Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...37 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur rekistret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...39 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registeringar...50 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...51 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kändä varumärken...52 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 53

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) (730) FAZER INVEST OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (558) Värirekisteröinti. Märket avser färg. (591) punainen, C0 M91 Y76 K0, valkoinen - rött, C0 M91 Y76 K0, vitt (511) 30 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) APILAVOI (730) JUUSTOPORTTI OY (2), Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 NCL(9) (111) (151)

5 5 (210) T (220) APILA (730) JUUSTOPORTTI OY (2), Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) APILAMAITO (730) JUUSTOPORTTI OY (2), Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 NCL(9) (111) (210) T (220) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa,, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki,, FI (511) 39, 41, 42 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) YMPÄRISTÖTURVALLISUUSKORTTI (730) LIS GROUP OY, Imatra, Imatra, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 41

6 6 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) YMPÄRISTÖVASTUUKORTTI (730) LIS GROUP OY, Imatra, Imatra, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 41 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) SATO OmistusKoti (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 19, 35, 36, 37 (111) (151) (210) T (220) SATO HotelliKoti (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36, 37 (111) (151) (210) T (220) SATO HotelHome (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36, 37

7 (111) (151) (210) T (220) SATO VuokraKoti (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36, 37 (111) (151) (210) T (220) SATO OwnerHome (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 19, 35, 36, 37 (111) (151) (210) T (220) SATO RentHome (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36, 37 (111) (151) (210) T (220) KEOPS (730) INSTRU OPTIIKKA OY (2), Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 35, 44 7

8 8 (111) (151) (210) T (220) (730) WALLENIUS TRADE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 8, 11, 18, 21, 25, 35 (111) (151) (210) T (220) NORTH OUTDOOR (730) WALLENIUS TRADE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 8, 11, 18, 21, 25, 35 (111) (151) (210) T (220) HUT (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 40, 41, 42 (111) (151) (210) T (220)

9 Huolehdimme sinusta huomennakin. (730) YLIOPISTON APTEEKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 5, 35 (111) (151) (210) T (220) (730) PARROT, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 28 NCL(9) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Mezo Drums (730) PEHKONEN, MARKKU TAPANI, Hankasalmi, Hankasalmi, FI (511) 15 (111) (210) T (220)

10 10 (730) SALVERA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 42, 44 (111) (210) T (220) Invest in Biocatalysis (730) HAKALEHTO, EINO ELIAS, Kuopio, Kuopio, FI (511) 36 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN PUUKKOSEURA RY, Raasepori, Raseborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

11 (730) VUOKRATURVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) vihreä, sininen - grönt, blått (511) 36 (111) (210) T (220) (730) VUOKRATURVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) vihreä, sininen - grönt, blått (511) 36 (111) (151) (210) T (220) (730) VUOKRATURVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) vihreä, sininen - grönt, blått (511) 36 (111) (151) (210) T (220) PLUNDERWEAR (730) MIDOKI LTD, Warwickshire, Warwickshire, GB (740) Hagelstam, Robert (511) 25 11

12 12 (111) (210) T (220) Aktiivix (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Helsingin kaupunginkanslia, oikeuspalvelut (511) 16, 25, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN KAUPUNKI, Tampere, Tammerfors, FI (591) musta, harmaa, vihreä, punainen - svart, grått, grönt, rött (511) 41 (111) (210) T (220) Hyvä hetki (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (151) (210) T (220) THE HUT (730) THE HUT.COM LIMITED, Northwich, Cheshire, Northwich, Cheshire, GB (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy

13 13 (511) 35 NCL(9) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (151) (210) T (220) WTC (730) WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, INC., Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 (111) (151) (210) T (220) CAJO (730) CAJO TECHNOLOGIES OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 14, 35, 40 (111) (151) (210) T (220) KALABALIIKKI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) COOL CUT (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab

14 14 (511) 3 (111) (151) (210) T (220) (730) NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab (591) valkoinen, sininen, vihreä - vitt, blått, grönt (511) 32 (111) (151) (210) T (220) STRÖMSÖ (730) TÄHTIPYÖRÄ OY, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Jaska Design (730) JOHTAMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI, HORTTANA, OLLI PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T

15 (220) Koulutusmaailma (730) LIS GROUP OY, Imatra, Imatra, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) FRAGRANCE RELEASE (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (151) (210) T (220) Vihreä Härkä (730) AIKOLA, JUHA-PEKKA, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 30 (111) (151) (210) T (220) (730) MOTORAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) punainen - rött (511) 4, 8, 11, 21 15

16 16 (111) (151) (210) T (220) LeanLab (730) INTERQUEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (151) (210) T (220) NDURANCE (730) CARGOTEC PATENTER AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 40 (111) (151) (210) T (220) Milli Pattern (730) STORBACKA, KARIN, Pedersöre, Pedersöre, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220)

17 (730) FORUM NEXI OY, Espoo, Esbo, FI (591) turkoosi, vaaleanvihreä, grafiitinharmaa - turkos, ljusgrönt, grafitgrått (511) 41 (111) (151) (210) T (220) TABNETTI (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (511) 38 (111) (151) (210) T (220) Snow Lotus (730) COMPUNICATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) KEIJU ALENTAJA PLUS (730) BUNGE FINLAND OY, Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (151) (210) T (220)

18 18 (730) HEIKKI SAINIO INTERNATIONAL KY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) viininpunainen - vinrött (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) IDEASAMPO OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) Dismount (730) SECRET EXIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 28, 41 (111) (151)

19 (210) T (220) (730) TOIVANEN, HELEN, Luoto, Larsmo, FI (591) vaaleansininen, vaaleanpunainen, musta, valkoinen - ljusblått, ljusrött, svart, vitt (511) 30, 32 (111) (151) (210) T (220) (730) TOIVANEN, HELEN, Luoto, Larsmo, FI (591) vaaleansininen, vaaleanpunainen, valkoinen - ljusblått, ljusrött, vitt (511) 30, 32 (111) (151) (210) T (220) (730) MANNI, JANI, Valkeakoski, Valkeakoski, FI (511) 37, 39 (111) (151) (210) T

20 20 (220) marraskalenteri (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 18, 35 (111) (151) (210) T (220) FRUITAMINS (730) TROPICANA PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (151) (210) T (220) Pikkujätti pienestä pitäen (730) PIKKUJÄTTI LASTEN JA NUORTEN LÄÄKÄRIASEMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 35, 41, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) SYNCRON TECH OY, Espoo, Esbo, FI (591) harmaa, tummanharmaa, sininen, tummansininen, musta - grått, mörkgrått, blått, mörkblått, svart (511) 9, 35, 41, 42 (111)

21 (151) (210) T (220) NUTRAAJAT (730) ORKLA HEALTH AS, Oslo, Oslo, NO (740) Papula Oy (511) 5, 29, 30, 32, 35, 41 (111) (210) T (220) dorunner (730) COMP MEDIA AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Thomas Larsson (511) 35 (111) (210) T (220) (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 41 (111)

22 22 (210) T (220) (730) SATAKUNNAN SYDÄNPIIRI RY, Pori, Björneborg, FI (591) vaaleanvihreä, tummanvihreä - ljusgrönt, mörkgrönt (511) 38, 41, 44 (111) (210) T (220) LAAKARINI (730) E - VÅRD SVERIGE AKTIEBOLAG, Lund, Lund, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) URUMCHI JIUSHIJIUAI TRADING CO., LTD, Urumchi, Sinkiang, Urumchi, Sinkiang, CN (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 1, 4, 37 (111) (210) T (220)

23 (730) TULINIEKKA OY, Savitaipale, Savitaipale, FI (511) 40 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) punainen, harmaa - rött, grått (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) REVENGER (730) KOSTO-UISTIN OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 28 (111)

24 24 (210) T (220) Nomore (730) TAMMINEN, PERTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) IMMONEN, PAULI, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 12, 25, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) GOODWILLER OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) IPR Partners Oy (511) 9, 10 (111) (210) T (220)

25 Haippi (730) HAIPPI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) ALONEN, PÄIVI, Rusko, Rusko, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) ARVOKONSEPTIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16 (111) (151) (210) T (220)

26 26 (730) NUNUCO OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) H & E NYGREN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 41, 42, 44 (111) (151) (210) T (220) DOTTIR (730) INNANEN, ANTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (151) (210) T (220)

27 (730) H & E NYGREN OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) M COMPANY OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Unsinn (730) MASETTI OY, Rauma, Raumo, FI (511) 12 (111) (210) T

28 28 (220) (730) EXTENSIVE LIFE OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) sininen - blått (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) ONFIRE CHARCOAL SDN. BHD., Sibu, Sibu, MY (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 4 (111) (210) T (220) MENOMONO- työterveyshuollon toimintamalli (730) LUOTO, RIITTA, Kangasala, Kangasala, FI, URHO KEKKOSEN KUNTOINSTITUUTTISÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 41, 42, 44

29 (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) MARTINKAUPPI, PÄIVI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 24 (111) (210) T (220) (730) KIRKKOPALVELUT RY, Järvenpää, Träskända, FI (591) punainen, sininen - rött, blått (511) 16, 35, 36, 41 29

30 30 (111) (210) T (220) (730) GEVJON TRADING LIMITED, Auckland, Auckland, NZ (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 14 (111) (210) T (220) Bengo (730) ORIGO INNOVATIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) HYTÖNEN, TOMMI, Kittilä, Kittilä, FI (511) 39, 41

31 31 (111) (210) T (220) (730) HEIKURA, HANNU, Espoo, Esbo, FI, HEIKURA, TUIJA, Espoo, Esbo, FI (591) vaaleanvihreä, musta - ljusgrönt, svart (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) ES (310) (730) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A., Fuente de Piedra, Malaga, Fuente de Piedra, Malaga, ES (740) Papula Oy (591) vihreä, keltainen, musta, punainen - grönt, gult, svart, rött (511) 29 NCL(7) (111) (151) (210) T (220) fitcake (730) DELICIEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30

32 32 (111) (151) (210) T (220) Taidekaava (730) RUUSKA, PEKKA, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) Ceepos (730) COMPUTER PROGRAM UNIT OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) MEREO (730) VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 36, 37, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) OLET HYVÄN PAIKAN ANSAINNUT (730) VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 36, 37, 41, 43, 44 (111)

33 (151) (210) T (220) (730) LASTEN PÄIVÄN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) sininen, valkoinen, oranssi, musta, tummansininen - blått, vitt, orange, svart, mörkblått (511) 25, 28, 36, 39, 41, 43 (111) (151) (210) T (220) Mökkikone (730) FISHINGLANDIA OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 39, 43 (111) (210) T (220) Raaseporin linnan olut (730) WICKSTRÖM, THONY, Raasepori, Raseborg, FI (511) 32 (111) (210) T (220)

34 34 (730) AIVOLIITTO RY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 16, 25 (111) (210) T (220) (730) VÄISÄNEN, PETRI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat kulta ja musta. - Märket utförs guld och svart. (511) 26 (111) (210) T (220) Sertifioitu AK-hoitaja (NHF) (730) ROCHE DIAGNOSTICS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

35 (730) EDUMO OY, Kangasala, Kangasala, FI (591) valkoinen, vihreä - vitt, grönt (511) 35, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) VANAMO GROUP OY, Vihti, Vichtis, FI (591) musta, valkoinen - svart, vitt (511) 16, 21, 25 (111) (210) T (220) (730) MYYNTIVIPU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) tummanharmaa, oranssi - mörkgrått, orange (511) 35 (111) (210) T (220)

36 36 TRULON (730) LILLBACKA POWERCO OY, Kauhava, Kauhava, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 3, 6, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SUPEROPRATOR OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Kolster Oy Ab (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 7, 9, 37, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) MAUPERTUIS-SÄÄTIÖ, Pello, Pello, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

37 (730) IK-KONSULTOINTI KY ILKKA KÖNGÄS, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Kinnunen, Ilkka (511) 39, 41 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) , (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) FIBERWEB GEOSYNTHETICS LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) STADIUM AKTIEBOLAG, Norrköping, Norrköping, SE (111) (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (111) (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (111) (730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Ohio, Ohio, US (111) (730) CHEMTURA CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) TIGER ASPECT PRODUCTIONS LIMITED, Lontoo, London, GB 37

38 38 (111) (730) NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) FATER S.P.A., Pescara, Pescara, IT (111) (730) PKV GROUP OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (111) (730) ARVO-NALLE OY, Mikkeli, S:t Michel, FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REKISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä

39 39 ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (B) OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 4/15 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 4/15 (111) (591) pinkki, valkoinen - rosa, vitt

40 40 Kuulutuksesta puuttui väriselityksestä valkoinen. Vid kungörelsen saknades i färgbeskrivningen vitt. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) TOPMAT (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (511) 1, 3 NCL(1) (111) (A) (151) POWERGRIP TWIN POWER (730) THE GATES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12 NCL(2) (111) (151) IDS (730) IDS LOGISTIK GMBH, Kleinostheim, Kleinostheim, DE

41 41 (511) 36, 39 NCL(5) (111) (151) RISIFRUTTI (730) PROCORDIA FOOD AB (2), Eslöv, Eslöv, SE (511) 29, 30 NCL(7) (111) (151) (730) BUCURIA S.A., Chisinau, Chisinau, MD (511) 29, 30, 35 NCL(8) (111) (151) SEBIONEX (730) ACM, Clichy, Clichy, FR (511) 3, 5 NCL(9) (111) (151) (730) SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Merzifon - Amasya, Merzifon Amasya, TR (740) Papula Oy

42 42 (591) oranssi - orange (511) 7, 9, 11, 21, 37 NCL(9) (111) (151) GeloRevoice (730) G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO. KG, Hohenlockstedt, Hohenlockstedt, DE (511) 5 NCL(9) (111) (151) (730) CHEN ZHEN WEN, Guangdong, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (730) CERSANIT TRADE MARK SP. Z O.O., Kielce, Kielce, PL (511) 20 (111) (151)

43 43 (730) SOURCENEXT CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (511) 9, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 Lucky Charm (730) MÄURER + WIRTZ GMBH & CO. KG, Stolberg, Stolberg, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) RU (310) PURPET (730) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "SIBUR HOLDING", Tyumen Region, Tyumen Region, RU (511) 1, 17 (111) (151) (320) (330) BG (310)

44 44 (730) "AGRICO TRADE" OOD, Sofia, Sofia, BG (511) 29, 31, 35, 39, 40 (111) (151) (320) (330) ES (310) (730) VECTIA MOBILITY, S.L., Donostia-San Sebastian, Donostia-San Sebastian, ES (591) harmaa, vihreä - grått, grönt (511) 12, 37 (111) (151) run4 (730) RUN4 PTY LTD, Greenslopes, Greenslopes, AU (511) 12, 25, 28 (111) (151) (320) (330) CN (310)

45 45 (730) HUMOLED LIGHTING LIMITED, Zhongshan, Guangdong, Zhongshan, Guangdong, CN (511) 13, 22 (111) (151) (320) (330) EE (310) M Chocolala (730) KRISTI LEHTIS, Tallinna, Tallinn, EE (511) 30 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/04473 (730) GETSWISH AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 36 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 FIXATIV

46 46 (730) ESSELTE LEITZ GMBH & CO KG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 16 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) COOP TRADING A/S, Albertslund, Albertslund, DK (591) punainen, harmaa, musta, valkoinen, oranssi - rött, grått, svart, vitt, orange (511) 32 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) HAVENBEDRIJF AMSTERDAM N.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 35, 39, 42

47 (111) (151) All Day IPA (730) CANAL STREET BREWING COMPANY, L.L.C, Michigan, Michigan, US (511) 32 (111) (151) (320) (330) CZ (310) MICALCET (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) PRIAMLO (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) TRITAMLO (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151)

48 48 (320) (330) CZ (310) TIROKAL (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (730) HAKKIUSTA OGULLARI MAKINA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, Aydin, Aydin, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 7 (111) (151) LEIVOTAHAN TAHALLAAN (730) DS ZODIAC, INC., Washington, Washington, US (511) 30, 40 (111) (151) KAILASH (730) DS ZODIAC, INC., Washington, Washington, US (511) 30, 40 (111) (151)

49 (320) (330) RU (310) VIKIOILI (730) SINTEL OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU, Nizhegorodskaya Oblast, Nizhegorodskaya Oblast, RU (511) 1, 2, 3, 4 KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) FISCHERTECHNIK GMBH, Waldachtal, Waldachtal, DE (111) (A) (730) SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA, Tukholma, Stockholm, SE (111) (A) (730) SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) HYPOSWISS PRIVATE BANK GENÈVE SA, Geneve, Geneve, CH (111) (730) EATON ELECTRICAL IP GMBH & CO. KG, Schönefeld, Schönefeld, DE (111) (A) (730) FLOWTITE TECHNOLOGY BAHRAIN W.L.L., Manama, Manama, BH (111) (730) CHONGQING PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., LTD. (CHONGQING YIYAO (JITUAN) GUFEN YOUXIAN GONGSI), Chongqing, Chongqing, CN (111) (A) (730) FLOWTITE TECHNOLOGY BAHRAIN W.L.L., Manama, Manama, BH (111) (730) FLOWTITE TECHNOLOGY BAHRAIN W.L.L., Manama, Manama, BH 49

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

Suoritetut tutkinnot ja tämänhetkinen työtehtävä tai koulutusala Avlagda examina och aktuell arbetsuppgift eller aktuellt utbildningsområde

Suoritetut tutkinnot ja tämänhetkinen työtehtävä tai koulutusala Avlagda examina och aktuell arbetsuppgift eller aktuellt utbildningsområde 1(7) 1. TUTKIMUS- LUVAN HAKIJA DEN SOM ANSÖKER OM FORSKNINGS- TILLSTÅND Nimi Namn Osoite Adress Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Telefonnummer och e-postadress Toimipaikka, tutkimuslaitos, oppilaitos

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta.

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus Professori Asko Lehtonen Luentokalvot, kl. 2005 DOMAIN-OSOITE 1. Yleistä Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin

Lisätiedot

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22

IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 IPR University Center IPR UNIVERSITY CENTER IPR UNIVERSITY CENTER Arkadiankatu 22 Immateriaalioikeusinstituutti TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 00100 HELSINKI puh (09) 431 33 465 fax (09) 431 33 505 www.iprinfo.com

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä

7.4.2009. Julkinen. Julkinen huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 (8) Fundior AB (publ) huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Yhtiön kuuleminen 3 Yhtiön menettely asiassa Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun

Lisätiedot

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 4/2008 Toukokuu Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 Logistiikkaseminaareissa esillä väylät ja strategiat ss. 18 21 Yritysrahoitus ja vakuuttaminen SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA numero 4

Lisätiedot

2/2014. VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39. Mikkelin maakuntaarkisto

2/2014. VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39. Mikkelin maakuntaarkisto Asiakirjahallinnan ja arkistoinnin erikoislehti 2/2014 ARKISTOT Mikkelin maakuntaarkisto 80 vuotta s.25-33 VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39 TAPAHTUMAT PDA Henkilöarkistot s.4-7 KAY Opintopäivät

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2004 Uusi nimi, toimistot Turun lisäksi nyt myös Oulussa ja Helsingissä SUMENTOLA SUOMINEN & ITÄLÄ KORHONEN LEIKAS JA VAINIONPÄÄ Sisältö Hyvä

Lisätiedot