Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...75 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...77 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...79 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...89 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...91 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...92 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...93 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...96

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY, Hollola, Hollola, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart och vitt. (511) 19, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) DK (310) VA JACK'S

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HANSEN & PEDERSEN I/S, Aalborg, Aalborg, DK (740) Papula Oy (511) 25 (111) (210) T (220) ELSI (730) MARIMILS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 19, 27, 42, 45 (111) (210) T (220) Lymfalaite (730) SAARINIEMI, JAMI, Heinola, Heinola, FI (511) 9, 10 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (511) 42 (111) (210) T (220) Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista (730) KOLSTER OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Konkreta fördelar med immateriella rättigheter (730) KOLSTER OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) SOUTH ATLANTIC (730) HOME OF ORIGIN WINE (PTY) LTD, Stellenbosch, Stellenbosch, ZA (740) Kolster Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PROMOTION FINLAND KY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, grått, vitt och svart. (511) 3, 30 (111) (210) T (220) (730) INTERSTOLITSA LTD., Moskova, Moskva, RU (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on YAT. - Translitteration av den kyrilliska texten i märket är YAT. (511) 33 (111) (210) T (220) FinGore (730) EXFORE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (511) 22, 24

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) L-FASHION GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 25 (111) (210) T (220) LUOSTARI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) SALANEUVOS (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VitaWeek (730) TELECTIVE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5, 44 (111) (210) T (220) PROTOSTUDIO (730) SAAGATEC OY, Haukipudas, Haukipudas, FI (511) 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN YRITYSKEHITYS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (591) Merkin värit ovat musta ja turkoosi. - Märket utförs i svart och turkos. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KED (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KPT (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KIJO (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) EKIJO (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KTJ (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) HMT (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) AHMA INSINÖÖRIT OY, Kittilä, Kittilä, FI (511) 35, 37, 42 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NRJ FINLAND OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) Certified Leader of Workwelfare-examination (730) SUED MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HANKKIJA-MAATALOUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 30, 31 (111) (210) T (220) MESHA (730) GEOBRUGG AG, Romanshorn, Romanshorn, CH (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 7

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HUONEISTOKESKUS AKATEMIA (730) HUONEISTOKESKUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 16, 36, 41 (111) (210) T (220) (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Benjon Oy (511) 12 (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN YLIOPISTO, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 35, 41, 42

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KALKKI-JUSSI (730) HARJULA, JUKKA, TOIMINIMEN TMI JUKKA HARJULA HALTIJANA, Sastamala, Sastamala, FI (740) Taisto Nieminen (511) 9, 11 (111) (210) T (220) SCANCOOL (730) OY SCANCOOL AB, Kokkola, Karleby, FI (740) Papula Oy (511) 11, 35, 37 (111) (210) T (220) Active Beauty OxyEnergy (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 5, 29, 44 (111) (210) T (220) NC-Formula

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEOCARE OY, Turku, Åbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) SG (310) T H MEVIUS (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) Herttavippi (730) HERTTAYSI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Molotovincocktail (730) NORDLING, HARRI SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 32, 33

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Aktivointi-TV (730) VAASAN KAUPUNKI (VASA STAD), Vaasa, Vasa, FI (511) 38, 41 (111) (210) T (220) Energyway (730) BIOMED OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY GOSUSHI AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Fiksumaksaaomaa (730) KOTINELIÖ OY LKV, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Kartanosalaatti (730) FAMIFARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) OY LINING AB (2), Vantaa, Vanda, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Viepperhauta -erätapahtuma

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMUSSALMEN KUNTA, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Sportiaworld (730) SGN SPORTIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) PIRKANMAAN KANSANTERVEYS RY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DUETTO OY, Tampere, Tampere, FI (511) 21, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) POK GROUP OY, Juuka, Juga, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) HARJU, JUKKA TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Kasvokkain (730) SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) OY S&R FOOD IMPORT AB, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Virusor (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) Osaetuoikeus - Delprioritet ARCALYST (730) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) OIMARIINI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) AIRAMA, TIMO SAKARI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 35, 38

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ERISTYSLIIKE SARTTILA OY, Salo, Salo, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) KUOPION KAUPPAKAMARI RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) DATACASH LTD., Lontoo, London, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 36, 38

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) X GAMES (730) ESPN, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 25, 38, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) 11/ (730) ACCOR, Evry, Evry, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja kulta. - Märket utförs i svart, vitt och guld. (511) 43 (111) (210) T (220) Salla- in the middle of nowhere

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MATKALLE SALLAAN YHDISTYS RY, Salla, Salla, FI (511) 35 (111) (210) T (220) K-Supersähly (730) RAUTIAINEN, PEKKA, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) SUKAT MAKKARALLA (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 21 (111) (210) T (220) KINDWOOD (730) LÄNSI-SUOMEN TURVATUONTI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 19, 20, 27 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REIM GROUP OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) KARI KOMULAINEN & KAIKU-ORKESTERI (730) KOMULAINEN, KARI OLAVI, Turenki, Turenki, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TEHIKOSKI, ELINA KIRSI-KAARINA, Espoo, Esbo, FI (511) 3, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) GULDBREV AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Benjon Oy (511) 14, 36 (111) (210) T (220) (730) FIMPORT OY, Salo, Salo, FI (511) 8, 9, 11 (111) (210) T (220) ThingLink Micro Media Products (730) THINGLINK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KERHOKESKUS - KOULUTYÖN TUKI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 41 (111) (210) T (220) MATKAHUOLTO-ASIAMIES (730) OY MATKAHUOLTO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 38, 39, 43 (111) (210) T (220) Rekkarinki (730) KONERINKI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 39

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Maarinki (730) KONERINKI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) SYDÄNTALO (730) TAIPALE, REIJO PAULI UNTAMO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) POSITIVELY AGELESS (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Paraatiovi

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MASADOOR OY, Kaarina, St. Karins, FI (511) 14, 37 (111) (210) T (220) (730) LAUKKONEN, NIKO TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 45 (111) (210) T (220) TELRAK (730) OY TELPAK AB, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 17, 22 (111) (210) T (220) Class1-Aid (730) HYGIENIALINKKI.COM OY, Hollola, Hollola, FI (511) 3, 5

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Naurulokki (730) VÄÄTÄINEN, NIILO PETRI TUOMAS, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) PORTALIFY (730) PORTALIFY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) Trivia kalenterit (730) LÖNNBERG KALENTERIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) From Ajatar with Love (730) AJATAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) JH PELASTUSTURVA KY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin väri on ruskea. - Märket utförs i brunt. (511) 9, 41, 45 (111) (210) T (220) HYVÄN MIELEN PERHETILA (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) MEGAXIBIN (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Honey Energy (730) HUNAJAYHTYMÄ OY, Loimaa, Loimaa, FI (511) 30, 32 (111) (210) T (220) SAVUPAASI (730) TULIPAASI OY, Kuopio, FI (511) 11, 19, 21 (111) (210) T (220) VALIO PIIMIS (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) Työympäristöllä on väliä (730) KINNARPS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 37

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) STEFAMINELLE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) FINMINETTE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Taaperokyltti (730) FD SEVEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 18, 20 (111) (210) T (220) MUFFARIINO

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KORPELAN MYLLY OY, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Helppo liikkua (730) INVALIDILIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 41, 45 (111) (210) T (220) NOLLATOLERANSSI: T(3) -tavoitetilatesti (730) ROI TALENT MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 42 (111) (210) T (220) Temppu (730) TEMPPU GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) IT (310) RM2011C004204

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NORTHFORCE OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (740) Lexia Oy (2) (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) HÖLLÄILY (730) CHIPS AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Vici (730) DELITRADE VICI INTERNATIONAL S.L., Valencia, Valencia, ES (740) Tuukka Keränen (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) OLLI REMES OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KINGFISHER HOLDINGS LIMITED, Bangkok, Bangkok, TH (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) Rytmiä Elämään (730) LAITINEN, RISTO HEIKKI, Oulunsalo, Oulunsalo, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) Geo Preta (730) NIEMINEN, PERTTI JUHA, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 1, 30 (111) (210) T (220) GeoBokashi (730) NIEMINEN, PERTTI JUHA, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 1, 30, 31 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuntosavotta (730) ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) ADVISORIUM (730) BENVIVAS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) KAUPPAKESKUS VETURI (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAISA LUUKKANEN DESIGN OY, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (511) 20, 21, 37 (111) (210) T (220) (730) RUOKATIETO YHDISTYS RY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN STRATEGISEN MARKKINOINNIN YHDISTYS STRATMARK RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) LUMENE LASH EXTENDERS (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 3 (111) (210) T (220) PUUTARHA-ARPA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Party Boxxx (730) RIDANPÄÄ, JUSSI TUOMAS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FOLK FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35 (111) (210) T (220) KULTAMAHA (730) HALONEN, KARI PENTTI JUHANI, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 28, 30, 31 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ECOWAY OY, Hamina, Fredrikshamn, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, punainen, vihreä, sininen, oranssi ja musta. - Märket utförs i grått, rött, grönt, blått, orange och svart. (511) 5, 29, 31, 44 (111) (210) T (220) avainlink (730) YRITYSPALVELU AVAINFACTA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 39, 41, 42 (111) (210) T (220) MUKSULA (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35 (111) (210) T (220) HYVÄSSÄ SEURASSA (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CLOTHSTATION HANSKII OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, harmaa ja musta. - Märket utförs i rött, vitt, grått och svart. (511) 14, 25 (111) (210) T (220) SolutionPower (730) CORPORATE SPIRIT CS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Hormiturvamies (730) PIIPPUTAITO OY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 37

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PIIPPUTAITO OY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220) KalaCarte (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220) KàlaCarte (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja keltainen. - Märket utförs i rött, svart och gult. (511) 29 (111) (210) T (220) (730) OMPPU OY LKV, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEINO, MARIA ERIKA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 3, 5 (111) (210) T (220) (730) TAMSS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TAMSS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) IQBEX (730) TAMSS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 35, 41, 42

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki, Helsingfors, FI, AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) ISO OMENA KUIN PIENI KAUPUNKI (730) BIG APPLE TOP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BIG APPLE TOP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) LOHI, MARKKU TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) Dlim-Boo! (730) TIGONEN, VLADIMIR, Espoo, Esbo, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RISICUM OYJ, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i svart ovh orange. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) TUHAT JÄRVEÄ (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "NEVSKIE SYRY", Pietari, S:t Petersburg, RU (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29 (111) (210) T (220) (551) (730) DYADIC DEVELOPMENTAL PSYCHOTHERAPY INSTITUTE, INC., New York, New York, US (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 44 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning QPUU (730) WÄLLÄRI, JAANA KRISTIINA, Tampere, Tammerfors, FI, WÄLLÄRI, TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 20, 25, 28 (111) (210) T (220) Hullut Jatkot (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Saara Lifflander (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) HARTWALL JAFFA SUPER (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) POUTTU (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) LIIKKUJA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) VALIO LIIKKUJA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 41, 42, 44

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TURUN UUNISEPÄT OY, Turku, Åbo, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 8, 11, 19, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) TURUN UUNISEPÄT OY, Turku, Åbo, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 8, 11, 19, 35, 37 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) REXONA FRUIT EXPLOSION (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Savulohilätkä (730) VÄHÄSARJA OY, Kalajoki, Kalajoki, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN YRITTÄJÄT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN YRITTÄJÄT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) pkhc013 (730) LAITINEN, JYRKI VILLE TAPANI, Joensuu, Joensuu, FI (511) 15, 20, 25 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) combooster (730) BIOKASVU OY, Pöytyä, Pöytyä, FI (511) 1, 31

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TURUN KAUPUNKI, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Papukaija (730) AHONEN, MERVI ANNELI, Nokia, Nokia, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIIMINGIN URHEILIJAT RY, Kiiminki, Kiminge, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i orange, blått, vitt och svart. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) FINNHARVEST OY, Heinävesi, Heinävesi, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta ja oranssi. - Märket utförs i vitt, svart och orange. (511) 6 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, rött, vitt och svart. (511) 5, 29, 30, 32

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, harmaa, musta ja beige. - Märket utförs i orange, grått, svart och beige. (511) 5, 29, 30, 32

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) SILMÄASEMA FENNICA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 9, 35, 44 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SILMÄASEMA FENNICA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220) (730) KOPONEN, MILJA TALVIKKI, Lemi, Lemi, FI (511) 16, 24, 25, 41 (111) (210) T (220) Ultrasaarinen (730) BILL ROI FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 28, 41 (111) (210) T (220) Ugly Boy (730) PALOMÄKI, MIIKA VELI OSKAR, Tammela, Tammela, FI (511) 12, 25, 37, 41

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Mainoskaivos (730) COLONIA AVOIN YHTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) PranaSoul (730) NIALA, JUTTA, TOIMINIMEN NATARAJA YOGA HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) Hovimestarin viinikastike à la Gourmand

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GOURMAND OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Wattnik (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 14, 15 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, harmaa, vihreä ja ruskea. - Märket utförs i vitt, grått, grönt och brunt. (511) 29, 31 (111) (210) T (220)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) PEHTOORI

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Ponteva Tiilitalo (730) TIAINEN, JARMO PETTERI, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 19, 37 (111) (210) T (220) (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SIFINO GROUP OY, Pornainen, Borgnäs, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, valkoinen ja vaaleansininen. - Märket utförs i mörkblått, vitt och ljusblått. (511) 22, 24, 25 (111) (210) T (220) Bindex (730) BONE INDEX FINLAND OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220) Familympics (730) SIPPOLA, KAI JOHAN, Lapua, Lappo, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) Prik Hom (730) PRIK HOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SOLDEO (730) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Cork, Cork, IE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) IMAGE MATCH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) IMAGE MATCH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning IronButt (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220) BunBurner (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220) SaddleSore (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220) Rautaperse (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JANGER, LAURA, TOIMINIMEN HIMA LIFESTYLE & WELLNESS HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja valkoinen. - Märket utförs i violett och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) Imagelab (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 40

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OPTIMA FREIGHT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen ja tummansininen. - Märket utförs i ljusblått, blått och mörkblått. (511) 39 (111) (210) T (220) Mobilus (730) LYNXNET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) WARMA-UUNIT OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 11, 19, 37

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ELÄMYSTÄ RIKKAAMPI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) MIKKELIN ULATAKSI OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 12, 35, 39 (111) (210) T (220) Anopin Ahterit (730) BJÖRKMAN, PETRI MIKAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) SINILLÄ SIIVOUS SUJUU

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SINITUOTE OY (2), Hausjärvi, Hausjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 16, 20, 21 (111) (210) T (220) STREAMDO (730) LEHTONEN, SARI, TOIMINIMEN SAMPOLA CONSULTING HALTIJANA, Salo, Salo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) DIGIPEOPLE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) syrän (730) HIETAHARJU, OUTI SISKO, Kokkola, Karleby, FI (511) 16, 24, 25

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) WaYo (730) WARJOC OY, Espoo, Esbo, FI (511) 28 (111) (210) T (220) Erik Havre's NovoSol (730) KAURANEN, ERKKI EMIL, Kouvola, Kouvola, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Akuatri (730) LAGUS, PENTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 10, 44 (111) (210) T (220)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FUTUMON OY, Kemi, Kemi, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i svart, vitt och gult. (511) 1, 2, 19 (111) (210) T (220) HAPPY EXPRESS (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 30, 43 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 2649, 17224, 45733, 93985, , , , , , (730) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, Hannover, Hannover, DE (111) (730) INSTRU OPTIIKKA OY (2), Espoo, Esbo, FI (111) 88140, , (730) AZ ELECTRONIC MATERIALS (LUXEMBOURG) S.A.R.L., Luxemburg, Luxembourg, LU (111) (730) TORAY FILMS EUROPE, Saint-Maurice de Beynost, Saint-Maurice de Beynost, FR (111) 93761, (730) MAIER SPORTS GMBH & CO. KG (2), Köngen, Köngen, DE

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) TYCO FIRE PRODUCTS LP, Delaware, Delaware, US (111) (730) SAF-HOLLAND GMBH, Bessenbach, Bessenbach, DE (111) (730) RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS KG, Haren, Haren, DE (111) (730) BAYER OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) STERIS CORPORATION, Ohio, Ohio, US (111) (730) SALONEN, RAIMO JUHANI, Kaarina, S:t Karins, FI (111) (730) E*TRADE FINANCIAL CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) REHURAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (111) (730) NIEMI PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GS-HYDRO OY (3), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) MEANDI HOLDING AB, Malmö, Malmö, SE (111) (730) THERMISOL OY, Sastamala, Sastamala, FI

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) FR (310) CRISTAL (730) SOCIETE BIC, Clichy, Clichy, FR (511) 16 (111) (151) OPTIMA (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 11, 16, 21 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ACS shadow (730) RATTUNDE & CO GMBH, Ludwigslust, Ludwigslust, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2009C (730) FERRERO S.P.A., Alba (Cuneo), Alba (Cuneo), IT (591) Merkin värit ovat musta ja puna-oranssi. - Märket utförs i svart och rött-orange. (511) 28, 29, 30, 32, 41 (111) (151) (730) KARDEM TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S., Istanbul, Istanbul, TR (511) 24 (111) (151)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BEIJING MINDA TRADING CO., LTD, Peking, Beijing, CN (511) 11, 21 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ALGECO, Charnay les Macon, Charnay les Macon, FR (511) 6, 19, 20, 39, 43 (111) (151) (730) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD, Anhui Province, Anhui Province, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) BX (310)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 29, 30, 32 (111) (151) IKATEX (730) IKAROS CLEANTECH AB, Oxie, Oxie, SE (511) 16, 24 (111) (151) (730) NANO COSMETECH INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 3 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) AGRO TERRA LIMITED LIABILITY COMPANY, Moskova, Moskva, RU (511) 1, 5, 7, 29, 30, 31, 36, 44

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 CardApp (730) LERCHL, WOLFGANG M., Radebeul, Radebeul, DE (511) 2, 16, 35, 40 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) DANIEL MENZI, Aarau Rohr, Aarau Rohr, CH (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151) (320) (330) CH (310)

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VUE VEREIN FÜR UMWELTGERECHTE ENERGIE, Zürich, Zürich, CH (511) 4, 7, 9, 11, 16, 39, 40 (111) (151) (320) (330) BX (310) PRESTIGE (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 16 (111) (151) AVMAX (730) PETAMEDIA, INC., Soul, Seoul, KR (511) 9 (111) (151)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JIANGMEN KINWAI FURNITURE & DECORATION CO., LTD., Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 35 (111) (151) (730) ESFAHAN STEEL COMPANY (ESCO), Esfahan, Esfahan, IR (511) 6, 35, 40 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM3499/2009 (320) (330) AT (310) AM3499/2009 Osaetuoikeus - Delprioritet P5 - THE POKER ENGINE (730) ONGAME NETWORK LIMITED, Gibraltar, Gibraltar, GB (511) 9, 38, 41, 42 (111) (151) (730) ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 23

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) EFECTIOSE (730) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Boulogne, Boulogne, FR (511) 1, 3, 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) BENEMEDO (730) REMEDIO BOHEMIA A.S., Praha, Prag, CZ (511) 3, 5

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (730) ZHEJIANG BEINGMATE TECHNOLOGY INDUSTRY & TRADE CO., LTD., Hangzhou, Zhejiang Province, Hangzhou, Zhejiang Province, CN (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i grått och rött. (511) 5, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 PacDrive

88 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ELAU GMBH, Marktheidenfeld, Marktheidenfeld, DE (511) 7 (111) (151) (730) VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG, Hanau, Hanau, DE (511) 6, 9 (111) (151) (730) RECTICEL, SOCIETE ANONYME, Bryssel, Bryssel, BE (591) Merkin värit ovat punainen ja vihreä. - Märket utförs i rött och grönt. (511) 12, 17, 20 (111) (151) NETCETERA (730) NETCETERA AG, Zürich, Zürich, CH (511) 9, 35, 38, 41, 42 NCL(8)

89 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RAZDOLYE-TRADE", Moskova, Moskva, RU (111) (730) SUPER RIFLE S.P.A., Firenze, Florens, IT (111) , , , , , , (730) SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES GMBH, München, München, DE (111) (730) IGM GROUP B.V., Waalwijk, Waalwijk, NL (111) (730) WÜRTH INTER WERBUNG GMBH, Kissing, Kissing, DE (111) , (730) DELIFRANCE S.A., Landevant, Landevant, FR (111) (730) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., Nevada, Nevada, US (111) (730) ELSTER GROUP SE, Essen, Essen, DE (111) (730) AGRICHEM B.V. (2), Oosterhout, Oosterhout, NL (111) (730) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, Lyon, Lyon, FR

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot