Grünwald, Grünwald, DE (511) 5 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "AI-PLAST", Respublika Tatarstan, Respublika Tatarstan, RU (561) Merkin translitteraatio on AIPLAST. - Translitteration av märket är AIPLAST. (511) 20 (111) (151) (320) (330) CH (310) HIGHBALLER (730) ANDRES HERREN, Zürich, Zürich, CH (511) 25

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) PL (310) Z GREEN MILL (730) KOMPANIA PIWOWARSKA S.A., Poznan, Poznan, PL (511) 32, 33, 43 (111) (151) (320) (330) LI (310) IPS Cebo (730) IVOCLAR VIVADENT AG, Schaan, Schaan, LI (511) 5, 10 (111) (151) (730) BIEM.L.FDLKK GARMENT CO., LTD, Guangdzhou City, Guangdong, Guangdzhou City, Guangdong, CN (511) 18, 25, 28 (111) (151) YOVISST!

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FOODMARK SWEDEN AB, Haninge, Haninge, SE (511) 29, 30 (111) (151) (730) GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD., Guangzhou City, Guangdong Province, Guangzhou City, Guangdong Province, CN (511) 7, 9, 45 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG, Allschwil, Allschwil, CH (511) 5, 29, 30 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., LTD., Shenzhen, Shenzhen, CN (511) 7

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) QILOO INTERNATIONAL LIMITED, Fujian, Fujian, CN (511) 25 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/08194 EYE 7 TOTAL (730) BRINGWELL AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (511) 5 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "INNOVATIVE TECHNOLOGIES", Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) oranssi, valkoinen, musta - orange, vitt, svart (511) 4 (111) (151) (320) (330) CZ (310)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ARTEGARD (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) GADUAR (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (730) JINJIANG YIREN SHOES CO.,LTD., Jinjiang City, Fujian Province, Jinjiang City, Fujian Province, CN (511) 25 (111) (151) (320) (330) FR (310) COCO MADEMOISELLE (730) CHANEL, Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, FR (511) 3 (111) (151)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD., Jinan, Shandong Province, Jinan, Shandong Province, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) NO (310) WAVETECH (730) LILLEBORG AS, Oslo, Oslo, NO (511) 3, 21 (111) (151) Hetlioz (730) VANDA PHARMACEUTICALS INC., Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (151) ÖLBAUM (730) FILASA INTERNATIONAL - SAS, Pau, Pau, FR (511) 3, 5, 29, 35, 44

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GMBH & CO. KG, Heiligenroth, Heiligenroth, DE (111) (730) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) TEREOS FRANCE, Origny-Sainte-Benoite, Origny-Sainte-Benoite, FR (111) (730) KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GMBH & CO. KG, Heiligenroth, Heiligenroth, DE (111) (730) TEREOS FRANCE, Origny-Sainte-Benoite, Origny-Sainte-Benoite, FR (111) (730) KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GMBH & CO. KG, Heiligenroth, Heiligenroth, DE (111) (730) KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GMBH & CO. KG, Heiligenroth, Heiligenroth, DE (111) (730) HOHNER MASCHINENBAU GMBH (111) (730) HISENSE CO., LTD., Qingdao, Qingdao, CN (111) (730) KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GMBH & CO. KG, Heiligenroth, Heiligenroth, DE (111) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ARCHROMA IP GMBH, Reinach, Reinach, CH (111)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) QUADRIO S.R.L., Milano, Milano, IT (111) (730) ARCHROMA IP GMBH, Reinach, Reinach, CH (111) (730) ARCHROMA IP GMBH, Reinach, Reinach, CH (111) (730) GRÜNDLER, STEFFEN, Chemnitz, Chemnitz, DE (111) (730) MANUFACTURE ET FABRIQUE DE MONTRES ET CHRONOMETRES ULYSSE NARDIN LE LOCLE S.A., Le Locle, Le Locle, CH (111) (730) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., BOLOGNA, BOLOGNA, IT KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111) KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a ':n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SISUSTA SL LASILLA OY:lle, Espoo, sen johdosta, että SISUSTA SL LASILLA OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 ':n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a ':n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 ':n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto.

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tiedotus ANNA RIIHIMÄELLE, Helsinki, sen johdosta, että ANNA RIIHIMÄEN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SIRPA ÄRILÄLLE, Vantaa, sen johdosta, että SIRPA ÄRILÄN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus MYAGENT OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että MYAGENT OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään kokonaisuudessaan sillensä. Yksikönpäällikkö Pirjo Aro-Helander Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus Leijonasydän Oy:lle, Lappeenranta, sen johdosta, että Leijonasydän Oy:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Yksikönpäällikkö Mika Kivi

44

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 13.11.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 115 lle ja apulaiskaupunginjohtajille vuodeksi 2016 tilattavat lehdet HEL 2015-010363 T 00 04 01 Päätös päätti oikeuttaa kaupunginkanslian tilaamaan vuodeksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot