Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...49 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...52 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...52 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...53 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...55 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...75 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...76 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...76 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...77 Oikaisuja Rättelser...79 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...80

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) OUTOTEC SUSTAINABLE TECHNOLOGIES (730) OUTOTEC OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 9, 11, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) TAMTURBO (730) TAMTURBO OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 7, 9, 10, 11, 35, 37, 41, 42

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MURU BABY (730) MURU-DINING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ilkka Malka (511) 1, 5 (111) (210) T (220) (730) MARKKOLA, KARI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 7, 12, 39 (111) (210) T (220) AQUA FONTANA (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAINUUN TERÄSMIEHET OY, Vaasa, Vasa, FI (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 6 (111) (210) T (220) KOTIGURU (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Nyberg (511) 9, 16, 20, 21, 35, 38, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) ADAM (730) OPEL SPECIAL VEHICLES GMBH, Rüsselsheim, Rüsselsheim, DE (740) Papula Oy (511) 9, 25 NCL(9) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DELISERVICE PUNNITSE & SÄÄSTÄ OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 5, 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DELISERVICE PUNNITSE & SÄÄSTÄ OY, Pirkkala, Birkala, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött, gult och vitt. (511) 5, 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) TRUEBELL FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket utförs i svart och gult. (511) 6, 11, 21, 22 (111) (210) T (220) (730) ETELÄ-SAVON ENERGIA OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 40 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ETELÄ-SAVON ENERGIA OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 40 (111) (210) T (220) Vaihtoautoralli (730) WETTERI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Kaarajahti (730) WETTERI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 12 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BACK TO THE SIXTIES EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart och vitt. (511) 9, 16, 25, 41 (111) (210) T (220) Foresave (730) DETECTION TECHNOLOGY OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALTIOVARAINMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) NEURON (730) CAVIUM, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) AUTISMISÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 41, 44, 45

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KIINTEISTÖTARKASTUS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i svart, vitt och orange. (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO OSK, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 36

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO OSK, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 36 (111) (210) T (220) (551) 13

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO OSK, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 36 (111) (210) T (220) (730) SATA-LIHA OY, Ulvila, Ulvsby, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) OCAY (730) OCAY AB, Örnsköldsvik, Örnsköldsvik, SE (740) BRANN AB (511) 35 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) AlgClean

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NELSON GARDEN AB, Tingsryd, Tingsryd, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) FINTURIST (730) SANOMA LEHTIMEDIA OY, Kouvola, Kouvola, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) MARIMATIC (730) MARICAP OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 7, 37, 39 (111) (210) T (220) SAIMA SOFT (730) STAFFPOINT HOLDING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Vino Show (730) SHINE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) BOCO (730) LEPPÄSALO, ISANOORA, Hollola, Hollola, FI (511) 44

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FELIX ATERIAVALMIS (730) ORKLA FOODS SVERIGE AB, Eslöv, Eslöv, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött och vitt. (511) 32 (111) (210) T (220) ASAZOD

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) PURECLOUD (730) INTERACTIVE INTELLIGENCE, INC., Indiana, Indiana, US (740) Leitzinger Oy (511) 42 (111) (210) T (220) ONNIBUS.COM (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kespat Oy (511) 38, 39 (111) (210) T (220) (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kespat Oy (511) 39

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kespat Oy (511) 39 (111) (210) T (220) (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kespat Oy (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, ruskea ja musta. - Märket utförs i rött, vitt, brunt och svart. (511) 39 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kespat Oy (511) 39 (111) (210) T (220) (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kespat Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, ruskea, musta ja harmaa. - Märket utförs i rött, vitt, brunt, svart och grått. (511) 39

