Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...43 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...44 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...45 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...47 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirrot Delvis överförda internationella registreringar...58 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...58 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...59 Oikaisuja Rättelser...63 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...64

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) MAMMUTTIKOTI (730) POHJOIS-SUOMEN HIRSITALOKESKUS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Ferenda Oy (511) 19, 36, 37 NCL(8) (111) (210) T (220) MAMMUTTITALO (730) POHJOIS-SUOMEN HIRSITALOKESKUS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Ferenda Oy (511) 19, 36, 37 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MAMMUTTIHIRSI (730) POHJOIS-SUOMEN HIRSITALOKESKUS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Ferenda Oy (511) 19, 36, 37 NCL(8) (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/803,216 AMERICAN EAGLE (730) RETAIL ROYALTY COMPANY, Nevada, Nevada, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 14, 25, 35 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) edocker (730) PPC PREPRESS CENTER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) PIKKUJÄTTI

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIKKUJÄTTI LASTEN JA NUORTEN LÄÄKÄRIASEMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 41, 44 (111) (210) T (220) Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi (730) FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) EKOVILLA (730) EKOVILLA OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 17, 35 (111) (210) T (220) perhe-edukaatio (730) LUOTSIMAJA OY, Pori, Björneborg, FI (511) 45 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KRAFT FOODS SVERIGE INTELLECTUAL PROPERTY AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, musta, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i rött, svart, vitt och gult. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) REPOLAR OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja tummanpunainen. - Märket utförs i svart och mörkrött. (511) 5 (111) (210) T (220) (730) REPOLAR OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja tummanpunainen. - Märket utförs i svart och mörkrött. (511) 5

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FINNFOAM (730) FINNFOAM OY, Salo, Salo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) MAIMON, AVRAHAM, Espoo, Esbo, FI, MALMIN KORUPAJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 35 (111) (210) T (220) VITAMINERAL (730) ACO HUD NORDIC AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 5 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) LEVOLAC (730) FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, Graz, Graz, AT (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 5 (111) (210) T (220) UUSIEN MAHDOLLISUUKSIEN TORI (730) DEVOI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) ALTEAMS

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALTEAMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) DOLOX (730) ANIMEDICA GMBH, Senden, Senden, DE (740) Benjon Oy (511) 5, 31 (111) (210) T (220) MEARRA (730) MEARRA HOLDING S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Digitalkoot (730) HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kansalliskirjasto (511) 16, 28, 35, 41

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SPU Eristeet (730) SPU OY, Kankaanpää, Kankaanpää, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 17, 19 (111) (210) T (220) ONE WAY (730) ONE WAY SPORT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) HOBBYOFFICE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI GENMOB (730) GOLLA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 18 (111) (210) T (220) Elämyspiste (730) EVENTIO OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) FINN-MEKANO (730) VIRTAKANGAS, JARI PEKKA, Lapua, Lappo, FI (511) 6, 8 (111) (210) T (220) Piloxing (730) MERONEN, PEPPIINA ALICE, Vantaa, Vanda, FI (511) 44, 45

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Yyteri meeting (730) KONEPYÖRÄKLUBI RY, Pori, Björneborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Meidän perheen päivä (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Partyboy (730) OY UDDA FINLAND LTD (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 11, 21 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EXFORE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) ADLAW BY REQUEST (730) REED SMITH LLP, New York, New York, US (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 45 (111) (210) T (220) (730) OK MONEY FINANCE OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) Mestarihieho (730) MESTARIFARMI OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 31, 35, 44

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) STAY CURIOUS (730) DRAMAFORUM OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) SOVELTO (730) FC SOVELTO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) PILKKOSET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 24 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MYRAILYARD (730) GE TRANSPORTATION SYSTEMS GLOBAL SIGNALING, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) Terveysmittari (730) MERCK SHARP & DOHME CORP., New Jersey, New Jersey, US (740) Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) KONETEOLLISUUS OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 7 (111) (210) T (220) ILMAVEIVI

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAGISSO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) Tecl Wood (730) EXFORE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (511) 22 (111) (210) T (220) GREENPEKO (730) SÄHKÖPEKO OY (2), Tampere, Tammefors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 11, 37, 42 (111) (210) T (220) ViksuElämä (730) ETRA-LIITTO RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SEBASTIAN CLOTHING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grått och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) Företagsnyckeln (730) FÖRETAGARNAS CENTRALDELEGATION RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 20, 41, 44 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 20, 41, 44 (111) (210) T (220) Älykäsine (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3 (111) (210) T (220) Lasten Pankki (730) SUOMEN LÄHETYSSEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 37, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2011/01191

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MEISTERSTÜCK (730) BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH, München, München, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) Food for Good (730) HERLEVI, AKSELI JOHANNES JORMANPOIKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KERVINEN, ANSSI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen ja sininen. - Märket utförs i vitt, gult och blått. (511) 28, 35 (111) (210) T (220) Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset (730) METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 31, 35, 41, 42, 44, 45

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) GLOBAL DRINKS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat kulta ja hopea. - Märket utförs i guld och silver. (511) 31, 32, 33 (111) (210) T (220) READYFILE (730) RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED, Sydney, Sydney, AU (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 39 (111) (210) T (220) WOODCAST (730) ONBONE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 5, 10, 28

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Akukapsel (730) ACOUSTIC SCANDINAVIA OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Repliikkikaraoke (730) SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO - FINLANDS DRAMATIKERFÖRBUND R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Akumaalaus (730) ACOUSTIC SCANDINAVIA OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Akukunnostus

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ACOUSTIC SCANDINAVIA OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 37 (111) (210) T (220) SIILIS (730) MÄÄTTÄ, OUTI KATARIINA, Oulu, Uleåborg, FI, PREPULA, MARI KRISTIINA, Oulu, Uleåborg, FI, ERVASTI, TUULIKKI HENNA MARIA, Oulu, Uleåborg, FI, HAUTANIEMI, EEVA-KAISA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Arktinen Muotoilu (730) ROVANIEMEN KEHITYS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Tapion Tienrakennusohjeisto (730) METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 31, 35, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LUKKOTAITURIT OY, Turku, Åbo, FI (740) Mika Herhi (511) 37, 40, 42 (111) (210) T (220) Teito Solution (730) TEITO OY, Salo, Salo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) sankarikoira (730) SUOMEN KENNELLIITTO-FINSKA KENNELKLUBBEN R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31, 41, 45 (111) (210) T (220) Selmoar (730) AUCOR OY, Turku, Åbo, FI (511) 35

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) JYVÄSKYLÄ INNOVATION OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Partnerbook (730) KEMIN DIGIPOLIS OY, Kemi, Kemi, FI (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Mercantus TimeWorks (730) MERCANTUS OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ANDERSON, TIIA, Helsinki, Helsingfors, FI, ANDERSON, RUSSELL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS - CANCERFÖRENINGEN I FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) Taskubiljardi (730) SYÖPÄSÄÄTIÖ-CANCERSTIFTELSEN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen ja punainen. - Märket utförs i blått, gult och rött. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) ANDROIDI OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TIMO TUOMINEN KY, Rauma, Raumo, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i orange, blått och vitt. (511) 7 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAHDENMAA, IIRO, TOIMINIMEN URBAN SERVICE HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 34 (111) (210) T (220) (730) TURUN JU-JUTSUSEURA RY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) (730) SILMÄOPTIKOT PALMU OY, Rauma, Raumo, FI (511) 41, 44

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Iloleipuri (730) OY MARTINEX AB, Raisio, Reso, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) OY MARTINEX AB, Raisio, Reso, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket utförs i vitt och blått. (511) 21, 24, 28 (111) (210) T (220) (730) INTRUM JUSTITIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 9, 36, 39

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Viideri (730) CIDERBERG OY, Lohja, Loja, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) BOLTMANN (730) KGN TOOL OY AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 7 (111) (210) T (220) (730) ASTIMEX PHARMA AB, Tukholma, Stockholm, SE (591) Merkin värit ovat turkoosi, sininen, musta, punainen, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i turkost, blått, svart, rött, vitt och orange. (511) 5

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Veivinheiton Maailmanmestaruus (MM) kilpailut (730) TOLVANEN, KARI MATTI, Valtimo, Valtimo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) RUUKKI EASY BRIDGE (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) KAUPPALAINEN OY, Raahe, Brahestad, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, keltainen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult, rött och vitt. (511) 11, 20, 35

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KYYRÖ, RUUT MARIA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja turkoosinsininen. - Märket utförs i blått, vitt och turkosblått. (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) silverjungle (730) DETAIL-DESIGN OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 14, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) MÄNTYSALO INTERNATIONAL OY, Honkajoki, Honkajoki, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grönt och vitt. (511) 25, 32, 33

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, keltainen, oranssi, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i blått, rött, gult, orange, vitt och brunt. (511) 22, 35, 39 (111) (210) T (220) Coaching Leadership Pulse (730) BOMENTIS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Mr Bear Finland (730) OY MOEK TRADING LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Värikuulaskenaario Suurpeli (730) JÄMSÄN PAINTBALL OY, Jämsä, Jämsä, FI (511) 41 (111) (210) T (220) tanssi-innostaminen (730) FOSTER, RAISA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) Janoiza (730) OY EVI INTERNATIONAL LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) Nöyrästi ylpeänä (730) SR-HARVESTING OY, Virrat, Virdois, FI (511) 1, 35 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUTTA ELOA (730) PEIPONEN, SANNA JOHANNA, Kerava, Kervo, FI (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) ELONTARVIKKEET (730) PEIPONEN, SANNA JOHANNA, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) RB-ASENNUS OY, Rauma, Raumo, FI (511) 12 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ISS PALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) ALPPI INCLUSIVE (730) STS ALPRESOR AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 39, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) MONITOIMIPALVELU AHLROTH OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 43 (111) (210) T (220) OneNordic

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ONENORDIC AB, Espoo, Esbo, FI (511) 20 (111) (210) T (220) Ny rillataan (730) JUTILA, TIMO JUHANI, Vantaa, Vanda, FI (740) Mark Richard Fry (511) 11, 21, 25 (111) (210) T (220) Nyt rillataan (730) JUTILA, TIMO JUHANI, Vantaa, Vanda, FI (740) Mark Richard Fry (511) 11, 21, 25 (111) (210) T (220) Timo Jutila (730) JUTILA, TIMO JUHANI, Vantaa, Vanda, FI (740) Mark Richard Fry (511) 11, 21, 25 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Timo Jutila - ny rillataan (730) JUTILA, TIMO JUHANI, Vantaa, Vanda, FI (740) Mark Richard Fry (511) 11, 21, 25 (111) (210) T (220) (730) OIP-TUOTE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 20, 22 (111) (210) T (220) (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (561) Merkin translitteraatio on TIMOSAN. - Translitteration av märket är TIMOSAN. (511) 5 (111) (210) T (220) i-septic

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) FIREFIGHTER STREETWEAR (730) AHONEN, JARNO JUHANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) KROGERUS, KATI, Kuopio, Kuopio, FI (511) 10, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) KROGERUS, KATI, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, blått och vitt. (511) 10, 35, 44

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KROGERUS, KATI, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, blått och vitt. (511) 10, 41, 44 (111) (210) T (220) FHJ 1 (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) LIVE.WORK.MOVE (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 2, 6, 7, 9, 12, 19, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) HARX

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RIIKONEN, HANNU, TOIMINIMEN TMI HANNU RIIKONEN HALTIJANA, Lieksa, Lieksa, FI (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220) KaeCreation (730) FUNITY OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 14, 20, 26 (111) (210) T (220) LAXIRIVA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) ATOLAXANT (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOVAFLOOR OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 19 (111) (210) T (220) Trinity (730) NOVAFLOOR OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 19 (111) (210) T (220) BlueGrape (730) JACK RUSSELL & TERRIER CO. OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) HEICO OHMITE, L.L.C., Delaware, Delaware, US (111) (730) BWA WATER ADDITIVES UK LIMITED, Manchester, Manchester, GB (111) (730) SILIKAL GMBH, Mainhausen, Mainhausen, DE (111) (730) EBEL WATCHES S.A., Biel, Biel, CH (111) (730) FIN SCAN OY (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) EUROTAX HOLDING GMBH, Freienbach, Freienbach, CH (111) (730) RISTO LUMIAHO OY, Oulainen, Oulainen, FI (111) (730) KOE DESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) JÄRVI-SUOMEN PORTTI OY, Mikkeli, S:t Michel, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: AIHE: TML 21 :n 1momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt VML 21 1 mom. På grund av invändning. (111) (730) OY STADA PHARMA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY STADA PHARMA AB, Helsinki, Helsingfors, FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) ZAKRYTOYE AKTSYONERNOYE OBSCHESTVO "SAPROPELEVYE MESTOROZHDENIA", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 1 (111) (151)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SHCE SPOL. S R.O., Praha, Praha, CZ (511) 32 (111) (151) BUGGYRA (730) SHCE SPOL. S R.O., Praha, Praha, CZ (511) 32 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 5750/2009 (730) GEBRÜDER BUSATIS GESELLSCHAFT M.B.H., Purgstall, Purgstall, AT (511) 6, 7, 8, 40 (111) (151) (320) (330) CZ (310) THERMOCEL (730) CIUR A.S., Praha, Prag, CZ (511) 1, 37 (111) (151) (320) (330) BX (310)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 5, 21 (111) (151) (730) ZHEJIANG NORTH SWAN HOLDINGS CORP., LTD., Hangzhou, Zhejiang, Hangzhou, Zhejiang, CN (511) 25 (111) (151) (730) SWEET DELIGHT A.S., Praha, Praha, CZ (511) 21, 29, 30

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) OBSHCHESTVO O OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "ASTROFARMA", Tomsk, Tomsk, RU (561) Merkin translitteraatio on KARTALIN. - Translitteration av märket är KARTALIN. (511) 3 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel (511) 21 (111) (151) (320) (330) BX (310)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JONGKIND GROND B.V., Aalsmeer, Aalsmeer, NL (511) 1, 19 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) AUTOMOBILES CITROEN, Pariisi, Paris, FR (511) 12, 39 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO O OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "ASTROFARMA", Tomsk, Tomsk, RU (511) 3 (111) (151) (730) IRAN(ISLAMIC REPUBLIC), Teheran, Tehran, IR (511) 9 (111) (151) (320) (330) CH (310)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PiCABO (730) PICABO TEXTILES GMBH, Zürich, Zürich, CH (511) 25 (111) (151) (320) (330) FR (310) 10 / OPTISM (730) ALCATEL LUCENT, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 38, 42 (111) (151) OCEANMASTER (730) FRITID-SENTERET AS, Vøyenenga, Vøyenenga, NO (511) 12 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) NUTRINAT AG, Bern, Bern, CH (591) Merkki on värillinen - Märket utförs i färger (511) 5, 21, 29, 30, 32

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) BLUE ORANGE (730) SUEZ ENVIRONNEMENT, Pariisi, Paris, FR (511) 36, 42 (111) (151) (730) TAIZHOU OMING MOTORCYCLE CO.,LTD, Taizhou, Zhejiang, Taizhou, Zhejiang, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) AUTOMOBILES CITROEN, Pariisi, Paris, FR (511) 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 21, 27 (111) (151)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HIVI ZHUHAI TECHNOLOGY CO. LTD., Zhuhai, Guangdong, Zhuhai, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (730) GUANGDONG JUHAO LIGHTING ELECTRICAL CO. LTD., Zhongshan, Guangdong, Zhongshan, Guangdong, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2010/04348 (730) OUTOKUMPU NORDIC BRASS AB, Gusum, Gusum, SE (511) 6 (111) (151) Back2u

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EUROCARD AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 36 (111) (151) (730) ZHEJIANG BAONASI HOSIERY CO., LTD., Yiwu City, Zhejiang Province, Yiwu City, Zhejiang Province, CN (511) 25 (111) (151) (730) SAGBILI MAKINE SANAYI TICARET LTD. STI., Konya, Konya, TR (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 7 (111) (151) (730) ANJI CHAOYA FURNITURE CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 20

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) UNIDENT S.A., SOCIÉTÉ ANONYME, Chêne-Bourg, Chêne-Bourg, CH (511) 5 (111) (151) (730) SOGELUB S.A., Marquain, Marquain, BE (511) 4 (111) (151) (730) THE HEAT COMPANY GMBH, MR. HERWIG HOLZER, Flachau, Flachau, AT (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta ja punainen. - Märket utförs i vitt, svart och rött. (511) 11 (111) (151) EL EMPERADOR (730) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A., Petersbach, Petersbach, FR (511) 33 NCL(8) (111) (151)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BIO-GARTEN GMBH & CO. KG, Bad Heilbrunn, Bad Heilbrunn, DE (511) 3, 5 (111) (151) (730) ORYA ORGANIK YASAM GIDA TEKSTIL TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ayazaga-Istanbul, Ayazaga-Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen - Märket utförs i färger (511) 29, 30, 31, 32, 35 NCL(8) (111) (151) (730) D.N.C. COSMETICS LTD, Holon, Holon, IL (511) 35

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) A (730) ACUITIS HOLDING SA, Gland, Gland, CH (511) 9 KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) (A)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (A)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 19/10 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 19/10 (111) (A) Kuulutus kansainvälisen rekisteröinnin siirtymisestä oli aiheeton. Kungörelsen om överlåtelsen av den internationella registreringen var ogrundad. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 04/11 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 04/11 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta. På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält (111) , Kuulutus kansainvälisen rekisteröinnin siirtymisestä oli aiheeton. Kungörelsen om överlåtelsen av den internationella registreringen var ogrundad. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 04/11 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 04/11 (111) Kuulutus kansainvälisen rekisteröinnin siirtymisestä oli aiheeton.uusi kuulutus on tämän lehden sivulla 58.- Kungörelsen om överlåtelsen av den internationella registreringen var ogrundad. Ny kungörelse finns på sidan 58 i denna tidning. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 19/11 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 19/11 (111) (730) YEVHENII POLODIUK, RAISA LUKASHCHUK, Chernivtsy, Chernivtsy, UA Kuulutuksessa virhe haltijan nimessä ja kotipaikassa. - Vid kungörelse angavs innehavarens namn och hemort felaktigt.

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus MÄLKIÄ JORMA PETTERILLE, Järvenpää, sen johdosta, että MÄLKIÄ JORMA PETTERIN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patenttija rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Turkka Vaahtolammi Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus PANU KRISTIAN VAPAAVALLALLE, Rovaniemi ja JANI SIIVOLALLE, Rovaniemi, sen johdosta, että PANU KRISTIAN VAPAAVALLAN ja JANI SIIVOLAN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Yksikönpäällikkö Pirjo Aro-Helander Tavaramerkkilain 50 a ':n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus KANGAROO ISLAND:ille, Le Plessis-Trevise, Ranska, sen johdosta, että Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt KANGAROO ISLAND:in Suomeen kohdistaman kansainvälisen rekisteröinnin nro osalta päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske osin Suomea. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 56 1 ':n (lait tavaramerkkilain muuttamisesta /1715 ja /56), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 ':n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 ':n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Yksikönpäällikkö Pirjo Aro-Helander

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SUOMEN PSYKOLOGINEN INSTITUUTTIYHDISTYS RY:lle, Joensuu, sen johdosta, että SUOMEN PSYKOLOGINEN INSTITUUTTIYHDISTYS RY:n tavaramerkkihakemuksista nrot T , T ja T on tehty välipäätökset, jotka ovat saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemukset muuten jätetään sillensä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus LOST IN LAPLAND OY:lle, Kolari, sen johdosta, että LOST IN LAPLAND OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patenttija rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman

66

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot