Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...75 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...77 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...79 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...89 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...91 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...92 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...93 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...96

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY, Hollola, Hollola, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart och vitt. (511) 19, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) DK (310) VA JACK'S

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HANSEN & PEDERSEN I/S, Aalborg, Aalborg, DK (740) Papula Oy (511) 25 (111) (210) T (220) ELSI (730) MARIMILS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 19, 27, 42, 45 (111) (210) T (220) Lymfalaite (730) SAARINIEMI, JAMI, Heinola, Heinola, FI (511) 9, 10 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (511) 42 (111) (210) T (220) Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista (730) KOLSTER OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Konkreta fördelar med immateriella rättigheter (730) KOLSTER OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) SOUTH ATLANTIC (730) HOME OF ORIGIN WINE (PTY) LTD, Stellenbosch, Stellenbosch, ZA (740) Kolster Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PROMOTION FINLAND KY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, grått, vitt och svart. (511) 3, 30 (111) (210) T (220) (730) INTERSTOLITSA LTD., Moskova, Moskva, RU (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on YAT. - Translitteration av den kyrilliska texten i märket är YAT. (511) 33 (111) (210) T (220) FinGore (730) EXFORE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (511) 22, 24

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) L-FASHION GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 25 (111) (210) T (220) LUOSTARI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) SALANEUVOS (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VitaWeek (730) TELECTIVE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5, 44 (111) (210) T (220) PROTOSTUDIO (730) SAAGATEC OY, Haukipudas, Haukipudas, FI (511) 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN YRITYSKEHITYS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (591) Merkin värit ovat musta ja turkoosi. - Märket utförs i svart och turkos. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KED (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KPT (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KIJO (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) EKIJO (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KTJ (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) HMT (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) AHMA INSINÖÖRIT OY, Kittilä, Kittilä, FI (511) 35, 37, 42 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NRJ FINLAND OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) Certified Leader of Workwelfare-examination (730) SUED MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HANKKIJA-MAATALOUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 30, 31 (111) (210) T (220) MESHA (730) GEOBRUGG AG, Romanshorn, Romanshorn, CH (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 7

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HUONEISTOKESKUS AKATEMIA (730) HUONEISTOKESKUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 16, 36, 41 (111) (210) T (220) (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Benjon Oy (511) 12 (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN YLIOPISTO, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 35, 41, 42

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KALKKI-JUSSI (730) HARJULA, JUKKA, TOIMINIMEN TMI JUKKA HARJULA HALTIJANA, Sastamala, Sastamala, FI (740) Taisto Nieminen (511) 9, 11 (111) (210) T (220) SCANCOOL (730) OY SCANCOOL AB, Kokkola, Karleby, FI (740) Papula Oy (511) 11, 35, 37 (111) (210) T (220) Active Beauty OxyEnergy (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 5, 29, 44 (111) (210) T (220) NC-Formula

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEOCARE OY, Turku, Åbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) SG (310) T H MEVIUS (730) JAPAN TOBACCO INC., Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) Herttavippi (730) HERTTAYSI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Molotovincocktail (730) NORDLING, HARRI SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 32, 33

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Aktivointi-TV (730) VAASAN KAUPUNKI (VASA STAD), Vaasa, Vasa, FI (511) 38, 41 (111) (210) T (220) Energyway (730) BIOMED OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY GOSUSHI AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Fiksumaksaaomaa (730) KOTINELIÖ OY LKV, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Kartanosalaatti (730) FAMIFARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) OY LINING AB (2), Vantaa, Vanda, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Viepperhauta -erätapahtuma

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMUSSALMEN KUNTA, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Sportiaworld (730) SGN SPORTIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) PIRKANMAAN KANSANTERVEYS RY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DUETTO OY, Tampere, Tampere, FI (511) 21, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) POK GROUP OY, Juuka, Juga, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) HARJU, JUKKA TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Kasvokkain (730) SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) OY S&R FOOD IMPORT AB, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Virusor (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) Osaetuoikeus - Delprioritet ARCALYST (730) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) OIMARIINI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) AIRAMA, TIMO SAKARI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 35, 38

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ERISTYSLIIKE SARTTILA OY, Salo, Salo, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) KUOPION KAUPPAKAMARI RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) DATACASH LTD., Lontoo, London, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 36, 38

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) X GAMES (730) ESPN, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 25, 38, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) 11/ (730) ACCOR, Evry, Evry, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja kulta. - Märket utförs i svart, vitt och guld. (511) 43 (111) (210) T (220) Salla- in the middle of nowhere

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MATKALLE SALLAAN YHDISTYS RY, Salla, Salla, FI (511) 35 (111) (210) T (220) K-Supersähly (730) RAUTIAINEN, PEKKA, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) SUKAT MAKKARALLA (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 21 (111) (210) T (220) KINDWOOD (730) LÄNSI-SUOMEN TURVATUONTI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 19, 20, 27 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REIM GROUP OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) KARI KOMULAINEN & KAIKU-ORKESTERI (730) KOMULAINEN, KARI OLAVI, Turenki, Turenki, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TEHIKOSKI, ELINA KIRSI-KAARINA, Espoo, Esbo, FI (511) 3, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) GULDBREV AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Benjon Oy (511) 14, 36 (111) (210) T (220) (730) FIMPORT OY, Salo, Salo, FI (511) 8, 9, 11 (111) (210) T (220) ThingLink Micro Media Products (730) THINGLINK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KERHOKESKUS - KOULUTYÖN TUKI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 41 (111) (210) T (220) MATKAHUOLTO-ASIAMIES (730) OY MATKAHUOLTO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 38, 39, 43 (111) (210) T (220) Rekkarinki (730) KONERINKI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 39

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Maarinki (730) KONERINKI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) SYDÄNTALO (730) TAIPALE, REIJO PAULI UNTAMO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) POSITIVELY AGELESS (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Paraatiovi

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MASADOOR OY, Kaarina, St. Karins, FI (511) 14, 37 (111) (210) T (220) (730) LAUKKONEN, NIKO TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 45 (111) (210) T (220) TELRAK (730) OY TELPAK AB, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 17, 22 (111) (210) T (220) Class1-Aid (730) HYGIENIALINKKI.COM OY, Hollola, Hollola, FI (511) 3, 5

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Naurulokki (730) VÄÄTÄINEN, NIILO PETRI TUOMAS, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) PORTALIFY (730) PORTALIFY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) Trivia kalenterit (730) LÖNNBERG KALENTERIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) From Ajatar with Love (730) AJATAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) JH PELASTUSTURVA KY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin väri on ruskea. - Märket utförs i brunt. (511) 9, 41, 45 (111) (210) T (220) HYVÄN MIELEN PERHETILA (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) MEGAXIBIN (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Honey Energy (730) HUNAJAYHTYMÄ OY, Loimaa, Loimaa, FI (511) 30, 32 (111) (210) T (220) SAVUPAASI (730) TULIPAASI OY, Kuopio, FI (511) 11, 19, 21 (111) (210) T (220) VALIO PIIMIS (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) Työympäristöllä on väliä (730) KINNARPS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 37

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) STEFAMINELLE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) FINMINETTE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Taaperokyltti (730) FD SEVEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 18, 20 (111) (210) T (220) MUFFARIINO

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KORPELAN MYLLY OY, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Helppo liikkua (730) INVALIDILIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 41, 45 (111) (210) T (220) NOLLATOLERANSSI: T(3) -tavoitetilatesti (730) ROI TALENT MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 42 (111) (210) T (220) Temppu (730) TEMPPU GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) IT (310) RM2011C004204

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NORTHFORCE OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (740) Lexia Oy (2) (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) HÖLLÄILY (730) CHIPS AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Vici (730) DELITRADE VICI INTERNATIONAL S.L., Valencia, Valencia, ES (740) Tuukka Keränen (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) OLLI REMES OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KINGFISHER HOLDINGS LIMITED, Bangkok, Bangkok, TH (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) Rytmiä Elämään (730) LAITINEN, RISTO HEIKKI, Oulunsalo, Oulunsalo, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) Geo Preta (730) NIEMINEN, PERTTI JUHA, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 1, 30 (111) (210) T (220) GeoBokashi (730) NIEMINEN, PERTTI JUHA, Pälkäne, Pälkäne, FI (511) 1, 30, 31 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuntosavotta (730) ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) ADVISORIUM (730) BENVIVAS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) KAUPPAKESKUS VETURI (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAISA LUUKKANEN DESIGN OY, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (511) 20, 21, 37 (111) (210) T (220) (730) RUOKATIETO YHDISTYS RY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN STRATEGISEN MARKKINOINNIN YHDISTYS STRATMARK RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) LUMENE LASH EXTENDERS (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 3 (111) (210) T (220) PUUTARHA-ARPA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Party Boxxx (730) RIDANPÄÄ, JUSSI TUOMAS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FOLK FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35 (111) (210) T (220) KULTAMAHA (730) HALONEN, KARI PENTTI JUHANI, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 28, 30, 31 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ECOWAY OY, Hamina, Fredrikshamn, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, punainen, vihreä, sininen, oranssi ja musta. - Märket utförs i grått, rött, grönt, blått, orange och svart. (511) 5, 29, 31, 44 (111) (210) T (220) avainlink (730) YRITYSPALVELU AVAINFACTA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 39, 41, 42 (111) (210) T (220) MUKSULA (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35 (111) (210) T (220) HYVÄSSÄ SEURASSA (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CLOTHSTATION HANSKII OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, harmaa ja musta. - Märket utförs i rött, vitt, grått och svart. (511) 14, 25 (111) (210) T (220) SolutionPower (730) CORPORATE SPIRIT CS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Hormiturvamies (730) PIIPPUTAITO OY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 37

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PIIPPUTAITO OY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220) KalaCarte (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220) KàlaCarte (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HÄTÄLÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja keltainen. - Märket utförs i rött, svart och gult. (511) 29 (111) (210) T (220) (730) OMPPU OY LKV, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEINO, MARIA ERIKA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 3, 5 (111) (210) T (220) (730) TAMSS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TAMSS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) IQBEX (730) TAMSS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 35, 41, 42

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki, Helsingfors, FI, AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) ISO OMENA KUIN PIENI KAUPUNKI (730) BIG APPLE TOP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BIG APPLE TOP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 35, 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) LOHI, MARKKU TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) Dlim-Boo! (730) TIGONEN, VLADIMIR, Espoo, Esbo, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RISICUM OYJ, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i svart ovh orange. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) TUHAT JÄRVEÄ (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "NEVSKIE SYRY", Pietari, S:t Petersburg, RU (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29 (111) (210) T (220) (551) (730) DYADIC DEVELOPMENTAL PSYCHOTHERAPY INSTITUTE, INC., New York, New York, US (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 44 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning QPUU (730) WÄLLÄRI, JAANA KRISTIINA, Tampere, Tammerfors, FI, WÄLLÄRI, TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 20, 25, 28 (111) (210) T (220) Hullut Jatkot (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Saara Lifflander (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) HARTWALL JAFFA SUPER (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) POUTTU (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) LIIKKUJA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) VALIO LIIKKUJA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 41, 42, 44

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TURUN UUNISEPÄT OY, Turku, Åbo, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 8, 11, 19, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) TURUN UUNISEPÄT OY, Turku, Åbo, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 8, 11, 19, 35, 37 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) REXONA FRUIT EXPLOSION (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Savulohilätkä (730) VÄHÄSARJA OY, Kalajoki, Kalajoki, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN YRITTÄJÄT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN YRITTÄJÄT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) pkhc013 (730) LAITINEN, JYRKI VILLE TAPANI, Joensuu, Joensuu, FI (511) 15, 20, 25 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) combooster (730) BIOKASVU OY, Pöytyä, Pöytyä, FI (511) 1, 31

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TURUN KAUPUNKI, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Papukaija (730) AHONEN, MERVI ANNELI, Nokia, Nokia, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIIMINGIN URHEILIJAT RY, Kiiminki, Kiminge, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i orange, blått, vitt och svart. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) FINNHARVEST OY, Heinävesi, Heinävesi, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta ja oranssi. - Märket utförs i vitt, svart och orange. (511) 6 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, rött, vitt och svart. (511) 5, 29, 30, 32

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, harmaa, musta ja beige. - Märket utförs i orange, grått, svart och beige. (511) 5, 29, 30, 32

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) SILMÄASEMA FENNICA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 9, 35, 44 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SILMÄASEMA FENNICA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220) (730) KOPONEN, MILJA TALVIKKI, Lemi, Lemi, FI (511) 16, 24, 25, 41 (111) (210) T (220) Ultrasaarinen (730) BILL ROI FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 28, 41 (111) (210) T (220) Ugly Boy (730) PALOMÄKI, MIIKA VELI OSKAR, Tammela, Tammela, FI (511) 12, 25, 37, 41

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Mainoskaivos (730) COLONIA AVOIN YHTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) PranaSoul (730) NIALA, JUTTA, TOIMINIMEN NATARAJA YOGA HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) Hovimestarin viinikastike à la Gourmand

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GOURMAND OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Wattnik (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 14, 15 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, harmaa, vihreä ja ruskea. - Märket utförs i vitt, grått, grönt och brunt. (511) 29, 31 (111) (210) T (220)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) PEHTOORI

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) POUTTU OY (2), Kannus, Kannus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Ponteva Tiilitalo (730) TIAINEN, JARMO PETTERI, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 19, 37 (111) (210) T (220) (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SIFINO GROUP OY, Pornainen, Borgnäs, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, valkoinen ja vaaleansininen. - Märket utförs i mörkblått, vitt och ljusblått. (511) 22, 24, 25 (111) (210) T (220) Bindex (730) BONE INDEX FINLAND OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220) Familympics (730) SIPPOLA, KAI JOHAN, Lapua, Lappo, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) Prik Hom (730) PRIK HOM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SOLDEO (730) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Cork, Cork, IE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) IMAGE MATCH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) IMAGE MATCH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning IronButt (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220) BunBurner (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220) SaddleSore (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220) Rautaperse (730) IRON BUTT ASSOCIATION FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 45 (111) (210) T (220)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JANGER, LAURA, TOIMINIMEN HIMA LIFESTYLE & WELLNESS HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja valkoinen. - Märket utförs i violett och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 25 (111) (210) T (220) Imagelab (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 40

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OPTIMA FREIGHT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen ja tummansininen. - Märket utförs i ljusblått, blått och mörkblått. (511) 39 (111) (210) T (220) Mobilus (730) LYNXNET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) WARMA-UUNIT OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 11, 19, 37

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ELÄMYSTÄ RIKKAAMPI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) MIKKELIN ULATAKSI OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 12, 35, 39 (111) (210) T (220) Anopin Ahterit (730) BJÖRKMAN, PETRI MIKAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) SINILLÄ SIIVOUS SUJUU

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SINITUOTE OY (2), Hausjärvi, Hausjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 16, 20, 21 (111) (210) T (220) STREAMDO (730) LEHTONEN, SARI, TOIMINIMEN SAMPOLA CONSULTING HALTIJANA, Salo, Salo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) DIGIPEOPLE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) syrän (730) HIETAHARJU, OUTI SISKO, Kokkola, Karleby, FI (511) 16, 24, 25

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) WaYo (730) WARJOC OY, Espoo, Esbo, FI (511) 28 (111) (210) T (220) Erik Havre's NovoSol (730) KAURANEN, ERKKI EMIL, Kouvola, Kouvola, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Akuatri (730) LAGUS, PENTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 10, 44 (111) (210) T (220)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FUTUMON OY, Kemi, Kemi, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i svart, vitt och gult. (511) 1, 2, 19 (111) (210) T (220) HAPPY EXPRESS (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 30, 43 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 2649, 17224, 45733, 93985, , , , , , (730) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, Hannover, Hannover, DE (111) (730) INSTRU OPTIIKKA OY (2), Espoo, Esbo, FI (111) 88140, , (730) AZ ELECTRONIC MATERIALS (LUXEMBOURG) S.A.R.L., Luxemburg, Luxembourg, LU (111) (730) TORAY FILMS EUROPE, Saint-Maurice de Beynost, Saint-Maurice de Beynost, FR (111) 93761, (730) MAIER SPORTS GMBH & CO. KG (2), Köngen, Köngen, DE

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) TYCO FIRE PRODUCTS LP, Delaware, Delaware, US (111) (730) SAF-HOLLAND GMBH, Bessenbach, Bessenbach, DE (111) (730) RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS KG, Haren, Haren, DE (111) (730) BAYER OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) STERIS CORPORATION, Ohio, Ohio, US (111) (730) SALONEN, RAIMO JUHANI, Kaarina, S:t Karins, FI (111) (730) E*TRADE FINANCIAL CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) REHURAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (111) (730) NIEMI PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GS-HYDRO OY (3), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) MEANDI HOLDING AB, Malmö, Malmö, SE (111) (730) THERMISOL OY, Sastamala, Sastamala, FI

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) FR (310) CRISTAL (730) SOCIETE BIC, Clichy, Clichy, FR (511) 16 (111) (151) OPTIMA (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 11, 16, 21 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ACS shadow (730) RATTUNDE & CO GMBH, Ludwigslust, Ludwigslust, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) IT (310) TO2009C (730) FERRERO S.P.A., Alba (Cuneo), Alba (Cuneo), IT (591) Merkin värit ovat musta ja puna-oranssi. - Märket utförs i svart och rött-orange. (511) 28, 29, 30, 32, 41 (111) (151) (730) KARDEM TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S., Istanbul, Istanbul, TR (511) 24 (111) (151)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BEIJING MINDA TRADING CO., LTD, Peking, Beijing, CN (511) 11, 21 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ALGECO, Charnay les Macon, Charnay les Macon, FR (511) 6, 19, 20, 39, 43 (111) (151) (730) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD, Anhui Province, Anhui Province, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) BX (310)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 29, 30, 32 (111) (151) IKATEX (730) IKAROS CLEANTECH AB, Oxie, Oxie, SE (511) 16, 24 (111) (151) (730) NANO COSMETECH INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 3 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) AGRO TERRA LIMITED LIABILITY COMPANY, Moskova, Moskva, RU (511) 1, 5, 7, 29, 30, 31, 36, 44

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 CardApp (730) LERCHL, WOLFGANG M., Radebeul, Radebeul, DE (511) 2, 16, 35, 40 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) DANIEL MENZI, Aarau Rohr, Aarau Rohr, CH (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151) (320) (330) CH (310)

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VUE VEREIN FÜR UMWELTGERECHTE ENERGIE, Zürich, Zürich, CH (511) 4, 7, 9, 11, 16, 39, 40 (111) (151) (320) (330) BX (310) PRESTIGE (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 16 (111) (151) AVMAX (730) PETAMEDIA, INC., Soul, Seoul, KR (511) 9 (111) (151)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JIANGMEN KINWAI FURNITURE & DECORATION CO., LTD., Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 35 (111) (151) (730) ESFAHAN STEEL COMPANY (ESCO), Esfahan, Esfahan, IR (511) 6, 35, 40 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM3499/2009 (320) (330) AT (310) AM3499/2009 Osaetuoikeus - Delprioritet P5 - THE POKER ENGINE (730) ONGAME NETWORK LIMITED, Gibraltar, Gibraltar, GB (511) 9, 38, 41, 42 (111) (151) (730) ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 23

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) EFECTIOSE (730) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Boulogne, Boulogne, FR (511) 1, 3, 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) BENEMEDO (730) REMEDIO BOHEMIA A.S., Praha, Prag, CZ (511) 3, 5

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (730) ZHEJIANG BEINGMATE TECHNOLOGY INDUSTRY & TRADE CO., LTD., Hangzhou, Zhejiang Province, Hangzhou, Zhejiang Province, CN (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i grått och rött. (511) 5, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 PacDrive

88 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ELAU GMBH, Marktheidenfeld, Marktheidenfeld, DE (511) 7 (111) (151) (730) VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG, Hanau, Hanau, DE (511) 6, 9 (111) (151) (730) RECTICEL, SOCIETE ANONYME, Bryssel, Bryssel, BE (591) Merkin värit ovat punainen ja vihreä. - Märket utförs i rött och grönt. (511) 12, 17, 20 (111) (151) NETCETERA (730) NETCETERA AG, Zürich, Zürich, CH (511) 9, 35, 38, 41, 42 NCL(8)

89 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RAZDOLYE-TRADE", Moskova, Moskva, RU (111) (730) SUPER RIFLE S.P.A., Firenze, Florens, IT (111) , , , , , , (730) SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES GMBH, München, München, DE (111) (730) IGM GROUP B.V., Waalwijk, Waalwijk, NL (111) (730) WÜRTH INTER WERBUNG GMBH, Kissing, Kissing, DE (111) , (730) DELIFRANCE S.A., Landevant, Landevant, FR (111) (730) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., Nevada, Nevada, US (111) (730) ELSTER GROUP SE, Essen, Essen, DE (111) (730) AGRICHEM B.V. (2), Oosterhout, Oosterhout, NL (111) (730) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, Lyon, Lyon, FR

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 Pika- ja aitajuoksuissa (100 400 metriä sekä pika- ja aitaviestit) virallisiksi ennätyksiksi hyväksytään vain sähköisellä ajanotolla tehdyt tulokset. Lisäksi pikamatkoilla

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. VR Matkustajaliikenteen aikataulut 4.6.-8.12.2012 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella.

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 25.10.2015 26.3.2016 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

XI Piian Finaali 30.3.2014

XI Piian Finaali 30.3.2014 XI Piian Finaali 30.3.2014 Lopputulokset 1. Niko Oksanen 2. Mika Oksanen 3. Juuso Huhtiranta 8s. Am Välierä Niko Oksanen - Juuso Huhtiranta 231-187 Loppuottelu Niko Oksanen - Mika Oksanen 267-215 Imatran

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi KONTAKTINFORMATION 27.5.2016 KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 11.10.2016/ MK TYTÖT 9 40m 6,53 Laura Nokkala 16.7.2000 Lohja 1000m 3:33,20 Marianne Salmi 22.8.2015 Helsinki korkeus 118 Ruth Toivola 25.5.2016 Sipoo

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET keski- paras tas/s 6 s tas yht arvo sarja 1 Ahokas Jarmo Torpedos Lahti , Strömberg Jaana Blooper

ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET keski- paras tas/s 6 s tas yht arvo sarja 1 Ahokas Jarmo Torpedos Lahti , Strömberg Jaana Blooper ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET keski- paras tas/s 6 s tas yht arvo sarja 1 Ahokas Jarmo Torpedos Lahti 1382 0 1382 230,3 279 2 Strömberg Jaana Blooper Helsinki 8 1377 48 1329 221,5 268 3 Helminen Jouni Giants

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Rankingkiertue

Rankingkiertue Rankingkiertue 2014-2015 Tali 29.11.2014 8 sarjan karsinta tas. tulos yht. ka. 1 Jarmo Sinilaakso Mistral, Porvoo 2042 2042 255,3 2 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 1931 1931 241,4 3 Sanna Pasanen Giants,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

ULKORATAENNÄTYKSET. 4x400 m. 4x800 m. 4x1500 m. 1000 m viesti

ULKORATAENNÄTYKSET. 4x400 m. 4x800 m. 4x1500 m. 1000 m viesti ULKORATAENNÄTYKSET M30 100 m 12,46 Risto Karasmaa Espoo/K 6.6.1981 200 m 25,22 Risto Karasmaa Tampere 4.9.1980 400 m 54,69 Risto Karasmaa Helsinki/E 13.7.1982 2.06,53 Lasse Hakulinen Kirkkonummi/V 29.7.2014

Lisätiedot

Seinäjoen Uimarit -58 ry. E.P. Mukana ei ole 50m altaan aika hyvityksiä.

Seinäjoen Uimarit -58 ry. E.P. Mukana ei ole 50m altaan aika hyvityksiä. Seinäjoen Uimarit -58 ry. E.P. Mukana ei ole 50m altaan aika hyvityksiä. Miehet 25 m VU 1 19,80 Joakim Säilä 94 SeUi 091203 Seinäjoki 0 2 20,54 Eetu Korhonen 95 SeUi 300105 Ilmajoki 0 3 21,66 Joona Alahukkala

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details Lahti Bowl LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, +358440420300 Date: 01/11/2014 Time: 17:37 Tournament: Miesten Liittomylly 2014 Event: Alkukilpailu Best team details Squads: Sunnuntai 26/10 klo 10.30,

Lisätiedot

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat 18.3.2016 1(6) Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat Lista on päivitetty 18.3.2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on hyväksynyt terveydensuojelulain 59 a mukaiseksi

Lisätiedot