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SARPANEVA, STEPAN, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 14 (111) (210) T (220) OXITRIL (730) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Monheim am Rhein, Monheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CUSTOM BIKERS FINLAND RY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt och grått. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) LUOMU INVEST OY, Köyliö, Kjulo, FI (740) Lucrativo Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Bonari-valmennus (730) SUOMEN ASUNTOPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RYDS BILGLAS AB, Västerås, Västerås, SE (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 12, 21, 37, 40 (111) (210) T (220) (730) RYDS BILGLAS AB, Västerås, Västerås, SE (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 12, 21, 37, 40 (111) (210) T (220) (730) KM LICENSING S.A.R.L., Schuttrange, Schuttrange, LU (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 9, 38

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FORTACO (730) FORTACO GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 6, 7, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) FORTACO GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat keltainen ja musta. - Märket utförs i gult och svart. (511) 6, 7, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) Kivikasvot (730) KIVIKASVOT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) UpCare

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INMICS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) Thann Eden's Eva (730) KEIJUKAINEN YHTYMÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 3, 44 (111) (210) T (220) Eden's Eva Thann Spa (730) KEIJUKAINEN YHTYMÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 3, 44 (111) (210) T (220) BREIKKI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Dialoginen Perheohjaus (DFG) (730) CAVONIUS, DIANA, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Dialogisk Familjehandledning (DFG) (730) CAVONIUS, DIANA, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KLINTRADE OY, Hollola, Hollola, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja musta. - Märket utförs i blått och svart. (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI PYR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 6, 20, 35, 39, 40 (111) (210) T (220) miastore (730) MIA-TUOTE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) TOSITARKOITUKSELLA

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (210) T (220) Oranje (730) OY ROBERTS AB (2), Turku, Åbo, FI (511) 32 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOTIVUORI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Unelmakirjoittaminen (730) TALARMO, SANDY OLIVIA SANNAKAISA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) ALUCOBEST (730) RAKENNUSHELASTO OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 27 (111) (210) T (220) TercoSys (730) JÄRVINEN, ARI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI, SOPO, HARRI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 40

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VOLVIK (730) VOLVIK INC., Chungcheongbuk-do, Chungcheongbuk-do, KR (740) Papula Oy (511) 28 (111) (210) T (220) ISKUVOIMAA IHMISISTÄ (730) INNOVANHAPELTO OY, Äänekoski, Äänekoski, FI (740) Kespat Oy (511) 41 (111) (210) T (220) Vaahteramäen Friida (730) PYRHÖNEN, JOHANNA, Somero, Somero, FI (511) 29 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, mörkblått och vitt. (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Talovastike (730) SUOMEN LVI-SUUNNITTELU OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) TARANTULA (730) CHEMIGATE OY, Pori, Björneborg, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1 (111) (210) T (220) EduKakadu

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WORLD AHOY! EARLY ENGLISH CLUBS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) PROCOUNTOR INTERNATIONAL OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) CRONIZ (730) HERMEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) MUSTA KULTA (730) DELIGEORGAKIS, KALLE, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) (730) CONTIGO COFFEE APS, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Martin Hoffgaard Rasmussen (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, musta ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, svart och grått. (511) 30 (111) (210) T (220) Touch of Sauna (730) RETAILMIX OY AB, Espoo, Esbo, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) K-muuttovalmis

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HEIKKINEN, URPO, Lohja, Lojo, FI (511) 36, 37 (111) (210) T (220) (730) ALTADIS LUXEMBOURG SA, Luxemburg, Luxemburg, LU (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat hopea, sininen ja kulta. - Märket utförs i silver, blått och guld. (511) 34 (111) (210) T (220) SUN SAUNA WAVE (730) SUN SAUNA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 19 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LINJALA, SINI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, turkoosinsininen ja tummanharmaa. - Märket utförs i orange, turkosblått och mörkgrått. (511) 9, 41 (111) (210) T (220) (730) HÖYRY JA LÄMPÖ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 7, 19, 37 (111) (210) T (220) Cell Reload (730) KRAMSU, JARKKO, Oulu, Uleåborg, FI, TAMMISALO, SALLA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) VETEHÄLLA (730) POLINOVA AB, Älvsbyn, Älvsbyn, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 30

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HAVREHÄLLA (730) POLINOVA AB, Älvsbyn, Älvsbyn, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) PiilariBaari (730) NYLUND, HANNA-RIITTA, Turku, Åbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Pamolhot-C (730) TAKEDA NYCOMED AS, Asker, Asker, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Lashlicious

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NURMINEN, EMMA-LIISA, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) LISENIA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) LISALLA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) VAGICARE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning APRISAN (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Simasiipi (730) JÄRNEFELT, KAISA, Kouvola, Kouvola, FI (511) 30, 32 (111) (210) T (220) (730) DELTATEAM OY, Kauniainen, Grankulla, FI (591) Merkin väri on tummanruskea. - Märket utförs i mörkbrunt. (511) 35 (111) (210) T (220) Granlund PLUS - Everything plus more (730) GRANLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 42

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Kesäyö (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY PACKERS LTD, Porvoo, Borgå, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) KIRJAKOSMOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) ILON KILOT (730) LIIKUNTAPARKKI OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JICHAO HVAC EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (740) Boco IP Oy Ab (511) 11 (111) (210) T (220) (730) TWALK OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, tummanvihreä ja vaaleanharmaa. - Märket utförs i ljusgrönt, mörkgrönt och ljusgrått. (511) 41 (111) (210) T (220) Phealth (730) POIKELA, VELI-MATTI, Kittilä, Kittilä, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN SIJOITUSMETSÄT OY, Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, vihreä, vaaleanvihreä, ruskea ja musta. - Märket utförs i mörkgrönt, grönt, ljusgrönt, brunt och svart. (511) 36 (111) (210) T (220) (730) ARCTIC WARRIORS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat tummanharmaa, vaaleanharmaa, sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i mörkgrått, ljusgrått, blått, svart och vitt. (511) 5, 25, 28 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARCTIC WARRIORS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, vaaleankeltainen, tummankeltainen, valkoinen, musta, vihreä, vaaleanvihreä, tummanvihreä, sininen, tummansininen, harmaa, tummanharmaa, vaaleanharmaa, ruskea, vaaleanruskea, tummanruskea ja punainen. - Märket utförs i gult, ljusgult, mörkgult, vitt, svart, grönt, ljusgrönt, mörkgrönt, blått, mörkblått, grått, mörkgrått, ljusgrått, brunt, ljusbrunt, mörkbrunt och rött. (511) 5, 25, 28 (111) (210) T (220) Furdangers (730) TUTTI MUSIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 28, 30, 32, 41 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EDELHAUS AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått och vitt. (511) 37 (111) (210) T (220) (730) REIM GROUP OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä, tummanvihreä ja musta. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt, mörkgrönt och svart. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) REIM GROUP OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä, tummanvihreä ja musta. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt, mörkgrönt och svart. (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) REIM GROUP OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä, tummanvihreä ja musta. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt, mörkgrönt och svart. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) Høkerens (730) OY VALKOINEN RISTI - VITA KORSET AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) NETTOMATKA OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Palautepallomeri

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI -KUNTAYHTYMÄ, Lahti, Lahtis, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) DELAMONIE (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) MONISONA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) HAMARUS, JUHANI OTSO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 18, 25

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) elementtielli (730) RÄSÄNEN, MIKA, Lahti, Lahtis, FI (511) 19 (111) (210) T (220) INUTOMO (730) MISHIMA, MOTOHIKO, Helsinki, Helsinki, FI (511) 5, 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MUSIIKKIJÄRJESTELMÄT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, musta, valkoinen, vaaleanruskea ja ruskea. - Märket utförs i orange, svart, vitt, ljusbrunt och brunt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SHORT REST SOLUTIONS OY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i blått, vitt och grönt. (511) 20

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 22659, (730) INEOS NEWTON AYCLIFFE LTD, Durham, Durham, GB (111) 27643, 60941, 62008, (730) MEDA AB, Solna, Solna, SE (111) (730) NORDIC GROUP B.V., Hoofddorp, Hoofddorp, NL (111) 43073, (730) SEALY TECHNOLOGY LLC, Pohjois-Carolina, Norra-Carolina, US (111) (730) ETNOVIA OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (111) 46791, , (730) MAIDENFORM LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) IMATION CORP., Delaware, Delaware, US (111) 64857, 66917, 72601, (730) PREMARK PACKAGING LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) ELOVIRTA, ARTTURI, TOIMINIMEN ARTTURI ELOVIRTA INNOVATIONS HALTIJANA, Turku, Åbo, FI (111) (730) NORDMEDICA A/S, Gentofte, Gentofte, DK

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) FOREDOWN LIMITED, Rochdale, Rochdale, GB (111) (730) SYNSAM SERVICE AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) , (730) NORDIC TRACTION AB, Gunnebo, Gunnebo, SE (111) (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (111) (730) ERNST-APPARATEBAU GMBH, Hagen, Hagen, DE (111) (730) INSPECTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GAMAKATSU PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (111) (730) THE GREENERY B.V., Barendrecht, NL (111) (730) IBERO YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (111) (730) SIGNUM INTERNATIONAL S.A.R.L. LUXEMBOURG, LUZERN BRANCH, Luzern, Luzern, CH

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (111) (730) HALTI OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , (730) FAZER INVEST OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) MX MOBILING CO., LTD., Tokio, Tokyo, JP (111) (730) VALEANT PHARMACEUTICALS NORTH AMERICA LLC, Delaware, Delaware, US (111) , , , , , , , , (730) LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (111) , , , , , , , , , (730) ASTRAZENECA AB, Södertälje, Södertälje, SE (111) (730) FRASER DAN LEIGH, Tampere, Tammerfors, FI (111) , (730) SUOMINEN OYJ (SUOMINEN CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PERUNA & CO. OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) DEVEO OY, Helsinki, Helsingfors, FI

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT., Szeged, Szeged, HU (511) 17 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) DK (310) VA Falck TravelCare (730) FALCK DANMARK A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (511) 37, 39, 44 NCL(9) (111) (151) (320) (330) BX (310) TADIM (730) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., Eindhoven, Eindhoven, NL (511) 5 NCL(9)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, rött, blått, svart och vitt. (511) 16 NCL(9) (111) (151) (730) RUDONG ZHENFENG YIYANG CHEMICAL CO., LTD., Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN (511) 1 (111) (151)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "ROSEL", Pietari, Sankt Petersburg, RU (561) Merkin translitteraatio on kontakt. - Translitteration av märket är kontakt. (511) 1, 2, 3, 5, 6, 16, 27 NCL(9) (111) (151) (730) KARACA ZÜCCACIYE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 8, 11 (111) (151) (320) (330) IE (310) 2012/00425 ID.NET (730) IDNET PAYMENT LIMITED, Dublin, Dublin, IE (511) 9, 35, 36, 38, 42 (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SIMCORD", Kharkiv, Kharkiv, UA (591) Merkin värit ovat punainen, vaaleanpunainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött, ljusrött och vitt. (511) 36, 42 (111) (151) (730) STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER INTERNATIONALEN ARBEIT DER RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFT LECTORIUM ROSICRUCIANUM, Zürich, Zürich, CH (511) 16, 35, 36, 41 (111) (151) (320) (330) NO (310)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAFFEHUSET FRIELE AS, Bergen, Bergen, NO (511) 43 (111) (151) SENSYS MagCone (730) DR. FISCHER, ANDREAS, Bad Saarow OT Neu Golm, Bad Saarow OT Neu Golm, DE (511) 9, 37, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) SAFIMON (730) AREVA GMBH, Erlangen, Erlangen, DE (511) 7, 9, 11 (111) (151) (320) (330) EM (310)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CLOUD66 B.V., Utrecht, Utrecht, NL (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 35, 41, 42 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) LOTUS BAKERIES, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, Lembeke, Lembeke, BE (591) Merkin värit ovat punainen, vaaleansininen, keltainen, oranssi, vaaleanvihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, ljusblått, gult, orange, ljusgrönt, svart och vitt. (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) ALSTOM, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 35, 37, 42 (111) (151)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FAMILLE MARY, St André de la Marche, St André de la Marche, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 5, 30 (111) (151) (730) TAIZHOU AUSCO VALVES AND SANITARIES MFG CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 6 (111) (151) (320) (330) CH (310) Sudarshan Kriya (730) SRI SRI RAVI SHANKAR, Bangalore, Bangalore, IN (511) 9, 16, 38, 41, 44

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/04441 (730) PA GRÖNDAHL IDE AB, Sandared, Sandared, SE (591) Merkin värit ovat kulta ja punainen. - Märket utförs i guld och rött. (511) 25 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD., Suzhou, Jiangsu, Suzhou, Jiangsu, CN (511) 6 (111) (151)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MUTLUSAN PLASTIK SAN. VE TIC. LTD. STI., Basaksehir Istanbul, Basaksehir Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 9, 11 (111) (151) (730) THIEN LONG GROUP CORPORATION, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, VN (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, vihreä ja keltainen. - Märket utförs i rött, blått, grönt och gult. (511) 16 (111) (151) (730) COLUMBUS YACHT (ZHUHAI) LTD, Guangdong, Guangdong, CN (511) 12

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (730) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD, Anhui Province, Anhui Province, CN (511) 12, 37 (111) (151) (320) (330) PT (310) (730) ESTAMPARIA TÊXTIL - ADALBERTO PINTO DA SILVA, S.A., Rebordões, Rebordões, PT (511) 24 (111) (151) (730) NEH INDUSTRY CO., LTD., Ningbo, Zhejiang Province, Ningbo, Zhejiang Province, CN (511) 28

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) FLEXOFFICE (730) THIEN LONG GROUP CORPORATION, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, VN (511) 16 (111) (151) (320) (330) IT (310) BO2013C (730) ERIDANIA ITALIA S.P.A., Bologna, Bologna, IT (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 5, 30 (111) (151)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., Tokio, Tokyo, JP (511) 7, 9 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) JINAN PULILONG WATER SUPPLY EQUIPMENT CO., LTD., Shandong Province, Shandong Province, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) IT (310) AN2013C (730) SANTONI SOCIETA' PER AZIONI, Milano, Milano, IT (511) 3, 9, 14, 18, 25, 35 (111) (151) (320) (330) CZ (310) TRIAMLO

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) US (310) ORCOMPAS (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (151) (320) (330) BX (310) ERMS (730) ERMS HOLLAND B.V., Waddinxveen, Waddinxveen, NL (511) 31 (111) (151) (320) (330) US (310) OGARTEZ (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) US (310) OCRUZO (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 Allnex (730) ALLNEX IP SARL, Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 1, 2 (111) (151) (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "MAKFA", Chelyabinsk, Chelyabinsk, RU (511) 30 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/06223

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ANICURA AB, Danderyd, Danderyd, SE (511) 35, 41, 44 (111) (151) (320) (330) US (310) (730) NYX, LOS ANGELES INC., Delaware, Delaware, US (511) 18, 21, 35 (111) (151) KODAK (730) EASTMAN KODAK COMPANY, New Jersey, New Jersey, US (511) 9 (111) (151) HERO CERTIFIED BURGERS (730) HERO CERTIFIED BURGERS INC., Concord, Ontario, Concord, Ontario, CA (511) 43

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) OBVIELINE, Dardilly, Dardilly, FR (511) 3, 5, 35 (111) (151) (730) KAZANTSEVA YANA MIKHAILOVNA, Stavropolsky krai, Stavropolsky krai, RU (511) 24 (111) (151) (320) (330) KR (310) (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (511) 12

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /10 CT NOVA (730) CARL ZEISS MEDITEC AG, Jena, Jena, DE (511) 10 (111) (151) (730) KIRMIZIGÜL KOZMETIK VE TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Tekirdag, Tekirdag, TR (511) 3 (111) (151) (730) NANJING HONGBAOLI CO., LTD., Nanjing, Nanjing, CN (511) 1 (111) (151)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SHENZHEN ONE HUNDRED HEALTHY INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Shenzhen City, Guangdong Province, Shenzhen City, Guangdong Province, CN (511) 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 (730) ALLNEX IP SARL, Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 1, 2 (111) (151) (320) (330) US (310) RYORLO (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (511) 1, 3, 5 (111) (151) (730) BAYER S.A.S., Lyon, Lyon, FR (511) 1, 5 (111) (151) (730) CREATIONS FUSALP, Annecy, Annecy, FR (511) 25, 28 (111) (151) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (511) 3 (111) (151)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HOMMEL + KELLER PRÄZISIONSWERKZEUGE GMBH, Aldingen, Aldingen, DE (511) 7, 8 NCL(8) (111) (151) (730) BODEGAS FARINA, S.L., Casaseca de las Chanas (Zamora), Casaseca de las Chanas (Zamora), ES (511) 33 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /28 pogo (730) SAMMELT, MARTIN, Loewenstein, Loewenstein, DE, MÄRZ, JOACHIM, Loewenstein, Loewenstein, DE (511) 25, 28 NCL(9) (111) (151) JUST DRIVE

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARVAL SERVICE LEASE, Pariisi, Paris, FR (511) 12, 35, 36, 37, 39 NCL(9) (111) (151) (320) (330) GB (310) PEEK + POP (730) LESLIE ALEXANDER GORT-BARTEN, Fulking, West Sussex, Fulking, West Sussex, GB (511) 11 NCL(9) KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) SPORT MANUFACTURING GROUP INC., New York, New York, US (111) (730) GREEN SMOKE LLC, Virginia, Virginia, US (111) (730) CSIM PTE. LTD., Singapore, Singapore, SG (111) (730) ELSTER GROUP GMBH, Essen, Essen, DE (111) (730) MARC O'POLO LICENSE GMBH, Stephanskirchen, Stephanskirchen, DE (111) , (730) BAKERY SUPPLIES EUROPE HOLDING B.V., Diemen, Diemen, NL

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A., Vignola, Vignola, IT (111) (730) OLAF BRAUN, Gütersloh, Gütersloh, DE (111) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIYU "MATERIAL", Pietari, Sankt Petersburg, RU KANSAINVÄLISIIN REKISTERÖINTEIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖLUVAT: LICENSER SOM HÄNFÖR SIG TILL INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, Norderstedt, Norderstedt, DE (791) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA, Petit-Lancy, Petit-Lancy, CH (111) (730) TROPHY, Carrieres Sur Seine, Carrieres Sur Seine, FR (791) S.A.S. TROPHY, Carrieres, Carrieres, FR. (111) , , , (730) ACEA GROUP S.R.O., Praha, Prag, CZ (791) OÜ INTERSTYLE CY LIMITED, Nicosia, Nicosia, CY KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) (A)

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (A)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 18/2014 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 18/2014 (111) (730) ZHU HAI AN TAI LU SI CO., LTD, Guangdong, Guangdong, CN Kuulutuksessa virhe haltijan nimessä ja kotipaikassa. - Vid kungörelse angavs innehavarens namn och hemort felaktigt.

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus IIRO HULKKOSELLE, Helsinki, sen johdosta, että IIRO HULKKOSEN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus FINNFOR OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että FINNFOR OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus LAM CHAN HOALLE, Espoo, sen johdosta, että LAM CHAN HOAN tekemät tavaramerkin rekisteröintihakemukset nrot T , T ja T ovat tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätökset ovat saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Näihin Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksiin voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot