Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...65 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...65 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...66 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...68 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...70 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...72

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) SUOMEN RETKITUKKU OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 8, 9, 11, 28 NCL(9) (111) (210) T (220) Taitoa (730) KUNNAN TAITOA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 NCL(9)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SANARISTIKKOARPA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 NCL(9) (111) (210) T (220) Helsinki Design Week (730) LUOVI PRODUCT MAKERS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 NCL(9) (111) (210) T (220) P.O.R.K (730) SAPAROKUJA OY, Luumäki, Luumäki, FI (511) 35 NCL(9) (111) (210) T (220) TyonhallintaNet

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAX TECHNOLOGIES OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 35, 42 NCL(9) (111) (210) T (220) (730) PILKINGTON LAHDEN LASITEHDAS OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vihreä, harmaa ja sininen. - Märket utförs i svart, vitt, grönt, grått och blått. (511) 19, 35 NCL(9) (111) (210) T (220) Original Papa (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 43 NCL(9) (111) (210) T (220) Original Mama (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 29 NCL(9)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FORTUM (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 NCL(9) (111) (210) T (220) KASVUHUONE (730) SYFO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Korttirekisteri (730) HR INTELLIGENCE OY, Pöytyä, Pöytyä, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) TURVALLISUUTTA TEILLE!

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAARINAN AUTOKOULU OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) TURVALLISUUTTA TEILLE (730) KAARINAN AUTOKOULU OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) AIRAM (730) OY AIRAM ELECTRIC AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 11, 21, 28, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) STARTAX AUTO-ELECTRONICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 9, 11

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) AUTOKLINIKKA-YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 37, 39 (111) (210) T (220) KRS (730) KANSAN RAAMATTUSEURAN SÄÄTIÖ, Lohja, Lojo, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) FOTOBOARD (730) FERIN OY, Karjalohja, Karislojo, FI (511) 1 (111) (210) T (220) EnvitecAgency

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENVITECPOLIS OY, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) Puissance (730) SCANDINAVIAN WINE & SPIRITS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) SUUNTA (730) ZOOMIN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) BAT. POWER OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, vitt och grått. (511) 9, 25, 35

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) LEMON JUICE & GLYCERINE (730) OY TRANSMERI AB, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) KIVIMIES (730) VR-YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 12, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) KVARFORTH - LEVIATHAN INDUSTRIES OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI HAPPY JOE (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OY GYMICOM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) KOREA AUTOGLASS CORPORATION, Chungcheongnam-do, Chungcheongnam-do, KR (740) Benjon Oy (511) 12 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Varaope (730) HELLSTEN, EEVA-MAIJA, Turku, Åbo, FI (511) 38 (111) (210) T (220) Pajala (730) IHANMÄKI, MINNA PAULIINA, Salo, Salo, FI (511) 20, 24 (111) (210) T (220) MATTILANNIEMEN SPINAAKKERI (730) JYKES KIINTEISTÖT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BALTIC FERRY TICKETS OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, oranssi ja tummankeltainen. - Märket utförs i svart, vitt, orange och mörkgult. (511) 39 (111) (210) T (220) (730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, ljusblått och vitt. (511) 41, 42 (111) (210) T (220) Tiliopisto (730) DELIRIUM MUSIC WORKS OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning SAMPO PANKKI TABLETPANKKI (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) EnvitecProject (730) ENVITECPOLIS OY, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Keho Studio (730) SKOGBERG, TONJA MAARIT REGINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) PRICEWATERHOUSECOOPERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) PROFI-DICHT (730) ICOPAL OY, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 17, 19 (111) (210) T (220) LOST PANTIES (730) STENVALL, ANNIKA MARIA HENRIETTA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 24, 25, 26 (111) (210) T (220) Mindmade (730) ADACTIVE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOVIRUOKA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) GIGGLEBUG (730) ANIMA BOUTIQUE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) Lumoan (730) VALKEISKANGAS, SUVI MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) ETIIKKAKORTTI

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PROET OY, Kiiminki, Kiminge, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) SoarnoL (730) THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) Zio (730) ZIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) URHEILUN JA VIIHTEEN SUPERPÄIVÄ (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning soma-passi (730) TAIJANA OY, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Akurullat (730) ACUSYS OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 5, 10, 28 (111) (210) T (220) Fort Katarina Spa Resort (730) PEKKANEN, JATTA JOHANNA, Valkeala, Valkeala, FI (511) 35, 37, 42 (111) (210) T (220) Existence Loudspeakers (730) REINIKAINEN, MARKO, Kouvola, Kouvola, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARLSSON, TOMMI KALERVO, Helsinki, Helsingfors, FI, KARLSSON, NIINA PÄIVIKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) NOGASILL (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) VATSAVAKUUTUS (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PROPROMOTION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) LOMPAKKO (730) CARDPLUS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 42 (111) (210) T (220) CLUB CAPITAL (730) NIGHT PEOPLE GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41, 43 (111) (210) T (220) CLASH OF CLANS

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUPERCELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Aldea Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) FIMPORT OY, Salo, Salo, FI (511) 9, 11, 25 (111) (210) T (220) Reherit, Häjyt ja Kiärät (730) TUOTANTOYHTIÖ TASO OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TESTCLOUD OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 42 (111) (210) T (220) FOR RESULTS (730) ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Emeritus Asunnot (730) IIRAMO, MATTI, TOIMINIMEN ARKKITEHTITOIMISTO MATTI IIRAMO HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (511) 36, 37, 42 (111) (210) T (220) lamit E (730) OSAKEYHTIÖ LAMIT.FI, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ceraderm (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 14, 17, 22, 23, 26, 31 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä ja keltainen. - Märket utförs i grönt och gult. (511) 1, 32, 33

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ESTRELLA HERKKU CHIPS (730) ESTRELLA MAARUD BRANDS AB, Angered, Angered, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Aurora Sofia (730) NILSSON, JENNI REETTA MAARIA, Espoo, Esbo, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) RUSANEN TEKSTIILIPALVELUT (730) LINDSTRÖM OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 24, 25, 45 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAFARISHOP FINLAND OY, Kempele, Kempele, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, vihreä, keltainen, sininen ja violetti. - Märket utförs i svart, rött, grönt, gult, blått och violett. (511) 1, 3, 5 (111) (210) T (220) (730) TORNION TYÖVOIMALASÄÄTIÖ, Tornio, Torneå, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SILK IT KY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) MAARANEN, SATU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAMMINEN, SARI JOHANNA, Karkkila, Högfors, FI, TIIHONEN, TOMMI PETTERI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) ELOVENA LOUNASHETKI (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) NIEMINEN, EIJA MARJUKKA, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja punainen. - Märket utförs i grönt, svart och rött. (511) 24, 25, 27 (111) (210) T (220) HiArc

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KEMPPI OY (3), Lahti, Lahtis, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) loisvex (730) SHETLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) EKLUND, KIRSI HELENA, Ulvila, Ulvsby, FI, LAMMI, MAARIT HANNELE, Ulvila, Ulvsby, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, punainen ja sininen. - Märket utförs i vitt, rött och blått. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Finnbeing

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SSYP KEHITYS OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 29, 30, 31, 32, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) OptoFidelity Touch & Test (730) OPTOFIDELITY OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 30 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Sunny Nights Fly-in (730) PUDASJÄRVEN ILMAILUKERHO RY, Pudasjärvi, Pudasjärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) PIMEÄT HINNAT (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) YKKÖSEN SISUSTUSSÄÄSTÖT (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) RIDER-WAITE (730) U.S. GAMES SYSTEMS, INC., Connecticut, Connecticut, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 28

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Deliciest Herkkumaisku (730) DELICIEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 31, 33 (111) (210) T (220) Karvavaara (730) TUTTI MUSIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (551) (730) SUOMALAINEN PERINNEHOITO JA LUONTAISLÄÄKETIEDEYHDISTYS RY, Sastamala, Sastamala, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i blått, vitt och grönt. (511) 41, 44 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RP-KONEET KY, Utajärvi, Utajärvi, FI (511) 7 (111) (210) T (220) Hybrid Quarter (730) NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (730) SBH-YHTIÖT OY (2), Kaarina, S:t Karins, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Angry Bikes

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PESONEN, HANNES, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 32, 41 (111) (210) T (220) Death of Mankind (730) FROZENBYTE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) HEIKKINEN, JANNE, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 6 (111) (210) T (220) SINUN UNELMASI ON MEIDÄN TYÖTÄMME (730) HUONEISTOKESKUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 16, 36, 41

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALKEAPÄÄ, TEEMU ASLAK OLAVI, Orivesi, Orivesi, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 37 (111) (210) T (220) Ensto ChaPo (730) ENSTO OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Papula Oy (511) 9, 11 (111) (210) T (220) Tampereenkiäliset uutiset - Hönttä & Toippari (730) JÄRVINEN, HARRI ALFRED, Sastamala, Sastamala, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI So Sick! (730) OY ARMED PRODUCTIONS AB, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) ELOVIRTA, TOM MIKAEL, Porvoo, Borgå, FI (511) 20, 28, 37 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ERONEN, TURO TAPANI, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) HAILUODON KYLMÄSAVUKALA KY, Hailuoto, Karlö, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 29 (111) (210) T (220) Hylic (730) KONEPAJA M. PAPPINEN OY, Polvijärvi, Polvijärvi, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Notta Mailroom Assistant (730) NOTTA SYSTEMS OY, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 9, 20, 42 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 43 (111) (210) T (220) SONERA SOPIVA (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (511) 9, 35, 38, 42

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KOTILÄÄKÄRIPALVELU OY, Espoo, Esbo, FI (511) 42, 44, 45 (111) (210) T (220) PIXBAY (730) MEDIADRIVE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 35, 38, 40, 41 (111) (210) T (220) THE SANDMAN (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TRICOL (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220) SHOPELLO (730) PRODUKTION 203 AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Enjoyable lifestyle (730) RAHKAMA, RIITTA ANITA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43, 44, 45 (111) (210) T (220) Fantiikki (730) FASETTI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 9, 20, 25

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Tuttiritari (730) TUTTI MUSIC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) LESKELÄ, NIINA, TOIMINIMEN NOMEN NESCIO HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 25, 28 (111) (210) T (220) Tanssitapahtuma Huittisten Heinähulinat (730) HUITTISTEN JÄÄHALLI OY, Huittinen, Vittis, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MUSTA PÖRSSI PARTNERI

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MUSTA PÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 8, 9, 11, 35 (111) (210) T (220) (730) MÄKELIN CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, keltainen, punainen, ruskea ja musta. - Märket utförs i blått, grönt, gult, rött, brunt och svart. (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Työhyvinvointikylä (730) TYÖTERVEYSLAITOS (INSTITUTET FÖR ARBETSHYGIEN), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) definitiv

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI, Lyypekki, Lybeck, DE (740) DEinternational Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Diofilum (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SO HYUN PARK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 20, 21 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARHUNEN, HELI ANNE, Helsinki, Helsingfors, FI, UUSIMÄKI, MIIA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI, SALMI, SAARA NOEMI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) Motivaatiohuolto (730) MOTIVION OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) HYPROSAN (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) HYDROTEARS (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOVATEK-SÄÄTIÖ, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Fitness Warrior -powering your life (730) SIMOLA, LAURA ANNELI, Helsinki, Helsinki, FI (511) 5, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) VIITANIEMI, TUIJA HANNELE, Kangasala, Kangasala, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, turkoosi, vihreä, keltainen ja pinkki. - Märket utförs i ljusblått, turkos, grönt, gult och rosa. (511) 25 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuu Yrttitarhassa (730) HYTÖNEN, JOHANNA ELISA, Uurainen, Uurainen, FI (511) 31, 41, 44 (111) (210) T (220) meijeriini (730) FATHER NATURE LAPLAND OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) EKO-EXPERT KH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 17, 19, 37, 40 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAUNULA, JANI PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) OSTERINAVAUKSEN SM-KILPAILUT (730) SUOMEN OSTERIAKATEMIA KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HILDÉN, NOORA EEVA MARIA, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) (551) Rytmiraide (730) KURIKAN ASEMAFESTIVAALIYHDISTYS RY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) gbtimes (730) GBTIMES OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GBTIMES OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i rött, svart och grått. (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) VIKING FORTUNE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LENINGRAD COWBOYS LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 28, 29, 32 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen ja keltainen. - Märket utförs i grönt, rött och gult. (511) 32

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Lentävät laukut/flying Bags (730) KEKÄLÄINEN, ANNU-RIITTA HELENA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 35, 42 (111) (210) T (220) Smart Centers (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Papula Oy (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Smart Parks (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Papula Oy (511) 35, 36, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Oirenavigaattori

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) EURO-ROSTERI ELEGANT (730) E-P:N LVI JOUPPILA OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 11, 37 (111) (210) T (220) (730) TECHBELAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, blått, grönt, vitt och svart. (511) 30, 43 (111) (210) T (220) Shaman Sheet

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 11.10.2016/ MK TYTÖT 9 40m 6,53 Laura Nokkala 16.7.2000 Lohja 1000m 3:33,20 Marianne Salmi 22.8.2015 Helsinki korkeus 118 Ruth Toivola 25.5.2016 Sipoo

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty NAISET 20 parasta uinti aikaa ajalta Naiset 25 m VU ( uimakoulut ) Naiset 50 m VU

Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty NAISET 20 parasta uinti aikaa ajalta Naiset 25 m VU ( uimakoulut ) Naiset 50 m VU Seinäjoen Uimarit -58 päivitetty 05.11.2012 NAISET 20 parasta uinti aikaa ajalta 01.01.2003-05.11.2012 Lajit Sija Aika Nimi SV Seura Kilpailut Naiset 25 m VU ( uimakoulut ) Naiset 50 m VU 1 20,72 Mira

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

SOV411 Harjoittelupaikkajako 2015-16

SOV411 Harjoittelupaikkajako 2015-16 SOV411 Harjoittelupaikkajako 2015-16 Seurakunnittain Harjoitteluseurakunta Hiippakunta Nimi Espoon tuomiokirkkoseurakunta 1 Espoon hiippakunta Korteniemi, Joona Mattias Espoon tuomiokirkkoseurakunta 2

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

STUL boogie woogie ranking 10/2011

STUL boogie woogie ranking 10/2011 STUL boogie woogie ranking 10/2011 Sija Pari Seura Hki Ktk Hml Hml Tre Yht. 1. Masi Saurén Linda Lastunen Comets 15 15 15 15* 15* 45 2. Arttu Soilumo Noora Koivula Swing Team 12 11 12 15 15 42 3. Tuomas

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi KONTAKTINFORMATION 27.5.2016 KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT KANKAAT PEITTÄVIÄ TAI LÄPINÄKYVIÄ KATSO KANKAAN LUONNE KANKAAN KOHDALTA DL-596 Valkoharmaa DL-597 Hopean ruskea DL-598 Harmaan hopea DL-599 Valkovihreä Maksimi tilausleveys 195cm DL-3308 Pinkki violetti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot