Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. ISSN (Verkkolehti) Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...52 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...54 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...54 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...55 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...57 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar Oikaisuja Rättelser...102

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) FINNSCREW (730) TEVO OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 7 (111) (210) T (220) STREAM (730) BERTOC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 35 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning RELINER (730) PUTKIREFORMI OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Lexia Oy (2) (511) 1, 7, 11, 19, 36, 41 (111) (210) T (220) GEOS (730) WSOYPRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 38 (111) (210) T (220) AVARA (730) WSOYPRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 38, 41 (111) (210) T (220) TOUR DE HELSINKI (730) VELOCITOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 43

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EKOVILLA (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (740) Hannu Petersohn (511) 16, 17 (111) (210) T (220) Eco Dynamics (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Papula Oy (511) 12 (111) (210) T (220) (730) MUURLA DESIGN MARKETING OY, Salo, Salo, FI (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta sanaan muurla. - Registreringen medför inte ensamrätt till ordet muurla. (511) 11, 18, 21 (111) (210) T (220) Kotiutushotelli

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOPEANIEMI OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 44, 45 (111) (210) T (220) (730) EXEL COMPOSITES OYJ, Mäntyharju, Mäntyharju, FI (740) Leitzinger Oy (511) 9, 18, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja keltainen. - Märket utförs i rött och gult. (511) 8, 11, 20 (111) (210) T (220) Ringo books

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ESEF OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) TARINATUPA (730) VUORI, TUULA MARIA, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) AEG LIVE SWEDEN AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 25, 35, 41, 43 (111) (210) T (220) MaxiTaxi (730) ORAVA, PEKKA JUHANI, Vantaa, Vanda, FI (511) 35

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Markkinointiviestinnän viikko (730) MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMISTOJEN LIITTO MTL RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) TDC BLOG-N-PLAY (730) TDC OY FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Avenir Recruitment (730) AVENIR RUSSIA HOLDING OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) KiVa Koulu

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OPETUSMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Ikaalisten Matkatoimisto (730) IKAALISTEN MATKATOIMISTO OY, Ikaalinen, Ikalis, FI (511) 39 (111) (210) T (220) CESAR KOSKA KOIRASI ON SINULLE TÄRKEÄ (730) MARS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 31 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 29, 30, 32, 35, 43 (111) (210) T (220) (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 29, 30, 32, 35, 43 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 29, 30, 32, 35, 43 (111) (210) T (220) OKTOP (730) OUTOTEC OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 11, 37, 40 (111) (210) T (220) Zoner (730) LIQUID ZONE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28 (111) (210) T (220) LEN PERFUME PEARLS (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Koska yritykset on tehty ihmisistä (730) MPS-YHTIÖT OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Jokainen on hyvä jossakin (730) MPS-YHTIÖT OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220) VAASAN HÄMEEN VILJAINEN (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) VAASAN JUUSTOINEN PESTOLEIPÄ

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Hakas (730) WALLIUS HITSAUSKONEET OY, Salo, Salo, FI (511) 7, 9 (111) (210) T (220) (730) NIEMI, ESA, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, valkoinen, keltainen, ruskea ja harmaa. - Märket utförs i grönt, rött, vitt, gult, brunt och grått. (511) 30, 35, 43 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ANVIA OYJ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (740) Asianajotoimisto PPV Lex Oy (511) 9, 11, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) SuperTT (730) LUJABETONI OY, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 19 (111) (210) T (220) foxer (730) FORSMAN, TOM OSCAR EDVIN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 21 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIKETTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Homelights (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4, 9, 11 (111) (210) T (220) Andro (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 11, 15 (111) (210) T (220) King Arms (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 9, 13

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Both Elephant (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 28 (111) (210) T (220) (730) OSUUSKAUPPA ARINA, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssinkeltainen ja musta. - Märket utförs i orangegult och svart. (511) 43 (111) (210) T (220) KIISA (730) OSUUSKAUPPA ARINA, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SOLENTIA OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Fuuga (730) MYLLYMÄKI-TRADING OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 2, 8, 19, 21, 23, 27, 28 (111) (210) T (220) Solmuja parisuhteessa (730) KATAJA - PARISUHDEKESKUS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220) Pihla Hybridi

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIHLAVAN IKKUNA OY, Ruovesi, Ruovesi, FI (740) Kespat Oy (511) 19, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) TONES OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 34, 40 (111) (210) T (220) legalforce (730) PROCOPÉ & HORNBORG ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 45 (111) (210) T (220) Gateway to People (730) SOLUTIONS SPACE OY, Espoo, Esbo, FI (740) OMLegal Ky (511) 9, 41, 42

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SKI-ERGO (730) ITKONEN, ERKKI, Kumpuranta, Kumpuranta, FI (740) Papula Oy (511) 28, 37 (111) (210) T (220) KALAKAANI (730) POLARINA IMPORT OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 14, 35, 36 (111) (210) T (220) (730) S KANKAANPÄÄ OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i gult och vitt. (511) 14

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Argento 925 suunnittelija olet sinä (730) KULTAJOUSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, ruskea, musta, hopea, keltainen, sininen, vihreä ja kulta. - Märket utförs i rött, brunt, svart, silver, gult, blått, grönt och guld. (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, musta, hopea, vihreä, keltainen, sininen, valkoinen, punainen, lila ja kulta. - Märket utförs i brunt, svart, silver, grönt, gult, blått, vitt, rött, lila och guld. (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) Digibalance (730) DIGITASE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 36, 41 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 30 (111) (210) T (220) AAVI

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MORIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 37, 42 (111) (210) T (220) PUOLETKIN RIITTÄISI (730) FUJITSU SERVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) HYVÄT EVÄÄT TERVEELLE ELÄMÄLLE (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) RIITTÄISIKÖ PUOLETKIN? (730) FUJITSU SERVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 37, 41, 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 12 (111) (210) T (220) Produforum (730) FÖRENINGEN LUCKAN I HUVUDSTADSREGIONEN RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) PARSA, ADLAN, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja purppura. - Märket utförs i svart, vitt och purpurt. (511) 41

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) YKSI HUONE MONTA TARINAA (730) PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen, vihreä, punainen, beige ja valkoinen. - Märket utförs i blått, gult, grönt, rött, beige och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TEATTERIKESKUS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) REINIKAINEN, PEPI PIRJO-KAARINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) JÄTEPÖRSSI OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja musta. - Märket utförs i grönt, blått och svart. (511) 7, 38, 39

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) JÄTEPÖRSSI OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja musta. - Märket utförs i grönt, blått och svart. (511) 7, 38, 39 (111) (210) T (220) Proactum Enterprise Platform (730) PROACTUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SOININEN, ERKKI ILMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Sauli (730) JUHO PUTTONEN OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Kirppismaailma (730) FEED THE HUNGRY - RUOKKIKAA NÄLKÄISET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea, vaaleanruskea ja valkoinen. - Märket utförs i brunt, ljusbrunt och vitt. (511) 30, 41, 43 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MULTI-DEFENCE (730) NEUTROGENA CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 21 (111) (210) T (220) Femiflor (730) SABORA PHARMA OY, Karkkila, Högfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) HelsinSki (730) LOHI, MARKKU TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) SUPERCROSS-ANGLED (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 21

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) BBS Manison (730) BANKENES BETALINGSSENTRAL AS, Oslo, Oslo, NO (740) Benjon Oy (511) 9, 35, 36, 38, 42 (111) (210) T (220) hellapoliisi (730) JAAKONEN, KATI, TOIMINIMEN HELLAPOLIISI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 43 (111) (210) T (220) ConceptWise (730) SIMIGROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY GYMICOM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) GYMi (730) OY GYMICOM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ APEXAGARD (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MICROMORPH (730) RHEIN CHEMIE RHEINAU GMBH, Mannheim, Mannheim, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 17 (111) (210) T (220) HONKKARI (730) OY HONG KONG IMPORT LTD, Vantaa, Vanda, FI (511) 8, 9, 11, 20, 21, 25 (111) (210) T (220) TIMBEX (730) BLOM KARTTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 35 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALMET AUTOMOTIVE OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (740) Papula Oy (511) 9, 12, 42 (111) (210) T (220) Kiinteistö & Talotekniikkalehti KiTa (730) PUBLICO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) BENSAOUI, AMALE, TOIMINIMEN SCANDIC TRADE HALTIJANA, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja keltainen. - Märket utförs i grönt och gult. (511) 19, 20, 35 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARKTIIRA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) DE LA CRUZ, MARTIN GABRIEL, Helsinki, Helsingfors, FI, HEIKKILÄ, JUKKA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PRACTITEC OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) MECASTEP OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 10, 11 (111) (210) T (220) (730) SOLENTIA OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 9, 11, 12 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SIPPOLA, MINNA, Lapua, Lappo, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) SAFETYSET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6 (111) (210) T (220) KURKO SUPER (730) OY SINEBRYCHOFF AB, Kerava, Kervo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 32, 33

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LESKINEN, PASI MARKO JUHANI, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, vihreä, sininen ja musta. - Märket utförs i rött, gult, grönt, blått och svart. (511) 28 (111) (210) T (220) Swish (730) TAPWATER COMPANY FINLAND OY, Raasepori, Raseborg, FI (511) 32 (111) (210) T (220) MobiAmmu (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 35, 42

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MobiElmer (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) CLOTROMBIN (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) CLOPIDOCOR (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIXOI OY, Loppi, Loppi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12, 35, 41 (111) (210) T (220) Nuttu, nuttu (730) KIILTOCLEAN OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 1, 3 (111) (210) T (220) Helea, helea (730) KIILTOCLEAN OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 3 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAUHAJOEN KAUPUNKI, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Mallaskosken Lumous (730) LAKEUDEN PANIMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) (730) HELSINKI HEAVY METAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 35, 42 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI STORMGEO (730) STORM WEATHER CENTER AS, Bergen, Bergen, NO (740) Seppo Laine Oy (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220) åikuis-köulutus (730) STUDENTUM AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 15, 38 (111) (210) T (220) Draamanavigointi (730) METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 6, 8, 16, 18, 20, 25 (111) (210) T (220) dsense (730) 4TS CORPORATION OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (KURABO INDUSTRIES LTD.), Okayama-ken, Okayama-ken, JP (740) Leitzinger Oy (511) 24, 25 (111) (210) T (220) Kosti (730) TERHOLAN METALLI OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 6 (111) (210) T (220) (730) ISONIEMEN PUUSEPÄNLIIKE OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 19, 35, 37 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAHANEN INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 41 (111) (210) T (220) (730) ASIKAINEN, EERO HEIKKI SAKARI, Puumala, Puumala, FI, NOKELAINEN, TIMO, Parikkala, Parikkala, FI, HONKANEN, ILPO, Mäntyharju, Mäntyharju, FI, LOIKKANEN, OLLI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 31, 35, 39 (111) (210) T (220) MYLICON

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOHNSON & JOHNSON/MERCK CONSUMER PHARMACEUTICALS CO., New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) 4TS CORPORATION OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, sininen ja punainen. - Märket utförs i svart, blått och rött. (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ YERVOY (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/751731

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning WINGLORE (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITON TOIMIALASTANDARDI TAL-STA (730) SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) Katrina (730) M&V SOFTWARE OY, Muurame, Muurame, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Perheneuvos (730) M&V SOFTWARE OY, Muurame, Muurame, FI (511) 9

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (561) Merkin translitteraatio on LUTAX. - Translitteration av märket är LUTAX. (511) 5 (111) (210) T (220) NIXACID (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) VICIDAX (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FOOTPRINTE OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 35 (111) (210) T (220) INNO DRIVE (730) TEKNILLINEN KORKEAKOULU, Espoo, Esbo, FI (740) Kristiina Heiniemi-Pulkkinen (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) IMODIUM INSTAMELT (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/750788

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ZIPIVY (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ XIPIVIX (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) pojo (730) HELKAMA VELOX OY, Hanko, Hangö, FI (511) 12 (111) (210) T (220) WEATHERGUARD (730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 19

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) RE-MODEL (730) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am Rhein, Ingelheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 44 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) DIUREMIN (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) VÄISÄNEN, ANNA MARJATTA, Tampere, Tammerfors, FI, HYPÉN, KARRI PETRI, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin sinänsä. - Registreringen medför inte ensamrätt till texten i märket i och för sig. (511) 28, 41

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 27262, 46100, (730) ENHOLM MARKETING CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (B) (730) TIKKA SPIKES OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) 55117, (730) CONVATEC INC., Delaware, Delaware, US (111) 67973, 91661, , , , (730) S. C. JOHNSON & SON, INC., Wisconsin, Wisconsin, US (111) (730) AVERY DENNISON CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) RAYTHEON COMPANY (2), Delaware, Delaware, US (111) (730) LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Chatillon, Chatillon, FR (111) (730) DRY TEX ONE S.A., Lasne, Lasne, BE (111) (730) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Delaware, Delaware, US (111) 93749, (730) TEMMLER WERKE GMBH, München, München, DE (111) (730) MEDITERRANEAN DRESSING, S.P.A., Firenze, Florens, IT

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) POMO-FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , (730) OMG ELECTRONIC CHEMICALS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) M C E, Pariisi, Paris, FR (111) (730) GALLETAS ARTIACH, S.L., Barcelona, Barcelona, ES (111) (730) MUNDIPHARMA AG, Basel, Basel, CH (111) , , (730) IROKO CARDIO, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) SANOMAPAINO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MUURLA DESIGN MARKETING OY, Salo, Salo, FI (111) , , (730) HUURRE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LARY S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) SUBLOG OY, Kuopio, Kuopio, FI

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERÖIDYT KÄYTTÖLUVAT: REGISTRERADE LICENSER: (111) (730) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokio, Tokio, JP (791) PFIZER OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B) (B)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) SOCIETA PER AZIONI ABELE BERTOZZI, Collecchio (PR), Collecchio (PR), IT (511) 29, 30 (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MILEI GMBH, Leutkirch-Adrazhofen, Leutkirch-Adrazhofen, DE (511) 5, 29, 30 (111) (151) (730) SOCIETA PER AZIONI ABELE BERTOZZI, Collecchio (PR), Collecchio (PR), IT (511) 29 (111) (151) (730) DYNALAB AG, Cham, Cham, CH (511) 6, 9, 20 (111) (151) (730) ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES, Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux, FR (511) 16 (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPBI, Dompierre sur Yon, Dompierre sur Yon, FR (511) 12 (111) (151) (730) WICONA BAUSYSTEME GMBH, Ulm, Ulm, DE (511) 6, 17 (111) (151) (730) WICONA BAUSYSTEME GMBH, Ulm, Ulm, DE (511) 9 (111) (151) (730) WICONA BAUSYSTEME GMBH, Ulm, Ulm, DE (511) 6, 17 (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARLOVARSKE MINERALNI VODY, A.S., Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött och vitt. (511) 32 (111) (151) (730) GUSTAV WOLF SEIL- UND DRAHTWERKE GMBH & CO., Gütersloh, Gütersloh, DE (591) Merkin värit ovat vihreä ja musta. - Märket utförs i grönt och svart. (511) 6, 22 (111) (151) VOLTAGE (730) SCOTT USA LIMITED, St. Peter Port, Guernsey, St. Peter Port, Guernsey, GB (511) 12 (111) (151) (730) CALZATURIFICIO CAMERLENGO S.N.C. DI CAMERLENGO GIUSEPPE E & C., Monte San Giusto (MC), Monte San Giusto (MC), IT (511) 3, 18, 25 NCL(8)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) FERMALAC (730) LALLEMAND S.A.S., Blagnac, Blagnac, FR (511) 5 NCL(8) (111) (151) (730) "Russian Diamond", Limited Liability Company, Ulyanovsk, Ulyanovsk, RU (511) 33 NCL(8) (111) (151) (730) FLEER ESPANOLA, S.A., Barcelona, Barcelona, ES (591) Blue, yellow. (511) 30 NCL(8) (111) (151)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "SIBUR - RUSSKIE SHINY", Pietari, S:t Petersburg, RU (511) 12, 35, 37 NCL(8) (111) (151) (730) HAMIDIYE KAYNAK SULARI SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kemerburgaz-Istanbul, Kemerburgaz-Istanbul, TR (511) 32 NCL(8) (111) (151) PROVI (730) ORANGE&MORE GMBH, Korneuburg, Korneuburg, AT (511) 7 NCL(8) (111) (151) (730) MORNSUN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD., Guangzhou, Guangdong, Guangzhou, Guangdong, CN (511) 9 NCL(8)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) SE (310) (730) AHLSELL SVERIGE AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 30, 37, 39 NCL(8) (111) (151) (320) (330) CH (310) ZURICH MIP (730) ZÜRICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA) (ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SA) (ZURICH INSURANCE COMPANY LTD) (ZURICH COMPANIA DE SEGUROS SA), Zürich, Zürich, CH (511) 37 NCL(8) (111) (151) D'AGUET (730) ALPHONSE DI-TSIMBA MBAMBI-NGOMA, Genève, Genève, CH (511) 14, 18, 25 (111) (151)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAINT-GOBAIN WEBER, Servon, Servon, FR (511) 1, 2, 3, 17, 19, 37, 41 (111) (151) (730) HP TRONIC ZLIN, SPOL. S R.O., Zlin, Zlin, CZ (511) 9 (111) (151) (730) LAKEN INDUSTRIES LTD, Tortola, Tortola, VG (591) Merkin värit ovat tummansininen ja vihreä. - Märket utförs i mörkblått och grönt. (511) 6, 20, 35 (111) (151) (320) (330) BX (310)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOREMARTEC S.A., Schoppach-Arlon, Schoppach-Arlon, BE (591) Merkin värit ovat kastanjanruskea, punainen, vaaleanruskea ja harmaa. - Märket utförs i kastanjebrunt, rött, ljusbrunt och grått. (511) 5, 30 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) CONCORP B.V., Best, Best, NL (511) 5, 30 (111) (151)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) M.T. REKLAM VE PAZARLAMA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, Tuzla Istanbul, Tuzla Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat purppuranpunainen ja harmaa. - Märket utförs i purpurrött och grått. (511) 6, 20, 35 (111) (151) (730) WEIHAI GUANGWEI GROUP CO., LTD., Shandong, Shandong, CN (511) 28 (111) (151) (320) (330) DE (310) /35 Colorplus (730) ZAPP AG, Ratingen, Ratingen, DE (511) 6, 16, 35

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /35 Rollplus (730) ZAPP AG, Ratingen, Ratingen, DE (511) 6, 16, 35 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) BAMA-GRUPPEN A/S, Oslo, Oslo, NO (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CALIDRIS 28 AG (S.A.), Wasserbillig, Wasserbillig, LU (511) 18, 25, 32 (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 Pretty Easy (730) JUNGPFLANZEN GRÜNEWALD GMBH, Selm, Selm, DE (511) 31 (111) (151) (730) GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP LTD. (GUANGZHOU ZHUJIANG GANGQIN JITUAN YOUXIAN GONGSI), Guangdong, Guangdong, CN (511) 15 (111) (151)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP LTD. (GUANGZHOU ZHUJIANG GANGQIN JITUAN YOUXIAN GONGSI), Guangdong, Guangdong, CN (511) 15 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2008/06367 re:membercard (730) ENTERCARD HOLDING AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 9, 36 (111) (151) LANGMANN (730) INTER-QUARTZ GMBH, Eppstein-Bremthal, Eppstein-Bremthal, DE (511) 14 (111) (151) (320) (330) FR (310)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VENDEE ARCTIQUE (730) DEPARTEMENT DE VENDEE, Roche sur Yon, Roche sur Yon, FR (511) 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41 (111) (151) (320) (330) DE (310) (730) CHR. RENZ GMBH, Heubach, Heubach, DE (511) 7, 16 (111) (151) (730) ZHAO FANGWEI, Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN (511) 22 (111) (151) (320) (330) CH (310) officeatwork

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MARTIN SEIFERT, Mettmenstetten, Mettmenstetten, CH (511) 9, 16, 41 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) NOMS DE CODE, Pariisi, Paris, FR (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 3, 21 (111) (151)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SICHUAN EM TECHNOLOGY CO., LTD., Sichuan, Sichuan, CN (511) 17 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) HOSTETTLER AG SURSEE, Sursee, Sursee, CH (511) 9, 18, 24, 25, 28 (111) (151) (320) (330) DE (310) /10 IQ:FIX (730) HERAEUS KULZER GMBH, Hanau, Hanau, DE (511) 5, 10, 16, 41 (111) (151)

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AST INSAAT TURIZM TAAH. TIC. VE SAN. A.S., Kadiköy Istanbul, Kadiköy Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 39, 41, 43, 44 (111) (151) (320) (330) DE (310) /01 CorroTriBlue (730) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH, Berliini, Berlin, DE (511) 1 (111) (151)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER INTERNATIONAL CO. LTD., Tianjin, Tianjin, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 K1 (730) E.V.I. VERTRIEBS GMBH, Neuried, Neuried, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) /24 cctex (730) DEGUSSA GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 24 (111) (151) (320) (330) FR (310) GOOD NEWS (730) HERMES INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 18

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) TECHORMA, Burnhaupt-le-Haut, Burnhaupt-le-Haut, FR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 6, 19, 20 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) KARLOVARSKE MINERALNI VODY, A.S., Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen, harmaa, punainen ja vihreä. - Märket utförs i vitt, blått, grått, rött och grönt. (511) 32

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) CHAOZHOU RONG TAI CERAMICS CRAFTS CO., LTD., Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 21 (111) (151) (730) ADDITIONAL LIABILITY COMPANY "THE INSTITUTE OF MODERN AGRARIAN TECHNOLOGIES", Kiova, Kiev, UA (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on: AGROCLEVER - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är: AGROCLEVER (511) 35, 42 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/09786

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB, Bromma, Bromma, SE (511) 35 (111) (151) (730) QUANZHOU NANYANG ARTS & CRAFTS CO., LTD., Fujian Province, Fujian Province, CN (511) 21 (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 HiBS (730) SYSTEC SYSTEM- UND ANLAGENTECHNIK GMBH & CO. KG, Karlstadt, Karlstadt, DE (511) 7, 40, 42 (111) (151)

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HANGZHOU HUAYUAN BEAN PRODUCT CO., LTD, Zhejiang, Zhejiang, CN (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött, gult och vitt. (511) 29 (111) (151) (730) M.T. REKLAM VE PAZARLAMA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, Tuzla Istanbul, Tuzla Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 6, 20, 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /10 Orthomaxx (730) MAQUET GMBH & CO. KG, Rastatt, Rastatt, DE (511) 10 (111) (151)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOTECH PACKAGING MACHINERY CO., LTD, Guangdong, Guangdong, CN (511) 7 (111) (151) (320) (330) DE (310) /02 (730) SIEGWERK DRUCKFARBEN AG, Siegburg, Siegburg, DE (511) 2, 35, 41, 42 (111) (151) (730) CARBIDE A/S, Hadsund, Hadsund, DK (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 8, 35, 42 (111) (151) LANG APPARATEBAU (730) ECOLAB GMBH & CO. OHG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 7, 9

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) Naélia (730) BRIAUD STANISLAS, Fontainebleau, Fontainebleau, FR (511) 7, 11, 21 (111) (151) (320) (330) IT (310) BS2007C (730) I.V.A.R. S.P.A., Prevalle (Brescia), Prevalle (Brescia), IT (511) 6, 11, 17, 19 (111) (151) (730) MABUCHI MOTOR CO., LTD., Chiba, Chiba, JP (511) 7

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) DAOUD BROTHERS COMPANY, Midan Jazmatieh, Midan Jazmatieh, SY (511) 30 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) BAMA-GRUPPEN A/S, Oslo, Oslo, NO (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151) (320) (330) NO (310) BENDIT

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BAMA-GRUPPEN A/S, Oslo, Oslo, NO (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151) (320) (330) ES (310) (730) GOSAN, S.A., Ortuella (Bizkaia), Ortuella (Bizkaia), ES (511) 7 (111) (151) (320) (330) LI (310) 14795

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT, Vaduz, Vaduz, LI (591) Merkin värit ovat vihreä, kulta, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i grönt, guld, gult, vitt och svart. (511) 33, 35 (111) (151) (730) CHINA TOBACCO ANHUI INDUSTRIAL CORPORATION, Anhui, Anhui, CN (511) 34 (111) (151) (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (511) 9, 11, 21, 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2007/63994

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OZANTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Denizli, Denizli, TR (591) Merkin värit ovat turkoosi, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i turkos, gult och vitt. (511) 24, 25 (111) (151) (730) JOINT STOCK COMPANY "RUSSIAN RAILWAYS", Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on R ZH D. - Translitteration av märket är R ZH D. (511) 39 (111) (151) (730) JOINT STOCK COMPANY "RUSSIAN RAILWAYS", Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on R ZH D. - Translitteration av märket är R ZH D. (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 39

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) IT (310) RN2007C (730) QUARTIERE ITALIANO S.R.L., Modena, Modena, IT (511) 9, 18, 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 RIMMEL RENEW & LIFT (730) COTY DEUTSCHLAND GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) BY (310)

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SOVMESTNOE PREDPRIYATIE ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "MILAVITSA", Minsk, Minsk, BY (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 25, 35 (111) (151) (730) ÜCGE MAGAZA EKIPMANLARI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Bursa, Bursa, TR (511) 6, 20 (111) (151) (730) JIANGSU PROVINCE YIXING PAINTED-POTTERY CRAFTWORK FACTORY, Jiangsu, Jiangsu, CN (511) 21 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/08564

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPRINGHILL TEXTILE AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (511) 25 (111) (151) (320) (330) ES (310) (730) COOPERATIVA PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO, S.C.AND, Los Partidores - La Canada (Almeria), Los Partidores - La Canada (Almeria), ES (591) Merkin värit ovat keltainen, beige, vihreä, punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i gult, beige, grönt, rött, vitt och svart. (511) 31 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2007/10268 SALLY O (730) GEFA I TRANEMO AB, Tranemo, Tranemo, SE (511) 25

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot