Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...65 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...65 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...66 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...68 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...70 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...72

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) SUOMEN RETKITUKKU OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 8, 9, 11, 28 NCL(9) (111) (210) T (220) Taitoa (730) KUNNAN TAITOA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 NCL(9)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SANARISTIKKOARPA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 NCL(9) (111) (210) T (220) Helsinki Design Week (730) LUOVI PRODUCT MAKERS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 NCL(9) (111) (210) T (220) P.O.R.K (730) SAPAROKUJA OY, Luumäki, Luumäki, FI (511) 35 NCL(9) (111) (210) T (220) TyonhallintaNet

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAX TECHNOLOGIES OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 35, 42 NCL(9) (111) (210) T (220) (730) PILKINGTON LAHDEN LASITEHDAS OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vihreä, harmaa ja sininen. - Märket utförs i svart, vitt, grönt, grått och blått. (511) 19, 35 NCL(9) (111) (210) T (220) Original Papa (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 43 NCL(9) (111) (210) T (220) Original Mama (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 29 NCL(9)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FORTUM (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 NCL(9) (111) (210) T (220) KASVUHUONE (730) SYFO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Korttirekisteri (730) HR INTELLIGENCE OY, Pöytyä, Pöytyä, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) TURVALLISUUTTA TEILLE!

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAARINAN AUTOKOULU OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) TURVALLISUUTTA TEILLE (730) KAARINAN AUTOKOULU OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) AIRAM (730) OY AIRAM ELECTRIC AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 11, 21, 28, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) STARTAX AUTO-ELECTRONICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 9, 11

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) AUTOKLINIKKA-YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 37, 39 (111) (210) T (220) KRS (730) KANSAN RAAMATTUSEURAN SÄÄTIÖ, Lohja, Lojo, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) FOTOBOARD (730) FERIN OY, Karjalohja, Karislojo, FI (511) 1 (111) (210) T (220) EnvitecAgency

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENVITECPOLIS OY, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) Puissance (730) SCANDINAVIAN WINE & SPIRITS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) SUUNTA (730) ZOOMIN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) BAT. POWER OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, vitt och grått. (511) 9, 25, 35

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LEMON JUICE & GLYCERINE (730) OY TRANSMERI AB, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) KIVIMIES (730) VR-YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 12, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) KVARFORTH - LEVIATHAN INDUSTRIES OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI HAPPY JOE (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OY GYMICOM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) KOREA AUTOGLASS CORPORATION, Chungcheongnam-do, Chungcheongnam-do, KR (740) Benjon Oy (511) 12 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Varaope (730) HELLSTEN, EEVA-MAIJA, Turku, Åbo, FI (511) 38 (111) (210) T (220) Pajala (730) IHANMÄKI, MINNA PAULIINA, Salo, Salo, FI (511) 20, 24 (111) (210) T (220) MATTILANNIEMEN SPINAAKKERI (730) JYKES KIINTEISTÖT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BALTIC FERRY TICKETS OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, oranssi ja tummankeltainen. - Märket utförs i svart, vitt, orange och mörkgult. (511) 39 (111) (210) T (220) (730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, ljusblått och vitt. (511) 41, 42 (111) (210) T (220) Tiliopisto (730) DELIRIUM MUSIC WORKS OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning SAMPO PANKKI TABLETPANKKI (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) EnvitecProject (730) ENVITECPOLIS OY, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Keho Studio (730) SKOGBERG, TONJA MAARIT REGINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) PRICEWATERHOUSECOOPERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) PROFI-DICHT (730) ICOPAL OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 17, 19 (111) (210) T (220) LOST PANTIES (730) STENVALL, ANNIKA MARIA HENRIETTA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 24, 25, 26 (111) (210) T (220) Mindmade (730) ADACTIVE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOVIRUOKA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) GIGGLEBUG (730) ANIMA BOUTIQUE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) Lumoan (730) VALKEISKANGAS, SUVI MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) ETIIKKAKORTTI

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PROET OY, Kiiminki, Kiminge, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) SoarnoL (730) THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) Zio (730) ZIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) URHEILUN JA VIIHTEEN SUPERPÄIVÄ (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning soma-passi (730) TAIJANA OY, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Akurullat (730) ACUSYS OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 5, 10, 28 (111) (210) T (220) Fort Katarina Spa Resort (730) PEKKANEN, JATTA JOHANNA, Valkeala, Valkeala, FI (511) 35, 37, 42 (111) (210) T (220) Existence Loudspeakers (730) REINIKAINEN, MARKO, Kouvola, Kouvola, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARLSSON, TOMMI KALERVO, Helsinki, Helsingfors, FI, KARLSSON, NIINA PÄIVIKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) NOGASILL (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) VATSAVAKUUTUS (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PROPROMOTION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) LOMPAKKO (730) CARDPLUS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 42 (111) (210) T (220) CLUB CAPITAL (730) NIGHT PEOPLE GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41, 43 (111) (210) T (220) CLASH OF CLANS

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUPERCELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Aldea Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) FIMPORT OY, Salo, Salo, FI (511) 9, 11, 25 (111) (210) T (220) Reherit, Häjyt ja Kiärät (730) TUOTANTOYHTIÖ TASO OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TESTCLOUD OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 42 (111) (210) T (220) FOR RESULTS (730) ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Emeritus Asunnot (730) IIRAMO, MATTI, TOIMINIMEN ARKKITEHTITOIMISTO MATTI IIRAMO HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 36, 37, 42 (111) (210) T (220) lamit E (730) OSAKEYHTIÖ LAMIT.FI, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ceraderm (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 14, 17, 22, 23, 26, 31 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä ja keltainen. - Märket utförs i grönt och gult. (511) 1, 32, 33

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ESTRELLA HERKKU CHIPS (730) ESTRELLA MAARUD BRANDS AB, Angered, Angered, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Aurora Sofia (730) NILSSON, JENNI REETTA MAARIA, Espoo, Esbo, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) RUSANEN TEKSTIILIPALVELUT (730) LINDSTRÖM OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 24, 25, 45 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAFARISHOP FINLAND OY, Kempele, Kempele, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, vihreä, keltainen, sininen ja violetti. - Märket utförs i svart, rött, grönt, gult, blått och violett. (511) 1, 3, 5 (111) (210) T (220) (730) TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ, Tornio, Torneå, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SILK IT KY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) MAARANEN, SATU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAMMINEN, SARI JOHANNA, Karkkila, Högfors, FI, TIIHONEN, TOMMI PETTERI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) ELOVENA LOUNASHETKI (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) NIEMINEN, EIJA MARJUKKA, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja punainen. - Märket utförs i grönt, svart och rött. (511) 24, 25, 27 (111) (210) T (220) HiArc

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KEMPPI OY (3), Lahti, Lahtis, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) loisvex (730) SHETLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) EKLUND, KIRSI HELENA, Ulvila, Ulvsby, FI, LAMMI, MAARIT HANNELE, Ulvila, Ulvsby, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, punainen ja sininen. - Märket utförs i vitt, rött och blått. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Finnbeing

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SSYP KEHITYS OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 29, 30, 31, 32, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) OptoFidelity Touch & Test (730) OPTOFIDELITY OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 30 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Sunny Nights Fly-in (730) PUDASJÄRVEN ILMAILUKERHO RY, Pudasjärvi, Pudasjärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) PIMEÄT HINNAT (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) YKKÖSEN SISUSTUSSÄÄSTÖT (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) RIDER-WAITE (730) U.S. GAMES SYSTEMS, INC., Connecticut, Connecticut, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 28

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Deliciest Herkkumaisku (730) DELICIEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 31, 33 (111) (210) T (220) Karvavaara (730) TUTTI MUSIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (551) (730) SUOMALAINEN PERINNEHOITO JA LUONTAISLÄÄKETIEDEYHDISTYS RY, Sastamala, Sastamala, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i blått, vitt och grönt. (511) 41, 44 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RP-KONEET KY, Utajärvi, Utajärvi, FI (511) 7 (111) (210) T (220) Hybrid Quarter (730) NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) SBH-YHTIÖT OY (2), Kaarina, S:t Karins, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Angry Bikes

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PESONEN, HANNES, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 32, 41 (111) (210) T (220) Death of Mankind (730) FROZENBYTE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) HEIKKINEN, JANNE, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 6 (111) (210) T (220) SINUN UNELMASI ON MEIDÄN TYÖTÄMME (730) HUONEISTOKESKUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 16, 36, 41

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALKEAPÄÄ, TEEMU ASLAK OLAVI, Orivesi, Orivesi, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 37 (111) (210) T (220) Ensto ChaPo (730) ENSTO OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Papula Oy (511) 9, 11 (111) (210) T (220) Tampereenkiäliset uutiset - Hönttä & Toippari (730) JÄRVINEN, HARRI ALFRED, Sastamala, Sastamala, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI So Sick! (730) OY ARMED PRODUCTIONS AB, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) ELOVIRTA, TOM MIKAEL, Porvoo, Borgå, FI (511) 20, 28, 37 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ERONEN, TURO TAPANI, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) HAILUODON KYLMÄSAVUKALA KY, Hailuoto, Karlö, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 29 (111) (210) T (220) Hylic (730) KONEPAJA M. PAPPINEN OY, Polvijärvi, Polvijärvi, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Notta Mailroom Assistant (730) NOTTA SYSTEMS OY, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 9, 20, 42 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 43 (111) (210) T (220) SONERA SOPIVA (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (511) 9, 35, 38, 42

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KOTILÄÄKÄRIPALVELU OY, Espoo, Esbo, FI (511) 42, 44, 45 (111) (210) T (220) PIXBAY (730) MEDIADRIVE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 35, 38, 40, 41 (111) (210) T (220) THE SANDMAN (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TRICOL (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220) SHOPELLO (730) PRODUKTION 203 AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Enjoyable lifestyle (730) RAHKAMA, RIITTA ANITA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43, 44, 45 (111) (210) T (220) Fantiikki (730) FASETTI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 9, 20, 25

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Tuttiritari (730) TUTTI MUSIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) LESKELÄ, NIINA, TOIMINIMEN NOMEN NESCIO HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 25, 28 (111) (210) T (220) Tanssitapahtuma Huittisten Heinähulinat (730) HUITTISTEN JÄÄHALLI OY, Huittinen, Vittis, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MUSTA PÖRSSI PARTNERI

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MUSTA PÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 8, 9, 11, 35 (111) (210) T (220) (730) MÄKELIN CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, keltainen, punainen, ruskea ja musta. - Märket utförs i blått, grönt, gult, rött, brunt och svart. (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Työhyvinvointikylä (730) TYÖTERVEYSLAITOS (INSTITUTET FÖR ARBETSHYGIEN), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) definitiv

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI, Lyypekki, Lybeck, DE (740) DEinternational Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Diofilum (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SO HYUN PARK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 20, 21 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARHUNEN, HELI ANNE, Helsinki, Helsingfors, FI, UUSIMÄKI, MIIA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI, SALMI, SAARA NOEMI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) Motivaatiohuolto (730) MOTIVION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) HYPROSAN (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) HYDROTEARS (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOVATEK-SÄÄTIÖ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Fitness Warrior -powering your life (730) SIMOLA, LAURA ANNELI, Helsinki, Helsinki, FI (511) 5, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) VIITANIEMI, TUIJA HANNELE, Kangasala, Kangasala, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, turkoosi, vihreä, keltainen ja pinkki. - Märket utförs i ljusblått, turkos, grönt, gult och rosa. (511) 25 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuu Yrttitarhassa (730) HYTÖNEN, JOHANNA ELISA, Uurainen, Uurainen, FI (511) 31, 41, 44 (111) (210) T (220) meijeriini (730) FATHER NATURE LAPLAND OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) EKO-EXPERT KH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 17, 19, 37, 40 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAUNULA, JANI PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) OSTERINAVAUKSEN SM-KILPAILUT (730) SUOMEN OSTERIAKATEMIA KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HILDÉN, NOORA EEVA MARIA, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) (551) Rytmiraide (730) KURIKAN ASEMAFESTIVAALIYHDISTYS RY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) gbtimes (730) GBTIMES OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GBTIMES OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i rött, svart och grått. (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) VIKING FORTUNE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LENINGRAD COWBOYS LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 28, 29, 32 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen ja keltainen. - Märket utförs i grönt, rött och gult. (511) 32

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Lentävät laukut/flying Bags (730) KEKÄLÄINEN, ANNU-RIITTA HELENA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 35, 42 (111) (210) T (220) Smart Centers (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Papula Oy (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Smart Parks (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Papula Oy (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Oirenavigaattori

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) EURO-ROSTERI ELEGANT (730) E-P:N LVI JOUPPILA OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 11, 37 (111) (210) T (220) (730) TECHBELAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, blått, grönt, vitt och svart. (511) 30, 43 (111) (210) T (220) Shaman Sheet

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 16 31.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 16 31.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 16 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot