Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (561) translitteraatio (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (561) translitteration (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...35 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...36 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...39 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...43 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...45 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar Oikaisuja Rättelser... TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 52

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) NETTIVENE (730) NETTIX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 38, 42 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) NETTIKONE (730) NETTIX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) NETTIVARAOSA (730) NETTIX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 38, 42 NCL(9)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) (730) OY HALVA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. Märket avser utstyrsel. (511) 30 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) (730) TIN SANG LAW OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 43 (111) (151) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Ristorante Dennis (730) EXPERIRI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (151) (210) T (220) Arctic Light Hotel (730) ARCTIC LIGHT HOTEL OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) CFI Group (730) CLAES FORNELL INTERNATIONAL CFI, Tukholma, Stockholm, SE (740) Nyblaeus, Pia (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) USKALI, JANNE TOM, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 16

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (210) T (220) (730) SOLUTION MODEL FINLAND OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) (730) SOLUTION MODEL FINLAND OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) FolkVirtaa (730) HIUKKA, KATARIINA, TOIMINIMEN TANSSIKOULU PILKE 2011 HALTIJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) TEKNOCLEAR AQUA (730) TEKNOS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 2, 7, 37 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ONNI-POIKA (730) BOMBOTTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 21, 24 (111) (210) T (220) (730) ARKEA OY, Turku, Åbo, FI (740) Laakso, Tapio (591) musta, vihreä, sininen, valkoinen - svart, grönt, blått, vitt (511) 37, 43, 45 (111) (151) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MÄKELÄ, JUKKA ANTERO, Ikaalinen, Ikalis, FI (511) 29, 30, 31, 32, 41 (111) (151) (210) T (220) Kelloniemen Kalamestarit (730) APETIT KALA OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) Hausmylly (730) PULKKINEN, HANNU ANTERO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DAYTON OY, Vantaa, Vanda, FI (591) sininen, valkoinen - blått, vitt (511) 21 (111) (151) (210) T (220) (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lifflander, Saara (591) Keltainen, Musta, Valkoinen, Ruskea - Gult, Svart, Vitt, Brunt (511) 35 (111) (151) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lifflander, Saara (591) Keltainen, Valkoinen, Sininen, Ruskea, Musta - Gult, Vitt, Blått, Brunt, Svart (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lifflander, Saara (591) Keltainen, Valkoinen, Sininen, Ruskea, Musta - Gult, Vitt, Blått, Brunt, Svart (511) 35 (111) (151) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lifflander, Saara (591) Keltainen, Valkoinen, Sininen, Ruskea, Musta - Gult, Vitt, Blått, Brunt, Svart (511) 35 (111) (151) (210) T (220) ADEO (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lifflander, Saara (591) Keltainen, Valkoinen, Sininen, Ruskea, Musta - Gult, Vitt, Blått, Brunt, Svart (511) 35 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) STOCKMANN OYJ ABP, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lifflander, Saara (591) Keltainen, Valkoinen, Sininen, Ruskea, Musta - Gult, Vitt, Blått, Brunt, Svart (511) 35 (111) (151) (210) T (220) ALMA PLUS (730) ALMA MEDIA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) LVI-DAHL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Virri, Heikki (591) Punainen, Harmaa - Rött, Grått (511) 11

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) Taju (730) LVI-DAHL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Virri, Heikki (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., Lausanne, Lausanne, CH (740) Berggren Oy Ab (591) sininen, oranssi, vihreä, pinkki - blått, orange, grönt, rosa (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) PERÄLÄ, HANNU, Saarijärvi, Saarijärvi, FI, ANTTILA, EEVALIISA, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (591) Turkoosi, Valkoinen, Harmaa - Turkos, Vitt, Grått (511) 41

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NORDEA BANK AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (591) Sininen - Blått (511) 9, 36 (111) (151) (210) T (220) (730) NORDEA BANK AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (591) Valkoinen, Sininen - Vitt, Blått (511) 9, 36 (111) (210) T (220) Woobs (730) MISDEAL OY, Turku, Åbo, FI

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (511) 9, 14, 20 (111) (151) (210) T (220) SWITCH (730) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT, Mettlach, Mettlach, DE (740) Leitzinger Oy (511) 21 (111) (210) T (220) (730) AHOKAS, PIA, Tuusula, Tusby, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) Hintapuntari (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 36

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Apaja (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 36 (111) (210) T (220) MUMMOT (730) KOLJONEN, KARI, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 24 (111) (151) (210) T (220) Lahjoita, jos huvittaa (730) NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) Myzone (730) SPORTEVO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 42 (111) (151)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (210) T (220) (730) TIRKKONEN, TARJA, Kuopio, Kuopio, FI (591) Sininen, Valkoinen - blått, vitt (511) 41, 42, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) SOLUTION MODEL FINLAND OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) Rakentamisen kuvatakuu (730) PIXACTOR OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 37, 42 (111) (151) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Lydya (730) LSSPALVELUT OY, Lappeenranta, Vilmanstrand, FI (511) 3, 18, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) SALAOJAYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) (730) REHAKKA GROUP OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Tummanharmaa, Vaaleanharmaa, Valkoinen - Mörkgrått, Ljusgrått, Vitt (511) 7, 9, 12

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) FORCIOT (730) FORCIOT OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 10, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) MARTIKAINEN, TEEMU, Vantaa, Vanda, FI (591) valkoinen, musta - vitt, svart (511) 25 (111) (151) (210) T (220) Ideat lentoon (730) SUOMEN TUOTEKEHITYSYHDISTYS RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MOTORAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Valkoinen, Musta, Keltainen - Vitt, Svart, Gult (511) 9, 35, 38, 42 (111) (151) (210) T (220) WINTER BLUSH (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Advokatfirman Lindahl KB (511) 32, 33 (111) (151) (210) T (220) (730) VALKIAINEN, ATTE, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (740) Kespat Oy (511) 31, 32 (111) (151) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ANABOLIC ASTEROID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) ChiliDesign (730) KESAHOVIN PUUVERSTAS OY, Joroinen, Jorois, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) KARHU KÖMPELÖ (730) KATAISTO, ESA, HELSINKI, Helsingfors, FI (511) 9, 16 (111) (151) (210) T (220) ilon HELMI (730) LIIKKANEN, SATU, TOIMINIMEN SATUMATKA PRODUCTIONS HALTIJANA, Virolahti, Vederlax, FI (511) 41 (111) (151) (210) T

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (220) Tiitus (730) TIITUS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Circus Hulluapina (730) APE GROUP FINLAND OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) DiaSek (730) LAUDITO OY, Outokumpu, Outokumpu, FI (511) 41, 42, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) GADLAB ENGINEERING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Punainen, Taivaansininen - Rött, Himmelsblått (511) 11

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) (730) LEJOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Tummansininen, Vaaleankeltainen, Valkoinen - Ljusblått, Ljusgult, Vitt (511) 29 (111) (210) T (220) FinEq (730) FINEQ INTERNATIONAL OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 6, 11, 21 (111) (151) (210) T (220) MAXXTRACT (730) KEMIRA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 42 (111) (151) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ORKLA FOODS FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Punainen, Valkoinen, Harmaa - rött, vitt, grått (511) 29, 30 (111) (151) (210) T (220) JACKY MAKUPALA (730) ORKLA FOODS FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (151) (210) T (220) JACKY JUGUPALA (730) ORKLA FOODS FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29 (111) (151) (210) T (220) Energisoiva työyhteisö (730) KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 44

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (210) T (220) KOTIKULTA (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (740) Fondia Oy (511) 8, 9, 11, 16, 20, 24 (111) (151) (210) T (220) (730) LEXXA OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) HAMMASVÄLINE OY, Vantaa, Vanda, FI (591) vihreä, valkoinen - grönt, vitt (511) 10 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning HARRI HYLJE (730) TALLINK SILJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 21, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) CHRISTMAS BLUSH (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Advokatfirman Lindahl KB (511) 32, 33 (111) (210) T (220) (730) VIMMACOMPANY OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220) TUKKIJÄTKÄ (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 29 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MAXI'N HS HERKKUSUILLE (730) OY MAXISAUCE LTD, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) SPORT 2000 (730) SPORT 2000 OY, Karstula, Karstula, FI (740) Kespat Oy (511) 10, 37 (111) (210) T (220) (730) REMIOT OY, Pirkkala, Birkala, FI (591) musta, oranssi, vihreä - svart, orange, grönt (511) 42 (111) (210) T (220) TATAMURI-menetelmä (730) BUTTER, TIINA, Helsinki, Helsingfors, FI, HILTUNEN, MARJATTA, Espoo, Esbo, FI (511) 44

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PIVO KASSA (730) OP OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 9, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) MARKKINOINTI-JA VIESTINTÄYHTIÖ MAINE COMMUNICATION OY, Rusko, Rusko, FI (511) 30 (111) (210) T (220) DoingWhat (730) VONEAX OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUMMIT VENTURES OY, Espoo, Esbo, FI (591) Valkoinen, Musta, Harmaa - Vitt, Svart, Grått (511) 41 (111) (210) T (220) Freska (730) FRESKA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) FRESKA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220) WERNERI

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) (730) KAUPPA OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Sininen, Oranssi - Blått, Orange (511) 7, 8 (111) (210) T (220) (730) MOTORAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Hopeanvärinen, Musta, Valkoinen - Silverfärgad, Svart, Vitt (511) 4 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PALMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (591) Punainen, Musta, Valkoinen - Rött, Svart, Vitt (511) 9, 21, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) PALMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 21, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) PALMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (591) Punainen, Valkoinen - Rött, Vitt (511) 9, 21, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PALMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (591) Musta, Valkoinen - Svart, Vitt (511) 9, 21, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) ALLERDERM (730) VIRBAC S.A., Carros, Carros, FR (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Hiustähti (730) LAREAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI NO FARMS NO FOOD (730) TÖRRÖNEN, KIMMO, Suonenjoki, Suonenjoki, FI (511) 25 (111) (210) T (220) St.Friday (730) TONKOV, SERGEY, Pietari, Sankt Petersburg, RU (740) Babich, Anna (511) 25 (111) (210) T (220) M-Wall (730) DIMMERCITY LIGHT & SOUND OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 42 (111) (210) T (220) triathlon cafe (730) BUSSET, YAN TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 30, 35, 41 (111) (151) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AHTOLA, JOEL, Salo, Salo, FI (511) 43 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) , , (730) HELLAPOLIISI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) 76483, (730) FIRESTONE INDUSTRIAL PRODUCTS COMPANY, LLC, Indiana, Indiana, US (111) 39040, 94969, , (730) MERIAL, INC., Georgia, Georgia, US (111) , (730) CUPORI OY, Pori, Björneborg, FI (111) 68308, (730) SYNRES B.V., Hoek van Holland, Hoek van Holland, NL (111) (730) KULTAKESKUS OY (3), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V., Amersfoort, Amersfoort, NL (111) (730) STEWO INTERNATIONAL AG, Wolhusen, Wolhusen, CH (111)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HU-FRIEDY MFG. CO., LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) MERIAL, Lyon, Lyon, FR (111) (730) JEO GROUP OY, Sastamala, Sastamala, FI (111) (730) ANDERSEN, ATSO KRISTIAN, Espoo, Esbo, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats (111)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 10/2016 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 10/2016 (111) (591) Keltainen, Vihreä, Musta - Gult, Grönt, Svart Kuulutuksen väriselityksessä virhe. - Vid kungörelsen angavs en felaktig färgbeskrivning. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning SaCon (730) MEWA TEXTIL-SERVICE AG & CO. MANAGEMENT OHG, Wiesbaden, Wiesbaden, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 20, 21, 37, 39, 42 NCL(7) (111) (151) SaCon fix (730) MEWA TEXTIL-SERVICE AG & CO. MANAGEMENT OHG, Wiesbaden, Wiesbaden, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 20, 21, 37, 39, 42 NCL(7) (111) (151) (730) ÜCYOL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., Bagcilar Istanbul, Bagcilar Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 7, 8, 9, 11, 21 NCL(9) (111) (151) (310) (330) FR AMPLIVAL (730) BIOFARMA, Suresnes, Suresnes, FR (511) 5 (641) Perustuu kansainväliseen rekisteröintiin numero baserar sig på den internationella registreringen nummer (111)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (151) (730) ROSNEFT OIL COMPANY, Moskova, Moskva, RU (591) musta, kulta - svart, guld (511) 4, 7, 9, 35, 37, 39, 40, 42, 45 (111) (151) (310) (330) NO (730) ORKLA ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Berggren Oy Ab (591) punainen, vihreä, kulta - rött, grönt, guld (511) 5, 29, 30, 32 (111) (151)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CCM GIYIM MODA TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Bahcelievler Istanbul, Bahcelievler Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 35 (111) (151) (310) (330) US REBLOZEL (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (151) (310) (330) US ROJUSNA (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5 KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) SIGG SWITZERLAND BOTTLES AG, Frauenfeld, Frauenfeld, CH (111) (730) SIGG SWITZERLAND BOTTLES AG, Frauenfeld, Frauenfeld, CH (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) SIGG SWITZERLAND BOTTLES AG, Frauenfeld, Frauenfeld, CH (111) (730) TERCEIRA SP. Z O.O., Varsova, Warszawa, PL (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins (111) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., Prangins, Prangins KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111) KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (B)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (B) OIKAISUJA: RÄTTELSER: OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 10/16 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 10/16 (111) (151) (320) (330) BX (310) JACOB SCHWEPPE (730) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 32, 33 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 10/2016 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 10/2016 (111) (151) (320)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (330) SE (310) 2014/03261 MAVERA (730) MAVERA AB, , Tukholma, Stockholm, SE (511) 35, 36 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) RU (310) SELFIE HEALTH (730) OMB, LTD., Moskova, Moskva, RU (511) 9, 10, 35, 42, 44, 45 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) RU (310) VALLEY SEVEN (730) OOO "OBUVNAJA KOMPANIJA "SEVEN", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 25, 35 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) DNN (730) BLACKOUT AG, Oensingen, Oensingen, CH

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (511) 9, 14, 18, 24, 25 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) MA (310) (730) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS, Rabat, Rabat, MA (591) burgundinpunainen - burgundy rött (511) 35, 36, 38, 41 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) FR (310) LA SOLUTION 10 DE CHANEL (730) CHANEL, Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, FR (511) 3 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) FR (310) 14/ X-CUT

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) XTRACUT LTD, Farnborough Hampshire, Farnborough Hampshire, GB (511) 7 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) FR (310) YUMIZEN (730) HORIBA ABX SAS, Montpellier, Montpellier, FR (511) 5, 10 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) US (310) HEVC Advance (730) HEVC ADVANCE, LLC, Delaware, Delaware, US (511) 45 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) KR (310) (340) Osaetuoikeus - Delprioritet (320) (330) KR (310) (340) Osaetuoikeus - Delprioritet

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (591) punainen - rött (511) 12, 37 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. (111) (151) (320) (330) LT (310) (730) KAMARDINA, OLGA, Vilna, Vilnius, LT (591) musta, vaaleanvihreä, oranssi - svart, ljusgrönt, orange (511) 25 Kuulutuksesta puuttui etuoikeus. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritet. OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 11/2016 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 11/2016 (111) (A) (151) (320) (330) IT (310) AN2014C

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INKCLUB AB, Uppsala, Uppsala, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 11, 30, 35 Kuulutuksesta puuttui etuoikeuspäivä. - Vid kungörelsen saknades anteckning om prioritetsdatum. TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus VANAMO GROUP OY:lle, Vihti, sen johdosta, että rekisteröityyn tavaramerkkiin numero on tullut tavaramerkkilain 20 2 momentin mukainen väite (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /1715). Haltijaa pyydetään antamaan lausumansa väitteeseen viimeistään (tavaramerkkiasetus 18, asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta /188). Apulaistarkastaja Hannele Vähäsöyrinki

53

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 29.12.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot