Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...40 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...41 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...43 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...66 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...66 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...67 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...69

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) ÄLYPAKETTI (730) ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Uusi Iloinen Teatteri (730) HAKANIEMEN MUSIIKKITEATTERI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UIT (730) HAKANIEMEN MUSIIKKITEATTERI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) /7-ikkunagalleria (730) HOVI-ASSAD, PIA MIRJAMI, Pori, Björneborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) GALERA (730) CODERSHIP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) OMEGA TWIST (730) AXELLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) INTERIA (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 20 (111) (210) T (220) (320) (330) GB (310) TUBE (730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Lontoo, London, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 34 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Peek & Cloppenburg (730) PEEK & CLOPPENBURG KG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 18, 25, 35 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning FYSItrainer (730) SUOMEN FYSIOTERAPIA- JA KUNTOUTUSYRITYKSET FYSI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) RITARI (730) SANOMA PRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Hannele Kunnas (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN BIOTEEKKI OY, Raisio, Reso, FI (740) Seppo Laine Oy (561) Merkin translitteraatio on UNIA. - Translitteration av märket är UNIA. (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) NAKAMBALE (730) LAPPALAINEN, TIMO-TAPANI, Jämsä, Jämsä, FI (511) 14, 20, 25 (111) (210) T (220) (730) APERIO OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 35, 41 (111) (210) T (220) MyMaX

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MYMAX AB, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) BabyRace (730) MYMAX AB, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) MAISEMA julkaisujärjestelmä (730) OY POUTAPILVI WEB DESIGN AB, Turku, Åbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) VALIO YUJU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VEHVILÄINEN, NANNA, TOIMINIMEN NANNA VEHVILÄINEN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) PÄIJÄNTEEN METSÄNHOITOYHDISTYS RY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja musta. - Märket utförs i grönt, blått och svart. (511) 36, 39, 44 (111) (210) T (220) Isac Elliot

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUNDÉN, ISAC ELLIOT, Espoo, Esbo, FI (740) Lexia Asianajotoimisto Oy (511) 9, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 41 (111) (210) T (220) (730) ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Prostasin (730) OY VALIORAVINTO AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SYKE SYDÄMENKÄYNNISTÄJÄPALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Niko Laakkonen (511) 10, 41 (111) (210) T (220) (730) TOUGH VIKING AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 5, 32, 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DFH ASIAN MARKET OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 43 (111) (210) T (220) RoosaNainen (730) HARJU CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) huco sport (730) HUCO SPORT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41 (111) (210) T (220) ESPOON KAUPUNGINTEATTERI THE INTERNATIONAL THEATRE OF FINLAND

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ESPOON KAUPUNGINTEATTERISÄÄTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SARLIO-NIEMINEN, EEVA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI, STRANDELL, KATJA THERESIA, Siuntio, Sjundeå, FI, LAMPINEN, ANU KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI, AFLATUNI, HANNA-MARI, Vantaa, Vanda, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Be Nuts (730) ARHO NORDIC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Indoor Level (730) DRYTEC OY AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) NCC Tähtikoti (730) NCC RAKENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37, 44, 45 (111) (210) T (220) YUTON (730) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD, Zhengzhou, Zhengzhou, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 12, 37 (111) (210) T (220) CROSSFIT (730) CROSSFIT, INC., Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 9, 16, 18, 25, 28, 36, 44

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) CITYKASSA (730) SUOMEN KASSAJÄRJESTELMÄT OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Patenttitoimisto Pitkänen Oy (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) crosstraining mix (730) NAPPARI, MARTTI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 5, 9, 19, 25, 28, 41, 44 (111) (210) T (220) crosstraining voima (730) NAPPARI, MARTTI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 5, 9, 19, 25, 28, 41, 44 (111) (210) T (220) crosstraining kestävyys

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NAPPARI, MARTTI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 5, 9, 19, 25, 28, 41, 44 (111) (210) T (220) Kaurilan Sauna (730) LEHTONEN, SAARA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) MOIMOI (730) JT FAMILY HOLDING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 36, 38, 42 (111) (210) T (220) AGENTS OF STORM (730) REMEDY ENTERTAINMENT OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Nordia Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FC Santa Claus (730) ROLLAPPI KY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) HOME SMART HOME (730) MAGISSO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 6, 20, 21, 24 (111) (210) T (220) Makuja Mustialasta (730) AGROPIT OSK, Tammela, Tammela, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) D-BAGS (730) SAVOLAINEN, KARI, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 9, 18, 25

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Vesitekno Tukku (730) VESITEKNO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37, 40 (111) (210) T (220) VOIMA (730) F. SERGEJEFFIN OLUT-TEHDAS OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32 (111) (210) T (220) (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (740) Boco IP Oy Ab (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on Remo-Wax. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är Remo-Wax. (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Kamut

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MUURLA DESIGN MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 21, 44 (111) (210) T (220) Apelbrand (730) TJUDÖ VINGÅRD AB, Finström, Finström, FI (511) 33, 43 (111) (210) T (220) (730) NIKI NEWD OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3, 16, 21, 22, 24, 26, 44 (111) (210) T (220) Jake&Elwood American Pasta&Pizza (730) RESTAMAX OYJ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kurre (730) STARSOFT OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Jarmo Kinnunen (511) 9, 42 (111) (210) T (220) YrittäjyysOsaamo (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) KeksijäyrittäjyysOsaamo (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) KeksintöKiihdyttämö (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) KeksintöOsaamo (730) KEKSINTÖSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) VÄESTÖLIITON KOTISISAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (210) T (220) BAFUCARE

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MCNEIL AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Emma's & Mama's (730) VARIS, EMMA, TOIMINIMEN TMI EMMA VARIS HALTIJANA, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) KUPIAINEN, JARI, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja keltainen. - Märket utförs i rött, svart och gult. (511) 41 (111) (210) T (220) Omenapiha (730) ROUVARI, RISTO, Espoo, Esbo, FI (511) 31

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Kiinteistönvälitys ei ole meille vain ammatti vaan elämäntapa! (730) HM-GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Vihijohtaminen - Clue Lead (730) OY ELMIO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Magistrum (730) REMES, TEEMU-PETTERI, Kiuruvesi, Kiuruvesi, FI (511) 20, 28 (111) (210) T (220) Anne Linnonmaa -ecobaby

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LINNONMAA, ANNE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) IDEASPECTOR (730) AHOLA, MILLA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SIDDHANTA YOGA RY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen, kullanvärinen, kullankeltainen ja tummanoranssi. - Märket utförs i blått, mörkblått, guld, guldgult och mörkorange. (511) 14, 45 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JUNTUNEN, HEIKKI JUHO IISAKKI, Siikalatva, Siikalatva, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 39, 40 (111) (210) T (220) NurinPerin (730) NURMBERG, KATI, Kouvola, Kouvola, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Kunnollinen Tehtävä (730) LEAF AREENA OY, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) verlabon (730) MYLAB OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Vastustamo (730) LEAF AREENA OY, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) CreaPark (730) HOLSTI, TEA, Sipoo, Sibbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (551) (730) SUOMALAISEN TYÖN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on tummansininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i mörkblått och ljusblått. (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI CreaTeam (730) HOLSTI, TEA, Sipoo, Sibbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) WESTERBERG, AARNE, Loviisa, Lovisa, FI (511) 25 (111) (210) T (220) NCSC-FI (730) VIESTINTÄVIRASTO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Kuono ja tassu

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HÄRKÖNEN, NANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) STÅHLBERG, LEENA, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Sorin Sauna (730) TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT - BOOMI RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) Sorin Klubi (730) TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT - BOOMI RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 43

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ORAL TERVEYSETU (730) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 35, 36, 42, 44 (111) (210) T (220) Lovely Day häätapahtuma (730) PARTURI-KAMPAAMO OMA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) PuuhiSet (730) LASERVUORI OY, Savitaipale, Savitaipale, FI (511) 20 (111) (210) T (220) MAAILMAN VÄRIT

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 2, 9 (111) (210) T (220) Trails of Zen (730) GURUTON OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220) BIOTICLIFE (730) MALBERG, GERHARD, Vantaa, Vanda, FI (511) 44 (111) (210) T (220) BONAQUA EXPLORE (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI flexvee (730) NEONELLA OY, Pertunmaa, Pertunmaa, FI (511) 9, 35 (111) (210) T (220) Pärinä (730) VÄKIPARTA, JUHA, Kajaani, Kajana, FI (511) 32 (111) (210) T (220) Revontulen mukavuusalue (730) LOMAKESKUS REVONTULI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) VIA-ASIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Avain omaan kotiin (730) HM-GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) TEKEE HYVÄSTÄ VIELÄ PAREMPAA (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) Pihka (730) ZIPULI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MERIKARVIAN KUNTA, Merikarvia, Merikarvia, FI (511) 41 (111) (210) T (220) bt.tn (730) THE BUTTON CORPORATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) CleBox (730) CLEWORKS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 28, 38 (111) (210) T (220) ECOW

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEDISTYS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 11, 35 (111) (210) T (220) Pinedo (730) PYHÄNNÄN PUU-TOP OY, Pyhäntä, Pyhäntä, FI (511) 19 (111) (210) T (220) (730) PAAKKI, SANNA-KAIJA, Espoo, Esbo, FI (511) 20, 25 (111) (210) T (220) (730) LINNONMAA, ANNE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LINNONMAA, ANNE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) (730) RINTA, TUIRE, Järvenpää, Träskända, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, keltainen ja musta. - Märket utförs i blått, rött, gult och svart. (511) 41 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WEB ENTERTAINMENT LIMITED, Hong Kong, Hong Kong, HK (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, rött och grått. (511) 41 (111) (210) T (220) Hannun gluteeniton (730) MALMIVAARA, HANNU, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 30 (111) (210) T (220) GROCIALIST (730) GROCIALIST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42 (111) (210) T (220) Tuias (730) KOPONEN, TUIJA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 21 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RIPATTI, ARTO, Kouvola, Kouvola, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Bonsonox (730) BANG & BONSOMER GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1 (111) (210) T (220) CHESTERFIELD PRESS (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220) Bonsowash

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BANG & BONSOMER GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 3 (111) (210) T (220) LAMYKIN'S COOKHOUSE (730) LAMYKIN'S INTERNATIONAL OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) JIMEXO TECH OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i orange, blått, svart och vitt. (511) 42 (111) (210) T (220) VIHREÄ AARRE

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) CVI LASER, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) DOUBLE M PROPERTIES AB, Kokkola, Karleby, FI (111) (730) KVIK A/S, Vildbjerg, Vildbjerg, DK (111) (730) EKLUND-MIETTINEN, EIJA-SISKO MARITA, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (111) (730) SUOMEN LED-VALAISIMET OY, Kuopio, Kuopio, FI

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) PRAISE (730) PRAISE EXPORT SERVICES LTD., Accra, Accra, GH (511) 29, 30, 31 NCL(9) (111) (151)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZHANGZHOU TAN CO., LTD.FUJIAN, Zhangzhou, Fujian, Zhangzhou, Fujian, CN (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i rött, blått och vitt. (511) 31 NCL(9) (111) (151) (730) ATA SILAH SANAYI A.S., Cekmekoy, Istanbul, Cekmekoy, Istanbul, TR (511) 13 NCL(9) (111) (151) NN (730) NATIONALE - NEDERLANDEN NEDERLAND B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 36 NCL(9) (111) (151) Profix (730) R. NUSSBAUM AG, Olten, Olten, CH (511) 11, 17, 19 NCL(9)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) DVOJNI PRIKLIC D.O.O., Ljubljana, Ljubljana, SI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 35, 38, 42 NCL(9) (111) (151) (730) OCP S.A., Casablanca, Casablanca, MA (591) Merkin värit ovat vihreä ja keltainen. - Märket utförs i grönt och gult. (511) 1, 6 (111) (151) (320) (330) FR (310)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GAS BIJOUX, Marseille, Marseille, FR (511) 14, 18 (111) (151) (730) ZHONGSHAN XIANGRONG CASTER MANUFACTURING CO., LTD., Zhongshan City, Guangdong Province, Zhongshan City, Guangdong Province, CN (511) 6, 12, 20 (111) (151) (320) (330) BX (310) EZELBA (730) UCB PHARMA, S.A., Bryssel, Bryssel, BE (511) 5 (111) (151)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JAB JOSEF ANSTOETZ KG, Bielefeld, Bielefeld, DE (511) 24 (111) (151) Barberini (730) SCHMACK, GERTRUD, Potsdam, Potsdam, DE (511) 3, 21, 24, 29, 30, 32, 39, 41, 43, 44 (111) (151) AM:PM (730) INWEST AP SP. Z O.O., Suchy Las, Suchy Las, PL (511) 14 (111) (151) (730) VASSIL VALEV IVANOV, Plovdiv, Plovdiv, BG (511) 3, 5 (111) (151)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "CRAFT", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 35 (111) (151) (730) SETAS KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 1, 2 (111) (151) (320) (330) GB (310) ALTRO UNITY (730) ALTRO LIMITED, Letchworth, Hertfordshire, Letchworth, Hertfordshire, GB (511) 27 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2012/04812 CHILL OUT

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WINTER WINES NORDIC AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 32 (111) (151) (320) (330) BX (310) ORIFLAME HAIR X TRUCOLOUR (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) BOULETTA (730) PLM BILGISAYAR ANONIM SIRKETI, Sisli-Istanbul, Sisli-Istanbul, TR (511) 9, 18 (111) (151) (730) QUANZHOU RUILI SPORTS PRODUCTS CO.,LTD, Quanzhou City, Fujian Province, Quanzhou City, Fujian Province, CN (511) 25 (111) (151) Lily and Laura

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LILY AND LAURA, INC., Florida, Florida, US (511) 14 (111) (151) (320) (330) GB (310) (730) WILA GROUP LIMITED, Wantage, Oxfordshire, Wantage, Oxfordshire, GB (511) 9, 11 (111) (151) (730) IMPULSE (QINGDAO) HEALTH TECH LTD, Qingdao, Qingdao, CN (511) 28 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2012/07067 CHILL OUT ZERO (730) WINTER WINES NORDIC AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 32, 33

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) US (310) (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (151) (320) (330) NO (310) GO123 (730) SANA PHARMA AS, Oslo, Oslo, NO (511) 3, 5, 29, 30 (111) (151) (320) (330) BY (310) (730) ZAITSAU ALIAKSEI LEANIDAVICH, Mogilev, Mogilev, BY (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) /29

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, Zeven, Zeven, DE (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 5, 29, 30, 32, 33 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) T.E.A.M. TELEVISION EVENT AND MEDIA MARKETING AG, Lucerne, Lucerne, CH (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i grått och rött. (511) 35, 41, 45 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 5904/2012

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALBERT BÖSCH GMBH & CO KG, Lustenau, Lustenau, AT (591) Merkin värit ovat tummansininen ja tummanpurppura. - Märket utförs i mörkblått och mörkpurpur. (511) 24, 25, 26 (111) (151) MINORGA (730) HØST VERDIEN I AVFALL AS, Grimstad, Grimstad, NO (511) 1 (111) (151) (320) (330) JP (310) DIALEAD (730) MITSUBISHI PLASTICS, INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 17 (111) (151) (730) MITSUBISHI PLASTICS, INC., Tokio, Tokyo, JP (511) 17

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) JON RENAU (730) THE JON RENAU COLLECTION, INC, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 26 (111) (151) (320) (330) CZ (310) TERIZEN (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) DOORSTEP AS, Hedalen, Hedalen, NO (511) 9, 36, 38 (111) (151) (320) (330) CH (310)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SWISSBG LTD., Zürich, Zürich, CH (511) 30, 32, 33 (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 CSTICO (730) CSC JÄKLECHEMIE GMBH & CO. KG, Nürnberg, Nürnberg, DE (511) 1, 2, 17 (111) (151) Dare 2 Tri (730) SPORT IMPORT EUROPE BV, Dordrecht, Dordrecht, NL (511) 25

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) SJEC CORPORATION, Suzhou, Suzhou, CN (511) 7 (111) (151) (730) SHENZHEN TECHDOW PHARMACEUTICAL CO., LTD., Shenzhen, Shenzhen, CN (511) 5 (111) (151) (730) TTAF ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Beylikdüzü/Istanbul, Beylikdüzü/Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 9 (111) (151)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ÜZEYIR KAYA, Küçükçekmece - Istanbul, Küçükçekmece - Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 25 (111) (151) (320) (330) CH (310) GYC Centenary Trophy (730) GSTAAD YACHT CLUB, Gstaad, Gstaad, CH (511) 25, 28, 41 (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FUJIAN XINGHUI BABY SUPPLIES CO., LTD., Fujian, Fujian, CN (511) 12, 20, 25 (111) (151) (320) (330) CH (310) Selfish.me (730) SELFISH, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 9, 25, 35, 38, 42, 45 (111) (151) DISCIPLINE (730) DISCIPLINE S.R.L., Milano, Milano, IT (511) 11, 20, 21, 24, 35, 42 (111) (151) (730) QINGDAO EVERGREAT BUILDING MATERIALS CO., LTD., Qingdao City, Shandong Province, Qingdao City, Shandong Province, CN (511) 1, 17, 19

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) US (310) (730) PINTEREST, INC., Delaware, Delaware, US (511) 9, 35, 38, 42, 45 (111) (151) (730) ZHEJIANG LBX PUMP INDUSTRY CO., LTD., Zhejiang province, Zhejiang province, CN (511) 7 (111) (151) (320) (330) DE (310) /17 WHITETEQ

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 1, 17, 19 (111) (151) (320) (330) CH (310) GYC Centenary (730) GSTAAD YACHT CLUB, Gstaad, Gstaad, CH (511) 25, 28, 41 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) DOORSTEP AS, Hedalen, Hedalen, NO (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen, musta, tummanpurppura ja purppura. - Märket utförs i blått, mörkblått, svart, mörkpurpur och purpur. (511) 9, 36, 38 (111) (151) (320) (330) NO (310)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DOORSTEP AS, Hedalen, Hedalen, NO (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen, musta, valkoinen, tummanpurppura ja purppura. - Märket utförs i blått, mörkblått, svart, vitt, mörkpurpur och purpur. (511) 9, 36, 38 (111) (151) (320) (330) DE (310) /12 R'Track (730) GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH, Frankfurt, Frankfurt, DE (511) 12 (111) (151) (320) (330) FR (310) 12/ INCINEX (730) BABCOCK WANSON HOLDING, Courneuve, Courneuve, FR (511) 11, 37, 40, 42

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) FR (310) 13/ LA BRUNE & LA BLONDE (730) TOURNET VERONIQUE, Pariisi, Paris, FR, LEVY REBECCA, Pariisi, Paris, FR (511) 14, 18, 25 (111) (151) (730) GUANGZHOU YIHAI TRADING CO., LTD, Guangzhou, Guangzhou, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) FR (310)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SONAFI, Viroflay, Viroflay, FR (591) Merkin värit ovat kulta ja musta. - Märket utförs i gold och svart. (511) 30 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2012/04893 (730) MODERN TIMES GROUP MTG AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 9, 35, 38, 41 (111) (151) (320) (330) CZ (310) TAXINDE (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (730) WEIGAO GROUP CO., LTD., Weihai, Shandong, Weihai, Shandong, CN (511) 10

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2012/02656 (730) SANTA MARIA AB, Mölndal, Mölndal, SE (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, sininen, kulta ja punainen. - Märket utförs i vitt, svart, blått, guld och rött. (511) 29, 30, 43 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2012/04892 VIAGAME (730) MODERN TIMES GROUP MTG AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 9, 35, 38, 41 (111) (151) (730) MICRODYN-NADIR GMBH, Wiesbaden, Wiesbaden, DE (511) 17 (111) (151)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EUROMAC 2 S.A.R.L., Floschviller, Floschviller, FR (511) 6, 17, 19 (111) (151) (730) KOLPA, D.D., Metlika, Metlika, SI (511) 1, 17, 20, 21 (111) (151) BIOCLIN (730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE, Milano, Milano, IT (511) 3 (111) (151) VITROBRAZE (730) VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG, Hanau, Hanau, DE (511) 6 NCL(8)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) , , , , , (730) SOREMARTEC S.A., Findel, Findel, LU KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (B)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus OXA OY:lle, Mikkeli, sen johdosta, että OXA OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus EXPERQ OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että EXPERQ OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus TARINA JA KOSKETUS OY:lle, Oulu, sen johdosta, että TARINA JA KOSKETUS OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus HARRI ANTERO LAUKKASELLE, Lahti, sen johdosta, että HARRI ANTERO LAUKKASEN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus LUMO FINLAND OY:lle, Tampere, sen johdosta, että LUMO FINLAND OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Yksikönpäällikkö Pirjo Aro-Helander

71

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 14.06.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot